UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, pz. 1591; z 2002r. Nr 23, pz. 220; Nr 62, pz. 558; Nr 113, pz. 984 i Nr 214, pz. 1806; z 2003r. Nr 80, pz. 717 raz Nr 162, pz. 1568; z 2004r. Nr 153, pz. 1271; Nr 102, pz. 1055; Nr 116, pz raz Nr 214, pz. 1806; z 2005r. Nr 172, pz. 1441) raz art. 4 1 ust. 2 i 5 i art. 18 ust. 3a i ust. 8 ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi z dnia 26 października 1982 rku ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, pz raz Nr 167, pz. 1372; z 2003r. Nr 80, pz. 719; Nr 122, pz. 1143; z 2004r. Nr 29, pz. 257; Nr 99, pz. 1001; Nr 152, pz i Nr 273, pz raz z 2005r. Nr 23, pz. 186; Nr 132, pz. 1110; Nr 155, pz i Nr 179, pz. 1485) i art. 10 ust. 2 ustawy przeciwdziałaniu narkmanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 179, pz. 1485) Rada Miejska w Kńskich uchwala c następuje: 1. Uchwala się Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk 2006 stanwiący załącznik Nr 1 d niniejszej uchwały. 2. Realizację Uchwały zleca się Burmistrzwi Miasta i Gminy w Kńskich. 3. Uchwała wchdzi w Ŝycie z dniem pdjęcia. Przewdniczący Rady Miejskiej Grzegrz Wąsik

2 Załącznik Nr 1 d Uchwały Nr XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W KOŃSKICH NA ROK 2006 Ustawa wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi z dnia 26 października 1982r. (art. 4 1 ) nakłada na gminę bwiązek prwadzenia działań związanych z prfilaktyką i rzwiązywaniem prblemów alkhlwych raz integracji spłecznej sób uzaleŝninych d alkhlu, jak zadania własneg gminy, które bejmuje następujące przedsięwzięcia: 1. Zwiększanie dstępnści pmcy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla sób uzaleŝninych d alkhlu. 2. Udzielanie rdzinm, w których występują prblemy alkhlwe, pmcy psychlgicznej i prawnej, a w szczególnści chrny przed przemcą w rdzinie. 3. Prwadzenie prfilaktycznej działalnści infrmacyjnej i edukacyjnej w zakresie rzwiązywania prblemów alkhlwych i przeciwdziałania narkmanii, w szczególnści dla dzieci i młdzieŝy, w tym prwadzenie pzalekcyjnych zajęć sprtwych, a takŝe działań na rzecz dŝywiania dzieci uczestniczących w pzalekcyjnych prgramach piekuńcz-wychwawczych i scjterapeutycznych. 4. Wspmaganie działalnści instytucji, stwarzyszeń i sób fizycznych, słuŝącej rzwiązywaniu prblemów alkhlwych. 5. Pdejmwanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów kreślnych w art i 15 ustawy raz występwanie przed sądem w charakterze skarŝyciela publiczneg. 6. Wspieranie zatrudnienia scjalneg pprzez rganizwanie i finanswanie centrów integracji spłecznej. Ustawa przeciwdziałaniu narkmanii z dnia 29 lipca 2005r. (art. 10) nakłada na gminę bwiązek prwadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem narkmanii, jak zadania własneg gminy, które bejmuje następujące przedsięwzięcia: 1. Zwiększanie dstępnści pmcy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla sób uzaleŝninych i sób zagrŝnych uzaleŝnieniem. 2. Udzielanie rdzinm, w których występują prblemy narkmanii, pmcy psychlgicznej i prawnej. 3. Prwadzenie prfilaktycznej działalnści infrmacyjnej, edukacyjnej raz szkleniwej w zakresie rzwiązywania prblemów narkmanii, w szczególnści dla dzieci i młdzieŝy, w tym prwadzenie pzalekcyjnych zajęć sprtwych, a takŝe działań na rzecz dŝywiania dzieci uczestniczących w pzalekcyjnych prgramach piekuńcz-wychwawczych i scjterapeutycznych. 4. Wspmaganie działalnści instytucji, rganizacji pzarządwych i sób fizycznych, słuŝących rzwiązywaniu prblemów narkmanii.

3 5. Pmc spłeczną sbm uzaleŝninym i rdzinm sób uzaleŝninych dtkniętych ubóstwem i wykluczeniem spłecznym i integrwanie ze śrdwiskiem lkalnym tych sób z wykrzystaniem pracy scjalnej i kntraktu scjalneg. Realizacja pwyŝszych zadań jest prwadzna w pstaci Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich, stanwiąceg część Strategii Rzwiązywania Prblemów Spłecznych Miasta i Gminy Kńskie. 1. Pstanwienia gólne ROZDZIAŁ I Niniejszy Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich jest kntynuacją zadań realizwanych w rku ubiegłym i stanwi spis działań będących jedncześnie zadaniami własnymi gminy w bszarze zagadnień spłecznych kreślnych w ustawie wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi raz w ustawie przeciwdziałaniu narkmanii, uchwalnej w 2005r. 2. Stswane w prgramie skróty Prgram Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk 2006; GKRPA Gminna Kmisja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych; M-GOPS w Kńskich Miejsk-Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej w Kńskich; AA grupa sampmcwa Annimwych Alkhlików; Al-Ann - grupa sampmcwa dla sób współuzaleŝninych d alkhlu; PLU Pradnia Leczenia UzaleŜnień; ZOZ w Kńskich Zakład Opieki Zdrwtnej w Kńskich; UMiG w Kńskich Urząd Miasta i Gminy w Kńskich; ZHP w Kńskich Związek Harcerstwa Plskieg w Kńskich. PCPR w Kńskich Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie; KIS Klub Integracji Spłecznej; inspektr d spraw rzwiązywania prblemów alkhlwych. I. Cele strategiczne prgramu. 1. Zapbieganie pwstawaniu nwych prblemów alkhlwych raz prblemów związanych z narktykami i in. śrdkami psychaktywnymi; 2. Zmniejszenie rzmiarów prblemów, które aktualnie występują; 3. Zwiększenie zasbów niezbędnych d radzenia sbie z juŝ istniejącymi prblemami. II. Cele peracyjne prgramu.

4 1. Ograniczenie i zmiana struktury spŝycia napjów alkhlwych; 2. Zmiana zachwań i pstaw mieszkańców miasta i gminy Kńskie w sytuacjach związanych z alkhlem i narktykami; 3. WdrŜenie nwczesnych frm prfilaktyki kierwanej w szczególnści d dzieci i młdzieŝy; 4. Budwanie skutecznych frm kntrli prawnej i spłecznej nad szkdliwymi frmami pstępwania sób naduŝywających alkhlu (w szczególnści przeciwdziałania przemcy w rdzinie) i uzaleŝninych d narktyków; 5. Zwiększenie skutecznści i dstępnści terapii w zakresie nwczesnych strategii i metd rzwiązywania prblemów alkhlwych i narktykwych. III. Realizatrzy Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich. 1. Gminna Kmisja Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w Kńskich, pwłana Zarządzeniem Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy w Kńskich z dnia 9 grudnia 2002r., działająca w parciu Regulamin Organizacyjny kreślający zasady funkcjnwania; 2. Miejsk-Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej w Kńskich jednstka budŝetwa Gminy Kńskie - w zakresie krdynwania Prgramu; 3. Inne pdmity, którym zlecane są pszczególne zadania Prgramu. IV. Źródła i zasady finanswania Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich. 1. Źródłem finanswania zadań Prgramu są śrdki z budŝetu gminy pchdzące z płat za krzystanie z zezwleń na sprzedaŝ napjów alkhlwych. 2. Zasady finanswania zadań Prgramu kreśla preliminarz wydatków śrdków przeznacznych na prfilaktykę i rzwiązywania prblemów alkhlwych na rk 2006, zawarty w Planie BudŜetwym Gminy Kńskie na rk V. Zasady finanswania wynagrdzeń sbwych ze śrdków przeznacznych na prfilaktykę i rzwiązywania prblemów alkhlwych i przeciwdziałanie narkmanii. 1. Ze śrdków przeznacznych na prfilaktykę i rzwiązywania prblemów alkhlwych finansuje się następujące wynagrdzenia: wynagrdzenie dla człnków GKRPA (w ramach umwy-zlecenia) człnkwie Gminnej Kmisji Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych mają praw d zwrtu ksztów pdróŝy w ramach delegacji raz wynagrdzeń za udział w psiedzeniach Kmisji lub pracy w zesple (kreślnych w Regulaminie Organizacyjnym GKRPA w Kńskich) w wyskści 3-krtnej diety przysługującej pracwnikm z tytułu pdróŝy słuŝbwych na bszarze kraju;

5 wynagrdzenie dla inspektra ds. rzwiązywania prblemów alkhlwych (w ramach umwy pracę) finanswanie wynagrdzeń i pchdnych raz wypłaty ddatkweg wynagrdzenia rczneg, dknywanie dpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON dla inspektra ds. rzwiązywania prblemów alkhlwych, który zajmuje się bsługą kancelaryjn-techniczną GKRPA i realizacją zadań związanych z działalnścią Kmisji, jak równieŝ krdynwaniem realizacji Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii raz sprawwaniem nadzru nad działalnścią Świetlic Śrdwiskwych; wynagrdzenie dla wychwawców Świetlic Śrdwiskwych (w ramach umwy pracę) finanswanie wynagrdzeń i pchdnych raz wypłaty ddatkweg wynagrdzenia rczneg, dknywanie dpisów na ZFŚS i wpłat na PFRON dla czterech wychwawców Świetlic Śrdwiskwych dla dzieci i młdzieŝy z rdzin dysfunkcyjnych, w których występuje prblem alkhlwy działających pd patrnatem M-GOPS w Kńskich; wynagrdzenie dla terapeutów uzaleŝnień (w ramach umwy-zlecenia) finanswanie terapii dla sób uzaleŝninych d alkhlu, prwadznej na terenie Pradni Odwykwej w Kńskich raz zajęć z uczestnikami prgramów realizwanych w KIS; wynagrdzenie dla zespłu lekarzy biegłych (w ramach umwy-zlecenia) finanswanie ksztów pinii psychiatrycznych wbec sób skierwanych d GKRPA w przedmicie uzaleŝnienia d alkhlu wydawanych przez lekarza biegłeg; wynagrdzenia dla nauczycieli prwadzących pzalekcyjne zajęcia sprtwe w szkłach pdstawwych i gimnazjalnych raz dla realizatrów prgramów prfilaktycznych (w ramach umwy-zlecenia) w ramach udzielnych pszczególnym szkłm dtacji na realizację zadań z zakresu prfilaktyki i rzwiązywania prblemów alkhlwych. 1. Zadania, metdy i spsby realizacji Prgramu ROZDZIAŁ II Lp. Nazwa zadania Metdy i spsby realizacji Realizatr I. Wydawanie zezwleń na sprzedaŝ napjów alkhlwych 1. Opiniwanie wydawanych zezwleń na sprzedaŝ napjów alkhlwych przeznacznych d spŝycia pza miejscem sprzedaŝy i w miejscu sprzedaŝy (wg. przepisów ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi) 2. Systematyczne kntrle przestrzegania zasad i warunków krzystania z zezwlenia na sprzedaŝ napjów alkhlwych i sprządzanie wnisków dla ptrzeb rganu wydająceg zezwlenia, celem przepływu infrmacji. 3. Kntrla wiarygdnści świadczeń wartści sprzedaŝy napjów alkhlwych. GKRPA StraŜ Miejska, UMiG w Kńskich,

6 UMiG w Kńskich, Urząd Skarbwy, II. Zwiększenie dstępnści pmcy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla sób uzaleŝninych d alkhlu, a takŝe dla sób uzaleŝninych d narktyków i zagrŝnych uzaleŝnieniem. 1. Zwiększenie dstępnści niezbędnych ddziaływań terapeutycznych: finanswanie umwy-zlecenia dla terapeuty prwadząceg terapię dla s. uzaleŝninych d alkhlu w Pradni Odwykwej w Kńskich; finanswanie świadczenia pmcy w zakresie pradnictwa wbec sób uzaleŝninych d alkhlu i narktyków w ramach funkcjnwania punktu knsultacyjn-infrmacyjneg raz telefnu zaufania Niebieska Linia. 2. Finanswanie szkleń dla pielęgniarek i lekarzy pdstawwej pieki zdrwtnej dt. wczesnej diagnzy uzaleŝnień. 3. Wspieranie działań pdejmwanych przez śrdwiska wzajemnej pmcy: Dyrektr M-GOPS w Kńskich, Kierwnik Pradni Odwykwej, instytucje pzarządwe, pmc Klubwi Abstynenta Radść w Kńskich; pmc merytryczna grupm sampmcwym AA. 4. Finanswanie ksztów zespłu biegłych wydających pinie w przedmicie uzaleŝnienia d alkhlu pszczególnych sób, wbec których skierwan wniski leczenie dwykwe. M-GOPS w Kńskich, 5. Wspieranie inicjatyw związanych z prblematyką narktykwą. III. Udzielanie rdzinm, w których występują prblemy alkhlwe i prblemy narkmanii, pmcy psychspłecznej i prawnej, a w szczególnści chrny przed przemcą w rdzinie. 1. Twrzenie i finanswanie bieŝącej działalnści specjalistycznych Dyrektr M-GOPS w miejsc pmcy dla człnków rdzin, w których występują Kńskich, prblemy alkhlwe i prblemy narkmanii raz fiar przemcy Klub Abstynenta dmwej: Radść w Kńskich, PLU w pmc finanswa dla dwóch Świetlic Śrdwiskwych dla dzieci i Kńskich, młdzieŝy działających pd patrnatem M-GOPS raz ZHP w Kńskich, finanswanie wynagrdzeń i pchdnych dla wychwawców PCPR w Kńskich, in. świetlic; rganizacje pzarządwe finanswanie wynagrdzenia i pchdnych dla inspektra ds. rpa; finanswanie świadczenia pmcy w zakresie pradnictwa wbec sób współuzaleŝninych raz fiar przemcy dmwej w ramach funkcjnwania punktu knsultacyjn-infrmacyjneg raz telefnu zaufania Niebieska Linia. pmc merytryczna grupie sampmcwej Al-Ann dla sób współuzaleŝninych (m.in.: rganizacja sptkań terapeutycznych); 2. Zwiększenie skutecznści interwencji prawn - administrac. wbec przemcy w rdzinie:

7 finanswanie niedpłatneg pradnictwa prawneg dla sób dznających przemcy, w szczególnści dla sób dtkniętych prblemem alkhlwym i prblemem narkmanii prwadzenie z s. uzaleŝninymi d alkhlu i współuzaleŝninymi rzmów mtywacyjnych d leczenia raz kierwanie wnisków d Sądu zastswanie przymusweg leczenia dwykweg wbec sób naduŝywających alkhlu i znęcających się fizycznie lub mralnie nad człnkami rdziny (finanswanie wynagrdzeń dla człnków GKRPA) 3. Zwiększenie dstępnści i skutecznści zrganizwanych frm pmcy psychlgicznej i spłecznej dla człnków rdzin, w których występują prblemy alkhlizmu i narkmanii: M-GOPS w Kńskich, rganizacje pzarządwe GKRPA przy współpracy z Plicją, Szkłami, M- GOPS, Sądem, ZOZ, Pradnią Psychl.-Pedag., PLU w Kńskich, finanswanie szkleń i kursów z zakresu rzwiązywania prblemów uzaleŝnień raz rzpznawania i przeciwdziałania zjawisku przemcy w rdzinie dla róŝnych grup zawdwych, tj.: - grupy plicjantów dzielnicwych, - pracwników scjalnych, - pracwników słuŝby zdrwia, - pedaggów szklnych i nauczycieli, - pracwników Pradni Psychlg.-Pedagg. - pielęgniarek szklnych, - kuratrów sądwych, itp..., rganizacje pzarządwe IV. Prwadzenie prfilaktycznej działalnści infrmacyjnej i edukacyjnej raz szkleniwej w zakresie rzwiązywania prblemów alkhlwych i przeciwdziałania narkmanii, w szczególnści dla dzieci i młdzieŝy, w tym prwadzenie pzalekcyjnych zajęć sprtwych, a takŝe działań na rzecz dŝywiania dzieci uczestniczących w pzalekcyjnych prgramach piekuńczwychwawczych i scjterapeutycznych 1. Organizwanie i finanswanie edukacyjnych prgramów i warsztatów prfilaktycznych dla uczniów szkół pdstawwych, gimnazjach i szkół pnadpdgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Kńskie. 2. Prwadzenie zajęć prfilaktycznych w Świetlicach Śrdwiskwych raz dŝywianie dzieci z rdzin, w których występuje prblem alkhlwy. 3. Wspieranie kształcenia pedaggów szklnych, nauczycieli i wychwawców w dziedzinie prfilaktyki uzaleŝnień. 4. Organizwanie róŝnych frm spędzania wlneg czasu dla dzieci z rdzin, gdzie występuje prblem alkhlwy i prblem narkmanii: rganizwanie wypczynku dla dzieci i młdzieŝy z rdzin dysfunkcyjnych raz z grup ryzyka (prfilaktyczne bzy i przeszkleni specjaliści mający dpwiednie kwalifikacje d prwadzenia daneg prgramu prfilaktyczneg, rganizacje pzarządwe M-GOPS w Kńskich, wychwawcy Świetlic Śrdwiskwych, przeszkleni specjaliści,, ZHP w Kńskich dyrektrzy szkół, pedagdzy szkl. M-GOPS, wychwawcy Świetlic Śrdwiskwych przy współpracy ZHP, TPD i in. rganizacje pzarządwe, M-G Dm Kultury, kluby i stwarzyszenia sprtwe i in. rganizacje

8 klnie, biwaki); 5. Organizacja czasu wlneg dzieci i młdzieŝy prpagująca ideę trzeźweg raz zdrweg stylu Ŝycia pprzez imprezy charakterze: pzarządwe kulturaln-turystycznym (rajdy, wycieczki piesze i rwerwe); edukacyjn-artystycznym (plenery, warsztaty, festiwale, festyny, knkursy); sprtwym. 6. Wspieranie inicjatyw śrdwisk wiejskich w zakresie prmcji zdrweg trybu Ŝycia. 7. Finanswanie pzalekcyjnych zajęć sprtwprfilaktycznych w szkłach pdstawwych i gimnazjalnych. 8. Organizwanie (lub współrganizwanie wraz z in. gminami pwiatu - w ramach przumienia współpracy między gminami ) imprez trzeźwściwych prpagujących zdrwy tryb Ŝycia raz lkalnych i gólnplskich kampanii edukacyjnych prmujących zdrwy tryb Ŝycia. 8. Systematyczne szklenie człnków GKRPA. 8. Finanswanie zakupu literatury fachwej i materiałów infrmacyjn-edukacyjnych raz prenumeraty czaspism tematyce uzaleŝnień dla ptrzeb GKRPA. 9. Prwadzenie działań edukacyjnych dla właścicieli punktów sprzedaŝy napjów alkhlwych i sprzedawców (wewnętrzne szklenia). 10. Cykliczne badanie i systematyczne mnitrwanie prblematyki uzaleŝnień w gminie: diagnzwanie stanu prblemów alkhlwych i narktykwych w gminie, diagnzwanie zasbów umŝliwiających prwadzenie działalnści prfilaktycznej i naprawczej. Słectwa, Dyrektrzy Szkół wiejskich, Dyrektrzy szkół, pedagdzy szklni, śrdwiska sampmcwe, Klub Abstynenta, szkły, GKRPA z terenu pwiatu, rganizacje pzarządwe, PLU w Kńskich, Pradnia Psychlg.- Pedag, śrdwiska sampmcwe, Sąd, Plicja, szkły, 8. Współpraca z lkalnymi mediami na temat aktualnych działań Gminy w zakresie rzwiązywania prblemów alkhlwych i narktykwych.

9 V. Wspmaganie działalnści instytucji, stwarzyszeń, rganizacji pzarządwych i sób fizycznych, słuŝących rzwiązywaniu prblemów alkhlwych i prblemów narkmanii. 1. Wsparcie materialne, edukacyjne i lkalwe dla pdmitów zajmujących się statutw rzwiązywaniem prblemów alkhlwych i narkmanii: finanswanie zadań pdejmwanych przez instytucje, stwarzyszenia i in. związane z prfilaktyką i pracą z grupami ryzyka, przeciwdziałaniem przemcy w rdzinie, terapią i rehabilitacją sób uzaleŝninych d alkhlu, narktyków raz człnków ich rdzin; M-GOPS,, Stwarzyszenie Klubu Abstynenta Radść w Kńskich i in. stwarzyszenia i rganizacje pzarządwe prpagwanie trzeźweg trybu Ŝycia raz zagspdarwanie czasu wlneg dla sób uzaleŝninych i ich rdzin pprzez działalnść ruchu trzeźwściweg na terenie miasta i gminy Kńskie. VI. Pdejmwanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów kreślnych w art i 15 ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi z dnia 26 października 1982r. (z późniejszymi zmianami). przeprwadzenie kampanii infrmacyjnych wśród sób prwadzących sprzedaŝ napjów alkhlwych; udział człnków GKRPA w cyklicznych kntrlach punktów sprzedaŝy napjów alkhlwych; występwanie człnków GKRPA przed Sądem w charakterze skarŝyciela publiczneg w stsunku d właścicieli punktów sprzedaŝy napjów alkhlwych nieprzestrzegających ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi, dt. reklamy alkhlu raz sprzedaŝy napjów alkhlwych sbm nieletnim lub nietrzeźwym, a takŝe sprzedaŝy na kredyt lub pd zastaw. StraŜ Miejska, VII Wspieranie zatrudnienia scjalneg pprzez rganizwanie i finanswanie centrów integracji spłecznej raz pmc spłeczna sbm uzaleŝninym i rdzinm sób uzaleŝninym dtkniętym ubóstwem i wykluczeniem spłecznym i integrwanie ze śrdwiskiem lkalnym tych sób z wykrzystaniem pracy scjalnej i kntraktu scjalneg. 1. Finanswanie bieŝącej działalnści Klubu Integracji Spłecznej, M-GOPS w Kńskich, działająceg pd patrnatem M-GOPS, rganizująceg działania Pwiatwy Urząd Pracy charakterze terapeutycznym, zatrudnieniwym i w Kńskich, rganizacje sampmcwym przede wszystkim dla sób uzaleŝninych d pzarządwe. alkhlu, narktyków i in. śrdków durzających: pmc materialna i finanswa dla KIS. Przewdniczący Rady Miejskiej Grzegrz Wąsik Biuletyn Infrmacji Publicznej redaguje Jacek Nwak Osba dpwiedzialna za treść: Maria Kucharska Data mdyfikacji: 2005/12/20 10:42:47 Redaktr: Administratr

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016. Rozdział I. Wstęp Załącznik d Uchwały Nr XIX.187.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Rzdział I Wstęp Gminny Prgram Prfilaktyki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. Uchwała Nr LIX/551/2013 Rady Miasta Nweg Sącza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Miasta Nweg Sącza na rk 2014. Na pdstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI STONOGA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Stnga, zwana dalej Fundacją Stnga zstała ustanwina przez Fundatrów Sebastiana Chmurę i Katarzynę Cichą,

Bardziej szczegółowo

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej

warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej Wejherw: Świadczenie usług schrnienia dla sób bezdmnych z miasta Wejherwa Numer głszenia: 306586-2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 grudnia 2009r.

z dnia 28 grudnia 2009r. Uchwała Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy Bjszwy z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych na rk 2010. Na pdstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik nr 6 d zarządzenia Burmistrza nr 64/2012 z dnia 29 marca 2012 rku Realizacja Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych raz Przeciwdziałania Narkmanii i Przemcy w Rdzinie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 2011 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW SŁUŻEWA ZA ROK 211 Nazwa rganizacji pżytku publiczneg: Organizacja pżytku publiczneg Szczegółwe infrmacje rganizacji STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r.

S p r a w o z d a n i e z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. Załącznik nr 8 d Zarządzenia Burmistrza Nr 41 /2009 z dnia 16 marca 2009 rku S p r a w z d a n i e z realizacji Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych w 2008 r. Na realizację zadań

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 109 /12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXI / 109 /12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXI / 109 /12 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE INFORMACJA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Przemc w rdzinie t zamierzne i wykrzystujące przewagę siły działanie skierwane przeciw człnkwi rdziny naruszające prawa i dbra sbiste, pwdujące cierpienie i szkdy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XIV/163/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 03 marca 2004 roku

Załącznik do uchwały Nr XIV/163/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 03 marca 2004 roku Załącznik d uchwały Nr XIV/163/04 Rady Pwiatu we Włcławku z dnia 03 marca 2004 rku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w latach 2004-2010 Spis treści 1. Wstęp. 2. Wprwadzenie i definicje.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY OLSZTYN NA LATA 2006-2013

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY OLSZTYN NA LATA 2006-2013 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY OLSZTYN NA LATA 2006-2013 SPIS TREŚCI WSTĘP CZĘŚĆ I DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE GMINY OLSZTYN. Rzdział I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/ugprzewz/zamwienia_publiczne/11/status/rdzaj/wzp/ Przewóz: Dwzy szklne dzieci d

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo