Program. Spójrz inaczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program. Spójrz inaczej"

Transkrypt

1 Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty d realizacji Uchwałą Rady Pedaggicznej Nr 1/63/I/11 z dnia r.

2 Mtt: Uczymy się nie dla szkły, lecz dla życia. Seneka Młdszy

3 Nasza szkła jest: Wizja gimnazjum: Tlerancyjna, przyjazna i bezpieczna; Uznana i ciesząca się renmą w śrdwisku lkalnym; Twrzy klimat współpracy i zaufania pmiędzy uczniem, rdzicem i nauczycielem; Abslwent gimnazjum: Optymistycznie pdchdzi d życia; Ma pczucie własnej wartści; Jest pgdny, uśmiechnięty, samdzielny, przedsiębirczy; Szanuje tradycję i kulturę raz gdnść własną i innych; Rdzice naszych uczniów: Aktywnie włączają się w życie szkły; Ppierają inicjatywy szkły; Kadra pedaggiczna: Psiada wyskie kwalifikacje; Systematycznie udsknala swój warsztat pracy; Jest pmcna, tlerancyjna, przyjazna uczniwi; Aktywnie współpracuje z samrządem lkalnym;

4 Misja gimnazjum: Umżliwiamy uczniwi siąganie sukcesów na miarę jeg mżliwści; Stwarzamy mżliwści wszechstrnneg rzwju ucznia z uwzględnieniem jeg predyspzycji i mżliwści intelektualnych; Twrzymy warunki d rzwju zaintereswań; Udzielamy pmcy uczniwi ze specyficznymi trudnściami szklnymi; Indywidualizujemy frmy i metdy nauczania; Przygtwujemy d rzetelnej samceny, rzwju i startu w drsłe życie; Uczymy pszanwania histrii, tradycji, dpwiedzialnści za lsy jczyzny i reginu; Kreujemy pstawy dpwiedzialnści za swje zdrwie a w szczególnści wlnści d wszelkich nałgów, dpwiedzialnści za swje zachwanie i wyniki w nauce; Zasady edukacji w szkle: 1. Stsujemy rzkłady nauczania z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych. 2. Sprawiedliwie ceniamy w parciu wewnątrzszklny system ceniania. 3. Dstswujemy metdy pracy d ptrzeb i mżliwści uczniów.

5 Wychwanie: Cel gólny: Nasz uczeń ptrafi dnaleźć się w taczającym g świecie. Jest twarty, ma swój krąg przyjaciół. Wierzy w siebie i swje mżliwści. Dąży d samrealizacji. Główne kierunki wychwania: 1. Kształtujemy właściwe pstawy uczniwskie. 2. Twrzymy atmsferę szkły przyjaznej i bezpiecznej. 3. Wspieramy zdlnści i talenty ucznia. 4. Eliminujemy uzależnienia, przemc, agresję i patlgie (prfilaktyka). 5. Dbamy wszechstrnny rzwój sbwści ucznia. Kształtujemy jeg wrażliwść. 6. Przygtwujemy ucznia d aktywneg udziału w życiu bywatelskim i zawdwym raz d pełnienia ról spłecznych. 7. Kształtujemy więzi z krajem jczystym raz uczymy pszanwania dziedzictwa nardweg i pczucia przynależnści d małej jczyzny. 8. Wspmagamy ucznia w przygtwaniu d dpwiedzialneg życia rdzinneg.

6 CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: Taki wpływ na dzieck, aby radził sbie lepiej, bez nadmierneg napięcia z rzwiązywaniem prblemów, których dstarcza mu życie, aby rzumiał siebie, umiał współżyć z innymi i ptrafił również znajdwać w samym sbie parcie w trudnych sytuacjach. Rzwijanie umiejętnści radzenia sbie z różnymi trudnymi sytuacjami i prblemami, mgącymi sprzyjać sięganiu p alkhl, narktyki i inne substancje szkdliwe dla zdrwia. Kładzenie szczególneg nacisku na kształtwanie sbwści ucznia i wspieranie jeg rzwju. Kształtwanie sbwści ucznia i wspieranie jeg rzwju rzumiane jak prces zmian każdy młdy człwiek przeżywa wiele sytuacji, które zmuszają g d pszukiwania nwych rzwiązań. Młdy człwiek prawidłw rzwijającej się sbwści będzie mniej skłnny zwracać się ku narktykm i innym śrdkm uzależniającym. TREŚCI PROGRAMU I SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW: pstrzeganie siebie i rzumienie swich uczuć, uczestnictw w grupie, rzwiązywanie prblemów, dbanie zdrwie i prfilaktyka uzależnień.

7 pstrzeganie siebie i rzumienie swich uczuć: Tutaj uczeń zapzna się z uczuciami i emcjami ich rzpznawaniem, wyrażaniem, a także uczeniem się rzumienia i akceptwania własnych i cudzych uczuć, zagadnieniami związanymi z własną tżsamścią i niepwtarzalnścią raz kształtwaniem pzytywnej samceny. Przeżywanie uczuć i emcji jest naturalną reakcją na t, c dzieje się w kntakcie ludzi z tczeniem, jest czymś zdrwym i naturalnym. Ćwiczenia w ramach teg blku uczą młdzież przede wszystkim rzpznawania uczuć raz umiejętnści twarteg ich wyrażania. Uczniwie mają też kazję dwiedzieć się, jakie emcje przeżywają ich kledzy i kleżanki, c mże stanwić pdstawę d ich lepszeg rzumienia i większej akceptacji. Mają wreszcie mżliwść wspólneg pszukiwania spsbów rzładwywania napięć emcjnalnych i dzielenia się dczuciami w tym zakresie. Zajęcia pświęcne kształtwaniu pzytywnej samceny dają dziecim mżliwść dświadczenia, że są wyjątkwe i niepwtarzalne, usłyszenia, że są przez innych lubiane. Dzieci mają kazję pzbyć się myśli własnej nieatrakcyjnści, przeżyć sukcesy w kntaktach z klegami i drsłymi. Zwiększają tym samym pczucie własnej wartści, które jest jedną z pdstaw zdrwej, zdlnej przeć się uzależnienim sbwści. Pczucie t budwane jest głównie na wsparciu emcjnalnym trzymywanym d innych. Młdzież zdbywa je czując miłść, szacunek, akceptację i uznanie. Dzieck rzwijając się w atmsferze akceptacji, w pdbnych kategriach buduje braz taczająceg świata. Nie dczuwa lęku przed nwymi sytuacjami, umie rzwiązywać pjawiające się prblemy i radzić sbie w trudnych sytuacjach. Akceptacja tczenia ułatwia mu rzwój i przyspiesza jeg drgę d samdzielnści. uczestnictw w grupie: Umiejętnść bcwania z innymi ludźmi pzwala uczniwi wpływać na swje życie i tczenie, decyduje relacjach z rówieśnikami, rdzicami, nauczycielami i innymi drsłymi, pzwala zaspkić ptrzeby psychiczne. Młdzież zaczyna dstrzegać, że równie wiele mże trzymać d innych, c sama daje: pmc, życzliwść, zrzumienie, wzajemne wsparcie. Zajęcia pświęcne kształtwaniu umiejętnści bcwania z ludźmi uczą również dstrzegania i szanwania ptrzeb tczenia. Służy temu rzwijanie zdlnści: emcjnalneg wczuwania się w dczucia innych sób, częst bardz dmienne d ich własnych, rzumienia ich i uznawania ich prawa d własneg stylu życia.

8 Prpnwane ćwiczenia związane są z przynależnścią d grupy (rdziny, klasy, grupy kleżeńskiej) z regułami współżycia ze sbą, budwania udanych relacji z innymi, szukania mżliwści emcjnalneg wsparcia. Dzieci uczą się też, jak w spsób twarty mówić tym, c czują i czeg ptrzebują d innych. Dzielenie się swimi myślami i dczuciami sprzyja uczeniu się zachwań alternatywnych w stsunku d tych, jakie twarzyszą nałgm. Umiejętnści pwyższe ułatwiają dpieranie nacisków rówieśników, aby,wypić, zapalić i ćpać. Mgą także pmóc w znalezieniu knstruktywnych spsbów radzenia sbie w trudnych sytuacjach, a w rezultacie zapbiec sięganiu p szkdliwe substancje. rzwiązywanie prblemów: Przeżywanie trudnści i knfliktów stanwi naturalne zjawisk w kntaktach między ludźmi. Knflikty i prblemy we wzajemnych relacjach są nieuniknine chćby dlateg, że ludzie różnią się między sbą, mają dmienne ptrzeby, pglądy i zaintereswania, różnią ich myśli, emcje i zachwanie w tych samych sytuacjach. Przeżywanie knfliktów wiąże się z dczuwaniem silnych, częst przykrych emcji gniewu, smutku, lęku. Wchdzeniu w knflikt twarzyszy też bawa, że jeg knsekwencją będzie utrata czyjejś sympatii, przyjaźni, miłści. Prpnwane ćwiczenia mają nauczyć dzieci rzwiązywania prblemów i pdejmwania samdzielnych decyzji. Uczniwie analizują przyczyny pwstawania knfliktów i pszukują spsbów ich rzwiązywania. Dwiadują się, że ludzie mają praw d błędów i że knflikty są naturalnym zjawiskiem w kntaktach między ludźmi. Uczą się knstruktywneg ich rzwiązywania, negcjwania, przepraszania i przebaczania. dbanie zdrwie i prfilaktyka uzależnień: Celem prpnwanych ćwiczeń jest przede wszystkim zrzumienie wartści zdrwia raz nauka trszczenia się siebie, c mże w knsekwencji zmniejszyć skłnnść d sięgania w przyszłści p substancje zmieniające świadmść. Rzwijanie świadmści własneg ciała i pznanie rli, jaką dgrywa równwaga zdrwtna ich rganizmów, mże pmóc dziecim w wybrze zdrweg stylu życia. Prpnwane w prgramie zajęcia dają ucznim kazję d zastanwienia się nad dknanymi wybrami i ich wpływem na własne bezpieczeństw. W czasie zajęć uczniwie mają kazję d dyskusji i twrzenia własnych pstaw i systemu wartści, dtyczących właściweg i niewłaściweg używania

9 różnych substancji (w tym lekarstw). Ważne jest, aby zrzumieli, że wszystkie substancje mgą być szkdliwe, jeśli nie są właściwie używane. W bszarze tym są również zajęcia, dzięki którym uczniwie mgą dwiedzieć się, jak na równwagę rganizmu wpływają śrdki uzależniające. Prpnwany cykl ma przede wszystkim dstarczyć młdzieży infrmacji substancjach szkdliwych dla zdrwia raz zaprpnwać takie wzrce pstępwania, w których nie ma miejsca na alkhl, papiersy i narktyki. METODY PRACY Zajęcia w prgramie Spójrz inaczej prwadzne są metdami aktywnymi, tzn. w taki spsób, aby umżliwić ucznim aktywne dświadczanie i przeżywanie teg, c jest tematem zajęć, a następnie pdsumwanie i pracwanie zdbytych dświadczeń. Należą d nich pniższe techniki, a d nauczyciela należy kniecznść wybru metdy najlepiej dpwiadającej celm danych zajęć. Są t: Krąg uczuć, Rysunki, Pisenki, Przygtwanie scenek, Psychdramy, Dyskusja klaswa Burza mózgów, Uzupełnianie zdań, Krótkie pwiadanie, Gry i zabawy, Praca w małych grupach. Techniki pracy grupwej: Technika kuli śniegwej, Technika zmieniających się par, Technika pszczele ksze, Technika akwarium, Technika kilka kątów, Technika Karuzela.

10 REALIZACJA PROGRAMU Przygtwanie d prwadzenia zajęć: Prwadzenie zajęć według prgramu Spójrz Inaczej wymaga zarówn dpwiedniej wiedzy dziecku, jak również wielu praktycznych umiejętnści ptrzebnych sbm prwadzącym zajęcia grupwe technikami aktywnymi. W związku z tym nauczyciele naszej placówki ukńczyli specjalną frmułę warsztatu, któreg ukńczenie przygtwuje d prwadzenia zajęć z młdzieżą. Warsztat dla nauczycieli gimnazjum trwał 7 dni (70 gdzin), realizwanych w dwóch częściach. W trakcie zajęć warsztatwych nauczyciele pznali idee, cele i treści prgramu raz stswane w nim metdy, zdbywali umiejętnści budwania dbrych relacji z uczniami, mieli też kazję w spsób praktyczny uczyć się prwadzenia zajęć w szkle. Szklenie dla nauczycieli przeprwadził Stwarzyszenie Psychprfilaktyki Spójrz Inaczej z siedzibą w Starachwicach. Rla sby prwadzącej zajęcia: prpnuje tematy i techniki zajęć, czuwa nad przestrzeganiem przyjętych nrm i zasad pracy w grupie raz sam się d nich stsuje, jest uważna bserwuje, słucha, uwzględnia ptrzeby uczestników, reaguje na trudne sytuacje, nie cenia i nie krytykuje, jest elastyczna i twarta na ptrzeby uczniów, jest szczególnie uważna na trudne, drażliwe sytuacje, nie pmija ich milczeniem, jest twarta gtwa dzielić się swimi myślami i dczuciami, dcenia uczniów, dstrzega ich mcne strny, Frmy realizacji: Prgram realizwany będzie pprzez zajęcia z uczniami na gdzinach wychwawczych lub gdzinach ddatkwych, jak również pprzez udział, przygtwanie i przeprwadzenie akcji i kampanii związanych z realizacją celów prgramu. Odpwiedzialni za realizację: Odpwiedzialni za realizację są w szczególnści wychwawcy klas, pedagg raz pzstali nauczyciele, którzy realizwać będą prgram pprzez sptkania na gdzinach wychwawczych lub gdzinach ddatkwych, jak

11 również pprzez udział, przygtwanie i przeprwadzenie akcji i kampanii związanych z realizacją celów prgramu. Udział rdziców w realizacji prgramu: Skutecznść zajęć wychwawcz prfilaktycznych dla dzieci związana jest w dużym stpniu ze współpracą z rdzicami i ich stsunkiem d działań prfilaktycznych. Przed rzpczęciem prwadzenia zajęć rdzice zstaną pinfrmwani chęci wprwadzenia nweg prgramu, tym: czeg będą dtyczyły zajęcia, jaki jest ich cel i jak będą przebiegały. Ważną dla rdziców infrmacją będzie również t, jakiej współpracy czekujemy z ich strny. Gimnazjum Gminne w Serbach przyjmie prgram d realizacji p zaakceptwaniu g przez rdziców i przyjęciu d realizacji uchwałą Rady Rdziców. Zaintereswanie prgramem będzie rzwijane. Opracwane przez dzieci rysunki, plakaty, książeczki będą prezentwane przy kazji zebrań z rdzicami (czywiście jeśli dzieci wyrażą na t zgdę), mgą też stanwić dsknały punkt wyjścia d dyskusji, np. na temat uczuć, jakie przeżywają dzieci lub radzenia sbie ze skarżeniem. Mżliwe i wskazane jest też zaprszenie d bserwwania zajęć z dziećmi lub nawet wzięcia w nich udziału. Wykaz i tematyka sptkań z uczniami w pszczególnych klasach: Klasa I I. Zajęcia integracyjne: 1. Pznajemy się; 2. Współpracujemy ze sbą; 3. Ustalamy nrmy i zasady pracy w grupie; II. Pstrzeganie siebie i rzumienie swich uczuć: 4. Mje uczucia; 5. Wewnętrzne Ja-Zewnętrzne Ja; 6. Jak wyrażamy złść?; 7. Dstrzeganie swich mcnych strn; 8. Język Ja ; 9. Przumiewanie się bez słów; III. Uczestnictw w grupie: 10. Grupy d których należymy; 11. Nasza klasa; 12. Dtrzymywanie słwa; 13. Gdy nie jestem człnkiem grupy;

12 14. Zaufanie d innych; 15. Dziewczęta i chłpcy; IV. Rzwiązywanie prblemów: 16. Knflikty są częścią naszeg życia; 17. C t jest knflikt?; 18. Przyczyny knfliktów; 19. Skutki knfliktów; 20 Czeg się nauczyłem?; Klasa II I. Pstrzeganie siebie i rzumienie swich uczuć: 1. Dbre i złe strny uczuć; 2. Kiedy się złścimy?; 3. Jak ukrywamy swje uczucia?; 4. C inneg mówimy, a c inneg rbimy; 5. Sztuka słuchania; 6. Kmunikacja niewerbalna; 7. C czyni nas drsłymi?; 8. C t znaczy być dpwiedzialnym?; 9. Jestem dpwiedzialny za t, c rbię II. Uczestnictw w grupie: 10. Ja i drśli; 11. Ja i mja rdzina; 12. Jak się czuję w mjej klasie?; 13. C dziewczęta i chłpcy myślą sbie?; 14. Jak sbie radzić z naciskami innych?; 15. Rzmwy, które mgą pmóc; 16. Gdzie zwrócić się pmc?; III. Rzwiązywanie prblemów: 17. Nasze zachwania w sytuacjach knfliktwych; 18. Skutki knfliktów; 19. Dwa spjrzenia na knflikt cz. I; 20. Dwa spjrzenia na knflikt cz. II; 21. Rzwiązywanie knfliktów; Klasa III I. Pstrzeganie siebie i rzumienie swich uczuć: 1. Uczucia i reakcja rganizmu; 2. C rbisz ze swim wstydem?; 3. C t jest stres?; 4. Jak sbie radzić ze stresem?;

13 5. Nasze ptrzeby; 6. Mje przyzwyczajenia; 7. jak zmieniać swje przyzwyczajenia; 8. Mje życie; 9. Mje wartści; 10. Dlaczeg wart czuć się pewnym siebie?; II. Uczestnictw w grupie: 11. Ludzie, którym ufam; 12. Z czym wiąże się wejście d nwej grupy?; 13. C wpływa na nasze pinie innych?; 14. Krytyka i jej znaczenie; 15. C ułatwia i c utrudnia krytykę?; 16. Jak pwstają steretypy?; 17. Jak pzbywać się uprzedzeń wbec ludzi?; III. Rzwiązywanie prblemów: 18. C birę pd uwagę przy pdejmwaniu decyzji?; 19. Pdejmujemy trudne decyzje; 20. Jak rzwiązywać prblemy?; Dbanie zdrwie i wiedza na temat uzależnień (wszystkie klasy) Wykaz sptkań: I. Dbanie zdrwie: 1. Zdrwe i niezdrwe spsby zaspakajania ptrzeb; 2. Zdrwe życie; 3. Pdejmujemy dpwiedzialne decyzje dtyczące zdrwia; II. Wiedza i śrdkach uzależniających: 4. Substancje szkdliwe dla naszeg rganizmu; 5. C t jest uzależnienie?; 6. Mechanizm uzależnienia; 7. Nasz nastrój a śrdki zmieniające świadmść; 8. Wpływ używania śrdków zmieniających na kntakty międzyludzkie; 9. Świat byłby duż lepszy bez śrdków uzależniających; 10. Jak dym tytniwy wpływa na nasze ciał?; 11. C wpływa na t, że zaczynamy palić?; 12. Krzyści wynikające z niepalenia papiersów; 13. Jak alkhl działa na nasze rganizmy?; 14. Dlaczeg młdzi ludzie nie pwinni pić alkhlu?;

14 15. Jak się mżna uzależnić d alkhlu?; 16. Uzależnienie d alkhlu wpływa na całą rdzinę; 17. C wiemy, a czeg nie wiemy narktykach?; 18. Jak narktyk wpływa na rganizm ludzki?; 19. Dlaczeg młdzi ludzie birą narktyki?; IV. Wiedza reklamie: 20. Jak działa reklama?; 21. Reklama lekarstw i używek; Udział w prgramach, akacjach i kampaniach gólnplskich: W ramach prgramu prfilaktyczn wychwawczeg Spójrz inaczej Gimnazjum Gminne w Serbach będzie realizwał również cele i załżenia prgramów gólnplskich, brał udział w kampaniach raz akcjach gólnplskich pdłżu prfilaktycznym, czy wychwawczym, jak: 1. Krajwy Prgram Przeciwdziałania Narkmanii ; 2. Nardwy Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych ; 3. Krajwy Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie Prgram Zapbiegania Niedstswaniu Spłecznemu i Przestępczści wśród Dzieci i Młdzieży ; 5. Prgram Ograniczenia Zdrwtnych Następstw Palenia Tytniu w Plsce ; 6. Rządwy Prgram na lata Bezpieczna i Przyjazna Szkła ; 7. Nardwy Prgram Działania na rzecz Dzieci ; 8. Zachwaj Trzeźwy Umysł ; 9. Szkła bez Przemcy ; 10. Szkła dbająca bezpieczeństw ; 11. Trzymaj frmę ; 12. Znajdź właściwe rzwiązanie ; 13. Sprawna klasa ;

15 CELE PROGRAMU NA KOLEJNE LATA SZKOLNE OGŁASZANE PRZEZ MEN Każdy klejny rk szklny ma wyznaczny przez MEN prirytetwy cel wychwawczy, np. rk szk. 2010/2011 był Rkiem Odkrywania Talentów, rk szk. 2011/2012 jest Rkiem Szkły z Pasją, w klejnych latach będą najprawdpdbniej wyznaczane nwe prirytetwe cele wychwawcze. Gimnazjum Gminne w Serbach będzie dstswywał swój prgram d nwych załżeń wychwawczych głaszanych przez MEN i mdyfikwał tematykę kampanii, akcji, imprez śrdwiskwych, knkursów, innych działań wspmagających, czy też wprwadzał nwe działania. Rk szklny 2011/2012 Rk Szkły z Pasją Rk Szkły z Pasją jest kntynuacją Rku Odkrywania Talentów, kiedy szczególna uwaga była zwrócna na pracę z uczniem zdlnym. Dla zapewnienia mżliwie najlepszych efektów w edukacji niezbędne jest włączenie w ten prces wielu pdmitów. Dlateg właśnie rk szklny 2011/2012 zstał głszny przez minister Katarzynę Hall Rkiem Szkły z Pasją. Szkłę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlateg tak ważne w tym rku będzie pdkreślanie rli wszystkich sób zaangażwanych w życie placówki światwej. Przyjazną i ciekawą szkłę twrzą nie tylk dyrektr i nauczyciele, ale także rdzice i śrdwisk zewnętrzne, w tym rganizacje pzarządwe i jednstki samrządu terytrialneg raz sami uczniwie. Spłeczni partnerzy są kniecznym elementem uatrakcyjniania ferty edukacyjnej szkły, b dają szansę na jej wzbgacenie. Szkła t nie tylk lekcje t także współpraca z rganizacjami pzarządwymi. Uczniwie zaangażwani w realizwane w szkłach prjekty pszczególnych rganizacji uczą się zaangażwania, współpracy, aktywnści bywatelskiej, wrażliwści na ptrzeby innych, wlntariatu lub rzwijają pasje i talenty. W naszej szkle Rk Szkły z Pasją znajdzie dzwierciedlenie w następujących frmach: Frmy realizacji: Szerki wachlarz kół zaintereswań; Organizwanie wycieczek krajznawczych; Angażwanie uczniów w akcje charytatywne; Organizwanie knkursów szklnych; Udział uczniów w knkursach pzaszklnych; Włączanie rdziców w życie szkły; Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę wychwawczą szkły;

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież.

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież. WPŁYW PORNOGRAFII NA PSYCHIKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Śrdki masweg przekazu mają grmny wpływ na życie człwieka. Nie tylk w szybkim tempie i stale rzpwszechniają infrmacje wydarzeniach na świecie, ale uczą,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego.

WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY. Szkoły Podstawowej nr 80. im. Wojciecha Bogusławskiego. WYCHOWANIE TO NADE WSZYSTKO POSZUKIWANIE DOBRA CZŁOWIEKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkły Pdstawwej nr 80 im. Wjciecha Bgusławskieg w Krakwie (tekst jednlity-stan na 28 listpada 2011r ) Sprządzny w parciu przepisy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP

OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP OD JEDNEGO CIĘCIA NIE UPADNIE WIELKIE DRZEWO; TAK TEŻ I WIELKIEGO DZłEłA NIE DOKONASZ OD RAZU, ALE DłUGĄ I WYTRWAłĄ PRACĄ. Adam Heinrich Muller WSTĘP Celem realizacji prgramu naszej szkły jest wychwać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH I HOTELARSKICH W RADOMIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem, t, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE ROK SZKOLNY 2015/2016 WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU GIMNAZJUM

MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE ROK SZKOLNY 2015/2016 WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU GIMNAZJUM MULTIMEDIA GODZINY WYCHOWAWCZE GIMNAZJUM WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drdzy Nauczyciele, Oddajemy w Wasze ręce trzeci tematyczny infrmatr

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Alkohol przyczyny, problem, skutki

Temat: Alkohol przyczyny, problem, skutki Scenariusz 11 Temat: Alkhl przyczyny, prblem, skutki Cele: Uczeń: wie, c t jest alkhl, alkhlizm, ptrafi zdefiniwać t pjęcie, rzwija umiejętnść grmadzenia infrmacji z tekstów źródłwych na temat alkhlu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE LETNIE KOLONIE LIDZBARK WELSKI (MAZURY) TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012)

INFORMACJE OGÓLNE LETNIE KOLONIE LIDZBARK WELSKI (MAZURY) TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012) LETNIE KOLONIE LIDZBARK WELSKI (MAZURY) TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012) Ośrdek Klnijny Danusia II ul. Słneczna 8 http://www.jedrus.pl INFORMACJE OGÓLNE Zakwaterwanie: W dmkach campingwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Część 9: Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Część 9: Wytyczne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych Prgram Cmenius Część 9: Wytyczne dtyczące radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych Radzenie sbie w sytuacjach kryzyswych 3 Celem niniejszeg dkumentu na temat Radzenia sbie w sytuacjach kryzyswych jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna

Program Wychowawczy Przedszkola nr1 im.słoneczna Jedyneczka Autor programu: Rada Pedagogiczna Prgram Wychwawczy Przedszkla nr1 im.słneczna Jedyneczka Autr prgramu: Rada Pedaggiczna Przedszkle nr 1 im.słneczna Jedyneczka w Krasnymstawie Spis treści: 1. Pdstawa prawna 2. Charakterystyka prgramu 3.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

MCP Włóczykij ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków NIP 681-184-13-05, REGON 120092621 KOLONIE PROFILAKTYCZNE PEŁNE SŁOŃCE

MCP Włóczykij ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków NIP 681-184-13-05, REGON 120092621 KOLONIE PROFILAKTYCZNE PEŁNE SŁOŃCE KOLONIE PROFILAKTYCZNE PEŁNE SŁOŃCE Łeba 2015 Ośrdek klnijny ANIA ul. Klnijna 2, Łeba TERMINY: 6-15 lipca 2015 r. ( 10 dni) W PROGRAMIE KOLONII: 1. 7 dniwy prgram warsztatów prfilaktycznych raz rzwjwych

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn - Spłecznych i Szkleń Kim jesteśmy? Warszawskie Centrum Innwacji Edukacyjn-Spłecznych i Szkleń (WCIES) jest samrządwą placówką dsknalenia nauczycieli, instytucją

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA DO NAUKI. uczenie się ma wyższą jakość, gdy dziecko je lubi,

MOTYWACJA DO NAUKI. uczenie się ma wyższą jakość, gdy dziecko je lubi, MOTYWACJA DO NAUKI 1. Rzbudzanie u dziecka zamiłwania d nauki. uczenie się ma wyższą jakść, gdy dzieck je lubi, wyjaśnianie, w jaki spsób zajęcia szklne pmgą uczniwi w życiu (czeg nauczą się uczniwie dzięki

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

NADOPIEKUŃCZOŚĆ RODZICIELSKA

NADOPIEKUŃCZOŚĆ RODZICIELSKA NADOPIEKUŃCZOŚĆ RODZICIELSKA Autr: Małgrzata Osipczuk Źródł: www.psychtekst.pl Kiedy dwulatek próbuje wybiec na ulicę - zapbiegliwy rdzic pwstrzymuje g i przyciąga z pwrtem d siebie - jest t wyraz adekwatnej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOTARSKU P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y W wychwaniu chdzi właśnie t, aŝeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, aŝeby bardziej był, a nie tylk więcej miał, aby więc

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Jak budowad dobre relacje z osobami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rodzicami w podeszłym wieku

Jak budowad dobre relacje z osobami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rodzicami w podeszłym wieku Umiejętnść budwania dbrych relacji z innymi ludźmi zapewnia nam gdne życie bez nadużyć, zaniedbania i przemcy. Jak budwad dbre relacje z sbami starszymi? Na przykład z dziadkiem, z babcią lub rdzicami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 Załżenia knkursu: W knkursie birą udział wszyscy uczniwie klas I-VI wraz z wychwawcami. Zadania knkurswe będą pdzielne na kategrie, sbn dla klas I-III i IV-VI.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XIV/163/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 03 marca 2004 roku

Załącznik do uchwały Nr XIV/163/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 03 marca 2004 roku Załącznik d uchwały Nr XIV/163/04 Rady Pwiatu we Włcławku z dnia 03 marca 2004 rku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w latach 2004-2010 Spis treści 1. Wstęp. 2. Wprwadzenie i definicje.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI?

CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? $#guid{6a 7843BC-59E B-482A-85E 0-EBF9AA97D16 6}#$ CZYM JEST SAMORZĄD UCZNIOWSKI? Samrząd uczniwski twrzą wszyscy uczniwie szkły. Ustawa systemie światy (uchwalne przez Sejm praw regulujące zasady funkcjnwania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Marta Ktecka Klasa PdP gtuje Prgram nauczania Przyspsbienia d pracy zajęcia kuchenne w Szkle Przyspsabiającej d Pracy dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE Chcemy dać naszym ucznim krzenie i skrzydła - te słwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE LETNIE KOLONIE ŁEBA. TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012)

INFORMACJE OGÓLNE LETNIE KOLONIE ŁEBA. TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012) LETNIE KOLONIE ŁEBA TURNUSY: 7,10,14 dni (czerwiec, lipiec, sierpień 2012) Ośrdek Wczaswy Janina Łeba - Nwęcin ul. Łebska 13 http://www.leba-janina.pl/ Ośrdek Wczaswy Dagmara Łeba Nwęcin ul. Łebska 84

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

Temat tygodnia Temat dnia Cele i umiejętności osiągane przez dzieci. Uwagi Realizacja podstawy programowej. Tydzień. 1. Muzyczne zabawy na smutne dni.

Temat tygodnia Temat dnia Cele i umiejętności osiągane przez dzieci. Uwagi Realizacja podstawy programowej. Tydzień. 1. Muzyczne zabawy na smutne dni. Tydzień Temat tygdnia Temat dnia Cele i umiejętnści siągane przez dzieci Uwagi Realizacja pdstawy prgramwej IX (31.10. 04.11.2011) KIEDY JEST MI NUDNO 1. Muzyczne zabawy na smutne dni. 2. ----------------

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych w zakresie edukacji/kultury/sportu z wynikami badań młodzieży na terenie dzielnicy Bielany

Porównanie oferty konkursowej dla organizacji pozarządowych w zakresie edukacji/kultury/sportu z wynikami badań młodzieży na terenie dzielnicy Bielany Katarzyna Kszewska Ekspertyza nr 3 Prównanie ferty knkurswej dla rganizacji pzarządwych w zakresie edukacji/kultury/sprtu z wynikami badań młdzieży na terenie dzielnicy Bielany W wyniku badań przeprwadznych

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015

Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w województwie podlaskim na rok 2015 Analiza ptrzeb szkleniwych zgłsznych przez jednstki pmcy spłecznej w wjewództwie pdlaskim na rk 2015 Reginalny Ośrdek Plityki Spłecznej w Białymstku Obserwatrium Integracji Spłecznej Analiza ptrzeb szkleniwych

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji Parafialny Prgram Odnwy i Ewangelizacji I Etap - Kerygmat - Głszenie Ewangelii Na I Etapie Parafia dzielna jest na mniejsze części - Rejny i Pdrejny, c ułatwia kntakt ze wszystkimi sbami. Pwływana jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo