PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY"

Transkrypt

1 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r.

2 I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły i prgram prfilaktyki dstswany d ptrzeb rzwjwych uczniów raz ptrzeb śrdwiska. Zadaniem prfilaktyki jest chrnienie młdzieży przed zagrżeniami pprzez działania wychwawcz prfilaktyczne, a także reagwanie w sytuacjach rzpznania pierwszych prób pdejmwania ryzykwnych zachwań. Prgram prfilaktyki bejmuje prfilaktykę I - rzędwą (skrdynwaną z działaniami wychwawczymi). Obiektem działań jest całe śrdwisk szklne. Prgram jest pracwany na pdstawie diagnzy bszarów prblemwych szkły i dtyczy części aspektów szklneg prgramu wychwawczeg, między innymi: twrzenia przyjazneg klimatu, wypracwania spójnej plityki szkły wbec zachwań ryzykwnych, działań przdrwtnych, współpracy z rdzicami i śrdwiskiem lkalnym. II. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO 1. Spśród wszystkich faz rzwjwych kres djrzewania stanwi szczególną fazę w życiu człwieka. Z perspektywy spłecznej dknują się w nim zmiany w brazie siebie, frmują się nwe wzrce relacji interpersnalnych, wzrasta liczba i jakść nwych dświadczeń sbistych i spłecznych. Rzwijane są w tym czasie umiejętnści pzwalające na kształtwanie pczucia własnej kmpetencji. Młdy człwiek siąga nwy status spłeczny, zwiększają się jeg mżliwści siągania celów, trzymywania wzmcnień i kształtwania nwych zachwań. 2. Wiek lat kreśla się jak kres ryzyka ze względu na pdejmwanie przez młdzież zachwań prblemwych. Szkła, ze względu na spędzanie znacznej części aktywneg życia młdzieży, jest głównym terenem działań prfilaktycznych I fazy. Tu sptykają się najważniejsze dla młdeg człwieka sby drsłe, rdzice i nauczyciele. III. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucja Rzeczpsplitej Plskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. art. 72 (Dz. U. z 16 lipca 1997 r. Nr 78, pz. 483). 2. Knwencja Prawach Dziecka przyjęta przez Zgrmadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listpada 1989 r., ratyfikwana przez Plskę 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, pz. 526) art. 3, art. 19, art.33.

3 3 3. Rzprządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 rku w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg w pszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, pz. 17). 4. Rzprządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 rku zmieniające rzprządzenie w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, pz. 96). 5. Eurpejska knwencja wyknaniu praw dzieci sprządzna w Strasburgu 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 1107, pz. 1128) art. 1 pkt Rzprządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie spsbu nauczania szklneg raz zakresu treści dtyczących wiedzy życiu seksualnym człwieka, zasadach świadmeg i dpwiedzialneg rdzicielstwa, wartści rdziny, życia a fazie prenatalnej raz metdach i śrdkach świadmej prkreacji zawartych w pdstawie prgramwej kształcenia gólneg (Dz. U. z 2002 r. Nr 121, pz. 1037). 7. Ustawa z 8 stycznia1999 r. Przepisy wprwadzające refrmę ustrju szklneg (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, pz. 96 ze zm.). 8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. chrnie zdrwia psychiczneg (Dz. U. nr 111, pz. 535), z późniejszymi zmianami publikwanymi w (Dz. U. nr 113, pz. 732). 9. Ustawa wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi z dnia 26 października 1982 rku (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, pz. 230 ze zm.). 10. Ustawa przeciwdziałaniu narkmanii ( tekst jednlity) z dnia 24 kwietnia 1997 rku (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, pz. 198). 11. Ustawa z dnia 9 listpada 1995r. chrnie zdrwia przed następstwami używania tytniu i wyrbów tytniwych (Dz. U. z 1996r. nr 10, pz. 55, z 1997r. nr 88, pz. 554 i nr 121, pz. 770 raz z 1999r. nr 96, pz. 1107). 12. Ustawa Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pz ze zm.). 13. Rzprządzenie Ministra Zdrwia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i rganizacji prfilaktycznej pieki zdrwtnej nad dziećmi i młdzieżą (Dz. U. z 2004 r. Nr 282, pz ze zm.). 14. Rzprządzenie MENiS 31 stycznia 2003 rku w sprawie szczegółwych frm działalnści wychwawczej i zapbiegawczej wśród dzieci i młdzieży zagrżnych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, pz. 226). 15. bwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpsplitej Plskiej z 22 stycznia 2003 r. w sprawie głszenia jednliteg tekstu ustawy przeciwdziałaniu narkmanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 pz. 198).

4 4 16. Plska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie z grudnia 1995 rku. 17. Ustawa pstępwaniu w sprawach nieletnich (tekst jednlity) z dnia 26 października 1982r Obwieszczenie Ministra Zdrwia z 22 lipca 2002 r. w sprawie głszenia jednliteg tekstu ustawy wychwaniu w trzeźwści i przeciwdziałaniu alkhlizmwi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, pz ze zm.). Wewnętrzne dkumenty bwiązujące w szkle: 1. Plan rzwju szkły (kncepcja pracy szkły). 2. Zestaw prgramów nauczania. 3. Prgram wychwawczy. 4. Statut szkły. Rzprządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, pz. 96), nałżył na szkłę bwiązek pracwania prgramu prfilaktyczneg dstswaneg d ptrzeb rzwjwych uczniów raz ptrzeb śrdwiska szklneg. Dyrektr szkły pwłał zespół dpwiedzialny za pracwanie zmian prgramu prfilaktyczneg dpwiadająceg aktualnej specyfice naszej placówki. IV. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA Nasze gimnazjum liczy średni kł 151 uczniów, c w płączenie z przyjaznym i bezpiecznym tczeniem sprawia, iż stwarzamy naszym ucznim duże pczucie bezpieczeństwa. Jednak nie jesteśmy dizlwani d zachwań ryzykwnych. Wszyscy nasi uczniwie mieszkają na wsi, a zatem mają nikły dstęp d krzystania z różnych śrdków kulturalnych. Większść rdziców utrzymuje się z pracy we własnym gspdarstwie rlnym, dlateg część dzieci czas wlny d zajęć szklnych przeznacza na pmc rdzicm w gspdarstwie. Inna część rdziców pracuje pza miejscem zamieszkania i częst nie ma ich w dmu, c wpływa negatywnie na dzieci, które wykrzystują ten czas alb na bieganiu z rówieśnikami, alb przed telewizrem i kmputerem. Brak pieki wpływa negatywnie na ich zachwania, a także siągane wyniki edukacyjne. Wykształcenie rdziców w większści jest zawdwe, c mże być przyczyną braku aspiracji naukwych. Obserwuje się małą aktywnść spłeczną wśród mieszkańców. Sytuacja materialna wielu rdzin jest bardz ciężka. Brak pracy, brak perspektyw na życie wywłuje negatywne pstawy. Zauważa się również brak dpwiedniej mtywacji w wychwywaniu dzieci. A przecież t rdzice są wzrcem, a przynajmniej pwinni być dla swjeg dziecka.

5 5 Diagnza śrdwiska szklneg - identyfikacja prblemów. Pdstawą d pracwania Prgramu Prfilaktyki były zebrane infrmacje d nauczycieli, rdziców i uczniów sytuacji wychwawczej w szkle. W tym celu przeprwadzn ankiety, na pdstawie, których wydrębnin najisttniejsze prblemy w zakresie prfilaktyki. Przeanalizwan dkumentację pedagga. Dknan również spstrzeżeń w parciu bserwacje zachwań uczniów na terenie szkły i w sytuacjach pzalekcyjnych. Narzędziami diagnzy w szkle były: - bserwacja. - rzmwy z rdzicami, wychwawcami i nauczycielami. - analiza relacji interpersnalnych w klasach. - analiza dkumentów. Przeprwadzna diagnza wykazała, że prblemami wychwawczymi w szkle, które zaliczamy d czynników ryzyka są: ROZPOZNANE ZACHOWANIA Przyczyny RYZYKOWNE Wulgaryzmy, brak kultury byczaj śrdwiskwy sbistej wzrce wyniesine z dmu chęć zaimpnwania wyraz buntu, manifestwanie drsłści wzrce w mediach ubóstw językwe duże bezrbcie wśród rdziców niskie aspiracje życiwe niektórych rdziców Brak zaintereswania nauką lenistw negatywny wpływ grupy rówieśniczej brak zaintereswania ze strny rdziców Zachwania agresywne, negatywne wzrce w mediach cyberprzemc niski pzim zabezpieczenia sbistych ptrzeb materialnych, przy widcznych dysprprcjach wśród rówieśników chęć dminwania, zaistnienia w grupie

6 6 Zwalnianie przez rdziców uczniów z 6,7 gdz. lekcyjnej, wagarwanie uczniów z 6,7 gdz. lekcyjnej. mda na agresję w grupie rówieśniczej dpwiedź na prwkację Śrdwisk spłeczne i nrmy w nim bwiązujące, prmujące dane wzrce zachwań. Mdelwanie takich zachwań w dmu i w szkle. brak mtywacji d nauki; spędzanie przez uczniów i rdziców większści wlneg czasu przed kmputerem i telewizrem Czynniki chrniące: 1. Silna więź emcjnalna ucznia z rdziną. 2. Zaintereswanie nauką i własnym rzwjem, budzenie ciekawści pznawczej. 3. Regularne praktyki religijne dwływanie się d sfery duchwej uczniów, d rzwju mralneg, wartściwania myśli i zachwań. 4. Respektwanie nrm i wartści spłecznych ukazywanie młdzieży jasnych zasad zachwania i knsekwentneg wychwania. 5. Działalnść uczniów w szklnych kłach zaintereswań raz w różnych rganizacjach pzaszklnych. Działania prfilaktyczne: Diagnza śrdwiska szklneg wskazała najważniejsze prblemy, dzięki czemu mżliwe stał się kreślenie bszarów działań prfilaktycznych: 1. Prmcja zdrweg stylu życia. 2. Prfilaktyka uzależnień i zachwań ryzykwnych. 3. Przeciwdziałanie przemcy i agresji. 4. Minimalizwanie zjawiska absencji. 5. Zapbieganie knfliktm. 6. Ochrna przed negatywnym ddziaływaniem sekt i mediów. 7. Zapbieganie niepwdzenim szklnym. 8. Dsknalenie nauczycieli w zakresie ddziaływań prfilaktycznych. CELE GŁÓWNE PROGRAMU: 1. Budwanie pzytywneg klimatu spłeczneg w szkle - zapewnienie bezpieczeństwa człnkm spłecznści szklnej. 2. Ochrna i prmcja zdrwia.

7 7 3. Przeciwdziałanie uzależnienim. 4. Przeciwdziałanie agresji i przemcy - aktywizacja spłecznści szklnej i jej śrdwiska w zakresie reagwania na przejawy przemcy i przeciwstawiania się jej. 5. Indywidualizacja pracy wychwawczej z uczniem. 6. Wskazywanie pżądanych wzrców zachwań. 7. Dstarczanie ucznim i rdzicm adekwatnych infrmacji na temat skutków ryzykwnych zachwań i umżliwienie racjnalneg wybru własnych pstępwań. 8. Pmc w rzwijaniu ważnych umiejętnści spłecznych i psychlgicznych. 9. Rzwijanie umiejętnści radzenia sbie w trudnych sytuacjach. 10. Rzwijanie mżliwści pdejmwania działań alternatywnych pprzez zaangażwanie uczniów w działalnść pzytywną. 11. Reagwanie w sytuacjach rzpznawania pierwszych prób zachwań ryzykwnych, infrmwanie tym wychwawców, rdziców, a w razie ptrzeby dwływanie się d specjalistycznej pmcy ciągła praca nad zdyscyplinwaniem uczniów na lekcjach. 12. Pmc wychwawcm, ucznim i rdzicm w rganizwaniu kntaktów ze specjalistami. 13. Ścisła współpraca z rdzicami w celu likwidacji zachwań ryzykwnych. V. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I ZADANIA PROGRAMU Prgram prfilaktyki uwzględnia treści kształcenia dstswane d ptrzeb rzwjwych uczniów naszeg śrdwiska. 1. Przeciwdziałanie zachwanim ryzykwnym: 1) dsknalenie i kształcenie umiejętnści rzwiązywania prblemów raz radzenia sbie z przejawami przemcy eliminwanie zachwań agresywnych; 2) wdrażanie d prawidłweg pjmwania nrm zachwania przyjętych przez spłeczeństw, w miejscach publicznych raz w śrdwisku rdzinnym. 2. Prmwanie zdrweg stylu życia. 1) zachęcanie d aktywneg spędzania czasu wlneg. Wspmaganie zdrwia fizyczneg i psychiczneg pprzez kształcenie umiejętnści i nawyków ruchwych; 2) stwarzanie mżliwści udziału w zajęciach sprtw-rekreacyjnych; 3) rganizacji czasu wlneg. 3. Kształtwanie ważnych psychlgicznie i spłecznie umiejętnści. 1) rzwijanie umiejętnści interpersnalnych, kształcenie umiejętnści zachwywania się w różnych sytuacjach, dsknalenie technik asertywnych umiejętnść mówienia NIE. 4. Wzmacnianie pczucia własnej wartści i tżsamści. 1) uczenie świadmeg decydwania sbie i pnszenia knsekwencji własnych decyzji;

8 8 2) wyrabianie pczucia tżsamści i własnej wartści raz wiary w siebie. 5. Uświadmienie zagrżeń związanych z pracą dzieci w rdzinnych gspdarstwach rlnych. 1) przekazanie rdzicm infrmacji dtyczących bezpiecznej pmcy dzieci w gspdarstwie; 2) kształtwanie wśród dzieci przeknań kniecznści przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy wyknywaniu pracy; 3) uczniwie wykrzystują przekazaną wiedzę na temat bezpiecznych spsbów wyknywania pewnych prac; 4) przekazanie dziecim wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pmcy. 6. Zapbieganie uzależnienim. 7. Wspieranie czynników chrniących: 1) silna więź z rdzicami; 2) zaintereswanie nauką i własnych rzwjem; 3) pdtrzymywanie tradycji i kształcenie szacunku dla jej nrm; 4) knstruktywna grupa rówieśnicza, autrytety. V1. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU Realizacja prgramu dbywać się będzie w ramach: 1. Zajęć dydaktyczn wychwawczych i piekuńczych prwadznych przez wychwawców i nauczycieli przedmitów, a także na wycieczkach, sptkaniach raz imprezach klicznściwych. 2. Zajęć pzalekcyjnych z uczniami mającymi na celu: 1) mżliwść rzwijania przez uczniów własnych zaintereswań; 2) rzwiązywanie prblemów raz radzenie sbie z przejawami przemcy; 3) umiejętnść twarteg wyrażania myśli, uczuć i przeknań. 3. Pświęcania szczególnej uwagi wychwawcy na wzmcnienie pczucia własnej wartści wychwanka pprzez: 1) kazanie zaintereswania każdemu wychwankwi; 2) badanie śrdwiska dmweg raz indywidualne rzmwy z rdzicami lub piekunami; 3) udzielanie pmcy w rzwiązywaniu prblemów sbistych pruszanych przez wychwanków; 4) wspólne pracwywanie metd pstępwania w sytuacjach knfliktwych; 5) dzielenie się z rdzicami pzytywnymi uwagami dziecku. 4. Pedaggizacja rdziców w ramach: 1) zebrań gólnych;

9 2) sptkań z wychwawcami; 3) krespndencji z rdzicami raz różnymi człnkami spłecznści szklnej i pzaszklnej. 9 VII. METODY REALIZACJI PROGRAMU: 1. Metdy aktywizujące jednstkę i śrdwisk: quizy, knkursy plastyczne, muzyczne, literackie, apele, działalnść kół zaintereswań, pmc kleżeńska, szklenia nauczycieli, dni twarte, zawdy sprtwe, wycieczki, kuligi. 2. Metdy ekspnujące: 1) Impresyjne plegające na wywłaniu u uczniów kreślnych zachwań i zmian w pstawach mralnych, przeżywanie głębkich emcji. 2) Ekspresyjne stwarzanie sytuacji, w których uczeń nie tylk przeżywa, ale i twrzy np. drama, dgrywanie ról, inscenizacje, wystawy prac. 2. Metdy pdające: mini wykład, pgadanka, rzmwa kierwana, dyskusja. 3. Metda prjektów. VIII. TREŚCI PROFILAKTYCZNE WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘC EDUKACYJNYCH ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ język plski: 1. Analiza pstaw bhaterów literackich zestawina ze współczesnścią i becnymi zachwaniami idli młdzieżwych. 2. Organizacja warsztatów teatralnych lub filmwych, umżlwiających przeprwadzenie psychdramy dtyczącej decyzji pdejmwanych w sytuacji rówieśniczej lub medialnej presji na stswanie tytniu, alkhlu, śrdków psychaktywnych, czy przemcy bejmującej wykluczenie lub aktywny atak. 3. Dyskusyjne kluby filmwe czy warsztaty dziennikarskie, zmierzające d rzwinięcia umiejętnści selekcjnwania i krytycznej analizy infrmacji - czyli kmpetencji szczególnie isttnych we współczesnym świecie ttalną reklamą. 4. Knfrntacja lsów i decyzji pstaci literackich z cdziennymi uczniwskimi wybrami rzszerzna w dniesieniu d wybitnych pstaci histrycznych i współczesnych. histria 1. Pgłębienie świadmści i sbistych wybrów uczniów.

10 10 bilgia: 1. Zdrwie fizyczne, psychiczne i spłeczne człwieka. 2. Przyczyny raz prfilaktyka chrób nwtwrwych. 3. Przyczyny chrób zakaźnych raz prfilaktyka. 4. Metdy zapbiegania zakażenim HBV, HCV, HIV, HPV. 5. Prfilaktyka chrób pasżytniczych. 6. Znaczenie wyknywania pdstawwych badań kntrlnych w zachwaniu zdrwia. 7. Racjnalne dżywianie się. 8. Zdrwy styl życia higiena sbista, znaczenie aktywnści fizycznej. 9. Higiena narządów zmysłów czynniki negatywnie wpływające na słuch i wzrk. 10. Stres pzytywne i negatywne działanie stresu, spsby radzenia sbie ze stresem. 11. Negatywny wpływ na zdrwie człwieka niektórych substancji psychaktywnych, alkhlu, narktyków, nadużywania kfeiny raz niektórych leków język angielski: 1. Niepełnsprawni i ich pzycja we współczesnym świecie 2. Zdrwa dieta pdstawą zdrwia 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Czy jesteś uzależniny d telewizji? 5. Akcja ratunkwa w górach 6. Zasady bwiązujące w szkle 7. Sprt i ćwiczenia nawyki nastlatków 8. Przestępczść 9. Niebezpieczeństwa czyhające na młdych ludzi pdczas wakacji 10. Reguły bwiązujące w dmu 11. Jak zdrwy jest twój styl życia? 12. Prblemy nastlatków 13. Knflikt pkleń język rsyjski: 1. Zdrwie - chrby, ich bjawy i leczenie. 2. Higiena pracy - przestrzeganie zasad pracy; dpczynek, właściwa pstawa. 3. Zdrwie-zdrwa dieta, zdrwy styl życia. 4. Rla sprtu w życiu człwieka, zasady zdrwej rywalizacji. 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa m.in. pdczas wakacji.

11 11 6. Czas wlny ucznia, zaintereswania, hbby. infrmatyka: 1. Zapznanie z regulaminem pracwni raz zasadami BHP 2. Bezpieczna i higieniczna praca z kmputerem 3. Praw autrskie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z chrną własnści intelektualnej 4. Frmy prezentacji w Internecie. Pbieranie infrmacji z różnych źródeł. Encyklpedie, Internet. 5. Jak zachwać bezpieczeństw pdczas rzmów w sieci? Zagrżenia i krzyści wynikające z krzystania z Internetu. 6. Twrzenie dkumentu tekstweg na pdstawie infrmacji z Internetu. 7. Zagrżenia i pżytki wynikające z zastswań kmputerów i pwszechneg dstępu d infrmacji. 8. Usługi internetwe. Zakładanie knta pcztweg. Przesyłanie i dbieranie wiadmści. zajęcia techniczne: 1. Ochrna przeciwpżarwa w szkle. 2. Instrukcje bsługi i tabliczki znaminwe. 3. Krzystanie z instalacji dmwych. 4. Krzystanie z instalacji dmwych. 5. Wypadki na drdze pierwsza pmc. 6. Zasady prawidłweg żywienia, grupy prduktów. edukacja zdrwtna, w f: 1. Pjęcia zdrwia i chrby. 2. Czynniki sprzyjające zdrwiu. 3. Przdrwtne zachwania. Tryb życia a zdrwie. 4. C mże pzbawić nas zdrwia? 5. Hartwanie rganizmu i pielęgnacja własneg ciała. 6. Utrwalenie pdstawwych nawyków higienicznych. 7. Higiena psychiczna i fizyczna. 8. C sprawia, że jesteśmy radśni i pgdni? Dbre sampczucie jak je sbie zapewnić? 9. W czym jesteśmy dbrzy? Nasze mcne strny. 10. C pwinniśmy zmienić? Nasze słabe strny. 11. Negatywne emcje jak je rzpznać i jak sbie z nimi radzić?

12 Złść i agresja. Jak zapanwać nad tymi uczuciami? 13. C pwduje stres? Jakie bjawy stresu? Jak się zachwać w sytuacji streswej? 14. Pzytywny i negatywny wpływ adrenaliny na rganizm. 15. Sytuacje, w których sbie nie radzimy. Kg i jak prsić pmc? 16. Umiejętnść rzmwy i słuchania innych. 17. Kt ma na mnie wpływ? 18. Umiejętnść dmawiania. Kształtwanie pstaw asertywnych. 19. Szkdliwy wpływ alkhlu, niktyny na rganizm. 20. C t jest nałóg? Od czeg mżna się uzależnić? 21. Uzależnienie, jeg przyczyny i skutki. 22. Ustalenie zasad bezpieczeństwa na zajęciach wychwania fizyczneg. 23. Szkdliwść stswania śrdków anablicznych. 24. Prblem dpingu w sprcie. wdż: 1. Zagrżenia kresu djrzewania: presja seksualna, uzależnienia, prngrafia, prstytucja nieletnich. 2. Planwanie rdziny. Metdy rzpznawania płdnści. Antykncepcja aspekt zdrwtny, psychlgiczny i etyczny. 3. Infekcje przenszne drgą płciwą. AIDS: drgi przenszenia zakażenia, prfilaktyka, aspekt spłeczny 4. Wpływ spsbu spędzania wlneg czasu (w tym krzystania ze śrdków masweg przekazu) na człwieka. 5. Inicjacja seksualna; związek pmiędzy aktywnścią seksualną a miłścią i dpwiedzialnścią; dysfunkcje związane z przedmitwym traktwaniem człwieka w dziedzinie seksualnej. Ryzyk związane z wczesną inicjacją. 6. Prblemy i trudnści kresu djrzewania (napięcia seksualne, masturbacja), spsby radzenia sbie z nimi, pmc w rzeznaniu sytuacji wymagających prady lekarza lub innych specjalistów. 7. Budwa prawidłwych relacji z rdzicami. Knflikt pkleń; przyczyny i spsby rzwiązywania knfliktów. Odpwiedzialnść wszystkich za atmsferę panującą w rdzinie. Rdzina niepełna. IX. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

13 13 Realizatrami działań prfilaktycznych na terenie szkły są dyrektrzy, nauczyciele, wychwawcy, przy współpracy z rdzicami/ prawnymi piekunami dziecka. 1. Dyrektr jak realizatr działań prfilaktycznych: a) Mnitruje pracę wychwawców klas i pedagga w zakresie prfilaktyki. b) Współpracuje z instytucjami wspmagającymi i inicjującymi działania prfilaktyczne w szkle. c) Organizuje przedsięwzięcia w zakresie edukacji zdrwtnej, zagrżeń i uzależnień. d) Analizuje wyniki nauczania, klasyfikacji raz frekwencję w celu ustalenia przyczyn niepwdzeń szklnych. e) Wspiera wychwawców i nauczycieli w pracy z uczniem sprawiającym trudnści wychwawcze. f) Współpracuje z instytucjami : Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie, Pwiatwa Kmendą Plicji, Sądem Rdzinnym.\ g) Dba dsknalenie nauczycieli w zakresie działań prfilaktycznych i wychwawczych, ( finansuje, nadzruje, wyznacza dpwiedzialnych za realizację). 2. Pedagg jak realizatr działań prfilaktycznych: a) Diagnzuje czekiwania uczniów i rdziców w zakresie prfilaktyki. b) Organizuje działania i pszczególne prgramy prfilaktyczne c) Krdynuje ich realizację. d) Prwadzi diagnzę i udziela wsparcia ucznim z trudnściami w nauce i zachwaniu. e) Knsultuje trudnści pjawiające się w kntaktach nauczyciel uczeń rdzic i udziela pmcy strnm w celu rzwiązywania prblemów. f) Prwadzi warsztaty dla uczniów bejmujących takie zagadnienia jak: asertywnść, radzenie sbie ze stresem, przeciwdziałanie uzależnienim. g) Rzpznaje warunki życia i nauki uczniów przejawiających trudnści w realizacji prcesu dydaktyczn wychwawczeg. h) Wspiera wychwawców i nauczycieli w pracy z uczniem sprawiającym trudnści wychwawcze. i) Współpracuje z pracwnikami PPP w zakresie diagnzwania prblemów sbistych i niepwdzeń szklnych. j) Prwadzi działania związane z prerientacją zawdwą, SzOK. k) Udziela wsparcia ucznim w eliminwaniu napięć psychicznych związanych z niepwdzeniami w szkle i w dmu. l) Pdejmuje działania na rzecz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej we współpracy z Ośrdkiem Pmcy Spłecznej.

14 14 m) Współpracuje z instytucjami: Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie, Pwiatwą Kmendą Plicji, Sądem Rdzinnym. 3. Nauczyciel jak realizatr działań prfilaktycznych: a) Opracwuje frmy realizacji i narzędzia d przeprwadzenia prgramu prfilaktyczneg. b) Pdejmuje systematyczne działania prfilaktyczne w dniesieniu d uczniów i rdziców, c) Jest wzrem knstruktywnych zachwań. d) Pdnsi kwalifikacje i zdbywa nwe umiejętnści w zakresie działań prfilaktycznych. e) Pszerzaj swją wiedzę w parciu literaturę dstępną w dziedzinie prfilaktyki. 4. Wychwawca jak realizatr działań prfilaktycznych: a) Integruje zespół klaswy. b) Dba pczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie. c) Wypsaża uczniów w umiejętnści radzenia sbie w trudnych sytuacjach. d) Realizuje zadania w zakresie prfilaktyki we współpracy z rdzicami. 5. Rdzice/ piekunwie jak realizatrzy działań prfilaktycznych: a) Birą udział w twrzeniu i ewaluacji prgramu prfilaktyki, b) Uczestniczą w psychedukacyjnych sptkaniach przewidzianych w Prgramie Prfilaktyki. c) Współpracują z wychwawcami, nauczycielami, pedaggiem szklnym w zakresie pdejmwanych działań prfilaktycznych. d) Krzystają z pmcy i wsparcia dyrekcji, pedagga, nauczycieli raz wychwawców w zakresie prfilaktyki. e) Opiniują działania szkły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ich dziecim przez szkłę. Szkła współpracuje w zakresie realizacji działań prfilaktycznych z Kmendą Pwiatwą Plicji, Sądem Rdzinnym i Nieletnich, Pradnią Psychlgiczn Pedaggiczną, Gminnym Ośrdkiem Pmcy Spłecznej, Pwiatwym Centrum Pmcy Rdzinie, Kmisją Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych, pielęgniarką szklną i innymi, w zależnści d ptrzeb. X. CELE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY Budwanie pzytywneg klimatu spłeczneg w szkle Zapewnienie warunków bezpieczneg 1. Przeprwadzenie pgadanek na lekcjach wychwawczych nt. zasad bezpieczeństwa bwiązujących na terenie szkły raz pszanwania wychwawcy klas

15 przebywania ucznia w szkle 15 mienia w szkle. 2. Prawa i bwiązki ucznia zgdnie z Knstytucją RP, Knwencją Praw Dziecka (ze szczególnym naciskiem na praw d życia, praw d wlnści i bezpieczeństwa sbisteg, zakaz dyskryminacji). 3. Przypmnienie praw i bwiązków ucznia raz praw dziecka zgdnie z bwiązującymi dkumentami prawnymi. 4. Przeprwadzenie zajęć integracyjnych - Pznajmy się wzajemnie. 5. Zintegrwanie zespłów klaswych. rganizacja klaswych imprez klicznściwych, np. gniska, wycieczki, dyskteki klaswe i szklne, Dzień Chłpaka i inne. Organizacja urczysteg ślubwania na gimnazjalistę. Otrzęsiny. 6. Zrganizwanie sptkań dla rdziców z pracwnikami plicji, kuratrami na temat: Odpwiedzialnść karna nieletnich 7. Zapznanie uczniów i rdziców z dkumentami regulującymi pracę szkły: Statutem, Prgramem Prfilaktyki, Prgramem Wychwawczym, ZWO. 8. Uwrażliwienie uczniów na ważne wydarzenia w życiu rdzinnym i szklnym(współpraca z rdzicami w ramach imprez szklnych). 9. Nauka asertywneg rzwiązywania prblemów: nauka umiejętnej ceny własnych zachwań, umiejętnść kazywania uczuć i panwywania emcji. 10. Kształtwanie prawidłwych relacji międzyludzkich: wpajanie nawyków kulturalneg zachwania; kształtwanie kultury języka; prmwanie pstawy szacunku d siebie, innych i tczenia. pznanie zasad prawidłwej kmunikacji wychwawcy, n-l ws pedagg, wychwawcy wychwawcy wychwawcy dyrektr szkły, wychwawcy, nauczyciele pedagg, wychwawcy wychwawcy, nauczyciele

16 Działania prfilaktyczne pprawiające bezpieczeństw uczniów 16 międzyludzkiej uczenie się tlerancji w stsunku d drugieg człwieka uczenie się umiejętnści rzwiązywania knfliktów bez używania przemcy rzwijanie empatii pznawanie swich mcnych strn 11. Kntrla bezpieczeństwa pprzez mnitring (kamery) szkły. 12. Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez nauczycieli i pracwników szkły. Pprawa bezpieczeństwa uczniów 1. Omówienie zagrżeń występujących w kresie letnim, zimwym w danej miejscwści, najbliższej klicy. 2. Przekazywanie treści, które pzwlą zrzumieć niebezpieczeństwa wynikające z wchdzenia na lód w miejscach niedzwlnych. 3. Przeciwdziałanie krzystania przez młdzież szklną z zamarzniętych akwenów wdnych i rzek, zakaz wchdzenia na tpniejącą i grżącą pęknięciem pkrywę zbirników wdnych. 4. Pinfrmwanie gółu spłecznści szklnej stwrznych przez szkłę mżliwściach bezpieczneg krzystania z ldwisk szkły. We współpracy z PSP raz rganizacjami spłecznymi zrganizwać na biskach bezpieczne ldwiska i ślizgawki. 5. Przekazać zasady wzywania i udzielania pmcy w sytuacji zaistniałeg niebezpieczeństwa utraty zdrwia lub życia. 6. Na bazie pwstałych biektów we współpracy z rganem prwadzącym szkłę zrganizwać atrakcyjne zajęcia rekreacyjne i sprtwe, szczególnie w kresie ferii (tydzień). dyrektr wg grafiku lekcje w fu, gdz. wych. dyrektr dyrektr, SIP

17 17 7. W przypadku wystąpienia niekrzystnych zjawisk pgdwych mżliwe jest zawieszenie zajęć zgdnie z przepisami 17 raz 18 rzprządzenia MENiS z 31 grudnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i dyrektr, SIP higieny. 8. Wyeliminwanie zagrżenia katastrfą budwlaną, usuwanie zalegająceg śniegu na dachach biektu, usuwanie nawisów ldwych (spli),dknanie kntrli dachów, sali gimnastycznej pd względem wymgów bezpieczeństwa. dyrektr 9. Kntrlwanie autbusów dwżących młdzież d szkły pd względem stanu techniczneg i przygtwania d zimy (m.in. grzewania). Ochrna i prmcja zdrwia Prpagwanie zdrweg stylu życia. 1. Organizwanie alternatywnych frm spędzania czasu wlneg w frmie sprtwych zajęć pzalekcyjnych. Realizacja prgramu prmująceg zdrwy styl życia z funduszy Kmisji ds. Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych UG. 2. Organizwanie wycieczek turystyczn krajznawczych, rajdów, wyjazdów, biwaków integracyjnych. 3. Udział w akcji Trzymaj frmę, Znajdź właściwe rzwiązanie 4. Cykl lekcji wychwawczych pświęcnych dbałści zdrwie, streswi i radzeniu sbie z nim raz higienie sbistej. 5. Prwadzenie lekcji wychwawczych na temat bezpieczeństwa w ruchu drgwym, przepisów Kdeksu Drgweg raz z zakresu stswania pierwszej pmcy zapraszanie przedstawicieli instytucji kmpetentnych d realizacji tematu. nauczyciele w-f wychwawcy krdynatr ds. prmcji nauczyciele w-f i bilgii nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa dyrektr 6. Współpraca z pielęgniarka szklną. Indywidualizacja pracy wychwawczej z uczniem Pmc ucznim 1. Knsekwentne stswanie zasad ZWO dtyczących wychwawcy

18 zagrżnych niedstswani em spłecznym (wagary, ceny ndst., używki) i pchdzących z rdzin patlgicznych. Rzbudzanie aspiracji życiwych i przeciwdziała nie biernści spłecznej. 18 frekwencji. Systematyczna kntrla becnści uczniów wagarujących w przumieniu z rdzicami. 2. Pdejmwanie działań zmierzających d wyrównywania szans edukacyjnych: rganizwanie pmcy kleżeńskiej, przydzielanie d zespłów wyrównawczych. 3. Pmc uczniwi w znalezieniu miejsca w pzytywnej grupie, stwarzanie mżliwści należenia d knstruktywnych rganizacji i struktur - trska rzwój zaintereswań uczniów. 4. Współpraca z rdzicami, PPP, KPP, instytucjami wspmagającymi wychwanie. 5. Organizwanie pmcy materialnej, w tym darmwych psiłków dla uczniów ptrzebujących, stypendiów scjalnych. 1. Rzwijanie mtywacji uczniów d nauki. 2. Twrzenie warunków d siągania sukcesów z uwzględnieniem indywidualnych predyspzycji uczniów rganizwanie różnrdnych zajęć pzalekcyjnych, zachęcanie d udziału w knkursach. 3. Prwadzenie zajęć psychedukacyjnych mających na celu dknywanie przez uczniów świadmeg wybru dalszej drgi życiwej, w tym dradztw zawdwe, wychwawcy, pedagg wychwawcy pedagg, wychwawcy dyrektr, pedagg wszyscy nauczyciele, pedagg pedagg, wychwawcy, pedagg Wagary Przeciwdziałanie wagarm 1. Pmc ucznim w nauce (knsultacje, zajęcia dydaktyczn wyrównawcze). 2. Mnitwanie absencji uczniów w szkle. 3. Bieżące infrmwanie rdziców n niebecnści na lekcjach. 4. Pruszanie na gdzinach wychwawczych prblemu absencji na lekcjach. 5. Zapznanie uczniów z dkumentami szkły ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady panujące w szkle i bwiązki ucznia. nauczyciele wychwawcy, pedagg

19 Działania szkły przeciwdziałaj ące zachwanim agresywnym i przemcy Analiza wpływu absencji na wyniki edukacyjne. 7. Zrganizwanie lekcji wychwawczej dtyczącej dpwiedzialnści i właściweg rzumienia kryteriów pszczególnych cen zachwania. 8. Rzmwy indywidualne rdziców i uczniów z pedaggiem związku z bniżną ceną zachwania i cenami niedstatecznymi z kilku przedmitów na kniec pierwszeg semestru. 9. Zapznanie rdziców z prcedurą usprawiedliwiania niebecnści i zwalniania uczniów z bwiązkwych zajęć. Przestrzeganie przez rdziców i uczniów kntraktów dtyczących absencji uczniów. 10. Zapznanie rdziców z prawnymi knsekwencjami za niezrealizwanie bwiązku szklneg przez dzieck. 11. Zapznanie rdziców z dstępną w biblitece lekturą dtyczącą pruszanych prblemów. 12. Systematyczna praca wychwawcy nad przyczynami niebecnści w szkle i dpwiedzialnścią z teg wynikającą. 13. Systematyczna współpraca z pedaggiem i dyrekcją Przeciwdziałanie agresji i przemcy 1. Diagnza zagrżenia śrdwiska szklneg agresją i przemcą - ankieta dla uczniów dtycząca zagrżeń i agresji. 2. Rzpznawanie śrdwiska pzaszklneg uczniów, którzy zachwują się agresywnie: wywiady dmwe, knsultacje z rdzicami. Ustalenie rdzaju i frm pmcy, których czekuje uczeń i jeg rdzina. 3. Eliminacja i zapbieganie zjawiskm przemcy i agresji pprzez: prwadzenie lekcji wychwawczych pruszających prblematykę zachwań agresywnych i spsbów radzenia sbie z nimi; rganizwanie sptkań na temat agresji i przemcy z pracwnikami PPP, pedaggiem. pedagg pedagg,wychwawcy wychwawcy, pedagg

20 20 udział młdzieży w spektaklach prfilaktycznych na terenie szkły; nauka świadmeg przeciwstawiania się przemcy i agresji; pedagg edukacja prawna zwrócenie uwagi na zagrżenia wypływające ze n-le infrmatyki, świata wirtualneg zajęcia nt. Internet źródłem zagrżeń wychwawcy, 4. Psychedukacja rdziców pdczas zebrań z rdzicami. Dstarczanie infrmacji rdzicm na wychwawcy, rdzice temat różnych przejawów agresji wśród młdzieży i jej przyczyn. 5. Wymiana dświadczeń rdziców w zakresie rzwiązywania prblemów agresji u dzieci raz pedagg spsbów radzenia sbie z nią. 6. Opracwanie indywidualnych kntraktów lub innych frm umwy, dtyczących eliminacji zachwań dyrektr, pedagg agresywnych 7. Współpraca z kuratrami sądwymi, Sądem Rdzinnym i innymi dpwiednimi Instytucjami wspmagającym rdziców i uczniów zagrżnych niedstswaniem. pedagg 8. Indywidualna pmc rdzicm uczniów szczególnie agresywnych. 9. Zachęcanie rdziców d udziału w prgramach prfilaktycznych, psychlgicznych prwadznych przez specjalistów w PPP. wychwawcy 10. Prwadzenie sptkań z rdzicami, pruszających tematykę przemcy i agresji. 11. Realizwanie zadań wynikających z udziału szkły w prgramie Szkła bez przemcy, Szkła dbrze pedagg, nauczyciele, wychwawcy wychwana Przeciwdziałanie uzależnienim Prpagwanie 1. Diagnza zagrżenia śrdwiska szklneg wychwawcy

21 wiedzy substancjach uzależniającyc h i zagrżeniach związanych z ich używaniem. 21 uzależnieniami - ankieta dla uczniów dtycząca uzależnień. Dknanie analizy wyników ankiety i pracwanie planu działań w celu rzszerzenia tematyki przeciwdziałania uzależnienim na dany rk szklny. 2. Przeprwadzenie cyklu lekcji wychwawczych dtyczących prfilaktyki : antyalkhlwej antyniktynwej; antynarktykwej i AIDS przynależnści d sekt 3. Przeciwdziałanie zjawisku picia alkhlu przez młdzież. Realizacja prgramu prmująceg zdrwy styl życia (ddatkwe zajęcia sprtwe) z funduszy Kmisji ds. Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych UG. 4. Organizwanie dla uczniów klas sptkań prfilaktycznych i zajęć psychedukacyjnych na tematy pruszające tematykę uzależnień raz pczucia własnej wartści z udziałem przedstawicieli różnych instytucji. 5. Pdejmwanie tematyki z prfilaktyki uzależnień na pszczególnych przedmitach wg realizwanych planów dydaktycznych. 6. Organizwanie knkursów między klaswych dtyczących prblemu uzależnień. 7. Organizwanie Dnia Prfilaktyki: teatry prfilaktyczne, płączne z warsztatami dla uczniów i knkursami. 8. Prelekcje i pgadanki dla rdziców dtyczące prblemu uzależnień - grmadzenie i uzupełnienie bibliteczki dla rdziców w materiały tematyce uzależnień, w tym dane kntaktwe instytucji wspmagających walkę z uzależnieniami nauczyciele w- f, bilgii wychwawcy, pedagg wychwawcy, pedagg

22 22 9. Zrganizwanie sptkań dla rdziców z pracwnikami KPP na temat: Chrńmy nasze dzieci przed narktykami. 10. Udział w gólnplskiej akcji Zachwaj Trzeźwy Umysł Cele prgramu prfilaktyki 1. Infrmwanie uczniów, rdziców i nauczycieli skutkach uzależnień Spsby ich realizacji Skrzystaj z pmcy specjalistów d spraw uzależnień, plicji, straży miejskiej, psychlga, pedagga, rganizacji pzarządwych. Wypracuj metdy współpracy z tymi rganami zaplanuj szklenia dla uczniów 2. Trska zdrwie i higieniczny tryb życia Egzekwuj przestrzeganie przepisów BHP, rganizuj pgadanki, piekę lekarską, badania kntrlne przeprwadzane przez pielęgniarkę szklną, ddatkwą edukację rdziców 3. Prpagwanie bezpiecznych frm spędzania wlneg czasu 4. Wspieranie ucznia w jeg prblemach rdzinnych i eknmicznych 5. Prpnwanie knstruktywnych spsbów rzwiązywania prblemów i knfliktów Organizuj: wycieczki, zajęcia sprtwe, edukację kulturalną, współpracę z wlntariuszami stwarzyszeń i innych rganizacji, np. harcerskich Współpracuj z: pieką spłeczną, pradnią psychlgiczn-pedaggiczną, strażą miejską i plicją, rdzicami uczniów, rganizacjami pzarządwymi Organizuj: lekcje wychwawcze, warsztaty, filmy edukacyjne,

23 23 pgadanki, gry symulacyjne 6. Eliminwanie agresji i przemcy Realizuj prgram,,szkła bez przemcy, miej stały kntakt z rdzicami, przeprwadzaj annimwe ankiety, które pmgą zdiagnzwać istniejącą ewentualną agresję i przemc, c w knsekwencji umżliwi jej eliminację, zapewnij mnitring, pracuj kntrakty, prgramy naprawcze, indywidualne prgramy terapeutyczne 7. Zapbieganie przejawm patlgii spłecznej 8. Kształtwanie właściwych pstaw i zachwań wbec zagrżeń i chrób cywilizacyjnych uzależnienia, HIV/AIDS, walka z hałasem, depresjami, sambójstwami 9. Ochrna przed mlestwaniem, wykrzystywaniem i przemcą Zleć swim nauczycielm i wychwawcm bserwwanie zachwań uczniów, zrób wywiad śrdwiskwy, współpracuj z pmcą spłeczną, pradnią psychlgiczn-pedaggiczną, strażą miejską i plicją, rdzicami uczniów ustal zasady współpracy, np. infrmujecie się na wzajem z rdzicami, kiedy uczeń nie przyszedł d szkły Organizuj w swjej szkle zajęcia uwzględniające prblematykę zagrżeń i chrób cywilizacyjnych z wykrzystaniem: lekcji wychwawczych, sptkań ze specjalistami, filmów edukacyjnych, rzmów terapeutycznych, plakatów infrmacyjnych Organizuj: sptkania ze specjalistami, brszurki infrmacyjne, filmy edukacyjne, prgramwania kmputerwe zabezpieczające przed dstępem d treści, które mgą stanwić zagrżenie dla prawidłweg rzwju psychiczneg i mralneg uczniów, takich jak prngrafia, brutalnść, przemc, nienawiść i dyskryminacja

24 Prgramy wielpkleniwe, włączające rdziny w działania na rzecz placówki, integrujące spłecznść śrdwiska lkalneg 11. Kształtwanie umiejętnści liderskich, rzwijanie wlntariatu, samrządnści i uczestnictwa młdzieży w życiu publicznym 12. Kształtwanie umiejętnści przumiewania się, rzwiązywania knfliktów, radzenia sbie ze stresem Organizuj: festyny, sptkania rdzinne, sptkania abslwentów, wieczrnice Organizuj: sptkania samrządu uczniwskieg, wlntariat Organizuj: warsztaty, sptkania ze specjalistami, lekcje wychwawcze, zajęcia integracyjne XI. FORMY I STRATEGIE PROFILAKTYKI Prgram zawiera frmy prfilaktyki: prfilaktykę pierwszrzędwą skierwaną d całej zbirwści uczniwskiej i ich rdziców; prfilaktykę drugrzędwą bejmującą uczniów już zdiagnzwanych, pwadzną przez pedagga Klasa I gimnazjum: Praca prfilaktyczn-wychwawcza w klasie I gimnazjum jest skncentrwana na rzetelnym pznaniu każdeg ucznia i klasy jak grupy raz kreśleniu prblemów daneg zespłu uczniów w celu pdjęcia właściwych działań. Z teg załżenia wypływają pniższe cele d zrealizwania w klasie I. Cele pracy prfilaktyczn- wychwawczej w klasie I: pznanie uczniów i kreślenie ich ptrzeb i mżliwści, zintegrwanie zespłów klaswych, pznanie rdziców uczniów, - wypracwanie frm współpracy z rdzicami, - zdiagnzwanie bszarów prblemwych d dalszej pracy wychwawcz- prfilaktycznej.

25 25 Klasa II gimnazjum: Klasa II t dbry czas na pdjęcie wzmżnych ddziaływań prfilaktycznych ukierunkwanych na zdiagnzwane bszary prblemwe. Zespół klaswy jest już p kresie adaptacji raz cyklu zabiegów wychwawczych mających na celu pprawę jeg struktury i klimatu. Wychwawcy mają już dbry kntakt z klasą i rdzicami, znają prblemy grupy raz pszczególnych uczniów. Druga klasa gimnazjum t zatem kres szczególneg nacisku na realizwanie zajęć z zakresu prfilaktyki prblemwej. W tym celu wychwawcy, nauczyciele, pedagdzy i psychldzy mgą realizwać standardwe, prfesjnalne prgramy prfilaktyczne lub pracwywać własne, uwzględniające ptrzeby i specyfikę klasy. Z dtychczaswych dświadczeń w pracy z młdzieżą gimnazjalną wynika, że najczęściej bszarami prblemwymi są zachwania agresywne, wulgaryzmy. Dlateg praca prfilaktyczn-wychwawcza w klasie II pwinna kncentrwać się wkół tych zagadnień. Cele działań prfilaktyczn-wychwawczych w klasie II: - graniczenie zjawiska przemcy i agresji w śrdwisku szklnym, - dstarczanie ucznim pdstawwych wiadmści na temat różnyc śrdków uzależniających, - przekazanie ucznim infrmacji spsbach ddziaływania używek na rganizm człwieka, - prezentwanie ucznim właściwych pstaw i mdeli zachwania wbec używek, - kształtwanie umiejętnści rzwiązywania prblemów - kształtwanie umiejętnści asertywnej dmwy, szczególnie w sytuacji nacisku grupy, - ukazywanie zdrwia jak szczególnie isttnej wartści, - kształtwanie umiejętnści identyfikwania zagrżeń dla swjeg zdrwia i życia. Klasa III gimnazjum: Praca prfilaktyczn-wychwawcza w klasie III jest skncentrwana na przygtwaniu uczniów d dpwiedzialneg, drsłeg życia. Młdzież pwinna wiedzieć i rzumieć, że stpniw zwiększa się jej stpień swbdy, ale równcześnie zwiększa się pzim dpwiedzialnści za własne działania i innych ludzi. W zagadnieniach realizwanych w klasie III uwzględnia się prblematykę pczucia własnej dpwiedzialnści, świadmści prawa i knsekwencji jeg łamania. Jednak najisttniejszymi wydarzeniami, jakie czekają uczniów klas III są: egzamin gimnazjalny i pdejmwanie decyzji wybrze kierunku dalszeg kształcenia. Praca prfilaktyczn-wychwawcza musi więc plegać także na udzielaniu ucznim pmcy i wsparcia przy pdejmwaniu pierwszej, ważnej decyzji życiwej i przygtwaniu ich d trudnej sytuacji egzaminu.

26 26 Cele działań prfilaktyczn-wychwawczych w klasie III: - kształtwanie pczucia dpwiedzialnści za własne działania, - kształtwanie pczucia dpwiedzialnści za innych ludzi, - wypsażanie uczniów w pdstawwą wiedzę na temat prawa, nrm spłecznych i mralnych, i knsekwencji ich łamania, - rzwijanie umiejętnści pdejmwania decyzji, a szczególnie świadmeg wybru kierunku dalszeg kształcenia i przyszłeg zawdu, - dsknalenie umiejętnści pznawania siebie, - kształtwanie umiejętnści twrzenia planów zawdwych, - dsknalenie umiejętnści radzenia sbie z napięciem emcjnalnym i stresem, - dsknalenie umiejętnści związanych z technikami skuteczneg uczenia się. XII. CELE ZOPERACJONALIZOWANE PROGRAMU Adresaci działań prfilaktycznych nabędą należytą wiedzę i umiejętnści w trakcie realizacji prgramu. A. Uczniwie a. cała spłecznść szklna (według Prgramu Wychwawczeg) uczniwie nabywają praktyczne umiejętnści umżliwiające samstanwienie i brnę własnych praw, ze szczególnym uwzględnieniem asertywnści, nauczyciele integrują spłecznść szklną raz stwarzają system wsparcia dla młdzieży, który prmwałby działania związane ze zdrwym stylem życia, uczniwie psiadają umiejętnść pdejmwania i realizacji własnych pmysłów raz trenwanie samdzielnści, uczniwie zdbywają umiejętnść efektywnej kmunikacji, pdejmwania decyzji raz radzenia sbie ze stresem, uczniwie ptrafią budwać pzytywny braz własnej sby, uczniwie pgłębiają i wzmacniają naturalne systemy wsparcia tj.: kleżeństw, przyjaźń, zaufanie i uczciwść, uczniwie zdbywają wiedzę i nabywają umiejętnści dtyczące zdrwia fizyczneg, psychiczneg, spłeczneg i duchweg. b. grupa pdwyższneg ryzyka uczniwie wykształcają pstawy sprzyjające pdejmwaniu racjnalnych decyzji związanych z zażywaniem alkhlu i śrdków durzających,

27 27 uczniwie rzwijają takie umiejętnści interpersnalne jak: chrnienie siebie w sytuacji nacisku grupweg, twartść, empatia, dreagwanie napięć i budwanie udanych relacji z ludźmi, uczniwie ptrafią rzwiązywać prblemy, kreślają różnice zdań, akceptują różnice, pszukują rzwiązań, uczniwie są przygtwani d radzenia sbie z trudnściami wieku młdzieńczeg. c. grupa najwyższeg ryzyka szkła prwadzi autdiagnzę dzieci i młdzieży mających kntakt z alkhlem, narktykami, niktyną i innymi śrdkami psychaktywnymi; ukazywanie mżliwści pmcy w specjalistycznych śrdkach, grupach sampmcwych, szkła pdnsi świadmść młdzieży dnśnie skutków używania śrdków psychaktywnych i pdejmwania racjnalnych decyzji dtyczących ich zażywania, nauczyciele ukazują mżliwści stwrzenia alternatyw w śrdwisku dla nadużywania alkhlu, narktyków, a także innych destruktywnych zachwań, uczniwie uczą się umiejętnści radzenia sbie z własnymi negatywnymi emcjami raz z przemcą z zewnątrz. B. Rdzice Pedagg szklny i wychwawcy klas rganizują sptkania ze specjalistami, na których: rdzice pznają mtywy sięgania młdzieży p śrdki uzależniające, rdzice pznają rzetelne infrmacje i wiedzę uzależnieniach i ich wpływie na funkcjnwanie rganizmu, rdzice pznają mżliwści rzpznawania czy ich dzieck zażywa śrdki psychaktywne, rdzice pznają mżliwści i miejsca pmcy dla sób uzależninych. A także: rdzice są wspmagani przez wychwawców i pzstałych nauczycieli w prcesie wychwania dzieci. C. Nauczyciele nauczyciele stanwią swją sbą przykład dla uczniów, nauczyciele ptrafią rzpznawać wczesne bjawy uzależnienia,

28 28 nauczyciele pznają spsby interwencji w sytuacjach spżywania przez uczniów alkhlu czy zażywania narktyków, nauczyciele ptrafią pstępwać w kntaktach z uczniami w taki spsób, aby nie wyzwalać w nich złści, przekry i bezradnści. XIII. STRATEGIE I METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO A. Strategie infrmacyjne (metdy): pgadanka, sptkanie ze specjalistą, prezentacja filmu pełnmetrażweg, wide, wycieczka tematyczna, praca w parciu tekst przewdni (książkę), prezentacja teatralna i parateatralna itp. B. Strategie edukacyjne (metdy): realizacja znanych prgramów edukacyjnych, krąg uczuć, rysunki, drama, przedstawienia, burza mózgów, dyskusja, symulacja różnych sytuacji życiwych np.: rzwiązywanie wyimaginwaneg knfliktu, technika uzupełniania zdań, gry i zabawy dydaktyczne, praca w małych grupach, metdy pedaggiki zabawy, happeningi, urczystści (brzędwść szklna) itp. C. Strategie działań alternatywnych (metdy): kła zaintereswań, sptkania hbbystów,

29 wycieczki, festyny, zajęcia i zawdy sprtwe itp. 29 D. Strategie interwencyjne (metdy): interwencja w śrdwisku dmwym ucznia, interwencja w śrdwisku szklnym ucznia, interwencja w sytuacji kryzysu rzwjweg (prwadzna przez specjalistę), pmc psychlgiczna, pedaggiczna (prwadzna przez specjalistę), terapia specjalistyczna indywidualna, grupwa (prwadzna przez specjalistę). pwiadmienia rdziców i Plicji w sytuacjach kryzyswych, w szczególnści, gdy młdzież używa, psiada lub rzprwadza śrdki psychtrpwe lub substancje durzające IX. SPODZIEWANE EFEKTY: W wyniku zastswania Prgramu Prfilaktyki uczniwie: - psiądą wiedzę na temat prfilaktyki uzależnień; - zdbędą isttne umiejętnści psychlgiczne i spłeczne, jak: skuteczne dmawianie, - asertywnść, umiejętnści kmunikacyjne, empatię: - uprządkują własny świat wartści: - utrwalą pstawę drzucającą nałgi raz przemc i agresję. rdzice: - usystematyzują swją wiedzę na temat uzależnień i ich skutków; mechanizmów agresji i przemcy; - pdwyższą swje kmpetencje wychwawcze raz prfilaktyczne; - zacieśni się współpraca nauczycieli, rdziców i śrdwiska lkalneg we wspólnych działaniach prfilaktycznych. nauczyciele: - będą dsknalili swje umiejętnści w prwadzeniu pracy prfilaktycznej. XIV. UWAGI KOŃCOWE: Prgram będzie ulegał mdyfikacji. Uczestnicy PP będą mgli wprwadzać d nieg sprawdzne metdy pracy i własne prgramy zapiniwane przez specjalistę lub nauczyciela teg sameg przedmitu.

30 30 Wychwawcy na każdy rk szklny pracują klaswe prgramy wychwawcze z uwzględnieniem zagadnień Prgramu Prfilaktyczneg birąc pd uwagę specyfikę klasy, planwane metdy i frmy w PP, spektakle prfilaktyczne, realizację prgramów prfilaktycznych lub ich elementów. Na kniec rku szklneg przedstawią sprawzdanie z realizacji klasweg prgramu wychwawczeg z uwzględnieniem działań prfilaktycznych. XV. EWALUACJA : 1. Prgram będzie pddawany ewaluacji na zakńczenie rku szklneg, sprawzdania wychwawców realizacji PP. 2. Sprawdzenie wartści i efektów, jakie przyniósł prgram pprzez ankiety zebrane wśród uczniów, rdziców. Prgram prfilaktyczny bejmuje wszystkie treści i działania charakterze prfilaktycznym skierwane d uczniów, rdziców, realizwaneg przez nauczycieli. Rada Rdziców uchwaliła w przumieniu z Radą Pedaggiczną dn r. Zatwierdzny d realizacji r. (uchwałą nr 8/2011/ prtkół nr 141 psiedzenia Rady Pedaggicznej z dn r.) Załączniki: 1. Działania interwencyjne. 2. Zestaw prcedur pstępwania na wypadek niepżądanych zachwań uczniów. 3. Prcedury zagrażające zdrwiu i życiu uczniów. 4. Prawne prcedury pstępwania w sytuacjach kryzyswych bwiązki pedagga i nauczycieli wbec ucznia, rdzica, współpraca z instytucjami wsparcia. Rada Rdziców: Samrząd Uczniwski: Rada Pedaggiczna:

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież.

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież. WPŁYW PORNOGRAFII NA PSYCHIKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Śrdki masweg przekazu mają grmny wpływ na życie człwieka. Nie tylk w szybkim tempie i stale rzpwszechniają infrmacje wydarzeniach na świecie, ale uczą,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Warszawa: Całdbwa chrna sób, mienia i mnitring biektów Centrum Prmcji Kultury w Dzielnicy Praga-Płudnie w Warszawie raz chrna imprez maswych Numer głszenia: 33496-2012; data zamieszczenia: 03.02.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo