SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści, dba swje zdrwie i szanuje taczający g świat. Opracwany w parciu kmpetencje kluczwe w nwczesnej szkle. Prgram zstał pracwany przez: Paulinę Tramecurt, Drtę Ziółek we współpracy z Anną Rybką I. PREAMBUŁA Oświata w Rzeczypsplitej Plskiej stanwi wspólne dbr całeg spłeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej, a także wskazaniami zawartymi w Pwszechnej Deklaracji Praw Człwieka, Międzynardwym Pakcie Praw Obywatelskich i Plitycznych razknwencji Prawach Dziecka. Nauczanie i wychwanie - respektując chrześcijański system wartści - za pdstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychwanie służy rzwijaniu u młdzieży pczucia dpwiedzialnści, miłści jczyzny raz pszanwania dla plskieg dziedzictwa kulturweg, przy jednczesnym twarciu się na wartści kultur

2 Eurpy i świata. Szkła winna zapewnić każdemu uczniwi warunki niezbędne d jeg rzwju, przygtwać g d wypełniania bwiązków rdzinnych i bywatelskich w parciu zasady slidarnści, demkracji, tlerancji, sprawiedliwści i wlnści. II. AKTY PRANE 1. Knstytucja Rzeczpsplitej Plskiej. 2. Knwencja prawach dziecka. 3. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991r. III. STĘP. Niekwestinwany prirytet w wychwaniu młdeg człwieka ma dm rdzinny. Rdzice mają praw decydwaniu całym prcesie wychwawczym dziecka, w związku z tym prgram wychwawczy szkły realizwany jest w parciu ścisłą współpracę ze śrdwiskiem rdzinnym ucznia. Głównym celem wychwawczym naszej szkły jest wszechstrnny rzwój sbwy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spłecznym, duchwym i zdrwtnym. Punktem wyjścia d sfrmułwania głównych zasad wychwawczych stał się integralne pdejście d wiedzy i wychwania, indywidualne traktwanie ucznia, jeg ptrzeb i rzwju. Prgram wychwawczy naszej szkły parliśmy na prgramie nauczania starając się by był zbieżny w kształtwaniu dpwiednich pstaw i umiejętnści a także by głębk tkwił w tradycji zarówn śrdwiska jak i naszej szkły. wyniku realizacji prgramu wychwawczeg szkły uczeń pznaje siebie, swje ptrzeby, emcje, aspiracje i mżliwść, zapznaje się z cechami rzwju fizyczneg, uczy się dbać własne bezpieczeństw i zdrwie, ceniać siągnięcia, planwać dsknalenie raz brać dpwiedzialnść za własny rzwój. Szkła pprzez nauczycieli, wychwawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów czyni wszelkie starania by ułatwić uczniwi realizacje pstawinych w prgramie celów. Prgram wychwawczy pddany zstanie ewaluacji, której celem jest cena skutecznści prgramu a także znajmści prgramu wychwawczeg i jeg akceptacja przez rdziców i uczniów raz ptwierdzenie czy frmy i metdy pracy zawarte w nim dpwiadają ptrzebm uczniów. Strategia ewaluacji realizwana będzie przez pwłany d teg celu zespół szklny, który na pdstawie zebranych infrmacji w parciu narzędzia zaplanwane przy pszczególnych działaniach przeprwadzi analizy a ich rezultat przedstawi w pstaci wnisków zawartych w rcznym raprcie.

3 IV. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOISKA YCHOACZEGO. 1. Integrwanie spłecznści szklnej, budwanie relacji. 2. Twrzenie warunków d wszechstrnneg rzwju sbwści dziecka. 3. Integracja pczynań wychwawczych dmu, szkły i grupy rówieśniczej. 4. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznim. i nauczycielm na terenie szkły i pza nią. 5. Prmwanie pstępów w uczeniu się i zachwaniu, prezentwanie siągnięć uczniów (system nagradzania). 6. Twrzenie ferty zajęć pzalekcyjnych, imprez szklnych, wycieczek. 7. spieranie samrządnści uczniów. 8. Twrzenie warunków d wykrzystywania zdbytych kmpetencji w praktyce, włączanie uczniów d inicjatyw lkalnych. 9. Dsknalenie systemu diagnzy, prfilaktyki i terapii pedaggicznej i psychlgicznej (współpraca z Pradnią) raz dsknalenie frm pmcy materialnej dla uczniów. V. ZADANIA NAUCZYCIELA YCHOUJĄCEGO. 1. Kształtwanie umiejętnści ceniania zachwań własnych (samcena) i cudzych. 2. Stwarzanie sytuacji, w których dzieck aktywnie rzwija wszystkie sfery swjej sbwści. 3. Diagnzwanie ptrzeb zespłu i pszczególnych uczniów. 4. Integrwanie klasy, wykrzystywanie ptencjału grupy d wspierania jej człnków. 5. Prmwanie siągnięć w nauce i wzrwych pstaw w zachwaniu. 6. Kształtwanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa raz dstswywania zachwań d sytuacji. 7. Organizwanie czasu wlneg uczniów. 8. yrabianie przyzwyczajeń przdrwtnych, mbilizwanie d aktywneg spędzania wlneg czasu. 9. Uczenie jak radzić sbie z emcjami własnymi i innych. 10. Kierwanie uczniów na badania psychlgiczne, wniskwanie zrganizwanie pmcy.

4 11. Budwanie dbrych relacji z rdzicami, nauczycielami zajęć edukacyjnych, specjalistami ze szkły i spza niej. VI. CELE YCHOANIA 1. ychwanie patrityczne Kształtwanie szacunku d własneg państwa, symbli nardwych, pamiątek histrycznych. Rzwijanie szacunku d brzędów i zwyczajów nawiązujących d życia naszych przdków. Kształtwanie więzi z krajem jczystym i świadmści bywatelskiej. Kultywwanie reginalnych tradycji. Dstarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych pstaci z dziejów reginu i Plski. Budzenie szacunku d miejsc pamięci nardwej, zabytków, miast i wytwrów kultury nardwej. Kształtwanie dumy nardwej Uświadamianie znaczenia świąt nardwych. Rzwijanie pczucia slidarnści i dążenia d życia w pkju. Pznawanie histrii szkły. 2. ychwanie przdrwtne Kształtwanie nawyków higienicznych jak warunku dbreg sampczucia i zdrwia. Przeciwdziałanie zagrżenim: AIDS, narkmanią, alkhlizmem i niktynizmem. Działanie na rzecz własneg zdrwia, sprawnści fizycznej, prawidłwej pstawy i zgrabnej sylwetki pprzez uprawianie sprtu i prpagwanie aktywnych frm wypczynku na świeżym pwietrzu. Prpagwanie zdrweg trybu życia. Rzwijanie piekuńczeg stsunku d klegów, pszanwanie ich zdrwia i trska ich bezpieczeństw. Kształtwanie prawidłwych pstaw dtyczących bezpieczeństwa w szkle i pza nią. Szerzenie światy zdrwtnej dtyczącej przyczyn i leczenia różnych chrób. ychwanie d życia w rdzinie pprzez zapznawanie uczniów z prblemami djrzewania. Rzwijanie integracji z sbami niepełnsprawnymi. prwadzanie elementów udzielania pmcy przedmedycznej. Uświadamianie zagrżeń wynikających z przynależnści d różnych grup niefrmalnych. Uświadmienie psychspłecznych aspektów zdrwia, wdrażanie d radzenia sbie z negatywnymi reakcjami własnymi i innych. 3. ychwanie eklgiczne Pznanie tematyki eklgicznej: chrny przyrdy, zagrżeń dla śrdwiska. yrabianie w uczniach nawyków eknmiczneg krzystania z wdy i energii elektrycznej. Uświadamianie ucznim krzyści wynikających z zagspdarwania surwców wtórnych. Uczenie właściweg stsunku d przyrdy. Mbilizwanie uczniów d chrny przyrdy w swim tczeniu. 4. ychwanie kulturalne

5 Przybliżenie zasad dbreg zachwania. Kształtwanie nawyków kulturalneg zachwania się w szkle, w dmu i miejscach publicznych. Organizwanie zajęć służących wyrabianiu umiejętnści spstrzegania, ceniania i przeżywania. Rzumienia piękna w przyrdzie, sztuce, literaturze i muzyce. Rzwijanie zamiłwania d czytelnictwa. Rzwijanie zaintereswań uczniów. Uczenie kultury słwa. Prmwanie szkły bez przemcy, wulgaryzmów i wandalizmu. pajanie pstawy miłści d rdziców i człnków rdziny raz szacunku d starszych. Rzwijanie umiejętnści dpwiedzialneg krzystania ze śrdków upwszechniania infrmacji. yrabianie pczucia dpwiedzialnści za pamiątki kultury nardwej. 5. ychwanie spłeczne Pznanie rli dmu rdzinneg i pzycji dziecka w rdzinie - jeg praw i bwiązków. drażanie d integracji szkły z dmem rdzinnym. Uświadamianie prblemu dpwiedzialnści za siebie, grupę, rdzinę i spłeczeństw. Integrwanie zespłu klasweg. Uczenie pszanwania własnści spłecznej i sbistej. Budzenie zaintereswań aktualnymi prblemami najbliższeg tczenia. Kultywwanie tradycji i byczajów raz dpwiedzialnści za dbre imię rdziny, klasy i szkły. Zapznanie z zasadami właściweg pstępwania w przypadku kntaktu z przedmitami niebezpiecznymi: tksycznymi, łatwpalnymi, wybuchwymi, niewybuchami, niewypałami. Uświadamianie rli zdrweg współzawdnictwa i współpracy w zesple. Rzwijanie kleżeństwa, wzajemnej pmcy i życzliwści pdczas nauki i zabawy. Rzbudzenie mtywacji uczenia się i pgłębiania wrażliwści pznawczej i estetycznej, a przez t kształtwanie refleksyjnej pstawy wbec siebie jak człwieka.

6 VII. ZADANIA YCHOACZE. Klasy I-III Lp. Zadania Spsób realizacji 1 Organizwanie zajęć integrujących zespół klaswy - Gry i zabawy integracyjne. - Urczystści klaswe i szklne (np. ślubwanie klas pierwszych, andrzejki, zabawa chinkwa itp.). - Zajęcia dydaktyczn-wychwawcze metdami aktywizującymi. 2 Rzwijanie wrażliwści spłeczn-mralnej - Twrzenie zasad i reguł życia klasweg (kdeks). - Klaswy system nagród i kar (dyplmy, naklejki, pieczątki). - Zapznanie z prawami i bwiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkły i Knwencji Prawach Dziecka. - Przestrzeganie zasad bwiązujących w szkle. 3 Kształtwanie kultury sbistej. - Stswanie zwrtów grzecznściwych. - Zasady kulturalneg zachwania się w szkle, na ulicy, w teatrze itp. - Zapznanie ze Statutem Szkły. - Zasady bezpieczeństwa bwiązujące w szkle. 4 Dbanie bezpieczeństw swje i innych. - Znajmść przepisów ruchu drgweg (sptkania z plicjantem, bserwacja ruchu drgweg, wycieczki). - Zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw, gier sprtwych (pgadanki). - Bezpieczna praca w gspdarstwie mich rdziców pgadanki z przedstawicielem KRUS. P

7 - Telefny alarmwe. 5 Prmwanie zdrweg i higieniczneg trybu życia - Prezentacja właściwści dżywczych wców i warzyw (wyknywanie kanapek, sałatek). - spólne śniadanie, dzielenie się kanapkami. - Sptkanie z pielęgniarką, pgadanki. - izyty u stmatlga i lekarza pgadanki. - Pkaz właściweg szcztkwania zębów (fluryzacja). - Udział w prgramie Radsny uśmiech, radsna przyszłść i lnść ddechu zapbiegaj astmie. - Spsby ubierania się w zależnści d pgdy. - Udział w knkursach prmujących zdrwy styl życia. - Prwadzenie ćwiczeń relaksacyjnych i gimnastyki śródlekcyjnej. 6 Kultywwanie tradycji i ceremniału szkły - Prwadzenie krniki klaswej. - Udział w ważnych urczystściach i apelach. - Przygtwanie apeli i knkursów szklnych i klaswych. - ycieczki turystyczn-krajznawcze. - Sptkania z ciekawymi ludźmi. - Uczestnictw w akcjach eklgicznych. 7 Organizwanie sytuacji sprzyjających pdnszeniu wiary we własne mżliwści - Twrzenie klaswych tablic pchwał Każdeg mżna za cś pchwalić. - Udział w zajęciach pzalekcyjnych. - Udział w knkursach klaswych, szklnych i pzaszklnych. 8 Angażwanie rdziców d współpracy z nauczycielami w celu wspierania ddziaływań wychwawczych. - ybór trójki klaswej. - Zebrania zbirwe i rzmwy indywidualne. - Pmc pedagga. - Pedaggizacja rdziców. - Kierwanie dzieci na badania pedaggicznpsychlgiczne.

8 9 Pmc w rganizwaniu życia klasy. - Pmc w przygtwaniu imprez klicznściwych w klasie i szkle. - Organizwanie i zapewnienie pieki w czasie wycieczek. - Spnsrwanie nagród na knkursy klaswe i szklne. Klasy IV-VI Lp. Zadania Spsób realizacji d 1 urczyste rzpczęcie rku szklneg i przyjęcie uczniów klas I w pczet spłecznści szklnej, rganizwanie dysktek szklnych i innych urczystści np. bal karnawałwy, Andrzejki, Mikłajki, wigilia itp. V Integracja śrdwiska klasweg, szklneg i lkalneg. sptkania z rdzicami rganizwanie knkursów szklnych współudział rdziców w rganizacji wycieczek i urczystści klaswych i szklnych pmc w budwaniu pzytywneg brazu własneg "Ja" pprzez wspieranie ucznia w jeg działaniach, prawidłwe kmunikwanie i stwarzanie atmsfery wzajemneg zaufania Ra wyrabianie nawyków pszanwania wspólneg dbra udział w akcji "ielka Orkiestra Świątecznej Pmcy", Góra grsza. 2 przekazywanie wyknanych przez uczniów strików świątecznych ludzim samtnym i starszym, Kształtwanie właściwej pstawy zapznanie uczniów z zasadami kulturalneg zachwania się, zrganizwanie pmcy kleżeńskiej ucznim słabszym. wbec innych ludzi. 3 Przeciwdziałanie przemcy i agresji. wyknanie plakatów Ptępiamy przemc, nienawiść-żądamy przyjaźni i dbrci, udział w gólnplskiej akcji Szkła bez przemcy, realizacja wieletapweg prjektu przeciwdziałania agresji wśród uczniów, alka z wulgaryzmami cdzienne wdrażanie d używania frm grzecznściwych i kulturalneg zachwania, przeprwadzenie lekcji ukazujących kntrast między językiem brukwym a pprawną plszczyzną, zrganizwanie knkursu Tydzień kultury słwa.

9 4 drażanie d tlerancji. pgadanka religiach świata, analizwanie przykładów nietlerancji w szkle, w rdzinie, rganizwanie imprez integracyjnych. 5 Rla rdziny w życiu człwieka pgadanki na lekcjach wychwawczych, pdtrzymywanie tradycji rdzinnych, rganizacja urczystści Dzień Matki, igilia itp., uświadamianie znaczenia pzytywnych więzi i relacji w rdzinie, dstarczanie wiedzy na temat praw i bwiązków dziecka w rdzinie. 6 Rzpznawanie śrdwiska rdzinneg uczniów prwadzenie wywiadów śrdwiskwych, ustalenie rdzin zagrżnych alkhlizmem, patlgicznych, zastępczych udzielanie pmcy materialnej rdzinm najubższym, dfinanswanie biadów, zrganizwanie wyprawek szklnych, dpłata d wycieczek, klnii i półklnii, zwlnienie z płaty ubezpieczenia itp. Kier 7 Budzenie uczuć patritycznych raz zaintereswania przeszłścią i teraźniejszścią Plski. rganizwanie apeli z kazji świąt państwwych np. Knstytucja 3 Maja, Święt Niepdległści itp., wyknanie gazetek na w/w temat, przeprwadzenie pgadanek na temat zachwania pdczas urczystści szklnych i państwwych, rganizwanie wycieczek d miejsc pamięci nardwej, sptkania z ludźmi, którzy przeżyli II wjnę światwą, prezentacja wzrów sbwych wybitnych Plaków zasłużnych dla jczyzny. 8 Przygtwanie uczniów d świadmeg i aktywneg uczestnictwa w życiu publicznym przeprwadzenie demkratycznych wybrów d samrządów klaswych i Samrządu Uczniwskieg, wycieczka d Urzędu Gminy, zrganizwanie sptkania z człnkami samrządu lkalneg raz przedstawicielem władz samrządwych, udział uczniów w knkursach wiedzy na w/w temat. Opie U pmc wychwawców świetlicy w drabianiu lekcji dziecim z trudnściami

10 9 spmaganie prcesu dydaktyczneg szkły dydaktycznymi, zrganizwane w ramach zajęć świetlicwych i pzalekcyjnych gier i zabaw utrwalających wiadmści szklne uczniów. 10 Aktywne Uczestnictw w kulturze twrzenie klaswych kdeksów dbrych byczajów, wyjazd d kina, teatru, muzeum, zrganizwanie sptkania z ludźmi reprezentującymi różne zawdy i śrdwiska, wycieczki d Gminnej Bibliteki, przygtwanie różnych urczystści szklnych i pzaszklnych. 11 Kształtwanie sptkanie z plicjantem nt.: "Bezpieczna drga d szkły", "Zasady ruchu drgweg", przeprwadzenie egzaminów na kartę rwerwą, wyknanie znaków drgwych, makiety skrzyżwania na zajęciach techniki, Dy prawidłwych pstaw dtyczących bezpieczeństwa na lekcjach wychwawczych przeprwadzenie pgadanek na temat Bezpieczna drga d i ze szkły, Bezpieczeństw pdczas zabaw zimwych, w szkle i pza nią. pgadanka i instruktaż dtyczący zachwania się w autbusie, udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach-warsztaty, pgadanka i instruktaż bezpieczneg uprawiania sprtów zimwych, pgadanki na temat bezpieczeństwa w szkle, zapznanie ze spsbami bezpieczneg krzystania ze sprzętu sprtweg, zrganizwanie sptkania ze strażakiem, zapznanie uczniów z sygnałami alarmwymi S próbne alarmy, wyknanie tematycznych gazetek, udział w turnieju wiedzy pżarniczej. 12 Prpagwanie zdrweg stylu życia bez alkhlu, papiersów raz innych używek pgadanki nt.: "Szkdliwści używek", prjekcja filmów edukacyjnych z zakresu prfilaktyki, redagwanie gazetki prfilaktyczn-infrmacyjnej, realizacja prgramu prfilaktyczneg Młdzież na rzdrżu. 13 alczymy ze stresem pgadanka na gdz. wychwawczej na temat przyczyn stresu i spsbów walki z nim, zrganizwanie zespłów pmcy kleżeńskiej raz utwrzenie zespłów wyrównawczych, bniżanie wymagań na pdstawie pinii PPP.

11 14 Organizacja czasu wlneg pgadanka na gdz. wychwawczej Jak spędzam wlny czas, frmy dpczynku i znaczenie snu pgadanka, zaplanwanie sprtwych zajęć pzalekcyjnych, zrganizwanie wycieczki rwerwej, rganizacja szklnych zawdów i imprez sprtwych (turniej tenisa stłweg, szachwy itp.), zrganizwanie stałych zajęć pzaszklnych rzwijających. 15 Zapbieganie wadm pstawy. Trska rzwój fizyczny ucznia. dstswanie ławek i krzeseł d wzrstu dzieci, prwadzenie zajęć gimnastyki krekcyjn kmpensacyjnej, rganizwanie różnrdnych imprez sprtwych na terenie szkły i pza nią, zrganizwanie zajęć, zawdów sprtwych, sptkania z przedstawicielem Sanepid-u na temat Djrzewam..., infrmwanie uczniów znaczeniu szczepień chrnnych, prpagwanie zasad zdrweg i racjnalneg dżywiania się, rla warzyw i wców w zdrwym dżywianiu - knkurs na hasł reklamujące warzywa i wce - układanie jadłspisu Dieta ucznia - wyrabianie nawyku kniecznści spżywania drugieg śniadania 16 Kształtwanie systematyczne dbanie kwiaty w klasach, zrganizwanie apelu z kazji Dnia Ziemi, udział w akcji "Sprzątanie świata", zrganizwanie zbiórki surwców wtórnych, wrażliwści na estetykę tczenia zapznanie z bszarem chrninym i ich znaczeniem dla zachwania różnrdnści gatunków rślin i zwierząt, przeprwadzenie pgadanki nt. "Dlaczeg należy dbać czyste pwietrze?", wycieczka d lasu, zrganizwanie knkursów plastycznych: - "Najpiękniejszy pejzaż zimwy" - "Dbajmy śrdwisk naturalne" zrganizwanie wycieczki d czyszczalni ścieków prwadzenie bserwacji przyrdy.

12 VIII. EFEKTY DZIAŁAŃ YCHOACZYCH. Klasa I Uczeń: ma pczucie przynależnści d klasy, współdziała w grupie rówieśniczej i czuje się dpwiedzialny za efekty swjej pracy, dstswuje się d nrm i przestrzega je. Klasa II Uczeń: zna i stsuje zwrty grzecznściwe, pstępuje według przyjętych zasad dbreg zachwania, szanuje siebie, młdszych, rówieśników i drsłych, zna symble nardwe, reginalne i wie jak się wbec nich zachwać. Klasa III Uczeń: zna swje prawa i bwiązki, dróżnia dbr d zła i reaguje prawidłw w sytuacjach knfliktwych, dstrzega swje mcne i słabe strny, ptrafi zaprezentwać siebie w grupie rówieśniczej i szklnej, wie d kg zwrócić się ze swimi ptrzebami i prblemami. Klasa IV Uczeń: ma pczucie swich krzeni - rdzina, śrdwisk, szkła..., ustala, jakie są jeg ptrzeby, bwiązki i jakie pwinien pdejmwać decyzje, jest świadmy swich mcnych i słabych strn, akceptuje sameg siebie i swje sbiste prawa, dświadcza różnych uczuć i ptrafi je nazwać, ptrafi nazwać własne zachwania, chce i wyraża ptrzeby rzszerzenia swich zaintereswań. Klasa V Uczeń: jest świadmy swjej niepwtarzalnści, dstrzega i akceptuje niepwtarzalnść innych, ptrafi twrzyć i wzmacniać pzytywne relacje międzyludzkie, psiada knkretną wiedzę tym jak radzić sbie z trudnściami w kntaktach międzyludzkich, pdejmuje próby knstruktywneg rzwiązywania prblemów i knfliktów, psiada umiejętnść dbreg kmunikwania się: ptrafi wyrażać swje pinie i sądy, nie naruszając gdnści drugiej sby, przyjmuje pstawy asertywne. Klasa VI

13 Uczeń: rzumie znaczenie hierarchii wartści, dstrzega wartść życia i przyjmuje je jak fundament wszystkich innych wartści, stara się pznać i zrzumieć hierarchię wartści innych ludzi, ptrafi dcenić wartści przyrdy i rzeczy nas taczających, próbuje dkrywać sens i cel własneg życia, wzbgaca swją sbwść szukając życiwej pasji, ma pczucie własnej gdnści i szanuje gdnść drugieg człwieka, ptrafi dstrzegać wkół siebie innych ludzi, ceni przyjaźń i miłść, jest świadmy dpwiedzialnści za słw; stara się, aby jeg słwa nie rzmijały się z czynami, stara się efektywnie i mądrze wykrzystywać czas, wzbgaca swją wiedzę na temat kultury, byczajów raz sytuacji spłecznplitycznej w innych krajach eurpejskich. IX. SYLETKA ABSOLENTA. Sylwetka abslwenta I etapu kształcenia. wyniku realizacji zadań wychwawczych dla klas I-III, uczeń kńczący klasę III: Ma pczucie przynależnści d klasy, jest jej częścią. Umie pracwać w grupie, zna swje prawa i bwiązki. Psiada umiejętnść samdzielnej i systematycznej pracy. Ptrafi się grzecznie zachwać w różnych sytuacjach. Zna symble nardwe, reginu, wie jak się wbec nich zachwać. Dstrzega różnice wśród ludzi, ptrafi kazać szacunek drugiemu człwiekwi. Ptrafi rzróżnić dbr i zł w różnych sytuacjach. ie, d kg mże zwrócić się pmc. Sylwetka abslwenta II etapu kształcenia. Abslwent klasy VI, na miarę swjeg wieku: Przestrzega gólnie przyjętych nrm spłecznych i etycznych, takich jak: prawdmównść, uczciwść, kultura sbista. Ptrafi prezentwać swje sądy z pszanwaniem zdania innych, jest tlerancyjny. Jest ciekawy świata: pszerza swją wiedzę, zdbywając ją krzysta z różnych źródeł, interesuje się taczającą g rzeczywistścią. Ptrafi cenić wagę i znaczenie infrmacji. Czynnie uczestniczy we wspólnych działaniach na terenie klasy, szkły, śrdwiska. Zna i stsuje prawa i bwiązki ucznia. Ma pczucie tżsamści, przynależnści kulturwej. X. ZASADY EALUACJI. 1. Szklny prgram wychwawczy pddawany będzie ewaluacji na zakńczenie rku szklneg.

14 2. Celem ewaluacji będzie: a) w I rku znajmść prgramu wychwawczeg i jeg akceptacja przez rdziców i uczniów, b) w II rku czy frmy i zajęcia pracy dpwiadają ptrzebm uczniów, c) w III rku cena skutecznści prgramu wychwawczeg. 1. Ewaluacji dknywać będzie zespół szklny: - przewdniczący v-ce dyrektr szkły, - pedagg szklny, - kierwnik świetlicy, - nauczyciel matematyki 4. Źródła infrmacji: a) rdzice i uczniwie b) uczniwie, dkumenty szklne c) dkumenty szklne - dziennik pedagga, dziennik wypadków, ankieta rdzice, uczniwie, nauczyciele. 5. Zespół ewaluacyjny przeprwadzi badanie w parciu pracwane przez siebie narzędzia. 6. Z ewaluacji każdeg rku pracwany będzie raprt, który zawierać będzie: a) przedmit i cel ewaluacji, b) wyniki ewaluacji, c) wniski. 7. Raprt będzie upubliczniny. Zatwierdziła Rada Pedaggiczna w dniu r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkły Pdstawwej Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskieg

15 I. PREAMBUŁA: Człwiek jak istta spłeczna nie ptrafi żyć sam. Najlepiej rzwija się, uczy, pracuje, gdy ma wkół siebie innych ludzi. Nie zawsze jednak ptrafi dcenić becnść drugieg człwieka, związku ze zwiększającą się ptrzebą przeciwdziałania zjawiskm zagrażającym zdrwiu i bezpieczeństwu uczniów istnieje kniecznść pdjęcia kmplekswych działań prfilaktycznych na terenie szkły. II. PODSTAY PRANE. 1. Knwencja prawach dziecka. 2. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami. 3.Ustawa wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi z dnia 26 października 1982r. 4. Ustawa przeciwdziałaniu narkmanii z dnia 29 lipca 2005r. 5. Ustawa pstępwaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października1982r. 6. Ustawa chrnie zdrwia psychiczneg z dnia 19 sierpnia 1994r. 7. Rzprządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach. III. STĘP: edług Zbigniewa B. Gasia : Prfilaktyka t prces wspmagania człwieka w radzeniu sbie z trudnściami zagrażającymi prawidłwemu rzwjwi i zdrwemu życiu, a także graniczanie i likwidwanie czynników, które blkują prawidłwy rzwój i zaburzają zdrwe życie. Szkła jest miejscem prfilaktyki pierwszrzędwej, tj. stswanej d grupy niskieg ryzyka. Plega na prmwaniu zdrweg stylu życia i zapbieganiu zagrżenim, w szczególnści na rzwijaniu umiejętnści radzenia sbie z wymgami życia. Jej celem jest późnianie chwili, kiedy dzieck pdejmie zachwania ryzykwne lub zachęcenie d niepdejmwania takich zachwań. Ten typ prfilaktyki wynika z zadań szkły, kmpetencji nauczycieli, a przede wszystkim ptrzeb gółu dzieci i młdzieży. Szkła jest bwiem instytucją pwłaną d wychwania i nauczania, a nie leczenia. Rzprządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg w pszczególnych typach szkół pdkreśla, że działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły i prgram prfilaktyki dstswany d ptrzeb rzwjwych uczniów raz ptrzeb daneg śrdwiska.

16 Na wszystkich pzimach prfilaktyki stsuje się różne strategie: 1. STRATEGIE INFORMACYJNE przekazywanie infrmacji na temat knsekwencji zachwań ryzykwnych, infrmacje pwinny być rzetelne, infrmacje pwinny być dstswane d pzimu rzwju intelektualneg, emcjnalneg i spłeczneg raz mżliwści percepcyjnych adresata, infrmacje pwinny uwzględniać pzim psiadanej wiedzy przez adresata, gdyż wczesne wkraczanie z infrmacjami na temat zagrżeń mże pdsuwać pmysły na niepżądane zachwania, infrmacje pwinny być rzeczwe, bez dwływania się d emcji adresata, infrmacje nie pwinny być zbyt szczegółwe, aby nie stanwiły instruktażu d nieprawidłwych zachwań. 1. STRATEGIE EDUKACYJNE pmc w rzwju ważnych umiejętnści życiwych, np. chrnienia się przed presją tczenia, skupienie się na kształtwaniu i rzwijaniu umiejętnści spłecznych uczniów, uczenie tzw. sztuki życia, umiejętnści radzenia sbie ze stresem, dmawiania, nieulegania manipulacjm. 1. STRATEGIE ALTERNATY stwarzanie mżliwści realizwania ważnych ptrzeb spłecznych pprzez pzytywną działalnść, np. sprt, działalnść artystyczną czy spłeczną metda ta umżliwia ucznim zaspkajanie ptrzeb aktywnści, siąganie uznania, przynależnści. 1. STRATEGIE INTERENCYJNE pmc w identyfikacji i rzwiązywaniu prblemów, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzyswych, knkretna pmc specjalistyczna w indywidualnych przypadkach. Prgram Prfilaktyki w Szkle Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskieg w Kampinsie pwstał w wyniku diagnzy śrdwiska lkalneg. Stwierdzn, że należy płżyć większy nacisk na eliminwanie agresji raz przemcy fizycznej i słwnej wśród spłecznści uczniwskiej. Zdecydwana większść uczniów sptkała się z takimi zachwaniami i zagrżeniami w różnych miejscach na terenie szkły: w szatni, na bisku, na krytarzu i w taletach szklnych. IV. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU.

17 1. Prfilaktyka t chrnienie człwieka w rzwju przed zagrżeniami i reagwanie na pjawiające się zagrżenia. Jej celem jest chrna dziecka, ucznia, wychwanka przed zakłóceniami rzwju czyli przed pdejmwaniem zachwań hamujących lub niszczących rzwój, kreślnych jak zachwania ryzykwne. 2. szystkie zadania mają na celu wypsażenie młdeg człwieka w umiejętnści budwania dbrych relacji i pzytywnych więzi partych na skutecznej kmunikacji. Pza tym niedzwnym elementem działań prfilaktycznych jest pznanie spsbów radzenia sbie w sytuacjach trudnych, wyrażania swich ptrzeb, emcji i pinii. 3. Działania prfilaktyczne wspierają pracę nad harmnijnym rzwjem sbwści i zdrwym stylem życia. V. CELE PROGRAMU. 1. Ochrna dziecka ucznia przed agresją, uzależnieniami (kntaktem z używkami), które hamują bądź zakłócają jeg rzwój. 2. Zapbieganie patlgim tj. agresja, przemc, uzależnienia i właściwe reagwanie w chwili pjawiania się ich na terenie naszej szkły w śrdwisku lkalnym. 3. Prmwanie zdrweg stylu życia i alternatywnych spsbów spędzania wlneg czasu. 4. Pprawa kmunikacji w relacjach nauczyciel uczeń, uczeń rdzic, uczeń uczeń. VI. ADRESACI PROGRAMU. Prgram prfilaktyki w Szkle Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskieg jest kierwany d uczniów, nauczycieli i rdziców. VII. ZADANIA 1. Rzwijanie umiejętnści współżycia spłeczneg. 2. Pdejmwanie działań mających na celu wzmcnienie mtywacji d własneg rzwju. 3. Rzszerzanie działań na rzecz prpagwania zdrweg trybu życia. 4. drażanie metd radzenia sbie w sytuacjach trudnych. 5. Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów w szkle. 6. Rzpznawanie niepżądanych zjawisk na terenie szkły. 7. Rzszerzanie działań na rzecz prfilaktyki uzależnień. 8. Ograniczanie zachwań agresywnych i przemcy w szkle.

18 1. ROZIJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO Lp. Działanie Frma realizacji Odpwiedzialni 1 Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkle. Zapznanie ze Statutem Szkły. Przypminanie zasad dbreg wychwania. Ustalenie wewnętrznych zasad bwiązujących w klasie Kdeks klaswy i szkle. ychwawcy i nauczyciele. 2 zmacnianie pczucia przynależnści d grupy klaswej Organizwanie pmcy kleżeńskiej kła sampmcy uczniwskiej w klasach, ychwawcy 3 Uwrażliwianie uczniów na ptrzeby innych. Pdejmwanie tematyki dtyczącej ptrzeby pmagania innym. Uświadamianie ptrzeb sób niepełnsprawnych. Udział w akcjach charytatywnych. ychwawcy i nauczyciele Pedagg, Samrząd Uczniwski, Szkle kł PCK 4 Integrwanie spłecznści szklnej. Organizwanie urczystści i imprez szklnych. Organizwanie wycieczek. Prezentwanie siągnięć uczniwskich. Organizwanie Dni Otwartych. Dyrekcja, nauczyciele, Rada Rdziców ychwawcy, nauczyciele Dyrekcja.

19 2. PODEJMOANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMOCNIENIE MOTYACJI DO ŁASNEGO ROZOJU Lp. Działanie Frma realizacji Odpwiedzialni 1 Uświadmienie uczniwi jeg mcnych strn i mżliwści. Zdiagnzwanie każdeg ucznia pd kątem jeg mżliwści. Pdkreślanie mcnych strn każdeg dziecka. Ukazanie perspektyw rzwju. ychwawcy, pedagg. 2 Rzwijanie indywidualnych zaintereswań uczniów. Organizwanie kół zaintereswań. Angażwanie uczniów d udziału w knkursach. Organizwanie różnych frm przeglądu twórczści dzieci. ychwawcy, nauczyciele 3 skazywanie pżądanych wzrców zachwań. Prezentwanie sylwetek wartściwych pstaci i ielkich Plaków. ychwawcy, nauczyciele 4 Pmc ucznim w przezwyciężaniu własnych trudnści i graniczeń. Organizwanie zespłów wyrównawczych. Objęcie uczniów pieką lgpedyczną, pedaggiczną i psychlgiczną. Prwadzenie indywidualnych rzmów z rdzicami uczniów m.in. w ramach Dni twartych szkły. Dyrekcja, nauczyciele prwadzący zespły, lgpeda, pedagg, rdzice. 5 Rzwijanie umiejętnści rzpznawania i ujawniania swich uczuć i emcji. Realizwanie tematyki dtyczącej uczuć, asertywnści, emcji, empatii. Kształcenie umiejętnści radzenia sbie ze stresem. ychwawcy, pedagg.

20 3. ROZSZERZANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROPAGOANIA ZDROEGO STYLU ŻYCIA Lp. Działanie Frma realizacji Odpwiedzialni 1 Ppularyzacja aktywnych spsbów spędzania wlneg czasu. skazywanie właściwych frm spędzania wlneg czasu. Organizwanie imprez sprtwych, gier i zabaw ruchwych. ycieczki szklne. ychwawcy, nauczyciele 2 Uświadmienie kniecznści zachwania higieny i ergnmii pracy. Pgadanki, rzmwy na temat higieny pracy. Zwracanie uwagi na właściwą pstawę ciała. Stswanie przerw śródlekcyjnych. Dbanie właściwy dpczynek pdczas przerw zgdny z rzwjem psychfizycznym (bezpieczne gry, zabawy, walka z hałasem). ychwawcy, nauczyciele dyżurujący. Samrząd szklny. 3 Prmwanie zdrweg dżywiania. Pgadanki i rzmwy. yjaśnianie rli reklamy. ychwawcy, nauczyciele, pedagg. Samrząd szklny. 4 Krygwanie wad pstawy. 5 Kształtwanie nawyków dbania zdrwie i higienę sbistą. Prwadzenie zajęć gimnastyki krekcyjnej. Rzmwa z pielęgniarką śrdwiskwą. Pgadanki na temat fizyczneg rzwju człwieka. Przeprwadzenie fluryzacji i zachęcanie d dbania higienę jamy ustnej. Zwracanie uwagi na dpwiedni ubiór. Nauczyciele specjaliści. ychwawcy, pielęgniarka śrdwiskwa, pedagg.

21 6 Prmwanie zachwań preklgicznych ycieczki, biwaki, turnieje, zajęcia sprtwe, rajdy piesze i rwerwe ychwawcy, nauczyciele. 4. DRAŻANIE METOD RADZENIA SOBIE SYTUACJACH TRUDNYCH Lp. Działanie Frma realizacji Odpwiedzialni 1 Pszerzenie wiedzy dtyczącej sytuacji trudnych. Pdejmwanie tematyki dtyczącej sytuacji trudnych i niebezpiecznych. ychwawcy, pedagg. 2 drażanie metd asertywnych. Ćwiczenia w umiejętnści dmawiania i wyrażania sweg zdania. ychwawcy, pedagg. 3 Umiejętne szukanie pmcy. Infrmwanie sbach i instytucjach nisących pmc. Dyrekcja, wychwawcy, nauczyciele, pedagg. 5. ZIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTA UCZNIÓ SZKOLE. Lp. Działanie Frma realizacji Odpwiedzialni 1 Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrżenie. Próbna ewakuacja. Zapznanie z zagrżeniami wynikającymi z kntaktu z przedmitami i substancjami niebezpiecznymi. Dyrekcja, nauczyciele, pedagg Lis Dyżury nauczycieli. 2 Bezpieczeństw uczniów pdczas przerw i imprez Przypminanie zasad bezpieczneg spędzania przerw i zachwywania się w trakcie imprez szklnych. Pracwnicy szkły

22 szklnych. 3 Uwrażliwienie uczniów na zagrżenia pdczas drgi d i ze szkły. Pgadanki na temat bezpiecznej drgi. ychwawcy, nauczyciele techniki 6. ROZPOZNAANIE NIEPOŻĄDANYCH ZJAISK NA TERENIE SZKOŁY Lp. Działanie Frma realizacji Odpwiedzialni 1 Dkładne zapznanie uczniów z regulaminem szkły raz szczegółwymi kryteriami cen zachwania. Lekcje wychwawcze dtyczące regulaminu szkły i kryteriów cen zachwania. Apele szklne dtyczące spraw prządkwych. ychwawcy 2 Zapbieganie nadmiernej absencji uczniów. Kntrlwanie niebecnści na lekcjach i zajęciach pzalekcyjnych. Systematyczne zaznaczanie spóźnień w dziennikach. Restrykcyjne egzekwwanie usprawiedliwień. Pedaggizacja rdziców dtycząca systematyczneg uczęszczania dziecka d szkły. ychwawcy, nauczyciele, pedagg. 7. ROZSZERZANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

23 Lp. Działanie Frma realizacji Odpwiedzia lni Termi n Uwagi 1 Rzpznawanie sytuacji dmwej wychwanków. Rzmwa wychwawców z pedaggiem. ychwawcy, pedagg, kierwnik świetlicy. rzesie ń każdeg rku spółpraca z OPS ywiady śrdwiskwe. 2 Dstarczanie wiedzy szkdliwści palenia papiersó w, picia alkhlu i zażywania narkty ków Realizwanie prgramów prfilaktyczny ch. Udział w knkursach i przedstawieni ach dtyczących prfilaktyki uzależnień. ychwawcy, pedagg. 3 lata Prgram prfilaktycz ny: Młdzież na rzdrżu, yknanie gazetek klaswych n/t szkdliwści palenia papiersów i picia alkhlu. Lekcje przyrdy. 3 Uczenie pdejmwania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętnści dmawiania Udział w spektaklach prfilaktyczny ch. Pedagg, nauczyciele. Dwa razy w ciągu rku szklne g Spektakle prfilaktycz ne Spójrz inaczej, Tak czy nie. 4 Prpagwanie świadmeg wybierania prgramów TV i racjnalneg krzystania z kmputera Szklenia nauczycieli w zakresie prfilaktyki raz realizacji prgramów prfilaktyczny ch. Prjekcja filmów vide, referaty, Nauczyciele 3 lata

24 prelekcje, plakaty na temat uzależnień. 5 Dzień Trzeźwści (Światwy Dzień Zdrwia) Knkurs plastyczny na plakat pd hasłem Alkhl szkdzi ychwawcy. marzec 8. OGRANICZANIE ZACHOAŃ AGRESYNYCH I PRZEMOCY SZKOLE Lp. Działanie Frma realizacji Odpwiedzia 1 Diagnza pzimu bezpieczeństwa w szkle. Ankiety, rzmwy. Dyrekcja, pedag nauczyciele 2 Uświadamianie ucznim, czym jest agresja i przemc raz jak sbie z nimi radzić. Pgadanki z wychwawcami, pedaggiem, psychlgiem, plicją. Realizacja prgramów prfilaktycznych. Knkursy dtyczące tematyki agresji i przemcy. Pedagg, wychwawcy, nauczyciele 3 Przeciwdziałanie i redukwanie agresji (fizycznej, psychicznej) w szkle, dmu i śrdwisku lkalnym Aktywne dyżurwanie nauczycieli. Zaprpnwanie bezpiecznych zabaw w czasie przerw. Nauczyciele, wychwawcy

25 4 Pedaggizacja rdziców. Pdejmwanie tematyki przemcy i agresji w mediach, grach kmputerwych, prasie młdzieżwej na sptkaniach z rdzicami. Pedagg, wychwawcy 5 Pdnszenie kultury słwa, eliminwanie wulgaryzmów ze słwnika ucznia Pgadanki, dyskusje, scenki rdzajwe. Prwadzenie klaswych zeszytów uwag. ychwawcy, nauczyciele, pedagg. 9. SPÓŁPRACA Z RODZICAMI ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROFILAKTYKĄ Lp. Działanie 1 spółdziałanie rdziców ze szkłą w prpagwaniu zdrweg stylu życia wśród dzieci i młdzieży O n s 2. Dstarczenie rdzicm infrmacji przyczynach i skutkach uzależnień raz instytucjach udzielających pmcy Z w z

26 3 Kształtwanie pstawy dpwiedzialnści za własne bezpieczeństw raz za bezpieczeństw innych S P 4 ypsażenie bibliteki szklnej w fachwe materiały i publikacje dtyczące prfilaktyki G 5 Organizwanie sptkań terapeutycznych rdzicm i ucznim wymagającym pmcy S P J

27 VIII. ZASADY EALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. 1. Szklny prgram prfilaktyki pddawany będzie ewaluacji na zakńczenie rku szklneg. 2. Celem ewaluacji będzie: a) w I rku znajmść prgramu prfilaktyki i jeg akceptacja przez rdziców i uczniów. b) II rku czy frmy i zajęcia pracy dpwiadają ptrzebm uczniów. c) III rku cena skutecznści prgramu prfilaktyki. 1. Ewaluacji dknywać będzie zespól szklny: a) przewdniczący zastępca dyrektra Zespłu ds. Szkły Pdstawwej, b) pedagg szklny c) kierwnik świetlicy d) przedstawiciel nauczycieli nauczania zintegrwaneg e) nauczyciel języka plskieg 1. Źródła infrmacji: a) rdzice i uczniwie, b) dkumenty szklne, c) ankieta rdzice, uczniwie, nauczyciele. 1. Zespól ewaluacyjny przeprwadzi badanie w parciu pracwane przez siebie narzędzia. 2. Z ewaluacji każdeg rku pracwany będzie raprt, który zawierać będzie: a) przedmit i cele ewaluacji, b) wyniki ewaluacji, c) wniski. 1. Ewaluacji dknujemy we wrześniu następneg rku szklneg r. Kampins, dnia Opracwały: Anna Rybka Małgrzata Osińska Agnieszka ięckwska

28

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOTARSKU P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y W wychwaniu chdzi właśnie t, aŝeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, aŝeby bardziej był, a nie tylk więcej miał, aby więc

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna Prgram Wychwawczy Przedszkla nr1 im.słneczna Jedyneczka Autr prgramu: Rada Pedaggiczna Przedszkle nr 1 im.słneczna Jedyneczka w Krasnymstawie Spis treści: 1. Pdstawa prawna 2. Charakterystyka prgramu 3.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Onisczuk Danuta Szymczak Alina Banaszak

Katarzyna Onisczuk Danuta Szymczak Alina Banaszak PROGRAMY PROJEKTY KONKURSY ZAWODY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM Działania Tytuł Autr i sby dpwiedzialne za realizację działań PROGRAMY 1.Prgram zajęć Justyna Krawczyk W przedszklu 2. Mali Placy w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo