SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI"

Transkrypt

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

2 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI STRUKTURA PROGRAMU 1. PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki Publiczneg Gimnazjum w Kścierzycach kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: Statucie Szkły, raz zasadami zawartymi w: Rzprządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającym rzprządzenie w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół, Rzprządzeniu MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 luteg 2001 r., pz. 110), Knstytucji RP, Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. przeciwdziałaniu narkmani (Dz. U. nr 75, pz. 468), Ustawie z dnia 26 października 1982 r. wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (Dz. U. nr 35, pz. 230 z p. zm.), nwelizacja z dnia 12 września 1996 r. (Dz. U. nr 127, pz. 593), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. systemie światy, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 luteg 2000 r. i 23 sierpnia 2001 r., Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. chrnie zdrwia psychiczneg (Dz. U. nr 111, pz. 535), z późniejszymi zmianami publikwanymi w (Dz. U. nr 113, pz. 732), Ustawie z dnia 9 listpada 1995 r. chrnie zdrwia przed następstwami używania tytniu i wyrbów tytniwych (Dz. U. z 1996r. nr 10, pz. 55, z 1997r. nr 88, pz. 554 i nr 121, pz. 770 raz z 1999 r. nr 96, pz. 1107), Prgramie plityki prrdzinnej państwa z dnia 17 listpada 1998 r. przygtwanym przez Międzyresrtwy Zespół d Spraw Opracwania Plityki Prrdzinnej Państwa. II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU Prfilaktyka rzumiana jak zapbieganie występwaniu niepżądanych prcesów i zjawisk, kreślanych jak przejawy patlgii życia spłeczneg; jak system działań wzmacniających lub pdtrzymujących różne, ddatnie spłecznie pstawy uczniów w tku wychwania, realizwana jest pdczas działalnści edukacyjnej szkły, tj. w ramach gdzin wychwawczych i w pstaci różnych drębnych zajęć prfilaktyczn - edukacyjnych. Twrzenie Szklneg Prgramu Prfilaktyki zstał pprzedzne diagnzą ptrzeb naszych uczniów, ich prblemów, mżliwści raz uwarunkwań tczenia. Prfilaktyka w naszej szkle pwinna kncentrwać się na wzmacnianiu czynników chrniących: 2

3 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI a. rzwijanie zaintereswań uczniów raz przeciwdziałanie niepwdzenim szklnym (zaintereswanie nauką szklną); b. wspmaganie rzwju mralneg uczniów (pszanwanie nrm, wartści i autrytetów); c. stwarzanie ucznim mżliwści przynależenia d pzytywnych grup rówieśniczych: kół zaintereswań, zespłów sprtwych, muzycznych, itp. (przynależnść d pzytywnej grupy rówieśniczej); d. wspmaganie rdziców w prawidłwym pełnieniu przez nich funkcji wychwawczych (silna więź emcjnalna z rdzicami). Działalnść prfilaktyczna szkły pzstaje w ścisłym związku z działalnścią prfilaktyczną w śrdwisku lkalnym, gdyż śrdwisk dgrywa ważną rlę w kształtwaniu sbwści ucznia. Pmcne jest w kształtwaniu dpwiednich pstaw mralnych i przygtwaniu wychwanków d właściwych wybrów życiwych. Aby prfilaktyka dnisła właściwy skutek szkła współpracuje z następującymi instytucjami: a. placówki kulturaln - światwe (GOK, Bibliteki: Wiejska i Gminna, kin, teatr i inne) uczestnictw w spektaklach teatralnych charakterze prfilaktycznym, udział w knkursach rganizwanych przez placówki kulturaln - światwe, uczestnictw w seansach filmwych charakterze prfilaktycznym; b. placówki światw - piekuńcze (Pradnia Psychlgiczn- Pedaggiczna, Pradnia Uzależnień, Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej, Ośrdek Interwencji Kryzyswej) pmc ucznim przejawiającym trudnści w zachwaniu i nauce, pmc dziecim z rdzin uzależninych i patlgicznych, udzielanie pmcy rdzinm znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, udział w prelekcjach rganizwanych przez psychlgów, pedaggów, lekarzy specjalistów; c. wymiar sprawiedliwści (sąd, kuratrzy, plicja) współpraca z kuratrem, udział w zajęciach prwadznych przez plicję na temat przeciwdziałania agresji i przestępczści; 3

4 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI III. CELE PROGRAMU 1. Stwrzenie warunków bezpieczneg funkcjnwania szkły, 2. Stwrzenie warunków pwstania szkły wlnej d zagrżeń, 3. Opracwanie bieżąceg algrytmu działania dpaswaneg d kreślnych przypadków występwania zdarzeń przestępczych na terenie placówki, 4. Zapbieganie pprzez dpwiednią działalnść prfilaktyczną takim uzależnienim jak: alkhlizm, narkmania, niktynizm, lekmania; infrmwanie zagrżeniach m.in. HIV i AIDS, 5. Prmcja zdrweg stylu życia, 6. Kształtwanie właściweg zachwania uczniów, 7. Utrwalenie pstaw i zachwań spłecznych warunkujących prawidłwy rzwój, 8. Zmiana biegwych przeknań na temat stswania śrdków psychaktywnych. IV. CELE ZOPERACJONALIZOWANE PROGRAMU Adresaci działań prfilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętnści w trakcie realizacji prgramu. A. Uczniwie a. cała spłecznść szklna (według Szklneg Systemu Wychwawczeg) uczniwie nabywają praktyczne umiejętnści umżliwiające samstanwienie i brnę własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywnści, nauczyciele integrują spłecznść szklną raz stwarzają system wsparcia dla młdzieży, który prmwałby działania związane ze zdrwym stylem życia, uczniwie psiadają umiejętnść pdejmwania i realizacji własnych pmysłów raz trenwanie samdzielnści, uczniwie zdbywają umiejętnść efektywnej kmunikacji, pdejmwania decyzji raz radzenia sbie ze stresem, uczniwie ptrafią budwać pzytywny braz własnej sby, uczniwie pgłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia tj.: kleżeństw, przyjaźń, zaufanie i uczciwść, uczniwie zdbywają wiedzę i nabywają umiejętnści dtyczące zdrwia fizyczneg, psychiczneg, spłeczneg i duchweg. b. grupa pdwyższneg ryzyka uczniwie wykształcają pstawy sprzyjające pdejmwaniu racjnalnych decyzji związanych z zażywaniem alkhlu i śrdków durzających, uczniwie rzwijają takie umiejętnści interpersnalne jak: chrnienie siebie w sytuacji nacisku grupweg, twartść, empatia, dreagwanie napięć i budwanie udanych relacji z ludźmi, 4

5 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI B. Rdzice uczniwie ptrafią rzwiązywać prblemy, kreślają różnice zdań, akceptują różnice, pszukują rzwiązań, uczniwie są przygtwani d radzenia sbie z trudnściami wieku młdzieńczeg. c. grupa najwyższeg ryzyka szkła prwadzi autdiagnzę dzieci i młdzieży mających kntakt z alkhlem, narktykami, niktyną i innymi śrdkami psychaktywnymi; ukazywanie mżliwści pmcy w specjalistycznych śrdkach, grupach sampmcwych, szkła pdnsi świadmść młdzieży dnśnie skutków używania śrdków psychaktywnych i pdejmwania racjnalnych decyzji dtyczących ich zażywania, nauczyciele ukazują mżliwści stwrzenia alternatyw w śrdwisku dla nadużywania alkhlu, narktyków, a także innych destruktywnych zachwań, uczniwie uczą się umiejętnści radzenia sbie z własnymi negatywnymi emcjami raz z przemcą z zewnątrz. Pedagg szklny i wychwawcy klas rganizują sptkania ze specjalistami, na których: rdzice pznają mtywy sięgania młdzieży p śrdki uzależniające, rdzice pznają rzetelne infrmacje i wiedzę uzależnieniach i ich wpływie na funkcjnwanie rganizmu, rdzice pznają mżliwści rzpznawania czy ich dzieck zażywa śrdki psychaktywne, rdzice pznają mżliwści i miejsca pmcy dla sób uzależninych. A także: rdzice są wspmagani przez wychwawców i pzstałych nauczycieli w prcesie wychwania dzieci. C. Nauczyciele nauczyciele stanwią swją sbą przykład dla uczniów, nauczyciele ptrafią rzpznawać wczesne bjawy uzależnienia, nauczyciele pznają spsby interwencji w sytuacjach spżywania przez uczniów alkhlu czy zażywania narktyków, nauczyciele ptrafią pstępwać w kntaktach z uczniami w taki spsób, aby nie wyzwalać w nich złści, przekry i bezradnści. 5

6 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI V. TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZE WSKAZANIEM ADRESATA A. Uczniwie (z uwzględnieniem ptrzeb rzwjwych ucznia raz rdzaju grup ryzyka) urzeczywistnianie wartści i przestrzeganie nrm spłecznych, uczenie najważniejszych umiejętnści psychlgicznych i spłecznych np.: umiejętnści radzenia sbie ze stresem, nawiązywania i pdtrzymywania dbrych kntaktów z ludźmi, dpierania presji tczenia i grupy rówieśniczej itp., rzwijanie umiejętnści prwadzenia zdrweg trybu życia, mtywwanie d pdejmwania sbistych wybrów i pstanwień przez uczniów, uczenie akceptwanych spłecznie spsbów spędzania czasu wlneg, przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy knsekwencjach zachwań ryzykwnych. B. Rdzice pdnszenie wiedzy i umiejętnści wychwawczych rdziców (grupy wsparcia), współudział rdziców w kreślaniu kierunków działań prfilaktycznych, współudział rdziców przy rzwiązywaniu knfliktów klaswych i szklnych, pmc rdzicm w rzwiązywaniu prblemów dziecka. C. Nauczyciele prezentwanie prawidłwych wzrców zachwań przez nauczycieli (i innych pracwników szkły), pdnszenie wiedzy i dsknalenie kmpetencji wychwawczych nauczycieli, rzwijanie umiejętnści dbrej współpracy nauczyciele-rdzice, wyciąganie dpwiednich knsekwencji przez nauczycieli (i innych pracwników szkły) wbec nieprawidłwych zachwań uczniów. VI. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 1. Strategie infrmacyjne (metdy): pgadanka, sptkanie ze specjalistą, prezentacja filmu pełnmetrażweg, wide, wycieczka tematyczna, praca w parciu tekst przewdni (książkę), prezentacja teatralna i parateatralna itp. 6

7 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2. Strategie edukacyjne (metdy): realizacja znanych prgramów edukacyjnych, krąg uczuć, rysunki, drama, przedstawienia, burza mózgów, dyskusja, symulacja różnych sytuacji życiwych np.: rzwiązywanie wyimaginwaneg knfliktu, technika uzupełniania zdań, gry i zabawy dydaktyczne, praca w małych grupach, metdy pedaggiki zabawy, happeningi, urczystści (brzędwść szklna) itp. 3. Strategie działań alternatywnych (metdy): kła zaintereswań, sptkania hbbystów, wycieczki, festyny, zajęcia i zawdy sprtwe itp. 4. Strategie interwencyjne (metdy): interwencja w śrdwisku dmwym ucznia, interwencja w śrdwisku szklnym ucznia, interwencja w sytuacji kryzysu rzwjweg (prwadzna przez specjalistę), pmc psychlgiczna, pedaggiczna (prwadzna przez specjalistę), terapia specjalistyczna indywidualna, grupwa (prwadzna przez specjalistę). 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ dyrektr szkły wychwawcy klas, nauczyciele pzstałych przedmitów, pedagg szklny, rdzice, higiena szklna. 7

8 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI VII. SZCZEGÓŁOWY PLAN OGÓLNOSZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Szczegółwy plan prfilaktyki stwrzny zstał z myślą trzech grupach uczniów. Pierwsza grupa t cała spłecznść szklna, w której prfilaktykę prwadzić będą wszyscy nauczyciele w ramach swich przedmitów, jak również wychwawcy klas na gdzinach wychwawczych. Druga grupa t grupa pdwyższneg ryzyka, w której prfilaktykę wprwadzać będzie pedagg szklny, w mmencie wystąpienia ryzyka, w ramach zajęć prwadznych na lekcjach wychwawczych. Trzecia grupa t grupa najwyższeg ryzyka, którą zajmwać będą się specjaliści w swich dziedzinach (terapeuta ds. uzależnień, psychlg, plicja, kuratr, itp.). W ramach prfilaktyki w szkle prwadzne będą również specjalistyczne prgramy prfilaktyczne. Wszyscy, d których skierwany jest Szklny Prgram Prfilaktyki, mgą znaleźć w nim również adresy instytucji udzielających wsparcia raz ważne numery telefnów (aneks nr 1). 8

9 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Lp. Cel peracyjny Zadania d realizwania Frmy realizacji zadań Osba dpwiedzialna Ewaluacja 1. Uczeń zna własne prawa, ptrafi je brnić. Pszerzenie wiedzy uczniów na temat własnych praw i bwiązków. Zaznajmienie uczniów z Prawami i Obwiązkami Ucznia, elementami Statutu. Wychwawcy klas Rzmwa z uczniami Wprwadzenie fragmentów ważnych dkumentów pisujących prawa człwieka. Praca z tekstem przewdnim (Knstytucja RP, Prawa Człwieka, Prawa Dziecka, itp.) Nauczyciele histrii, WOS-u, wychwawcy klas Sprawdzenie wiedzy uczniów 2. Uczeń ptrafi skutecznie dmawiać Prmwanie pstaw asertywnych w stsunkach międzyludzkich. Przeprwadzenie zajęć na gdzinie wychwawczej Wychwawcy klas, pedagg szklny. Ankieta (asertywnść). Wyrabianie nawyku pszukiwania kmprmisu w sytuacjach grących tematów (kształcenie pstaw asertywnych). Zajęcia na lekcjach wychwawczych; drama, burza mózgów, dyskusje. Wychwawcy klas, nauczyciele języka plskieg, pedagg szklny Rzmwy z uczniami 3. Uczeń ptrafi współdziałać w zesple. Organizwanie imprez szklnych, zajęć sprtwych, wycieczek międzyklaswych. Wycieczki, knkursy, imprezy Wychwawcy klas, nauczyciele wf-u, rganizatrzy wycieczek., Rada SU. Rzmwy z uczniami, wyłnienie laureatów. 9

10 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Przygtwywanie przez uczniów materiałów pmcniczych d lekcji. Twrzenie materiałów według pmysłów uczniów. Wychwawcy klas, nauczyciel sztuki, nauczyciele świetlicy szklnej. Prezentacja dzieła kńcweg. Ppularyzwanie i wspieranie pmcy kleżeńskiej. Twrzenie systemu pmcy kleżeńskiej. Wychwawcy klas, pedagg szklny. Sprawdzenie wyników uczniów. 4. Uczeń ptrafi realizwać własne pmysły i być samdzielnym. Przygtwanie urczystści klaswych i szklnych. Twrzenie urczystści według pmysłów uczniów. Wychwawcy klas, rganizatrzy urczystści, nauczyciel sztuki, nauczyciele świetlicy szklnej. Prezentacja dzieła kńcweg. Pełnienie funkcji w samrządzie klaswym lub szklnym. Pełnienie funkcji. Wychwawcy klas, piekun Samrządu Uczniwskieg Rzmwy z uczniami. 5. Uczeń ptrafi efektywnie kmunikwać się, pdejmwać decyzje, radzić sbie ze stresem. Dsknalenie umiejętnści rzwiązywania knfliktów, kmunikacji (sztuka negcjacji i prwadzenia rzmów). Planwanie przyszłści dtyczącej dalszeg kształcenia, wybru zawdu. Lekcje wychwawcze, lekcje językwe. Lekcje wychwawcze - charakterystyka zawdów. Wychwawcy klas, nauczyciele języków: (plskieg i bcych). Wychwawcy klas, pedagg szklny. Rzmwy z uczniami. Sndaże 10

11 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stswanie ćwiczeń ułatwiających radzenie sbie ze stresem. Zajęcia w zespłach. Wychwawcy klas, pedagg szklny. Ankiety 6. Uczeń pgłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: kleżeństw, przyjaźń, zaufanie i uczciwść. Przedstawienie pzytywnych i negatywnych pstaci. Stswanie wartści mralnych zgdnie z bwiązującymi prawami i tradycją. Charakterystyka pstaci - lekcje wychwawcze, przedmitwe. Lekcje wychwawcze, przedmitwe. Wychwawcy klas, nauczyciele: języka plskieg, histrii. Wychwawcy klas, nauczyciele: religii, histrii, WOS-u. Rzmwy z uczniami. Rzmwy z uczniami. 7. Uczeń prwadzi zdrwy i higieniczny styl życia. Wzbgacenie wiedzy na tematy związane z higieną pracy i nauki, higieną psychiczną i sbistą. Lekcje wychwawcze, przedmitwe. Wychwawcy klas, nauczyciele: techniki, bilgii, przygtwania d życia w rdzinie, wf.u. Ankiety, rzmwy z uczniami. Prmwanie aktywnych frm wypczynku. Wycieczki, sprt Nauczyciele wf-u Rzmwy z uczniami. 11

12 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA Lp. Cel peracyjny Zadania d realizwania Frmy realizacji zadań Osba dpwie-dzialna Ewaluacja 1. Uczeń ptrafi pdejmwać racjnalne decyzje związane z zażywaniem alkhlu i śrdków durzających. Wprwadzenie zasad bwiązujących w szkle dtyczących zażywania alkhlu, narktyków, niktyny. Pszerzanie wiedzy śrdkach psychaktywnych przy pmcy mediów (TV, radi, internet, prasa, itp.). Zapznanie uczniów z regulaminem szkły, WSO, itp. Pdanie ciekawych pzycji, prgramów, strn w internecie, itp. Wychwawca klasy, pedagg szklny. Wychwawca klasy, pedagg szklny, nauczyciel infrmatyki. Ankiety, tabela bserwacji zachwania ucznia. Rzmwy z uczniami. 2. Uczeń psiada umiejętnści interpersnalne: chrnienie siebie w sytuacji nacisku grupweg, empatia, budwanie udanych relacji z ludźmi. Uczenie najważniejszych umiejętnści psychlgicznych i spłecznych, np. umiejętnść radzenia sbie ze stresem, nawiązywania i pdtrzymywania dbrych kntaktów z ludźmi, dpieranie presji tczenia i grupy rówieśniczej. Zajęcia warsztatwe, lekcje wychwawcze. Pedagg szklny, wychwawca klasy Ankiety, rzmwy z uczniami. 12

13 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 3. Uczeń ptrafi rzwiązywać prblemy. Mtywwanie d pdejmwania sbistych wybrów i pstanwień przez ucznia. Zajęcia warsztatwe Pedagg szklny, wychwawcy klas Rzmwy z uczniami 4. Uczeń ptrafi radzić sbie z trudnściami wieku młdzieńczeg. Wprwadzenie fragmentów Prgramu Wychwania Zdrwtneg pdczas gdzin wychwawczych. Stwrzenie systemu wsparcia dla młdzieży pprzez zintegrwanie szklnej spłecznści. Zajęcia warsztatwe Wychwawca klasy, nauczyciele bilgii. Rzmwy z uczniami. Zajęcia w zespłach Pedagg szklny Rzmwy z uczniami p zakńcznych zajęciach. 13

14 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GRUPY NAJWYŻSZEGO RYZYKA Lp. Cel peracyjny Zadania d realizwania Frmy realizacji zadań Osba dpwiedzialna Ewaluacja 1. Szkła wyszukuje uczniów, którzy zetknęli się z śrdkami uzależniającymi. Nawiązanie współpracy z plicją, kuratrami, Wprwadzenie spsbów wyszukiwania uczniów, którzy zetknęli się ze śrdkami uzależniającymi. Współpraca z instytucjami. Okreswe sprawdzanie danych uczniach w Zeszytach Wychwawczych, sndaże Pedagg szklny Pedagg szklny, wychwawcy klas. Sndaże Sndaże, ankiety, rzmwy z uczniami. 2. Uczeń ma świadmść dnśnie skutków używania śrdków psychaktywnych. Organizacja zajęć prwadznych przez specjalistę ds. uzależnień pwdujących wzrst świadmści dnśnie skutków używania śrdków psychaktywnych Zajęcia warsztatwe na gdzinach wychwawczych Pedagg szklny, wychwawcy klas. Ankieta Pszerzanie wiedzy śrdkach psychaktywnych przy pmcy mediów (TV, radi, internet, prasa, itp.). Pdanie ciekawych pzycji, prgramów, strn w internecie, itp. Wychwawca klasy, pedagg szklny, nauczyciel infrmatyki. Rzmwy z uczniami 14

15 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 3. Uczeń ptrafi pdejmwać racjnalne decyzje dtyczące zażywania śrdków psychaktywnych Przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy knsekwencjach zachwań ryzykwnych. Mtywwanie d pdejmwania sbistych wybrów i pstanwień przez uczniów. Prelekcje prwadzne przez plicję, kuratrów. Zajęcia na gdzinach wychwawczych. Pedagg szklny, wychwawcy klas. Pedagg szklny, wychwawcy klas. Ankiety, rzmwy z uczniami. Rzmwy z uczniami p przeprwadznych zajęciach. 4. Uczeń ptrafi rzwijać własne zaintereswania, znajdywać w śrdwisku alternatywy dla nadużywania śrdków psychaktywnych. Uczenie akceptwanych spłecznie spsbów spędzania czasu wlneg. Nawiązanie współpracy z rganizacjami pzaszklnymi: ZHP, GOK, PPP, GOPS, UKS, Kściły, Plicja, Są, itp. Udział w kłach zaintereswań według prjektów prwadzących. Zaprszenie na urczystści szklne, prelekcje, sprządzanie pinii na temat uczniów. Organizatrzy kół zaintereswań. Dyrekcja szkły, pedagg szklny, wychwawcy klas, pzstali nauczyciele. Prezentacja działa kńcweg Rzmwy, sndaże. 15

16 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 5. Uczeń ptrafi radzić sbie z własnymi negatywnymi emcjami raz z przemcą z zewnątrz. Stwrzenie systemu wsparcia dla młdzieży pprzez zintegrwanie szklnej spłecznści. Ukazanie mżliwści i miejsc pmcy w śrdwisku lkalnym. Zajęcia w zespłach Przekazywanie infrmacji w frmie ultek, adresów instytucji, itp. Pedagg szklny, wychwawcy klas. Pedagg szklny, wychwawcy klas, pzstali nauczyciele, pielęgniarka szklna. Rzmwy z uczniami. Rzmwy, sndaże. 16

17 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1. CELE VIII. PROCEDURA EWALUACJI A. Ewaluacja kształtująca: uzyskanie infrmacji przebiegu realizacji prgramu prfilaktyczneg, pznanie ewentualnych trudnści i braków, które występują w trakcie realizacji, kreślenie nastawienia uczestników (uczniów, nauczycieli, rdziców) d realizacji prgramu. B. Ewaluacja kńcwa: dknanie ceny w zakresie wiedzy i umiejętnści nabytych przez uczestników prgramu prfilaktyczneg, uzyskanie pinii (d uczestników, d przedstawicieli śrdwiska lkalneg itp.) wartści zrealizwaneg prgramu prfilaktyczneg. 2. KRYTERIA A. Kryterium zgdnści: zgdnść efektów prgramu z załżnymi celami, zgdnść celów prgramu z ptrzebami (adresatów prgramu, śrdwiska lkalneg itp.), zgdnść wiedzy i umiejętnści nabytych przez uczestników prgramu z zaplanwanymi w prgramie. B. Kryterium efektywnści: zmniejszenie ilści zachwań (patlgicznych, ryzykwnych) u młdzieży, pprawa klimatu szkły (w zakresie przewidzianym w prgramie), wzrst kmpetencji wychwawczych u nauczycieli, rdziców itp. 3. METODY ZBIRANIA INFORMACJI A. Metdy bezpśrednie: bserwacja, analiza dpwiednich dkumentów szklnych, analiza siągnięć uczniów, wywiady, metda dialgwa itp. B. Metdy pśrednie: badania kwestinariuszwe: ankiety, kwestinariusze badania pstaw, techniki scjmetryczne, wypracwania uczniów, sndaże itp. 4. OPRACOWANIE I PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ 17

18 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ANEKS NR 1 1. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna w Brzegu, ul... (d pn.-pt ) tel./fax. 2. Ośrdek Interwencji Kryzyswej w. ul. (czynny...) tel.. 3. Pradnia Uzależnień w..ul... tel.. 4. Punkt Knsultacyjny ds. Uzależnień w.. ul. tel.. 5. Wjewódzki Punkt Knsultacyjny ds. Narkmanii Ople, ul. tel. 6. Wjewódzka Przychdnia Prfilaktyki i Leczenia Uzależnień Ople, ul... tel. 7. Punkt Knsultacyjny ds. Narkmanii.., ul.. tel.. 8. Centrum Zdrwia Psychiczneg i Leczenia Uzależnień, Pradnia Leczenia Uzależnień.., ul... tel.. 9. Pradnia Uzależnień Lekwych., ul... tel Ośrdek Prfilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. tel Centrum Badań nad Nwymi Religiami Rafael Kraków, ul. Dbreg Pasterza 4 tel./fax (0-12) lub pniedziałek-piątek d 9.00 d dyżury: pniedziałek d d Detksykacja Telefny: Centrum Zdrwia Psychiczneg i Leczenia Uzależnień Oddział Psychiatryczny., ul...tel... Szpital Centrum Psychiatrii.., ul... tel. Państwwy Szpital dla Nerww i Psychicznie Chrych., ul. tel Telefn Zaufania dla sób uzależninych.. 2. Telefn Zaufania. 3. Młdzieżwy Telefn Zaufania. 4. Ogólnprblemwy Telefn Zaufania 5. Ogólnplski Bezpłatny telefn dla Ofiar Przemcy Niebieska Linia : Telefn dla Dzieci Wykrzystywanych Seksualnie (Warszawa) /22/ mgr Rman Czechwski 18

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Pwiatwe Gimnazjum nr 21 w Otwcku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Otwck 2011 Załżenia gólne 1. Prgram skierwany jest d uczniów Pwiatweg Gimnazjum nr 21 w Otwcku, ich rdziców i nauczycieli 2. Prgram twrzy spójną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I ZAŁĄCZNIK NR 5 d Statutu Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach Śląskich S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Uzdrwiskwych w Rabce I. STRUKTURA PROGRAMU 1. PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w naszej szkle kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: Statucie Szkły, Prgramie

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE 1. PODSTAWA PRAWNA I. STRUKTURA PROGRAMU Program profilaktyki w Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny Inki kieruje się

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 2 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W OSTROŁĘCE 1) PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny Inki kieruje się celami i zadaniami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 211 Nazwa rganizacji pżytku publiczneg: Organizacja pżytku publiczneg Szczegółwe infrmacje rganizacji STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW

PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW Jagda Owczarek PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW NA STREETWORKERÓW I. Przygtwanie pisu stanwiska pracy raz dcelweg prfilu kwalifikacji specjalistycznych i psychspłecznych kandydata na streetwrkera

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo