"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy""

Transkrypt

1 "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce. Pjawiam się w grnie zaprsznych gści takŝe dlateg, iŝ zajmuję się w naszej spółce zarządzaniem persnelem. Specyfika działania agencji dradczej, pdbnie jak w mediach, jest znacząc dmienna d innych przedsiębirstw. Pdbieństw d branŝy mediów piera się na stwierdzeniu - ludzie w naszej rganizacji t WSZYSTKO. W kntekście pdnszenia kwalifikacji na pewn natychmiast przychdzą nam wszystkim d głwy szklenia, nadawanie ddatkwych uprawnień, przenszenie dpwiedzialnści, czyli wszelkie elementy składające się na prces rzwju zawdweg pracwnika. JakŜe częst jednak nie bierzemy tu pd uwagę właściweg prcesu rekrutacji i selekcji, rzumianej jak kmplekswe działania w ramach plityki persnalnej w dróŝnieniu d działań charakterze administracyjnym. Wart pamiętać, Ŝe najptęŝniejszą przeszkdą w pdnszeniu kwalifikacji pracwników jest niewłaściwy dbór sób. Ddatkw są t lbrzymie kszty, zarówn bezpśrednie jak i pśrednie: Funkcje plityki persnalnej D pdstawwych funkcji plityki persnalnej naleŝy zaliczyć: Dbór dpwiednich pracwników d przedsiębirstwa. Aby z sukcesem realizwać tę funkcje trzeba przede wszystkim wiedzieć, jakich pracwników się zatrudnia, w jaki spsób realizują pwierzne im zadania, kg jeszcze zatrudnić. Identyfikacja i zaspakajanie ptrzeb szkleniwych. Isttna funkcja, która pzwala na ciągły rzwój pracwników, ale dla jej realizacji naleŝy wcześniej ustalić w jakie szklenia zainwestwać, jak mierzyć ich efekty? Odpwiednie mtywwanie pracwników d pracy. Tę funkcję pwierza się głównie kadrze menedŝerskiej, ale bez dpwiednieg przygtwania i zaintereswania całej firmy, prawie niemŝliwa d zrealizwania. Opracwanie ścieŝek rzwju zawdweg. Nie wystarczy zatrudnić dpwiednich pracwników, bez umŝliwienia im dalszeg rzwju, w krótszym bądź dłuŝszym czasie najlepsi z nich dejdą lub stracą mtywację d pracy. W realizacji pwyŝszych funkcji plityki persnalnej bardz przydatne jest ustalenie zestawu wymaganych w firmie kmpetencji i narzędzi ich pmiaru. Odpwiedzialnść za dbór, umiejętnść pmiaru i rzwijanie kmpetencji pracwników spczywa w rękach pracdawców. Chcąc utrzymać się na knkurencyjnym rynku, rganizacje muszą dbać zapewnienie dpwiednich kmpetencji wynikających z ptrzeb realizwanej strategii. Oparcie plityki persnalnej przedsiębirstwa na kmpetencjach jest

2 spsbem na szybkie przygtwanie przedsiębirstwa d zmian wywłanych np. wahaniami kniunktury, inwestycjami w nwe prdukty lub nwe rynki. Definiwanie kmpetencji Pierwszym elementarnym krkiem w prcesie wdraŝania systemu zarządzania kmpetencjami jest zdefiniwanie kluczwych kmpetencji - kmpetencji, dzięki którym firma realizwać będzie swje cele strategiczne. Klejny etap t przełŝenie tych kmpetencji na pszczególne bszary działalnści przedsiębirstwa, aŝ p zdefiniwanie kmpetencji stanwiskwych. W celu pmiaru i twrzenia warunków d rzwju kmpetencji naleŝy d kaŝdej definicji przypisać dpwiednie pzimy miar, a te z klei pisać, zrzumiałym dla całej rganizacji, językiem zachwań. Aby róŝnice na pszczególnych pzimach nie budziły Ŝadnych wątpliwści, język kmpetencji pwinien być prsty i dstswany d języka rganizacji, a więc na tyle precyzyjny, aby nikt nie miał wątpliwści, c d ich interpretacji. W celu uzyskania akceptacji wypracwanych rzwiązań naleŝy zaangaŝwać w ten prces kadrę kierwniczą i przedstawicieli załgi. Stpień zaangaŝwania pracwników wynika z kultury rganizacyjnej, stylu zarządzania, a takŝe etapu rzwju rganizacji. T, c siągniemy dzięki zdefiniwaniu i kreśleniu prfili kmpetencyjnych dla pszczególnych stanwisk i ról w przedsiębirstwie t dpier pczątek. Zdefiniwane prfile kmpetencyjne stanwią waŝny element kultury firmy, w ramach której strategiczne cele firmy rzpisane są na rle kmórek rganizacyjnych i indywidualne wymagania, c d kmpetencji pszczególnych pracwników. Aby w pełni zarządzać kmpetencjami naleŝy przeć na nich plitykę persnalną całeg przedsiębirstwa. Istnieje wiele narzędzi d ceny kmpetencji pracwnika, np. testy psychlgiczne lub metda Assessement/Develpment Center. Najczęściej jednak sptykaną frmą diagnzy kmpetencji jest cena kreswa, pdczas której przełŝny dknuje ceny pracwnika w dniesieniu d wymaganeg prfilu stanwiska, czy teŝ rli w rganizacji. Dbiera dla pracwnika szklenia w celu uzupełnienia kmpetencji i planuje jeg rzwój. Zarządzanie kmpetencjami a infrmatyka W przeciwieństwie d dtychczas stswanych pisów stanwisk czy nieaktualizwanych zakresów bwiązków kmpetencje wymagają nieustannej pieki i knfrntacji z rzeczywistścią, Kmpetencje pwinny dzwierciedlać ciągłe zmiany zachdzących w Ŝyciu rganizacji, a więc pwinny być wciąŝ aktualizwane. Jak zarządzać tak lbrzymią, wciąŝ zmieniającą się infrmacją w firmie, jak ptymalizwać prcesy administracji systemem kmpetencyjnym? W nieduŝym przedsiębirstwie mŝna psłuŝyć się pdręcznikiem kmpetencji lub arkuszami cen. Dla większych przedsiębirstw wskazane są rzwiązania infrmatyczne, w których raz zdefiniwane kmpetencje stanwią bazę danych d prcesów selekcji, rekrutacji, szkleń, rzwju i ceny pracwnika. Przykładem takieg systemu jest IFS Applicatins - zintegrwany system zarządzania przedsiębirstwem w bszarach: finanse, dystrybucja, prdukcja, remnty, zarządzanie zasbami ludzkimi (HR), prjektwanie, CRM. Zarządzanie kmpetencjami z wykrzystaniem systemu infrmatyczneg stwarza łatwy dstęp d infrmacji, pprawia kmunikację w firmie, ułatwia szybkie wprwadzanie zmian. Pprzez dstęp d systemu, nie tylk pracwników kmórek persnalnych, ale przede wszystkim kierwników pszczególnych jednstek, a takŝe samych pracwników,

3 udstępniamy szerki wachlarz mŝliwści wykrzystania kmpetencji. W firmach, gdzie jedynie dział persnalny dpwiedzialny jest za rzwój pracwników, trudn jest czekiwać zwrtu inwestycji w kapitał ludzki. Brak umiejętnści zarządzania ludźmi i dyscypliny ze strny kadry kierwniczej jest ptęŝnym hamulcem realizacji strategii firmy. Dlateg teŝ szczególną uwagę przedsiębirstwa pwinny pświęcić definiwaniu i rzwjwi kmpetencji kierwniczych, przywódczych. Zarządzanie kmpetencjami przy wsparciu systemu IFS Zasby Ludzkie TM System IFS stwarza bardz szerkie mŝliwści w zakresie zarządzania kmpetencjami. Pzwala bwiem na: Dbór dpwiednich pracwników d zadań/ról w rganizacji pprzez autmatyczne przeszukiwanie bazy danych pracwników i kandydatów d pracy w celu selekcji i dbru najbardziej właściwych sób. Identyfikację ptrzeb szkleniwych dla indywidualnych pracwników, grup pracwniczych jak i całeg przedsiębirstwa. Rys 1. Prównanie kmpetencji pracwnika z prfilem stanwiska Na rys.1 przedstawin analizę wymagań stanwiska z aktualnym pzimem kmpetencji pracwnika. Psiadając wymagania stanwiskwe i aktualne prfile kmpetencyjne pracwników mŝna cenić, jaki ptencjał wiedzy, umiejętnści i kmpetencji istnieje w rganizacji. Teraz mŝna dpwiedni zaplanwać rzwój pszczególnych pracwników, grup zawdwych i całej rganizacji. Idealnym rzwiązaniem jest przypisanie d kaŝdeg pzimu kmpetencji dpwiednich szkleń lub prgramów rzwjwych. Wówczas system autmatycznie pdpwie jakie wymagane są szklenia dla daneg pracwnika. Taka analiza umŝliwia na inwestwanie tylk w szklenia wynikające z ptrzeb firmy, a więc kncentrację działań, szczędzanie na szkleniach nieprzydatnych dla rganizacji.

4 Zbirczą analizę wnętrza przedsiębirstwa System umŝliwia przeprwadzenie zbirczej analizy kmpetencji, dzięki której mŝliwa jest cena całeg przedsiębirstwa lub knkretnej grupy zawdwej. Zbircza analiza jest nie tylk narzędziem pmiaru aktualneg pzimu kmpetencji pracwników, ale równieŝ systemem wczesneg strzegania, pniewaŝ w jej wyniku uzyskiwane są infrmacje typu: ilu pracwników z uprawnieniami mistrzwskimi będzie w firmie za 5 lat? Czy nie kaŝe się, Ŝe część tych sób dejdzie na emeryturę? W kg zainwestwać teraz? C stanie się w mmencie wprwadzenia nweg prdukutu, zmiany technlgii? Czy będą w rganizacji wystarczające kmpetencje, aby przeprwadzić taką zmianę? Czy firma jest gtwa na takie zmiany? Planwanie rzwju pracwnika Nie wszystkie kmpetencje mŝna nabyć pprzez szklenia, dlateg teŝ istnieje mŝliwść planwania indywidualneg rzwju pracwnika wykrzystując takie narzędzia, jak: pwierzenie dpwiednieg zadania, przypisanie d daneg zespłu, prjektu, ddelegwanie d innej pracy, przyznanie mentra/cach'a, samdsknalenie. Dla pracwnika juŝ sama świadmść wymagań, jakie stawia przed nim rganizacja raz mŝliwść rzwijania i uzupełniania kmpetencji stanwi ptęŝny czynnik mtywujący d samkształcenia, samrzwju. Integracja działań bszarze zarządzania zasbami ludzkimi W przedsiębirstwach, gdzie system infrmatyczny bsługuje tylk takie bszary jak administracja kadrwa i naliczanie wynagrdzeń, prwadzne są sbne bazy danych d administracji szkleniami, cen pracwniczych. System IFS umŝliwia integrację wszystkich tych bszarów, a takŝe wyjście pza bszar kadrw - płacwy w celu wymiany danych np. z systemem finanswym, zarządzania prdukcją czy remntami. Osba, która zatrudnia pracwnika wprwadza jeg dane sbwe, dane zatrudnieniu, wykształceniu, uprawnieniach czy teŝ dbytych wcześniej szkleniach. Te infrmacje autmatycznie udstępniane są specjalistm naliczającym wynagrdzenia, analizującym pisy stanwisk, zarządzającym szkleniami. Pwstaje integralna baza danych, d której upwaŝnine sby, p nadaniu dpwiednich pzimów autryzacji, mają dstęp. Wniski Odpwiednie zarządzanie zasbami ludzkimi stanwi w becnych czasach sukcesie kaŝdeg przedsiębirstwa. Prwadzenie spójnej, adekwatnej d strategii firmy plityki persnalnej jest jednym z głównych zadań kadr kierwniczych i kmórek persnalnych. Zarządzanie ludźmi pprzez kmpetencje znacznie ułatwia sprzęgnięcie aktywnści pracwników z celami strategicznymi firmy, a dzięki wykrzystaniu zintegrwaneg systemu

5 zarządzania, zapewnieni dpwiednią jakść kmpetencji pracwników w skali całej rganizacji. BŜena Stępień - IFS Pland Sp. z..

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością

NetIQ i Oracle na rynku rozwiązań do zarządzania tożsamością Analiza prównawcza www.netiq.pl ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ I DOSTĘPEM NetIQ i Oracle na rynku rzwiązań d zarządzania tżsamścią NetIQ Identity Manager kntra Oracle Identity Manager t str. 2 K r ó t k f i r

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo