SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej był, a nie tylk miał, aby więc pprzez wszystk, c ma, c psiada, umiał bardziej i pełniej być człwiekiem, t znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylk z drugimi, ale i dla drugich. Jan Paweł II Szklny Prgram Wychwawczy zatwierdzny na Radzie Pedaggicznej r. Pdstawa prawna Knstytucja Rzeczypsplitej Plskiej. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991r. wraz z późniejszymi zmianami. Karta Nauczyciela. Pwszechna Deklaracja Praw Człwieka. Knwencja Prawach Dziecka. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków rganizwania kształcenia, wychwania i pieki dla dzieci i młdzieży

2 niepełnsprawnych, niedstswanych spłecznie i zagrżnych niedstswaniem spłecznym. SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I: ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ IV: ROZDZIAŁ V: MISJA SZKOŁY WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY WARTOŚCI WYCHOWAWCZE KLIMAT SZKOŁY TREŚCI WYCHOWAWCZE: ROZDZIAŁ VI: ROZDZIAŁ VII: ROZDZIAŁ VIII: A. Prgram adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych B. Prgram wspmagania uczniów klas maturalnych C. Wychwanie patrityczne (z uwzględnieniem wychwania reginalneg) i bywatelskie D. Wychwanie preklgiczne E. Wychwanie d życia w rdzinie F. Wychwanie przdrwtne i prfilaktyka zagrżeń G. Prgram działań przeciwstawiających się złu i patlgim spłecznym H. Wychwanie sprtwe I. Działalnść wychwawcza bibliteki szklnej EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIAŁANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU ROZDZIAŁ IX: WYKORZYSTYWANIE MONITORINGU DLA REALIZACJI MISJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY ROZDZIAŁ X: ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW WAGARUJĄCYCH ROZDZIAŁ XI : RYTUAŁ SZKOLNY 2

3 WSTĘP Wychwanie t bk dydaktyki pdstawwy cel działalnści współczesnej szkły. Oczywiście, najważniejszą rlę w prcesie wychwania młdeg człwieka dgrywają rdzice, dla których dzieck jest (a przynajmniej pwinn być) największą wartścią. Otaczają je miłścią i pieką, trszczą się jeg prawidłwy rzwój, są zgdnie z bwiązującym prawem dpwiedzialni za jeg zdrwie, wychwanie i naukę. T w dmu rdzinnym kształtwany jest charakter dziecka, t tam przekazywany jest mu system wartści. Szkła w prcesie wychwawczym zajmuje, więc dalszą pzycję, wspmaga dm rdzinny. Równcześnie jednak jej rla pzstaje, niezastąpina w zakresie rzwijania wiedzy i umiejętnści ucznia raz wprwadzania g w kntakty spłeczne. Twórcami wychwania i kształcenia szklneg są wszyscy zatrudnieni w danej szkle nauczyciele. Dzięki nim młdy człwiek ma w szkle mżliwść integralneg rzwju wszystkich sfer swjej sbwści: rzwija się fizycznie i duchw, ćwiczy wlę, kształci zmysły, uczy się kierwać emcjami, nabywa sprawnści intelektualnych, buduje własny system mralny p t, aby jak djrzały już, a więc dpwiedzialny za swje czyny i słwa człwiek umiał w taczającym świecie znaleźć miejsce dla siebie, aby przestrzegał zasad etyki spłecznej, czynił dbr, kierwał się wartściami wyższymi, szanwał wspólne mienie, uczestniczył w życiu spłecznści lkalnej i państwa. Uwzględniając te wszystkie przesłanki, przyjmujemy zasadę, iż zadania wychwawcze, jak niezwykle isttne dla przygtwania młdeg człwieka d życia w świecie drsłych, nasza szkła realizuje w spsób kmplekswy i integralny w stsunku d prcesu dydaktyczneg. Pamiętając równcześnie, iż we współczesnym świecie pstawy młdych ludzi kształtwane są craz bardziej także przez śrdwisk, grupy rówieśnicze, subkultury raz (nie zawsze, niestety, trszczące się wyski pzim) śrdki masweg przekazu (radi, telewizja, wszechbecna reklama), uważamy, że należy szukać takich metd współpracy z uczniami, by wyższe wartści rdziły się w ich świadmści w spsób naturalny, spntaniczny, by pjawiały się jak idea w dyskusji bądź w działaniu, stając się życiwym cred. Aby tak się dział, niektóre zadania wychwawcze szkła dzielić musi nie tylk z dmem rdzinnym ucznia, ale także z innymi instytutami wychwawczymi: pradniami psychlgiczn pedaggicznymi, rganizacjami młdzieżwymi, klubami, twarzystwami itp., z którymi współpracuje. Ddatkw jeszcze pamiętać musimy tym, że stwrzenie i funkcjnwanie w szkle właściweg śrdwiska wychwawczeg będzie mżliwe jedynie przy rzeczywistej współpracy całeg grna nauczycielskieg. Każdy człwiek spłecznści szklnej, d kadry kierwniczej i nauczycieli pprzez uczniów wraz z rdzicami aż d pzstałych pracwników szkły jest sbą, człwiekiem wlnym, który świadmie wstąpił d tej spłecznści i zdecydwał się na jej współtwrzenie. Wychwanie stanwi integralną całść pracy nauczyciela, jest zasadniczym zadaniem szkły i wszystkich jej `pracwników. Pierwszymi wychwawcami dzieci są rdzice. Szkła w wychwywaniu współpracuje z rdzicami. 3

4 Szkła, jak wspólnta trzech pdmitów: pracwników szkły, uczniów raz ich rdziców, zajmuje w prcesie wychwania szczególne miejsce. Obwiązkiem wszystkich pracwników szkły jest tę rlę wychwawczą pdjąć i jak najlepiej wypełniać. W wychwaniu szkła za pdstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system wartści i gdnść sby ludzkiej. Pdstawwym prawem i bwiązkiem w szkle jest nauka i uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, w zajęciach warsztatwych i w dbywaniu praktyk zawdwych. Pdstawwym dkumentem regulującym wewnętrzne życie szkły jest Statut Szkły, który reguluje szczegółwy zakres praw i bwiązków całe zbirwści szklnej. Wewnątrzszklny System Oceniania raz Szklny Prgram Wychwawczy stanwią integralną część Statutu Zespłu Szkół Spżywczych i Htelarskich. ROZDZIAŁ I: MISJA SZKOŁY MISJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST: 1. wychwanie wszechstrnnie rzwinięteg człwieka pełnej, bgatej sbwści; 2. wypsażenie g w gólną wiedzę i umiejętnści dające pdstawy d dalszeg kształcenia; 3. przygtwanie d świadmeg wybru drgi zawdwej; 4. kształtwanie pstaw bywatelskich raz pżądanych cech sbwych. ROZDZIAŁ II: WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY Celem widącym w prcesie wychwania naszej szkły jest wykształcenie i wychwanie abslwenta, który samdzielnie funkcjnuje w taczającym świecie, łatw nawiązuje kntakty, wierzy w siebie i w swje mżliwści, ma ukształtwane zaintereswania, które pmagają mu dknać wybru dalszej drgi życiwej, jest przygtwany, w zależnści d typu szkły, d pracy w wybranym zawdzie lub d świadmeg wybru drgi zawdwej, zdlny d dalszeg rzwju, kreatywny, ma ukształtwany ets pracy, pczucie bwiązku i dyscypliny, ma ukształtwaną pstawę bywatelską, umżliwiającą prawidłwe funkcjnwanie w samrządwej spłecznści lkalnej. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH PRZEWIDUJE, ŻE POSIADA ON UMIEJĘTNOŚCI: aktywneg pszukiwania pracy, świadmeg jej pdejmwania lub wybru zawdu i kierunku dalszeg kształcenia zgdnie z zaintereswaniami i samdzielnie cenianymi własnymi mżliwściami raz ptrzebami rynku, ceniania wpływu cywilizacji na zmiany zachdzące w śrdwisku, przewidywania wyników dświadczeń i eksperymentów, wyszukiwania i stswania przepisów prawa regulujących daną działalnść gspdarczą, usługwą i rganizacyjną, rganizwania stanwiska pracy, badania i analizwania wybranych układów, urządzeń, maszyn lub innych biektów. Pdsumwując, więc, uznać należy, że wzrcwy mdel abslwenta szkły t człwiek wypsażny w następujące cechy: przygtwany d wejścia w drsłe życie, tzn. d pdjęcia dalszej nauki lub pracy, a także d załżenia rdziny, 4

5 mający świadmść i ptrzebę ciągłeg kształcenia się, wypsażny w umiejętnści samdzielneg zdbywania wiedzy, pdnszenia własnych kwalifikacji, a także dstswania d zmieniających się warunków życia, zdlny działać skutecznie, tzn. wyknywać dalsze stjące przed nim zadania w życiu prywatnym, zawdwym i publicznym raz psiadać taka wiedzę peracyjną, by rzwiązywać innwacyjnie nwe prblemy, umiejący współżyć z innymi ludźmi, twarty na ich ptrzeby, psiadający akceptwany spłecznie system wartści mralnych, niezależnie d wyznawaneg światpglądu, przestrzegający nrm byczajwych i kulturwych (dbrze wychwany), dprny na zagrżenia, uzależnienia i nałgi, mający rzbudzne ptrzeby kulturwe i wiedzę tym, jak je rzwijać, psiadający pzytywny stsunek d siebie, pczucie własnej gdnści i wartści, ale jedncześnie krytyczny i dpwiedzialny, wypsażny w świadmść nardwą i pczucie dpwiedzialnści bywatelskiej, c przejawiać się pwinn w rzumnym i aktywnym uczestnictwie w życiu spłecznym. ROZDZIAŁ III: WARTOŚCI WYCHOWAWCZE Aby ułatwić naszym ucznim dpwiedź na pdstawwe pytanie, które musi pstawić sbie każdy człwiek na prgu drsłści, pytanie sens i wartść swjeg życia, trzeba pmóc im wypracwać pgląd na świat, wypsażyć w cnty intelektualne (wiedza, mądrść, rztrpnść), ale i cnty mralne, trzeba pmóc im uwierzyć, że są ideały, którym wart życie pświęcić. Za pdstawwą wartść uznajemy humanizm rzumiany jak pstawa intelektualna i mralna wyrażająca się w zaintereswaniu sprawami człwieka i jeg dbra, a przede wszystkim w pszanwaniu jeg gdnści i wlnści raz prawa d rzwju i szczęścia. Z nieg wypływają inne wartści mralne, takie jak: altruizm, tlerancja, dcenianie wartści życia, ptrzeba chrny zdrwia (będące dminantą etyki eklgicznej), umiłwanie wlnści, patrityzm, sprawiedliwść, pracwitść, bezintereswnść, uczciwść i prawdmównść, wiernść złżnym przyrzeczenim, szczęście rzumiane jak pznawanie i urzeczywistnianie wartści (mralnych i estetycznych), przyjaźń. Przekazywanie ucznim tych wartści dbywać się będzie na różnych szczeblach życia szkły, przybierać będzie różne frmy. Służyć temu będą nie tylk lekcje przedmitwe (zwłaszcza z zakresu humanistyki), nie tylk lekcje wychwawcze, ale także wszelkie frmy zajęć pzalekcyjnych. Wychwawcy Isttą działań wychwawczych naszej szkły jest wspólny frnt wszystkich, którzy mają kntakt z wychwankiem (dyrekcji, nauczycieli, pracwników niepedaggicznych). Wychwanie bejmuje człwieka, we wszystkich sferach jeg sbwści. Wychwawcy pwinni pamiętać, że wychwują przede wszystkim własnym przykładem, wiernścią wyznacznym nrmm etycznym. Dlateg: szanują i uczą pszanwania gdnści każdeg człwieka raz szacunku d życia ludzkieg, kierują się we wszystkich swich działaniach prawdą i prawdę tą przekazują wychwankm, uczą rzróżniania dbra i zła, umacniając w młdym człwieku dbr, kchają i uczą miłści d kraju jczysteg, tradycji i szerk pjętej kultury nardwej, reagują na wszelkie przejawy niewłaściweg zachwania uczniów, 5

6 wymagają d wychwanków dpwiednich pstaw, twrząc jedncześnie klimat rzetelnej i życzliwej pracy, trszczą się atmsferę twartści, życzliwści, dialgu, pgdy, garniając tym klimatem młdzież, dbają, by szkła była estetyczna i schludna, dpwiedzialną pstawą i działaniami wspierają rzwój uczniów, ich zdlnści i zaintereswania, udzielają ucznim pmcy w przezwyciężaniu niepwdzeń szklnych. Szczególną rlę w prcesie wychwania dgrywa wychwawca klaswy. Dlateg: przekazuje wartści, wzrce pstępwania, prpnuje zachwania ułatwiające dbre wybry, współpracuje z rdzicami, pmaga wychwankwi w pknywaniu bieżących trudnści, ukierunkwuje zachwania ucznia i kryguje przejawy negatywnych zachwań, jest człwiekiem dużej kulturze sbistej i takcie pedaggicznym, szanuje gdnść sbistą ucznia i nie narusza prywatnści jeg uczuć, pzwala wychwankwi na wyrażanie własnych pglądów, jest wymagający w stsunku d siebie i uczniów, jest knsekwentny, umiejętnie stsuje nagrdy i kary, trszczy się stsunek ucznia d nauki raz jeg siągnięcia szklne, analizuje przyczyny niepwdzeń wychwanka raz infrmuje rdziców jeg pstępach, wdraża uczniów d samceny i samkntrli. Zasady pracy wychwawcy ze swymi wychwankami: każdy wychwawca pracwuje na pczątku rku szklneg własny prgram gdzin wychwawczych raz szklnych i pzaszklnych zajęć kulturaln pznawczych, realizwanych ze swimi wychwankami, każdy wychwawca z uwzględnieniem planu lekcji swej klasy i własneg planu zajęć kreśla termin swjeg plekcyjneg dyżuru pświęcneg swbdnemu kntaktwi z wychwankami (jeden dzień w tygdniu, wymiar czaswy zależy d ptrzeb). W działaniach wychwawczych szkły na terenie placówki sbami wspierającymi wychwawców klas, nauczycieli uczących i pracwników niepedaggicznych są: Dyrekcja Szkły i pedagg szklny. Wychwankwie Zespół Szkół Spżywczych i Htelarskich zapewnia swim ucznim wszechstrnny rzwój we wszystkich sferach ich sbwści, pcząwszy d wychwania fizyczneg pprzez sferę intelektu, emcji, aż d sfery ducha. Nasza szkła kładzie nacisk na samwychwanie; wspmaga ucznia w prcesie cdzienneg intelektualneg, emcjnalneg i duchweg usamdzielniania się. Uczeń jak człnek spłecznści szklnej psiada swje prawa i bwiązki. D tych pierwszych należą: praw d uzyskania rzetelnej wiedzy przygtwującej d pdjęcia pracy zawdwej lub nauki na wyższych uczelniach, 6

7 mżliwść zwracania się w każdej sprawie d wychwawcy, dyrekcji, pedagga szklneg, nauczycieli, katechetów, w celu uzyskania pmcy, praw d rzwijania własnych zaintereswań i twórczści w ramach Samrządu Uczniwskieg, kół przedmitwych, kół zaintereswań, wycieczek szklnych i wszelkich innych zrganizwanych frm życia szklneg, praw d nauki w warunkach bezpieczeństwa, ładu, estetyki i gólnej kultury bycia, praw d twórczeg udziału we wszystkich dziedzinach życia szkły, praw d krzystania za wiedzą i zgdą Dyrektra z całeg wypsażenia szkły w zakresie ptrzebnym d realizacji zadań szklnych, praw d pracy i wypczynku w atmsferze życzliwści i pczuciu bezpieczeństwa. Ucznia w naszej szkle bwiązuje: sumienna praca nad zdbywaniem wiedzy i frmwaniem własnej sbwści, punktualnść i systematyczne uczęszczanie na zajęcia, szacunek dla nauczycieli i pracwników szkły, kleżeńska pstawa wbec rówieśników, przestrzeganie zarządzeń Dyrekcji, kulturalne zachwanie się w szkle i pza szkłą, w tym dbałść kulturę słwa, dbałść sprzęt szklny raz ład w budynku i wkół nieg, pszanwanie zdrwia własneg i innych (niepalenie tytniu na terenie szkły, nie używanie i nie rzprwadzanie narktyków, przestrzeganie zasad trzeźwści, przeciwstawianie przejawm patlgii spłecznej), gdne reprezentwanie szkły w miejscach publicznych. Samrząd Uczniwski twrzą wszyscy uczniwie szkły. Jeg rlą jest: uczestniczenie w realizacji zadań szkły, w szczególnści w zakresie prcesu dydaktyczn wychwawczeg uczniów, reprezentwanie spłecznści uczniwskiej w rzwiązywaniu prblemów szklnych, współpracwanie z Dyrekcją, nauczycielami, pedaggiem, pielęgniarką, pracwnikami administracyjnymi, rdzicami i śrdwiskiem lkalnym. ROZDZIAŁ IV: KLIMAT SZKOŁY Duża ilść czasu, jaką uczniwie spędzają w szkle, wymusza zwrócenie uwagi na atmsferę wychwawczą placówki. Baza i wypsażenie szkły, dniesienia interpersnalne między nauczycielami i uczniami raz dniesienia sbwe w śrdwisku rówieśniczym dgrywają rlę decydującą w prcesie wychwania (a także, c nie ulega wątpliwści, w prcesie dydaktycznym). Od nich przede wszystkim zależy cena (zawsze w subiektywnym dczuciu) szkły przez wszystkie pdmity szklneg życia. W związku z pwyższym, celem naszej szkły jest, by stała się na placówką akceptwaną przez wszystkich człnków szklnej spłecznści, miejscem, w którym przestrzega się zasad kultury bycia, bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, ich rdziców i nauczycieli, miejscem, gdzie szczególnie dba się higienę pracy, wlnym d przemcy (fizycznej i psychicznej). Dążymy d teg, by w naszej szkle respektwane były przepisy światwe i ustalenia wewnątrzszklne (zwłaszcza pstanwienia Statutu Szkły ) raz międzynardwe zapisy Knwencji Praw Dziecka, przestrzegane i prmwane zasady demkracji i tlerancji. Zależy nam na tym, by stsunki interpersnalne w szkle budwane były na zasadach pszanwania praw i bwiązków wszystkich pdmitów spłecznści szklnej, a więc parte na uznanych i akceptwanych przez wszystkich nrmach raz wartściach spłecznych. 7

8 Dążymy d teg, by atmsfera szkły sprzyjała efektywnej pracy. ROZDZIAŁ V: TREŚCI WYCHOWAWCZE A. PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLAS PIERWSZYCH. 1. ZADANIA SZKOŁY: zapewnienie ucznim pmcy psychlgiczn pedaggicznej zgdnie z rzprządzeniem Ministra Edukacji Nardwej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach. udzielanie pmcy ucznim klas pierwszych w zaadaptwaniu się d wymagań nwej szkły, w dnalezieniu się w nwej rzeczywistści, udzielanie ucznim pmcy w rzwju intelektualnym i psychfizycznym, rzwijanie umiejętnści twarteg kmunikwania się, pszerzania świadmści własnych emcji i uświadamianie wpływu, jaki mają ne na zachwanie człwieka wbec innych ludzi i śrdwiska, zwiększanie tlerancji na ludzką dmiennść, pdnszenie pzimu akceptacji sameg siebie, rzwijanie u uczniów klas pierwszych samrządnści raz pczucia dpwiedzialnści za siebie, klasę, szkłę. 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. ułatwienia nwym ucznim naszej szkły pknania bariery wkrczenia w nwe śrdwisk, dnalezienia się i sprawneg funkcjnwania w nim, 2. stymulwania tendencji d samrzwju, kształtwania umiejętnści mtywacyjnych, intelektualnych, interpersnalnych, kreacyjnych i kmunikacyjnych młdeg człwieka. 3. Wyrównywanie braków w nauce. 3. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: pdejmwanie w pracy wychwawczej tematów związanych z pczuciem dpwiedzialnści za klasę i szkłę, ekspnwanie w pracy wychwawczej działań mtywacyjnych, zwiększanie mtywacji d nauki i dsknalenia własnych umiejętnści raz rzwijania zaintereswań i talentów, udzielanie ucznim dkładnych infrmacji szkle (typ szkły, uzyskane wykształcenie, wymagania, warunki pracy, mżliwść uzyskania pmcy), zapznanie z bwiązującymi w szkle dkumentami i przepisami prawa światweg (tzn. ze Statutem Szkły, Regulaminem Uczniwskim, Rzprządzeniem Ministra Edukacji i Sprtu w sprawie ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów, Wewnątrzszklnym Systemem Oceniania, Prgramem Wychwawczym Szkły, Szklnym Prgramem Prfilaktycznym), dknanie szybkiej i w miarę pełnej diagnzy uczniów klas pierwszych na pdstawie materiałów uzyskanych z pprzedniej szkły, ankiet przeprwadznych przez wychwawcę i pedagga raz rzmów z uczniami i rdzicami, pracwanie na pdstawie zebranych materiałów analizy wychwawczej klas pierwszych, 8

9 rganizwanie sptkań Zespłu Wychwawczeg i przekazywanie nauczycielm uczącym w klasie infrmacji uczniach (z zachwaniem niezbędnej dyskrecji), nawiązanie ścisłej współpracy z rdzicami uczniów w celu lepszeg ich pznania raz wspólneg kierwania ich szklną karierą, kreślenie frm pracy z uczniami, zwłaszcza z tymi, którzy wykazują jakieś braki i mżna przewidzieć, że naptkają szklne trudnści, z uwzględnieniem niezbędnej pmcy psychlgiczn pedaggicznej i mżliwści indywidualneg rzwju, tczenie indywidualną pieką wychwawcy i pedagga uczniów mających trudnści szklne, rdzinne, sbwściwe, przeprwadzenie lekcji biblitecznych, pdjęcie działań integracyjnych takich jak: ślubwanie klas pierwszych, klaswe wycieczki, zajęcia integracyjne w ramach lekcji wychwawczych, stałe rzpznawanie śrdwiska uczniów i mnitrwanie przebiegu prcesu adaptacji przez rzmwy z uczniami, rdzicami, wychwawcami i nauczycielami, włączenie klasy d pracy w szkle (przyjęcie zasady, że również klasy pierwsze pwinny zrbić cś dla szkły), rganizwanie zajęć dydaktyczn wyrównawczych, dla uczniów mających braki prgramwe, indywidualne sptkania wychwawców z rdzicami, prwadzenie przez pedagga punktu knsultacyjneg dla młdzieży, realizwanie zajęć prfilaktycznych B. PROGRAM WSPOMAGANIA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH. 1. ZADANIA SZKOŁY: zapznanie uczniów z przepisami OKE dtyczącymi egzaminów maturalnych i egzaminów zawdwych, udzielanie ucznim pmcy w zrientwaniu się w wymgach rynku pracy i perspektywach zatrudnienia, udzielanie ucznim wszechstrnnej pmcy w przygtwaniu się d egzaminu maturalneg, służenie ucznim radą i pmcą w wybrze dalszej drgi życiwej. 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. pdejmwania przez uczniów djrzałych i przemyślanych decyzji dtyczących własnej przyszłści (zwłaszcza dalszeg kształcenia się i pracy), 2. dbreg przygtwania uczniów d egzaminu maturalneg i przygtwanie uczniów d pdjęcia pracy zawdwej. 3. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: zapznawanie uczniów klas maturalnych z regulaminem, terminarzem i wewnętrzną prcedurą egzaminu maturalneg i egzaminu zawdweg udzielanie ucznim pmcy w wybrze przedmitów maturalnych, rganizwanie zajęć ddatkwych z przedmitów egzaminacyjnych, prwadzenie ddatkwych lekcji pwtórkwych przez nauczycieli przedmitów maturalnych, dsknalenie w ramach przedsiębirczści umiejętnści redagwania własneg curriculum vitae raz listu mtywacyjneg, dsknalenie umiejętnści autprezentacji raz negcjacji, 9

10 zapznawanie uczniów z mżliwściami dalszeg kształcenia w ramach lekcji wychwawczych raz pracy bibliteki szklnej. C. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE (Z UWZGLĘDNIENIEM WYCHOWANIA REGIONALNEGO) I OBYWATELSKIE (W TYM WDRAŻANIE DO SAMORZĄDNOŚCI). 1. ZADANIA SZKOŁY: kształtwanie pstaw patritycznych młdzieży, pczucia przynależnści d spłecznści lkalnej, nardu, państwa, spłecznści eurpejskiej i światwej, wpajanie szacunku dla nardwej histrii, wdrażanie d samdzielneg rzumienia i ceny faktów histrycznych, umacnianie tradycji nardwych i tżsamści nardwej, wpajanie szacunku dla nardwych symbli, kształtwanie pdstawwych wartści bywatelskich, takich jak: patrityzm, tlerancja, wiernść swim zasadm, ideałm, przeknanim, dpwiedzialnść, wlnść, ljalnść, zaangażwanie w t, c się rbi, samdzielnść i przedsiębirczść, analizwanie z uczniami prcesów i aktualnych wydarzeń plitycznych, gspdarczych w kraju i na świecie, umżliwienie ucznim zdbycia wiedzy zasadach twrzenia i działania instytucji publicznych, zapznanie młdzieży z histrią, warunkami gegraficznymi, zapleczem kulturalnym Radmia zaznajmienie z prawem szklnym, Statutem Szkły i innymi regulacjami prawnymi raz mechanizmami chrny praw ucznia, sprzyjanie angażwaniu się uczniów w sprawy publiczne, w tym w działania Samrządu Uczniwskieg, udzielanie ucznim pmcy w zrientwaniu się w wymgach rynku pracy i perspektywach zatrudnienia, 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. wypsażenia młdeg człwieka w wiedzę i umiejętnści ptrzebne d aktywneg uczestnictwa w życiu plitycznym i spłecznym, 2. budwania dbreg wizerunku szkły i jej uczniów w śrdwisku lkalnym, 3. przygtwania d samdzielneg udziału w życiu publicznym, 4. rzwijania pczucia dpwiedzialnści za sprawy publiczne raz innych cnót bywatelskich (np. wiernść Rzeczypsplitej, dbanie dbre imię nardu i państwa plskieg, szanwanie wspólnej własnści dóbr kultury, dóbr publicznych, śrdwiska naturalneg itd., przestrzeganie gólnie przyjętych zasad współżycia spłeczneg, przestrzeganie bwiązująceg prawa, dpwiedzialnść za własne pstępwanie), 5. krytyczneg krzystania z różnych źródeł infrmacji życiu publicznym, samdzielneg i djrzałeg interpretwania faktów raz biektywnej ceny ich skutków, 6. wykrzystywania znajmści pdstawwych praw i reguł ich stswania w życiu cdziennym, znajmści zakresu i frm działania urzędów i instytucji służących bywatelm raz umiejętnści załatwiania w nich spraw, gólnej znajmści plskieg systemu prawneg i pdstawwych nrm prawnych (także niektórych nrm dtyczących prawa pracy), 7. pdejmwania djrzałych i przemyślanych decyzji dtyczących własnej przyszłści (zwłaszcza dalszeg kształcenia się i pracy), 8. nabycia umiejętnści autprezentacji raz prezentacji i uzasadniania swjej pinii. 10

11 3. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: rganizwanie imprez i apeli z kazji rcznic nardwych (np. Święt Niepdległści, 3 Maja), rganizwanie wycieczek p Radmiu, przygtwywanie sesji ppularnnaukwych (np. wybitnych pstaciach Radmia), przygtwywanie wystaw związanych z ważnymi wydarzeniami lub rcznicami wydarzeń histrycznych, udział młdzieży w limpiadach i knkursach (Olimpiada Histryczna, Szklny Knkurs Wiedzy Radmiu), praca młdzieży w Samrządzie Uczniwskim, udział Młdzieży w akcjach rganizwanych na terenie miasta, rganizwanie wycieczek krajznawczych. D. WYCHOWANIE PROEKOLOGICZNE. 1. ZADANIA SZKOŁY: uświadamianie ucznim złżnści relacji między śrdwiskiem a człwiekiem, ukazywanie zmian zachdzących w śrdwisku naturalnym pd wpływem działalnści gspdarczej człwieka, kształtwanie emcjnalneg stsunku d przyrdy, rzwijanie pczucia dpwiedzialnści za stan śrdwiska, prpagwanie idei chrny przyrdy w trsce przyszłść ludzkści i świata, prpagwanie zdrweg trybu życia, kształtwanie kultury bcwania z przyrdą, przygtwanie d pdejmwania świadmych wybrów w życiu gspdarczym, spłecznym i plitycznym, służącym realizacji idei i zasad ekrzwju. 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. kształtwania umiejętnści wykrzystywania i łączenia w lgiczną całść infrmacji płynących z nieracjnalneg krzystania z zasbów i zróżnicwaneg pzimu życia w różnych reginach świata, zagrżeniach dla współczesnej cywilizacji, kształtwania umiejętnści realnej ceny zagrżenia, 2. świadmej ceny działalnści pzarządwych rganizacji eklgicznych ich rli, celów i frm działania raz ich zgdnści z plityką eklgiczną państwa, 3. kształtwania umiejętnści pdejmwania racjnalnych działań służących pprawie stanu śrdwiska w skali lkalnej, reginalnej i glbalnej, 4. dstrzegania dysprprcji życia w różnych reginach świata i ceniania ich przyczyn uwarunkwań kulturwych, histrycznych i plitycznych. 3. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: udział uczniów w limpiadach i knkursach eklgicznych, udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA, spektakle eklgiczne, wycieczki eklgiczne, 11

12 wycieczki krajznawcz turystyczne, współpraca z rganizacjami eklgicznymi, zbiórki pieniędzy na rzecz schrnisk dla zwierząt, lekcje wychwawcze, bilgii, zajęcia z przedmitów zawdwych (pdejmwanie prblematyki eklgicznej, np. zdrwa żywnść), E. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. 1. ZADANIA SZKOŁY: pmc w kształtwaniu pzytywneg stsunku d płciwści, dniesienie płciwści d wartści nadrzędnych, takich jak: pszanwanie życia, miłść, małżeństw, rdzina, przyjaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzysbwych, pmc ucznim w kształtwaniu djrzałści psychseksualnej, która wiąże się z pdejmwaniem djrzałych decyzji, właściwym przygtwaniem d przyszłych ról małżeńskich i rdzinnych, uświadamianie rli rdziny w życiu człwieka, prmwanie trwałych związków małżeńskich partych na miłści, wiernści, uczciwści i współpracy, przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat zmian bilgicznych, psychicznych i spłecznych zachdzących na różnych etapach rzwju człwieka, dstswanej d różnych ptrzeb i pzimu rzwju ucznia. prmwanie pstaw antydyskryminacyjnych 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. rzwijania umiejętnści rzwiązywania prblemów związanych z trudnściami kresu djrzewania i drastania, 2. przybliżenia zagadnień związanych z przyjaźnią, miłścią, seksualnścią i prkreacją człwieka, 3. lepszeg rzumienia przez ucznia sameg siebie i najbliższeg tczenia, 4. wypracwania umiejętnści budwania trwałych więzi międzyludzkich, 5. rzumienia widącej rli małżeństwa i rdziny w życiu sbistym człwieka. 6. przybliżania zagadnień tlerancji i przełamywania steretypów 3. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: cykl lekcji wychwania d życia w rdzinie raz lekcje bilgii, lekcje wychwawcze, WOS i lekcje religii (z uwagi na niektóre tematy): realizwanie tematów zgdnie z bwiązującym aktualnie prgramem nauczania sptkania z pedaggiem szklnym, sptkania z pielęgniarką, sptkania z sbami pracującymi w śrdkach pradnictwa rdzinneg, bcwanie z dziećmi niepełnsprawnymi z ZS nr 1 wykrzystywanie publikacji raz nagrań audycji telewizyjnych i filmów na kasetach VHS, płyt CD, F. WYCHOWANIE PROZDROWOTNE I PROFILAKTYKA. 1. ZADANIA SZKOŁY: pracwanie Szklneg Prgramu Prfilaktyki 12

13 realizwanie treści zawartych w prgramie rządwym Bezpieczna i przyjazna szkła kształtwanie ptrzeby zdrweg stylu życia, pmc w pdejmwaniu dpwiedzialnych wybrów życiwych związanych ze zdrwiem swim i innych, rzbudzanie gtwści d przejęcia dpwiedzialnści za siebie i twrzenia wzrców dla innych, krewanie i ppieranie właściwych pstaw u młdzieży (nie piję, nie palę, nie ćpam), kształtwanie pczucia dpwiedzialnści za życie i zdrwie swje i innych (wspieranie uczennic w ciąży pmc i mnitrwanie) wyrabianie pzytywnych nawyków zdrwtnych i higienicznych jak niezbędnych w życiu młdeg człwieka, zapznanie z psychlgicznymi mechanizmami uzależnień, w szczególnści alkhlizmu, niktynizmu i narkmanii, prfilaktyka uzależnień, ukazywanie wartści życia wlneg d uzależnień i nałgów, uświadamianie zagrżeń związanych z nałgami i uzależnieniem d narktyków, pdnszenie pzimu wiedzy na temat AIDS i innych grźnych chrób współczesneg świata, pmc w przygtwywaniu się d pełnienia drsłych ról spłecznych raz uczestnictwa w twrzeniu zdrwych śrdwisk życia, pracy i zabawy. 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. rzumienia przez uczniów pdstawwych zasad i mechanizmów chrny i prmcji zdrwia, 2. wpjenia młdzieży pczucia dpwiedzialnści za zdrwie własne i innych, 3. ukazania młdym ludzim wartści życia wlneg d uzależnień i nałgów, 4. kształtwania pstaw i zachwań alternatywnych, związanych z umiejętnścią dmawiania, 5. rzumienia i stswania, na c dzień zasad zdrweg stylu życia, 6. wykrzystywania przez młdzież zdbytej wiedzy d planwania drsłych ról rdzinnych i spłecznych. 3. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: zajęcia prfilaktyczne wg. Szklneg Prgramu Prfilaktyczneg, lekcje wychwawcze, lekcje bilgii, przyspsbienia brnneg, religii raz przedmity zawdwe np. zasady żywienia, technlgia: realizwanie tematów zgdnie z bwiązującymi aktualnie prgramami nauczania i planem pracy wychwawczej, wykrzystywanie śrdków audiwizualnych (prgramy, filmy). współpraca z pradniami specjalistycznymi i śrdkami zajmującymi się sprawami uzależnień, udział w knkursach pświęcnych prmcji zdrweg stylu życia, G. PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ ZŁU I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. 1. ZADANIA SZKOŁY: rzwijanie u uczniów umiejętnści interpersnalnych, głównie prawidłwej kmunikacji, współpracy, empatii i rzwiązywania knfliktów, 13

14 budwanie w świadmści ucznia wizji własneg rzwju jak czynnika sprzyjająceg siąganiu sukcesów sbistych, zawdwych, spłecznych, kształtwanie u młdzieży akceptwaneg spłecznie systemu wartści mralnych, rzwijanie umiejętnści knstruktywnej krytyki, wyrabianie u uczniów umiejętnści rzpznawania swich mcnych i słabych strn jak elementu niezbędneg w budwaniu pczucia własnej wartści, uczenie rzpznawania emcji i radzenia sbie z knstruktywnym ich wyrażaniem, kształtwanie wli, charakteru, uczuć wyższych, wyrabianie u uczniów pilnści i pracwitści, ukazywanie mechanizmów pwstawania i działania zjawiska przemcy, kształtwanie u młdzieży krytyczneg stanwiska wbec kultury przemcy i rzwijanie dpwiedzialnści, rzwijanie umiejętnści radzenia sbie w sytuacjach trudnych, w tym także w sytuacji presji grupy rówieśniczej, kształtwanie umiejętnści negcjwania w sytuacjach knfliktwych, pdejmwania świadmych (dpwiedzialnych) decyzji, wyrabianie umiejętnści rezygnacji i pstawy sprzeciwu na przewrtne ddziaływanie reklamy (papiersy, alkhl), rzwijanie aktywnści młdzieży w różnych dziedzinach życia, zwiększanie zaangażwania w sprawy śrdwiska lkalneg (klasa, szkła), uczenie wykrzystywania czasu wlneg w rzsądny spsób (np. hbby). 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. kształtwania sbwści młdeg człwieka (prawidłwych pstaw życiwych, humanizmu, szacunku dla drugieg człwieka) i stymulwania d samrzwju jednstki, 2. zapbiegania złu, przestępczści, wszelkim patlgim wśród młdzieży, 3. zdbycia przez uczniów umiejętnści pzwalających pdejmwać zdecydwane krki związane z przezwyciężaniem nieśmiałści, lęku i zachwań łamiących bwiązujące nrmy, 4. wpjenia młdzieży zasad kultury sbistej. 3. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: zdecydwane reagwanie pracwników szkły na wszelkie przejawy przemcy, brutalnści, chamstwa, złeg zachwania, braku kultury wśród młdzieży, niszczenia wspólneg mienia, realizwanie na lekcjach wychwawczych tematów dtyczących pznawania sameg siebie, kultury sbistej człwieka, subkultur młdzieżwych, agresji wśród uczniów, przemcy w rdzinie itp., sptkania z plicjantami z ddziału prewencji, indywidualna pieka pedagga i wychwawcy nad dziećmi z rdzin dysfunkcyjnych, wymagającymi indywidualneg traktwania ze względu na deficyty emcjnalne i intelektualne, rzmwy z uczniami, w celu diagnzwania sampczucia uczniów w klasie i w szkle, wspieranie inicjatyw młdzieży. 14

15 H. WYCHOWANIE SPORTOWE. 1. ZADANIA SZKOŁY: prmwanie zdrweg stylu życia, zachęcanie d uprawiania różnych dyscyplin sprtu, wykrzystywanie sprtu jak spsbu na dreagwanie stresów i trudów nauki i pracy, utrwalanie zasad uczestnictwa w wybranych dziedzinach sprtw rekreacyjnych uważaneg za jeden z wartściwych spsbów samrealizacji i racjnalneg spędzania wlneg czasu z pżytkiem dla zdrwia fizyczneg i psychiczneg, przygtwanie uczniów d rli dbircy widwisk sprtwych. 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. wykształcenia nawyków czynneg wypczynku, 2. kształtwania u młdzieży pczucia dpwiedzialnści za stan własneg zdrwia, dbałści harmnijny rzwój fizyczny, 3. kształtwania charakterów młdych ludzi (uczenie wytrwałści, pracwitści, systematycznści), 4. dsknalenia szlachetnej idei rywalizacji, uczenia sztuki przegrywania, 5. integracji śrdwiska uczniwskieg. 3. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: lekcje wychwania fizyczneg, udział młdzieży w zawdach sprtwych w rzgrywkach szklnych i międzyszklnych, praca z uczniami szczególnie uzdlninymi i uczniami chętnymi w ramach zajęć pzalekcyjnych (drużyna piłki kszykwej chłpców i dziewcząt, drużyna piłki siatkwej chłpców i dziewcząt, drużyna piłki nżnej chłpców i dziewcząt, drużyna piłki ręcznej chłpców i dziewcząt, drużyna siatkówki plażwej, a także lekkatletyka, tenis stłwy i pływanie chłpców i dziewcząt), I. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Bibliteka szklna składa się z wypżyczalni raz internetweg centrum infrmatyki multimedialnej. Jest pracwnią interdyscyplinarną, wspierającą wszechstrnny rzwój ucznia, a także wspmagającą realizację prgramu dydaktyczneg i wychwawczeg szkły. Uczestniczy w przygtwywaniu uczniów d samkształcenia i samdsknalenia, realizuje prgram wychwania przez pracę, wspiera pracę wychwawców. Biblitekarze starają się, by była na miejscem atrakcyjnym, bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia. Ma t przede wszystkim wspierać prces uczenia się. ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. 1. ZADANIA SZKOŁY : 1. Kształtwanie gustów czytelniczych, pczucia estetyki i wrażliwści na piękn. 2. Pbudzanie uczniów d aktywnści czytelniczej. 3. Wyrabianie wśród uczniów nawyku regularneg czytania 4. Wyrabianie pstaw pstrzegania książki jak wartści uznawanej. 15

16 5. Zwrócenie uwagi na walry pznawcze lektury. 2. POWYŻSZE ZADANIA REALIZOWANE SĄ W CELU: 1. Wykształcenia nawyku czytania raz rzwijania zaintereswań czytelniczych i umiejętnści ich sprecyzwania. 2. Wykształcenia umiejętnści krzystania z różnych frm kulturalneg spędzania czasu (Kntakt z dbrą książką, pbyt w czytelni). 3. Dstrzegania przez uczniów ważnej rli książki w życiu. 4. Uświadmienia sbie pzytywneg wpływu bcwania z książką na rzwój spłeczny, intelektualny i mralny młdeg człwieka. 5. Pgłębiania przez uczniów swjej wiedzy literackiej i kultury sbistej. 3.SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ: Prwadzenie indywidualnych rzmów, zachęt, refleksji książkach Indywidualne pdejście d różnych kategrii czytelników. 1. Uczniwie zdlni i wybitnie zdlni. 2. Uczniwie bez zdecydwanych zaintereswań pznawczych i czytelniczych. 3. Uczniwie nadmiernie wiele czytając, tzw. pżeracze książek. 4. Uczniwie mający trudnści w nauce. 5. Uczniwie niedstswani Prwadzenie badań z zakresu czytelnictwa i przedstawianie ich na Radach Pedaggicznych Prmwanie dbrej książki na wystawkach i gazetkach ściennych Prwadzenie dyskusji na temat przeczytanych książek w grnie kła bibliteczneg Wycieczki edukacyjne d miejskiej Bibliteki Publicznej raz udział młdzieży w sptkaniach autrskich rganizwanych przez Miejską Bibliteką Publiczną Omawianie rli książki w życiu człwieka pdczas lekcji biblitecznych a także w kntaktach indywidualnych Zapznanie młdzieży z bigrafią i twórczścią pisarzy, petów i innych twórców kultury pprzez rganizwane knkursy i prezentwane wystawki tematyczne i gazetki Recenzje uczniów książkach ROZDZIAŁ VI: EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uczniem niepełnsprawnym jest uczeń psiadający rzeczenie ptrzebie kształcenia specjalneg wydaneg przez zespół rzekający działający w publicznej pradni psychlgiczn pedaggicznej, w tym publicznej pradni specjalistycznej, z uwagi na jeden z rdzajów niepełnsprawnści kreślny w przepisach prawa (Dz.U.z 2004r.pz 414). Uczniwie niepełnsprawni realizują pdstawę prgramwą kształcenia gólneg, kreślną przepisami. 16

17 Szkła nasza dstswuje prces nauczania względem uczniów niepełnsprawnych d ich indywidualnych ptrzeb. Przejawia się t w dstswaniu d ptrzeb i mżliwści uczniów strategii edukacyjnych i wychwawczych, wykrzystywanych w cdziennej pracy z uczniem, na każdych zajęciach prwadznych przez nauczycieli. Indywidualizacja prcesu kształcenia uczniów niepełnsprawnych plega na realizacji indywidualnych prgramów edukacyjn terapeutycznych (IPET), mżliwści przedłużenia kresu kształcenia na każdym etapie edukacyjnym, a także w dstswaniu frm i warunków przeprwadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Nauczyciel pwinien umżliwić ucznim wybór spsbów siągania celów i metd zdbywania wiedzy i umiejętnści pprzez dstswanie tempa zajęć, metd i frm pracy, tak aby zarówn angażwać każdeg ucznia z sbna, jak i rganizwać pracę całej klasy. Indywidualizacja jest przede wszystkim spsbem pracy z każdym uczniem, w tym ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi w każdym ddziale i na każdych zajęciach. ROZDZIAŁ VII: DZIAŁANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM Śrdwisk ma grmny wpływ na wychwanie i rzwój sbwści ucznia. Mże n być pmcne w kształtwaniu dpwiednich pstaw mralnych i w przygtwaniu wychwanków d dbrych wybrów życiwych. Aby właściwie wprwadzić uczniów w rle spłeczne i zawdwe nasza szkła współpracuje z różnymi instytucjami, zakładami pracy, rganizacjami spłecznymi, które wspierają szkłę w prcesie wychwawcz piekuńcz prfilaktycznym. W śród instytucji wspierających pracę szkły mżemy wyróżnić: Pradnię Psychlgiczn Pedaggiczną Nr 3, Zespół Szkół Nr 1, Sąd Rdzinny kuratrzy zawdwi i spłecznymi, Przychdnie Specjalistyczne, Miejski Ośrdek Pmcy Spłecznej, Gminny Ośrdek Pmcy Spłecznej, Ośrdek Interwencji Kryzyswej, Parafię Święteg Brata Alberta, Ośrdek Wsparcia przy Caritas Diecezji Radmskiej, Kmendę Rejnwą Plicji, Ośrdek Dsknalenia Nauczycieli, Organizacje zajmujące się prmcją zdrwia (Sanepid), uzależnieniami (KARAN), Słneczny Dm, Stwarzyszenie Nwe Perspektywy Zarząd Oddziału Plskieg Twarzystwa Turystyczn Krajznawczeg, Zarząd Ligi Ochrny Przyrdy i Plskieg Czerwneg Krzyża, Uczelnie: Uniwersytet Technlgiczn Humanistyczny, Wyższa Szkła Biznesu, Zakłady pracy: Real, Leclerc, PSS, Cech Rzemisł, Gimnazja ROZDZIAŁ VIII: ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W pracy wychwawczej szkły zależy nam na pzyskaniu rdziców. Nie chcemy, by byli ni wyłącznie biernymi bserwatrami naszych pczynań, ale aktywnymi, świadmymi uczestnikami działań wychwawczych szkły. Pragniemy, aby dla dbra młdzieży rdzice i szkła rzumieli się i wspmagali wzajemnie. Wiemy, że z różnych przyczyn ta współpraca nie 17

18 zawsze jest najlepsza, pjawiają się nieprzumienia, pczucie żalu i krzywdy p bydwu strnach, na czym najczęściej cierpią uczniwie. W celu usunięcia negatywnych zjawisk prpnujemy przyjęcie zasad wzajemnej współpracy, kreślenie praw i bwiązków szkły i rdziców. PRAWA: 1. Rdzice uczniów mają praw d: trzymania infrmacji na temat rganizacji pracy szkły, prgramu wychwawczeg realizwaneg przez szkłę, wewnątrzszklneg systemu ceniania uczniów, zapznania ze Statutem Szkły, Regulaminem Uczniwskim, Rzprządzeniem Ministra Edukacji i Sprtu w sprawie ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i regulaminem Rady Rdziców, uzyskiwania, w czasie Dni Otwartych, wywiadówek, zebrań, knsultacji raz indywidualnych sptkań z wychwawcą lub innym nauczycielem, infrmacji cenach, wynikach nauczania i infrmacji zachwaniu się swjeg dziecka (termin sptkania indywidualneg należy uzgdnić telefnicznie alb listwnie przez wychwawcę lub ucznia), usprawiedliwiania niebecnści dziecka w szkle, zwalniania g w razie ważnej ptrzeby z zajęć szklnych wg Statutu Szkły zgłaszania uwag na temat pracy szkły, sytuacji wychwawczej w klasie itp., składania prpzycji dtyczących pracy szkły, klasy, rganizacji zajęć szklnych, wycieczek itp., wyrażania pinii na temat wyników nauczania, metd pracy stswanych w szkle, zgłaszania uwag i prpzycji d wychwawcy klasy, dyrektra szkły i pedagga w sprawie rzwiązywania prblemów i knfliktów, zachwania dyskrecji i tajemnicy przez wychwawcę i nauczycieli, uczestniczenia w życiu klasy, udziału w imprezach klaswych i szklnych, uzyskania wyjaśnień w kwestii ceny trzymanej przez swje dzieck (również d zapznania się z pracami pisemnymi i sprawdzianami dziecka), trzymywania w ciągu rku szklneg infrmacji terminach Dni Otwartych wywiadówek, zebrań i knsultacji dla rdziców. Rdzice mają praw zawsze kntaktwać się z nauczycielami. Wskazane byłby, aby nie zdarzały się sytuacje przychdzenia rdziców d szkły dpier w statnich tygdniach lub dniach nauki. 2. Szkła ma praw wymagać, aby rdzice uczniów: znali regulaminy bwiązujące w szkle i wymagania szkły dtyczące zachwania uczniów raz ich siągnięć dydaktycznych, utrzymywali stały kntakt ze szkłą, przychdzili na bwiązkwe zebrania i wywiadówki, a w razie ptrzeby również na knsultacje, w wypadku indywidualneg zaprszenia d szkły, zgłaszali się d wychwawcy, nauczycieli, pedagga lub dyrektra szkły (w razie niemżnści dtrzymania terminu należy sbiście umówić się z nauczycielem), w spsób ustalny z wychwawcą usprawiedliwiali niebecnść dziecka w szkle wg Statutu Szkły. 18

19 Szkła ma praw d stswania nagród i kar przewidzianych przez Statut Szkły, a także, w wyjątkwych wypadkach, d usunięcia ucznia ze szkły zgdnie z ustaleniami Statutu Szkły. OBOWIĄZKI: 1. D bwiązków rdziców uczniów należy: mtywwanie uczniów d nauki, kntrlwanie becnści dzieci na zajęciach szklnych, intereswanie się uzyskiwanymi przez dzieci wynikami w nauce, reagwanie na infrmacje przekazywane przez szkłę, uczestniczenie w ustalnych zebraniach, wywiadówkach, knsultacjach lub indywidualnych sptkaniach z nauczycielami, usprawiedliwianie niebecnści dziecka na lekcjach i zajęciach zgdnie ze Statutem Szkły, pkrywania ksztów likwidacji zniszczeń materialnych (zniszczenie ścian, sprzętu itp.) spwdwanych w szkle przez dzieck, w przypadku udwdnienia mu winy lub w przypadku barczenia dpwiedzialnścią za dewastację mienia szklneg klasy, d której dzieck uczęszcza. 2. D bwiązków szkły (wychwawcy) należy: pieka nad uczniami, udzielanie im, w razie ptrzeby, pmcy, zapewnienie dbrych warunków nauki, trska bezpieczeństw uczniów w szkle i na terenie należącym d szkły (np. na bisku), utrzymywanie stałych kntaktów z rdzicami pprzez rganizację wywiadówek, zebrań, knsultacji, a także, w miarę ptrzeb, pprzez kntakty indywidualne z wychwawcą, pedaggiem, nauczycielami, zawiadamianie rdziców dłuższej (trwającej pnad dwa tygdnie) niebecnści ucznia w szkle, złym zachwaniu, niedstatecznych cenach, zawiadamianie rdziców zastswaniu wbec ich dziecka nagród lub kar przewidzianych przez Statut Szkły, reagwanie na prśby i uwagi zgłaszane przez rdziców, pśredniczenie między rdzicami a nauczycielami uczącymi w klasie. udzielanie pmcy, w miarę mżliwści szkły, w sprawach, z którymi zgłaszają się rdzice, zapznanie rdziców z dkumentami regulującymi pracę szkły. ROZDZIAŁ IX: SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU Uczeń za swje zachwanie i pracę jest ceniany na kniec każdeg semestru ceną zachwania. Szczegółwe zasady wystawiania cen zachwania ujęte zstały w Wewnątrzszklnym Systemie Oceniania. 19

20 Pza tym w ciągu całeg rku szklneg uczeń mże trzymywać nagrdy i kary. Stsując system mtywacyjny w pstaci nagradzania i karania ucznia, należy pamiętać następujących zasadach: stswane przez szkłę kary nie mgą naruszać nietykalnści i gdnści sbistej ucznia, szkła ma bwiązek infrmwania rdziców (prawnych piekunów) ucznia przyznanej mu nagrdzie lub zastswaniu wbec nieg kary. NAGRODY: 1. Przyznawanie stypendium mtywacyjneg za I i II semestr, 2. wyróżnienie ucznia przez wychwawcę klasy, 3. wyróżnienie ucznia przez dyrektra szkły wbec klasy, 4. wyróżnienie ucznia przez dyrektra wbec szkły, 5. list pchwalny d rdziców, 6. nagrda książkwa, rzeczwa lub inna, KARY: 1. udzielenie uczniwi upmnienia przez wychwawcę klasy, 2. udzielenie uczniwi nagany przez wychwawcę klasy, 3. udzielenie uczniwi upmnienia przez dyrektra szkły 4. udzielenie uczniwi nagany przez dyrektra szkły, 5. bwiązek wyknania kreślnej pracy na rzecz szkły, 6. naprawienie szkdy lub pkrycie przez rdziców ucznia ksztów spwdwanych przez nieg zniszczeń materialnych (zniszczenie sprzętu, ścian itp.), 7. zawieszenie prawa d reprezentwania szkły, 8. zawieszenie w prawach i bwiązkach ucznia, 9. przeniesienie ucznia d innej klasy tym samym prfilu bez zgdy rdziców (piekunów) ucznia; przeniesieniu decyduje Rada Pedaggiczna, 8. skreślenie z listy uczniów (według Statutu Szklneg). ROZDZIAŁ X: WYKORZYSTANIE MONITORINGU DLA REALIZACJI MISJI WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY 1. System mnitringu wizyjneg w ZSSiH w Radmiu ma na celu zwiększenie pczucia bezpieczeństwa, zachwania zdrwia wśród uczniów. 2. System mnitringu ma służyć w pdejmwaniu działań interwencyjnych. 3. Zapis w systemie mnitringu mże być wykrzystany d pnszenia knsekwencji przewidzianych w Statucie Szkły. 4. W sytuacji pbicia, stswania przemcy, kradzieży, uszkdzenia mienia szklneg itp. Zapis w systemie mnitringu zstanie wykrzystany d pdjęcia dpwiednich 20

21 działań przez: Dyrekcję Szkły, wychwawców i nauczycieli raz funkcjnariuszy Plicji. ROZDZIAŁ XI: ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW WAGARUJĄCYCH Każdy uczeń, który nie ukńczył 18 rku życia ma bwiązek szklny. W sytuacji, gdy jeg frekwencja zaczyna spadać wychwawcy klas pwinni pdjąć w tym kierunku dpwiednie działania. Zasady pstępwania wbec uczniów wagarujących zstały szczegółw pisane w 85 Statutu Szkły Zasady usprawiedliwiania niebecnści. ROZDZIAŁ XII: RYTUAŁ SZKOLNY WIELE OKAZJI DO REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY STWARZAJĄ RÓŻNE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE. W NASZEJ SZKOLE NAJWAŻNIEJSZYMI, STAŁYMI, UROCZYSTOŚCIAMI SĄ: Inauguracja rku szklneg, Święt Chleba Ślubwanie uczniów klas pierwszych, Dzień Edukacji Nardwej, Festiwal Zupy Rzdanie świadectw maturalnych, Rzdanie świadectw ukńczenia szkły, Zakńczenie rku szklneg. W CZASIE NAJWAŻNIEJSZYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH WYSTĘPUJE POCZET SZTANDAROWY. PONADTO W SZKOLE ORGANIZOWANE SĄ RÓŻNE UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z HISTORIĄ I KULTURĄ POLSKI ORAZ TRADYCJĄ RELIGIJNĄ I SZKOLNĄ: 11 Listpada Wigilia i Święta Bżeg Nardzenia Wielkanc 3 Maja Studniówka Dzień Chłpaka, Sprzątanie świata Andrzejki, Mikłaj, Klaswe Wigilie, Walentynki, Pierwszy Dzień Wisny, 21

22 Dzień Otwarty Szkły Festiwal Zupy Dzień Dziecka dzień sprtu Szklny Prgram Wychwawczy na rk 2015/2016 uchwalny przez Radę Rdziców w dniu r. i pzytywnie zapiniwany na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu r., krdynwany przez pedaggów szklnych. 22

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież.

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież. WPŁYW PORNOGRAFII NA PSYCHIKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Śrdki masweg przekazu mają grmny wpływ na życie człwieka. Nie tylk w szybkim tempie i stale rzpwszechniają infrmacje wydarzeniach na świecie, ale uczą,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOTARSKU P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y W wychwaniu chdzi właśnie t, aŝeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, aŝeby bardziej był, a nie tylk więcej miał, aby więc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo