PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma, c psiada, umiał bardziej i pełniej być człwiekiem, t znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylk z drugim, ale i dla drugich Jan Paweł II

2 Szklny prgram wychwawczy zawiera: 1. Kncepcję prgramu 2. Prgram wychwania 3. Wymiar pracy edukacyjnej nauczycieli 4. Pwinnści wychwawcy klasweg 5. Cele współdziałania nauczycieli i rdziców 6. Skutecznść współdziałania nauczycieli-wychwawców z rdzicami 7. Zasady współdziałania nauczycieli-wychwawców z rdzicami 8. Wychwanie w Samrządzie Uczniwskim 9. Plan działań wychwawczych realizwanych w ddziale przedszklnym 10. Plan działań wychwawczych klasy I III 11. Plan działań wychwawczych klasy IV - VI 12. Plan działań wychwawczych klasy I III gimnazjum 13. Wizerunek abslwenta edukacji wczesnszklnej 14. Wizerunek abslwenta szkły pdstawwej 15. Wizerunek abslwenta gimnazjum 16. Kalendarz knkursów 17. Kalendarz imprez i urczystści szklnych 18. Plan wycieczek

3 Kncepcja prgramu Sam prgram zawiera jedynie gólne zasady, jakimi kierują się nauczyciele raz wizerunek abslwenta naszej szkły ideał, jaki chcielibyśmy siągnąć. Prces wychwawczy kreślają inne dkumenty, jak : misja szkły, szklny system ceniania, a szczególnie część pświęcna cenie zachwania, regulamin szkły kreślający między innymi zasady wzajemneg współżycia człnków spłecznści szklnej. Pnadt prgram wychwawczy zawarty jest w fercie ddatkwych adreswanej d uczniów, a przede wszystkim w nas samych ludziach, którzy się wychwania pdejmują. WYCHOWANIE NA KAŻDEJ LEKCJI SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PROCEDURY SZKOLNE WIZERUNEK ABSOLWENTA PROGRAM WYCHOWAWCZY OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MISJA SZKOŁY CODZIENNA CIĘŻKA PRACA Prgram wychwawczy naszej szkły: 1. Określa widące wartści: dpwiedzialnść, uczciwść, bwiązkwść, slidnść, samdzielnść, zaradnść, prawdmównść, prawść, szacunek dla innych, krytycyzm wbec siebie i innych, znajmść własneg tczenia, twartść,

4 2. Frmułuje cel wychwania szklneg: Kształtwanie bywatela twórczej sbwści, człwieka gólnie wykształcneg i kulturalneg przygtwaneg d życia w nwczesnym świecie. 3. Prgram wychwawczy kreśla także pracę wychwawczą jak zgdne współdziałanie uczniów, rdziców i nauczycieli, które prwadzi d siągnięcia celów pisanych w Misji Szkły. Realizację prcesu wychwania w szkle prgram pwierza wszystkim nauczycielm zatrudninym, wspmaganym przez wszystkich pracwników szkły. Wychwawcy klas w szczególnści rganizują i krdynują działania z ddziałem pwierznym ich piece, nie są jednak jedynymi realizatrami prgramu wychwawczeg. W realizacji prgramu wychwawczeg kładzie się nacisk na stswanie jasn kreślnych dla wszystkich człnków spłecznści szklnej reguł pstępwania. Tak więc dzieci mgą z łatwścią przewidzieć czekiwania nauczycieli wbec pstępwania uczniów, znają prmwane i nie akcentwane zachwania. 4. Określa zadania szkły jak śrdwiska wychwawczeg : pieka wychwawców nad bilgicznym i psychlgicznym rzwjem wychwanków, chrna wychwawcza nad działaniem wychwanka w życiu spłecznści śrdwiskwej, przygtwanie wychwanka d samdzielneg życia, skrdynwanie ddziaływań wychwawczych dmu, szkły i śrdwiska rówieśniczeg. 5. Określa zadania nauczyciela wychwująceg : krewanie sytuacji, w których dzieck aktywnie rzwija wszystkie strefy swjej sbwści, kształtwanie umiejętnści współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i spłecznej przez wspólną naukę, zabawę, wybór właściwych frm spędzania wlneg czasu, budwanie brazu własnej sby w parciu rzetelną samcenę, zaszczepienie pstaw pzytywneg i zrównważneg reagwania w sytuacjach trudnych raz właściweg spsbu wyrażania cen i sądów aprbujących lub negujących różne zachwania swje i innych sób.

5 6. Określa metdy pracy: gry i zabawy, dyskusje na frum klasy, scenki rdzajwe, twórczść artystyczna, plastyczna i techniczna, gry dramatyczne, treningi umiejętnści, prjektwanie dkumentów, symulacje, warsztaty pznawcz-dsknalące, wycieczki krajznawcze i tematyczne, wyjazdy śródrczne, 7. Określa frmy pracy: praca w zespłach zadaniwych, praca w grupach, praca indywidualna.

6 Prgram wychwania Wychwanie - t jedn z trzech głównych zadań edukacyjnych, tzw. triady bk nauczania i kształtwania umiejętnści. Zespół Szkół w Myśliwcu ma zapewnić jednść i równwagę pmiędzy wiedzą, umiejętnściami i wychwaniem, dające gwarancję : rzwju intelektualneg: umiejętnści pszukiwania infrmacji, rzwijanie zaintereswań, rzwju spłeczneg: umiejętnść współżycia w grupach spłecznych, jakimi są: klasa, rdzina, grupa rówieśnicza; pdział ról w różnych grupach spłecznych, umiejętnść rezygnacji, wyrzeczeń, pświęceń, pmc w chrbie, cierpieniu, przyjaźń, kleżeństw, rzwju fizyczneg: dbałść zdrwie, sprawnść fizyczną, hart ducha i ciała wychwania patrityczneg : pczucie przynależnści nardwej, więzi nardwej i reginalnej raz więzi z przdkami, szacunek dla tradycji nardwych, współtwrzenie histrii nardwej, twartść na świat i inne kultury, wychwania religijneg - człwiek w spsób knieczny jest zwrócny d Bga (zintegrwanie treści z wychwaniem spłecznym, umysłwym, fizycznym, mralnym - Wszystk więc, c byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie ") wychwania estetyczneg: wrażliwść na piękn warunkiem rzwju pełnej, integralnej sbwści ucznia, pbudzanie d twórczej i aktywnej pstawy.

7 POWINNOŚCI NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 1. Pracą wychwawczą klasy kieruje nauczyciel. 2. Zadaniem wychwawcy jest sprawwanie pieki wychwawczej nad uczniami, a w szczególnści : twrzenie warunków wspmagających rzwój ucznia, prces jeg uczenia się raz przygtwania d życia w rdzinie i spłeczeństwie, inspirwanie i wspmaganie działań zespłwych uczniów, pdejmwanie działań umżliwiających rzwiązywanie knfliktów w zesple uczniów raz pmiędzy uczniami, a innymi człnkami spłecznści szklnej. 3. W celu realizacji zadań wychwawca: tacza indywidualną pieką każdeg wychwanka, planuje i rganizuje wspólnie z uczniami i ich rdzicami : - różne frmy życia zespłweg, rzwijające jednstki i integrujące zespół uczniwski, - ustala treści i frmy zajęć tematycznych na gdzinach d dyspzycji wychwawcy klasy, współdziała z nauczycielami uczącymi w jeg klasie, uzgadniając z nimi i krdynując ich działania wbec gółu uczniów, a także wbec tych, którym ptrzebna jest indywidualna pieka (dtyczy t zarówn uczniów szczególnie uzdlninych, jak i z różnymi trudnściami i niepwdzeniami), 4. Utrzymuje kntakt z rdzicami uczniów w celu : pznania i ustalenia ptrzeb piekuńcz - wychwawczych ich dzieci, współdziałania z rdzicami, tzn. kazywania im pmcy w ich działaniach wychwawczych wbec dzieci i trzymywania d nich pmcy, w swich działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i szkły, zapznania ich z przepisami dtyczącymi ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów raz przeprwadzania sprawdzianów kmpetencji, przekazania rzetelnej infrmacji na temat sweg dziecka, jeg pstępów w nauce i zachwaniu, przekazywania infrmacji i prad w sprawach wychwania i dalszeg kształcenia dzieci, uzyskiwania infrmacji i pinii na temat pracy szkły

8 2. Współpracuje z pedaggiem szklnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikwaną pmc w rzpznawaniu ptrzeb i trudnści, także zdrwtnych raz zaintereswań i szczególnych uzdlnień uczniów. Organizację i frmy udzielania tej pmcy na terenie szkły kreślają przepisy w sprawie zasad udzielania pmcy psychlgicznej i pedaggicznej. 3. Wychwawca ma praw krzystać w swej pracy z pmcy merytrycznej i metdycznej ze strny właściwych placówek i instytucji światwych i naukwych. 4. Czuwa nad realizacją bwiązku szklneg. 5. Prawidłw prwadzi kreślną przepisami dkumentację pracy dydaktyczn - wychwawczej w klasie (dziennik lekcyjny, arkusze cen, świadectwa szklne...) 6. Nauczyciel wychwawca klas I - III pnadt : zapznaje się z wynikami badań gtwści szklnej prwadznej w ddziale przedszklnym, dknuje ceny piswej zgdnie z wewnątrzszklnym systemem ceniania. 7. Pczątkujący nauczyciel ma praw d : zapewniania mu nauczyciela piekuna spśród pedaggów daneg przedmitu, zabezpieczenia w prgramy nauczania, bwiązujące w szkle regulaminy i inne materiały, pmcy metdycznej i merytrycznej ze strny dyrekcji szkły i nauczyciela piekuna.

9 Cele współdziałania nauczycieli i rdziców 1. Dążenie d usprawniania pracy wychwawczej z uczniami. 2. Lepsze pznanie przez nauczycieli i rdziców pszczególnych uczniów zarówn w śrdwisku szklnym i dmwym. 3. Zjednywanie rdziców dla gółu uczniów. 4. Uświadmienie rdzicm, że wielstrnny rzwój dziecka zależy d wspólnie realizwanych działań przez dm i szkłę. 5. Umacnianie więzi emcjnalnej między wychwawcami i rdzicami pprzez wspólne wyknywanie zadań. 6. Umżliwienie dwukierunkweg przumiewania się nauczycieli i rdziców na zasadzie demkratyzmu i partnerstwa. 7. Wymiana pinii i spstrzeżeń, np.: w sprawie rzwju fizyczneg, spłeczneg i psychiczneg uczniów lub dczuwanych przez nich ptrzeb psychspłecznych. 8. Sugerwanie rdzicm kreślnych frm ddziaływań wychwawczych, za pmcą których mgliby wydatnie pmóc swym dziecim w nauce i zachwaniu. 9. Ułatwienie wychwawcm zrzumienia stsunku ucznia d swej rdziny raz czekiwań wbec nieg. Skutecznść współdziałania nauczycieli wychwawców 1. Lepsze pznanie i rzumienie uczniów. z rdzicami 2. Przewartściwanie wzajemnych pstaw. 3. Uzgdnienia działań wychwawczych. 4. Udzielanie sbie wzajemnej pmcy. 5. Stwarzanie właściwej atmsfery wychwawczej w szkle i w dmu

10 Zasady współdziałania nauczycieli - wychwawców i rdziców 1. Zasada pzytywnej mtywacji (świadmść celwści współpracy). 2. Zasada partnerstwa - równrzędne prawa i bwiązki wychwawców i rdziców. 3. Zasada wielstrnneg przepływu infrmacji. 4. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy. Wychwanie w Samrządzie Uczniwskim Samrząd Uczniwski jest jednym z integralnych rganów szkły i reprezentuje wszystkich uczniów. Wychwanie pprzez pracę w Samrządzie Uczniwskim ma na celu : 1. Kształcenie umiejętnści współdziałania i współdecydwania. 2. Kształcenie umiejętnści pracy w szkle. 3. Przygtwywanie d aktywneg udziału w życiu szkły. 4. Wpajanie dpwiedzialnści za siebie, grupę i szkłę. 5. Kształcenie pzytywnych cech charakteru, takich jak: wytrwałść, systematycznści bezintereswnść. 6. Kształtwanie umiejętnści nawiązywania kntaktu między ludźmi. 7. Rzwijanie aktywnści i twórczej pstawy.

11 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH REALIZOWANYCH W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM Zadanie główne: Przedszklak jest kulturalny L.p. Zadania szczegółwe Nrmy pstępwania Samdzielne pdejmwanie prstych bwiązków w dmu i w przedszklu, sprzątanie swich zabawek, układanie książek, pieka nad swim zwierzakiem Uwrażliwienie dzieci na ptrzeby innych człnków rdziny, Spkjne i ciche zachwanie pdczas gdy inni dpczywają, piekwanie się sbami chrymi, starszymi, niepełnsprawnymi Uczenie się używania zwrtów grzecznściwych w kreślnych sytuacjach (dzień dbry, d widzenia, prszę, dziękuję, przepraszam) Dstarczenie dziecim wzrców właściweg zachwania się (pstawa nauczycielki, pstacie z literatury, itp.) Utrwalenie nawyków kulturalneg zachwania się w miejscach publicznych (w sklepie, autbusie,) Pszanwanie własnści i wytwrów pracy klegów Uczenie się mówienia miłych słów raz dziękwania innym za te słwa Szanwanie wspólnych zabawek i dkładanie ich na wyznaczne miejsce Opanwanie umiejętnści kulturalneg jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.) Przyzwyczajanie dzieci d przestrzegania zasad dtyczących utrzymywania prządku i szanwania zieleni w najbliższym tczeniu używaj frm grzecznściwych, nie mów z pełnymi ustami, kazuj szacunek sbm drsłym, starszym, pamiętaj kulturalnym zachwaniu w trakcie pwitań i pżegnań (dzień dbry, d widzenia), bądź miły dla innych sób (klegów i drsłych), dbaj prządek wkół siebie (nie śmieć, sprzątaj p zabawie), słuchaj, kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają.

12 (papierki wrzucamy d ksza, nie depczemy trawników, nie niszczymy drzew, krzewów) Zadanie główne: Przedszklak jest dbrym klegą Zawieranie umów z dziećmi dtyczących zgdnie baw się z właściweg zachwania w przedszklu, klegami, knsekwentne ich przestrzeganie szanuj cudzą własnść, Intereswanie się wytwrami swich klegów, dziel się z innymi tym c dstrzeganie wysiłku włżneg w ich masz, pwstanie, pszanwanie własnści i wytwrów nie wyrządzaj krzywdy pracy klegów innym, Rzumienie, że inni mają takie same ptrzeby nie rób drugiemu, c tbie jak ja: uczestnictwa w zabawach, krzystania z nie miłe (nie wyśmiewaj zabawek, spżywania słdyczy (w związku z się, nie przedrzeźniaj, nie tym dzielenie się nimi) przezywaj), Uczenie się właściweg zachwania pdczas pmagaj tym, którzy tej rzwiązywania zaistniałeg knfliktu - używanie pmcy ptrzebują zwrtów grzecznściwych, krzystanie z pmcy i dradztwa nauczycielki, zrzumienie teg, c przeżywają inni Słuchanie klegów pełniących dyżur w grupie, pdprządkwywanie się ich plecenim i uwagm Wyrabiane nawyku uprzejmeg witania się z innymi (mówienie dzień dbry, skinienie ręką, itp.) Dstrzeganie i przeciwstawianie się przejawm samlubstwa, krucieństwa, przezywania, dkuczania (rzumienie przeżyć z tym związanych) Sprawianie radści innym dziecim przez składanie życzeń imieninwych i urdzinwych, Opiekwanie się tymi klegami, którzy tej pmcy ptrzebują, Zadanie główne: Przedszklak kntrluje swje zachwanie

13 Ustalenie reguł i nrm życia w grupie dtyczących: - zgdneg zachwania się pdczas zabaw - kulturalneg włączania się d zabaw klegów - krzystania ze sprzętu i zabawek - mądreg rzwiązywania zaistniałych knfliktów - przumiewania się umiarkwanym głsem Przestrzeganie zasad pdprządkwania się dyżurnym np. łazienka, sala Pnszenie knsekwencji łamania przyjętych umów Reagwanie na umówine sygnały np. sygnał kńczący zabawę Uczenie dzieci właściweg zachwania w stsunku d innych ( nie stsujemy braźliwych słów) Uczenie dzieci umiejętnści kreślania swich uczuć, wyrażania swich czekiwań w spsób zrzumiały dla innych Zapznawanie z bezpiecznymi spsbami rzładwywania emcji nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmlenie p kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru) Pznawanie wzrców właściweg zachwania (pstawa nauczyciela, pstacie z literatury) Udział w inscenizacjach dziecięcych z wykrzystaniem literatury Rzróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utwrach literackich i w sytuacjach cdziennych Pdejmwanie prób ceny i cenianie pstępwania bhaterów bajek i pwiadań Układanie zakńczeń histryjek brazkwych, przewidywanie skutków złeg pstępwania, unikaj krzyku, kłótliwści, przestrzegaj zawartych umów, reguł, ceniaj zachwanie, a nie sby, wyrażaj swje emcje w spsób kntrlwany, krzystaj z pmcy drsłych w trudnych sytuacjach, ciesz się z sukcesów, przyjmuj z gdnścią prażki, wystrzegaj się kłamstwa, dróżniaj dbr d zła, mów swich uczuciach (dczuciach)

14 wyciąganie wnisków Pdejmwanie ceny pstępwania własneg i klegów w knkretnych sytuacjach Uczenie się mówienia rzeczach miłych, wyrażanie dezaprbaty dla zachwań negatywnych Zadanie główne: Przedszklak dba bezpieczeństw Ustalenie zasad warunkujących nie ddalaj się d grupy z bezpieczeństw pdczas pbytu w przedszklu miejsca zabaw, (sala, teren) raz na wycieczkach nie próbuj nieznanych ci prduktów i ptraw Przestrzeganie zakazu spżywania prduktów nieznaneg pchdzenia, nieznaneg pchdzenia (wce, rśliny, infrmuj drsłych grzyby, słdycze trzymywane d bcych) swich dlegliwściach Omówienie spsbu pstępwania w razie pamiętaj swój adres złeg sampczucia, skaleczenia, kreślnej zamieszkania, dlegliwści unikaj niebezpiecznych Zapamiętanie własneg imienia i nazwiska zabaw i zachwań, raz adresu zamieszkania zachwaj strżnść w W tku zajęć scenek rdzajwych, dramy kntaktach z bcymi, pznanie knsekwencji niebezpiecznych przestrzegaj zasad ruchu zabaw i zachwań drgweg dla pieszych, Pznanie niektórych mżliwści radzenia sbie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu Rzumienie przestrzegania zasad kdeksu drgweg dla pieszych Dstarczenie wzrców właściweg zachwania na ulicy (wycieczki na skrzyżwanie, filmy edukacyjne, książki) Zadanie główne: Przedszklak dba swje zdrwie Dstarczanie dziecim wzrców właściweg nie krzycz, mów zachwania w różnych sytuacjach umiarkwanym głsem, Czynne uczestnictw dzieci w zabawach częst krzystaj z pbytu rganizwanych przez nauczycielkę (zabawy na świeżym pwietrzu,

15 ruchwe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, pbyt na świeżym pwietrzu) Uczenie się umiejętnści dknywania wybru dpwiednieg ubrania stswnie d pgdy Kształtwanie nawyku zjadania śniadania Systematyczne mbilizwanie dzieci d stswania zabiegów higienicznych raz mycia rąk przed psiłkami i p wyjściu z ubikacji Rzumienie ptrzeby wizyt kntrlnych u lekarza pediatry raz stałeg kntrlwania i leczenia zębów Stswanie w zajęciach różnych frm hartuj swój rganizm, ubieraj się dpwiedni d temperatury, zjadaj przygtwane dla ciebie psiłki, pamiętaj krzystaniu z zabiegów higienicznych, zasłaniaj ns i usta przy kichaniu i kasłaniu, nie bawiaj się wizyty u lekarza, mów tym, czeg się bisz, unikaj hałasu. 8. sprzyjających zrzumieniu ptrzeb własnych i klegów (drama, pedaggika zabawy, itp.) Uświadamianie dziecim kniecznści spżywania wców i warzyw jak źródła witamin Zadanie główne: Przedszklak zna swje tradycje rdzinne i nardwe Pbudzanie ciekawści d intereswania się tradycjami swjej rdziny Wzmacnianie więzi rdzinnych pprzez udział rdziców i dziadków w urczystściach rganizwanych w przedszklu, zajęciach twartych, festynach. Prwadzenie rzmów i zajęć dtyczących pznawania pracy zawdwej rdziców i dziadków, W trakcie zajęć raz przy każdej nadarzającej się kazji uświadamianie dziecim ich przynależnści nardwej - jesteśmy Plakami, mówimy p plsku, rzumiemy znaczenie słwa jczyzna kultywuj tradycje swjej rdziny rzmawiaj z rdzicami ich pracy pamiętaj urczystściach rdzinnych bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz szanuj język jczysty i tradycje nardwe pznaj piękn swjej miejscwści, swjeg reginu, kraju,

16 Zapznawanie dzieci z barwami nardwymi, gdłem i hymnem Plski PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASA I Dzieck znajduje swje miejsce w grupie i działa w niej Efekty działań wychwawczych: Ma pczucie przynależnści d klasy jak ważneg jej gniwa Szanuje innych, kazuje im t w słwach i działaniu, stsuje zwrty grzecznściwe Chce i wyraża ptrzebę działania w klasie jak grupie rówieśniczej Współtwrzy i respektuje nrmy grupwe Pznaje swje krzenie i kcha swją Ojczyznę Lp Cele peracyjne 1. Pznajemy się przez zabawę i inne imprezy klaswe. 2. Pznajemy i stsujemy zasady dbreg Zadania Uczestniczymy w grach i zabawach. Organizujemy i bierzemy udział w urczystściach klaswych i szklnych. Zachwujemy się zgdnie z przyjętymi nrmami, stsujemy zwrty grzecznściwe i z szacunkiem dnsimy się d Osba dpwiedzialna - rdzice - inni nauczyciele raz pracwnicy szkły

17 zachwania innych. -rdzice 3. Prezentujemy Przygtwujemy: się dla innych - przedstawienia teatralne, -wystawy plastyczne w klasie raz - rdzice - uczniwie prace knkurswe - występy wkalne- slwe i zespłwe 4. Pznajemy Bierzemy udział w pieszych swje wycieczkach w klicach szkły uczniwie krzenie Pznajemy symble nardwe i Ojczyznę i kształtujemy właściwą pstawę PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASA II Dzieck zna nrmy dbreg zachwania i według nich pstępuje Efekty działań wychwawczych: Dświadcza współzależnści i współdpwiedzialnści za działanie grupy Wie, jak właściwie zachwać się w różnych sytuacjach i miejscach Zna symble nardwe, reginalne i wie jak się wbec nich zachwać Zna i stsuje pjęcie bwiązkwści, systematycznści i punktualnści Lp Cele peracyjne 1. Uczymy się wzrw wywiązywać z bwiązków ucznia jesteśmy systematyczni, punktualni i bwiązkwi 2. Pznajemy regulaminy zachwania w instytucjach publicznych i stsujemy się d nich. 3. Pgłębiamy wiedzę Zadania Wiemy, jakie są nasze bwiązki, systematycznie przygtwujemy się d zajęć i aktywnie w nich uczestniczymy, nigdy się nie spóźniamy. Bierzemy udział w imprezach kulturalnych. Strjem raz zachwaniem respektujemy regulaminy. Wiemy, jak zachwać się w śrdkach kmunikacji publicznej, na pczcie, w śrdku zdrwia, Pznajemy piękn naszej małej jczyzny: Osba dpwiedzialna - rdzice - indywidualnie każdy uczeń - uczniwie - rdzice - dyrektr szkły - rdzice

18 naszej klicy 4. Twrzymy i uczestniczymy w tradycjach szkły, miejscwści, reginu i państwa. - spacery p klicy - wystawki klaswe, - sptkania z ciekawymi ludźmi - wycieczki autkarwe d zakładów pracy raz instytucji funkcjnujących w najbliższym reginie Sprządzenie Kalendarium ważnych dat z znaczeniem ważnych dat i planwanych dnśnie teg działań klaswych, grupwych i indywidualnych. Bierzemy udział w urczystściach, przygtwaniach scenariuszy działań dla pszczególnych imprez - rdziny uczniów -dyrektr szkły, PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASY III Dzieck umie zachwać się w sytuacjach trudnych Efekty działań wychwawczych: Zna i rzumie pjęcia: nrma, praw, bwiązek, tlerancja, gdnść Dstrzega różnice między ludźmi i akceptuje je Rzróżnia dbr i zł w sytuacjach cdziennych i dpwiedni reaguje Zna frmy dmawiania innym sbm i jest świadme sytuacji dla nieg niebezpiecznych Jest świadme swych praw Wie, d kg mże zwrócić się pmc Lp Cele peracyjne 1 Układamy naszą Knwencję praw dziecka 2 Twrzymy Mapę przyjaciół dzieci Zadania Wymyślamy i zapisujemy prawa ważne dla nas Wyknujemy gazetki ścienne Odgrywanie przez dzieci ról uczniów, rdziców, nauczycielićwiczenia dramwe Zapznajemy się z sbami i instytucjami wspmagającymi uczniów raz spsbami dtarcia d nich: - pedagg. - pielęgniarka szklna, - plicjant, - Rzecznik Praw Dziecka, - Pradnia Psychlgiczn- Osba dpwiedzialna - pedagg szklny - uczniwie - piekun SU - rdzice - dyrektr szkły

19 3 Uczymy się egzekwwać swje prawa 4 Pznajemy piękn naszeg kraju Pedaggiczna, itp. Odwiedzamy instytucje i placówki kulturalne Prawidłw ceniamy sytuacje gry i zabawy dramwe umżliwiające rzróżnianie dbra i zła w życiu cdziennym dziecka. Organizwanie sptkań z pracwni-kami różnych instytucji współ-pracujących ze szkłą np. Plicja, Straż Pżarna, władze lkalne Trenujemy umiejętnści reagwania w różnych sytuacjach dgrywanie ról zgdnie z ich realizacją w prawdziwym świecie Organizujemy wycieczki w celu pznania piękna naszeg reginu - pedagg szklny - rdzice PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASA IV Dzieck wie jak kmunikwać się z rówieśnikami i drsłymi, ma pczucie własnej tżsamści reginalnej Efekty działań wychwawczych: Zna i stsuje w praktyce zasady aktywneg słuchania Ptrafi jasn i knstruktywnie frmułwać wypwiedzi Używa kmunikatu JA jak zwrtu przedstawiająceg uczucia nadawcy Zna swje krzenie Jest związane ze swim śrdwiskiem L.p Cele peracyjne 1. Uczymy się słuchać aktywnie 2. Pznajemy zasady sprzyjające jasnści wypwiedzi ( pstawa pzawerbalna) Zadania Pznajemy pprzez zabawę różne spsby kncentrwania uwagi ( ćwiczenia rysunkwe, zabawy liczbwe) Pznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie Pznajemy isttę prcesu kmunikacji i przyczyny zakłóceń (zabawy typu głuchy telefn ) Pznajemy cechy jasneg wypwiadania się nauka intnacji głsu, szybkści mówienia, języka wypwiedzi Osba dpwiedzialna - pedagg szklny - uczniwie - rdzice - pedagg szklny

20 3. Uczymy się mówić c czujemy i rzumieć uczucia innych 4. Pznajemy własną rdzinę 5. Znamy swje krzenie w celu właściweg przekazu infrmacji Uczymy się używać kmunikatu JA w sytuacjach trudnych Jesteśmy wrażliwi na krzywdę innych czynny udział w akcjach charytatywnych Sprządzamy drzew genealgiczne swjej rdziny Grmadzimy rdzinne pamiątki Pznajemy brzędy i tradycje Organizujemy wycieczki krajznawcze - pedagg szklny - nauczyciele - rdzice i krewni - nauczyciele - rdzice PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASA V Dzieck zna swje mcne i słabe strny, ptrafi nad nimi pracwać Efekty działań wychwawczych: Obserwuje własne zachwanie w różnych sytuacjach Ma świadmść swich zalet i wad Dstrzega wpływ innych sób na kształtwanie własnej sbwści i drgi życiwej, Rzumie ptrzebę krytycyzmu wbec wzrców prmwanych przez śrdki masweg przekazu Ptrafi i chce pzytywnie się zaprezentwać Lp Cele peracyjne 1. Dstrzegamy świat własnych ptrzeb i zasób swich mżliwści 2. Obserwujemy swje zachwania w różnych sytuacjach 3. Ptrafimy dknać Zadania Udział w szklnych knkursach, prjektach i imprezach Współżycie w grupie rówieśniczej ( analiza zachwań, kleżeńskść, grupy sampmcy, agresja) Kultura na c dzień Przygtwujemy imprezy klaswe np. dzień chłpca, Osba dpwiedzialna - rdzice - uczniwie - pedagg szklny - pedagg szklny

21 autprezentacji andrzejki, Przedstawianie siebie w frmie słwnej, plastycznej (ze szczególnym uwzględnieniem pzytywów) 4. Rzwijamy zaintereswania i uzdlnienia. Dbamy dbrą kndycję fizyczną 5. Analizujemy rlę masmediów Uczestniczymy w knkursach sprtwych, eklgicznych, reginalnych i innych Aktywnie działamy w szklnych i pzaszklnych kłach zaintereswań Pznajemy fertę wydawniczą gazet młdzieżwych, fertę prgramów telewizyjnych Akcja bezpieczny Internet - nauczyciele - nauczyciele - rdzice Nauczyciel infrmatyki PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASA VI Uczeń ptrafi planwać działanie i przewidzieć jeg efekt. Jest przygtwany d pełnienia różnych ról, d pdjęcia nauki w gimnazjum. Efekty działań wychwawczych Rzumie wagę wyznaczania celów, ptrafi je kreślić i dąży d ich siągnięcia Ma pczucie współdpwiedzialnści i sprawstwa Analizuje i mdyfikuje swje działanie w zależnści d ptrzeb Ptrafi dknywać samkntrli i samceny Dkna trafneg wybru dalszej drgi kształcenia Lp Cele peracyjne 1. Planujemy swój czas pracy 2. Planujemy swój wypczynek Zadania Zawieram kntrakt naukwy z samym sbą: -analiza własnych ptrzeb i zaintereswań: -wyznaczanie sbie celów krótkterminwych i długterminwych -kreślenie spsbów realizacji -ustalenie planu zajęć (praca z planem lekcji) Szklna giełda pmysłówprzedstawiamy ciekawe frmy spędzania wlneg czasu Prmujemy wypczynek czynny Uczymy się rganizacji wycieczek klaswych planwanie, znalezienie Osba dpwiedzialna - pedagg szklny - rdzice - rdzice - nauczyciel piekun imprezy - dyrektr szkły

22 3. Kntrlujemy i ceniamy swją pracę 4. Pznajemy siebie w nwym dla siebie kresie życia (djrzewanie) miejsca (analiza przewdników, flderów), ustalanie ksztów Zapznanie ze spsbami ceny pracy-analiza czekiwań i efektów Opracwanie pradnika ucznia zapisywanie pmysłów i realizacji zamierzeń Pznajemy prblemy kresu djrzewania. Rzwiązywanie knfliktów rówieśniczych. Uczymy się asertywnści-psychdrama. Rzpznawanie własnych predyspzycji pd kątem wybru dalszej drgi kształcenia. - uczniwie - rdzice -wychwawca -pedagg szklny -uczniwie - n-l WDŻ PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W GIMNAZJUM KLASA I Uczeń rzumie swje emcje i uczucia. Efekty działań wychwawczych: bserwuje własne emcje, ptrafi rzwiązywać prblemy w spsób djrzały i dpwiedzialny, umie rzróżniać i pielęgnwać uczucia: kleżeństwa, przyjaźni i miłści, ma szacunek d tradycji i histrii własnej rdziny i tradycji reginu, jest tlerancyjny dla dmiennści nardwych, kulturwych, wyznaniwych, płciwych, raswych i światpglądwych. L.p. Cele peracyjne Zadania Osba dpwiedzialna 1. Pznajemy regulaminy zachwania się w szkle. Bierzemy udział w życiu szkły. Dyrektr szkły Wychwawcy 2. Obserwujemy swje zachwania w różnych sytuacjach. Naśladwanie rzeczywistści ukazujące zachwania własne i innych w autentycznych sytuacjach. Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 3. Uczymy się djrzałści i dpwiedzialnści. Stawianie sbie zadań i cena ich wyknania. Jaki (jaka) jestem? Wychwawcy, nauczyciele i rdzice

23 4. Twrzymy i uczestniczymy w kultywwaniu tradycji własnej rdziny, szkły, wsi, reginu. Redagwanie kalendarium ważnych dat i planwanych działań. Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 5. Dstrzegamy świat własnych uczuć: kleżeństwa, przyjaźni i miłści, Człwiek nie mże żyć bez Wychwawcy, innych - dążenie d nauczyciele i nawiązywania autentycznych rdzice przyjaźni. Uczenie się prawdziwej miłści mając za wzór dbre przykłady. Klega (przyjaciel, chłpak) jakim marzę. 6. Twrzymy świat dla wszystkich tlerancja dla dmiennści. Naśladwanie rzeczywistści symulacje sytuacji- pstaw się na miejscu kgś inneg. Wychwawcy, rdzice, nauczyciele PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASA II Uczeń przeżywa radść bycia sbą i z ludźmi. Efekty działań wychwawczych: pznaje i akceptuje sameg siebie, uświadamia sbie, że cdzienne trudnści są niedłączną częścią życia, rzwija w sbie cechy sprzyjające budwaniu więzi między ludźmi (znajmść, kleżeństw, przyjaźń, sympatia), jest wrażliwy na piękn i harmnię w przyrdzie, ma nawyk dbreg gspdarwania czasem, szanuje tradycje i byczaje. L.p. Cele peracyjne Zadania 1. Integrwanie zespłu Rzwój samrządnści. Rzwiązywanie bieżących prblemów. Osba dpwiedzialna Dyrektr szkły Wychwawcy 2. Odczytywanie uczuć swich i innych. 3. Angażwanie się w chrnę śrdwiska. Budzenie aktywnści. Realistyczna cena i akceptacja siebie raz przekazywanie wiedzy sbie innym. Dbałść czystść tczenia. Wskazanie dpwiednich czaspism Wychwawcy Nauczyciele Rdzice Wychwawcy

24 raz audycji telewizyjnych. Nauczyciele 4. Przygtwanie d życia w świecie drsłych. 5. Twrzenie prawidłwych więzi z innymi ludźmi. 6. Szacunek dla tradycji i kultywwanie brzędów plskich. Ukazywanie i analizwanie różnych aspektów życia spłeczneg wraz z zagrżeniami. Tlerancja dla dmiennści. Dążenie d prawdziweg kleżeństwa, przyjaźni, sympatii. Redagwanie kalendarza ważnych dat i planwanych działań. Rdzice Biblitekarz Wychwawcy Nauczyciele Rdzice Wychwawcy Nauczyciele Rdzice Wychwawcy Nauczyciele PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASA III Uczeń umie zharmnizwać swje ptrzeby, zaintereswania i marzenia z ptrzebami i czekiwaniami spłecznymi. Efekty działań wychwawczych: Uczeń dąży d pełneg rzeznania we własnych zdlnściach, wiadmściach, zaintereswaniach, umiejętnściach i mżliwściach. Rzwija w sbie cechy ułatwiające pdejmwanie ważnych życiw decyzji: Umie analizwać ważnść różnych życiwych celów, ptrzeb i baw. Rzumie i umacnia w sbie pdstawwe warunki uspłecznienia człwieka, takie jak: Ma wyrbiną pstawę szacunku dla i tradycji rdzinnych. L.p. Cele peracyjne Zadania Osba dpwiedzialna 1. Rzbudzamy swje Bierzemy udział w rganizwanych Dyrektr szkły zaintereswania i zdlnści. knkursach, limpiadach, wycieczkach d kina i teatru. Nauczyciele 2. Obserwujemy swje reakcje praca nad sbą. Knfrntwanie własnych zachwań z piniami innych. Rdzice Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 3. Dstrzegamy cechy ułatwiające Pszukiwanie dpwiedzi na pytanie: Wychwawcy, nauczyciele i

25 pdejmwanie ważnych decyzji. 4. Uczymy się wartściwania różnych życiwych działań. Jaki (jaka) jestem? Jakim (jaką) chcę być? Realistyczna cena swich przeżyć raz pragnień i związanych z nimi dznań. rdzice Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 5. Przezwyciężamy w sbie Stawianie sbie zadań i cena ich cechy braku wyknania. Realizacja własnej uspłecznienia człwieka. sbwści. Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 6. Krystalizujemy plany dalszeg kształcenia się i pracy. Dstarczenie infrmacji warunkach przyjęcia d szkół. Infrmwanie różnych aspektach życia spłeczneg z uwzględnieniem tradycji rdzinnych. Orientacja zawdwa. Wychwawcy, nauczyciele i rdzice Wizerunek abslwenta edukacji wczesnszklnej Abslwent edukacji wczesnszklnej: Ma pczucie przynależnści d klasy, jest jej częścią Umie pracwać grupie, zna swje prawa i bwiązki Psiada umiejętnść samdzielnej i systematycznej pracy Ptrafi się grzecznie zachwać w różnych sytuacjach Zna symble nardwe, reginu, wie, jak się wbec nich zachwać Dstrzega różnice między ludźmi, ptrafi kazać szacunek drugiemu człwiekwi Ptrafi rzróżnić dbr i zł w różnych sytuacjach Wie d kg mże zwrócić się pmc Dba zdrwie i bezpieczeństw swje i innych raz higienę sbistą

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOTARSKU P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y W wychwaniu chdzi właśnie t, aŝeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, aŝeby bardziej był, a nie tylk więcej miał, aby więc

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna Prgram Wychwawczy Przedszkla nr1 im.słneczna Jedyneczka Autr prgramu: Rada Pedaggiczna Przedszkle nr 1 im.słneczna Jedyneczka w Krasnymstawie Spis treści: 1. Pdstawa prawna 2. Charakterystyka prgramu 3.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież.

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież. WPŁYW PORNOGRAFII NA PSYCHIKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Śrdki masweg przekazu mają grmny wpływ na życie człwieka. Nie tylk w szybkim tempie i stale rzpwszechniają infrmacje wydarzeniach na świecie, ale uczą,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁY KSIĄŻE W KOSZALINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁY KSIĄŻE W KOSZALINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MAŁY KSIĄŻE W KOSZALINIE CEL NADRZĘDNY: tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem w którym dziecko wzrasta rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Przedszkola Nr 131 w Poznaniu

Program wychowawczy Przedszkola Nr 131 w Poznaniu Program wychowawczy Przedszkola Nr 131 w Poznaniu Cele nadrzędne, które realizuje nauczyciel z dziećmi we współpracy z rodzicami tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta; rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Onisczuk Danuta Szymczak Alina Banaszak

Katarzyna Onisczuk Danuta Szymczak Alina Banaszak PROGRAMY PROJEKTY KONKURSY ZAWODY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM Działania Tytuł Autr i sby dpwiedzialne za realizację działań PROGRAMY 1.Prgram zajęć Justyna Krawczyk W przedszklu 2. Mali Placy w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo