PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOGATYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOGATYNI"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOGATYNI ROK SZKOLNY 2014/2015

2 Program Profilaktyki to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami rozwoju i działań interwencyjnych w sytuacjach pojawiających się zagrożeń. Program Profilaktyki ma za zadanie: - wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich decyzji, - wspieranie w sytuacjach trudnych, - wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju, - budowanie poczucia wartości, - kształcenie umiejętności komunikacyjnych, - wzmacnianie więzi emocjonalnych w rodzinie, - wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, - stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów.

3 PROGRAM PROFILAKTYKI KLAS I - III Cele Zadania Treści Osiągnięcia Wdrażanie do życia w szkole i w klasie wdrażanie do przestrzegania Statutu Szkoły dbałość o estetykę klasy, znajdujące się w niej sprzęty przestrzeganie zasad określających właściwe zachowanie w klasie i szkole Klasa I zaznajomienie z wybranymi treściami Statutu Szkoły poznanie regulaminu klasy i norm zachowania uczenie właściwych zachowań wobec personelu szkoły zachęcanie do udzielania sobie pomocy zachęcanie do zwrócenia się o pomoc w sytuacjach trudnych uczenie właściwych zachowań na schodach, ubikacjach, basenach, korytarzach podczas przerw, sali gimnastycznej. uczniowie przestrzegają zasad i norm przyjętych w szkole w klasie, dbając o swoje otoczenie kulturalnie zachowuje się wobec rówieśników i pracowników szkoły prawidłowo współdziałają w grupie, udzielając sobie pomocy poprawnie zachowują się w miejscach zagrażających bezpieczeństwu uczniów Klasa II kształtowanie umiejętności zachowania się wobec pracowników szkoły kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami wyrabianie postaw wzajemnej pomocy Zapoznanie z wybranymi treściami Statutu szkoły poznanie regulaminu klasy i norm zachowań uczenie reagowania na takie zjawiska jak wyłudzanie, bicie, kradzieże nauka tolerancji wobec innych kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów między uczniowie przestrzegają zasad i norm przyjętych w szkole i w klasie są samodzielni w dbałości o szkołę i klasę są tolerancyjni wobec innych umieją rozwiązywać konflikty w klasie są samodzielni w rozwiązywaniu

4 przestrzeganie zasad określających właściwe zachowanie w klasie i szkole uczniami kształtowanie właściwych zachowań na schodach, ubikacjach, basenach, korytarzach podczas przerw, sali gimnastycznej. konfliktów bez użycia przemocy przestrzegają ustalonych reguł poprawnie zachowują się w miejscach zagrażających bezpieczeństwu uczniów Klasa III kształtowanie umiejętności zachowania się wobec pracowników szkoły przypomnienie niektórych treści Statutu Szkoły swobodne wypowiedzi na temat pracy samorządu klasowego wybory do samorządu uczniowie samodzielnie potrafią dokonać wyborów do samorządu klasowego są samodzielni w rozwiązywaniu konfliktów bez użycia przemocy przestrzegają ustalonych reguł kształtowanie pozytywnych relacji miedzy uczniami wyrabianie postawy wzajemnej pomocy wspólne ustalenie regulaminu zachowania się w klasie uczenie się lepszego rozumienia siebie i innych uczenie akceptacji i tolerancji (ćwiczenie komunikacji) uczenie reagowania na zjawiska przemocy prezentują postawy tolerancji i akceptacji wobec innych Zaznajomienie z zagrożeniami zdrowia człowieka i kształtowanie prawidłowych relacji na te zagrożenia uczenie zdrowego stylu życia zachęcanie do szukania pomocy w trudnych sytuacjach osób dorosłych kształtowanie Klasa I poznanie zasad higieny osobistej zachęcanie do czynnego wypoczynku zapoznanie z czynnikami chorobotwórczymi (bakterie, wirusy) i substancjami szkodliwymi dla zdrowia (nikotyna, alkohol, leki, uczniowie znają zasady higieny osobistej oraz wiedzą, jakie są zagrożenia dla ich zdrowia i życia znają normy obowiązujące w klasie chętnie zwracają się o pomoc do

5 umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi dopalacze, narkotyki) przestrzeganie przed samowolnym zażywaniem substancji szkodliwych wdrażanie do przestrzegania norm klasowych uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów kształtowanie umiejętności zwracania się o pomoc do ludzi dorosłych poznanie numerów alarmowych dorosłych Klasa II kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nieznanych wdrażanie do przestrzegania zasad higieny zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych uczenie postaw prozdrowotnych poznanie wpływu substancji szkodliwych na organizm (nikotyna, alkohol, leki, dopalacze, narkotyki) i określenie, jakie szkody powodują uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej uczestniczą w różnych formach pracy pozalekcyjnej umieją dbać o swoje zdrowie, umieją rozpoznać substancje, które szkodzą zdrowiu

6 reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia stworzenie kodeksu klasy (normy i sankcje) wdrażanie do rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy przestrzeganie przed niebezpieczeństwami mogącymi grozić ze strony nieznanych osób znają sposoby rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy prezentują postawę ograniczonego zaufania do osób dorosłych Klasa III przypomnienie zasad higieny osobistej i zachęcanie do dbałości o własne zdrowie i ciało wpływ substancji szkodliwych na organizm (nikotyna, alkohol, leki, dopalacze, narkotyki) i określenie, jakie szkody powodują organizowanie form czynnego wypoczynku uczenie rozwiązywania kwestii spornych bez użycia przemocy wyrabiania umiejętności rozpoznawania substancji grożących zdrowiu wyrabianie umiejętności mówienia,,nie w sytuacjach grożących zdrowiu dziecka uczenie samodzielnego dbania o swoje zdrowie i higienę osobistą umieją sami organizować czynny wypoczynek samodzielnie rozwiązują konflikty umieją dostrzegać sytuacje zagrażające ich zdrowiu umieją mówić,,nie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu prezentują postawę ograniczonego zaufania di osób dorosłych

7 Sposoby realizacji: Udział w Szkolnym Dniu Przeciw Przemocy, pogadanki z wychowawcą, pogadanki z pedagogiem szkolnym indywidualne i grupowe, wycieczki klasowe, konkursy, projekcje filmów, prezentacje multimedialne, spotkania dla rodziców ze specjalistami, wystawy. Realizatorzy: Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele religii, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny, zaproszeni specjaliści. Termin realizacji: Cały rok szkolny, zgodnie z planem pracy szkoły i nauczycieli. Metody oceny skuteczności programu w klasach I-III: 1). 2) Okresowe sprawozdania wychowawców klas z realizacji programów. 3) Ankieta dla rodziców.

8 PROGRAM PROFILAKTYKI KLAS IV VI Cel 1. Zapobieganie zachowaniom agresywnym Zadania: Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny; Kształtowanie postaw odpowiedzialności i troski o bezpieczeństwo własne i innych; Wdrażanie do współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym; Kształtowanie postaw otwartości wobec personelu szkoły. Kształtowanie postawy szacunku, tolerancji i akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych. Treści i zagadnienia programowe Rozwijanie zdolności, talentów i predyspozycji każdego ucznia, efektywne wykorzystanie wolnego czasu. Sposoby realizacji (metody i formy) Wspólne poszukiwanie Realizatorzy Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów Klasa IV Terminy realizacji Osiągnięcia i umiejętności uczniów Cały rok Uczniowie mają pozytywny obraz samych siebie Umieją troszczyć się o bezpieczeństwo własne i innych Rozwijają zdolności talenty i predyspozycje Stają się bardziej samodzielni, odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych Kształtują Metody oceny skuteczności

9 umiejętność efektywnego wykorzystania wolnego czasu Konwencja o prawach dziecka Zapoznanie z Konwencją o prawach dziecka, ze zwróceniem uwagi na tajemnicę korespondencji Przedstawienia profilaktyczno edukacyjne Drama, pogadanka, burza mózgów Plakat lub komiks Kontrakt klasowy Kontrakt zawarty między wychowawcą a uczniem Wychowawcy klas Pedagog szkolny Październik Cały rok Prezentują postawy Mają świadomość, że wszelkie zjawiska przemocy są naruszeniem dóbr i praw człowieka Poznają prawa dziecka Wychowawcy klas Październik Umiejętnie stosują normy i ich przestrzegają Sprawozdania wychowawców z realizacji programu Sprawdziany przedmiotowe Prace dzieci Treści i zagadnienie programowe Sposoby realizacji (metody i formy) Realizatorzy Termin realizacji Klasa V Żyjemy w grupie Zajęcia grupowe Wychowawcy klas Według terminarza godzin wychowawczych Osiągnięcia i umiejętności uczniów Uczniowie mają pozytywny obraz samych siebie Metody oceny skuteczności

10 Samoocena jak reagujemy na agresywne zachowanie Przedstawienia profilaktyczno edukacyjne Pogadanka ankieta Wychowawca klasy Cały rok W cyklu organizacyjnym Szkolnego Dnia Przeciw Przemocy Kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie i innych (osób niepełnosprawnyc h). Umieją polubownie załatwić swoje sprawy Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Kodeks zachowań Stworzenie kodeksu zachowań w każdej klasie W zgodzie z innymi Pamiętajmy o naszych prawach Ćwiczenia komunikacji Praca ogólno wychowawcza Konwencja o prawach dziecka - przypomnienie Wychowawca, nauczyciel religii Wychowawcy klas, pedagog szkolny Wszyscy nauczyciele Wychowawcy klas Październik Umieją odróżniać rzeczy dobre od złych Styczeń Cały rok listopad Mają dobry kontakt między sobą i nauczycielami Przestrzegają prawidłowych relacji nauczyciel uczeń i uczeńnauczyciel Kodeks zachowań umieszczony na gazetce klasowej Myślimy o sobie i o innych Zajęcia grupowe Wychowawcy klas, pedagog Klasa VI Grudzień Uczniowie umieją akceptować

11 Jak się komunikujemy? tekstu literackiego Konwencja o prawach dziecka - przypomnienie Ćwiczenia Jak porozumiewać się z innymi szkolny Nauczyciele języka polskiego Wychowawcy klas Wychowawcy klas, pedagog szkolny Według rozkładu materiału Listopad Styczeń samych siebie sobie i innych (osób niepełnosprawnyc h). Są odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne i innych Nie boją się wyrażać własnych opinii Są tolerancyjni wobec inności Mają pozytywne relacje między rówieśnikami Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Sprawozdania wychowawców z realizacji programu Sprawdziany przedmiotowe

12 Cel 2. Motywowanie do prowadzenia zdrowego stylu życia. Zadania: P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia; Przekazanie informacji o szkodliwości używek i innych substancji szkodliwych dla zdrowia ( materiały wybuchowe, leki, środki chemiczne); Pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy używek; Uczenie, jak odmawiać bez obawy przed odrzuceniem; Kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Treści i zagadnienie programowe Zasady higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy ucznia Substancje odurzające (nikotyna, alkohol, leki, dopalacze, narkotyki) i określenie, jakie szkody powodują w organizmie ludzkim Sposoby realizacji (metody i formy) pogadanki ankieta realizacja programu na lekcjach przyrody Realizatorzy Terminy realizacji Osiągnięcia uczniów nauczyciele przyrody, pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas nauczyciele przyrody Klasa IV październik uczniowie znają zasady higieny osobistej i zdrowego żywienia zgodnie z programem nauczania uczniowie znają negatywne skutki zażywania substancji odurzających, ich wpływ na organizm dziecka Metody oceny skuteczności analiza wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów analiza dzienników lekcyjnych sprawdziany przedmiotowe

13 Treści i zagadnienie programowe Sposoby realizacji (metody i formy) Realizatorzy Terminy realizacji Osiągnięcia uczniów Metody oceny skuteczności Klasa V Formy spędzania wolnego czasu Czy znasz działanie środków odurzających? (nikotyna, alkohol, leki, dopalacze, narkotyki) i określenie, jakie szkody powodują w organizmie ludzkim uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i innych formach pracy pozalekcyjnej Konkurs plastyczny pogadanki Nauczyciele prowadzący poszczególne formy zajęć pedagodzy wychowawcy klas pedagog szkolny Cały rok Uczniowie znają rolę sportu i rozwijania zainteresowań maj według harmonogramu godzin wychowawczych Znają skutki zażywania substancji psychoaktywnych. Sprawozdania wychowawców z realizacji programu Prace dzieci Higiena pracy ucznia, uczenia się, zasady racjonalnego odżywiania się pogadanki w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej analiza treści opowiadania Dzieciak z osiedla nauczyciel techniki nauczyciel języka polskiego według programu według programu języka polskiego Prace dzieci Sztuka odmawiania trening umiejętności pedagogizacja rodziców wychowawcy klas pedagodzy według harmonogramu godzin wychowawczych umieją odmawiać są asertywni

14 Treści i zagadnienia programowe Jak działają środki odurzające? (nikotyna, alkohol, leki, dopalacze, narkotyki) i określenie, jakie szkody powodują w organizmie ludzkim Sposoby realizacji (metody i formy) warsztaty, ankieta opowiadania literackie spotkania dla rodziców pogadanki na godzinach wychowawczych Ja i grupa Przedstawienia profilaktyczno edukacyjne Program profilaktyczny Zajęcia warsztatowe P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Realizatorzy pedagog szkolny nauczyciel języka polskiego zespół pedagogów wychowawcy klas Wychowawca klasy Znam siebie Zajęcia grupowe Wychowawcy klas, pedagog szkolny Co wiem o stresie? Trening umiejętności Pedagogizacja rodziców Klasa VI Termin realizacji marzec kwiecień według programu języka polskiego październik wg harmonogramu godzin wychow. Październik - listopad Osiągnięcia i umiejętności uczniów Uczniowie znają rodzaje środków uzależniających i ich wpływ na organizm człowieka Znają swoje dobre i słabe strony Umieją walczyć ze stresem Radzą sobie z presją grupy Pedagog szkolny Cały rok Według Wychowawcy klas harmonogramu godzin wychowawczych Według Rozpoznają swoje harmonogramu mocne i słabe godzin strony, zalety i wychowawczych wady Pedagog szkolny marzec Umieją radzić sobie ze stresem Metody oceny skuteczności Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Sprawozdania wychowawców z realizacji programu Sprawdziany przedmiotowe

15 Sposoby realizacji: Udział w Szkolnym Dniu Przeciw Przemocy, pogadanki z wychowawcą, pogadanki z pedagogiem szkolnym indywidualne i grupowe, wycieczki klasowe, konkursy, projekcje filmów, prezentacje multimedialne, spotkania dla rodziców ze specjalistami, wystawy. Realizatorzy: Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele religii, pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny, zaproszeni specjaliści. Termin realizacji: Cały rok szkolny, zgodnie z planem pracy szkoły i nauczycieli. Metody oceny skuteczności programu w klasach IV-VI: 1). 2) Okresowe sprawozdania wychowawców klas z realizacji programów. 3) Ankieta dla rodziców.

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU Misja naszej szkoły: Jesteśmy po to, aby nasi uczniowie byli odważni w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna oraz z radością i w dbałości o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA:

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHMIELOWICAH NA LATA: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 Spis treści: Część pierwsza Szkolny Program Profilaktyki Preambuła 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program uwzględnia treści zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 95 im. Władysława Broniewskiego ul. Wileńska 9 31-413 Kraków tel./fax. (12) 411 49 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie u. Wileńska 9, 31-413 Kraków

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Gołdapi 2016/2017 2017/2018 Program został opracowany w oparciu o wnioski z: ewaluacji szkolnego profilaktyki,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Idea powstania programu: Program profilaktyki jest odpowiedzią szkoły na narastające w Polsce zjawiska patologii społecznej narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu oraz zjawisko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PILE

PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PILE Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile al. Wojska Polskiego 45, 64-920 Piła tel/fax: 67 214-28-93 sp7@pi.home.pl www.sp7pila.pl PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkól w Trzebieży PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum w Zespole Szkól w Trzebieży PROGRAM PROFILAKTYKI I. PODSTWY PRAWNE: Gimnazjum w Zespole Szkól w Trzebieży PROGRAM PROFILAKTYKI Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 1 I.WSTĘP 1. Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna działań profilaktycznych w szkole

Podstawa prawna działań profilaktycznych w szkole Podstawa prawna działań profilaktycznych w szkole Akty prawne obowiązujące przy konstruowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki: 1. Konstytucja RP (art. 72) 2. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE.

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE. WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE. 1. Wdrażanie do przestrzegania Naszego Szkolnego Kodeksu. 2. Kształtowanie świadomości uczniów na temat przysługujących im praw wynikających z Konwencji o Prawach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Chorzewie na lata

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Chorzewie na lata SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Chorzewie na lata 2012 2015 Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2012 roku. Podstawy prawne 1. Konstytucja RP (art. 48, 53, 54, 70, 72);

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Salezjański Zespół Szkół w Tarnowskich Górach

PROGRAM PROFILAKTYKI Salezjański Zespół Szkół w Tarnowskich Górach PROGRAM PROFILAKTYKI Salezjański Zespół Szkół w Tarnowskich Górach Na podstawie Rozporządzenia MENiS z 31.01.2002 r. (Dz.U.nr10, poz.96) dotyczącego ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki 2015/2016

Program profilaktyki 2015/2016 Szkoła Podstawowa Im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie Program profilaktyki 2015/2016 Wstęp Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Kunowie jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły i wspólnie z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2016/2017

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2016/2017 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH na rok szkolny 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie zatwierdzony uchwałą przez Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2016

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu Przedszkola nr 175 w Poznaniu

Program profilaktyki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu Przedszkola nr 175 w Poznaniu Program profilaktyki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu Przedszkola nr 175 w Poznaniu Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 65 w Poznaniu Program szkolnej profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich 2014-2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich 2014-2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich 2014-2017 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. w Tomaszowie Lubelskim

Program Profilaktyczny. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. w Tomaszowie Lubelskim Program Profilaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone na podstawie wyników ewaluacji z września 2011 r.) WSTĘP Program profilaktyku

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE 1. Otoczenie troską uczniów przybyłych do grup przedszkolnych. - Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej 1 Wstęp Instytucja, jaką jest szkoła ma za zadanie realizować zarówno cele dydaktyczne, jak i wychowawcze. Uczeń ma możliwość

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016 Cele programu: 1. Podniesienie jakości zdrowego stylu życia uczniów. 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 3. Minimalizowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania.

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. - wie, gdzie zgłosić się po pomoc w razie problemów w szkole, rodzinie, środowisku rówieśniczym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie 2012-2018

Szkolny Program Profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie 2012-2018 Szkolny Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie 2012-2018 1 Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie powstał zgodnie z Programem

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki dla klas szóstych.

Program profilaktyki dla klas szóstych. I. Wiem, co to jest kultura osobista i stosuję ją na co dzień. Projekty: I. Kształtowanie postaw nieagresywnych II. Propagowanie zdrowego stylu życia III. Kształtowanie postaw asertywnych Program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie 2014/2015

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie 2014/2015 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie 2014/2015 ,,Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie 2016/2017 Program Profilaktyki dla oddziału przedszkolnego Realizatorzy programu : nauczyciel wychowania przedszkolnego, inni nauczyciele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ KALEJDOSKOP ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 148 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCHINTEGRACYJNYCH NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW KRAKÓW UL. ŻABIA 20 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj działalności Zadania Forma realizacji Spodziewany efekt Odpowiedzialni Termin WYCHOWAWCZA Promowanie zdrowego stylu życia: Uczniowie są świadomi jak, zaangażowanie uczniów zawody sportowe /tzw.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2015/2016 Program został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2015 1 Szkolny program profilaktyki Celem szkolnego programu profilaktyki jest poprawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Rychtalu Na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną stanowią następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich 2015-2018 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.ZACHOWANIA AGRESYWNE 1. Egzekwowanie i przestrzeganie norm i zasad zachowania w szkole. 2. Uświadomienie konsekwencji zachowań agresywnych (dla siebie i dla innych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku Rok szkolny 2016/2017 WSTĘP Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017

GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 GIMNAZJUM NR 25 im. Czesława Niemena Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 Program uchwalony przez Radę iczną w dn. 13.09.2016 r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnie 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BOBROWNIKACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015 1 NACZELNY CEL PROGRAMU PROFILAKTYKI Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie ul. B. Prusa11, 24-150 Nałęczów tel./fax: 81 5014633 e-mail: spnaleczow@interia.eu ; www.naleczow.pl/spnaleczow NIP 716-21-50-650 REGON:000559279....

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2008/2009 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY Cel ogólny: Propagowanie działań dotyczących zdrowego stylu życia Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy i osoby współpracujące Kształtowanie Opracowanie harmonogramu

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Profilaktyka to, ciągły proces chronienia człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Cz. Niemema Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar: Zdrowy styl życia

Obszar: Zdrowy styl życia Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica Plan działań profilaktycznych na rok 2016/2017 Obszar: Zdrowy styl życia Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PRZYŁĘKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PRZYŁĘK 2011 1 2 Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PODSTAWA PRAWNA: - Konwencja o prawach dziecka Art.33. - Konstytucja RP Art.72. - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016

Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016 Plan działań profilaktycznych w ZSO nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach w roku szkolnym 2015/2016 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Diagnoza zagrożeń istniejących w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Podstawa prawna: PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DYWITACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) art.10

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 Problem Cele Zadania Treści Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Narkomania Zapobieganie Alkohol uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 we Wrocławiu na lata 2015/2018

Szkolny Program Profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 we Wrocławiu na lata 2015/2018 Szkolny Program Profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 we Wrocławiu na lata 2015/2018 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu: opiniowany przez Radę Rodziców w dniu: przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J.Ch. Andersena w Warszawie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PODSTAWA PRAWNA: - Konwencja o prawach dziecka Art.33. - Konstytucja RP Art.72. - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJCURIE W WARSZAWIE Cele i założenia programu. 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH NA LATA 2013-2016 W Programie Profilaktyki uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/ 2016 Program pod kierunkiem koordynatora Zespołu Wychowawczego Izabeli Lewandowskiej opracowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W RZESZOWIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 8 W RZESZOWIE Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie Gimnazjum nr 12 im. Św. Jadwigi Królowej ROK SZKOLNY 2016/2017 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo