PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1

2 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma, c psiada, umiał bardziej i pełniej być człwiekiem, t znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylk z drugimi, ale i dla drugich". JAN PAWEŁ II Prgram pracwan w parciu : 1. Knstytucję RP z dn r. 2. Ustawę systemie światy z dn r. 3. Kartę Nauczyciela 4. Knkrdat między Rzeczpsplitą Plską a Stlicą Apstlską. 5. Prgram Plityki Prrdzinnej Państwa przyjęty przez Kmitet Spłeczny Rady Ministrów. 6. Knwencję Praw Dziecka. 7. Statut Zespłu Szkół Ogólnkształcących Nr 4 w Rzeszwie. 8. Wewnątrzszklny System Oceniania. 9. Obserwacje, sndaż, knsultacje z rdzicami. WSTĘP Rdzice psiadają pierwtne i największe prawa wychwawcze w stsunku d swich dzieci. Szkła wspiera rdzinę w dziedzinie wychwania. Nauczyciele wspmagają rzwój sbwy ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, spłecznym, zdrwtnym, estetycznym, mralnym, duchwym. Uczniwie mają mżliwści dciekania d prawdy, szkła ułatwi im siągnięcie świadmści życiwej użytecznści pszczególnych zajęć. W szkle kładzie się nacisk na budzenie wrażliwści mralnej, na wspmaganie uczniów w ich dążeniu d samdzielnści sądów, rzwijanie wrażliwści na dbr. Szkła dąży d kształtwania w uczniach szacunku dla dbra wspólneg, rdziny, spłecznści lkalnej, państwwej, a także d rzwijania patrityzmu jak wartści pdstawwym znaczeniu. Młdzież trzymuje w szkle pmc w rzpznawaniu wartści mralnych, w dknywaniu wybrów i hierarchizacji tych wartści. Szkła pmaga w pszukiwaniu dpwiedzi sens życia, przyszłść, wskazując na rzetelną pracę i uczciwść jak wartści prwadzące d realizacji przyjętych celów. Nauczyciele i pracwnicy szkły raz uczniwie twrzą w sbie pstawę dialgu, a w szkle pwstaje klimat dialgu. Kryteria i spsób ceniania zachwania uczniów zawarty jest w Wewnątrzszklnym Systemie Ocenienia. 2

3 ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE Prgram wychwawczy Gimnazjum NR7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Jana III Sbieskieg w Zesple Szkół Ogólnkształcących NR4 raz XII Liceum Ogólnkształcąceg Integracyjneg w Zesple Szkół Ogólnkształcących NR4 pwstał w parciu wizję i misję szkły, które zstały pracwane, p uprzednim zdiagnzwaniu ptrzeb uczniów i nauczycieli raz czekiwań rdziców. Zaspkaja ptrzeby rzwjwe, prfilaktyczne, krekcyjne raz sprzyja budwaniu relacji między uczniami, pracwnikami szkły, rdzicami, instytucjami z którymi szkła współpracuje. Przedstawia w spsób całściwy treści i działania charakterze wychwawczym pdejmwane w szkle i jest realizwany przez wszystkich pracwników szkły, w szczególnści nauczycieli wychwawców raz rdziców. DIAGNOZA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO Zespół Szkół Ogólnkształcących NR4 zlkalizwany jest w centrum Rzeszwa. D szkły uczęszcza kilkuset uczniów, z których część bjęta jest pieką Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. Rdzice większści uczniów pracują zawdw. Rdzice czekują więc d szkły bgatej ferty zajęć pzalekcyjnych w tym dydaktyczn-wyrównawczych raz rzwijających zaintereswania. Ważna jest dla nich pmc dziecim ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi raz pmc dziecim zdlnym. Spłecznść lkalna czekuje również d szkły zapewnienia ucznim bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychwawczych raz prmwania zdrweg stylu życia. Zadaniem prgramu wychwawczeg szkły jest kształtwanie dpwiedzialnej sbwści ucznia w parciu wybrane przez spłecznść szklną wartści. Wartści i ich realizacja w prcesie wychwawczym: Wartści w prcesie wychwania PRAWDA PIĘKNO SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ RZETELNA PRACA CZYSTOŚĆ JĘZ.POLSKIEGO, Sytuacje wychwawcze uczniwie szukają w różnrdnych źródłach dpwiedzi na prblemy i zagadnienia pjawiające się w prcesie dydaktycznym, sba rzstrzygająca spór każdrazw dciera d jeg źródła, uczniwie dbają wystrój sal, krytarzy, estetykę tczenia, przynszą d szkły buwie zmienne zgdnie z zapisami Statutu, zwracają uwagę na ubiór, higienę, estetykę wyglądu, dstswują wygląd i ubiór d sytuacji pdczas urczystści szklnych bwiązuje uczniów strój dświętny raz krawat z lg szkły, uczniwie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych (np.: wystawy, filmy, przedstawienia teatralne...), uczniwie dknują samceny własnej pracy (np. karty samceny), dknują ceny zachwania, wypełniają bwiązki dyżurneg, uczą się punktualnści /dzwnki/, uczestniczą w wycieczkach i wyknują samdzielnie czynnści takie jak: zakupy, sprzątanie, ustalanie tras..., rganizują imprezy klaswe i szklne, wychwawcy i nauczyciele premiują uczniów wyknujących bardz dbrze bwiązki wg. zasad ustalnych przez szkłę, pracwnicy gimnazjum, pprzez wzrce sbwe, wpływają na stsunek uczniów d bwiązków i pracy, uczniwie czuwają nad pprawnścią i czystścią j. plskieg pdczas lekcji, przerw, wycieczek..., wyjeżdżają na przedstawienia, są zachęcani d lektury pzaszklnej, 3

4 KULTURA SŁOWA WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH mają kntakt z kulturą i sztuką, uczniwie birą udział w różnrdnych akcjach charytatywnych /gólnplskich, np. Góra Grsza, gólndiecezjalnych /Caritas/ i indywidualnych, piekują się zwierzętami, wykazują empatię wbec drugieg człwieka, zwłaszcza niepełnsprawneg PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ uczniwie uczestniczą w urczystściach, rcznicach charakterze patritycznym dbywających się na terenie miasta, pznają patrityczne pstawy z literatury, histrii.., piekują się tablicą pamiątkwą, rganizują urczystści związane z tradycjami szkły, patrityczne, rzpczęcie i zakńczenie nauki, pżegnanie klas trzecich, itp), uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata, pamiętają bchdach świąt szklnych ( Dzień Edukacji Nardwej, Dzień Sprtu, Święt Niepdległści, Opłatek Wigilijny, Święt 3 Maja, Dzień Kbiet), zapraszają na występy, wystawy, przedstawienia szklne uczniów z innych szkół, birą udział w knkursach, uczestniczą w reklekcjach wielkpstnych. WIZJA SZKOŁY Zespół Szkół Ogólnkształcących NR 4 jest nwczesną, przyjazną placówką przygtwującą uczniów d kntynuwania nauki na klejnym etapie edukacyjnym. Wykrzystujemy najnwsze zdbycze techniki infrmatycznej, stsujemy nwczesne metdy nauczania i wychwania, aby uczeń mógł rzwijać swje zaintereswania, umiejętnści, zdlnści i pasje. Prgram wychwawczy ukierunkwany jest na ucznia, jeg ptrzeby, umżliwiając mu wszechstrnny rzwój. Uczniwie naszej szkły wyrsną na ludzi mających pczucie własnej wartści i dpwiedzialnści za własne zachwanie. Będą t sby tlerancyjne wbec cudzej i własnej dmiennści, czy niepełnsprawnści. Uczniwie będą świadmi nierzerwalneg współistnienia ze śrdwiskiem przyrdniczym, świadmi własneg pchdzenia, dumni z bycia Plakami z pszanwaniem kultury i tradycji. Zadbamy ich rzwój fizyczny, i psychiczny, aby w przyszłści prpagwali zdrwy styl życia. WIZERUNEK SZKOŁY Pracwnicy i uczniwie szkły dbają jej wizerunek pprzez: 1. Prmcję szkły na strnie internetwej, w szkłach pdstawwych, w lkalnych mediach, na targach szkół. 2.Pszerzenie ferty dydaktyczn wychwawczej przez rganizację zajęć pzalekcyjnych. 3. Wręczanie nagród Dyrektra szkły dla uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz szkły i siągających wyskie wyniki nauczania. 4. Organizację Drzwi Otwartych Szkły sptkań z przyszłymi uczniami gimnazjum i liceum raz z ich rdzicami. 5. Kntynuację współpracy z innymi placówkami światwymi (knkursy, zawdy). 6. Prwadzenie wlntariatu, udział w akcjach charytatywnych 7. Współpraca z rganizacjami pzarządwymi. 8. Wyekspnwanie spektakularnych siągnięć uczniów w gabltach i na tablicach rzmieszcznych na terenie szkły. 9. Udział uczniów (pcztu sztandarweg) w urczystściach pzaszklnych. 4

5 ROZDZIAŁ I CELE WYCHOWAWCZE ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1. Budwanie więzi wewnątrzszklnej raz twrzenie z zespłu wspólnty nauczycieli, uczniów, rdziców. 2. Wychwanie pprzez wzrce sbwe. 3. Realizacja zasady fair play w sprcie, nauce, zabawie. Nacisk na szerk rzumianą kulturę sbistą - szczególnie w sytuacjach knfliktwych i wywłujących emcje. 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kntaktów z rganizacjami i instytucjami lkalnymi. Integracja szkły z lkalnym śrdwiskiem spłecznym. 5. Wychwanie ucznia tlerancyjneg i akceptująceg cudzą i własną dmiennść czy niepełnsprawnść. Sytuacje wychwawcze realizujące cele wychwawcze: Ad 1. TWORZENIE ZWYCZAJÓW I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH prwadzenie strny internetwej szkły, prwadzenie Krniki Szkły, psiadanie sztandaru szkły, bchdy święta patrna szkły, rganizacja cyklicznych urczystści: andrzejki, mikłajki, Wigilia, Święt Wisny, Dzień Dziecka, Dzień Sprtu, rganizacja dysktek szklnych, DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU SZKOLNEGO KONTAKTY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU W SZKOLE, KLASIE ZABAWY, DYSKOTEKI, WYCIECZKI wybry d Samrządu Uczniwskieg i wybór piekuna, pracwanie planu pracy SU w bieżącym rku szklnym, redagwanie gazetki S.U. sptkania z rdzicami prwadzne w frmie warsztatów, sptkań: uczeń - nauczyciel - rdzic, angażwanie rdziców w sprawy klasy, szkły; pdziękwania w frmie: listów, dyplmów pdziękwań na frum klasy, szkły, pdziękwania ze strny dzieci w frmie przez nie wybranej, ciągły kntakt z rdzicami wykrzystanie pczty elektrnicznej zasady wypracwane przez wychwawców, wzajemna pmc w nauce, przeprwadzenie gdz. wychwawczej dtyczącej siągnięć sób niepełnsprawnych np. sprtwych, artystycznych pmc sbm niepełnsprawnym w pruszaniu się na terenie szkły zabawy, cykliczne: Dzień Chłpca, andrzejki, chinka, zakńczenie nauki w szkle, dyskteki: szklne, wycieczki klaswe, wycieczki integrujące, rajdy, wyjazdy w ramach kół zaintereswań i ścieżek międzyprzedmitwych, klubu turystyki, PTTK, Ad 2. i 3. Reprezentwanie przez pracwników szkły wartści zawartych w prgramie wychwawczym. Reagwanie na niewłaściwe zachwanie i pstawy uczniów w szkle i pza nią. Wskazywanie młdzieży pzytywneg wzrca zachwań. 5

6 Ad 4. Współpraca z Pradnią Pedaggiczn Psychlgiczną nr 2 w Rzeszwie, Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie, Miejskim Ośrdkiem Pmcy Spłecznej, Sądem Rdzinnym, Strażą Miejską, Plicją, Wjewódzkim Ośrdkiem Terapii Uzależnień w Rzeszwie, Pgtwiem Opiekuńczym, Stwarzyszeniem B 4, Karan-em, Caritas i inne, Zapraszanie dzieci i młdzieży z innych placówek światwych i wychwawczych na widwiska, inscenizacje i d knkursów. Zrganizwanie " Dni Otwartych" w gimnazjum dla uczniów kl. VI, w liceum dla uczniów klas trzecich. Przeprwadzanie międzyklaswych knkursów, np. na najładniejszą ftgrafię z wakacji - głaszanie wyników knkursu i nagradzanie zwycięzców. Zrganizwanie wewnątrzszklneg knkursu "Patrn szkły Jan III Sbieski" Organizwanie sptkań z sbami dgrywającymi isttną rlę w życiu spłeczn-plitycznym Rzeszwa. 6

7 ROZDZIAŁ II TREŚCI WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W 3-LETNIM CYKLU NAUKI W GIMNAZJUM HASŁO DO REALIZACJI CELE PRACY WYCHOWAWCZEJ EWALUACJA REALIZACJA Człwiek i jeg emcje. Umiejętnść prawidłweg kreślania swich stanów emcjnalnych. bserwacja, lek.wych. każdrazwy kntakt z uczniem Kształtwanie pczucia własnej wartści i wartści każdeg człwieka tech. scjmetryczne, jw., ścież.ed., j. pl., wycieczki, religia, wych. d życia w rdzinie Nabywanie umiejętnści radzenia sbie ze swimi emcjami, umiejętne wyrażanie swjeg stanu psychiczneg. bserwacja, tech. scjmetryczne, jw. j.pl., ścież.ed., wyjazdy, Kształtwanie djrzałeg i dpwiedzialneg pstępwania, uświadmienie dpwiedzialnści za swje działania. jw., jw., histria, religia, wdżwr Mtywwanie uczniów d wysiłku, nagradzanie efektów pracy j.w każdrazwy kntakt z uczniem Nabywanie umiejętnści rzróżniania i pielęgnwania uczuć kleżeństwa przyjaźni, miłści. jw., lek.wych., ws każd. knt. z uczniem. Nagradzanie na frum klasy, szkły właściwych pstaw spłecznych. rzmwa każdrazwy kntakt z uczniem Rzwijanie szacunku d tradycji i histrii własnej rdziny, szukanie jej krzeni genealgicznych. analiza dzieł sztuki, ws, histria, ścież.ed. 7

8 Rzbudzanie pstawy tlerancji dla dmiennści różneg typu. sndaż, lek.wych., ws, każd.knt. z uczniem, j.pl.,hist, Zapznanie z dziełami sztuki: wystawy, kncerty. Pznawanie spsbu wyrażania emcji pprzez działalnść artystyczną. analiza dzieł sztuki, lek.sztuki., kółk plast., Indywidualna pieka nad uczniami z rdzin dysfunkcyjnych raz uczniami z różneg rdzaju deficytami analiza sytuacji rdzinnej, dkumentacji rzmwa lek.wych. każdrazwy kntakt z uczniem Diagnzwanie sampczucia dzieci w klasie. bserwacja lekcja wychwawcza, każdrazwy kntakt z uczniem Prawa i bwiązki człwieka Zrzumienie swjej przynależnści d śrdwiska lkalneg i państwa. Identyfikacja z bwiązkami bywatela. bserwacja, lek.wych. ws, histria, Pznanie praw bywatelskich. test, sprawdz., ws, lek.wych., Przygtwanie d uczestnictwa w życiu spłeczeństwa bywatelskieg. bserwacja, test, ws, lek.wych., ścież.ed. Zapznanie z miejscami i instytucjami ważnymi dla naszeg państwa (sejm, senat, Muzea...). bserwacja, ws, lek.wych., histria, Zrzumienie rli wybrów demkratycznych pprzez sptkania z sbami wybranymi w takich wybrach (radny...). test, jw., Człwiek we współczesnym świecie Pznawanie mechanizmów transfrmacji systemwej przebiegającej w Plsce. sprawdz., ws, lek.wych. Zrzumienie mechanizmów gspdarki rynkwej. test, ws, lek.wych., 8

9 Kształtwanie umiejętnści krzystania z mediów. bserwacja, dyskusja, jęz.plski, kółk teatr., ścież. ed. lek.wych., Uwrażliwienie na zagrżenia bserwacja ścież.ed. dtyczące człwieka we współczesnym świecie. aktywnści w akcjach charytatywnych, lek.wych., wycieczki, Rzwijanie asertywnści. bserwacja, tech.scj-techniczne, każdrazwy kntakt z uczniem, lek.wych., wycieczki, ws, Wspieranie rzwju mralneg i kształtwanie właściwej hierarchii wartści. jw. jw. Dradztw zawdwe Przygtwanie uczniów d wybru dalszej drgi kształcenia i przygtwania d zawdu ankieta, testy lekcje wychwawcze, ws, sptkania z dradcą zawdwym i przedstawicielami różnych szkół i zawdów 9

10 ROZDZIAŁ III TREŚCI WYCHOWAWCZE W TRZY-LETNIM CYKLU NAUKI W LICEUM Obszar działania ddziaływań wychwawczyc h w kl. I-III wychwanie mralne Cele Ewaluacja Realizacja 1. Dsknalenie umiejętnści pracy nad sbą, budwanie pczucia własnej wartści i adekwatnej samceny. 2. Określanie własnej tżsamści. 3. Wdrażanie d kreślania hierarchii zadań i wartści. 4. Dknywanie wybrów i pdejmwanie decyzji zgdnych z gólnludzkimi wartściami. 5. Wychwanie d prawdy, uczciwści, dpwiedzialnści i pracy. 6. Zapbieganie aktm dyskryminacji, krekta negatywnych nastawień wbec niepełnsprawnści 7. Nagradzanie na frum klasy, szkły właściwych pstaw spłecznych bserwacja, sndaż lekcje wychwawcze, każdrazwy kntakt z uczniem kształtwanie sfery emcjnalnej 1.Kształtwanie umiejętnści dstrzegania własnych uczuć i spsbów ich wyrażania. 2. Kształtwanie uczuć ku wyższym wartścim. 3. Kształtwanie umiejętnści empatii. 4. Kształtwanie pjęcia przyjaźni i miłści. 5. Wspieranie dzieci z rdzin dysfunkcyjnych raz dzieci mających deficyty emcjnalne analiza dzieł sztuki, audycje, lekcje wychwawcze, histria, WOS, religia 10

11 wychwanie ku wartścim 1. Kształtwanie umiejętnści dknywania prawidłwych cen i sądów. 2. Wdrażanie d knstruwania systemu wartści jednstki i grupy spłecznej. 3. Przygtwanie uczniów d życia w rdzinie. 4. Kształtwanie pstaw patritycznych i bywatelskich. 5. Przekazywanie i pdtrzymywanie tradycji nardwych. 6. Kształtwanie szacunku d dziedzictwa nardweg; 7. Pszerzanie wiedzy reginie. 8. Ukazywanie pzytywnych wzrów w sbie patrna szkły. dyskusja, analiza dzieł sztuki, audycje, lekcje wychwawcze, histria, WOS, religia,kółk plastyczne wychwanie spłeczne 1. Przygtwanie d demkratyczneg i dpwiedzialneg pdejmwania decyzji. 2. Ukazanie różnych mżliwści spędzania czasu wlneg w spłecznści uczniwskiej. 3. Kształcenie pstawy zaangażwania młdzieży w życie śrdwiska lkalneg. 4. Przygtwanie d życia w rdzinie. 5. Kształcenie pstaw eklgicznych. 6. Pbudzanie d refleksji na temat prblemów współczesneg świata. Wdrażanie d świadmeg wybru drgi zawdwej. sndaż, ankieta, wywiad, pgadanka lekcja wychwawcze, każdrazwy kntakt z uczniem, rzmwa z ekspertem, wychwanie estetyczne i kulturalne 1. Przygtwanie d dbiru dóbr kultury. 2. Kształtwanie wrażliwści estetycznej. 3. Rzwijanie wybraźni i zdlnści twórczych. 4.Odkrywanie piękna. dyskusja, analiza dzieł sztuki, lekcje wychwawcze, wyjścia d kina, teatru, każdrazwy kntakt z uczniem, kółk plastyczne 11

12 wychwanie przdrwtne 1. Trska rzwój fizyczny i zdrwie. 2. Prfilaktyka zdrwtna. Trska pznanie zasad funkcjnwania własneg rganizmu. 3. Ukazanie zajęć sprtwych jak alternatywneg spsbu spędzania czasu wlneg. 4. Trska higienę i własne bezpieczeństw. 5. Prfilaktyka uzależnień. 6. Prfilaktyka nawyku zdrweg żywienia. 7. Otczenie szczególną pieką uczniów z prblemami zdrwtnymi pgadanka, test, ankieta, lekcje wychwawcze, pieka higienistki szklnej, prgramy prfilaktyczne Dradztw zawdwe Przygtwanie uczniów d wybru dalszej drgi kształcenia i przygtwania d zawdu ankieta, testy lekcje wychwawcze, ws, sptkania z dradcą zawdwym i przedstawicielami różnych szkół i zawdów SYTUACJE ZAGROŻENIA I FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ 1. Niedstatek eknmiczny: współpraca z MOPS-em, Caritasem, kierwanie d Centrum Pmcy Rdzinie, zwlnienia ze składek ubezpieczeniwych, wypżyczanie pdręczników z bibliteki szklnej, biady, zakup dzieży, prezenty mikłajkw gwiazdkwe 2. Patlgia rdziny i uzależnienia: prfilaktyka uzależnień na lekcjach wychwawczych (prgramy prfilaktyczne ujęte w Prgramie Prfilaktycznym Szkły, prgramy wychwawcze klas, filmy,itp.) warsztaty terapii zajęciwej w świetlicy Prfilaktyczn Wychwawczej Prmyk skupiającej uczniów z terenu Gimnazjum Nr 7 w Rzeszwie, którym rdzice nie mgą zapewnić pieki w czasie wlnym d zajęć szklnych; z zaburzeniami zachwania; wychwujących się w warunkach niekrzystnych dla ich rzwju, współpraca z CPR, Pradnią Pedaggiczn - Psychlgiczną, Sądem Rdzinnym, Centrum Prfilaktyki i Terapii Uzależnień, Pradnią Zdrwia Psychiczneg dyżury pedagga szklneg (każdy rcznik ma zapewniną piekę jedneg pedagga), działalnść zespłów wychwawczych (systematyczna współpraca z pedaggiem), bserwacja i każdrazwe udzielanie pmcy. 12

13 3. Prblemy w nauce: zajęcia wyrównawcze (w miarę ptrzeb z pszczególnych przedmitów), pmc wewnątrzklaswa i międzyklaswa (pmc kleżeńska), współpraca z Uniwersytetem Rzeszwskim raz Plitechniką Rzeszwską (krepetycje dla uczniów), pmc ze strny nauczycieli przedmitu, zbieranie infrmacji uczniach przez pszczególnych wychwawców, współpraca z Pradnią Pedaggiczn Psychlgiczną, Pradnią Zdrwia Psychiczneg. ROZDZIAŁ IV STAŁE UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM UROCZYSTOŚĆ ZADANIE WYCHOWAWCZE TERMIN Rcznica bitwy pd Wiedniem / r./ budzenie uczuć patritycznych, pczucia dumy nardwej, znaczenia wlnści i niepdległści, hłd dla patrna szkły, który dniósł zwycięstw nad Turkami, 12 września audycja zwrócenie uwagi na sylwetkę i zasługi Jana III Sbieskieg patrna szkły, Dzień Sybiraka budzenie uczuć patritycznych, pamięć p przdkach, 17 września Dzień Edukacji Nardwej umacnianie więzi między człnkami spłecznści szklnej, pkazanie różnych frm pdziękwania za trud nauki i wychwania wbec wszystkich pracwników gimnazjum, ukazanie rli i znaczenia nauki w życiu każdeg człwieka, 14 października Święt Niepdległści budzenie uczuć patritycznych, pczucia dumy nardwej, zrzumienie znaczenia wlnści i niepdległści dla nardu plskieg, wzbudzenie chęci uczestnictwa w urczystściach miejskich, 11 listpada Opłatek wigilijny umacnianie więzi z klegami i nauczycielami raz pracwnikami szkły, rzwój samdzielnści i budzenie inicjatywy w trakcie przygtwań d sptkania, kultywwanie plskich tradycji wigilijnych grudzień Dzień Kbiet szacunek dla kbiet, pszanwanie tradycji 8 marca Dzień Chłpca szacunek dla tradycji 29 września Pierwszy Dzień Wisny rzwijanie umiejętnści rganizwania imprez, planwania ich przebiegu, integracja klas, ukazanie różnych mżliwści zabawy i rzrywki, 21 marca 13

14 Święt uchwalenia Knstytucji 3-maja uświadmienie istty demkracji i jej rli w rzwju świadmści nardwej, zapznanie z bwiązkami i prawami człnków spłeczeństwa bywatelskieg, świadme uczestnictw w bchdach święta na terenie szkły i miasta, kwiecień/maj Dzień Dziecka/ Dzień Sprtu uczestnictw w imprezach sprtwych i zabawach, utrwalenie zasady fair play pdczas zawdów, przypmnienie treści Karty Praw Dziecka ONZ, pznanie instytucji pmcy dziecim. czerwiec ROZDZIAŁ V SZKOLNY SYSTEM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROZWIJAJĄCYCH TALENTY, ZAINTERESOWANIA, POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE ORAZ ORGANIZATORSKIE Organizacje uczniwskie i kła zaintereswań: Rdzaj zajęcia Samrząd Uczniwski Cele peracyjne -rzwijanie samdzielnści, bwiązkwści, pdejmwanie dpwiedzialnści, -rzwijanie umiejętnści spłecznych pprzez zdbywanie dświadczeń we wspólnym działaniu w grupie rówieśniczej, -rzwijanie inicjatywy uczniów, Szklny Klub Eurpejski pznanie tradycji i kultury innych krajów Uczniwski Klub Sprtwy "UKS SIÓDEMKA " Klub Przyjaciół Książki rganizwanie czasu wlneg raz wypczynku rzwijanie czytelnictwa wśród młdzieży SK LOP pznanie tajemnic przyrdy Kł turystyczne zapznanie uczniów z pdstawwymi frmami turystyki i rekreacji, rzwój sprawnści ruchwej i wyrabianie kndycji fizycznej, rzwijanie samdzielnści, uwrażliwianie na piękn krajbrazu Plski, Kł gegraficzne wędrówki i rajdy turystyczne 14

15 Kł teatraln - kabaretwe ujawnianie i pgłębianie zaintereswań petyckich i teatralnych, umżliwienie wyrażania emcji i różnych stanów psychicznych pprzez sztukę teatralną, mżliwść samrealizacji, Kł petyckie rzwijanie wrażliwści i wybraźni, kształtwanie pzytywnej hierarchii wartści, Kł plnistyczne budzenie zaintereswań językiem jczystym Kł matematyczne wędrówka p świecie liczb, wykresów i funkcji Kł histryczne zaintereswanie wspaniałą histrią jczysteg kraju Kł bilgiczne Kł plastyczne udzielanie ucznim pmcy w zrzumieniu sameg siebie, pbudzanie wrażliwści uczniów na piękn świata i wartści życia, kształtwanie pstaw szacunku wbec przyrdy i natury, zrzumienie, że człwiek jest dpwiedzialny za stan świata, umżliwienie kntaktu z wielkimi dziełami sztuki, uwrażliwienie na wartść i piękn dzieł, dbanie estetykę własneg wyglądu i świata, który nas tacza, pgłębianie przeżyć wewnętrznych np.: radści w czasie prcesu twórczeg, Kł chemiczne rzwijanie zaintereswań zjawiskami chemicznymi Kł fizyczne dstrzeganie zjawisk fizycznych w życiu cdziennym Kł szachwe wdrażanie uczniów d samdsknalenia Kł infrmatyczne wprwadzenie w świat wiedzy multimedialnej Kła języków bcych rzwijanie umiejętnści językwych Kł dziennikarskie rzwijanie umiejętnści spstrzegania wydarzeń Szklne Kł Caritas uwrażliwianie na ptrzeby drugieg człwieka Kł taneczne kształtwanie pczucia rytmu, słuchu muzyczneg GLOBE zaintereswanie atmsferą i śrdwiskiem Zajęcia wyrównawcze z różnych przedmitów wyrównywanie braków i zaległści w nauce 1.Uczniwie, którzy nie birą udziału w lekcjach religii lub wychwania d życia w rdzinie krzystają z czytelni w biblitece szklnej. 2.Inne frmy zajęć pzalekcyjnych mgą pwstawać w miarę narastania ptrzeb uczniów i mżliwści finanswych szkły. 15

16 ROZDZIAŁ VI OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE 1. Zadaniem wychwawcy jest: 1. twrzenie warunków wspmagających rzwój ucznia, prces jeg uczenia się raz przygtwania d życia w rdzinie i spłeczeństwie; 2. inspirwanie i wspmaganie działań zespłwych uczniów; 3. pdejmwanie działań, umżliwiających rzwiązywanie knfliktów w zesple uczniów raz pmiędzy uczniami a innymi człnkami spłecznści szklnej. 4. Kształtwanie pstaw tlerancji i twartści wbec sób z deficytami rzwjwymi. 2. Wychwawca w celu realizacji zadań wymieninych w punkcie 1: 1. tacza indywidualną pieką każdeg wychwanka; 2. planuje i rganizuje wspólnie z uczniami i ich rdzicami różne frmy życia zespłweg, rzwijające jednstki i integrujące zespół uczniwski raz ustala treści i frmy zajęć tematycznych na gdzinach d dyspzycji wychwawcy; 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jeg ddziale w ramach zespłu nauczycielskieg, uzgadniając z nimi i krdynując ich działania wychwawcze wbec gółu uczniów, a także wbec tych, którym ptrzebna jest indywidualna pieka (dtyczy t zarówn uczniów szczególnie uzdlninych jak i z różnymi trudnściami i niepwdzeniami), infrmuje ich w spsób dyskretny prblemach pzaszklnych i sytuacjach rdzinnych swich wychwanków, mających wpływ na pzim ich nauki i zachwanie; 4. utrzymuje kntakty z rdzicami uczniów (sptkania indywidualne, rzmwy telefniczne, wizyty w dmach, zawiadmienia listwne) w celu pznania i ustalenia ptrzeb piekuńcz-wychwawczych dzieci, kazywania rdzicm pmcy w ich działaniach wychwawczych wbec dzieci i trzymywania d nich pmcy w swich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkły; 5. współpracuje z pedaggiem szklnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikwaną pmc w rzpznawaniu ptrzeb i trudnści, także zdrwtnych raz zaintereswań i szczególnych uzdlnień uczniów. Organizację i frmy udzielania tej pmcy na terenie Szkły kreślają przepisy w sprawie zasad udzielania ucznim pmcy psychlgicznej i pedaggicznej. 6. Wychwawca krzysta w swej pracy z pmcy merytrycznej i metdycznej nauczycieli - dradców, pedagga szklneg, psychlga lgpedy, pracwników Pradni Psychlgicznej, lekarza i pielęgniarki szklnej, kuratrów zawdwych, pracwników Wydziału Prewencji Plicji, współpracuje z instytucjami kulturaln-światwymi działającymi w śrdwisku. 7. Sptkanie wychwawcy klasy z rdzicami pdsumwujące I półrcze rku szklneg dbywa się p zatwierdzeniu klasyfikacji najpóźniej w pierwszym tygdniu drugieg półrcza. 8. O terminie i miejscu sptkania wychwawca zawiadamia rdziców przez uczniów, bądź sbiście pdejmuje kntakt z rdzicami. 16

17 ROZDZIAŁ VII POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓŁNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE Isttą działań wychwawczych naszeg Gimnazjum jest wspólny frnt wszystkich. Wychwanie bejmuje człwieka we wszystkich sferach jeg sbwści. Wychwawcy muszą pamiętać, że wychwują własnym przykładem. Dlateg: 1. Szanują i uczą pszanwania gdnści każdeg człwieka. 2. Rzbudzają i rzwijają indywidualne zaintereswania u uczniów. 3. Kierują się we wszystkich swich działaniach prawdą i umiłwanie prawdy przekazują wychwankm. 4. Uczą rzróżniania dbra d zła. 5. Kchają i uczą miłści d Ojczyzny, tradycji i kultury nardwej. 6. Wymagają d wychwanków dpwiednich pstaw, twrząc jedncześnie klimat rzetelnej i życzliwej pracy. 7. Reagują na wszelkie przejawy niewłaściweg zachwania uczniów. 8. Kształtują prawidłwe relacje nauczyciel uczniwie pprzez budwanie atmsfery zaufania i życzliwści. 9. Udzielają ucznim pmcy w przezwyciężaniu niepwdzeń szklnych. 10. Dbają, by szkła była estetyczna i schludna. 11. Kształtują nawyki prządku i właściwych zasad zachwania. 12. Dbają bezpieczeństw, właściwe warunki i higienę pracy ucznia. ROZDZIAŁ VIII ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1. W Szkle twrzy się Zespół Wychwawczy, pracwujący prjekt prgramu wychwawczeg szkły i jeg zmian, analizujący prawidłwść ustalania cen z zachwania przez wychwawców klas, analizujący sytuację wychwawczą szkły, wysuwający wniski w tym zakresie d Dyrektra Szkły i Rady Pedaggicznej. W skład zespłu wchdzą: a. wicedyrektr Szkły jak przewdniczący, b. pedagg szklny, c. wychwawcy klas. 2. Wszyscy pracwnicy Szkły, uczniwie i ich rdzice mają bwiązek dstswania swich działań wychwawczych d zapisów Prgramu Wychwawczeg Szkły łącznie z zapisami Statutu w tym zakresie. 17

18 ROZDZIAŁ IX WZORZEC ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA III SOBIESKIEGO Z punktu widzenia psychlgii uczeń kńczący gimnazjum znajduje się w płwie fazy djrzewania. Osiąga stabilizację emcjnalną i djrzałść spłeczną. Uczestnicząc w prcesie wychwania i będąc w nim pdmitem działań pedaggiczn - psychlgicznych pwinien być dbrze przygtwany: d pełnienia dalszych ról spłecznych, przemyślaneg wybru stylu życia, wcneg pszukiwania kierunku kształcenia. Zgdnie z czekiwaniami, abslwent Gimnazjum będzie realizwał i cenił wartści wpajane ucznim przez pracwników szkły w trakcie wychwywania i nauczania. Będzie rzetelnie wyknywał swją pracę, będzie wrażliwy na piękn, będzie reagwał na krzywdę innych. W dalszej pracy nad sbą zwracać będzie uwagę na samdzielnść, panwanie, prawdę. Abslwent naszeg gimnazjum przejawiać będzie zaintereswanie życiem spłecznym i plitycznym w Plsce i na świecie, a wkrótce stanie się aktywnym człnkiem spłeczeństwa bywatelskieg. Chętnie będzie uczestniczył w życiu kulturalnym i w różnych jeg frmach będzie realizwał ptrzeby samrealizacji. Abslwent będzie znał, rzumiał i akceptwał nrmy i zasady spłecznie uznawane. Będzie dstrzegał krzyści, ale i zagrżenia płynące z demkracji i wlnści. Umiejętnie wykrzysta wiedzę i umiejętnści, zdbyte pdczas 3-letniej nauki, dla dbra swjeg, innych i jczyzny. XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO INTEGRACYJNEGO Abslwent naszej szkły t człwiek świadmy własnej wyjątkwści i drzemiących w nim mżliwści. 1. Jest świadmy swych krzeni: ma ugruntwane pczucie tżsamści nardwej, wywdzące się z tżsamści reginalnej, na gruncie miłści d małej jczyzny rzwija tżsamść eurpejską, szanuje swich przdków, ma szacunek dla przyrdy i świadmść, że jest jej częścią. 2. Twórcz przekształca rzeczywistść: jest przedsiębirczy, pdejmuje wyzwania, inicjuje kreatywne przemiany, ptrafi kierwać swim rzwjem, dąży d samdsknalenia, stsuje najnwsze zdbycze rewlucji technlgicznej, siąga cel na drdze uczciwści, prawdy, rzetelnej pracy, 18

19 rzwija swą wrażliwść na piękn. 3. Cechuje g tlerancja, dpwiedzialnść i twartść na innych: psiada umiejętnść prwadzenia dialgu, skutecznie kmunikuje się z tczeniem, ptrafi negcjwać i pracwać w zesple, pdejmuje decyzje grupwe, twórcz rzwiązuje knflikty, cechuje g duży stpień dpwiedzialnści za innych i za siebie, zna swe prawa i bwiązki. 4. Jest wypsażny we wszechstrnną wiedzę sbie i świecie: ptrafi krzystać z różnych źródeł wiedzy i samdzielnie selekcjnwać infrmacje, jest świadmym użytkwnikiem kultury, cechuje g dciekliwść pznawcza, zachwuje biektywizm, zna swe dbre i słabe strny, świadmie kształtuje swój charakter, ptrafi rzpznawać i radzić sbie z emcjami i negatywnymi uczuciami. 5. Prwadzi zdrwy tryb życia: jest wypsażny w pdstawwą wiedze uzależnieniach różneg typu i ptrafi świadmie ich unikać, rzumie ptrzebę higieniczneg trybu życia, zna spsby radzenia sbie ze stresem. ROZDZIAŁ X MONITORING I EWALUACJA Mnitring prgramu wychwawczeg prwadzny jest na bieżąc przez dyrektra szkły, wychwawców klas, pedagga. Pddawany jest systematycznej ewaluacji i mdyfikwany zgdnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter twarty. Bieżący mnitring i rczna ewaluacja pzwala na kreślenie mcnych i słabych strn pdjętych ddziaływań wychwawczych. Narzędzia mnitrujące: bserwacja zachwań uczniów, aktywnści, dyskusje z uczniami i z rdzicami, analiza wytwrów uczniów, dkumentów szklnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracwnikami szkły. Prgram wychwawczy zstał pzytywnie zapiniwany w dniu... uchwałą Rady Pedaggicznej nr.... Dyrektr ZSO NR 4 19

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji Parafialny Prgram Odnwy i Ewangelizacji I Etap - Kerygmat - Głszenie Ewangelii Na I Etapie Parafia dzielna jest na mniejsze części - Rejny i Pdrejny, c ułatwia kntakt ze wszystkimi sbami. Pwływana jest

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOTARSKU P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y W wychwaniu chdzi właśnie t, aŝeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, aŝeby bardziej był, a nie tylk więcej miał, aby więc

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna Prgram Wychwawczy Przedszkla nr1 im.słneczna Jedyneczka Autr prgramu: Rada Pedaggiczna Przedszkle nr 1 im.słneczna Jedyneczka w Krasnymstawie Spis treści: 1. Pdstawa prawna 2. Charakterystyka prgramu 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. Kncepcja pracy szkły zstała pracwana w parciu : 1. Ustawę systemie światy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 Załżenia knkursu: W knkursie birą udział wszyscy uczniwie klas I-VI wraz z wychwawcami. Zadania knkurswe będą pdzielne na kategrie, sbn dla klas I-III i IV-VI.

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn - Spłecznych i Szkleń Kim jesteśmy? Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn-Spłecznych i Szkleń (WCIES) jest samrządwą placówką dsknalenia nauczycieli, instytucją

Bardziej szczegółowo