Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, Warszawa, tel/fax ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87."

Transkrypt

1 Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, Warszawa, tel/fax , Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie na rk szklny 2015/2016 Strna 1 z 15 1

2 ALFABET WYCHOWAWCY Akceptuj swje dzieck (ucznia) Bądź dla nieg parciem Chwal g za każdy wysiłek Dtrzymuj przyrzeczeń Egzekwuj prawa i bwiązki Frmułuj precyzyjnie wymagania Gspdaruj efektywnie jeg czasem Hamuj dyskretnie niewłaściwe zapędy Interesuj się jeg sbą Jedncz jeg rzum, ducha i ciał Kieruj wszechstrnnie jeg rzwjem Licz się z jeg zdaniem Łagdź stresy i cierpienia Miej cierpliwść Nie szukuj g Okazuj mu zaufanie Pkaż, że jesteś mylny Rzwijaj jeg samdzielnść Słuchaj uważnie teg c mówi Trszcz się nieg Ukaż mu wartść i piękn języka Wierz w jeg mżliwści Y...? (niewiadma - bądź na nią przygtwany) Zachęcaj g d dalszej pracy Strna 2 z 15 2

3 Pdstawa prawna. Ustawa z dnia 7 września 1991r. systemie światy (tekst jednlity: Dz. U. z 2004r., Nr 256, pz. 2572) Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dn. 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i frm prwadzenia w szkłach i placówkach systemu światy działalnści wychwawczej, edukacyjnej, infrmacyjnej i prfilaktycznej w celu przeciwdziałania narkmanii ( Dz. U. z 2012r. pz. 124 raz z 2015r. pz.28 i 875 ) Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach (Dz. U. z 2013r. pz. 532) Rzprządzenie Ministra edukacji Nardwej z dn. 8 czerwca 2009r. w sprawie dpuszczenia d użytku w szkle prgramów wychwanie przedszklneg i prgramów nauczania raz dpuszczenia d użytku szklneg pdręczników (Dz. U. z 2009r. Nr 89 pz. 730) Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, pz. 624, z 2002r. z późn. zm.) Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg w pszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. pz. 977). I. Misja szkły. Jesteśmy Szkłą Pdstawwą z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87 im. 7 Pułku Piechty Armii Krajwej,,Garłuch", mieszczącą się przy ul. Malwniczej 31 w Dzielnicy Warszawa-Włchy. Organem prwadzącym jest m.st. Warszawa. Zajmujemy się kształceniem i wychwaniem dzieci z najbliższeg śrdwiska, a także jesteśmy twarci na przyjmwanie uczniów spza rejnu. Nasza szkła wspiera rdzinę w dziedzinie wychwania W przyjaznej szkle chcemy stwrzyć warunki d siągania sukcesów na miarę ptrzeb i mżliwści wszystkim ucznim, nie tylk uzdlninym, ale również dziecim niepełnsprawnym raz tym, którym sytuacja życiwa i rdzinna nie pzwliła na równy start edukacyjny. Osiągniemy t działając knsekwentnie i współpracując ze sbą. Wartściami, którymi się kierujemy są: bezpieczeństw i sukces dziecka raz tlerancja i szacunek dla drugieg człwieka. Wyróżnia nas bgata ferta edukacyjna i terapeutyczna, zespół specjalistów raz kultywwanie tradycji. Mdel abslwenta szkły. Celem Prgramu wychwawczeg naszej szkły jest siągniecie u ucznia następujących cech sbwści. Abslwent Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87: Strna 3 z 15 3

4 dbrze funkcjnuje w swim tczeniu, pzytywnie patrzy na taczający g świat, siebie i innych ludzi, naukę traktuję jak cś czywisteg, zna pdstawwe nrmy spłeczne ptrafi efektywnie współpracwać w grupie, jest dpwiedzialny za słwa i czyny, zdaje sbie sprawę z następstw różnych działań, jest rzważny, ptrafi przewidzieć zagrżenie, dba własne zdrwie, śrdwisk naturalne raz bezpieczeństw fizyczne i psychiczne, jest tlerancyjny, wrażliwy na ptrzeby innych, rzumie, ze różnice między ludźmi są czymś nrmalnym i pżądanym, jest kreatywny, ciekawy świata i innych. II. Załżenia Prgramu. Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 przy ul. Malwniczej 31 jest dkumentem, który scala ddziaływania wychwawcze szkły i śrdwiska uczniów. Stanwi wytyczne d pracy wychwawczej skierwane d dyrekcji Szkły, pedagga szklneg, wychwawców klas, świetlic, nauczycieli przedmitów, samrządu uczniwskieg, pracwników administracyjnych szkły, rganizacji i instytucji wspmagających pracę szkły, przy współudziale rdziców i z uwzględnieniem ich czekiwań dydaktyczn wychwawczych. Realizacja załżeń prgramwych wpłynie na spójnść i wielkierunkwść ddziaływań wychwawczych skierwanych d uczniów naszej szkły. Załżenia te będą również wspierane przez pwstałe przy szkle Stwarzyszenie Sercem Malwane. Ogólne cele i zadania wychwawcze szkły. 1.Wychwanie patrityczne Kształtwanie szacunku d własneg państwa, symbli nardwych, pamiątek histrycznych. Rzwijanie szacunku d brzędów i zwyczajów nawiązujących d życia naszych przdków. Kształtwanie więzi z krajem jczystym i świadmści bywatelskiej. Kultywwanie tradycji. Dstarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych pstaci z dziejów reginu i Plski. Kntynuwanie współpracy ze śrdwiskiem kmbatantów 7 pp AK Garłuch. Nawiązania współpracy z I Bazą Ltnictwa Transprtweg,, Łużyce Budzenie szacunku d miejsc pamięci nardwej, zabytków, miast i Strna 4 z 15 4

5 wytwrów kultury nardwej pieka nad klicznymi miejscami pamięci nardwej. Kształtwanie dumy nardwej Uświadamianie znaczenia świąt nardwych. Rzwijanie pczucia slidarnści i dążenia d życia w pkju. Pznawanie histrii szkły, rejnu Okęcia, dzielnicy Włchy, miasta Warszawy - stlicy Plski. 2. Wychwanie spłeczne Pznanie rli dmu rdzinneg i pzycji dziecka w rdzinie - jeg praw i bwiązków. Kształtwanie zachwań prspłecznych u uczniów. Uczenie tlerancji i akceptacji innści. Wdrażanie d integracji szkły z dmem rdzinnym. Włączenie dzieci i rdziców d inicjatyw śrdwiska lkalneg. Uświadamianie prblemu dpwiedzialnści za siebie, grupę, rdzinę i spłeczeństw. Integrwanie zespłu klasweg. Uczenie pszanwania własnści spłecznej i sbistej. Budzenie zaintereswań aktualnymi prblemami najbliższeg tczenia. Kultywwanie tradycji i byczajów raz dpwiedzialnści za dbre imię rdziny, klasy i szkły. Zapznanie z zasadami właściweg pstępwania w przypadku kntaktu z przedmitami niebezpiecznymi: tksycznymi, łatwpalnymi, wybuchwymi, niewybuchami, niewypałami. Uświadamianie rli zdrweg współzawdnictwa i współpracy w zesple. Rzwijanie kleżeństwa, wzajemnej pmcy i życzliwści pdczas nauki i zabawy. Rzbudzenie mtywacji uczenia się i pgłębiania wrażliwści pznawczej i estetycznej, a przez t kształtwanie refleksyjnej pstawy wbec siebie jak człwieka. 3.Wychwanie Kształtwanie nawyków higienicznych jak warunku dbreg Strna 5 z 15 5

6 przdrwtne sampczucia i zdrwia. Przeciwdziałanie zagrżenim: AIDS, narkmanią, alkhlizmem i niktynizmem. Działanie na rzecz własneg zdrwia, sprawnści fizycznej, prawidłwej pstawy i zgrabnej sylwetki pprzez uprawianie sprtu i prpagwanie aktywnych frm wypczynku na świeżym pwietrzu. Prpagwanie zdrweg trybu życia. Rzwijanie piekuńczeg stsunku d klegów, uczniów mniej sprawnych bądź niepełnsprawnych, pszanwanie ich zdrwia i trska ich bezpieczeństw. Kształtwanie prawidłwych pstaw dtyczących bezpieczeństwa w szkle i pza nią. Szerzenie światy zdrwtnej dtyczącej przyczyn i leczenia różnych chrób. Wychwanie d życia w rdzinie pprzez zapznawanie uczniów z prblemami djrzewania. Rzwijanie integracji z sbami niepełnsprawnymi. Wprwadzanie elementów udzielania pmcy przedmedycznej. Uświadamianie zagrżeń wynikających z przynależnści d różnych grup niefrmalnych. Uświadmienie psychspłecznych aspektów zdrwia, wdrażanie d radzenia sbie z negatywnymi reakcjami własnymi i innych. 4. Wychwanie Przybliżenie zasad dbreg zachwania. kulturalne Uwrażliwienie na kulturalny spsób bycia i kmunikwania się z innymi. Kształtwanie nawyków kulturalneg zachwania się w szkle, w dmu i miejscach publicznych. Organizwanie zajęć służących wyrabianiu umiejętnści spstrzegania, ceniania i przeżywania. Rzumienia piękna w przyrdzie, sztuce, literaturze i muzyce. Rzwijanie zamiłwania d czytelnictwa. Rzwijanie zaintereswań uczniów. Uczenie kultury słwa- urczyste bchdy Szklneg Dnia Języka Ojczysteg Prmwanie szkły bez przemcy, wulgaryzmów i wandalizmu. Wpajanie pstawy miłści d rdziców i człnków rdziny raz szacunku d starszych. Rzwijanie umiejętnści dpwiedzialneg krzystania ze śrdków Strna 6 z 15 6

7 upwszechniania infrmacji. Wyrabianie pczucia dpwiedzialnści za pamiątki kultury nardwej. 5. Wychwanie eklgiczne Pznanie tematyki eklgicznej: chrny przyrdy, zagrżeń dla śrdwiska. Wyrabianie w uczniach nawyków eknmiczneg krzystania z wdy i energii elektrycznej. Uświadamianie ucznim krzyści wynikających z zagspdarwania surwców wtórnych. Uczenie właściweg stsunku d przyrdy. Mbilizwanie uczniów d chrny przyrdy w swim tczeniu. VI. Struktura ddziaływań wychwawczych. Zadania nauczycieli, wychwawców, specjalistów w realizacji celów Prgramu Wychwawczeg zstały kreślne w Statucie szkły. Rdzice są również realizatrami Prgramu Wychwawczeg, wspierają działania szkły w bezpśrednim kntakcie z dyrektrem, nauczycielami, wychwawcami, pedaggiem szklnym, specjalistami, wychwawcami świetlicy. Prawa i bwiązki rdziców dtyczące współpracy ze szkłą są pisane w Statucie. VII. Spsby realizacji zadań wychwawczych. 1. Zajęcia edukacji wczesnszklnej dla klas 1-3, prwadzne przez nauczycieli wychwawców. 2. Zajęcia edukacyjne dla klas 4-6 prwadzne przez nauczycieli pszczególnych przedmitów raz wychwawców. 3. Zajęcia świetlicwe. 4. Zajęcia pzalekcyjne charakterze: artystycznym teatralnym plastycznym muzycznym turystycznym Strna 7 z 15 7

8 sprtwym przedmitwym. 5. Zajęcia warsztatwe i ćwiczenia grupwe prwadzne przez pedagga, lgpedę, pedagga terapii pedaggicznej lub innych terapeutów (rganizacje z zewnątrz, fundacje, stwarzyszenia), instytucje (plicję, straż miejską) itp.. 6. Akademie i apele szklne 7. Obchdy ważnych dni: Rzpczęcie rku szklneg Integracyjny Festyn Rdzinny Dzień Edukacji Nardwej Ślubwanie klas I Ślubwanie na Świetlika Święt Niepdległści Andrzejki kiermasz ciast Mikłajki Wigilia Chinka Nwrczna Dzień Babci i Dziadka Walentynki Dzień Kbiet Dzień Chłpaka Knstytucja 3 Maja Festiwal Talentów Święt Szkły Dzień Matki i Ojca Dzień Dziecka Zakńczenie rku szklneg 8. Ekspnwanie sylwetki Patrna szkły pprzez: prwadzenie Krniki szklnej, dekrację tematyczną, utrzymywanie kntaktu z przedstawicielami 7 PP AK Garłuch,I Bazą Ltnictwa Transprtweg,Łużyce gazetki klaswe, wspmnienia pdczas ważnych urczystści szklnych. Strna 8 z 15 8

9 9. Knkursy klaswe, szklne i międzyszklne: przedmitwe, rtgraficzne, matematyczne, czytelnicze, eklgiczne, zdrwtne, recytatrskie, teatralne, plastyczne. 10. Udział w imprezach artystycznych szklnych i śrdwiskwych: spektakle teatralne, muzyczne, wystawy, święta lkalne i nardwe. 11. Udział w akcjach przdrwtnych, eklgicznych. 12. Wlntariat. Organizwanie akcji charytatywnych: 13. Organizwanie akcji prmcyjnych: np. zdrwtnych. 14. Udział w zawdach i festynach sprtwych. 15. Współpraca z: innymi szkłami, instytucjami wspmagającymi szkłę w działalnści statutwej (pradnie psychlgiczn-pedaggiczne i specjalistyczne, Ośrdki pmcy Spłecznej, pracwnicy scjalni, Plicja, Straż Miejska, Sąd i kuratrzy, spnsrzy, przyjaciele szkły), Urzędem dzielnicy Włchy, Przedsiębirstwem Państwwym Prty Ltnicze Ltnisk F.Chpina, Strażą Pżarną, Ogniskiem dziadka Lisieckieg Okęcie i świetlicą scjterapeutyczną LOL. 16. Organizwanie wystaw prac dziecięcych. 17. Redagwanie gazetek ściennych na krytarzach: tematycznych, prezentujących twórczść uczniów np. plastyczną, literacką, z bieżącymi infrmacjami. 18. Prezentacja siągnięć: sprtwych, w knkursach, i innych. 19. Prwadzenie krniki szklnej. Strna 9 z 15 9

10 20. Prezentacja szkły w lkalnej prasie, na strnie internetwej. 21. Praca w Samrządzie Uczniwskim - wdrażanie d pełnienia różnych funkcji. 22. Przeprwadzanie demkratycznych wybrów d Samrządu Uczniwskieg. 23. Organizwanie: dyżurów uczniwskich, pmcy kleżeńskiej. 24. Składanie życzeń z kazji świąt pracwnikm szkły, spnsrm, przyjaciłm szkły. 25. Przeprwadzanie demkratycznych wybrów d samrządów klaswych. 26. Zapznanie ucznia: z pmieszczeniami w budynku szkły i drgą ewakuacyjną, z jeg prawami i bwiązkami zawartymi w Statucie Szkły i innych dkumentach szklnych, z Wewnątrzszklnym Systemem Oceniania, z Przedmitwymi Systemami Oceniania. 27. Uczenie rzmów związanych z rzwiązywaniem knfliktów i spraw sprnych. 28. Zajęcia tematyczne: zdrwtne, prfilaktyczne, prawidłweg zachwania się. 29. Sptkania klaswe z różnych kazji. 30. Redagwanie tematycznych gazetek ściennych w salach lekcyjnych. 31. Prwadzenie kącików czystści, tematyce eklgicznej, zdrwtnej. 32. Opieka nad wyznacznym terenem zieleni wkół szkły, dbanie dkarmianie ptaków, kwiaty w salach lekcyjnych. 33. Nagradzanie uczniów: dyplmy, nagrdy książkwe, dznaczenie mianem Tytusa, pchwały wychwawcy, nauczycieli, dyrekcji, i inne. VII. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA ROK 2015/2016 Plan działań wychwawczych i zadania z nieg wynikające, które będą realizwane w bieżącym rku szklnym pracwan uwzględniając: wytyczne Ministerstwa Edukacji Nardwej i kierunki realizwanej plityki światwej państwa na rk 2015/2016 raz wyniki ankiet, którymi badane były grupy rdziców i uczniów. W przygtwaniu planu uwzględnin specyfikę śrdwiska lkalneg, pjawiający się prblem agresji słwnej wśród uczniów raz bniżenie wieku dzieci rzpczynających edukację szklną. Isttnym elementem jest pgłębienie świadmści dzieci na temat prblemów niepełnsprawnych uczniów i wynikających z teg trudnści. Strna 10 z 15 10

11 Strna 11 z 15 11

12 CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI Organizacja zespłu klasweg Trska estetykę klasy i szkły Pstrzeganie siebie i przumiewanie się z rówieśnikami 1.Integracja i pznanie zespłu klasweg 2.Pznanie praw i bwiązków ucznia 3.Ustalenie praw i bwiązków klaswych 4. Zapznanie z dkumentami regulującymi funkcjnwanie szkły 1.Dstswanie sprzętu d ptrzeb uczniów (właściwe usadzenie w ławkach) 2.Wdrażanie d aktywneg uczestnictwa w życiu klasy i szkły. 3. Szacunek d sprzętu szklneg 1.Rzwijanie umiejętnści kmunikwania się w grupie rówieśniczej. 2.Zwracanie uwagi na kulturę sbista i kulturę języka. 3.Kształtwanie umiejętnści samceny. 4.Kształtwanie zachwań prspłecznych 5.Dstarczenie wiedzy na temat praw i bwiązków człwieka, dziecka i ucznia. -zabawy i gry służące wzajemnemu pznaniu się -rganizacja wyjść i wycieczek - urczystści klaswe i szklne - rganizacja dyżurów klaswych, - wybry d samrządu klasweg i szklneg, - pracwanie regulaminu klasweg, - mawianie klasweg planu pracy, WSO, zapznanie ze Statutem, regulaminami, -diagnza, pmiar uczniów z uwzględnieniem ptrzeb (np.wady wzrku) -przygtwanie gazetek tematycznych w klasie i na tablicach przy klasach - utrzymanie prządku w klasie, szkle i na terenie przy szkle -zajęcia i praca w grupach, dramy, elementy treningu interpersnalneg, udział w przedstawieniach i inscenizacjach; - autprezentacja, -kształtwanie nawyku stswania zwrtów grzecznściwych, dbanie pzytywny wizerunek ucznia w szkle i pza nią (knkursy Savir Vivre), praca w grupach i zajęciach z pedaggiem i wychwawcami. - samcena w czasie zajęć, badania scjmetryczne, pgadanki, zajęcia grupwe, interakcyjne. -akcje charytatywne (Szklne Kł Wlntariatu), praca uczniów w samrządzie szklnym, wspieranie uczniów niepełnsprawnych przez rówieśników, praca wychwawcza nauczycieli -rzmwy z wychwawcami, zajęcia tematyczne, pgadanki, dyskusja, wyknanie prac. Wychwawca klasy, nauczyciele, pedagg, wychwawcy świetlicy Wychwawcy klas, nauczyciele, pielęgniarka, bsługa szkły, uczniwie Wychwawcy, nauczyciele, wych. świetlicy, pedagg Wszyscy pracwnicy szkły Wychwawcy, nauczyciele, wych. świetlicy, pedagg Wychwawcy, nauczyciele, wych. świetlicy, specjaliści, pedagg Wychwawcy pdczas gdzin wychwawczych, nauczyciele przedmitwi. Strna 12 z 15 12

13 Zaprszeni gście z Plicji i Straży Miejskiej, pedagg 6.Netykieta - zapznanie z właściwymi zasadami krzystania z Internetu raz knsekwencje dla sób łamiących zasady Nauczyciel zajęć kmputerwych Trska bezpieczeństw i zdrwie 7.Wspieranie rzwju uczniów najmłdszych w realizacji bwiązku szklneg 1.Zachwanie bezpieczeństwa w szkle i na jej terenie w drdze d i ze szkły. Bezpieczne frmy spędzania czasu wlneg. 2.Integracja z dziećmi specjalnych ptrzebach edukacyjnych. Włączanie uczniów niepełnsprawnych d spłecznści szklnej i klaswej. - indywidualne pdejście d uczniów, nawiązanie współpracy z rdzicami, ewentualnie z metdykami. - zajęcia integrujące dzieci najmłdsze z uczniami klas starszych (np. zajęcia ruchu rzwijająceg Werniki Sherbrne) -lekcje wychwawcze, - apele i alarmy BHP -sptkania z przedstawicielami Plicji i Straży Miejskiej, -tematyczne zajęcia i prgramy prfilaktyczne, -przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw, spektakle prfilaktyczne, filmy edukacyjne, gazetki tematyczne. -zajęcia integrujące dla dzieci i rdziców (urczystści klaswe i szklne), -indywidualizacja prcesu nauczania, - wychwawcy, wych. swietlicy, nauczyciele, specjaliści, pedagg Wychwawcy, nauczyciele, wych. świetlicy, pedagg, dyrektr pdczas rganizwania apeli,. Zaprszeni gście z Plicji i Straży Miejskiej Wychwawcy, nauczyciele, pracwnicy świetlicy, pedagg, specjaliści Życie w najbliższym śrdwisku 1.Uświadamianie znaczenia pzytywnych więzi i relacji w rdzinie, grupie spłecznej i kazywanie szacunku ludzim starszym, niepełnsprawnym. 2.Udzielanie pmcy ptrzebującym 3. Pznanie najbliższeg śrdwiska i specyfiki reginu 4.Dstarczenie wiedzy na temat spsbów przeciwdziałania degradacji śrdwiska. -rganizacja imprez rdzinnych, świąt, zajęcia edukacyjne, pgadanki i dyskusje, zbiórki na rzecz sób ptrzebujących, współpraca z Dziennym Dmem Pmcy Spłecznej, Szklne Kł Wlntariatu - wycieczki, wystawy, sptkania z ciekawymi ludźmi. - pgadanki, zajęcia ze Strażą Miejską, udział w knkurach tematyce eklgicznej, włączanie się d prgramów Wychwawcy, wych. swietlicy, pedagg, piekun samrządu, piekun Kła Wlntariatu - wychwawcy, nauczyciele - wychwawcy, pedagg, nauczyciel przyrdy,piekun samrządu, piekun Kła Wlntariatu; Strna 13 z 15 13

14 Rzwiązywanie prblemów i trudnych sytuacji Pznawanie symbli, tradycji, brzędów szklnych, śrdwiskwych, nardwych i eurpejskich Współpraca z rdzicami i instytucjami wspmagającymi szkłę w rzwju dziecka 1.Kształtwanie zachwań asertywnych; zachwań bwiązujących w grupie, spłeczeństwie, rzwijanie umiejętnści skuteczneg przumiewania się, pracy zespłwej. Kształtwanie właściwych pstaw wbec współczesnych zagrżeń (chrby, epidemie, zagrżenia płynące z Internetu) 2.Rzwijanie nawyku samkształcenia i dkształcania się 1.Wpajanie szacunku d tradycji, histrii i symbli nardwych. 2. Nabywanie wiedzy dziedzictwie kulturwym nardu. 1.Integrwanie wychwawczych działań szkły i rdziny. preklgicznych (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi). Udział w akcjach wlntariatu i samrządu uczniwskieg - rzmwy z wychwawcą, warsztaty, udział w zajęciach z pedaggiem -udział w kłach zaintereswań, przedmitwych, knkursach i limpiadach, inscenizacjach. Indywidualna praca z uczniem zdlnym raz uczniem psiadającym specyficzne trudnści w uczeniu się, -praca na zajęciach dydak. wyrównawczych, terapii pedaggicznej, scjterapeutycznych, rewalidacyjnych. - ekspnwanie sukcesów uczniów - krzystanie z bibliteki, - wspólne drabianie prac dmwych pdczas zajęć świetlicwych - udział w urczystściach szklnych, klaswych, państwwych i kścielnych, - pieka nad miejscami pamięci nardwej w klicy, - kntakt z człnkami 7 PP AK Garłuch - dyskusje i pgadanki na temat praw i bwiązków bywateli w parciu Knstytucje RP, na temat praw człwieka we współczesnym świecie - stały kntakt z rdzicami uczniów we wszystkich dstępnych frmach ; - współpraca w rganizwaniu imprez, urczystści klaswych i szklnych mających na celu działania zaprszeni gście ze Straży Miejskiej Wychwawcy, pedagg, nauczyciel zajęć kmputerwych - nauczyciele, specjaliści, pedagg, wychwawcy, wychwawcy świetlicy - nauczyciele, specjaliści, pedagg, wychwawcy, wychwawcy świetlicy - wychwawcy Strna 14 z 15 14

15 Kmpensacja deficytów rzwjwych uczniów Edukacja kulturalna Wspieranie prawidłweg rzwju intelektualneg, emcjnalneg i spłeczneg 1.Stwarzanie ucznim równych szans rzwju intelektualneg, spłeczn-emcjnalneg i fizyczneg. 1.Edukacja kulturalna (teatr, kin, spektakle szklne) 2. Rzwijanie samrządnści 3. Wdrażanie/mtywwanie d aktywneg uczestnictwa w życiu szkły. 4. Pznawanie dziedzictwa kulturweg reginu. wychwawcze wbec dziecka. -rganizwanie zajęć edukacyjn warsztatwych dla rdziców (pedaggizacja) - współpraca z instytucjami wspierającymi szkłę w pracy z rdzina i dzieckiem - udział uczniów we wszelkieg rdzaju zajęciach charakterze terapeutycznym i krekcyjnym. - współpraca z rdzinami uczniów - system mtywacyjny Mały i Duzy Tytus -wyjazdy d kin, teatrów, bibliteki, sptkania z ciekawymi ludźmi, wybry d samrządu, udział w prjektach, gdziny wychwawcze tematyczne. - wychwawcy, pedagg, specjaliści - nauczyciele, wychwawcy, specjaliści, pedagg - wychwawcy, nauczyciele IX. Ewaluacja prgramu. Prgram wychwawczy jest pddawany ewaluacji i weryfikacji według ptrzeb ma charakter twarty. Ewaluacja zstanie dknana pd kniec rku szklneg. Frmy realizacji: - bserwacja (wychwawcy klas), - ankiety, wywiady, rzmwy, bserwacja uczniów, ich rdziców, nauczycieli, - frekwencja na zajęciach ddatkwych rganizwanych przez szkłę, - analiza dkumentów, - bserwacja i cena zachwania uczniów. Strna 15 z 15 15

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOTARSKU P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y W wychwaniu chdzi właśnie t, aŝeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, aŝeby bardziej był, a nie tylk więcej miał, aby więc

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 211 Nazwa rganizacji pżytku publiczneg: Organizacja pżytku publiczneg Szczegółwe infrmacje rganizacji STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII

Powiatowy Konkurs Spotkanie z Janem od Biedronki edycja VIII Kchamy wciąż za mał i stale za późn. ks. Jan Twardwski Pwiatwy Knkurs Sptkanie z Janem d Biedrnki edycja VIII Śpieszmy się kchać POD PATRONATEM Wójta Gminy Białe Błta ks. Prbszcza Parafii Wniebwzięcia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. Kncepcja pracy szkły zstała pracwana w parciu : 1. Ustawę systemie światy z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych w zakresie edukacji/kultury/sportu z wynikami badań młodzieży na terenie dzielnicy Bielany

Porównanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych w zakresie edukacji/kultury/sportu z wynikami badań młodzieży na terenie dzielnicy Bielany Katarzyna Kszewska Ekspertyza nr 3 Prównanie ferty knkurswej dla rganizacji pzarządwych w zakresie edukacji/kultury/sprtu z wynikami badań młdzieży na terenie dzielnicy Bielany W wyniku badań przeprwadznych

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6 Strna1 Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. _ KARTA ZGŁOSZENIA D udziału w prjekcie CZĘŚD I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna Prgram Wychwawczy Przedszkla nr1 im.słneczna Jedyneczka Autr prgramu: Rada Pedaggiczna Przedszkle nr 1 im.słneczna Jedyneczka w Krasnymstawie Spis treści: 1. Pdstawa prawna 2. Charakterystyka prgramu 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA

PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA PEDAGOG SZKOLNY AGATA PORZYCKA Witam!!! Pracuję jak pedagg szklny. Mim zadaniem jest pznanie indywidualnych ptrzeb uczniów, analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych raz rganizwanie i prwadzenie różnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 1 KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU 1. Frma wypczynku...wędrwny bóz rekreacyjn - sprtwy... 2. Adres placówki... 3. Czas trwania wypczynku I turnus d 28 czerwca

Bardziej szczegółowo