PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Etap edukacyjny klasy I III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Etap edukacyjny klasy I III"

Transkrypt

1 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy PROGRAM WYCHOWAWCZY Dbra szkła t przede wszystkim mądra szkła. Niechaj w pracy wychwawczej wszyscy zaangażwani w nią ludzie, zarówn wierzący jak i pszukujący i niewierzący pczują się związani najpiękniejszym zadaniem cierpliweg i pełneg spkjnej mądrści ukazywania djrzewającym ludzim, jak być człwiekiem naprawdę. (kardynał Karl Wjtyła) 1. Cel wychwania I Etap edukacyjny klasy I III Wszechstrnny rzwój ucznia, pprzez jeg aktywnść pznawczą, świadmść życiwej użytecznści wiedzy, twartść na współdziałanie ze spłecznścią, w której przyjdzie mu żyć i pracwać. 2.Załżenia prgramwe Nadrzędnym celem kształcenia i wychwania jest wspmaganie wszechstrnneg i harmnijneg rzwju ucznia. Dknuje się n pprzez wypsażenie i kształtwanie u uczniów różnych umiejętnści, sprawnści, pstaw i nawyków. T kres, w którym należy przygtwać dzieck d rli ucznia, d życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, d pdejmwania zadań z różnych bszarów działalnści człwieka, a także d uczenia się na wyższych etapach kształcenia. Praca wychwawcza jest niedłącznym elementem pracy nauczyciela i stanwi jedn z pdstawwych zadań szkły. W naszej pracy prgram wychwawczy związany jest ściśle z planem pracy szkły, dstswany d ptrzeb i mżliwści rzwjwych dzieci, a także śrdwiska, w którym żyjemy. Prgram wychwawczy w klasach I III realizwany w ramach blków tematycznych kształcenia zintegrwaneg. Realizacja dbywa się w ciągu całeg rku szklneg z pdziałem na śrdki tematyczne i dni aktywnści. W klasach IV VI realizwany jest na lekcjach wychwawczych i blkach przedmitwych. Odpwiedni wplecine treści wzbgacają pracę dydaktyczną, urzmaicają same zajęcia raz wpływają na kształtwanie właściwych pstaw i zachwań wśród dzieci. W wyniku realizacji Prgramu Wychwawczeg kazuje się, że szklny prgram wychwawczy jest realizwany przez wszystkich nauczycieli, których działania zmierzają d wspierania rdziny w jej działaniach wychwawczych i d wykształcenia u wychwanków następujących wartści: 1. Zdrwie - pieka nauczycieli nad psychfizycznym rzwjem wychwanków. 2. Rdzina, życie rdzinne przygtwanie ucznia d życia w rdzinie i pełnienie w niej ról życiwych. 3. Sprawiedliwść - rzwijanie umiejętnści rzróżniania dbra i zła w sytuacjach cdziennych i dpwiedniej reakcji na nie. 4. Tlerancja - uwrażliwienie ucznia na różnicę między ludźmi i akceptwanie ich takimi jakimi są. 5. Gdnść przygtwanie wychwanka d pszanwania siebie i drugieg człwieka. 6. Otwarcie na drugieg człwieka - ptrafi słuchać i rzumie innych ludzi. 7. Kultura prpagwanie zasad kultury życia w grupie i spłeczeństwie, właściwe reagwanie na przejawy agresji. 8. Wartści patrityczne - rzwijanie pstaw patritycznych i dpwiedzialneg uczestnictwa w życiu spłecznym i publicznym. 1

2 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy Wymienine i dtychczas realizwane zadania w zakresie pdanych wartści są nadal aktualne i wynikają z bwiązujących prirytetów. 3. Czas realizacji: Przez klejne lata pcząwszy d września 2008r. z mżliwścią mdyfikacji prgramu w zależnści d zaistniałych ptrzeb i sytuacji. 4. Odbircy prgramu: Uczniwie ZPO w Szańcu i ich rdzice. 5. Metdy i frmy: 1. Metdy pracy z uczniem: gry i zabawy, dyskusje na frum grupy, scenki rdzajwe, twórczść dzieci (artystyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna teatralna, literacka itp.), drama, wycieczki tematyczne, turystyczn - krajznawcze, rajdy, biwaki, 2. Frmy pracy z uczniem: praca w zespłach, praca w grupach, praca indywidualna. 3. Metdy pracy z rdziną ucznia: pedaggizacja rdziców w zakresie ptrzeb dziecka z uwzględnieniem kresu rzwjweg, wycieczki tematyczne, turystyczn- krajznawcze, współpraca w przygtwaniu różnych imprez klaswych, 4. Rzwijanie działalnści samrządu szklneg: rzwijanie samrządnści uczniów, wyrabianie pczucia dpwiedzialnści za prawidłwe funkcjnwanie szkły, rzwijanie inicjatywy uczniwskiej, wyrabianie pczucia wartści i przydatnści indywidualneg i grupweg działania na rzecz spłecznści szklnej i lkalnej, pznanie i upwszechnienie praw i bwiązków ucznia. 6. Kryteria efektywnści prgramu wychwawczeg: 1. Zmniejszy się liczba uczniów z cenami niedpwiednimi i nagannymi z zachwania na kniec rku szklneg. 2. C najmniej płwa uczniów umiejętnie krzysta z różnych frm spędzania wlneg czasu. 3. C najmniej płwa uczniów ma świadmść zagrżeń wynikających z niewłaściweg krzystania z Internetu. 7. Narzędzia ewaluacyjne: a) Ankiety, kwestinariusze i ich pracwane wyniki przechwywane są przez rk u pedagga szklneg. b) Wywiady, rzmwy, ntatki z bserwacji ucznia, pinie wychwawców uczniach. Wychwawcy klas zbwiązani są d pracwania klaswych planów wychwawczych na każdy rk szklny w frmie pisemnej, dpuszcza się również w frmie elektrnicznej, które przechwywane są u dyrektra szkły. Tematyka pszczególnych zajęć. 8. Prwadzenie i realizatrzy: Są t nauczyciele i pracwnicy szkły raz pracwnicy instytucji wspierających i wspmagających szkłę w jej zadaniach wychwawczych. 9.Współpraca szkły ze śrdwiskiem lkalnym: W ramach współpracy ze śrdwiskiem lkalnym szkła czekuje d niżej wymieninych instytucji i rganizacji wspierających prces dydaktyczn wychwawczy pmcy w wyknywaniu zadań. 2

3 Lp. Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy Instytucje i rganizacje Pmc w realizacji zadań wspierające wychwawczych 1. Plicja 1.Prwadzenie rzmów strzegawczych z uczniami. 2.Prwadzenie pgadanek na temat zagrżeń wśród młdzieży. 3.Nadzrwanie dysktek szklnych. 4. Przeprwadzanie wywiadów z wychwawcą w śrdwisku uczniów niedstswanych spłecznie. 5.Kierwanie spraw uczniów ppełniających czyny karalne d rzpatrzenia przez sąd. 6.Współpraca w zakresie wychwania kmunikacyjneg. 2. Pradnia Psychlgiczn 1.Badania i diagnza uczniów z Pedaggiczna trudnściami dydaktycznymi i wychwawczymi. 2.Orzekanie kwalifikacji d nauczania wg Prgramu szkły specjalnej, nauczania indywidualneg, zespłów dydaktyczn wyrównawczych i innych. 3.Pmc w pedaggizacji rdziców, nauczycieli i uczniów. 4.Przeprwadzanie terapii: lgpedycznej, pedaggicznej, dysrtgraficznej, zaburzeń rzwju emcjnalneg. 5.Pmc w realizacji zadań wynikających z prgramu szklnej prfilaktyki pedaggicznej. 3. Sąd d spraw nieletnich i rdzinnych 4. Kmisja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych 1.Współpraca kuratra ze szkłą. 2.Udzielanie rdzicm i ucznim pmcy przez dzór kuratra. 3.Prwadzenie rzmów prfilaktycznych z uczniami i rdzicami. 4.Rzpatrywanie spraw uczniów ppełniających czyny karalne. 5.Wspieranie działań prfilaktycznych w szkle i śrdwisku ucznia z trudnściami wychwawczymi. 1.Pmc i wsparcie w rganizwaniu prgramów prfilaktycznych. 2.Dtacje finanswe na prwadzenie knkursów tematyce prfilaktycznej. 3.Zabezpieczenie materiałów prpagandw infrmacyjnych. 4.Wsparcie finanswe w rganizwaniu letnieg i zimweg wypczynku dla dzieci. 3

4 5. Świetlica Prfilaktyczn - Wychwawcza 6. Miejski Ośrdek Pmcy Spłecznej Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy 1.Stały kntakt i rzmwy z wychwawcami uczniów uczęszczających na świetlicę (rzmwy dtyczące sytuacji dmwych i rdzinnych, cena zachwania dzieci na terenie szkły i świetlicy). 2.Pmc w nauce szczególnie ucznim ze śrdwisk trudnych i zaniedbanych wychwawcz, z prblemem alkhlwym. 3.Zapewnianie dziecku fachwej pieki w czasie wlnym pprzez rganizację różnych zajęć. 4.Współpraca z rdzicami dziecka (rzmwy, sptkania w dmu, prady, udział rdziców w życiu świetlicy). 5. Prpagwanie życia bez nałgów pprzez różneg rdzaju knkursy, prelekcje, prgramy prfilaktyczne. 6.Mżliwść udziału nauczycieli wychwawców klas w zajęciach prfilaktycznych prwadznych w świetlicy w zależnści d ptrzeb. 1. Zabezpieczenie pmcy materialnej ucznim z rdzin najubższych np.: biady, dzież, pmc finanswa. 2. Dfinanswanie wypczynku dla dzieci z rdzin najubższych. 3. Dfinanswanie zakupu książek i przybrów szklnych ucznim z rdzin najubższych. 4. Infrmwanie sytuacji materialnej uczniów z rdzin ubgich i niewydlnych wychwawcz. 7. Służba Zdrwia 1.Prwadzenie pgadanek na temat zagrżeń nałgami i prpagwanie zdrweg stylu życia, higieny sbistej itp. 2.Pmc w rganizwaniu knkursów dtyczących w/w tematów. 3.Okreswa kntrla stanu higieny uczniów. 8. Parafia Rzymsk Katlicka 1.Wspólne ddziaływania na negatywne zjawiska spłeczne w szkle i śrdwisku. 2.Kształtwanie właściwych pstaw spłeczn mralnych dzieci i młdzieży. 9. Buskie Samrządwe Centrum Kultury 1.Organizacja ciekawych imprez i warsztatów rzwijających zaintereswania dzieci. 2.Organizacja edukacyjnych spektakli filmwych, teatralnych. 4

5 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy 10. Ośrdek Sprtu i rekreacji 1.Organizwanie ciekawych imprez i zawdów sprtwych. 2.Przedstawianie prpzycji na zdrwe spędzanie czasu wlneg przez dzieci, młdzież i rdzinę. 10. Zakładane efekty prgramu: Uczeń a) Zdbył wiedzę, umiejętnści i dświadczenie ptrzebne w życiu cdziennym. b) Dba własne zdrwie. c) Wie jak dbać własne bezpieczeństw. d) Dstrzega ptrzeby drugieg człwieka. e) Umie współżyć w grupie i spłecznści szklnej. f) Utżsamia się ze śrdwiskiem lkalnym. g) Dba kulturę słwa, strju i zachwania. h) Przejawia patrityczną pstawę wbec Ojczyzny. 11. Ewaluacja: Na zakńczenie każdeg rku szklneg zstanie przeprwadzna ankieta ewaluacyjna wśród uczniów, rdziców i nauczycieli. Wyniki przeanalizwane i wyciągnięte wniski będą przedstawiane Radzie Pedaggicznej d pdjęcia uchwały ewentualnych zmianach i mdyfikacji prgramu wychwawczeg. II Etap edukacyjny klasy IV VI Pdstawwym celem systemu wychwawczeg ZPO w Szańcu jest wszechstrnny rzwój intelektualny, emcjnalny, fizyczny i spłeczny ucznia. Celem edukacji szklnej jest zarówn przekazywanie wiedzy, jak i kształtwanie pstaw i umiejętnści uczniów. Zadania te stanwią wzajemnie uzupełniające się wymiary pracy nauczyciela i funkcjnwania szkły. W działaniach wychwawczych będziemy zmierzać, aby abslwent naszej szkły był człwiekiem: - szanującym wartści uniwersalne - tlerancyjnym - dpwiedzialnym - świadmym swej tżsamści państwwej, nardwej i reginalnej - kulturalnym, znającym zasady dbreg zachwania - dbającym rzwój fizyczny i duchwy - ptrafiącym sprstać wyzwanim cywilizacyjnym - człwiekiem, dla któreg współczesne śrdki i metdy kmunikacji (kmputer, internet, języki bce) nie będą barierą na drdze edukacyjnej. Załżenia prgramu: 1) działania wychwawcze pwinny mieć pierwszeństw przed restrykcjami, c nie znacza rezygnacji z mądrych ddziaływań prewencyjnych i krygujących plegających na stawianiu granic, ustanawianiu zasad, nrm i reguł współżycia spłeczneg w szkle i knsekwentneg ich przestrzegania/egzekwwania; 5

6 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy 2) pdejmwane działania wychwawcze w szkle pwinny bejmwać prmcję zdrwia, w tym zdrwia psychiczneg, prfilaktykę, interwencje kryzyswe, terapię, krektę zachwań raz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemcy; 3) prgram wychwawczy szkły pwinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, diagnzę prblemów i trudnści występujących w szkle, a także specyfikę lkalnych warunków i właściwści daneg śrdwiska szklneg; 4) twrzenie bezpiecznej i przyjaznej szkły wymaga współuczestnictwa wszystkich reprezentantów spłecznści szklnej: uczniów, nauczycieli, rdziców i innych pracwników ZPO; 5) zapewnienie bezpieczeństwa, przyjazneg klimatu i przeciwdziałanie przemcy w szkle mżliwe jest tylk we współpracy z rdzicami uczniów, rganizacjami młdzieżwymi, przedstawicielami śrdwiska lkalneg. Prgram realizują wszyscy nauczyciele we współpracy z rdzicami, innymi pracwnikami szkły pdczas zajęć lekcyjnych, wychwawczych, przerw, psiłków, dwzów, wycieczek Pcząwszy d II etapu edukacyjneg, szkła realizuje blk przedmitów charakterze wychwawcz-edukacyjnym. Realizuje zintegrwane nauczanie treści i umiejętnści z różnych dziedzin wiedzy, realizwanych w tku jednlitych zajęć edukacyjnych. 2. Wprwadza się ścieżki edukacyjne charakterze wychwawczdydaktycznym: a/ edukacja przdrwtna b/ edukacja eklgiczna c/ edukacja czytelnicza i medialna d/ wychwanie d życia w spłeczeństwie: - wychwanie d życia w rdzinie - wychwanie reginalne - dziedzictw kulturwe w reginie - wychwanie patrityczne i bywatelskie. 3. Dyrektr szkły dpwiedzialny jest za uwzględnienie prblematyki ścieżek edukacyjnych w szklnym zestawie prgramów nauczania. 4. Za realizację ścieżek edukacyjnych dpwiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmitów, którzy d własneg prgramu włączają treści danej ścieżki. Część realizacji tych ścieżek mżna dknać w czasie drębnych, mdułwych, kilkugdzinnych zajęć, stanwiących dla uczniów ważny punkt dniesienia. Dtyczy t zwłaszcza ścieżki edukacyjnej Wychwanie d życia w spłeczeństwie. 5. Wszyscy nauczyciele dpwiedzialni są za rzwój języka w mwie i piśmie w reprezentwanej przez nich specjalnści. Celem szkły na tym etapie jest: 1. Stwrzenie ucznim sprzyjających warunków d nabywania wiedzy i umiejętnści. 2. Uczenie życia i aktywnści w grupie rówieśników raz spłecznści szklnej. 3. Uczenie rzpznawania czynników mających wpływ na zdrwie, sampczucie, rzwój człwieka /rzbudzanie mtywacji d działań przdrwtnych. 4. Uczenie wytrwałści, zaradnści i kształcenie hartu ducha. Pwyższe zadania szkła wypełnia rganizując edukację w ramach przyjęteg prgramu wychwawczeg raz w ramach przedmitów: - Język plski 6

7 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy - Histria i spłeczeństw - Matematyka - Przyrda - Plastyka i technika - Muzyka - Język bcy /angielski/ - Wychwanie fizyczne - Infrmatyka - Religia. Ścieżki edukacyjne Treści ścieżek edukacyjnych uwzględniają najisttniejsze współczesne ptrzeby z zakresu kształcenia i wychwania, których realizację pwierza się wszystkim nauczycielm. Szkła a/ ułatwia nabywanie umiejętnści dbania swje zdrwie b/ umżliwia pznawanie zagrżeń cywilizacyjnych raz nabycie umiejętnści właściweg zachwania się w przypadku kntaktu z przedmitami niebezpiecznymi, zagrażającymi życiu lub zdrwiu. Edukacja eklgiczna a/ szkła kształtuje wrażliwść na prblemy śrdwiska b/ ukazuje zależnści stanu śrdwiska d działalnści człwieka c/ ukazuje pzytywne i negatywne aspekty ingerencji człwieka w śrdwisk. Edukacja medialna i czytelnicza a/ szkła przygtwuje d samdzielneg pszukiwania ptrzebnych infrmacji i d właściweg ich dbiru w mediach b/ rzwija i utrwala zaintereswania, ptrzeby i nawyki czytelnicze z uwzględnieniem indywidualnych uzdlnień uczniów c/ kształci umiejętnści samdzielneg krzystania ze zbirów biblitecznych d/ przygtwuje d rzpznawania różnych kmunikatów medialnych i rzumienia języka mediów. Wychwanie d życia w spłeczeństwie Ścieżka składa się z trzech drębnych mdułów: - wychwanie d życia w rdzinie - edukacja reginalna - dziedzictw kulturwe w reginie - wychwanie patrityczne i bywatelskie. Realizacja w/w mdułów następuje pprzez: - integrwanie wychwawczych działań szkły i rdziny - współpracę z rdzicami w przygtwaniu ucznia d kresu djrzewania i pzytywneg przyjęcia jeg zmian fizycznych i psychicznych - wspieranie prawidłweg rzwju emcjnalneg i spłeczneg, w tym kleżeństwa i przyjaźni - rzpwszechnianie i rzumienie psychfizycznych zmian djrzewania ucznia - umżliwianie pznania reginu i kultury - kształtwanie szacunku dla własneg państwa - kształtwanie tżsamści nardwej w aspekcie tżsamści reginalnej - zapznawanie uczniów z symblami, które mają isttne znaczenie dla funkcjnwania nardu i państwa plskieg. Działania szkły w przeciwstawianiu się złu, zagrżenim i patlgii 7

8 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy 1. Realizwanie prgramu prfilaktyczneg Bezpieczna szkła załącznik nr 1 2. Wychwawcy klas ściśle współpracują z pedaggiem szklnym, dzielnicwym, dyrekcją, w celu przeciwdziałania wszelkiemu złu i patlgii. 3. Kierwanie uczniów z kłptami dydaktycznymi i emcjnalnymi d Pradni Psychlgiczn - Pedaggicznej. Obyczaje szklne ZPO w Szańcu psiada wypracwaną swją tradycję i brzędwść, plegającą na dbywających się w każdym rku szklnym imprezach, takich jak: - Ślubwanie klas pierwszych i paswanie na ucznia Szkły Pdstawwej - Andrzejki - Sptkanie z Mikłajem - Dzień wigilijny w szkle - małe frmy teatralne /przedstawienie bżnardzeniwe/ - Zabawy karnawałwe - Dzień Babci i Dziadka - Dzień Samrządnści z kazji pwitania wisny - Dzień Matki - Dzień Rdziny - Knkurs na najbardziej ukwiecną klasę - Festyn sprtw - rekreacyjny - Knkurs czytelniczy - Szklny knkurs rtgraficzny - wyłnienie mistrzów rtgrafii - Dzień Dziecka - Dniem Sprtu /gry i zabawy sprtwe - Pżegnanie uczniów klasy szóstej. Szklny system zajęć pzalekcyjnych i rganizacji szklnych 1. W szkle działają kła i zespły charakterze artystycznym: a/ Kł Młdeg Plnisty b/ Kł muzyczne 2. Zajęcia pzalekcyjne rzwijające talenty, zaintereswania i zamiłwania w kłach zaintereswań: a/ Kł eklgiczne /LOP/ b) Kł biblijne 3. Dbając sprawnść fizyczną uczniów rganizwane są zajęcia w ramach: a/ SKS b/ zajęć sprtw rekreacyjnych. 4. W szkle działają rganizacje zrzeszające uczniów: a/ Samrząd Uczniwski /SU/ Zasady działania i funkcjnwania Samrządu Uczniwskieg kreśla regulamin tej rganizacji stanwiący załącznik Statutu Szkły b/ PCK /Klub Wiewiórka / 5. Szkła pdejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Prwadzne są zajęcia krekcyjn kmpensacyjne /ZKK/ i zajęcia dydaktyczn wyrównawcze /ZDW/. 8

9 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy System mtywacyjny w wychwaniu 1. Za szczególne siągnięcia i wzrwą pstawę uczeń mże trzymać: a/ pchwałę dyrektra wbec całej szklnej spłecznści uczniwskiej b/ pisemną pchwałę przesłaną na ręce rdziców c/ umieszczenie nazwiska w miejscu wyróżninym /tablica głszeń d/ nagrdę rzeczwą e) stypendium dla najlepszeg abslwenta. 2. Za naruszenie pstanwień w regulaminie szkły uczeń mże być karany: - upmnieniem nauczyciela przedmitu - upmnieniem wychwawcy klasy (słwnym lub pisemnym) - karą w pstaci: a) debrania przyjemnści uczestnictwa w imprezach rganizwanych na terenie klasy lub szkły raz wycieczkach; b) przygtwania materiałów edukacyjnych i zaprezentwania ich na frum klasy, szkły (gazetka tematyczna, referat); c) nałżenia na kreślny czas ddatkwych bwiązków wyknywanych na rzecz klasy, szkły; d) debrania funkcji pełninych w klasie/szkle; e) upmnieniem pedagga szklneg /rzecznika praw ucznia; f) upmnieniem dyrektra szkły; g) bniżeniem ceny z zachwania; h) wpisaniem nagany d arkusza cen. 3. Wychwawca klasy pwiadamia rdziców ucznia /prawnych piekunów/ nałżnej karze. 4. Dyrektr szkły mże wstrzymać lub zawiesić wyknanie kary jeżeli uczeń uzyska pręczenie klasy, wychwawcy lub Rady klaswej rdziców. Ocenianie zachwania 1. Ocena z zachwania, pwinna uwzględniać w szczególnści: a/funkcjnwanie ucznia w śrdwisku szklnym b/respektwanie zasad współżycia spłeczneg i gólnie przyjętych nrm pstępwania. 2. Ocenę z zachwania śródrczną i kńcwrczną ustala się w skali: a/ wzrwe b/ bardz dbre c/ dbre d/ pprawne e/ niedpwiednie f/ naganne. 3.Przy ustalaniu ceny z zachwania brane będą następujące kryteria: uczestnictw w zajęciach bwiązkwych i nadbwiązkwych przestrzeganie regulaminów szklnych i klaswych dbałść pdręczniki szklne i pmce dydaktyczne, trska mienie szkły aktywnść na lekcjach, udział w pracach spłeczn użytecznych uzyskiwanie jak najwyższych cen zgdnie z mżliwściami ucznia 9

10 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy umiejętnść współdziałania w zesple i dpwiedzialnść za wyniki jeg pracy systematycznść i punktualnść w uczęszczaniu na zajęcia szklne pstawa wbec klegów i innych sób kulturalne zachwanie wbec nauczycieli, kleżanek i klegów pmc kleżeńska raz chęć służenia drugiemu człwiekwi reagwanie na wandalizm i złą pstawę uczciwść w pstępwaniu cdziennym tlerancja dbałść zdrwie swje i innych, nieuleganie nałgm i pmc innym w dążeniu d rezygnacji z nałgów przeciwdziałanie agresji słwnej i fizycznej wypełnianie bwiązków dyżurneg szklneg pdejmwanie działań zmierzających d udzielenia pmcy innym kultura sbista pszanwanie i rzwijanie dbrych tradycji klasy i szkły zachwanie na lekcjach i przerwach higiena sbista, estetyka wyglądu kulturalne zachwanie w miejscach publicznych kultura słwa, umiejętnść taktwneg uczestniczenia w dyskusji aktywnść spłeczna wywiązywanie się z zadań pwierznych przez szkłę, rganizację uczniwską reprezentwanie szkły na zawdach, knkursach, limpiadach udział w życiu klasy i aktywne uczestnictw w życiu rganizacji szklnych i pzaszklnych. Kryteria cen z zachwania: a) wzrwe - cenę tę trzymuje uczeń, który spełnia przykładnie wszystkie wymagania zawarte w treści ceny i mże być wzrem d naśladwania dla innych uczniów b) bardz dbre - trzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści ceny c) dbre - trzymuje uczeń, który przeważnie spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści ceny d) pprawne - trzymuje uczeń, który uchybia niektórym isttnym wymaganim zawartym w treści ceny, ale zastswane śrdki zaradcze przynszą czekiwane rezultaty e) niedpwiednie - trzymuje uczeń, który rażąc uchybia wymaganim zawartym w treści ceny, a zastswane wbec nieg śrdki wychwawcze nie dnszą skutku f) naganne - trzymuje uczeń, który nagminnie uchybia wymaganim zawartym w treści ceny, rażąc narusza zasady współżycia spłeczneg, a zastswane wbec nieg śrdki wychwawcze nie dnszę skutku. Ocena z zachwania nie ma wpływu na ceny z przedmitów raz na prmcję d klasy prgramw wyższej. Ocena z zachwania ustalna przez wychwawcę jest stateczna Na pczątku rku szklneg wychwawca przedstawia ucznim: a/ kt i w jaki spsób prpnuje cenę z zachwania b/ c ma wpływ na jej pdwyższenie lub bniżenie 10

11 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy c/ jaka jest mżliwść pprawienia ustalnej ceny. Szkła dba wszechstrnny rzwój uczniów Rzwój intelektualny Frmy realizacji umiejętnść samdzielneg zdbywania wiedzy i infrmacji raz przekazywania ich knkursy przedmitwe i artystyczne samdzielne psługiwanie się narzędziami infrmacyjn medialnymi aktywizujące metdy pracy rzwijanie zaintereswań zachęcanie d krzystania z zasbów biblitecznych praca z uczniem zdlnym (indywidualna praca na lekcji, kła zaintereswań) ścieżka czytelnicz medialna kształtwanie pstawy samakceptacji i samkrytycyzmu pmc ucznim z deficytami rzwjwymi (np. bniżenie wymagań, współpraca z PPP, rdzicami) nabywanie umiejętnści uczenia się prezentacja aktywnści uczniów (wystawy, Gazetka itp.) uczestnictw w zajęciach dydaktyczn - wyrównawczych zajęcia warsztatwe techniki uczenia się mtywwanie uczniów d systematycznej pracy stałe systematyczne bserwwanie pstępów w nauce i infrmwanie rdziców Rzwój emcjnalny Frmy realizacji kształtwanie wrażliwści uczuciwej, emcjnalnej (empatia) umiejętnść samdzielnej ceny zachwań swich i cudzych, a także udział w akcjach charytatywnych, pmc słabszym, nieśmiałym, drama prgramy prfilaktyczne raz warsztaty dla uczniów i rdziców (współpraca z PPP raz z Plicją) 11

12 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy przewidywanie ich knsekwencji umiejętnść panwania emcji negatywnych (agresja słwna i fizyczna, wandalizm, chuligaństw) umiejętnść wyrażania własneg zdania praca na zajęciach lekcyjnych z wykrzystaniem różnych tekstów kultury, pgadanki, prelekcje uzasadnianie własnych pinii na różnych zajęciach umiejętnść właściwych reakcji w kntaktach z innymi ludźmi (altruizm, asertywnść, tlerancja kultura słwa uczenie zachwań asertywnych pgadanki, scenki rdzajwe, analiza tekstów twrzenie klaswych, szklnych kdeksów dbrych byczajów, turnieje, knkursy na znajmść dbrych manier kształtwanie umiejętnści właściweg zachwania się w nwych sytuacjach działania adaptacyjne dla uczniów klas przełmwych (udział uczniów w zabawach integracyjnych, wycieczkach raz imprezach klaswych i szklnych stswanie technik relaksacyjnych rzwijanie umiejętnści radzenia sbie ze stresem umiejętnść dbierania treści prgramów telewizyjnych i kmputerwych adekwatnych d wieku dbircy warsztaty, prelekcje dla dzieci i rdziców pświęcne umiejętnemu dbieraniu prgramów telewizyjnych kmputerwych Rzwój fizyczny Frmy realizacji dbałść zdrwie własne i innych raz kształtwanie właściwych nawyków higienicznych i żywieniwych Prelekcje, warsztaty, zajęcia praktyczne, praca z tekstem, pgadanka z higienistką szklną, udział w akcjach prfilaktycznych uświadamianie negatywneg wpływu hałasu na zdrwie prgramy prfilaktyczne, scenki rdzajwe, wycieczki w teren, analiza tekstu 12

13 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy kształtwanie sprawnści fizycznej, rzwijanie własnych predyspzycji sprtwych wychwanie kmunikacyjne (karta rwerwa) umiejętnść ceny sytuacji życiwych pd kątem bezpieczeństwa własneg i innych knkursy i turnieje ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS, DZIEŃ BEZ PAPIEROSA, prpagwanie eklgiczneg spsbu życia we współczesnym świecie prmcja mdelu życia bez nałgów DOPALACZOM NIE! APELE OKOLICZNOSCIOWE DZIEŃ ZIEMI SPRZĄTANIE ŚWIATA PROGRAMY PROFILAKTYCZNE BRD umiejętnść spędzania wlneg czasu spacery, wycieczki piesze, gry i zabawy sprtwe, udział w dysktekach, gniskach itp. wyrównywanie defektów rzwjwych zajęcia relaksacyjne, gimnastyka sródlekcyjna, zabawy muzyczn - ruchwe Rzwój spłeczny Frmy realizacji rzumienie znaczenia rdziny w życiu człwieka przygtwanie d kresu djrzewania realizacja zajęć Wychwanie d życia w rdzinie, Spójrz inaczej, praca z tekstem literackim, Dzień Rdziny, wybrane lekcje przyrdy wzmacnianie prawidłwych relacji dziecka z rdziną przekaz wartści i tradycji w rdzinie realizacja blku tematyczneg Mja rdzina, wspólne świętwanie przygtwanie i udział w imprezach: DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA, 13

14 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy CHOINKA SZKOLNA, umiejętnść współżycia i współdziałania w zesple DZIEŃ MATKI, WIGILIE KLASOWE, ITP. umiejętnść budwania prawidłwych relacji z innymi ludźmi wybry d SU, Turniej klas, Jedna z udział w Dniu Ziemi wdrażanie d samrządnści i świadmeg uczestnictwa w życiu demkratyczneg spłeczeństwa praca Samrządów Klaswych według kalendarza imprez SU zaangażwanie w życie rdziny, klasy, szkły, miasta, reginu, kraju, Eurpy kształtwanie umiejętnści trafnej ceny zjawisk spłecznych pdejmwanie inicjatywy na rzecz klasy, szkły, śrdwiska (np. kiermasze, lterie, aukcje, prace prządkwe, akcje charytatywne, knkursy, turnieje, urczystści związane ze świętami państwwymi i lkalnymi realizacja ścieżki Wychwanie d życia w spłeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem edukacji reginalnej, praca z KONWENCJĄ PRAW DZIECKA przygtwanie d rzumienia i właściwej ceny języka mediów prwadzenie krnik klaswych i szklnych, redagwanie gazetki szklnej, krzystanie z nwczesnych nśników infrmacji (internet) kształtwanie pstawy szacunku dla plskieg dziedzictwa kulturweg, tradycji, histrii raz symbli i świąt nardwych kształtwanie szacunku dla symbli religijnych raz pstawy tlerancji wbec innych nardów, religii, kultury itd. twrzenie i krzystanie z infrmacji zawartych w gabltach szklnych, uczestnictw w urczystściach z kazji świąt nardwych udział w reklekcjach wielkpstnych, przygtwanie i wystawienie jasełek bżnardzeniwych, knkursy tematyce religijnej, działalnść Kła biblijneg, analiza tekstów literackich działalnść klubów: LOP, PCK Rzwijanie pstaw preklgicznych raz wrażliwści spłecznej 14

15 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy Najważniejszym zadaniem w prcesie przeciwdziałania agresji i przemcy w szkłach jest jednak przebudwa relacji interpersnalnych i twrzenie przyjaźnie wspierająceg klimatu spłeczneg w szkle. W związku z czekiwaniami uczniów, rdziców i nauczycieli raz wdrażaniem prgramu Bezpieczna i przyjazna szkła nasze działania wychwawcze będą w szczególnści skierwane na: przeciwdziałanie agresji i wandalizmwi pprzez: kształtwanie wśród uczniów umiejętnści rzpznawania i reagwania na przejawy agresji i wandalizmu indywidualne rzmwy z rdzicami uczestnictw w grach i zabawach przeciwk agresji pnszenie dpwiedzialnści za wyrządzne szkdy rzmwy indywidualne uczniów z wychwawcą, pedaggiem, dyrektrem indywidualne prady u psychlgów sptkania dla uczniów, nauczycieli, rdziców z przedstawicielami plicji, psychlgiem, terapeutą warsztaty ankiety rzpznające rdzaj i skalę agresji knkursy plastyczne dtyczące prblemu kntrlwanie zachwań uczniów na terenie szkły samcena zachwania 15

16 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy plepszenie współpracy z rdzicami pprzez: większe zaangażwanie rdziców w pracach klasy, szkły pprzez stwarzanie sytuacji wymagających ich uczestnictwa ujednlicenie działań wychwawczych w dmu i w szkle praca nad nwymi frmami prwadzenia sptkań z rdzicami uświadmienie rdzicm znaczenia ich becnści w życiu szklnym dziecka (np. uczestnictw w urczystściach, knkursach itp.) rganizwanie dla rdziców sptkań, warsztatów, pracwanie ankiet dtyczących spraw wychwawczych kształtwanie u ucznia nawyków i manier zgdnych z zasadami dbrych byczajów pprzez: twrzenie klaswych, szklnych kdeksów dbrych byczajów systematyczne i knsekwentne wdrażanie d prawidłwych zachwań zgdnych z zasadami dbrych byczajów stswanie czardziejskich słów PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM dgrywanie scenek dramwych raz analizę tekstów literackich Zadania Wychwawców Wychwawca jak sba wspierająca rzwój indywidualny ucznia: pznaje uczniów raz ich śrdwisk, a także utrzymuje stały kntakt z rdzicami, rganizuje sptkania, wspiera i wspmaga rdziców w działaniach wychwawczpiekuńczych, integruje zespół klaswy, rzwiązuje indywidualne i klaswe prblemy pprzez udzielanie ucznim wszechstrnnej pmcy, 16

17 Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy interesuje się pstępami uczniów w nauce, dba regularne uczęszczanie uczniów d Szkły, bada przyczyny puszczania przez uczniów zajęć szklnych, wdraża uczniów d samrządnści i demkracji (wybór i działalnść samrządu klasweg, wypełnianie pszczególnych funkcji klaswych), prpaguje zasady kulturalneg zachwania, trszczy się zdrwie uczniów, w szczególnści pprzez wdrażanie ich d dbałści higienę sbistą raz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szklnym i pza Szkłą, czuwa nad wszechstrnnym rzwjem sbwym ucznia raz przygtwuje g d samdzielneg funkcjnwania pprzez wzmacnianie pstawy dpwiedzialnści, utrzymuje kntakt z rdzicami wychwanków, systematyczne infrmuje pstępach ich dzieci, włącza rdziców w życie Szkły i dąży d uzgdnienia wspólnych zasad wychwania, wspólnie z pdpiecznymi dknuje ewaluacji i ceny rezultatów działań wychwawczych, pmaga pznać mcne i słabe strny ucznia w celu planwania rzwju wychwanka. Szklny prgram wychwawczy pdlega ewaluacji p trzech latach d wejścia w życie. Załącznikiem d szklneg prgramu wychwawczeg są klaswe plany działań wychwawczych. Opracwały: mgr Grażyna Łucarz mgr Zfia Świercz mgr Ewa Gadawska Wiesława Wach Wychwawcy klas: Dyrektr szkły Samrząd Uczniwski Rada Pedaggiczna Rada Rdziców 17

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE 1 I. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 1. Sylwetka wychwanka abslwenta Celem wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku Zespół Szkół i Przedszkla w Mkrsku Gimnazjum w Mkrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTYWNOŚĆ WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI WYMAGANIE : W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Gimnazjum Nr 2 w Mielcu Verba vlant exempla trabunt Słwa ulatują, przykłady pciągają WSTĘP Nadrzędnym celem wychwawczym szkły jest wszechstrnny rzwój intelektualny, emcjnalny,

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Pwiatwe Gimnazjum nr 21 w Otwcku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Otwck 2011 Załżenia gólne 1. Prgram skierwany jest d uczniów Pwiatweg Gimnazjum nr 21 w Otwcku, ich rdziców i nauczycieli 2. Prgram twrzy spójną

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. rok szkolny 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. rok szkolny 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY rk szklny 2013/2014 Świat jest wspaniałą księgą, która jednak nie przyda się na wiele temu, kt nie ptrafi z niej czytać Carl Gldni NASZA SZKOŁA: Uczy i wychwuje,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespłu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Warszawa 2016 Prgram pracwan w parciu bwiązujące akty prawne i wewnątrzszklne dkumenty szkły. Knstytucję Rzeczpsplitej Plskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GRZYBNIE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Jeśli umiecie diagnzwać radść dziecka i jej natężenie, musicie dstrzec, że najwyższą jest radść pknanej trudnści, siągnięteg

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej im. Stefana Żermskieg w Gleszach Dużych Dziecku ptrzebny ruch, pwietrze, światł zgda, ale i cś jeszcze. Spjrzenie w przestrzeń, pczucie wlnści twarte kn. [...] ambicją

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. opracowany na lata: 2014/ / /2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. opracowany na lata: 2014/ / /2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY pracwany na lata: 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Świat jest wspaniałą księgą, która jednak nie przyda się na wiele temu, kt nie ptrafi z niej czytać Carl Gldni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JERZEGO CHROMIKA W MYSŁOWICACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JERZEGO CHROMIKA W MYSŁOWICACH PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JERZEGO CHROMIKA W MYSŁOWICACH (załącznik nr 2 d statutu szkły) Akty prawne: 1. Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej ( art. 48,53,70,72). 2. Knwencja Praw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 139 im. WOJSKA POLSKIEGO w ŁODZI na lata

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 139 im. WOJSKA POLSKIEGO w ŁODZI na lata PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 139 im. WOJSKA POLSKIEGO w ŁODZI na lata 2016-2019 Misja " Działaj więc dla innych, by cieszyć się wraz z nimi. J. W. Gethe Jesteśmy szkłą atrakcyjną, twórczą.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ŻÓŁTY LATAWIEC W SIEDLCACH Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SPAW SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NA LATA 2015-2017 VIII Liceum Ogólnkształcące im. Jana III Sbieskieg w Radmiu Szkła współpracy t przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rdzic i każdy nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 1 września 2016 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.AUGUSTYNA NECLA W MIEROSZYNIE Pdstawa prawna: Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej, Knwencja Prawach Dziecka z dn. 20 listpada 1989r., Art. 54 ust.2 pkt. 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów.

2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W WOŁOMINIE Sprtwa Szkła Pdstawwa nr 5 im. C. K. Nrwida Sprtwe Gimnazjum nr 5 im. Plskich Olimpijczyków SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017 Dstswany d ptrzeb uczniów, lkalneg śrdwiska

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Ochojcu 2016/2017

Program Wychowawczy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Ochojcu 2016/2017 Prgram Wychwawczy Zespłu Szkln Przedszklneg nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Ochjcu 2016/2017 Spis treści Wstęp. Szklny prgram wychwawczy I. Wizja i misja szkły. II. Najważniejsze zadania zespłu i cele

Bardziej szczegółowo

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo