PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie"

Transkrypt

1 ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska

2 I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie jest wynikiem diagnzy, w której uwzględnin ptrzeby rzwjwe uczniów, ptrzeby wynikające ze specyfiki śrdwiska szkły raz szerk pjęty kntekst przemian spłeczn-eknmicznych w kraju. 2. Prfilaktyka rzumiana jest tu jak złżny prces wspierania zintegrwanych, wielpłaszczyznwych działań wychwawczych zmierzających d wypracwania racjnalneg pczucia własnej wartści raz przeciwdziałania i eliminacji destrukcyjnych czynników zakłócających prces wychwania. 3. W działaniach tych skupiamy się na prfilaktyce 1 i 2 a. pierwszeg stpnia - t działania skierwane d: całej spłecznści uczniwskiej mające na celu zapbieganie pjawianiu się prblemów związanych z zachwaniami destrukcyjnymi d nauczycieli i pracwników szkły d rdziców uczniów Realizują je wszyscy nauczyciele, pracwnicy szkły i rdzice. b. drugieg stpnia - t działania specjalistycznie zindywidualizwane skierwane d uczniów najwyższym stpniu ryzyka dysfunkcjnalnści, pmagające im w jeg redukcji. Tę frmę prfilaktyki realizują pedagg szklny,wychwawcy, nauczyciele i specjaliści współpracujący ze szkłą. 4. Działania pierwszeg stpnia prwadzne są na kilku pzimach: a. Infrmacyjnym. Nie są t działania główne w zakresie prfilaktyki w szkle, są tylk pmcne w prfilaktyce, same nie prwadzą bwiem d redukcji zachwań. b. Edukacji psychlgicznej i spłecznej. T działania, które dstarczają wiedzy i umiejętnści przydatnych, krzystnych lub wręcz niezbędnych d teg, by uczniwie byli w stanie sami lepiej radzić sbie z zagrżeniami, np. uzależnieniem, stresem itp. Są bardz wiarygdne i efektywne i ze wszystkich najskuteczniejsze w zapbieganiu uzależnienim. 2

3 c. Działalnści alternatywnej. Działania te mają zaspkić ptrzeby młdych ludzi, np. bycie zadwlnym, dprężnym, ptrzeby zabawy, kntaktu z innymi. 5. Prgram prfilaktyki jest pwiązany z prgramem wychwawczym, szklnym zestawem prgramów nauczania, harmnizuje w szczególnści z: a. gdzinami d dyspzycji wychwawcy b. przedmitami nauczania c. gdzinami d dyspzycji dyrektra szkły d. prgramami nauczania e. ścieżkami edukacyjnymi f. zajęciami pzalekcyjnymi 6. Prgram ma charakter śrdwiskwy, b bjęt nim wszystkie sby twrzące śrdwisk szklne a. uczniów b. nauczycieli i pracwników administracji i bsługi c. Rdziców 7. Zadanie realizacji prgramu, p zapiniwaniu przez Radę Pedaggiczną, Radę Rdziców i Samrząd szklny spczywa na wszystkich wychwawcach, nauczycielach i pracwnikach administracji i bsługi szkły, przy współpracy ze specjalistami z Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej i instytucji działających na rzecz dzieci i rdziny wraz z ekspertami spśród rdziców. 8. Prgram prfilaktyki part : a. przepisy prawne dtyczące wychwania i prfilaktyki b. nardwe prgramy, np. Ochrny Zdrwia, Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, Przeciwdziałania Narkmanii itp. c. Statut Szkły, Prgram Wychwawczy Szkły d. Wewnątrzszklny System Oceniania 3

4 9. Prfilaktyka w CKZiU w Nysie ma charakter : a. Działań zintegrwanych ze szklnym zestawem prgramów nauczania, wykrzystuje te prgramy d prmwania i rzwju psychlgiczneg i spłeczneg jednstki II. b. samdzielnych prgramów prfilaktycznych skncentrwanych wkół specyficznych celów i zadań, niezależnie d realizwanych prgramów nauczania, np. zajęć integracyjnych w klasach pierwszych c. działań incydentalnych, które są frmą dpwiedzi na knkretne zdarzenia zaistniałe w szkle lub w śrdwisku 10. W ramach prgramu prfilaktyki w CKZiU w Nysie pdejmuje się działania w zakresie: a. stałeg rzpznawania i diagnzwania zagrżeń b. zapewnienia warunków systematyczneg realizwania prgramu c. współpracy z rdzicami 11. Finanswaniem działań prfilaktycznych (pzyskiwaniem pieniędzy) zajmują się wszyscy pracwnicy placówki a ich działania krdynuje dyrektr szkły. 12. Prgram prfilaktyki pdlega ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wyniki jej pdaje się d wiadmści rady pedaggicznej, rdziców i uczniów. Pdstawa prawna 1. Knstytucja Rzeczpsplitej Plskiej uchwalna przez Zgrmadzenie Nardwe 2 kwietnia 1997 r. 2. Knwencja Prawach Dziecka uchwalna przez Zgrmadzenie Ogólne Nardów Zjedncznych 20 listpada 1989 r., ratyfikwana przez Plskę 30 kwietnia 1991 r. 3. Prgram Plityki Prrdzinnej Państwa przygtwany przez Międzyresrtwy Zespół ds. Opracwania Plityki Prrdzinnej Państwa pwłany przez Prezesa Rady Ministrów i przyjęty w dniu 17 listpada 1998 r. przez Kmitet Spłeczny Rady Ministrów. 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy, zwana "ustawą systemie światy" (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, pz. 329; zm.: z 1996 r. Nr 106, pz. 496; z 1997 r. Nr 28, pz. 153 i Nr 141, pz. 943; z 1998 r. Nr 117, pz. 759 i Nr 162, pz. 1126; z 2000 r. Nr 12, pz. 136, Nr 19, pz. 299 i Nr 48, pz. 550) 5. Ustawa z dnia 29 listpada 1990 r. pmcy spłecznej, zwana "ustawą pmcy spłecznej" (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, pz. 414; zm.: z 1998 r. Nr 106, 4

5 pz. 668, Nr 117, pz. 756, Nr 162, pz i 1126; z 1999 r. Nr 20, pz. 170, Nr 79, pz. 885 i Nr 90, pz. 1001; z 2000 r. Nr 12, pz. 136 i Nr 19, pz ) 6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi, zwana "ustawą wychwaniu w trzeźwści" (Dz. U. Nr 35, pz. 230; zm.: z 1984 r. Nr 34, pz. 184; z 1987 r. Nr 33, pz. 180; z 1989 r. Nr 35, pz. 192; z 1990 r. Nr 34, pz. 198 i Nr 73, pz. 431; z 1991 r. Nr 73, pz. 321 i Nr 94, pz. 419; z 1993 r. Nr 40, pz. 184; z 1996 r. Nr 127, pz. 593; z 1997 r. Nr 88, pz. 554, Nr 113, pz. 732 i Nr 121, pz. 770; z 1998r. Nr 106, pz. 668; z 2000 r. Nr 12, pz. 136) 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. przeciwdziałaniu narkmanii, zwana "ustawą przeciwdziałaniu narkmanii" (Dz. U. Nr 75, pz. 468; zm.: z 1997 r. Nr 88, pz. 554; z 1998 r. Nr 106, pz. 668; z 2000 r. Nr 20, pz. 256.) 8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. chrnie zdrwia psychiczneg, zwana "ustawą chrnie zdrwia psychiczneg" (DZ. U. Nr 111 pz. 535; zm.: z 1997 r. Nr 88, pz. 554 i Nr 113, pz. 731; z 1998 r. Nr 106, pz. 668; z 1999 r. Nr 11, pz. 95.) 9. Ustawa z dnia 9 listpada 1995 r. chrnie zdrwia przed następstwami używania tytniu i wyrbów tytniwych, zwana "ustawą chrnie zdrwia przed następstwami używania tytniu" (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, pz. 55; zm r. Nr 88, pz. 554 i 121, pz. 770; z 1999 r. Nr 96, pz ) 10. Statut Zespłu Szkół Mechanicznych w Nysie nadany przez Radę Pwiatu w Nysie. 11. Wewnątrzszklny System Oceniania zatwierdzny przez Radę Pedaggiczną 12. Prgram Wychwawczy zatwierdzny przez Radę Pedaggiczną. III. Cele prgramu 1. Stwrzenie jednliteg i kmpleksweg ddziaływania prfilaktyczneg na młdzież ( nauczyciele - rdzice,pracwnicy administracji i bsługi szkły - pracwnicy instytucji działających na rzecz młdzieży) 2. Wspieranie wychwania i nauczania wszędzie tam, gdzie pjawia się zagrżenie dla rzwju uczniów 5

6 3. Kncentrwanie się na twrzeniu warunków, w których młdzież ma dstęp d przyjaznych i bezpiecznych grup rówieśniczych, 4. Wspieranie rdziców w ich funkcjach wychwawczych i edukacyjnych pprzez różne frmy dsknalenia umiejętnści rdziców w pracy prfilaktycznej i wychwawczej 5. Uświadamianie wśród uczniów, rdziców i wychwawców i nauczycieli kniecznści działań prfilaktycznych, ich wpływu na przyszłe decyzje i życie młdych ludzi IV. Ptrzeby rzwjwe uczniów i ptrzeby śrdwiska Prblemy młdzieży i śrdwiska 1. Prblemy kresu djrzewania bilgiczne, np. zmiany w wyglądzie spłeczne, np. kłpty w nawiązywaniu kntaktów psychiczne, np. "huśtawka uczuć" prawne, np. brak dpwiedzialnści za swje pstępwanie 2. Prblemy zdrwtne niewłaściwe dżywianie chrby np. bulimia, anreksja, tyłść 3. Prblemy związane z kryzysem autrytetu drsłych nieprzumienia w dmu kłpty w szkle kwestinwanie wartści drsłych 4. Prblemy związane z wyskim pzimem neurtyzmu skłnnść d przeżywania stanów lękwych niska dprnść na stresy prblemy adaptacyjne w nwym śrdwisku Ptrzeby wynikające z prblemów ptrzeba samakceptacji ptrzeba pzytywneg brazu własnej sby ptrzeba rzetelnej infrmacji na temat djrzewania ptrzeba rzetelnej wiedzy zagrżeniach i eliminwanie mitów związanych z uzależnieniem ptrzeba knstruktywnych wzrców w rdzinie, szkle, w mediach ptrzeba autnmii i samdzielnści ptrzeba sukcesu ptrzeba czytelnych i klarwnych wymagań i czekiwań rdziców, nauczycieli ptrzeba satysfakcji, miłści raz radści w życiu ptrzeba radzenia sbie w trudnych, streswych sytuacjach ptrzeba akceptacji 5. Prblemy natury psychicznej mankamenty kmunikwania się nieumiejętnść nawiązywania kntaktów 6 ptrzeba kntaktu z rówieśnikami ptrzeba akceptacji ptrzeba pczucia bezpieczeństwa i własnej wartści

7 kłpty w kntaktach z rówieśnikami niezaspkjna ptrzeba akceptacji, pczucia bezpieczeństwa i własnej wartści raz sensu życia ptrzeba autnmii ptrzeba celów życiwych i sensu życia 6. Prblemy związane z zagrżeniami XXI wieku narkmania, alkhlizm, niktynizm, lekmania uzależnienia, gier kmputerwych i internetu wczesna inicjacja seksualna nerwice, chrby psychiczne alergie 7. Prblemy tkwiące w śrdwisku adaptacyjn-integracyjne w nwym śrdwisku szklnym kłpty w kntaktach z rówieśnikami prblemy w nauce, wagary niedstatek eknmiczny patlgia rdziny, uzależnienia ptrzeba szczęścia, zadwlenia ptrzeba zabawy i dpczynku ptrzeba rzetelnej wiedzy zagrżeniach ptrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej ptrzeba asertywnych zachwań ptrzeba miłści i akceptacji ptrzeba bezpieczeństwa, akceptacji, kntaktów z rówieśnikami ptrzeba sukcesów ptrzeba miłści rdzicielskiej ptrzeba bezpieczeństwa ptrzeba satysfakcji i zadwlenia z życia V. Prfilaktyka pierwszeg stpnia T działania skierwane d całej spłecznści : A. uczniwskiej B. nauczycieli C. rdziców Działania te mają na celu ; a. zapbieganie pjawianiu się prblemów związanych z zachwaniami dysfunkcyjnymi b. eliminwanie symptmów niedstswania spłeczneg c. zintegrwanie działalnści krekcyjn dydaktycznej, wychwawczej i piekuńczej d. przygtwanie d samdzielneg życia i pracy zawdwej 7

8 Obejmują następujące mdele działań: 1.infrmacyjny 2.edukacji psychlgicznej i uczenia umiejętnści spłecznych 3.działań alternatywnych Działania skierwane d młdzieży 1. Mdel infrmacyjny ("nauka faktów") ułatwia ucznim wejście w spłecznść szklną pprzez znajmść regulaminów dstarcza rzetelnej wiedzy skutkach uzależnień, wyjaśnia mechanizm uzależnienia zmniejsza stres związany z nauką szklną, nwym zespłem klaswym umżliwia przejście d rli pzytywneg dbircy d aktywneg uczestnika warsztatów częst ma pstać wykładu, pgadanki ilustrwanej materiałami i śrdkami audiwizualnymi realizwany jest przez wychwawców, nauczycieli, zaprsznych ekspertów, w tym rdziców, a także przez rówieśników - liderów Zapznanie z: ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY bwiązującymi regulaminami 1. Zapznanie uczniów na gdzinach wychwawczych ze Statutem, WSO, Prgramem Wychwawczym i Planem Prfilaktyki w każdym rku. 2. Sptkania z pedaggiem szklnym na temat pracy szkły i pedagga w klasach pierwszych.. 3. Infrmwanie regulaminach pracwni, sali gimnastycznej i siłwni na lekcjach 8 ODPOWIEDZIALNE Wychwawcy Pedagg szklny Nauczyciele przedmitu

9 rganizacyjnych prawami ucznia i człwieka zasadami uczenia się trudnściami kresu djrzewania bilgicznymi spłecznymi psychicznymi 1. Gdziny wychwawcze raz rzmwy z pedaggiem szklnym dtyczące praw i bwiązków uczniów. 2. Gazetki ścienne dtyczące tej prblematyki 1. Lekcja wychwawcza Jak efektywnie się uczyć?- wskazanie spsbów efektywneg uczenia się, nwczesnych technik przyswajania wiedzy i ich źródeł itp. 2. Sukcesy abslwentów jak dbre źródł mtywwania uczniów d uczenia się-lekcja wychwawcza, gazetka ścienna, strna internetwa szkły. 1. Sptkania z lekarzami, pielęgniarką szklną. 2. Gdziny wychwawcze dtyczące kresu djrzewania. 3. Sptkania z rdzicami - ekspertami w tej dziedzinie. Wychwawcy, Pedagg Zespły klaswe pd kierunkiem wychwawcy Wychwawcy wychwawcy pielęgniarka, pedagg, wychwawcy wychwawcy, nauczyciel wdż zagrżeniami XXI wieku ; uzależnienia nerwice, stresy chrby cywilizacyjne 1. Gdziny wychwawcze na temat przyczyn uzależnień i ich skutków. 2. Uświadmienie zagrżenia wynikająceg z nadmierneg krzystania z gier kmputerwych i Internetu 3. Sptkania z przedstawicielami Sądu Rdzinneg, Plicji i Sądu dla Nieletnich na temat prawnej dpwiedzialnści młdzieży. 4. Rzmwy z pielęgniarką szklną na temat higieny raz spsbów właściweg dżywiania. 5. Gazetki tematyczne dtyczące zagrżeń XXI wieku. pedagg wychwawcy j.w. pedagg pielęgniarka zespły klaswe 9

10 Diagnzwanie ptrzeb bytwych (niedstatku eknmiczneg) 1. Pmc materialna i spsby jej uzyskania (usamdzielnienie, stypendia na kntynuację nauki, itp.). 2. Rzpznawanie sytuacji materialnej uczniów. 3. Indywidualne rzmwy z wychwankami - uczniami 4. Stała bserwacja uczniów pedagg, wychwawcy pedagg, wychwawcy j.w. Twrzenie bezpieczneg, wlneg d uzależnień śrdwiska wychwawczeg placówki Diagnza zachwań - rzpznawanie sytuacji ryzykwnych 1. Zapznanie uczniów z punktami statutu dtyczącymi zakazu używania śrdków uzależniających i puszczania szkły pdczas zajęć lekcyjnych raz imprez szklnych. 2. Sprawzdania pedagga dtyczące sytuacji wychwawczej szkły. 3. Sptkania z sbami zajmującymi się prfilaktyką w szkle i w mieście. 4. Współpraca z Plicją,Strażą Miejską. 5. Knsekwentne stswanie nagród i kar zawartych w statucie. 6. Pzyskiwanie śrdków finanswych na realizację własnych prgramów prfilaktycznych 1. Mnitrwanie ptrzeb uczniów i ich sytuacji rdzinnej. 2. Eliminwanie przejawów zachwań aspłecznych; wandalizmu, agresji kradzieży, manipulacji pniżania, przemcy fizycznej i psychicznej. wychwawcy Pedagg Dyrektr, pedagg Wychwawcy nauczyciele wychwawcy, pedagg j.w 10

11 2. Mdel edukacyjny (edukacji psychlgicznej i uczenia umiejętnści spłecznych) a. Mdel edukacji psychlgicznej: wspiera rzwój sbwy ucznia zakłada, że jednstka dbrze przystswana i dbrze radząca sbie z trudnściami będzie zdlna d pdejmwania racjnalnych decyzji życiwych bejmuje działania zrientwane na właściwy wybór, rzwijanie samświadmści i samceny b. Mdel uczenia umiejętnści spłecznych: kształtuje i rzwija umiejętnści funkcjnwania w sytuacjach spłecznych przygtwuje młdych ludzi d radzenia sbie z negatywną presją rówieśników tzw. psychiczne udprnienie kształtuje pstawy asertywnści, uczy mówienia NIE, wyrażania własnych pinii i czekiwań raz dbierania sbie przyjaciół wskazuje bezpieczne spsby wchdzenia w drsłść Zadania Frmy realizacji Osby dpwiedzialne Kształtwanie i wzmacnianie pzytywneg i realneg pczucia własnej wartści 1.Twrzenie kazji d wzajemneg pznania się pprzez imprezy klaswe (rajd integracyjny pierwszklasistów, dyskteki, biwaki, wycieczki). 2. Nagradzanie i prmwanie sukcesów uczniów na frum szkły. 3. Warsztaty dtyczące krewania własneg wizerunku wychwawcy, Samrząd Szklny wychwawcy, dyrektr pedagg 11

12 Przeciwdziałanie sytuacjm streswym: 1.Pmc kleżeńska w nauce i adaptacji w szkle. Wychwawcy tkwiącym w szkle związanym z trudną sytuacją materialną ucznia związanym ze zdrwiem 2. Indywidualna pmc pedagga szklneg i kierwanie d PPP. 3. Rzpznawanie sytuacji rdzinnej ucznia pprzez badania ankietwe i kntakt z dmem rdzinnym. 4.Omawianie trudnych sytuacji prblemów zdrwtnych i adaptacyjnych młdzieży na zespłach wychwawczych. Pedagg Wychwawcy, pedagg Wychwawcy, pedagg Przygtwanie d życia w grupie pprzez: przełamywanie negatywnych steretypów zachwań rzwijanie umiejętnści nawiązywania kntaktów międzyludzkich identyfikację z zespłem klaswym 1.Organizacja zajęć grupwych biwaków lub zajęć integracyjnych. 2.Rzmwy nt. zaintereswań i planach uczniów. Wzbudzanie chęci d planwania własnej przyszłści przez uczniów, nakreślanie pzytywnych perspektyw 3.Ekspnwanie na frum spłecznści, grupy, klasy i szkły siągnięć sprtwych i artystycznych uczniów. 4.Przygtwanie imprez klaswych: Wigilii, Andrzejek itp.. Wychwawcy, SU Wychwawcy Wychwawcy, SU, dyrektr wychwawcy kształtwanie twartści, empatii i wzajemneg zaufania w grupie Prwadzenie edukacji antyuzależnieniwej 1. Działania prpagujące wlne d uzależnień frmy spędzania wlneg czasu (wycieczki, rzgrywki sprtwe itp.). 2.Zajęcia prfilaktyczne nt. uzależnień d śrdków psychaktywnych z pracwnikami pradni Dr-Med. W Nysie Wychwawcy nauczyciele pedagg 3. Spektakle prfilaktyczne 12

13 Działania zrientwane na właściwy wybór Zadania Frmy realizacji Osby dpwiedzialne Kształtwanie asertywnych pstaw wbec śrdków uzależniających pprzez: werbalizację ptrzeb radzenie sbie z presją grupy wzajemne wspieranie sztukę dmawiania Zapznanie z zasadami skutecznej kmunikacji pprzez: analizę przyczyn zakłóceń w prcesie kmunikacji rzwijanie umiejętnści aktywneg słuchania pznanie zasad skutecznej kmunikacji rzwijanie empatii 1.Realizacja na gdzinach wychwawczych tematów systemie wartści, kształtwaniu charakteru itp. 2. Sptkania z psychlgiem, pedaggiem. 1.Warsztaty dsknalące umiejętnści kmunikwania się. 2. Sptkania z pracwnikami PPP. 3.Realizacja zasad skutecznej kmunikacji na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pzalekcyjnych. Wychwawcy pedagg pedagg j.w wychwawy Kształtwanie pzytywneg myślenia sbie pprzez: pznawanie swich mcnych strn dcenianie własnych, najmniejszych sukcesów 1.Warsztaty dtyczące pczucia własnej wartści, krewania własneg wizerunku. 2. Organizwanie kół zaintereswań umżliwiających ucznim rzwijanie talentów, umiejętnści, uzdlnień. 3. Prmwanie sukcesów młdzieży (artystycznych, naukwych, sprtwych itp.), pprzez pchwały, nagrdy i infrmacje na strnie internetwej szkły. Pedagg Dyrektr Dyrektr, nauczyciel infrmatyki( administratr szklnej strny internetwej) 13

14 Prfilaktyka chrób XXI w. 1. Omawianie tematyki dbałści zdrwie na wszystkich zajęciach i przedmitach. 2.Prjekcje filmów tematyce prfilaktycznej i dyskusje nad nimi. 3. Prpagwanie wśród młdzieży aktywneg stylu życia. Zachęcanie d zajęć ruchwych, krzystania z zajęć pzalekcyjnych charakterze sprtwym. Nauczyciele Wychwawcy nauczyciele Kształtwanie dpwiedzialnści za życiwe wybry Zadania Frmy realizacji Osby dpwiedzialne Dsknalenie umiejętnści interpersnalnych pprzez: pszanwanie gdnści innych pszanwanie zdrwia i życia walka z wszelakimi przejawami agresji fizycznej 1.Gdziny wychwawcze lub tematy na lekcjach religii hierarchii wartści, ideałach. 2.Dyskusje na języku plskim wzrcach sbwych w literaturze itp. Wychwawcy, nauczyciele religii, wdż Kształtwanie dpwiedzialnści: za siebie i innych za pdejmwane decyzje i zachwania 1.Gdziny wychwawcze dtyczące właściwych wybrów. 2.Zachęcanie d pmcy kleżeńskiej w nauce. Wychwawcy j.w. 14

15 Szerzenie wśród młdzieży znajmści prawa i wyrabianie nawyku pszanwania g 1.Sptkania z plicją, pracwnikami sądu, PPP. 2.Gdziny wychwawcze dtyczące bwiązków ucznia i dpwiedzialnści za ich lekceważenie. 3.Kategryczne przestrzeganie nagród i kar za nieprzestrzeganie Statutu. Pedagg Wychwawcy j.w. Kształtwanie pstaw tlerancji dtyczących: różnych wyznań różnych nardwści 1.Dyskutwanie prblematyce tlerancji na gdzinach wychwawczych, religii, wychwaniu d życia w rdzinie itp. 2.Gazetki tematyczne, knkursy plastyczne. nauczyciele przedmitów dmiennych pglądów itp. Przygtwanie d pełnienia nwych ról spłecznych Zadania Frmy realizacji Osby dpwiedzialne Przygtwanie d zdawania egzaminów -maturalnych - na wyższe uczelnie 1.Zapznanie z prcedurą rganizacji i przebiegu egzaminem maturalnym. 2.Współpraca z pedaggiem, psychlgiem, dradcą zawdwym w zakresie indywidualnej pmcy w wybrze studiów. 3.Udstępnianie aktualnych infrmacji szklnictwie wyższym, diagnza rynku pracy. 4.Organizacja próbnej matury. Dyrektr Wychwawca Dradca zawdwy Dyrektr 15

16 1.Oczekiwane efekty działalnści prfilaktycznej pierwszeg stpnia.. Uczniwie mają szerką wiedzę : 1.prblemie uzależnień, bezpśrednich i dległych ich skutkach 2.związkach między durzeniem a innymi chrbami, np. AIDS 3.niebezpieczeństwie jednczesneg używania śrdków chemicznych, leków i alkhlu 4.wpływie śrdków durzających na różne frmy aktywnści człwieka (nauka, praca, sprt) 5.skutkach prawnych, spłecznych i eknmicznych używania śrdków durzających 6.placówkach interwencyjnych dla sób zagrżnych lub uzależninych 7.prawach ucznia i człwieka 8.mżliwściach alternatywnych spędzania czasu wlneg 9..aktach prawnych regulujących życie szkły Zmiany w pstawach i zachwaniu uczeń: -.zachwuje abstynencję d pszczególnych lub wszystkich śrdków durzających a przez t minimalizuje ryzyk wystąpienia zachwań agresywnych dla siebie i tczenia -.dba własne i innych bezpieczeństw -nawiązuje przyjaźń z rówieśnikami zachwującymi wlnść d śrdków durzających -rzumie isttę - presji rówieśników i umie brnić się przed ich agresja -przyjął prawidłwą pstawę wbec używania śrdków durzających -zmienił pstawę wbec durzających się rówieśników -ma pczucie pczucia własnej wartści i wie, jak pracwać nad jej pdnszeniem 16

17 -psiada prawidłwą mtywację d pknywania trudnści -zna zasady dbrej kmunikacji -ptrafi kreślić i nazwać pzytywne i negatywne emcje i radzi sbie z nimi -rzumie, czym jest stres i wie, jak sbie z nim radzić -zna spsby rzwiązywania knfliktów i siągać kmprmis bez pdwyższania stpnia agresji -rzumie isttę zachwań asertywnych i agresywnych -dyspnuje umiejętnścią przeciwstawiania się presji d używania śrdków durzających a. Aktywnść alternatywna uczniów uczeń: -włącza się d realizacji prgramów prfilaktycznych i działań interwencyjnych -angażuje się w prgramy wsparcia rówieśniczeg i pmcy kleżeńskiej -pdejmuje działania charakterze wlntarystycznym -uczestniczy w frmach aktywnści wykluczających używanie śrdków durzających -pełni funkcje spłeczne w szkle i placówce Pzytywne zmiany w funkcjnwaniu szklnym uczeń: -siąga pzytywne wyniki w zachwaniu i nauce -pdejmuje wartściwe cele edukacyjne, np. turnieje, limpiady, knkursy, 17

18 -uczestniczy w zajęciach sprtwych i innych nadbwiązkwych działaniach pzalekcyjnych zmniejszających stpień zachwań agresywnych -nie puszcza zajęć szklnych -pełnieni funkcje piekuńcze, np. pmaga młdszym w nauce w zaadaptwaniu się d rzeczywistści placówki -.przestrzega pstanwień wszelkich rganów placówki partych na bwiązującym prawie Działania skierwane d Rdziców Działania CKZiU w Nysie skierwane d rdziców mają im pmóc w trudnej sztuce wychwania swich dzieci. Działania te mają zatem przybliżyć rdzicm zasady i prawidłwści rządzące funkcjnwaniem rdziny zwłaszcza występujące w relacji rdzice - dzieci, dzieci - rdzice. Zadania Frmy realizacji Osby dpwiedzialne Infrmwanie : pracy szkły i jej regulaminach funkcjnwaniu dziecka w szkle 1. Zapznanie ze statutem, WSO, Prgramem Wychwawczym i infrmwanie rganizacji rku szklneg, planach lekcji, działalnści kółek, terminach wywiadówek. 2. Infrmwanie wynikach uczniów w nauce, frekwencji i zachwaniu na sptkaniach z rdzicami. 3. Pisma infrmujące wynikach w zachwaniu, pracy i nauce. 4. Rzmwy telefniczne z rdzicami. 5. Prezentacja prac i wyników młdzieży pdczas zebrań rdziców. Wychwawcy j.w j.w. j.w j.w Dsknalenie wiedzy i umiejętnści z zakresu wychwania i prfilaktyki 1.Sptkania z pedaggiem szklnym na temat adaptacji i pracy pedagga. 2.Sptkania z pracwnikami instytucji działającymi na rzecz dzieci i rdzin. pedagg 18

19 Zadania Frmy realizacji Osby dpwiedzialne Włączanie rdziców d pracy szkły 3.Sptkania z pracwnikami Plicji, Sądu, PPP. 4.Zajęcia prfilaktyki uzależnień - pedaggizacja rdziców 5.Zajęcia, warsztaty zgdnie z zaptrzebwaniem. 6. Wskazanie (służenie) literaturą pedaggicznpsychlgiczną. 7. Indywidualne sptkania z wychwawcą, pedaggiem, nauczycielami i dyrekcją. 1.Pzyskiwanie zgdy rdziców na realizację prgramów szklnych. 2.Rzpznanie czekiwań rdziców(ankiety) 3.Krzystanie z pmcy rdziców- ekspertów. 4.Pmc rdziców przy realizacji imprez klaswych. 5. Zapraszanie rdziców na imprezy szklne, klaswe. j.w j.w pedagg/ wychwacy j.w pedagg wychwawcy, pedagg wychwawcy pedagg, wychwawcy j.w wychwawcy Działania skierwane d nauczycieli Zadania Stałe dsknalenie umiejętnści wychwawczych Frmy realizacji 1.Pznawanie przepisów kreślających pracę wychwawczą i prfilaktyczną placówki - szkły. 2.Prezentwanie planów prfilaktycznych pdczas psiedzeń rad pedaggicznych. 3.Przygtwanie i przeprwadzanie rad p szkleniwych dtyczących pracy z młdzieżą w ramach prfilaktyki. 4.Pmc przy pracwaniach planów prfilaktycznych. 5.Udział wychwawcy w warsztatwych zajęciach 19 nauczyciele pedagg pedagg pedagg/ wychwawcy wychwawcy pedagg/

20 Zadania Frmy realizacji Prpagwanie kursów i szkleń prwadznych w grupach i klasie. 6.Wskazanie literatury pedaggicznpsychlgicznej. 1.Przygtwanie i przedstawienie ferty WDN 2..Diagnzwanie ptrzeb w zakresie dsknalenia. 3..Zachęcanie nauczycieli d pdejmwania różnrakich frm dsknalenia zawdweg 4.Zachęcanie d twrzenia własnych prgramów prfilaktycznych. pedagg Pedagg Lider WDN j.w. j.w pedagg Wspieranie nauczycieli w pracy wychwawczprfilaktycznej 1.Sptkania wychwawców z psychlgiem i pedaggiem i rzwiązywanie prblemów wychwawczych w grupach i klasach. 2.Uwzględnianie prblematyki prfilaktyki w rzkładach materiałów i w pracy zespłów samkształceniwych. Pedagg, wychwawcy Wychwawcy. Zespły samkształceniwe Działania pedagga szklneg a. Udziela indywidualnej pmcy wychwankm ucznim i rdzicm. b. Opiekuje się dyspanserami (sbami skierwanymi lub prwadznymi przez PPP): infrmuje RP dyspanserach prwadzi infrmację sytuacji w szkle c. Prwadzi pedaggizację rdziców dtyczącą: prblemów adaptacyjnych w placówce szkle przyczyn uzależnień i zapbiegania im diagnzuje przyczyny i skutki zachwań nieadekwatnych analizuje ilść i przyczyny wagarów i innych wg ptrzeb 20

21 d. Dknuje mnitringu i ewaluacji prgramu prfilaktyczneg: analiza pinii PPP rzmwy z uczniami, rdzicami, wychwawcami instytucjami wspmagającymi pracę szkły infrmwanie RP i dyrekcji sytuacji wychwawczej w szkle e. Przygtwuje i prwadzi rady szkleniwe dtyczące spraw wychwawczych prfilaktycznych (tematyka wg ptrzeb). f. Prmuje i wspiera wychwanków uczniów słab sytuwanych: rzpznanie ich sytuację,prace w kmisji stypendialnej. g. Utrzymuje kntakt z instytucjami pracującymi z dziećmi, rdzinami: i. PPP, ii. Plicja, Straż Miejska iii. Sąd dla Nieletnich, Kuratrzy Sądwi iv. PCPR VI. Zadania szkły w zakresie prfilaktyki drugieg stpnia Prfilaktyka drugieg stpnia t działania wczesnej interwencji mające na celu ujawnienie sób lub grup najwyższym ryzyku dysfunkcjnalnści raz pmaganiu im w redukcji teg ryzyka. T prfesjnalna dpwiedź na knkretne trudnści, zagrżenia i prblemy. D grupy "wyskieg ryzyka" zaliczamy sby, które: 1.żyją w złych warunkach eknmicznych 2.wychwywane są w rdzinach patlgicznych 3.dświadczyły przemcy fizycznej i psychicznej 4.dknały czynów karalnych 5.dświadczyły przez dłuższy czas bólu fizyczneg (chrby, urazy) raz u których pjawiły się w zachwaniu już takie bjawy jak: wagary zachwania agresywne, psługiwanie się wulgaryzmami przucenie szkły defekty w zakresie mżliwści intelektualnych defekty w zakresie zdrwia smatyczneg dysfunkcyjnść w zakresie psychicznym pdejmwały próby sambójcze 21

22 utrzymują kntakty z rówieśnikami durzającymi się lub z grupami, w których nrmą są zachwania dysfunkcyjne mają za sbą próby ze śrdkami durzającymi pdjęły zbyt wcześnie inicjację seksualną W przypadku stwierdzenia zachwań nagannych pedagg wraz z wychwawcami pdejmują działania zmierzające d zminimalizwania ich skutków, przezwyciężania zachwań destrukcyjnych i bniżenia prawdpdbieństwa wystąpienia ich w przyszłści (tzw. prfilaktyka bjawwa) Są t: a. działania interwencyjne (kierwanie d specjalistycznych pradni, lekarzy, na zajęcia grup terapeutycznych) b.namwa - jest najłagdniejszą frmą przymusu c. nakaz - jest pleceniem d bezwzględneg wyknania d zakaz - jest pleceniem czegś zabraniającym e. kara statutwa - ma pwstrzymać zachwanie sprzeczne z nrmami regulaminwymi i wpłynąć na pprawę pstępwania ucznia naruszająceg te nrmy f.przegrupwanie indywidualne i zbirwe (chdzi rzbicie grupy niefrmalnej np. zmiana grupy wychwawczej klasy, placówki) W ramach wczesnej interwencji bezpśrednie działania prwadzi: wychwawca klasy pedagg szklny (indywidualne rzmwy, współpraca z rdziną, z wychwawcą, kierwanie d specjalistycznych pradni) grupa rówieśnicza (pmc w nauce, wsparcie itp.) prfesjnaliści (pracwnicy instytucji działających na rzecz dzieci i rdziny): Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna Twarzystw Zapbiegania Narkmanii Pradnia Zdrwia Psychiczneg Sąd dla Nieletnich Plicja Zadania szkły w zakresie rzwijania czynników chrniących W CKZiU w Nysie szczególny nacisk kładzie się na wcześniejsze rzpznawanie patlgii zachwań, diagnzwanie bezpśrednich i ukrytych przyczyn raz ile t mżliwe zapbieganie czynnikm destrukcyjnym w myśl hasła "Lepiej i łatwiej raz 22

23 taniej zapbiegać niż leczyć". Bardz duży nacisk kładzie się na rzwijanie czynników chrniących. Należą d nich: 1..Silna więź rdzinna. 2.Zaintereswanie nauką szklną ( przez nakreślenie realnych celów życiwych, zajęcie czasu wlneg, dciąganie d uzależnień ). 3.Praktyki religijne (wskazanie sensu życia, właściwych zachwań, dbałści siebie, klegów). 4.Wiara w wartści spłeczne, nrmy i praw (wskazanie wartści życia spłeczneg, stswanie i przestrzeganie prawa i nrm spłecznych). 5.Prmwanie przynależnści d knstruktywnych grup rówieśniczych (wskazanie właściwych spsbów spędzania czasu wlneg, właściwe dbieranie klegów, praca na rzecz innych). 6. Pmc materialna (zapbieganie prblemm eknmicznym, biedzie). 7. Pmc w nauce (likwidacja źródeł stresu). Obwiązki sób dpwiedzialnych za realizację prgramu prfilaktyki w CKZiU Obwiązki dyrektra: w Nysie a. Zna przyczyny i sygnały strzegawcze sięgania p śrdki uzależniające przez uczniów agresji wychwanków i innych zachwań dysfunkcyjnych. b. Pzyskuje sprzymierzeńców d realizacji prgramu prfilaktyczneg. c. Dąży d integracji grna pedaggiczneg, SU i ich współpracy w prcesie prfilaktyki. d. Zna sby i instytucje (z adresami i telefnami) pracującymi na rzecz dzieci i rdziny. 23

24 e. Planuje rady szkleniwe z zakresu prfilaktyki. f. Analizuje mżliwści placówki w dziedzinie realizacji prgramu. g. Ustala zasady pstępwania i prcedury w przypadku występwania sytuacji kryzyswych prblemów uzależnienia i nieprzestrzegania statutu (współpraca z grnem pedaggicznym, pedaggiem, specjalistami spza szkły). h. Kntrluje realizację prgramu prfilaktyki w szkle i dba właściwy pdział bwiązków w jeg ramach raz systematyczne dkumentwanie jeg realizacji (wpis w dziennikach wychwawcy, pedagga). i. Zna przepisy prawne dtyczące działalnści prfilaktyki szkły. j. Pdejmuje stateczną decyzję wbec wychwanków, którzy przejawiają niekntrlwaną agresję, psiadają, rzprwadzają, durzają się śrdkami uzależniającymi lub nie przestrzegają statutu placówki. k. Nie lekceważy sygnałów ptrzebie pmcy ucznim. l. Aprbuje alternatywne frm spędzania czasu wlneg i mbilizuje d nich wychwawców nauczycieli i uczniów. m. Dąży d stwrzenia wkół szkły stref wlnych d śrdków uzależniających pprzez: i. wprwadzenie całkwiteg zakazu psiadania narktyków w szkle i wkół niej raz ich używania ii. wprwadzenie całkwiteg zakazu palenia papiersów w szkle i wkół niej iii. zabezpieczenie szkły tak, aby sby bce nie mgły wchdzić d szkły (dyżury nauczycieli i pracwników - wejście d szkły) iv. ścisłą współpracę z rganami ścigania w zakresie chrny przed agresją n. Prmuje nauczycieli dsknalących się w zakresie wychwania i prfilaktyki.. Sprzyja pzytywnym relacjm nauczyciel - uczeń, między uczniami raz nauczyciel - rdzic. p. Wspiera finansw działania prfilaktyczne na miarę mżliwści szkły. Obwiązki pedagga szklneg Przygtwuje i pracwuje prgram prfilaktyczny szkły. Dba jeg ewaluację. Prwadzi diagnzę zagrżeń młdzieży w śrdwisku szklnym i pza nim. 24

25 Infrmuje Radę Pedaggiczną sytuacji wychwawczej w szkle i zagrżeniach raz prblemach młdzieży. Prwadzi szklenia Rady Pedaggicznej na temat uzależnień, prfilaktyki, zagrżeń, itp. Prwadzi pedaggizację rdziców dtyczącą adaptacji klas najmłdszych, prfilaktyki uzależnień, kmunikacji. Prwadzi warsztaty i sptkania w klasach. Zaprasza ekspertów spza szkły na zajęcia, sptkania i warsztaty. Dba prmcję zdrweg życia, alternatywne frmy spędzania czasu wlneg (PCK, wlntariat,hnrwe krwidawstw, gazetki, knkursy). Nie lekceważy sygnałów ptrzebie pmcy wychwankm ucznim. Współpracuje z instytucjami pracującymi na rzecz rdziny i dzieci, tj. : PPP, Plicją, Sądem rdzinnym, Mnarem, Twarzystwem Zapbiegania Narkmanii. Rzpznaje ptrzeby eknmiczne uczniów i pracuje w Kmisji Pmcy Materialnej. Prpaguje treści i prgramy prfilaktyczne. Jest liderem w zakresie prfilaktyki w szkle. Systematycznie dsknali się w zakresie wychwania i prfilaktyki raz pmcy ucznim. Współpracuje z rdzicami pprzez: indywidualne sptkania i prady zajęcia pedaggizacji rdziców infrmwanie mżliwściach uzyskania pmcy specjalistycznej 25

26 Obwiązki wychwawców, nauczycieli Pszerzają wiedzę na temat przyczyn agresji, śrdków uzależniających, zagrżeń młdzieży, zasad kmunikacji i rzwiązywania prblemów (zdbywają kmpetencje w zakresie prfilaktyki). Znają bardz dbrze plan prfilaktyki placówki i uwzględniają g w twrznych przez siebie dla planach pracy wychwawczej. Zapznają uczniów grup i rdziców z zamierzeniami prfilaktycznymi na dany rk. Uczestniczą w radach szkleniwych dtyczących zagrżeń młdzieży. Starają się wprwadzać i realizwać w jak największym zakresie prgramy prfilaktyczne dla uczniów i rdziców. Uważnie bserwują swich uczniów zbierają nich infrmacje ( które analizują wspólnie i pedaggiem) raz reagują na pierwsze niepkjące bjawy. Znają śrdwisk rdzinne wychwanków. Utrzymują stały kntakt z rdzicami, pedaggiem i infrmują ich wynikach nauce i sytuacji wychwawczej (palenie, picie, agresywne zachwanie, wagary, ceny niedstateczne). Prwadzą "pedaggizację" rdziców i "wciągają ich" d realizacji prgramu prfilaktyczneg. Działają zgdnie z Kdeksem Praw Ucznia, z Knwencją Prawach Dziecka. Współpracują z pedaggiem. Dstarczają wzrców knstruktywneg stylu życia metdą przykładu własneg Utrzymują sbwe relacje z wychwankami (pprzez knsultacje, indywidualne rzmwy, rganizację pmcy kleżeńskiej w nauce). Są dyskretni, ale i strżni. 26

27 Obwiązki rdziców Uczestniczą we wszystkich sptkaniach rganizwanych przez szkłę. Reagują na każde wezwanie d szkły. Znają prgram wychwawczy i prfilaktyki placówki i wyrażają nim swje pinie. Zdbywają wiedzę na temat ptrzeb dzieci, zagrżeń wieku djrzewania i spsbów przeciwdziałania im. Pracują wspólnie z wychwawcami nad dstarczeniem wzrów knstruktywneg stylu życia dziecim. Uczestniczą w pedaggizacji i prgramach prfilaktycznych skierwanych d rdziców. Włączają się aktywnie w prces nauczania i readaptacji. Zdbywają rzetelną wiedzę na temat negatywnych zachwań swich dzieci i rzetelnie nich infrmują szkłę. Dbają dbry kntrakt z dzieckiem. Frmy współpracy z rdzicami w rzwiązywaniu prblemów młdzieży ZSM w Nysie współpracuje z rdzicami w realizacji działań wychwawczych i prfilaktycznych Zbirwe frmy współpracy Sptkania rdziców wywiadówki (dtyczą siągnięć szklnych w nauce zachwaniu, rzwiązują prblemy uczniów). Sptkania z ekspertem (pedaggiem, rdzicem, pracwnikiem PPP, plicji). 27

28 Sptkania pświęcne pedaggizacji rdziców (dtyczą prblemów wychwania i prfilaktyki). Indywidualne frmy współpracy (stanwią uzupełnienie i wzbgacają kntakty zbirwe) Knsultacje pedaggiczne rdziców z wychwawcą, nauczycielem przedmitu, pedaggiem, dyrekcją. Wizyty dmwe. Krespndencje (za pmcą, listów i pism infrmujących). Rzmwy telefniczne. Ewaluacja prgramu Cel ewaluacji: 1.kntrla realizacji prgramu 2.rzwój wiedzy prgramie 3.rzwiązywanie prblemów pwstających w czasie realizacji Ocenie pdlegają 4 elementy prgramu: 1.zasby, jakie są używane w trakcie realizacji (realizatrzy, nakłady finanswe, pmc, materiały itp.) 2.zastswane strategie ddziaływań prfilaktycznych (infrmacyjna, ewlucyjna, alternatywna, wczesnej interwencji itp.) 3.siągnięte wyniki bezpśrednie bejmujące widczne zmiany przede wszystkim w strefie sbwści i zachwania 4.siągnięte wyniki "drczne", czyli zmiany bserwwane w funkcjnwaniu psychspłecznym uczestników c najmniej w rk p zrealizwaniu prgramu Prgram prfilaktyki w CKZiU w Nysie przygtwan na cykl kształcenia. Ewaluację prwadzą sby, które g twrzyły i realizwały. 28

29 Ewaluacja dzieli się na: 1.kształcącą - skupiającą się na pprawie i wzmacnianiu prgramu nie tylk w fazie pczątkwej, ale w każdym mmencie jeg realizacji. Ma na dpwiedzieć na pytania czy należy dknać bieżących krekt kreślnych części prgramu? Infrmacji dstarczają tu bserwacje, ankiety, wywiady, rzmwy indywidualne, analiza akt sbwych 2.pdsumwującą - prwadzna jest przez wyznaczne przez dyrektra grupy sób twrzących zespół. Przygtwuje n: bszary, które pdlegać będą ewaluacji, narzędzia grmadzenia pszczególnych infrmacji, analizę zebranych infrmacji, ustala kierunki dalszeg działania, infrmuje wynikach ewaluacji. Ewaluacja pdsumwująca ma dać dpwiedź na pytania: 1.czy prgram pwinien być kntynuwany? 2.czy jest efektywny, wartściwy, czy pzwlił siągnąć wyniki zgdne z czekiwaniami? 3.czy schemat prgramu był wszechstrnny? 4.czy nauczyciele ptrafili wykrzystać wszystkie zgrmadzne w nim materiały? 5.czy działania były jednznaczne i właściwie dbrane, itp.? O wynikach ewaluacji zstaną pinfrmwani wszyscy pracwnicy szkły, rdzice i uczniwie. Prgram pracwał zespół: mgr Janina Nga mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska 29

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież.

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież. WPŁYW PORNOGRAFII NA PSYCHIKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Śrdki masweg przekazu mają grmny wpływ na życie człwieka. Nie tylk w szybkim tempie i stale rzpwszechniają infrmacje wydarzeniach na świecie, ale uczą,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo