PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W TARNOWIE 1

2 I. CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 1. Sylwetka wychwanka abslwenta Celem wszystkich pdejmwanych działań wychwawczych jest ukształtwanie abslwenta, który: psiada umiejętnść dróżniania dbra d zła, rzwija myślenie refleksyjne, umie pdejmwać decyzje i dknywać właściwych wybrów, umie radzić sbie w sytuacjach trudnych, rzwija emcje pzytywne, a ptrafi panwać nad negatywnymi, nawiązuje właściwe relacje z drugim człwiekiem, ptrafi być tlerancyjny, dstrzega jednść między seksualnścią a miłścią i dpwiedzialnścią, ptrafi adaptwać się d zmian i krytycznie ceniać świat, rzwiązuje prblemy pprzez rzmwę i kmprmis, psiada umiejętnść krzystania ze śrdków przekazu w spsób selektywny, umżliwiający brnę przed ich destrukcyjnym ddziaływaniem na rzwój sbwy i życie rdzinne, dba bezpieczeństw swje i innych, unika zachwań agresywnych i sytuacji niebezpiecznych, zna zasady prawidłwej kmunikacji i umie je zastswać w kntaktach z rówieśnikami i drsłymi, umie zaprezentwać własny punkt widzenia i szanwać pglądy innych, efektywnie współdziała w zesple, chętnie uczestniczy w życiu szkły raz gdnie reprezentuje ją pprzez udział w różnych knkursach i imprezach pzaszklnych, szanuje mienie spłeczne, prezentuje właściwą pstawę patrityczną i bywatelską, 2

3 zna pdstawwe zasady etyczne i nabywa umiejętnści stswania ich w życiu szklnym (np. punktualnść, dtrzymywanie daneg słwa, wywiązywanie się z pwierznych funkcji i zadań, prawdmównść, uczciwść), jest świadmy związku pmiędzy absencją w szkle, wynikami w nauce a własną przyszłścią, jest asertywny, przeciwdziała różnym frmm agresji i przemcy, jest świadmy rli rdziny w życiu człwieka, jest świadmy głównych zagrżeń, jakie nisą ze sbą śrdki durzające (narktyki, dpalacze, alkhl, wszelkie substancje psychaktywne), psiada wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków, przejawia pstawę przdrwtną, ptrafi zadbać swje zdrwie pprzez pzytywne myślenie, unikanie nałgów, higieniczne nawyki, zna zasady zdrweg dżywiania i je stsuje, umie wykrzystać zdbytą wiedzę w praktyce, planuje, rganizuje i właściwie cenia własny prces uczenia się, ptrafi dbrze zaplanwać swój czas pracy i wypczynek, dba estetkę wyglądu fizyczneg i najbliższeg tczenia, chętnie uczestniczy w zajęciach rekreacyjn-sprtwych i turystycznych, wspierających rzwój fizyczny, rzwija swje zaintereswania sprtwe, zna różne frmy spędzania wlneg czasu i je stsuje, przyjmuje pzytywną pstawę wbec życia ludzkieg, sób niepełnsprawnych i chrych. 3

4 2. Prces wychwania dbywa się naszej szkle przez: wspmaganie naturalneg rzwju młdzieży, stawianie wymagań i knsekwentne ich egzekwwanie, dążenie d wypracwania w uczniach sbistych mtywacji, twrzenie ferty zajęć pzalekcyjnych, przygtwywanie uczniów d udziału w różnych knkursach, prfilaktykę zachwań ryzykwnych, kształtwanie umiejętnści rzpznawania dbra i zła, budwanie świadmści związku pmiędzy absencją ucznia w szkle, jeg wynikami w nauce a własną przyszłścią, rzwijanie pstaw empatycznych pprzez pracę w wlntariacie, udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie d pmcy kleżeńskiej, przygtwywanie d funkcjnwania w szybk zmieniającej się rzeczywistści, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim człnkm spłecznści szklnej, rzbudzanie ptrzeby samdsknalenia, stwarzanie sytuacji rzbudzających aktywnść i twórcze myślenie, kształtwanie nawyku dbałści własne zdrwie raz śrdwisk naturalne. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE, CELE I FORMY ICH REALIZACJI SFERA ROZWOJU EMOCJONALNO DUCHOWEGO Zadania Odpwiedzialny Termin twrzenie w szkle życzliwej i przyjaznej wszyscy atmsfery, partej na zaufaniu i wzajemnym szacunku, pdejmwanie na zajęciach wychwawczych tematów związanych z rzwjem duchw - emcjnalnym młdeg człwieka, stswanie na lekcjach wychwawczych takich metd, by uczeń mógł zabierać głs w dyskusji i wyrażać swje pinie, wychwawcy wychwawcy 4

5 kształtwanie u uczniów umiejętnści panwania emcji w różnych sytuacjach pprzez aktywną współpracę nauczycieli, wychwawców, Dyrekcji, pedagga i rdziców w celu pmcy ucznim w rzwiązywaniu ich prblemów, wychwawcy, kształtwanie pstawy wrażliweg i świadmeg dbircy różnych tekstów kultury, rganizwanie wycieczek, wyjść d kina, teatru, na wystawy, wychwawcy, wychwawcy, udział uczniów w wydarzeniach szklnych, które wyzwalają emcje, np. sptkania wigilijne, Dzień Nauczyciela, urczystści patrityczne, wychwawcy udział w urczystściach państwwych z kazji 11 listpada, 1 marca i 3 maja, wychwawcy, udział młdzieży w ważnych wydarzeniach kulturalnych miasta i reginu, nauczyciel przedmitu wdż realizację prgramu wychwanie d życia w rdzinie, wychwawcy, pedagg zajęcia z wychwania prrdzinneg, lekcje wychwawcze, ukazujące isttę głębkich kntaktów z drugim człwiekiem (rla przyjaźni, miłści), wychwawcy klas pierwszych, pedagg rganizwanie imprez integracyjnych w klasach pierwszych, wychwawcy IX, X wspólne rganizwanie wycieczek integrujących zespół klaswy, rganizwanie akcji charytatywnych, między innymi przez Szklne Kł Caritas, Szklne Kł PCK, Klub Wlntariatu, Samrząd Uczniwski, piekunwie rganizacji szklnych, wychwawcy rganizwanie wyjazdów z młdzieżą różnych klas z darami d szkły na Ukrainie, dyrektr wychwawcy X lub IV przeprwadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pmcy. pedagg kresw 5

6 SFERA ROZWOJU MORALNO SPOŁECZNEGO Zadania Odpwiedzialny Termin kształtwanie bywatelskich pstaw wbec wszyscy własneg nardu i państwa (lekcje wiedzy spłeczeństwie, histrii, języka plskieg), uczenie młdzieży rzwiązywania prblemów pprzez rzmwę, negcjacje, kmprmis, wpajanie nawyku przyznawania się d błędów, brania dpwiedzialnści za własne czyny, nabywanie umiejętnści przyznawania się d winy, zwracanie szczególnej uwagi na takie cechy jak wytrwałść i slidnść w pracy, wszyscy wszyscy rganizwanie zajęć pświęcnych prerientacji zawdwej (np. z dradcą zawdwym), zrganizwanie lekcji wychwawczych na temat pdstawwych zasad savir-vivre u i zwrócenie uwagi na kniecznść przestrzegania ich w życiu cdziennym, dradca zawd., wychwawcy wychwawcy klas, pedagg przeprwadzenie zajęć dtyczących zdrweg stylu życia, przeciwdziałania alkhlizmwi, narkmanii, AIDS, stswania dpalaczy, wszelkich substancji psychaktywnych, zwracanie uwagi na knsekwencje cyberprzemcy. SFERA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO wychwawcy klas, wszyscy Zadania Odpwiedzialny Termin zwracanie uwagi przez nauczycieli na ptrzebę wychwawcy klas, ciągłej edukacji, kniecznść planwania i rganizacji własneg prcesu uczenia się, mtywwanie uczniów d pdejmwania ddatkwych zadań, zachęcanie uczniów d rzwijania swich zaintereswań i pasji, np. pprzez udział w wycieczkach przedmitwych, wykładach, wszyscy wszyscy inspirwanie uczniów d udziału w knkursach szklnych i międzyszklnych, zachęcanie d dbałści rzwój kmpetencji czytelniczych., wychwawcy, 6

7 pr ze z SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO Zadania Odpwiedzialny Termin pdejmwanie na zajęciach wychwawczych wychwawcy klas, tematów dtyczących zdrweg trybu życia, pedagg rganizwanie zajęć dtyczących przeciwdziałania alkhlizmwi, narkmanii, AIDS, uzależnienim, wychwawcy klas, pedagg rganizwanie turniejów sprtwych (np. Licealiada), udział uczniów w zawdach i rzgrywkach prpnwanych przez inne szkły i instytucje, udział młdzieży w wycieczkach turystyczn krajznawczych, rajdach rwerwych i pieszych, wychwania fizyczneg wychwawcy, wychwania fizyczneg przeprwadzanie wywiadu z rdzicami na temat stanu zdrwia ich dzieci, prwadzenie zajęć wychwanie d życia w rdzinie. wychwawcy, pedagg przedmitu wdż 2. Zadania wynikające z działalnści piekuńcz wychwawczej szkły Frmy realizacji Odpwiedzialny Termin A. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW pieka nad adaptacją uczniów klas I d nwych warunków, wychwawca klasy, pedagg IX-XI przeprwadzenie rzmów z rdzicami uczniów klas I na temat adaptacji w nwych warunkach, wychwawca klasy, pedagg IX-XI pznanie śrdwiska rdzinneg uczniów (ankieta dla uczniów, rdziców, indywidualne rzmwy z rdzicami i uczniami), pedagg IX, na bieżąc zwrócenie uwagi na mżliwść uzyskania pmcy materialnej przez uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiwej. wychwawca klasy, pedagg szklny na bieżąc B. PROFILAKTYKA ZAGROŻENIA NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 7

8 realizacja prgramów prfilaktycznych, prelekcje, dyskusje, zajęcia dtyczące patlgii spłecznych, pedagg szklny, pedagg, wychwawca zajęcia z pracwnikami plicji i gólne zaznajmienie młdzieży z knsekwencjami wynikającymi z ppełnianych czynów uznanych za karalne, pinfrmwanie uczniów dpwiedzialnści karnej raz zaznajmienie ze zjawiskiem cyberprzemcy itp., pedagg szklny udział młdzieży w zajęciach prfilaktycznych dtyczących szkdliwści picia alkhlu raz zażywania narktyków i dpalaczy, rzmwy na ten temat na lekcjach wychwawczych, pedagg szklny, wychwawcy infrmwanie Dyrekcji Szkły raz Rady Pedaggicznej zjawiskach i rzmiarach zagrżenia niedstswaniem spłecznym wśród młdzieży, wychwawcy, pedagg pedaggizacja rdziców związana z prfilaktyką zagrżenia niedstswaniem spłecznym, wychwawcy, pedagg infrmwanie rdziców przez kntakt sbisty występwaniu ewentualnych przejawów niedstswania spłeczneg u dziecka. wychwawcy, pedagg C. ELIMINOWANIE PRZYCZYN NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO stała kntrla wyników nauczania, frekwencji, zachwania uczniów sprawujących prblemy, wychwawca, pedagg szklny na bieżąc infrmwanie rdziców na bieżąc trudnściach sprawianych przez uczniów i mżliwych frmach pmcy, indywidualna terapia uczniów przejawiających trudnści, kierwanie na badania w pradniach specjalistycznych, wychwawca, pedagg szklny pedagg szklny, pracwnicy pradni psych. - ped. i śrd. terapeut. przez cały przekazywanie nauczycielm infrmacji uczniach psiadających pinie z pradni psychlgiczn pedaggicznych raz infrmwanie zastswaniu zaleceń. pedagg szklny 8

9 D. INDYWIDUALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA pmc młdzieży w eliminwaniu napięć, stresów pjawiających się na tle przeżywanych przez nią sytuacji trudnych, pmc w rzwiązywaniu prblemów sbistych, pmc w zakresie trudnści wynikających z panwania materiału nauczania, pedagg, wychwawca, nauczyciel, d któreg uczeń zwróci się pmc trska uczniów pchdzących ze śrdwisk patlgicznych. E. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZASZKOLNYMI stały kntakt z Pradnią Psych. Ped. w ramach rzecznictwa i diagnzy mżliwści intelektualnych uczniów, zaburzeń w zachwaniu i innych., stały kntakt ze specjalistyczną Pradnią Psychlgiczn Terapeutyczną i Ośrdkiem Interwencji Kryzyswej, utrzymywanie kntaktów z plicją, sądem rdzinnym, kuratrami, pracwnikami scjalnymi itp. pedagg szklny wychwawcy, pracwnicy wymieninych instytucji F. PORADNICTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY pmc ucznim w wybrze dalszeg kierunku, ukierunkwania zaintereswań (rzmwy indywidualne, udstępnienie infrmatrów zawdwych), współpraca z dradcą zawdwym raz instytucjami zajmującymi się prerientacją zawdwą. dradca zawdwy, pedagg pedagg, dradca zawdwy, wychwawca 9

10 5 razy w rku i w zależnści d ptrzeb, na bieżąc 1. Zadania wynikające ze współdziałania z rdzicami Frma współpracy Odpwiedzialny Termin realizacji kreswe sptkania wychwawcy, charakterze infrmacyjnym, dyrekcja szkły indywidualne ctygdniwe dyżury nauczycieli, umżliwiające częsty kntakt rdzica z danym m, wdrażanie rdziców w życie szkły, zapznawanie rdziców z prgramem wychwawczym, prgramem prfilaktyki, Wewnątrzszklnym Systemem Oceniania, Statutem Szkły, kryteriami wymagań na pszczególne ceny, wychwawcy klas, pedagg szklny wychwawcy klas, pedagg szklny, współpraca pedagga z rdzicami, indywidualne kntakty, pedaggizacja rdziców. pedagg 10

11 III. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Ewaluacja pszczególnych bszarów działań będzie dknywana na pdstawie: pracy zespłów wychwawczych, bserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, bserwacji uczniów na zajęciach pzalekcyjnych i w czasie przerw międzylekcyjnych /cena relacji uczniów w kntaktach z drugim człwiekiem, kultura sbista ucznia/, ankiet, zapisów w dziennikach lekcyjnych, zapisów na strnie internetwej szkły, stanu zdrwia uczniów i występwania ewentualnych nałgów, liczby uczniów birących udział w knkursach, wyników klasyfikacji /pstępy w nauce, cena zachwania/, becnści uczniów w szkle, analizy frekwencji, ilści zrganizwanych zajęć integracyjnych, ilści uczniów birących udział w akcjach charytatywnych, zachwania uczniów pdczas wycieczek klaswych i zagranicznych, zrganizwanych przez szkłę, liczby rdziców zaangażwanych w pracę szkły, becnych na zebraniach i knsultacjach, współpracy ze śrdwiskiem lkalnym, ceny dbałści mienie szklne. 11

12 IV. Dkumenty, na pdstawie których zstał pracwany prgram wychwawczy Niniejszy prgram wychwawczy zstał pracwany zgdnie z zasadami wynikającymi z następujących dkumentów: 1) Knstytucji RP 2) Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami 3) Karty Nauczyciela art. 6 4) Pwszechnej Deklaracji Praw Człwieka 5) Knwencji Prawach Dziecka 6) Eurpejskiej Karty Praw i Obwiązków Rdziców 7) Rzprządzeniach i wskazówkach Ministerstwa Edukacji Nardwej 12

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 I. Wzmcnienie bezpieczeństwa dzieci i młdzieży 1. Diagnzwanie pzimu agresji i przemcy w szkle 2. Zapbieganie zachwanim agresywnym i przemcwym 3.

Bardziej szczegółowo

2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów.

2016/2017. Dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród uczniów. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 W WOŁOMINIE Sprtwa Szkła Pdstawwa nr 5 im. C. K. Nrwida Sprtwe Gimnazjum nr 5 im. Plskich Olimpijczyków SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017 Dstswany d ptrzeb uczniów, lkalneg śrdwiska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Powiatowe Gimnazjum nr 21 w Otwocku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Pwiatwe Gimnazjum nr 21 w Otwcku PROGRAM PROFILAKTYCZNY Otwck 2011 Załżenia gólne 1. Prgram skierwany jest d uczniów Pwiatweg Gimnazjum nr 21 w Otwcku, ich rdziców i nauczycieli 2. Prgram twrzy spójną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 1 września 2016 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I ZAŁĄCZNIK NR 5 d Statutu Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach Śląskich S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Liceum Ogólnkształcąceg im. Władysława Jagiełły w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają

Verba volant exempla trabunt Słowa ulatują, przykłady pociągają PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Gimnazjum Nr 2 w Mielcu Verba vlant exempla trabunt Słwa ulatują, przykłady pciągają WSTĘP Nadrzędnym celem wychwawczym szkły jest wszechstrnny rzwój intelektualny, emcjnalny,

Bardziej szczegółowo

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na:

9. 1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w 2 pkt 3 rozporządzenia, polega w szczególności na: Strategia wspierania szkół i placówek pwiatu stargardzkieg w rku szklnym 2017/2018 przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Etap edukacyjny klasy I III

PROGRAM WYCHOWAWCZY. I Etap edukacyjny klasy I III Zespół Placówek Oświatwych w Szańcu Prgram wychwawczy PROGRAM WYCHOWAWCZY Dbra szkła t przede wszystkim mądra szkła. Niechaj w pracy wychwawczej wszyscy zaangażwani w nią ludzie, zarówn wierzący jak i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespłu Szkół nr 126 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Warszawa 2016 Prgram pracwan w parciu bwiązujące akty prawne i wewnątrzszklne dkumenty szkły. Knstytucję Rzeczpsplitej Plskiej

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Uzdrwiskwych w Rabce I. STRUKTURA PROGRAMU 1. PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w naszej szkle kieruje się celami i zadaniami zawartymi w: Statucie Szkły, Prgramie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne

Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne oraz informacyjne Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne raz infrmacyjne Szkły Pdstawwej Nr 2 im. Szarych Szeregów w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkmanii Działania prfilaktyczne, wychwawcze, edukacyjne

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWIE ZIELONEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE ZIELONEJ NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017 Działania skierwane d rdziców mają na celu: Działania

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku Zespół Szkół i Przedszkla w Mkrsku Gimnazjum w Mkrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTYWNOŚĆ WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI WYMAGANIE : W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny i wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku

Program profilaktyczny i wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku Publiczna Szkła Pdstawwa nr 3 im. Pwstańców Śląskich w Prudniku Prgram prfilaktyczny i wychwawczy Publicznej Szkły Pdstawwej nr 3 w Prudniku na lata 2016 2019 Kmisja pracwująca prgram: - p. mgr Krystyna

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. opracowany na lata: 2014/ / /2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. opracowany na lata: 2014/ / /2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY pracwany na lata: 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Świat jest wspaniałą księgą, która jednak nie przyda się na wiele temu, kt nie ptrafi z niej czytać Carl Gldni

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GRZYBNIE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Jeśli umiecie diagnzwać radść dziecka i jej natężenie, musicie dstrzec, że najwyższą jest radść pknanej trudnści, siągnięteg

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

Wstęp. Główne zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: Prgram wychwawcz-prfilaktyczny Szkły Pdstawwej Nr 25 Wrcław, sierpień 2017 Wstęp Szklny Prgram Wychwawcz-Prfilaktyczny realizwany w Szkle Pdstawwej nr 25 w ZSP nr 15 we Wrcławiu, piera się na hierarchii

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. GEN. J. BEMA W TARNOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. GEN. J. BEMA W TARNOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. GEN. J. BEMA W TARNOWIE " Nie dajemy Wam Bga, b G sami dszukać musicie we własnej duszy w samtnym wysiłku. Nie dajemy jczyzny, b ją dnaleźć musicie własną

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowania

Szkolny Program Wychowania Szklny Prgram Wychwania Specjalny Ośrdek Szkln- Wychwawczy dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mwy ul. Spkjna 2 68-200 Żary Spis treści: 1. Wstęp.s. 3 2. Naczelny cel wychwania, zadania Ośrdka i nauczycieli..

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018

Rola publicznych placówek doskonalenia nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 Rla publicznych placówek dsknalenia nauczycieli we wdrażaniu pdstawy prgramwej bwiązującej d rku szklneg 2017/2018 ROLA I ZADANIA PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (1) Obwiązek rganizwania i prwadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. rok szkolny 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY. rok szkolny 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W BIRCZY rk szklny 2013/2014 Świat jest wspaniałą księgą, która jednak nie przyda się na wiele temu, kt nie ptrafi z niej czytać Carl Gldni NASZA SZKOŁA: Uczy i wychwuje,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę

Szkolny Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę Szklny Prgram Wychwawczy Zespłu Szkół im. Janusza Krczaka w Szydłwie Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i prę 1 Cele, zadania i pis Pdstawą d planwania pracy wychwawczej są następujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Goleszach Dużych PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej im. Stefana Żermskieg w Gleszach Dużych Dziecku ptrzebny ruch, pwietrze, światł zgda, ale i cś jeszcze. Spjrzenie w przestrzeń, pczucie wlnści twarte kn. [...] ambicją

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIATO OWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIATO OWICACH ZAŁ. DO UCHWAŁY RP NR 5.2009/2010 Z DNIA16.09.2009 R. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWIATO OWICACH Opracwanie: Dyrektr wraz z wychwawcami i nauczycielami Rada Rdziców uchwałą nr 1/2009/2010

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo