Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6."

Transkrypt

1 Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 1

2 6. i ich cenianie W spsób bezpieczny, zgdny z prawem i przeznaczeniem psługuje się kmputerem i jeg prgramwaniem. Ptrafi zachwać prawidłwą pstawę pdczas pracy z kmputerem. Rzwija własne zaintereswania. Ptrafi wybierać narzędzia infrmatyczne dpwiednie d wyknywanych zadań. Twrzy rysunki, pracwuje i redaguje teksty, łączy grafikę z tekstem. Ptrafi przy użyciu różnych prgramów wyknać pracę na zadany temat, służącą realizacji ścieżek międzyprzedmitwych. Umie wyknać prste bliczenia i wykresy za pmcą dpwiednieg prgramu. Ptrafi dstrzec związek między prblemem a jeg pisem matematycznym. Krzysta z różnych źródeł infrmacji. Selekcjnuje, grmadzi i prządkuje zgrmadzne infrmacje. Ma rzeznanie w zakresie pdstawwych urządzeń partych na technlgii kmputerwej. Kmunikuje się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjnych. Ptrafi uruchmić prgram z płyty, badać mżliwści prgramu multimedialneg i wykrzystywać multimedialny prgram edukacyjny d nauki. Rzumie kniecznść przestrzegania prawa autrskieg i dpwiednieg zachwania w spłecznści internetwej. Ma świadmść graniczeń prawnych związanych z internetem. W trakcie realizacji złżneg zadania ptrafi aktywnie współpracwać w grupie rówieśniczej. Ptrafi przygtwać prstą animację i prezentację multimedialną. Ptrafi zaprezentwać swją pracę innym. Ptrafi przygtwać prsty mtyw lub sterwać biektem na ekranie za pmcą ciągu pleceń. i prpzycje ich ceniania Na zajęciach kmputerwych uczniwie, prócz umiejętnści psługiwania się kmputerem, zdbywają także wiadmści i umiejętnści z innych dziedzin. Pniżej przedstawine zstały siągnięcia ucznia (z przedmitu zajęcia kmputerwe) i prpzycje ich ceniania z pminięciem ceniania z innych przedmitów. Wszystkie działania ucznia Uczeń ptrafi: w spsób bezpieczny, zgdny z prawem i przeznaczeniem psługiwać się kmputerem i jeg prgramwaniem; zachwać prawidłwą pstawę pdczas pracy z kmputerem; w trakcie realizacji złżneg zadania aktywnie współpracwać w grupie rówieśniczej; prawidłw zapisywać plik w przeznacznym dla nieg katalgu (teczce); prawidłw nadawać nazwy plikm (zgdnie z ich zawartścią); przygtwać dkument d druku, krzystać z pdglądu wydruku i wydrukwać swją pracę, prawidłw rzpczynać i kńczyć pracę z prgramem; krzystać z pmcy dstępnej w prgramie, Prpzycje ceniania Stałe elementy pdlegające cenie: umiejętnść twrzenia właściwej atmsfery pdczas pracy w zesple; umiejętnść pracy w grupie, aktywnść na lekcji; przestrzeganie nrm etycznych dtyczących pszanwania cudzej pracy i własnści; krewanie pstawy przeciwdziałania wandalizmwi przejawiającemu się w pstaci niszczenia sprzętu i prgramwania; przestrzeganie regulaminu pracwni kmputerwej; prwadzenie zeszytu przedmitweg; systematycznść; prezentacja prac; samdzielnść pracy; przygtwanie d lekcji; praca dmwa (jeżeli była zadana). Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 2

3 jeżeli zajdzie taka ptrzeba; respektwać regulamin pracwni kmputerwej. I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem Prpzycje ceniania Uczeń ptrafi: stswać zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem; rzpznawać zagrżenia wynikające z niewłaściweg krzystania z kmputera; kmunikwać się z kmputerem, za pmcą ikn, przycisków, menu i kien dialgwych; zgdnie z zasadami bsługiwać systemu: uruchamiać prgramy, wyknywać peracje w knach, prawidłw kńczyć pracę z prgramem. krzystać z pmcy dstępnej w prgramach; utrzymywać prządek na dysku zapisywać i przechwywać wyniki pracy w kmputerze i na nśnikach elektrnicznych raz krzystać z nich: twrzyć katalgi (teczki), pruszać się p strukturze katalgów (teczek), wyknywać peracje na plikach, rzpznawać rdzaje pamięci kmputera, chrnić kmputer przed wirusami kmputerwymi, twrzyć kpie zapaswe dkumentów; dczytywać i prawidłw interpretwać znaczenie kmunikatów wysyłanych przez prgramy; krzystać z różnych nśników infrmacji; psługiwać się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym. Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. stpień biegłści w psługiwaniu się prgramwaniem użytym d wyknania ćwiczenia; biegłść w psługiwaniu się narzędziami wskazanych prgramów kmputerwych i umiejętnść ich stswania; biegłść w psługiwaniu się pmcą dstępną w prgramach; znajmść regulaminu szklnej pracwni; biegłść w psługiwaniu się pdstawwym słwnictwem infrmatycznym; samdzielnść w wyknywaniu takich czynnści, jak: uruchamianie prgramu, reagwanie na kmunikaty systemwe, zapisywanie wyknanej pracy na dysku i innych nśnikach, drukwanie. II. Kmunikwanie się za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych Prpzycje ceniania Uczeń ptrafi: krzystać z pczty elektrnicznej przy realizacji prjektów (klaswych, szklnych lub międzyszklnych) z różnych dziedzin, np. związanych z eklgią, śrdwiskiem gegraficznym, histria lub zagadnieniami dtyczącymi spraw lkalnych; wymieniać i stswać pdstawwe zasady Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. umiejętnść kmunikwania się za pmcą pczty elektrnicznej, stsując pdstawwe zasady netykiety. umiejętnść krzystania z pczty elektrnicznej przestrzeganie nrm etycznych dtyczących pszanwania cudzej pracy i własnści; spsób przygtwania i zaprezentwania Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 3

4 netykiety; w trakcie realizacji złżneg zadania aktywnie współpracwać w grupie rówieśniczej; szanwać prywatnść i pracę innych sób. przestrzegać zasad etycznych i prawnych związanych z krzystaniem z kmputera i internetu; rzpznawać i ceniać mżliwe zagrżenia wynikające z krzystania z internetu. wybraneg tematu; jakść przygtwaneg pracwania; zrzumienie zasad działania różnych licencji prgramwania; przestrzeganie prawa autrskieg przy krzystaniu ze źródeł bceg pchdzenia; zrzumienie zasad działania różnych licencji prgramwania; znajmść i przestrzeganie netykiety. III. Wyszukiwanie i wykrzystywanie infrmacji z różnych źródeł; pracwywanie za pmcą kmputera rysunków, mtywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbwych Uczeń ptrafi: wyszukiwać infrmacje w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumenty techniczne i zasby internetu); selekcjnwać, prządkwać i grmadzić znalezine infrmacje; pisywać cechy różnych pstaci infrmacji (tekstwej, graficznej, dźwiękwej, multimedialnej); pracwywać i redagwać teksty (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania); krzystać z pdstawwych mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączenie grafiki z tekstem; twrzyć rysunki i mtywy przy użyciu edytra grafiki (psługiwać się kształtami, barwami, przekształcaniem brazu, fragmentami innych brazów); łączyć w jednym dkumencie biekty pchdzące z różnych aplikacji; wyknywać w arkuszu kalkulacyjnym prste bliczenia; twrzyć prste prezentacje multimedialne i animacje. Prpzycje ceniania Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. umiejętnść wyszukiwania infrmacji w różnych źródłach elektrnicznych (słwniki, encyklpedie, zbiry bibliteczne, dkumenty techniczne i zasby internetu). umiejętnść selekcjnwania, prządkwanie i grmadzenie znalezinych infrmacji. umiejętnść wykrzystywania, stswnie d ptrzeb, infrmacji w różnych frmatach. umiejętnść pisywania cech różnych pstaci infrmacji: tekstwej, graficznej, dźwiękwej audiwizualnej, medialnej. Umiejętnść twrzenia rysunków i mtywów przy użyciu edytra grafiki (psługiwanie się kształtami, barwami, przekształcaniem brazu, fragmentami innych brazów). Umiejętnść pracwanie i redagwanie tekstów (listy, głszenia, zaprszenia, ultki, wypracwania). Umiejętnść stswania pdstawwych mżliwści edytra tekstu w zakresie frmatwania akapitu i strny, łączenie grafiki z tekstem. Umiejętnść łączenia w jednym dkumencie biektów pchdzących z różnych aplikacji. Umiejętnść wyknywania w arkuszu kalkulacyjnym prstych bliczeń, przedstawiania ich graficznie i interpretwania. Umiejętnść twrzenie prstych prezentacji multimedialnych i animacji. IV. Rzwiązywanie prblemów i pdejmwanie decyzji z wykrzystaniem kmputera Prpzycje ceniania Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 4

5 Uczeń ptrafi: graficznie przedstawiać dane liczbwe w arkuszu kalkulacyjnym raz je interpretwać; twrzyć prste mtywy lub sterwać biektem na ekranie za pmcą ciągu pleceń; przumiewać się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu, pdejmwać decyzje w zakresie swich zadań i uprawnień; wykrzystywać, stswnie d ptrzeb, infrmacje w różnych frmatach. Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. umiejętnść twrzenia za pmcą ciągu pleceń prstych mtywów lub umiejętnść sterwania biektem na ekranie; umiejętnść uczestniczenia w pracy zespłwej, umiejętnść przumiewania się z innymi sbami pdczas realizacji wspólneg prjektu, umiejętnść pdejmwanie decyzji w zakresie swich zadań i uprawnień. V. Wykrzystywanie kmputera d pszerzania wiedzy i umiejętnści z różnych dziedzin, a także d rzwijania zaintereswań Uczeń ptrafi: pisywać przykłady wykrzystania kmputera i sieci internet w życiu cdziennym; krzystać z kmputera, jeg prgramwania i zasbów elektrnicznych (lkalnych i w sieci) d wspmagania i wzbgacania realizacji zagadnień z wybranych przedmitów; krzystać z zasbów (słwników, encyklpedii, sieci internet) i prgramów multimedialnych (w tym prgramów edukacyjnych) z różnych przedmitów i dziedzin wiedzy; szanwać prywatnść i pracę innych sób. 7. Ocena pracy ucznia Prpzycje ceniania Ocenie pdlega pprawnść i biegłść w wyknywaniu ćwiczeń raz samdzielnść. umiejętnść krzystania z kmputera Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 5 umiejętnść krzystania z prgramwania dstępneg w szklnej pracwni i zasbów elektrnicznych (lkalnych i w sieci) d wspmagania i wzbgacania realizacji zagadnień z wybranych przedmitów; umiejętnść krzystania z zasbów (słwników, encyklpedii, sieci internet) i prgramów multimedialnych (w tym prgramów edukacyjnych i płyty CD dłącznej d pdręcznika) z różnych przedmitów i dziedzin wiedzy; umiejętnść dszukania i pisania przykładów zastswania kmputera i internatu w najbliższym tczeniu i w życiu cdziennym. Ocena pracy ucznia Knieczne jest pracwanie jasnych i czytelnych kryteriów ceniania z teg przedmitu raz systemu ceniania zrzumiałeg dla ucznia i jeg rdziców (piekunów). Kryteria ceny muszą być dstswane d mżliwści intelektualnych i predyspzycji dziecka. Inne trzeba pracwać dla uczniów klas integracyjnych, a inne dla klas wybitnych siągnięciach dydaktycznych, w których jest wielu limpijczyków. Lekcje z przedmitu Zajęcia kmputerwe dbywają się w pracwni tak wypsażnej, by każdy uczeń miał d dyspzycji sbny kmputer z dstępem d internetu. C za tym idzie, ceniać pwinniśmy pstępy uczniów w panwaniu teg narzędzia, ich zaangażwanie, pmysłwść, temp pracy, pracę w zesple. Craz częściej uczniwie kntakt z kmputerem mają d najmłdszych lat, na przykład w dmu rdzinnym, świetlicy siedlwej, u klegi lub kleżanki. Czeg zatem pwinniśmy wymagać, aby siągnąć zamierzne cele? Niniejszy prgram kładzie nacisk na następujące wymagania: Bezpieczne psługiwanie się sprzętem i prgramwaniem znajdującym się w szklnej pracwni kmputerwej. Wykrzystywanie kmputera i technlgii infrmacyjn--kmunikacyjnych d kmunikwania się za pmcą kmputera. Umiejętnść wyszukiwania i pracwywania infrmacji z różnych źródeł. Wyknywanie knkretnych zadań z różnych dziedzin (w tym rysunków, tekstów, bliczeń, animacji, prezentacji multimedialnych) z wykrzystaniem dpwiednich prgramów kmputerwych. Umiejętnść pracy w zesple, przestrzeganie prawa, świadmść zagrżeń związanych z wykrzystaniem kmputera i internetu. Rzwijanie własnych zaintereswań, pszerzanie wiedzy, nauka za pmcą kmputera i technlgii infrmacyjn-kmunikacyjnych. Zastswanie kmputera i technlgii infrmacyjn--kmunikacyjnych w życiu cdziennym.

6 Prpnuje się by cenie pdlegały następujące czynnści: umiejętnść wybru dpwiednieg prgramwania i metdy rzwiązania zadania; znajmść pjęć związanych z danym zagadnieniem; zrzumienie treści zadania i wyknanie wszystkich pleceń; świadmść wyknywanej pracy (działania planwe); sprawnść działania i umiejętnść ptymalizacji metd pracy; umiejętnść samdzielneg krzystania z różnych pmcy; umiejętnść realizacji własnych pmysłów; umiejętnść rzwiązywania prblemów i pdejmwania decyzji z wykrzystaniem kmputera. Na każdej lekcji knieczne jest cenianie prawidłwej pstawy uczniów pdczas pracy przy kmputerze i krygwanie ewentualnych wad pstawy. Gdy wyknywane zadanie jest pdsumwaniem działu, w cenie pwinn się uwzględnić również stpień panwania wszystkich umiejętnści wymieninych w dniesieniu d daneg tematu, metdę rzwiązania, użyte narzędzia i rezultat, któreg uzyskanie jest celem pracy z kmputerem. Prpnwana metda ceniania pzwala zrientwać się, w jaki spsób uczeń przyswił sbie wiedzę w zakresie knkretnych tematów. Mim zdaniem cena pracy ucznia pwinna zawsze dbywać się w jeg becnści należy również dkładnie ją mówić. Ocena pracy ucznia, prócz zagadnień merytrycznych, pwinna uwzględniać także aspekty wychwawcze, takie jak: umiejętnść twrzenia właściwej atmsfery pdczas pracy w zesple, umiejętnść pracy w grupie, aktywnść na lekcji, przestrzeganie nrm etycznych dtyczących pszanwania cudzej pracy i własnści, krewanie pstawy przeciwdziałania wandalizmwi przejawiającemu się w pstaci niszczenia sprzętu i prgramwania, przestrzeganie regulaminu pracwni kmputerwej. Taka metda ceniania jest biektywna i uniwersalna. Wiadmści i umiejętnści ceniane są według gólnych kryteriów przyjętych w szklnym raz przedmitwym systemie ceniania. Zakres wymagań na pszczególne ceny przedstawia tabela pniżej. Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania pdstawwe [ceny: dpuszczająca (2), dstateczna (3)], (PP) wymagania pnadpdstawwe [cena: dbra (4), bardz dbra (5)], (W) wymagania wykraczające [cena: celująca (6)]. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 6

7 6. Oce na p racy ucznia Ocena Celująca (6) Bardz dbra (5) Dbra (4) Dstateczna (3) Dpuszczająca (2) Niedstateczna (1) Kryteria Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Zakres wiedzy i umiejętnści Psiada wiedzę wykraczającą pza prgram nauczania [W]. Wykazuje szczególne zaintereswanie przedmitem. Pracuje zawsze samdzielnie. Wykrzystuje psiadaną wiedzę d pszerzenia własnych zaintereswań i rzwiązywania prblemów. Sprawnie psługuje się językiem infrmatycznym. Psiada wiedzę przewidzianą przez prgram [P;PP]. Wykazuje zaintereswanie przedmitem. Pracuje zawsze samdzielnie. Wykrzystuje psiadaną wiedzę d pszerzenia własnych zaintereswań. Czyta tekst ze zrzumieniem. Zawsze pprawnie psługuje się słwnictwem infrmatycznym. Psiada większść wiedzy przewidzianej przez prgram [P;PP]. Wykazuje zaintereswanie przedmitem. Pracuje zawsze samdzielnie. Wykrzystuje psiadaną wiedzę d pszerzenia własnych zaintereswań. Czyta tekst ze zrzumieniem. Zawsze pprawnie psługuje się słwnictwem infrmatycznym. Opanwał pdstawwą wiedzę przewidzianą przez prgram [P]. Wykazuje niewielkie zaintereswanie przedmitem. Pracuje z niewielką pmcą nauczyciela. W niewielkim zakresie wykrzystuje psiadaną wiedzę d pszerzania własnych zaintereswań. Opanwał wiedzę niezbędną w tku dalszeg kształcenia [P]. Wykazuje niewielkie zaintereswanie przedmitem. Pracuje z pmcą nauczyciela. W niewielkim zakresie wykrzystuje psiadaną wiedzę d pszerzania własnych zaintereswań. Nie panwał pdstawwej wiedzy [P]. Nie wykazuje zaintereswania przedmitem. Pmc nauczyciela jest niezbędna d wyknania najprstszych zadań. Nie wykrzystuje psiadanej wiedzy d pszerzania własnych zaintereswań. Ocena Celująca (6) Bardz dbra (5) Dbra (4) Dstateczna (3) Dpuszczająca (2) Niedstateczna (1) Kryteria Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Sprawnść wyknywania zadań Wypwiedzi ucznia zawierają własne przemyślenia. W spsób twórczy wykrzystuje wiadmści i umiejętnści w nwych sytuacjach. W pełni krzysta z dstępnych pcji prgramu. Świadmie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem. Samdzielnie i sprawnie wyknuje zadania przewidziane prgramem [P;PP]. Temp pracy umżliwia wyknywanie zadań wykraczających pza prgram [R]. Pisze wszystkimi palcami, sprawnie i szybk, metdą bezwzrkwą. Aktywny, zaangażwany, pmaga innym w pracy. Wypwiedzi ucznia są wyczerpujące. Pdczas wyknywania zadań wykazuje dużą starannść i sumiennść. Krzysta z pcji prgramu w zakresie przewidzianym prgramem [P;PP]. Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem. Samdzielnie i sprawnie wyknuje zadania przewidziane prgramem [P;PP]. Temp pracy umżliwia wyknywanie zadań prgramem [P;PP]. Pisze szybk i sprawnie, wszystkimi palcami, nie rbi błędów (literówek). Wypwiedzi ucznia nie wyczerpują całści tematu. Wykrzystuje psiadaną wiedzę d pszerzenia własnych umiejętnści z niewielką pmcą nauczyciela. Pracuje z niewielką pmcą nauczyciela. Słwnictwem infrmatycznym psługuje się pprawnie. Krzysta z pcji prgramu w zakresie przewidzianym przez prgram [P;PP]. Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem. Sprawnie, z niewielką pmcą nauczyciela wyknuje zadania. Temp pracy umżliwia wyknywanie zadań prgramem [P;PP]. Pisze szybk, rbi niewiele błędów (literówek). Wypwiedzi ucznia nie wyczerpują całści tematu. Czyta tekst ze zrzumieniem z niewielką pmcą nauczyciela. Słwnictwem infrmatycznym psługuje się nie zawsze pprawnie, ppełnia nieliczne błędy. Krzysta z pcji prgramu w zakresie umżliwiającym wyknanie pdstawwych peracji [P]. W wyknanej pracy nie widać inwencji twórczej. Przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem. Sprawnie, z niewielką pmcą nauczyciela wyknuje zadania. Temp pracy umżliwia wyknywanie pdstawwych zadań prgramem [P]. Dbrze psługuje się klawiaturą, ppełnia nieliczne błędy. Słwnictw infrmatyczne panwał w niewielkim zakresie. Krzysta z pmcy nauczyciela, by wykazać się wiedzą. Krzysta z pcji prgramu w niewielkim zakresie. Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem. Przy pmcy nauczyciela wyknuje pwierzne zadania. Temp pracy nie pzwala na wyknywanie większści zadań prgramem [P]. Pprawnie psługuje się klawiaturą, pisze wln, ppełnia liczne błędy. Nie psługuje się językiem infrmatyki, nie rzumie pdstawwych pjęć. Nie ptrafi krzystać z pcji prgramu w zakresie umżliwiającym realizację zadań prgramem [P]. Nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z kmputerem. Nie wyknuje pwierznych zadań nawet z pmcą nauczyciela. Temp pracy nie pzwala na wyknywanie zadań prgramem [P]. Psługuje się klawiaturą w stpniu uniemżliwiającym realizację prgramu [P]. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 7

8 Narzędzia pmiaru siągnięć: 1. pisemne prace sprawdzające, 2. praktyczne prace sprawdzające, 3. dpwiedzi ustne, 4. zeszyty uczniwskie, 5. prace praktyczne na lekcji, 6. prace dmwe, 7. bserwacja: a. aktywnść na zajęciach, b. aktywnść twórcza, c. systematycznść, d. pstępy, e. praca w grupie, f. umiejętnść współpracy, g. prezentacja pracy, h. przygtwanie d lekcji. Na pczątku każdej lekcji wart ucznim przypmnieć, c składa się na cenę. Wart też pdsumwać pracę ucznia na każdej lekcji ceną. Systematycznść w cenianiu jest bwiązkiem każdeg nauczyciela, ddatkw ułatwi mu pracę w klejnych latach. Pwinniśmy również umżliwić ucznim pprawę źle wyknaneg ćwiczenia, c skutkuje większym zaangażwaniem. Pamiętajmy również, aby uczeń przed rzpczęciem pracy nad knkretnym zadaniem znał kryteria jeg ceny. W trakcie lekcji należy mnitrwać pzim wyknania zadania i na bieżąc pprawiać błędy. Wymaga t stałej aktywnści i zaangażwania nie tylk ucznia, ale przede wszystkim nauczyciela. Należy dcenić, pchwalić, pdkreślić te elementy, które są najlepiej wyknane. Dbajmy t, by lekcje były dla uczniów przyjemnścią, a nie kniecznścią. Zachęcajmy d rzwijania własnych zaintereswań zadania na tzw. dwlny temat pwinny dtyczyć zagadnień z kręgu zaintereswań ucznia. Ważne jest nagradzanie uczniów, którzy pmagają innym w pracy, ddatkwą ceną lub punktem. Prpnwany spsób infrmwania ucznia jeg pstępach i uzasadnienie ceny: wszystkie ceny pwinny być jawne, każda cena pwinna zstać patrzna kmentarzem, c zstał zrbine źle, a c dbrze raz wskazówkę w jaki spsób mżna pprawić swją pracę, każda praca pisemna (sprawdzian, test) pwinna zawierać karttekę dpwiedzi i spsób punktwania, czym uczeń pwinien zstać pinfrmwany i uzyskać wyjaśnienie dtyczące kryteriów ceniania, każdy sprawdzian czy test pwinien być pprzedzny lekcją pwtórzeniwą, na której należy zwrócić szczególna uwagę na te zagadnienia, których umiejętnści będą sprawdzane, test zawierać pwinien wzór dpwiedzi i schemat punktwania, który uczniwie trzymają na lekcji analizującej wyniki, by mieli pełną infrmację c zrbili dbrze, a c źle, zadania, których łatwść kazała się mniejsza niż 0,5 należy pnwnie wytłumaczyć ucznim. Prpnuję zaangażwać d teg uczniów, którzy wyknali je pprawnie. Pzstałe zadania, jeśli będzie taka ptrzeba należy wyjaśnić indywidualnie, ceniać należy różne frmy aktywnści ucznia: prace klaswe, dpwiedzi ustne, spsób prwadzenia zeszytu, przygtwanie d lekcji, samdzielnść w pracy, prace dmwe (jeżeli zstały zadane), aktywnść, systematycznść, praca w grupie, umiejętnść współpracy, prezentacja pracy. Najważniejsze, by uczniwie byli ceniani systematycznie. Dlateg w zeszytach ćwiczeń umieszczn tabele umżliwiające bieżące, systematyczne cenianie. Ocenianie na lekcji pwinn być zgdne z załżeniami szklneg raz przedmitweg systemu ceniania. Wart jeszcze wspmnieć : samcenie, cenie zespłu (klasy, grupy, zespłu prjektweg). Samcena mże dtyczyć knkretnej lekcji lub pracy semestralnej (rcznej). Jednak prawidłw dknana samcena ucznia jest mżliwa tylk wtedy, gdy pzna n wcześniej wymagania i kryteria ceny. Nie chdzi tu tylk wystawienie samemu sbie stpnia (6, 5, ), ale również samdzielną, twórczą analizę własnej pracy. Aby ułatwić uczniwi dknanie takiej analizy, mżna sfrmułwać kilka pytań, na przykład: Czeg nauczył się na bieżącej lekcji? Czy pzim zdbytej wiedzy g satysfakcjnuje? Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 8

9 Jakie czynniki wpływają na jeg aktywnść na zajęciach? C mu przeszkadza w wyknywaniu zadań? Czeg jeszcze pwinien się nauczyć z daneg tematu? Umiejętnść samceny ma grmny wpływ na mtywację ucznia d uczenia się. Nauczyciel jednak, zanim wprwadzi na lekcji samcenę ucznia i cenę zespłu, pwinien dkładnie przeanalizwać i kreślić sytuacje dydaktyczne sprzyjające samcenie. Omawiane zagadnienie nie jest łatwe, szczególnie dla pczątkująceg nauczyciela, dlateg wart pd tym kątem nawiązać współpracę z psychlgiem szklnym. Zajęcia kmputerwe z uczniem ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi: Szkła zgdnie z rzprządzeniem [3], pwinna zapewnić dpwiednie, ze względu na indywidualne ptrzeby rzwjwe i edukacyjne raz mżliwści psychfizyczne uczniów, warunki d nauki, sprzęt specjalistyczny i śrdki dydaktyczne. Najważniejszym działaniem wspierającym ucznia specyficznych ptrzebach edukacyjnych pdczas lekcji z przedmitu Zajęcia kmputerwe jest indywidualizacja. Frmy i metdy pracy z uczniem ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi należy dstswać d jeg mżliwści percepcyjnych. Zakres wymagań edukacyjnych wynikających z prgramu nauczania należy dstswać d indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz mżliwści psychfizycznych ucznia. Treści kształcenia prpnuję realizwać na pzimie wymagań pdstawwych (P). Nauczyciel pwinien umżliwić uczniwi siągnięcie wyższeg pzimu wymagań i wspmóc g w tych dążeniach. Oceniając pracę ucznia nauczyciel pwinien przede wszystkim wziąć pd uwagę wysiłek włżny w pknywanie trudnści. Pracując z uczniami z rzeczeniem z pradni psychlgiczn-pedaggicznej nauczyciel pwinien zastswać cenianie indywidualne uwzględniające zalecenia pradni. Zajęcia kmputerwe z uczniem zdlnym: Rzpczynając pracę z uczniem zdlnym, należy przede wszystkim dbrze pznać jeg ptrzeby i ustalić zgdny z nimi plan działania. Dbrać treści, metdy nauczania frmy rganizacyjne dydaktyki raz ddziaływania wychwawcze. Najważniejszym działaniem wspierającym ucznia uzdlnineg jest mtywwanie d twórczeg i kreatywneg myślenia raz rzwijanie wybraźni i wrażliwści. Ważnym elementem mtywującym uczniów uzdlninych jest publiczna prezentacja ich dknań w frmie wystaw szklnych i pza szklnych, udział w knkursach. Nauczyciel pwinien zachęcać uczniów d wyknywania zadań i ćwiczeń ddatkwych. Zaangażwać ich również d pmcy ucznim słabszym. Jeśli chdzi warunki wychwawcze, t należy dążyć d właściwej i bezstrnnej pstawy wbec dziecka zdlneg, tlerancji dla jeg ewentualnej nietypwści w zachwaniu, dceniać samdzielnść jeg myślenia i działania, ryginalnść w rzwiązywania zadań. Trzeba też ustrzec się przed traktwaniem g jak uciążliweg człnka zespłu klasweg, który alb za duż wie, alb za duż chciałby wiedzieć. Nauczyciel nie pwinien wywierać presji raz nadmiernie chwalić ucznia. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl Strna 9

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 Spis treści 1. Od autra 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 4 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Wymagania na pszczególne ceny w klasie 4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 6 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 6 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych Przedmitwy System Oceniania z zajęć kmputerwych Pdstawa prgramwa Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 2 im. Mikłaja Kpernika w Turku 2013/2014 Nwelizacja: wrzesień 2013r. 1 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH (rk szklny 2015/2016) Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SP 113 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SP 113 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE SP 113 W KRAKOWIE II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY 4-6 Zajęcia kmputerwe realizwane według prgramu Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I-III 1. Określenie przedmitu ceny. Wiadmści-przepisy wybranych zabaw i gier rekreacyjnych raz mini gier zespłwych, znajmść przeznaczenia pdstawweg sprzętu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina w Kruszewie Mgr Magdalena Górska Przedmitwy system ceniania z infrmatyki w Publicznym Gimnazjum im. Wjciecha Siemina

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2iA Dział Knfiguracja systemów peracyjnych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: Zdefiniwać ustawienia systemie Windws

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1iA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1iA techniki kmputerwej Pdstawy Dział Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: rzróżnić systemy liczbwe

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w szkolnej pracowni komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Śrda Wlkp. tel./fax (061) 285 32 07 e-mail: pppsrda@wp.pl www.republika.pl/pradniasrda Prpzycje dstswania wymagań d indywidualnych ptrzeb ucznia.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ Marianna Szpakwska PCDZN Puławy OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, OCENIANIE, KTÓRE POMAGA SIĘ UCZYĆ 1. OK ma

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne klasa V Wymagania na pszczególne ceny szklne klasa V I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 250497-2012; data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA Z MATEMATYKI (Szkła Pdstawwa, Gimnazjum) Opracwanie: Justyna Pater Małgrzata Rgula Justyna Kwalczyk-Knap OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA A WYMAGANIA NA OCENĘ. Obszar aktywnści.

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Scenariusz jednostki lekcyjnej.

Scenariusz jednostki lekcyjnej. Scenariusz jednstki lekcyjnej. 1. Klasa: V szkły pdstawwej 2. Zagadnienie: Ryswanie i malwanie 3. Temat lekcji: Twrzymy karykaturę znanej sby. 4. Czas trwania lekcji: 2*45minut 5. C uczeń pwinien już wiedzieć?

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasa IV, V, VI

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasa IV, V, VI Ocena pracy ucznia Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasa IV, V, VI Program Nauczania Informatyka Europejczyka Nr dopuszczenia kl. 4: 475/1/2012, kl5: 475/2/2012, kl6: 475/3/2012 Lekcje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania. w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie Przedmitwe zasady ceniania w klasach I-III Szkły Pdstawwej nr w Olsztynie. Wstęp Edukacja wczesnszklna pisana jest pprzez: - zestaw celów kształcenia i wynikających z nich gólnych zadań szkły; - wykaz

Bardziej szczegółowo

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Marta Ktecka Klasa PdP gtuje Prgram nauczania Przyspsbienia d pracy zajęcia kuchenne w Szkle Przyspsabiającej d Pracy dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99.

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99. Wymagania ustalne zstały na pdstawie prgramu DKW-4014-292/99. (PO WCIŚNIĘCIU KLAWISZA CTRL I WYBRANEGO PUNKTU ZE SPISU TREŚCI PRZECHODZIMY AUTOMATYCZNIE DO WYBRANEGO TEKSTU). I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1 II.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy2ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy2ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracwnia Lkalnych sieci kmputerwych dla klasy2ia Dział Mntaż kablwania strukturalneg Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo