SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

2 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI STRUKTURA PROGRAMU 1. PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki Publiczneg Gimnazjum w Kścierzycach kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: Statucie Szkły, raz zasadami zawartymi w: Rzprządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającym rzprządzenie w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół, Rzprządzeniu MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 luteg 2001 r., pz. 110), Knstytucji RP, Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. przeciwdziałaniu narkmani (Dz. U. nr 75, pz. 468), Ustawie z dnia 26 października 1982 r. wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (Dz. U. nr 35, pz. 230 z p. zm.), nwelizacja z dnia 12 września 1996 r. (Dz. U. nr 127, pz. 593), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. systemie światy, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 luteg 2000 r. i 23 sierpnia 2001 r., Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. chrnie zdrwia psychiczneg (Dz. U. nr 111, pz. 535), z późniejszymi zmianami publikwanymi w (Dz. U. nr 113, pz. 732), Ustawie z dnia 9 listpada 1995 r. chrnie zdrwia przed następstwami używania tytniu i wyrbów tytniwych (Dz. U. z 1996r. nr 10, pz. 55, z 1997r. nr 88, pz. 554 i nr 121, pz. 770 raz z 1999 r. nr 96, pz. 1107), Prgramie plityki prrdzinnej państwa z dnia 17 listpada 1998 r. przygtwanym przez Międzyresrtwy Zespół d Spraw Opracwania Plityki Prrdzinnej Państwa. II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Prfilaktyka rzumiana jak zapbieganie występwaniu niepżądanych prcesów i zjawisk, kreślanych jak przejawy patlgii życia spłeczneg; jak system działań wzmacniających lub pdtrzymujących różne, ddatnie spłecznie pstawy uczniów w tku wychwania, realizwana jest pdczas działalnści edukacyjnej szkły, tj. w ramach gdzin wychwawczych i w pstaci różnych drębnych zajęć prfilaktyczn - edukacyjnych. Twrzenie Szklneg Prgramu Prfilaktyki zstał pprzedzne diagnzą ptrzeb naszych uczniów, ich prblemów, mżliwści raz uwarunkwań tczenia. Prfilaktyka w naszej szkle pwinna kncentrwać się na wzmacnianiu czynników chrniących: 2

3 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI a. rzwijanie zaintereswań uczniów raz przeciwdziałanie niepwdzenim szklnym (zaintereswanie nauką szklną); b. wspmaganie rzwju mralneg uczniów (pszanwanie nrm, wartści i autrytetów); c. stwarzanie ucznim mżliwści przynależenia d pzytywnych grup rówieśniczych: kół zaintereswań, zespłów sprtwych, muzycznych, itp. (przynależnść d pzytywnej grupy rówieśniczej); d. wspmaganie rdziców w prawidłwym pełnieniu przez nich funkcji wychwawczych (silna więź emcjnalna z rdzicami). Działalnść prfilaktyczna szkły pzstaje w ścisłym związku z działalnścią prfilaktyczną w śrdwisku lkalnym, gdyż śrdwisk dgrywa ważną rlę w kształtwaniu sbwści ucznia. Pmcne jest w kształtwaniu dpwiednich pstaw mralnych i przygtwaniu wychwanków d właściwych wybrów życiwych. Aby prfilaktyka dnisła właściwy skutek szkła współpracuje z następującymi instytucjami: a. placówki kulturaln - światwe (GOK, Bibliteki: Wiejska i Gminna, kin, teatr i inne) uczestnictw w spektaklach teatralnych charakterze prfilaktycznym, udział w knkursach rganizwanych przez placówki kulturaln - światwe, uczestnictw w seansach filmwych charakterze prfilaktycznym; b. placówki światw - piekuńcze (Pradnia Psychlgiczn- Pedaggiczna, Pradnia Uzależnień, Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej, Ośrdek Interwencji Kryzyswej) pmc ucznim przejawiającym trudnści w zachwaniu i nauce, pmc dziecim z rdzin uzależninych i patlgicznych, udzielanie pmcy rdzinm znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, udział w prelekcjach rganizwanych przez psychlgów, pedaggów, lekarzy specjalistów; c. wymiar sprawiedliwści (sąd, kuratrzy, plicja) współpraca z kuratrem, udział w zajęciach prwadznych przez plicję na temat przeciwdziałania agresji i przestępczści; 3

4 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III. CELE PROGRAMU 1. Stwrzenie warunków bezpieczneg funkcjnwania szkły, 2. Stwrzenie warunków pwstania szkły wlnej d zagrżeń, 3. Opracwanie bieżąceg algrytmu działania dpaswaneg d kreślnych przypadków występwania zdarzeń przestępczych na terenie placówki, 4. Zapbieganie pprzez dpwiednią działalnść prfilaktyczną takim uzależnienim jak: alkhlizm, narkmania, niktynizm, lekmania; infrmwanie zagrżeniach m.in. HIV i AIDS, 5. Prmcja zdrweg stylu życia, 6. Kształtwanie właściweg zachwania uczniów, 7. Utrwalenie pstaw i zachwań spłecznych warunkujących prawidłwy rzwój, 8. Zmiana biegwych przeknań na temat stswania śrdków psychaktywnych. IV. CELE ZOPERACJONALIZOWANE PROGRAMU Adresaci działań prfilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętnści w trakcie realizacji prgramu. A. Uczniwie a. cała spłecznść szklna (według Szklneg Systemu Wychwawczeg) uczniwie nabywają praktyczne umiejętnści umżliwiające samstanwienie i brnę własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywnści, nauczyciele integrują spłecznść szklną raz stwarzają system wsparcia dla młdzieży, który prmwałby działania związane ze zdrwym stylem życia, uczniwie psiadają umiejętnść pdejmwania i realizacji własnych pmysłów raz trenwanie samdzielnści, uczniwie zdbywają umiejętnść efektywnej kmunikacji, pdejmwania decyzji raz radzenia sbie ze stresem, uczniwie ptrafią budwać pzytywny braz własnej sby, uczniwie pgłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia tj.: kleżeństw, przyjaźń, zaufanie i uczciwść, uczniwie zdbywają wiedzę i nabywają umiejętnści dtyczące zdrwia fizyczneg, psychiczneg, spłeczneg i duchweg. b. grupa pdwyższneg ryzyka uczniwie wykształcają pstawy sprzyjające pdejmwaniu racjnalnych decyzji związanych z zażywaniem alkhlu i śrdków durzających, uczniwie rzwijają takie umiejętnści interpersnalne jak: chrnienie siebie w sytuacji nacisku grupweg, twartść, empatia, dreagwanie napięć i budwanie udanych relacji z ludźmi, 4

5 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI B. Rdzice uczniwie ptrafią rzwiązywać prblemy, kreślają różnice zdań, akceptują różnice, pszukują rzwiązań, uczniwie są przygtwani d radzenia sbie z trudnściami wieku młdzieńczeg. c. grupa najwyższeg ryzyka szkła prwadzi autdiagnzę dzieci i młdzieży mających kntakt z alkhlem, narktykami, niktyną i innymi śrdkami psychaktywnymi; ukazywanie mżliwści pmcy w specjalistycznych śrdkach, grupach sampmcwych, szkła pdnsi świadmść młdzieży dnśnie skutków używania śrdków psychaktywnych i pdejmwania racjnalnych decyzji dtyczących ich zażywania, nauczyciele ukazują mżliwści stwrzenia alternatyw w śrdwisku dla nadużywania alkhlu, narktyków, a także innych destruktywnych zachwań, uczniwie uczą się umiejętnści radzenia sbie z własnymi negatywnymi emcjami raz z przemcą z zewnątrz. Pedagg szklny i wychwawcy klas rganizują sptkania ze specjalistami, na których: rdzice pznają mtywy sięgania młdzieży p śrdki uzależniające, rdzice pznają rzetelne infrmacje i wiedzę uzależnieniach i ich wpływie na funkcjnwanie rganizmu, rdzice pznają mżliwści rzpznawania czy ich dzieck zażywa śrdki psychaktywne, rdzice pznają mżliwści i miejsca pmcy dla sób uzależninych. A także: rdzice są wspmagani przez wychwawców i pzstałych nauczycieli w prcesie wychwania dzieci. C. Nauczyciele nauczyciele stanwią swją sbą przykład dla uczniów, nauczyciele ptrafią rzpznawać wczesne bjawy uzależnienia, nauczyciele pznają spsby interwencji w sytuacjach spżywania przez uczniów alkhlu czy zażywania narktyków, nauczyciele ptrafią pstępwać w kntaktach z uczniami w taki spsób, aby nie wyzwalać w nich złści, przekry i bezradnści. 5

6 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI V. TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZE WSKAZANIEM ADRESATA A. Uczniwie (z uwzględnieniem ptrzeb rzwjwych ucznia raz rdzaju grup ryzyka) urzeczywistnianie wartści i przestrzeganie nrm spłecznych, uczenie najważniejszych umiejętnści psychlgicznych i spłecznych np.: umiejętnści radzenia sbie ze stresem, nawiązywania i pdtrzymywania dbrych kntaktów z ludźmi, dpierania presji tczenia i grupy rówieśniczej itp., rzwijanie umiejętnści prwadzenia zdrweg trybu życia, mtywwanie d pdejmwania sbistych wybrów i pstanwień przez uczniów, uczenie akceptwanych spłecznie spsbów spędzania czasu wlneg, przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy knsekwencjach zachwań ryzykwnych. B. Rdzice pdnszenie wiedzy i umiejętnści wychwawczych rdziców (grupy wsparcia), współudział rdziców w kreślaniu kierunków działań prfilaktycznych, współudział rdziców przy rzwiązywaniu knfliktów klaswych i szklnych, pmc rdzicm w rzwiązywaniu prblemów dziecka. C. Nauczyciele prezentwanie prawidłwych wzrców zachwań przez nauczycieli (i innych pracwników szkły), pdnszenie wiedzy i dsknalenie kmpetencji wychwawczych nauczycieli, rzwijanie umiejętnści dbrej współpracy nauczyciele-rdzice, wyciąganie dpwiednich knsekwencji przez nauczycieli (i innych pracwników szkły) wbec nieprawidłwych zachwań uczniów. VI. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 1. Strategie infrmacyjne (metdy): pgadanka, sptkanie ze specjalistą, prezentacja filmu pełnmetrażweg, wide, wycieczka tematyczna, praca w parciu tekst przewdni (książkę), prezentacja teatralna i parateatralna itp. 6

7 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2. Strategie edukacyjne (metdy): realizacja znanych prgramów edukacyjnych, krąg uczuć, rysunki, drama, przedstawienia, burza mózgów, dyskusja, symulacja różnych sytuacji życiwych np.: rzwiązywanie wyimaginwaneg knfliktu, technika uzupełniania zdań, gry i zabawy dydaktyczne, praca w małych grupach, metdy pedaggiki zabawy, happeningi, urczystści (brzędwść szklna) itp. 3. Strategie działań alternatywnych (metdy): kła zaintereswań, sptkania hbbystów, wycieczki, festyny, zajęcia i zawdy sprtwe itp. 4. Strategie interwencyjne (metdy): interwencja w śrdwisku dmwym ucznia, interwencja w śrdwisku szklnym ucznia, interwencja w sytuacji kryzysu rzwjweg (prwadzna przez specjalistę), pmc psychlgiczna, pedaggiczna (prwadzna przez specjalistę), terapia specjalistyczna indywidualna, grupwa (prwadzna przez specjalistę). 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ dyrektr szkły wychwawcy klas, nauczyciele pzstałych przedmitów, pedagg szklny, rdzice, higiena szklna. 7

8 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI VII. SZCZEGÓŁOWY PLAN OGÓLNOSZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szczegółwy plan prfilaktyki stwrzny zstał z myślą trzech grupach uczniów. Pierwsza grupa t cała spłecznść szklna, w której prfilaktykę prwadzić będą wszyscy nauczyciele w ramach swich przedmitów, jak również wychwawcy klas na gdzinach wychwawczych. Druga grupa t grupa pdwyższneg ryzyka, w której prfilaktykę wprwadzać będzie pedagg szklny, w mmencie wystąpienia ryzyka, w ramach zajęć prwadznych na lekcjach wychwawczych. Trzecia grupa t grupa najwyższeg ryzyka, którą zajmwać będą się specjaliści w swich dziedzinach (terapeuta ds. uzależnień, psychlg, plicja, kuratr, itp.). W ramach prfilaktyki w szkle prwadzne będą również specjalistyczne prgramy prfilaktyczne. Wszyscy, d których skierwany jest Szklny Prgram Prfilaktyki, mgą znaleźć w nim również adresy instytucji udzielających wsparcia raz ważne numery telefnów (aneks nr 1). 8

9 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Lp. Cel peracyjny Zadania d realizwania Frmy realizacji zadań Osba dpwiedzialna Ewaluacja 1. Uczeń zna własne prawa, ptrafi je brnić. Pszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i bwiązków. Zaznajmienie uczniów z Prawami i Obwiązkami Ucznia, elementami Statutu. Wychwawcy klas Rzmwa z uczniami Wprwadzenie fragmentów ważnych dkumentów pisujących prawa człwieka. Praca z tekstem przewdnim (Knstytucja RP, Prawa Człwieka, Prawa Dziecka, itp.) Nauczyciele histrii, WOS-u, wychwawcy klas Sprawdzenie wiedzy uczniów 2. Uczeń ptrafi skutecznie dmawiać Prmwanie pstaw asertywnych w stsunkach międzyludzkich. Przeprwadzenie zajęć na gdzinie wychwawczej Wychwawcy klas, pedagg szklny. Ankieta (asertywnść). Wyrabianie nawyku pszukiwania kmprmisu w sytuacjach grących tematów (kształcenie pstaw asertywnych). Zajęcia na lekcjach wychwawczych; drama, burza mózgów, dyskusje. Wychwawcy klas, nauczyciele języka plskieg, pedagg szklny Rzmwy z uczniami 3. Uczeń ptrafi współdziałać w zesple. Organizwanie imprez szklnych, zajęć sprtwych, wycieczek międzyklaswych. Wycieczki, knkursy, imprezy Wychwawcy klas, nauczyciele wf-u, rganizatrzy wycieczek., Rada SU. Rzmwy z uczniami, wyłnienie laureatów. 9

10 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przygtwywanie przez uczniów materiałów pmcniczych d lekcji. Twrzenie materiałów według pmysłów uczniów. Wychwawcy klas, nauczyciel sztuki, nauczyciele świetlicy szklnej. Prezentacja dzieła kńcweg. Ppularyzwanie i wspieranie pmcy kleżeńskiej. Twrzenie systemu pmcy kleżeńskiej. Wychwawcy klas, pedagg szklny. Sprawdzenie wyników uczniów. 4. Uczeń ptrafi realizwać własne pmysły i być samdzielnym. Przygtwanie urczystści klaswych i szklnych. Twrzenie urczystści według pmysłów uczniów. Wychwawcy klas, rganizatrzy urczystści, nauczyciel sztuki, nauczyciele świetlicy szklnej. Prezentacja dzieła kńcweg. Pełnienie funkcji w samrządzie klaswym lub szklnym. Pełnienie funkcji. Wychwawcy klas, piekun Samrządu Uczniwskieg Rzmwy z uczniami. 5. Uczeń ptrafi efektywnie kmunikwać się, pdejmwać decyzje, radzić sbie ze stresem. Dsknalenie umiejętnści rzwiązywania knfliktów, kmunikacji (sztuka negcjacji i prwadzenia rzmów). Planwanie przyszłści dtyczącej dalszeg kształcenia, wybru zawdu. Lekcje wychwawcze, lekcje językwe. Lekcje wychwawcze - charakterystyka zawdów. Wychwawcy klas, nauczyciele języków: (plskieg i bcych). Wychwawcy klas, pedagg szklny. Rzmwy z uczniami. Sndaże 10

11 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stswanie ćwiczeń ułatwiających radzenie sbie ze stresem. Zajęcia w zespłach. Wychwawcy klas, pedagg szklny. Ankiety 6. Uczeń pgłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: kleżeństw, przyjaźń, zaufanie i uczciwść. Przedstawienie pzytywnych i negatywnych pstaci. Stswanie wartści mralnych zgdnie z bwiązującymi prawami i tradycją. Charakterystyka pstaci - lekcje wychwawcze, przedmitwe. Lekcje wychwawcze, przedmitwe. Wychwawcy klas, nauczyciele: języka plskieg, histrii. Wychwawcy klas, nauczyciele: religii, histrii, WOS-u. Rzmwy z uczniami. Rzmwy z uczniami. 7. Uczeń prwadzi zdrwy i higieniczny styl życia. Wzbgacenie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i sbistą. Lekcje wychwawcze, przedmitwe. Wychwawcy klas, nauczyciele: techniki, bilgii, przygtwania d życia w rdzinie, wf.u. Ankiety, rzmwy z uczniami. Prmwanie aktywnych frm wypczynku. Wycieczki, sprt Nauczyciele wf-u Rzmwy z uczniami. 11

12 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA Lp. Cel peracyjny Zadania d realizwania Frmy realizacji zadań Osba dpwie-dzialna Ewaluacja 1. Uczeń ptrafi pdejmwać racjnalne decyzje związane z zażywaniem alkhlu i śrdków durzających. Wprwadzenie zasad bwiązujących w szkle dtyczących zażywania alkhlu, narktyków, niktyny. Pszerzanie wiedzy śrdkach psychaktywnych przy pmcy mediów (TV, radi, internet, prasa, itp.). Zapznanie uczniów z regulaminem szkły, WSO, itp. Pdanie ciekawych pzycji, prgramów, strn w internecie, itp. Wychwawca klasy, pedagg szklny. Wychwawca klasy, pedagg szklny, nauczyciel infrmatyki. Ankiety, tabela bserwacji zachwania ucznia. Rzmwy z uczniami. 2. Uczeń psiada umiejętnści interpersnalne: chrnienie siebie w sytuacji nacisku grupweg, empatia, budwanie udanych relacji z ludźmi. Uczenie najważniejszych umiejętnści psychlgicznych i spłecznych, np. umiejętnść radzenia sbie ze stresem, nawiązywania i pdtrzymywania dbrych kntaktów z ludźmi, dpieranie presji tczenia i grupy rówieśniczej. Zajęcia warsztatwe, lekcje wychwawcze. Pedagg szklny, wychwawca klasy Ankiety, rzmwy z uczniami. 12

13 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 3. Uczeń ptrafi rzwiązywać prblemy. Mtywwanie d pdejmwania sbistych wybrów i pstanwień przez ucznia. Zajęcia warsztatwe Pedagg szklny, wychwawcy klas Rzmwy z uczniami 4. Uczeń ptrafi radzić sbie z trudnściami wieku młdzieńczeg. Wprwadzenie fragmentów Prgramu Wychwania Zdrwtneg pdczas gdzin wychwawczych. Stwrzenie systemu wsparcia dla młdzieży pprzez zintegrwanie szklnej spłecznści. Zajęcia warsztatwe Wychwawca klasy, nauczyciele bilgii. Rzmwy z uczniami. Zajęcia w zespłach Pedagg szklny Rzmwy z uczniami p zakńcznych zajęciach. 13

14 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GRUPY NAJWYŻSZEGO RYZYKA Lp. Cel peracyjny Zadania d realizwania Frmy realizacji zadań Osba dpwiedzialna Ewaluacja 1. Szkła wyszukuje uczniów, którzy zetknęli się z śrdkami uzależniającymi. Nawiązanie współpracy z plicją, kuratrami, Wprwadzenie spsbów wyszukiwania uczniów, którzy zetknęli się ze śrdkami uzależniającymi. Współpraca z instytucjami. Okreswe sprawdzanie danych uczniach w Zeszytach Wychwawczych, sndaże Pedagg szklny Pedagg szklny, wychwawcy klas. Sndaże Sndaże, ankiety, rzmwy z uczniami. 2. Uczeń ma świadmść dnśnie skutków używania śrdków psychaktywnych. Organizacja zajęć prwadznych przez specjalistę ds. uzależnień pwdujących wzrst świadmści dnśnie skutków używania śrdków psychaktywnych Zajęcia warsztatwe na gdzinach wychwawczych Pedagg szklny, wychwawcy klas. Ankieta Pszerzanie wiedzy śrdkach psychaktywnych przy pmcy mediów (TV, radi, internet, prasa, itp.). Pdanie ciekawych pzycji, prgramów, strn w internecie, itp. Wychwawca klasy, pedagg szklny, nauczyciel infrmatyki. Rzmwy z uczniami 14

15 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 3. Uczeń ptrafi pdejmwać racjnalne decyzje dtyczące zażywania śrdków psychaktywnych Przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy knsekwencjach zachwań ryzykwnych. Mtywwanie d pdejmwania sbistych wybrów i pstanwień przez uczniów. Prelekcje prwadzne przez plicję, kuratrów. Zajęcia na gdzinach wychwawczych. Pedagg szklny, wychwawcy klas. Pedagg szklny, wychwawcy klas. Ankiety, rzmwy z uczniami. Rzmwy z uczniami p przeprwadznych zajęciach. 4. Uczeń ptrafi rzwijać własne zaintereswania, znajdywać w śrdwisku alternatywy dla nadużywania śrdków psychaktywnych. Uczenie akceptwanych spłecznie spsbów spędzania czasu wlneg. Nawiązanie współpracy z rganizacjami pzaszklnymi: ZHP, GOK, PPP, GOPS, UKS, Kściły, Plicja, Są, itp. Udział w kłach zaintereswań według prjektów prwadzących. Zaprszenie na urczystści szklne, prelekcje, sprządzanie pinii na temat uczniów. Organizatrzy kół zaintereswań. Dyrekcja szkły, pedagg szklny, wychwawcy klas, pzstali nauczyciele. Prezentacja działa kńcweg Rzmwy, sndaże. 15

16 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 5. Uczeń ptrafi radzić sbie z własnymi negatywnymi emcjami raz z przemcą z zewnątrz. Stwrzenie systemu wsparcia dla młdzieży pprzez zintegrwanie szklnej spłecznści. Ukazanie mżliwści i miejsc pmcy w śrdwisku lkalnym. Zajęcia w zespłach Przekazywanie infrmacji w frmie ultek, adresów instytucji, itp. Pedagg szklny, wychwawcy klas. Pedagg szklny, wychwawcy klas, pzstali nauczyciele, pielęgniarka szklna. Rzmwy z uczniami. Rzmwy, sndaże. 16

17 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1. CELE VIII. PROCEDURA EWALUACJI A. Ewaluacja kształtująca: uzyskanie infrmacji przebiegu realizacji prgramu prfilaktyczneg, pznanie ewentualnych trudnści i braków, które występują w trakcie realizacji, kreślenie nastawienia uczestników (uczniów, nauczycieli, rdziców) d realizacji prgramu. B. Ewaluacja kńcwa: dknanie ceny w zakresie wiedzy i umiejętnści nabytych przez uczestników prgramu prfilaktyczneg, uzyskanie pinii (d uczestników, d przedstawicieli śrdwiska lkalneg itp.) wartści zrealizwaneg prgramu prfilaktyczneg. 2. KRYTERIA A. Kryterium zgdnści: zgdnść efektów prgramu z załżnymi celami, zgdnść celów prgramu z ptrzebami (adresatów prgramu, śrdwiska lkalneg itp.), zgdnść wiedzy i umiejętnści nabytych przez uczestników prgramu z zaplanwanymi w prgramie. B. Kryterium efektywnści: zmniejszenie ilści zachwań (patlgicznych, ryzykwnych) u młdzieży, pprawa klimatu szkły (w zakresie przewidzianym w prgramie), wzrst kmpetencji wychwawczych u nauczycieli, rdziców itp. 3. METODY ZBIRANIA INFORMACJI A. Metdy bezpśrednie: bserwacja, analiza dpwiednich dkumentów szklnych, analiza siągnięć uczniów, wywiady, metda dialgwa itp. B. Metdy pśrednie: badania kwestinariuszwe: ankiety, kwestinariusze badania pstaw, techniki scjmetryczne, wypracwania uczniów, sndaże itp. 4. OPRACOWANIE I PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ 17

18 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ANEKS NR 1 1. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna w Brzegu, ul... (d pn.-pt ) tel./fax. 2. Ośrdek Interwencji Kryzyswej w. ul. (czynny...) tel.. 3. Pradnia Uzależnień w..ul... tel.. 4. Punkt Knsultacyjny ds. Uzależnień w.. ul. tel.. 5. Wjewódzki Punkt Knsultacyjny ds. Narkmanii Ople, ul. tel. 6. Wjewódzka Przychdnia Prfilaktyki i Leczenia Uzależnień Ople, ul... tel. 7. Punkt Knsultacyjny ds. Narkmanii.., ul.. tel.. 8. Centrum Zdrwia Psychiczneg i Leczenia Uzależnień, Pradnia Leczenia Uzależnień.., ul... tel.. 9. Pradnia Uzależnień Lekwych., ul... tel Ośrdek Prfilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. tel Centrum Badań nad Nwymi Religiami Rafael Kraków, ul. Dbreg Pasterza 4 tel./fax (0-12) lub pniedziałek-piątek d 9.00 d dyżury: pniedziałek d d Detksykacja Telefny: Centrum Zdrwia Psychiczneg i Leczenia Uzależnień Oddział Psychiatryczny., ul...tel... Szpital Centrum Psychiatrii.., ul... tel. Państwwy Szpital dla Nerww i Psychicznie Chrych., ul. tel Telefn Zaufania dla sób uzależninych.. 2. Telefn Zaufania. 3. Młdzieżwy Telefn Zaufania. 4. Ogólnprblemwy Telefn Zaufania 5. Ogólnplski Bezpłatny telefn dla Ofiar Przemcy Niebieska Linia : Telefn dla Dzieci Wykrzystywanych Seksualnie (Warszawa) /22/ mgr Rman Czechwski 18

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE LETNIE KOLONIE ŁEBA. TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012)

INFORMACJE OGÓLNE LETNIE KOLONIE ŁEBA. TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012) LETNIE KOLONIE ŁEBA TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012) Ośrdek Wczaswy Janina Łeba - Nwęcin ul. Łebska 13 http://www.leba-janina.pl/ Ośrdek Wczaswy Dagmara Łeba Nwęcin ul. Łebska 84

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo