PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma, c psiada, umiał bardziej i pełniej być człwiekiem, t znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylk z drugim, ale i dla drugich Jan Paweł II

2 Szklny prgram wychwawczy zawiera: 1. Kncepcję prgramu 2. Prgram wychwania 3. Wymiar pracy edukacyjnej nauczycieli 4. Pwinnści wychwawcy klasweg 5. Cele współdziałania nauczycieli i rdziców 6. Skutecznść współdziałania nauczycieli-wychwawców z rdzicami 7. Zasady współdziałania nauczycieli-wychwawców z rdzicami 8. Wychwanie w Samrządzie Uczniwskim 9. Plan działań wychwawczych realizwanych w ddziale przedszklnym 10. Plan działań wychwawczych klasy I III 11. Plan działań wychwawczych klasy IV - VI 12. Plan działań wychwawczych klasy I III gimnazjum 13. Wizerunek abslwenta edukacji wczesnszklnej 14. Wizerunek abslwenta szkły pdstawwej 15. Wizerunek abslwenta gimnazjum 16. Kalendarz knkursów 17. Kalendarz imprez i urczystści szklnych 18. Plan wycieczek

3 Kncepcja prgramu Sam prgram zawiera jedynie gólne zasady, jakimi kierują się nauczyciele raz wizerunek abslwenta naszej szkły ideał, jaki chcielibyśmy siągnąć. Prces wychwawczy kreślają inne dkumenty, jak : misja szkły, szklny system ceniania, a szczególnie część pświęcna cenie zachwania, regulamin szkły kreślający między innymi zasady wzajemneg współżycia człnków spłecznści szklnej. Pnadt prgram wychwawczy zawarty jest w fercie ddatkwych adreswanej d uczniów, a przede wszystkim w nas samych ludziach, którzy się wychwania pdejmują. WYCHOWANIE NA KAŻDEJ LEKCJI SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PROCEDURY SZKOLNE WIZERUNEK ABSOLWENTA PROGRAM WYCHOWAWCZY OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE MISJA SZKOŁY CODZIENNA CIĘŻKA PRACA Prgram wychwawczy naszej szkły: 1. Określa widące wartści: dpwiedzialnść, uczciwść, bwiązkwść, slidnść, samdzielnść, zaradnść, prawdmównść, prawść, szacunek dla innych, krytycyzm wbec siebie i innych, znajmść własneg tczenia, twartść,

4 2. Frmułuje cel wychwania szklneg: Kształtwanie bywatela twórczej sbwści, człwieka gólnie wykształcneg i kulturalneg przygtwaneg d życia w nwczesnym świecie. 3. Prgram wychwawczy kreśla także pracę wychwawczą jak zgdne współdziałanie uczniów, rdziców i nauczycieli, które prwadzi d siągnięcia celów pisanych w Misji Szkły. Realizację prcesu wychwania w szkle prgram pwierza wszystkim nauczycielm zatrudninym, wspmaganym przez wszystkich pracwników szkły. Wychwawcy klas w szczególnści rganizują i krdynują działania z ddziałem pwierznym ich piece, nie są jednak jedynymi realizatrami prgramu wychwawczeg. W realizacji prgramu wychwawczeg kładzie się nacisk na stswanie jasn kreślnych dla wszystkich człnków spłecznści szklnej reguł pstępwania. Tak więc dzieci mgą z łatwścią przewidzieć czekiwania nauczycieli wbec pstępwania uczniów, znają prmwane i nie akcentwane zachwania. 4. Określa zadania szkły jak śrdwiska wychwawczeg : pieka wychwawców nad bilgicznym i psychlgicznym rzwjem wychwanków, chrna wychwawcza nad działaniem wychwanka w życiu spłecznści śrdwiskwej, przygtwanie wychwanka d samdzielneg życia, skrdynwanie ddziaływań wychwawczych dmu, szkły i śrdwiska rówieśniczeg. 5. Określa zadania nauczyciela wychwująceg : krewanie sytuacji, w których dzieck aktywnie rzwija wszystkie strefy swjej sbwści, kształtwanie umiejętnści współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i spłecznej przez wspólną naukę, zabawę, wybór właściwych frm spędzania wlneg czasu, budwanie brazu własnej sby w parciu rzetelną samcenę, zaszczepienie pstaw pzytywneg i zrównważneg reagwania w sytuacjach trudnych raz właściweg spsbu wyrażania cen i sądów aprbujących lub negujących różne zachwania swje i innych sób.

5 6. Określa metdy pracy: gry i zabawy, dyskusje na frum klasy, scenki rdzajwe, twórczść artystyczna, plastyczna i techniczna, gry dramatyczne, treningi umiejętnści, prjektwanie dkumentów, symulacje, warsztaty pznawcz-dsknalące, wycieczki krajznawcze i tematyczne, wyjazdy śródrczne, 7. Określa frmy pracy: praca w zespłach zadaniwych, praca w grupach, praca indywidualna.

6 Prgram wychwania Wychwanie - t jedn z trzech głównych zadań edukacyjnych, tzw. triady bk nauczania i kształtwania umiejętnści. Zespół Szkół w Myśliwcu ma zapewnić jednść i równwagę pmiędzy wiedzą, umiejętnściami i wychwaniem, dające gwarancję : rzwju intelektualneg: umiejętnści pszukiwania infrmacji, rzwijanie zaintereswań, rzwju spłeczneg: umiejętnść współżycia w grupach spłecznych, jakimi są: klasa, rdzina, grupa rówieśnicza; pdział ról w różnych grupach spłecznych, umiejętnść rezygnacji, wyrzeczeń, pświęceń, pmc w chrbie, cierpieniu, przyjaźń, kleżeństw, rzwju fizyczneg: dbałść zdrwie, sprawnść fizyczną, hart ducha i ciała wychwania patrityczneg : pczucie przynależnści nardwej, więzi nardwej i reginalnej raz więzi z przdkami, szacunek dla tradycji nardwych, współtwrzenie histrii nardwej, twartść na świat i inne kultury, wychwania religijneg - człwiek w spsób knieczny jest zwrócny d Bga (zintegrwanie treści z wychwaniem spłecznym, umysłwym, fizycznym, mralnym - Wszystk więc, c byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, i wy im czyńcie ") wychwania estetyczneg: wrażliwść na piękn warunkiem rzwju pełnej, integralnej sbwści ucznia, pbudzanie d twórczej i aktywnej pstawy.

7 POWINNOŚCI NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 1. Pracą wychwawczą klasy kieruje nauczyciel. 2. Zadaniem wychwawcy jest sprawwanie pieki wychwawczej nad uczniami, a w szczególnści : twrzenie warunków wspmagających rzwój ucznia, prces jeg uczenia się raz przygtwania d życia w rdzinie i spłeczeństwie, inspirwanie i wspmaganie działań zespłwych uczniów, pdejmwanie działań umżliwiających rzwiązywanie knfliktów w zesple uczniów raz pmiędzy uczniami, a innymi człnkami spłecznści szklnej. 3. W celu realizacji zadań wychwawca: tacza indywidualną pieką każdeg wychwanka, planuje i rganizuje wspólnie z uczniami i ich rdzicami : - różne frmy życia zespłweg, rzwijające jednstki i integrujące zespół uczniwski, - ustala treści i frmy zajęć tematycznych na gdzinach d dyspzycji wychwawcy klasy, współdziała z nauczycielami uczącymi w jeg klasie, uzgadniając z nimi i krdynując ich działania wbec gółu uczniów, a także wbec tych, którym ptrzebna jest indywidualna pieka (dtyczy t zarówn uczniów szczególnie uzdlninych, jak i z różnymi trudnściami i niepwdzeniami), 4. Utrzymuje kntakt z rdzicami uczniów w celu : pznania i ustalenia ptrzeb piekuńcz - wychwawczych ich dzieci, współdziałania z rdzicami, tzn. kazywania im pmcy w ich działaniach wychwawczych wbec dzieci i trzymywania d nich pmcy, w swich działaniach, włączanie ich w sprawy życia klasy i szkły, zapznania ich z przepisami dtyczącymi ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów raz przeprwadzania sprawdzianów kmpetencji, przekazania rzetelnej infrmacji na temat sweg dziecka, jeg pstępów w nauce i zachwaniu, przekazywania infrmacji i prad w sprawach wychwania i dalszeg kształcenia dzieci, uzyskiwania infrmacji i pinii na temat pracy szkły

8 2. Współpracuje z pedaggiem szklnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikwaną pmc w rzpznawaniu ptrzeb i trudnści, także zdrwtnych raz zaintereswań i szczególnych uzdlnień uczniów. Organizację i frmy udzielania tej pmcy na terenie szkły kreślają przepisy w sprawie zasad udzielania pmcy psychlgicznej i pedaggicznej. 3. Wychwawca ma praw krzystać w swej pracy z pmcy merytrycznej i metdycznej ze strny właściwych placówek i instytucji światwych i naukwych. 4. Czuwa nad realizacją bwiązku szklneg. 5. Prawidłw prwadzi kreślną przepisami dkumentację pracy dydaktyczn - wychwawczej w klasie (dziennik lekcyjny, arkusze cen, świadectwa szklne...) 6. Nauczyciel wychwawca klas I - III pnadt : zapznaje się z wynikami badań gtwści szklnej prwadznej w ddziale przedszklnym, dknuje ceny piswej zgdnie z wewnątrzszklnym systemem ceniania. 7. Pczątkujący nauczyciel ma praw d : zapewniania mu nauczyciela piekuna spśród pedaggów daneg przedmitu, zabezpieczenia w prgramy nauczania, bwiązujące w szkle regulaminy i inne materiały, pmcy metdycznej i merytrycznej ze strny dyrekcji szkły i nauczyciela piekuna.

9 Cele współdziałania nauczycieli i rdziców 1. Dążenie d usprawniania pracy wychwawczej z uczniami. 2. Lepsze pznanie przez nauczycieli i rdziców pszczególnych uczniów zarówn w śrdwisku szklnym i dmwym. 3. Zjednywanie rdziców dla gółu uczniów. 4. Uświadmienie rdzicm, że wielstrnny rzwój dziecka zależy d wspólnie realizwanych działań przez dm i szkłę. 5. Umacnianie więzi emcjnalnej między wychwawcami i rdzicami pprzez wspólne wyknywanie zadań. 6. Umżliwienie dwukierunkweg przumiewania się nauczycieli i rdziców na zasadzie demkratyzmu i partnerstwa. 7. Wymiana pinii i spstrzeżeń, np.: w sprawie rzwju fizyczneg, spłeczneg i psychiczneg uczniów lub dczuwanych przez nich ptrzeb psychspłecznych. 8. Sugerwanie rdzicm kreślnych frm ddziaływań wychwawczych, za pmcą których mgliby wydatnie pmóc swym dziecim w nauce i zachwaniu. 9. Ułatwienie wychwawcm zrzumienia stsunku ucznia d swej rdziny raz czekiwań wbec nieg. Skutecznść współdziałania nauczycieli wychwawców 1. Lepsze pznanie i rzumienie uczniów. z rdzicami 2. Przewartściwanie wzajemnych pstaw. 3. Uzgdnienia działań wychwawczych. 4. Udzielanie sbie wzajemnej pmcy. 5. Stwarzanie właściwej atmsfery wychwawczej w szkle i w dmu

10 Zasady współdziałania nauczycieli - wychwawców i rdziców 1. Zasada pzytywnej mtywacji (świadmść celwści współpracy). 2. Zasada partnerstwa - równrzędne prawa i bwiązki wychwawców i rdziców. 3. Zasada wielstrnneg przepływu infrmacji. 4. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy. Wychwanie w Samrządzie Uczniwskim Samrząd Uczniwski jest jednym z integralnych rganów szkły i reprezentuje wszystkich uczniów. Wychwanie pprzez pracę w Samrządzie Uczniwskim ma na celu : 1. Kształcenie umiejętnści współdziałania i współdecydwania. 2. Kształcenie umiejętnści pracy w szkle. 3. Przygtwywanie d aktywneg udziału w życiu szkły. 4. Wpajanie dpwiedzialnści za siebie, grupę i szkłę. 5. Kształcenie pzytywnych cech charakteru, takich jak: wytrwałść, systematycznści bezintereswnść. 6. Kształtwanie umiejętnści nawiązywania kntaktu między ludźmi. 7. Rzwijanie aktywnści i twórczej pstawy.

11 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH REALIZOWANYCH W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM Zadanie główne: Przedszklak jest kulturalny L.p. Zadania szczegółwe Nrmy pstępwania Samdzielne pdejmwanie prstych bwiązków w dmu i w przedszklu, sprzątanie swich zabawek, układanie książek, pieka nad swim zwierzakiem Uwrażliwienie dzieci na ptrzeby innych człnków rdziny, Spkjne i ciche zachwanie pdczas gdy inni dpczywają, piekwanie się sbami chrymi, starszymi, niepełnsprawnymi Uczenie się używania zwrtów grzecznściwych w kreślnych sytuacjach (dzień dbry, d widzenia, prszę, dziękuję, przepraszam) Dstarczenie dziecim wzrców właściweg zachwania się (pstawa nauczycielki, pstacie z literatury, itp.) Utrwalenie nawyków kulturalneg zachwania się w miejscach publicznych (w sklepie, autbusie,) Pszanwanie własnści i wytwrów pracy klegów Uczenie się mówienia miłych słów raz dziękwania innym za te słwa Szanwanie wspólnych zabawek i dkładanie ich na wyznaczne miejsce Opanwanie umiejętnści kulturalneg jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.) Przyzwyczajanie dzieci d przestrzegania zasad dtyczących utrzymywania prządku i szanwania zieleni w najbliższym tczeniu używaj frm grzecznściwych, nie mów z pełnymi ustami, kazuj szacunek sbm drsłym, starszym, pamiętaj kulturalnym zachwaniu w trakcie pwitań i pżegnań (dzień dbry, d widzenia), bądź miły dla innych sób (klegów i drsłych), dbaj prządek wkół siebie (nie śmieć, sprzątaj p zabawie), słuchaj, kiedy inni mówią, mów kiedy inni słuchają.

12 (papierki wrzucamy d ksza, nie depczemy trawników, nie niszczymy drzew, krzewów) Zadanie główne: Przedszklak jest dbrym klegą Zawieranie umów z dziećmi dtyczących zgdnie baw się z właściweg zachwania w przedszklu, klegami, knsekwentne ich przestrzeganie szanuj cudzą własnść, Intereswanie się wytwrami swich klegów, dziel się z innymi tym c dstrzeganie wysiłku włżneg w ich masz, pwstanie, pszanwanie własnści i wytwrów nie wyrządzaj krzywdy pracy klegów innym, Rzumienie, że inni mają takie same ptrzeby nie rób drugiemu, c tbie jak ja: uczestnictwa w zabawach, krzystania z nie miłe (nie wyśmiewaj zabawek, spżywania słdyczy (w związku z się, nie przedrzeźniaj, nie tym dzielenie się nimi) przezywaj), Uczenie się właściweg zachwania pdczas pmagaj tym, którzy tej rzwiązywania zaistniałeg knfliktu - używanie pmcy ptrzebują zwrtów grzecznściwych, krzystanie z pmcy i dradztwa nauczycielki, zrzumienie teg, c przeżywają inni Słuchanie klegów pełniących dyżur w grupie, pdprządkwywanie się ich plecenim i uwagm Wyrabiane nawyku uprzejmeg witania się z innymi (mówienie dzień dbry, skinienie ręką, itp.) Dstrzeganie i przeciwstawianie się przejawm samlubstwa, krucieństwa, przezywania, dkuczania (rzumienie przeżyć z tym związanych) Sprawianie radści innym dziecim przez składanie życzeń imieninwych i urdzinwych, Opiekwanie się tymi klegami, którzy tej pmcy ptrzebują, Zadanie główne: Przedszklak kntrluje swje zachwanie

13 Ustalenie reguł i nrm życia w grupie dtyczących: - zgdneg zachwania się pdczas zabaw - kulturalneg włączania się d zabaw klegów - krzystania ze sprzętu i zabawek - mądreg rzwiązywania zaistniałych knfliktów - przumiewania się umiarkwanym głsem Przestrzeganie zasad pdprządkwania się dyżurnym np. łazienka, sala Pnszenie knsekwencji łamania przyjętych umów Reagwanie na umówine sygnały np. sygnał kńczący zabawę Uczenie dzieci właściweg zachwania w stsunku d innych ( nie stsujemy braźliwych słów) Uczenie dzieci umiejętnści kreślania swich uczuć, wyrażania swich czekiwań w spsób zrzumiały dla innych Zapznawanie z bezpiecznymi spsbami rzładwywania emcji nie wyrządzając krzywdy innym (np. gryzmlenie p kartce, zgniatanie gazety, darcie papieru) Pznawanie wzrców właściweg zachwania (pstawa nauczyciela, pstacie z literatury) Udział w inscenizacjach dziecięcych z wykrzystaniem literatury Rzróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utwrach literackich i w sytuacjach cdziennych Pdejmwanie prób ceny i cenianie pstępwania bhaterów bajek i pwiadań Układanie zakńczeń histryjek brazkwych, przewidywanie skutków złeg pstępwania, unikaj krzyku, kłótliwści, przestrzegaj zawartych umów, reguł, ceniaj zachwanie, a nie sby, wyrażaj swje emcje w spsób kntrlwany, krzystaj z pmcy drsłych w trudnych sytuacjach, ciesz się z sukcesów, przyjmuj z gdnścią prażki, wystrzegaj się kłamstwa, dróżniaj dbr d zła, mów swich uczuciach (dczuciach)

14 wyciąganie wnisków Pdejmwanie ceny pstępwania własneg i klegów w knkretnych sytuacjach Uczenie się mówienia rzeczach miłych, wyrażanie dezaprbaty dla zachwań negatywnych Zadanie główne: Przedszklak dba bezpieczeństw Ustalenie zasad warunkujących nie ddalaj się d grupy z bezpieczeństw pdczas pbytu w przedszklu miejsca zabaw, (sala, teren) raz na wycieczkach nie próbuj nieznanych ci prduktów i ptraw Przestrzeganie zakazu spżywania prduktów nieznaneg pchdzenia, nieznaneg pchdzenia (wce, rśliny, infrmuj drsłych grzyby, słdycze trzymywane d bcych) swich dlegliwściach Omówienie spsbu pstępwania w razie pamiętaj swój adres złeg sampczucia, skaleczenia, kreślnej zamieszkania, dlegliwści unikaj niebezpiecznych Zapamiętanie własneg imienia i nazwiska zabaw i zachwań, raz adresu zamieszkania zachwaj strżnść w W tku zajęć scenek rdzajwych, dramy kntaktach z bcymi, pznanie knsekwencji niebezpiecznych przestrzegaj zasad ruchu zabaw i zachwań drgweg dla pieszych, Pznanie niektórych mżliwści radzenia sbie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu Rzumienie przestrzegania zasad kdeksu drgweg dla pieszych Dstarczenie wzrców właściweg zachwania na ulicy (wycieczki na skrzyżwanie, filmy edukacyjne, książki) Zadanie główne: Przedszklak dba swje zdrwie Dstarczanie dziecim wzrców właściweg nie krzycz, mów zachwania w różnych sytuacjach umiarkwanym głsem, Czynne uczestnictw dzieci w zabawach częst krzystaj z pbytu rganizwanych przez nauczycielkę (zabawy na świeżym pwietrzu,

15 ruchwe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, pbyt na świeżym pwietrzu) Uczenie się umiejętnści dknywania wybru dpwiednieg ubrania stswnie d pgdy Kształtwanie nawyku zjadania śniadania Systematyczne mbilizwanie dzieci d stswania zabiegów higienicznych raz mycia rąk przed psiłkami i p wyjściu z ubikacji Rzumienie ptrzeby wizyt kntrlnych u lekarza pediatry raz stałeg kntrlwania i leczenia zębów Stswanie w zajęciach różnych frm hartuj swój rganizm, ubieraj się dpwiedni d temperatury, zjadaj przygtwane dla ciebie psiłki, pamiętaj krzystaniu z zabiegów higienicznych, zasłaniaj ns i usta przy kichaniu i kasłaniu, nie bawiaj się wizyty u lekarza, mów tym, czeg się bisz, unikaj hałasu. 8. sprzyjających zrzumieniu ptrzeb własnych i klegów (drama, pedaggika zabawy, itp.) Uświadamianie dziecim kniecznści spżywania wców i warzyw jak źródła witamin Zadanie główne: Przedszklak zna swje tradycje rdzinne i nardwe Pbudzanie ciekawści d intereswania się tradycjami swjej rdziny Wzmacnianie więzi rdzinnych pprzez udział rdziców i dziadków w urczystściach rganizwanych w przedszklu, zajęciach twartych, festynach. Prwadzenie rzmów i zajęć dtyczących pznawania pracy zawdwej rdziców i dziadków, W trakcie zajęć raz przy każdej nadarzającej się kazji uświadamianie dziecim ich przynależnści nardwej - jesteśmy Plakami, mówimy p plsku, rzumiemy znaczenie słwa jczyzna kultywuj tradycje swjej rdziny rzmawiaj z rdzicami ich pracy pamiętaj urczystściach rdzinnych bądź dumny z kraju, w którym mieszkasz szanuj język jczysty i tradycje nardwe pznaj piękn swjej miejscwści, swjeg reginu, kraju,

16 Zapznawanie dzieci z barwami nardwymi, gdłem i hymnem Plski PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASA I Dzieck znajduje swje miejsce w grupie i działa w niej Efekty działań wychwawczych: Ma pczucie przynależnści d klasy jak ważneg jej gniwa Szanuje innych, kazuje im t w słwach i działaniu, stsuje zwrty grzecznściwe Chce i wyraża ptrzebę działania w klasie jak grupie rówieśniczej Współtwrzy i respektuje nrmy grupwe Pznaje swje krzenie i kcha swją Ojczyznę Lp Cele peracyjne 1. Pznajemy się przez zabawę i inne imprezy klaswe. 2. Pznajemy i stsujemy zasady dbreg Zadania Uczestniczymy w grach i zabawach. Organizujemy i bierzemy udział w urczystściach klaswych i szklnych. Zachwujemy się zgdnie z przyjętymi nrmami, stsujemy zwrty grzecznściwe i z szacunkiem dnsimy się d Osba dpwiedzialna - rdzice - inni nauczyciele raz pracwnicy szkły

17 zachwania innych. -rdzice 3. Prezentujemy Przygtwujemy: się dla innych - przedstawienia teatralne, -wystawy plastyczne w klasie raz - rdzice - uczniwie prace knkurswe - występy wkalne- slwe i zespłwe 4. Pznajemy Bierzemy udział w pieszych swje wycieczkach w klicach szkły uczniwie krzenie Pznajemy symble nardwe i Ojczyznę i kształtujemy właściwą pstawę PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASA II Dzieck zna nrmy dbreg zachwania i według nich pstępuje Efekty działań wychwawczych: Dświadcza współzależnści i współdpwiedzialnści za działanie grupy Wie, jak właściwie zachwać się w różnych sytuacjach i miejscach Zna symble nardwe, reginalne i wie jak się wbec nich zachwać Zna i stsuje pjęcie bwiązkwści, systematycznści i punktualnści Lp Cele peracyjne 1. Uczymy się wzrw wywiązywać z bwiązków ucznia jesteśmy systematyczni, punktualni i bwiązkwi 2. Pznajemy regulaminy zachwania w instytucjach publicznych i stsujemy się d nich. 3. Pgłębiamy wiedzę Zadania Wiemy, jakie są nasze bwiązki, systematycznie przygtwujemy się d zajęć i aktywnie w nich uczestniczymy, nigdy się nie spóźniamy. Bierzemy udział w imprezach kulturalnych. Strjem raz zachwaniem respektujemy regulaminy. Wiemy, jak zachwać się w śrdkach kmunikacji publicznej, na pczcie, w śrdku zdrwia, Pznajemy piękn naszej małej jczyzny: Osba dpwiedzialna - rdzice - indywidualnie każdy uczeń - uczniwie - rdzice - dyrektr szkły - rdzice

18 naszej klicy 4. Twrzymy i uczestniczymy w tradycjach szkły, miejscwści, reginu i państwa. - spacery p klicy - wystawki klaswe, - sptkania z ciekawymi ludźmi - wycieczki autkarwe d zakładów pracy raz instytucji funkcjnujących w najbliższym reginie Sprządzenie Kalendarium ważnych dat z znaczeniem ważnych dat i planwanych dnśnie teg działań klaswych, grupwych i indywidualnych. Bierzemy udział w urczystściach, przygtwaniach scenariuszy działań dla pszczególnych imprez - rdziny uczniów -dyrektr szkły, PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASY III Dzieck umie zachwać się w sytuacjach trudnych Efekty działań wychwawczych: Zna i rzumie pjęcia: nrma, praw, bwiązek, tlerancja, gdnść Dstrzega różnice między ludźmi i akceptuje je Rzróżnia dbr i zł w sytuacjach cdziennych i dpwiedni reaguje Zna frmy dmawiania innym sbm i jest świadme sytuacji dla nieg niebezpiecznych Jest świadme swych praw Wie, d kg mże zwrócić się pmc Lp Cele peracyjne 1 Układamy naszą Knwencję praw dziecka 2 Twrzymy Mapę przyjaciół dzieci Zadania Wymyślamy i zapisujemy prawa ważne dla nas Wyknujemy gazetki ścienne Odgrywanie przez dzieci ról uczniów, rdziców, nauczycielićwiczenia dramwe Zapznajemy się z sbami i instytucjami wspmagającymi uczniów raz spsbami dtarcia d nich: - pedagg. - pielęgniarka szklna, - plicjant, - Rzecznik Praw Dziecka, - Pradnia Psychlgiczn- Osba dpwiedzialna - pedagg szklny - uczniwie - piekun SU - rdzice - dyrektr szkły

19 3 Uczymy się egzekwwać swje prawa 4 Pznajemy piękn naszeg kraju Pedaggiczna, itp. Odwiedzamy instytucje i placówki kulturalne Prawidłw ceniamy sytuacje gry i zabawy dramwe umżliwiające rzróżnianie dbra i zła w życiu cdziennym dziecka. Organizwanie sptkań z pracwni-kami różnych instytucji współ-pracujących ze szkłą np. Plicja, Straż Pżarna, władze lkalne Trenujemy umiejętnści reagwania w różnych sytuacjach dgrywanie ról zgdnie z ich realizacją w prawdziwym świecie Organizujemy wycieczki w celu pznania piękna naszeg reginu - pedagg szklny - rdzice PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASA IV Dzieck wie jak kmunikwać się z rówieśnikami i drsłymi, ma pczucie własnej tżsamści reginalnej Efekty działań wychwawczych: Zna i stsuje w praktyce zasady aktywneg słuchania Ptrafi jasn i knstruktywnie frmułwać wypwiedzi Używa kmunikatu JA jak zwrtu przedstawiająceg uczucia nadawcy Zna swje krzenie Jest związane ze swim śrdwiskiem L.p Cele peracyjne 1. Uczymy się słuchać aktywnie 2. Pznajemy zasady sprzyjające jasnści wypwiedzi ( pstawa pzawerbalna) Zadania Pznajemy pprzez zabawę różne spsby kncentrwania uwagi ( ćwiczenia rysunkwe, zabawy liczbwe) Pznajemy techniki ułatwiające aktywne słuchanie Pznajemy isttę prcesu kmunikacji i przyczyny zakłóceń (zabawy typu głuchy telefn ) Pznajemy cechy jasneg wypwiadania się nauka intnacji głsu, szybkści mówienia, języka wypwiedzi Osba dpwiedzialna - pedagg szklny - uczniwie - rdzice - pedagg szklny

20 3. Uczymy się mówić c czujemy i rzumieć uczucia innych 4. Pznajemy własną rdzinę 5. Znamy swje krzenie w celu właściweg przekazu infrmacji Uczymy się używać kmunikatu JA w sytuacjach trudnych Jesteśmy wrażliwi na krzywdę innych czynny udział w akcjach charytatywnych Sprządzamy drzew genealgiczne swjej rdziny Grmadzimy rdzinne pamiątki Pznajemy brzędy i tradycje Organizujemy wycieczki krajznawcze - pedagg szklny - nauczyciele - rdzice i krewni - nauczyciele - rdzice PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH KLASA V Dzieck zna swje mcne i słabe strny, ptrafi nad nimi pracwać Efekty działań wychwawczych: Obserwuje własne zachwanie w różnych sytuacjach Ma świadmść swich zalet i wad Dstrzega wpływ innych sób na kształtwanie własnej sbwści i drgi życiwej, Rzumie ptrzebę krytycyzmu wbec wzrców prmwanych przez śrdki masweg przekazu Ptrafi i chce pzytywnie się zaprezentwać Lp Cele peracyjne 1. Dstrzegamy świat własnych ptrzeb i zasób swich mżliwści 2. Obserwujemy swje zachwania w różnych sytuacjach 3. Ptrafimy dknać Zadania Udział w szklnych knkursach, prjektach i imprezach Współżycie w grupie rówieśniczej ( analiza zachwań, kleżeńskść, grupy sampmcy, agresja) Kultura na c dzień Przygtwujemy imprezy klaswe np. dzień chłpca, Osba dpwiedzialna - rdzice - uczniwie - pedagg szklny - pedagg szklny

21 autprezentacji andrzejki, Przedstawianie siebie w frmie słwnej, plastycznej (ze szczególnym uwzględnieniem pzytywów) 4. Rzwijamy zaintereswania i uzdlnienia. Dbamy dbrą kndycję fizyczną 5. Analizujemy rlę masmediów Uczestniczymy w knkursach sprtwych, eklgicznych, reginalnych i innych Aktywnie działamy w szklnych i pzaszklnych kłach zaintereswań Pznajemy fertę wydawniczą gazet młdzieżwych, fertę prgramów telewizyjnych Akcja bezpieczny Internet - nauczyciele - nauczyciele - rdzice Nauczyciel infrmatyki PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASA VI Uczeń ptrafi planwać działanie i przewidzieć jeg efekt. Jest przygtwany d pełnienia różnych ról, d pdjęcia nauki w gimnazjum. Efekty działań wychwawczych Rzumie wagę wyznaczania celów, ptrafi je kreślić i dąży d ich siągnięcia Ma pczucie współdpwiedzialnści i sprawstwa Analizuje i mdyfikuje swje działanie w zależnści d ptrzeb Ptrafi dknywać samkntrli i samceny Dkna trafneg wybru dalszej drgi kształcenia Lp Cele peracyjne 1. Planujemy swój czas pracy 2. Planujemy swój wypczynek Zadania Zawieram kntrakt naukwy z samym sbą: -analiza własnych ptrzeb i zaintereswań: -wyznaczanie sbie celów krótkterminwych i długterminwych -kreślenie spsbów realizacji -ustalenie planu zajęć (praca z planem lekcji) Szklna giełda pmysłówprzedstawiamy ciekawe frmy spędzania wlneg czasu Prmujemy wypczynek czynny Uczymy się rganizacji wycieczek klaswych planwanie, znalezienie Osba dpwiedzialna - pedagg szklny - rdzice - rdzice - nauczyciel piekun imprezy - dyrektr szkły

22 3. Kntrlujemy i ceniamy swją pracę 4. Pznajemy siebie w nwym dla siebie kresie życia (djrzewanie) miejsca (analiza przewdników, flderów), ustalanie ksztów Zapznanie ze spsbami ceny pracy-analiza czekiwań i efektów Opracwanie pradnika ucznia zapisywanie pmysłów i realizacji zamierzeń Pznajemy prblemy kresu djrzewania. Rzwiązywanie knfliktów rówieśniczych. Uczymy się asertywnści-psychdrama. Rzpznawanie własnych predyspzycji pd kątem wybru dalszej drgi kształcenia. - uczniwie - rdzice -wychwawca -pedagg szklny -uczniwie - n-l WDŻ PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W GIMNAZJUM KLASA I Uczeń rzumie swje emcje i uczucia. Efekty działań wychwawczych: bserwuje własne emcje, ptrafi rzwiązywać prblemy w spsób djrzały i dpwiedzialny, umie rzróżniać i pielęgnwać uczucia: kleżeństwa, przyjaźni i miłści, ma szacunek d tradycji i histrii własnej rdziny i tradycji reginu, jest tlerancyjny dla dmiennści nardwych, kulturwych, wyznaniwych, płciwych, raswych i światpglądwych. L.p. Cele peracyjne Zadania Osba dpwiedzialna 1. Pznajemy regulaminy zachwania się w szkle. Bierzemy udział w życiu szkły. Dyrektr szkły Wychwawcy 2. Obserwujemy swje zachwania w różnych sytuacjach. Naśladwanie rzeczywistści ukazujące zachwania własne i innych w autentycznych sytuacjach. Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 3. Uczymy się djrzałści i dpwiedzialnści. Stawianie sbie zadań i cena ich wyknania. Jaki (jaka) jestem? Wychwawcy, nauczyciele i rdzice

23 4. Twrzymy i uczestniczymy w kultywwaniu tradycji własnej rdziny, szkły, wsi, reginu. Redagwanie kalendarium ważnych dat i planwanych działań. Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 5. Dstrzegamy świat własnych uczuć: kleżeństwa, przyjaźni i miłści, Człwiek nie mże żyć bez Wychwawcy, innych - dążenie d nauczyciele i nawiązywania autentycznych rdzice przyjaźni. Uczenie się prawdziwej miłści mając za wzór dbre przykłady. Klega (przyjaciel, chłpak) jakim marzę. 6. Twrzymy świat dla wszystkich tlerancja dla dmiennści. Naśladwanie rzeczywistści symulacje sytuacji- pstaw się na miejscu kgś inneg. Wychwawcy, rdzice, nauczyciele PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASA II Uczeń przeżywa radść bycia sbą i z ludźmi. Efekty działań wychwawczych: pznaje i akceptuje sameg siebie, uświadamia sbie, że cdzienne trudnści są niedłączną częścią życia, rzwija w sbie cechy sprzyjające budwaniu więzi między ludźmi (znajmść, kleżeństw, przyjaźń, sympatia), jest wrażliwy na piękn i harmnię w przyrdzie, ma nawyk dbreg gspdarwania czasem, szanuje tradycje i byczaje. L.p. Cele peracyjne Zadania 1. Integrwanie zespłu Rzwój samrządnści. Rzwiązywanie bieżących prblemów. Osba dpwiedzialna Dyrektr szkły Wychwawcy 2. Odczytywanie uczuć swich i innych. 3. Angażwanie się w chrnę śrdwiska. Budzenie aktywnści. Realistyczna cena i akceptacja siebie raz przekazywanie wiedzy sbie innym. Dbałść czystść tczenia. Wskazanie dpwiednich czaspism Wychwawcy Nauczyciele Rdzice Wychwawcy

24 raz audycji telewizyjnych. Nauczyciele 4. Przygtwanie d życia w świecie drsłych. 5. Twrzenie prawidłwych więzi z innymi ludźmi. 6. Szacunek dla tradycji i kultywwanie brzędów plskich. Ukazywanie i analizwanie różnych aspektów życia spłeczneg wraz z zagrżeniami. Tlerancja dla dmiennści. Dążenie d prawdziweg kleżeństwa, przyjaźni, sympatii. Redagwanie kalendarza ważnych dat i planwanych działań. Rdzice Biblitekarz Wychwawcy Nauczyciele Rdzice Wychwawcy Nauczyciele Rdzice Wychwawcy Nauczyciele PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH - KLASA III Uczeń umie zharmnizwać swje ptrzeby, zaintereswania i marzenia z ptrzebami i czekiwaniami spłecznymi. Efekty działań wychwawczych: Uczeń dąży d pełneg rzeznania we własnych zdlnściach, wiadmściach, zaintereswaniach, umiejętnściach i mżliwściach. Rzwija w sbie cechy ułatwiające pdejmwanie ważnych życiw decyzji: Umie analizwać ważnść różnych życiwych celów, ptrzeb i baw. Rzumie i umacnia w sbie pdstawwe warunki uspłecznienia człwieka, takie jak: Ma wyrbiną pstawę szacunku dla i tradycji rdzinnych. L.p. Cele peracyjne Zadania Osba dpwiedzialna 1. Rzbudzamy swje Bierzemy udział w rganizwanych Dyrektr szkły zaintereswania i zdlnści. knkursach, limpiadach, wycieczkach d kina i teatru. Nauczyciele 2. Obserwujemy swje reakcje praca nad sbą. Knfrntwanie własnych zachwań z piniami innych. Rdzice Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 3. Dstrzegamy cechy ułatwiające Pszukiwanie dpwiedzi na pytanie: Wychwawcy, nauczyciele i

25 pdejmwanie ważnych decyzji. 4. Uczymy się wartściwania różnych życiwych działań. Jaki (jaka) jestem? Jakim (jaką) chcę być? Realistyczna cena swich przeżyć raz pragnień i związanych z nimi dznań. rdzice Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 5. Przezwyciężamy w sbie Stawianie sbie zadań i cena ich cechy braku wyknania. Realizacja własnej uspłecznienia człwieka. sbwści. Wychwawcy, nauczyciele i rdzice 6. Krystalizujemy plany dalszeg kształcenia się i pracy. Dstarczenie infrmacji warunkach przyjęcia d szkół. Infrmwanie różnych aspektach życia spłeczneg z uwzględnieniem tradycji rdzinnych. Orientacja zawdwa. Wychwawcy, nauczyciele i rdzice Wizerunek abslwenta edukacji wczesnszklnej Abslwent edukacji wczesnszklnej: Ma pczucie przynależnści d klasy, jest jej częścią Umie pracwać grupie, zna swje prawa i bwiązki Psiada umiejętnść samdzielnej i systematycznej pracy Ptrafi się grzecznie zachwać w różnych sytuacjach Zna symble nardwe, reginu, wie, jak się wbec nich zachwać Dstrzega różnice między ludźmi, ptrafi kazać szacunek drugiemu człwiekwi Ptrafi rzróżnić dbr i zł w różnych sytuacjach Wie d kg mże zwrócić się pmc Dba zdrwie i bezpieczeństw swje i innych raz higienę sbistą

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH Ignrantia iuris ncet REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Pdstawa prawna: USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. Nr 95, pz. 425 z późn. zm.) USTAWA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE LETNIE KOLONIE ŁEBA. TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012)

INFORMACJE OGÓLNE LETNIE KOLONIE ŁEBA. TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012) LETNIE KOLONIE ŁEBA TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012) Ośrdek Wczaswy Janina Łeba - Nwęcin ul. Łebska 13 http://www.leba-janina.pl/ Ośrdek Wczaswy Dagmara Łeba Nwęcin ul. Łebska 84

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w GAZETKA SzOK Szklni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 4 Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Każdy z nas we wczesnej młdści wie dbrze, jaka

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 1. Kmunikwanie spłeczne definicja, cechy Kmunikacja definiwana jest jak ruch plegający na utrzymaniu łącznści pmiędzy dległymi d siebie miejscami przumiewanie się, przekazywanie myśli,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem Przygtwanie d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem Prszę cię, abyś przeczytał d kńca ten tekst. Jeg wyrywkwe przeglądanie nic ci nie pmże. Zaczynamy. Tę część książki (jest t fragment książki Wjsku Gedena)

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo