Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Transkrypt

1 Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn (Wielka Brytania), Stadsdeel Amsterdam Nieuw - West (Hlandia) raz Gestin Integral de Energias Renvables S.L. (Hiszpania), przy wsparciu finanswym śrdków Unii Eurpejskiej, w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme, na terenie wjewództwa małplskieg. 2. Celem prjektu jest transfer różnrdnych narzędzi i mechanizmów, pdnszących szanse sób pszukujących zatrudnienia w szerk pjętej chrnie śrdwiska. Transfer ten dbywać się będzie pprzez adaptację rzwiązań wypracwanych przez Grundwrk Lndn (Wlk. Brytania) w piltażwych prjektach na terenie Plski, Hlandii i Hiszpanii. 3. Celem plskieg prjektu piltażweg, jest zwiększenie szansy na znalezienie pracy przez abslwentów chrny śrdwiska raz kierunków pkrewnych, pprzez: Wypsażenie ich w wiedzę i praktyczne umiejętnści w dziedzinie certyfikatów eklgicznych dla firm, Trening interpersnalny, Umżliwienie zdbycia dświadczenia wśród małplskich, prestiżwych pracdawców, Indywidualne wsparcie w prcesie pszukiwania pracy. 4. Udział w prjekcie jest bezpłatny 5. Plski prjekt piltażwy jest realizwany w kresie d r. d r. 6. Prjekt bejmuje następujące działania: 5-dniwe szklenie teretyczne w zakresie certyfikatów eklgicznych bwiązujących na terenie UE, zasad wdrażania certyfikatów Zielne Biur, Zielny Sklep, Green Key, Przyjazny Rwerm w przedsiębirstwach i instytucjach, Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme 1

2 5-dniwe szklenie praktyczne w Fundacji Partnerstw dla Śrdwiska, związane z wdrażaniem w/w zielnych certyfikatów, praktyki zawdwe plegające na realizacji indywidualnych prjektów związanych z wdrażaniem ekcertyfikatów, w prestiżwych przedsiębirstwach na terenie Małplski i Krakwa, 2-dniwe szklenie interpersnalne raz warsztaty z technik pszukiwania pracy, p zakńczeniu etapu szkleniw praktyczneg, egzamin ptwierdzający kwalifikacje dradcy ds. wdrażania certyfikatów eklgicznych, bezpśrednie wsparcie piekuna w zakresie pszukiwania pracy przez kres 6-miesięcy. Czas ten mże zstać skrócny w wypadku pdjęcia pracy przez beneficjenta. 7. Regulamin uczestnictwa w prjekcie kreśla Infrmacje gólne prjekcie, kryteria uczestnictwa w prjekcie, zasady rekrutacji, zasady przyjmwania zgłszeń, zasady kwalifikacji d prjektu, zasady rganizacji szkleń raz uczestnictwa w szkleniach, zasady rganizacji praktyk, zasady rganizacji wsparcia w zakresie aktywneg pszukiwania pracy, zasady ukńczenia i rezygnacji z udziału w prjekcie. 8. Ogólny nadzór nad realizacją prjektu, a także rzstrzyganie spraw, które nie są uregulwane niniejszym regulaminem, należy d Krdynatra Prjektu. 2 Kryteria uczestnictwa w prjekcie 1. W prjekcie uczestniczyć mgą sby, które z własnej inicjatywy są zaintereswane nabyciem nwych, uzupełnianiem lub pdwyższaniem kwalifikacji i umiejętnści raz spełniające łącznie następujące warunki: są sbami niepracującymi i nieuczącymi się, psiadają wykształcenie wyższe (przynajmniej na pzimie licencjata), Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme 2

3 psiadają pdstawwą wiedzę z zakresu śrdwiska (przedmit kierunkwy na studiach lub w szkle średniej, ew. zajęcia z zakresu chrny śrdwiska (min. 1 semestr) na innych kierunkach studiów), mieszkają na terenie wjewództwa małplskieg. 3 Zasady rekrutacji 1. Terminy rekrutacji i przyjmwania zgłszeń umieszczane są na strnie internetwej prjektu. 2. Prcedura rekrutacji bejmuje: I etap rekrutacji (kryteria frmalne): Wypełnienie frmularza zgłszeniweg, dstępneg na strnie internetwej prjektu sbiste złżenie lub przesłanie pcztą, na adres Biura prjektu, wypełnineg i pdpisaneg frmularza zgłszeniweg, wraz z aktualnym CV i listem mtywacyjnym, sby spełniające kryteria frmalne ( 2), zstaną zaprszne (telefnicznie lub pcztą elektrniczną) d udziału w II etapie rekrutacji. II etap rekrutacji (kryteria merytryczne): Kandydaci/tki wypełnią ankietę, sprawdzającą predyspzycje merytryczne i interpersnalne d pracy w dziedzinie ek-certyfikatów, Kandydaci/tki, przejdą także rzmwy kwalifikacyjne w celu stateczneg wybru sób najsilniejszej mtywacji i predyspzycjach, decyzję zakwalifikwaniu d udziału w prjekcie, złżenie w Biurze prjektu (p zakwalifikwaniu d udziału w prjekcie) wymaganych dkumentów dstępnych na strnie świadczenia zgdzie na przetwarzanie danych sbwych ctwa w prjekcie świadczenia zachwaniu pufnści pwierznych infrmacji 3. Kwalifikację będzie prwadzić Kmisja Rekrutacyjna w składzie Krdynatr Prjektu, przedstawiciel Zarządu Fundacji Partnerstw dla Śrdwiska na pdstawie złżnych Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme 3

4 dkumentów, wyników testów raz rzmwy kwalifikacyjnej, wg zasad kreślnych w Regulaminie Uczestnictwa. 4 Zasady przyjmwania zgłszeń 1. Zgłszenia są przyjmwane sbiście lub pcztą pprzez złżenie frmularza zgłszeniweg w Biurze prjektu mieszcząceg się: plac Matejki 5/ Kraków. 2. Weryfikacji frmalnej trzymanych kwestinariuszy zgłszeniwych dknują sby przyjmujące zgłszenia. 5 Zasady kwalifikacji d prjektu 1. Kwalifikację d prjektu prwadzi Kmisja Rekrutacyjna. 2. Kwalifikacja prwadzna będzie spśród sób, które spełniają następujące kryteria: frmalne ( 2) merytryczne (predyspzycje merytryczne i mtywacja) 3. O zakwalifikwaniu d udziału w prjekcie decydwać będzie klejnść zgłszeń d prjektu raz decyzja Kmisji Rekrutacyjnej, akceptująca kandydaturę. 4. W przypadku zgłszenia się większej liczby sób spełniających kryteria frmalne i merytryczne, niż zaplanwan bjąć wsparciem w ramach prjektu, stwrzna zstanie ddatkw lista rezerwwa uczestników/czek. W przypadku rezygnacji lub niedpełnienia wymgów frmalnych przez sby zakwalifikwane, na ich miejsce wpisane zstaną sby z listy rezerwwej. 5. O wynikach prcesu rekrutacji uczestnicy/czki pinfrmwani zstaną pisemnie, mailw lub telefnicznie. 6. Warunkiem rzpczęcia udziału w prjekcie jest złżenie wymaganych regulaminem dkumentów ( 3, pkt.2). Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme 4

5 6 Zasady rganizacji szkleń raz uczestnictwa w szkleniach 1. Uczestnictw w prjekcie bejmuje udział w szkleniu teretycznym i praktycznym. 2. Zajęcia teretyczne będą realizwane w grupie 10 sbwej, zajęcia praktyczne w grupach 2-sbwych. 3. Wsparcie szkleniwe udzielne w ramach prjektu bejmuje 12 dni, w tym: A. 5 dni szklenia teretyczneg (d pniedziałku d piątku w ciągu 1 tygdnia rbczeg). Zakres: praw chrny śrdwiska w zakresie ptrzebnym d certyfikatów, pjęcie zrównważneg rzwju i jeg knsekwencje dla firm. Certyfikaty eklgiczne: Zielne Biur, Zielny Sklep, Green Key, Przyjazny rwerm. Audytr wewnętrzny i jeg rla w firmie. Trening interpersnalny: budwanie zespłu, współpraca z innymi, krpracyjny sviv-vivre. B. 5 dni szklenia praktyczneg (spsób rzłżenia w czasie jest elastycznie dstswany d mżliwści beneficjentów). Zakres: bsługa narzędzia internetweg d zarządzania śrdwiskiem, pracwanie arkuszy wda/energia/dpady itd. dla certyfikatu Zielny Sklep i Green Key. Wyknanie raprtu z przeglądu wstępneg ZB, kreślenie zakresu działań naprawczych, przygtwanie stażu w firmie. C. 2 dni szklenia w zakresie prezentacji prjektu stażweg, technik aktywneg pszukiwania pracy, egzamin certyfikujący ( p zakńczeniu praktyki w firmie). 4. Uczestnicy szkleń trzymają bezpłatne materiały szkleniwe raz wyżywienie pdczas szkleń teretycznych. 5. Uczestnicy/czki szkleń dbywających się pza ich miejscem zamieszkania, będą mgli ubiegać się zwrt ksztów djazdu. Zwrt ksztów djazdu dbywał się będzie na pdstawie biletów kmunikacji publicznej ptwierdzających przejazd. Kszt przejazdu mże zstać uwzględniny w całści lub w części decyzję każdrazw pdejmuje Krdynatr Prjektu na pdstawie pisemneg pdania. 6. Nadzór nad prawidłwą realizacją i rganizacją szkleń, sprawuje Krdynatr Prjektu. 7. Uczestnik/czka szklenia zbwiązany jest d: Regularneg, punktualneg i aktywneg uczestnictwa w zajęciach (w wypadku niebecnści na jakimś dniu zajęć teretycznych, uczestnik zbwiązany jest d indywidualneg nadrbienia materiału w przumieniu z prwadzącymi), Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme 5

6 Ptwierdzania uczestnictwa w zajęciach każdrazw na liście becnści. 8. Pzytywne zakńczenie szkleń zstanie udkumentwane certyfikatem dradcy ds. wdrażania certyfikatów eklgicznych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest: 100% uczestnictw w szkleniach teretycznych, ew. indywidualnie zaliczny materiał z kresu niebecnści, dbycie pełneg 5-dniweg szklenia praktyczneg w Fundacji, zaliczenie bwiązkwych zadań, pracwanie c najmniej 1 prjektu stażweg w ramach praktyki, uzyskanie pzytywnej pinii piekuna praktyki w firmie, zdanie egzaminu kńcweg z zakresu bjęteg szkleniem. 7 Zasady rganizacji praktyk 1. P ukńczeniu szklenia teretyczneg i praktyczneg, uczestnicy/czki, dbędą praktyki zawdwe. 2. Warunkiem zakwalifikwania się na praktyki będzie 100% becnść na szkleniu teretycznym (ew. indywidualne zaliczenie materiału z kresu niebecnści) raz 3. Praktyki zawdwe dbywać się będą w firmach/instytucjach, wdrażających ek-certyfikaty w Krakwie i Małplsce, w miejscach jak najbardziej dgdnych dla stażystów/tek. 4. Praktyki będą rganizwane w I kwartale 2014 rku, w 2-sbwych grupach. Dkładny termin raz spsób realizacji stażu będzie indywidualnie ustalany. 5. Każdy praktykant/tka będzie miał przydzielneg, przygtwaną d teg zadania piekuna z ramienia firmy. 6. Pdczas praktyki, sby uczestniczące zrealizują wspólnie (w 2-sbwej grupie), c najmniej 1 prjekt stażwy, związany z wdrażaniem ek-certyfikatów, będą także brały udział, we wskazanych przez swjeg piekuna prjektach służących pdniesieniu wiedzy i umiejętnści zawdwych raz interpersnalnych stażysty. 7. Uczestnik/czka stażu zbwiązany jest d: Przestrzegania zasad tajemnicy służbwej, BHP raz wewnętrznych prcedur bwiązujących w firmie, Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme 6

7 Wyknywania pleceń służbwych piekuna praktyki, w zakresie dpwiadającym swim kmpetencjm. 9. Pdczas staży nadzór nad ich prawidłwą realizacją i rganizacją sprawują piekunwie z firm, w których uczestnik/ka dbywa praktyki. 8 Zasady rganizacji wsparcia w zakresie aktywneg pszukiwania pracy 1. Beneficjenci, p zakńczeniu szklenia raz dbyciu praktyk zawdwych, przez kres 6 miesięcy będą krzystali ze wsparcia Fundacji Partnerstw dla Śrdwiska. Frmy wsparcia: pmc w przygtwaniu planu aktywneg pszukiwania pracy na najbliższe pół rku, mnitring fert pracy w zielnych zawdach, pmc w dstswaniu CV i listu mtywacyjneg pd kątem knkretneg pracdawcy, pmc w przygtwaniu się d rzmwy kwalifikacyjnej, prmcja beneficjentów wśród partnerów bizneswych Fundacji, wpisanie na listę specjalistów Fundacji. 2. Beneficjenci zbwiązani są d infrmwania Fundacji Partnerstw dla Śrdwiska, pdejmwanych przez nich działaniach w zakresie pszukiwania pracy, ew. pdjęciu pracy, przez kres 6 miesięcy p zakńczeniu szklenia i dbyciu staży. 9 Zasady ukńczenia szklenia lub rezygnacji z udziału w prjekcie 1. W celu trzymania zaświadczenia ukńczenia szklenia raz zdbycia certyfikatu dradcy ds. wdrażania ek-certyfikatów, uczestnik/czka zbwiązany/a jest uczestniczyć w szkleniu teretycznym i praktycznym, dbyć staż zawdwy w firmie raz pracwać, c najmniej 1 prjekt stażwy ( 6, pkt.8). 2. W przypadku rezygnacji z udziału w prjekcie, uczestnik/czka prjektu dkna zwrtu trzymaneg zestawu materiałów dydaktycznych i prmcyjnych. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w prjekcie uczestnik złży stswne świadczenie. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme 7

8 11 Pstanwienia kńcwe 1. Niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Prjekcie wchdzi w życie z dniem 9 września 2013 rku. 2. Integralną częścią Regulaminu są załączniki. Załączniki dtyczące II etapu rekrutacji (nr 2, 3) nie będą udstępniane beneficjentm i beneficjentkm prjektu. 3. Fundacja Partnerstw dla Śrdwiska, zastrzega sbie praw zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Prjekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji prjektu lub dkumentów prgramwych. 4. Wszelkie zmiany niniejszeg regulaminu wymagają frmy pisemnej. 5. W sprawach nieuregulwanych niniejszym regulaminem decyzje pdejmuje Krdynatr Prjektu. 6. Regulamin bwiązuje w całym kresie realizacji prjektu. ZAŁĄCZNIKI: 1. Frmularz zgłszeniwy. 2. Ankieta dla kandydatów d prjektu. 3. Kwestinariusz rzmwy kwalifikacyjnej. 4. Deklaracja uczestnictwa w prjekcie. 5. Oświadczenie uczestnika/czki prjektu wyrażeniu zgdy na przetwarzanie danych sbwych. 6. Oświadczenie zachwaniu pufnści pwierznych infrmacji. 7. Oświadczenie rezygnacji z udziału w prjekcie. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Lenard Lifelng Learning Prgramme 8

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Regulamin realizacji zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach zadania: Jedyna

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo