PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 w WAŁBRZYCHU Prgram bejmuje lata: IX 2010 VIII 2013

2 Załżenia Prgramu Prfilaktyczneg Szkły Prfilaktyka t prces wspierający zdrwie psychiczne i fizyczne pprzez pmc i twarzyszenie uczniwi w zdbywaniu wiedzy zagrżeniach dla zdrwia raz nabywaniu umiejętnści przeciwdziałaniu tym zagrżenim. Zawarte w Prgramie treści mają na celu ukierunkwanie ucznia w jeg dążeniach, pmc w zdbywaniu właściwej hierarchii wartści, naukę umiejętneg realizwania własnych ptrzeb z pszanwaniem drugieg człwieka raz prmcję zdrweg stylu życia. Prgram Prfilaktyczny Szkły jest integralną częścią Prgramu Wychwawczeg Szkły Realizacja zadań zawartych w Prgramie Prfilaktycznym Szkły przewidziana jest na trzyletni kres nauki. Obejmuje bszary wytyczne przez Prgram Wychwawczy Szkły. Realizacja pszczególnych zadań pwinna być dstswana d ptrzeb i wieku młdzieży. 2

3 Stswane strategie prfilaktyczne: 1. Infrmacyjna ma na celu dstarczać adekwatne infrmacje na temat skutków zachwań ryzykwnych i tym samym umżliwić dknanie racjnalneg wybru 2. Edukacyjna ma na celu pmc w rzwijaniu ważnych umiejętnści icznych i spłecznych, takich jak: umiejętnść nawiązywania kntaktu z ludźmi, radzenia sbie ze stresem, rzwiązywanie knfliktów, pieranie się naciskm tczenia, radzenia sbie w sytuacji przemcy i zagrżenia itp. 3. Alternatywna ma na celu stwrzenie mżliwści realizwania ważnych ptrzeb spłecznych pprzez pzytywną działalnść, np. sprt, działalnść artystyczną czy spłeczną umżliwia ucznim zaspkjenie ptrzeb aktywnści, siągania sukcesu, uznania, przynależnści 4. Interwencyjna ma na celu pmc ucznim mającym trudnści w identyfikwaniu i rzwiązywaniu swich prblemów raz wspieranie ich w sytuacjach kryzyswych Działania prfilaktyczn-wychwawcze skierwane d uczniów: Infrmacyjne - dstarczenie ucznim wiedzy na temat zagrżeń kresu adlescencji - dstarczanie infrmacji na temat prawnych i mralnych skutków agresji, łamania prawa, nie przestrzegania pdstawwych zasad bezpieczeństwa - zapznanie uczniów z systemem pmcy ferwanej przez szkłę - zapznanie uczniów z prcedurą załatwiania spraw i prblemów - zapznanie uczniów ze statutem szkły, regulaminem szkły, prgramem wychwawczym Edukacyjne - zajęcia integracyjne w ach pierwszych- adaptacja uczniów w szkle - zajęcia prwadzne w ramach gdzin wychwawczych trening umiejętnści spłecznych /empatia, umiejętnść rzwiązywania knfliktów, asertywnść, autprezentacja / - zajęcia z zakresu prfilaktyki uzależnień - zajęcia prmujące zdrwy styl życia - zajęcia na temat rzpznawania zachwań agresywnych, radzenia sbie z negatywnymi emcjami, knstruktywneg reagwania w sytuacjach napięcia, radzenia sbie ze stresem i frustracją - zajęcia z zakresu technik efektywnej nauki - realizacja innych prgramów prfilaktycznych 3

4 Interwencyjne - rzpznanie sytuacji piekuńcz-wychwawczej - wydrębnienie grup pdwyższneg ryzyka / uczniów mających wyską absencję na zajęciach szklnych, uczniów drugrcznych, mających niepwdzenia szklne, uczniów mających trudnści w nawiązywaniu kntaktów interpersnalnych, wyalienwanych - pmc ucznim w planwaniu i rganizwaniu nauki własnej - pedaggizacja rdziców - indywidualna pieka iczn-pedaggiczna nad uczniem z grupy ryzyka - knsekwentne i natychmiastwe reagwanie na wszelkieg rdzaju akty przemcy raz nieprawidłwści w zachwaniu uczniów Działania prfilaktyczn-wychwawcze skierwane d rdziców uczniów Infrmacyjne - rganizacja systematycznych zebrań i knsultacji dla rdziców - przekazywanie rdzicm na bieżąc infrmacji sytuacji wychwawczej, dydaktycznej - infrmwanie prawach i bwiązkach rdzica i ucznia Edukacyjne - pedaggizacja rdziców - zapznanie rdziców z fertą pmcy ze strny instytucji wspierających rdzinę w działaniach piekuńcz-wychwawczych Alternatywne - rzmwy indywidualne z rdzicami prfilaktyczne, wspierające, mediacyjne itp. Interwencyjne - dbanie dbr dziecka interwencja w przypadku niekrzystnej, zagrażającej prawidłwemu rzwjwi dziecka sytuacji rdzinnej - współpraca z instytucjami wspierającymi rdzinę i szkłę w działaniach piekuńcz-wychwawczych 4

5 Główne bszary ddziaływań prfilaktyczn-wychwawczych 1. Bezpieczne funkcjnwanie w śrdwisku szklnym 2. Prmwanie zdrweg stylu życia, kształtwanie właściwych pstaw spłecznych 3. Kształtwanie pzytywnej i aktywnej pstawy wbec nauki 4. Przygtwywanie d właściweg wybru drgi edukacyjnej, zawdwej 5. Ppularyzacja wiedzy na temat praw człwieka i bywatela Kncepcja abslwenta Liceum / w bszarze prfilaktyki / Abslwent naszeg Liceum: Zna i stsuje prawidłwe nrmy w dziedzinie zachwań spłecznych Zna własne prawa i bwiązki, jest świadmy knsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa Uświadamia sbie własną dpwiedzialnść za chrnę swjeg zdrwia i bezpieczeństw innych Rzumie współzależnść między wymiarami zdrwia / psychicznym, fizycznym, duchwym/ Rzpznaje czynniki chrniące i czynniki ryzyka wpływające na zdrwie i rzwój człwieka Uświadamia sbie związek między używaniem substancji psychaktywnych a innymi prblemami pjawiającymi się w życiu człwieka Umie dknać wybru wartści, wyraża szacunek dla siebie i innych Psiada zdlnść planwania rzwju własneg kształcenia raz zdlnść rzpznawania swich predyspzycji Umie w spsób knstruktywny radzić sbie ze stresem i sytuacjami trudnymi Ma wizję zdrweg stylu życia i drgi d satysfakcji bez używania alkhlu i innych substancji uzależniających Umie w spsób racjnalny, pżądany spłecznie spędzać czas wlny, rzwija swje zaintereswania, krzysta z alternatywnych frm spędzania czasu wlne 5

6 Plan Prfilaktyki Szklnej I. Bezpieczne funkcjnwanie w szkle Zadania d Adaptacja i integracja uczniów w spłecznści szklnej Szczególne uwzględnienie uczniów niepełnspra - wnych Frmy Prgram adaptacyjny dla uczniów pierwszych / zajęcia integracyjne, imprezy szklne, bjęcie pieką ucznia wymagająceg wsparcia iczn-pedaggiczneg, współpraca z rdzicami i nauczycielami/ Sptkania z rdzicami /prawnymi piekunami / przedstawienie rdzicm zakresu ferwanej przez szkłę pmcy Realizujący zadanie pedagg szklny szklny szkły pedagg Termin IX IX Uwagi Szybsza i lepsza adaptacja w szkle i ie; minimalizwanie zachwań lękwych; Integracja uczniów w zesple wymbudwanie prawidłwych relacji w grupie. Rzpznawanie czekiwań uczniów i rdziców wbec szkły i y Diagnza sytuacji piekuńczwychwawczej i zdrwtnej w ach pierwszych w parciu analizę dkumentacji teczek sbwych uczniów, infrmacje przekazywane przez wychwawców, rdziców, pielęgniarkę szklną, uzyskane w trakcie indywidualnych rzmów z uczniami.. pedagg, pielęgniarka szklna IX X na bieżąc Uczeń i jeg rdzice są świadmi swich praw i bwiązków Uczeń zna swje prawa i bwiązki na terenie szkły, przestrzega zasad współżycia w spłecznści szklnej Zapznanie ucznia z dkumentami regulującymi życie szkły /statut, WSO, regulaminy, Knwencja Prawach Dziecka, -tematy gdzin wychwawczych -dstęp d w/w dkumentów w biblitece szklnej -rzmwy z pedaggiem, iem, pedagg, IX na bieżąc Uczeń wie, w jaki spsób reagwać w sytuacjach zagrżeń i zachwuje się zgdnie z zasadami bezpieczeństwa Zapewnienie bezpieczeństwa Zapznanie i przypmnienie zasad bezpieczeństwa nauczyciel PO IX Pracwnicy szkły znają prcedury 6

7 uczniów na terenie szkły -tematyka gdzin wychwawczych, lekcyjnych -rzmwy z uczniami krdynatr ds. bezp. reagwania w sytuacjach kryzyswych i ptrafią z nich krzystać Wdrażanie prcedur reagwania w sytuacjach kryzyswych wszyscy pracwnicy szkły wg ptrzeb Współpraca z instytucjami / plicja, straż miejska, Sąd, PCPR i in./ pedagg, wg ptrzeb Pdejmwanie działań zapbiegają cych nieprawidłwy m pstawm uczniwskim Zapznanie uczniów z knsekwencjami nieprzestrzegania zasad współżycia w spłecznści szklnej i łamania zapisów zawartych w Statucie Szkły Zajęcia z przedstawicielami plicji dla pierwszych na temat dpwiedzialnści prawnej i zagrżeń wieku drastania pedagg, pedagg I semestr wg. ptrzeb Uczeń i jeg rdzice znają system sankcji Uczeń ma świadmść dpwiedzialnści karnej Objęcie indywidualną pieką iczn-pedaggiczną ucznia przejawiająceg zaburzne zachwania Utrzymywanie kntaktu z instytucjami wspierającymi wychwawczpiekuńczą rlę szkły pedagg, Pedagg, wg ptrzeb Uczeń lepiej funkcjnuje w szkle Szkła jest wspierana w zadaniach wych.- piek. przez specjalistyczne instytucje Stanwcze i szybkie reagwanie ze strny szkły na nieprawidłwe zachwania uczniów, pedagg, wg ptrzeb Uczeń jest świadmy knsekwencji za łamanie Statutu Szkły Wzbgacanie ferty zajęć pzalekcyjnych; wspieranie uczniów w Uczeń zna alternatywne 7

8 inicjatywach prspłecznych. Prmwanie aktywneg i twórczeg spędzania czasu wlneg spsby spędzania czasu wlneg i krzysta z nich II. Prmwanie zdrweg stylu życia. Kształtwanie prawidłwych pstaw spłecznych Zadania d Frmy Realizujący zadanie Termin Uwagi Prwadzenie prfilaktycznej działalnści infrmacyjnej i edukacyjnej w celu prpagwania zdrweg stylu życia, kształtwania prawidłwych pstaw spłecznych Realizacja zadań z zakresu edukacji przdrwtnej i prrdzinnej w ramach gdzin wychwawczych, zajęć WdŻ, zajęć prfilaktycznych - prgram nauczania WdŻ - plany pracy wychwawców - prgramy nauczania Tematyka działań, inicjatyw prfilaktyczn-wychwawczych, lekcji i warsztatów: - trening asertywnści - trening umiejętnści rzwiązywania knfliktów - zasady prawidłwej kmunikacji interpersnalnej - techniki efektywneg uczenia się - dpwiedzialnść karna pielęgniarka szklna przedmitwi pedagg wg planu Uczniwie preferują zdrwy styl życia. Rzpznają czynniki chrniące i czynniki ryzyka wpływające na zdrwie i rzwój człwieka. Ptrafią zadbać zdrwie własne, nie są bjętni na prblemy drugieg człwieka. Są przygtwani d uczestniczenia w życiu spłecznym, partym na przestrzeganiu nrm i respektwaniu przyjętych wartści. Uczeń umie dknać wybru wartści, wyraża szacunek dla siebie i innych. Umie w spsób knstruktywny radzić sbie ze stresem i 8

9 nieletnich w aspekcie zachwań ryzykwnych - prfilaktyka uzależnień / niktyna, alkhl, narktyki, kmputer i gry kmputerwe.../ - radzenie sbie ze stresem /szczególnie w sytuacji zdawania egzaminu maturalneg/ - radzenie sbie w sytuacjach zetknięcia się z przemcą i agresją sytuacjami trudnymi Zna ryzyk zachwań niebezpiecznych dla zdrwia i życia ludzkieg. Wie jak radzić sbie w sytuacji przemcy i zagrżenia Wdrażanie nwych i kntynuacja już wprwadznych prgramów edukacyjnych Przykładwe prgramy edukacyjne: - Trzymaj frmę - W nwym tysiącleciu bez papiersów - Znajdź właściwe rzwiązanie - Wybierz Życie Pierwszy Krk - Trzeźw myśląca młdzież pedagg wyznaczny krdynatr wew. sby z zewnątrz III. Kształtwanie pzytywnej i aktywnej pstawy wbec nauki Zadania d Frmy Realizujący zadanie Termin Uwagi Pdejmwanie działań zapbiegają -cych niepwdze -nim szklnym Utrzymywanie stałeg kntaktu z rdzicami ucznia zwrtne przekazywanie infrmacji na temat siągnięć ucznia w nauce raz planwanych działań szkły mających na celu pprawę zaistniałej sytuacji graniczenie niepwdzeń szklnych Rdzice znają siągnięcia szklne swjeg dziecka, współpracują ze szkłą w celu pprawienia ich Analiza przyczyn niepwdzeń szklnych i pdejmwanie działań zaradczych,, pedagg, Przyczyny niepwdzeń są rzpznane i pdejmwane są działania w celu ich eliminacji Indywidualne ddziaływania wychwawcz-edukacyjne w pedagg, wg ptrzeb Wyrównywanie szans 9

10 zależnści d ptrzeb uczniów na pdstawie pinii/rzeczenia PPP /dstswanie wymagań edukacyjnych edukacyjnych, graniczenie niepwdzeń szklnych Realizacja zasad WSO bieżące pddawanie kntrli stpnia panwania wiedzy i umiejętnści uczniów Uczeń, jeg rdzice znają przyrst wiedzy i umiejętnści ucznia Oferta zajęć wyrównawczych z pszczególnych przedmitów dla uczniów mających braki w wiedzy w ramach mżliwści Uczeń, który ma braki w wiedzy trzymuje pmc Udzielanie, w ramach mżliwści, wsparcia materialneg ucznim w trudnej sytuacji życiwej / wypżyczenie z bibliteki pdręczników, dfinanswanie wycieczek edukacyjnych, zwlnienie z niektórych płat.../ pedagg Rada Rdziców wg ptrzeb i mżliwści Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji życiwej trzymuje pmc Pdniesienie frekwencji uczniów na zajęciach szklnych Rzwijanie i pszerzanie zaintereswań uczniów pprzez rganizację zajęć pzalekcyjnych i kółek zaintereswań Systematyczne mnitrwanie absencji i bwiązku nauki: -przestrzeganie zasad usprawiedliwiania niebecnści na zajęciach szklnych -wyjaśnianie przyczyn absencji na zajęciach szklnych /rzmwy z uczniem, rdzicami, wychwawcą y, dyrekcją szkły, pedaggiem, iem/ pedagg Uczeń zna alternatywne spsby spędzania czasu wlneg i wykrzystuje g twórcz i aktywnie Rdzice znają frekwencję swjeg dziecka w szkle uczniwie są bardziej kntrlwani i systematyczniej uczęszczają na lekcje Utrzymywanie stałeg kntaktu z rdzicami ucznia: -knsultacje i zebrania dla rdziców wg harmngramu -indywidualne knsultacje z rdzicami Rdzice znają sytuację szklną dziecka, szybciej pdejmują działania interwencyjne w kierunku wyjaśnienia i 10

11 Zapznanie uczniów i rdziców z knsekwencjami wyskiej absencji na zajęciach, wynikających ze Statutu i ustawy systemie światy pedagg graniczenia absencji ucznia w szkle Uczeń i rdzice znają knsekwencje uchylania się ich dziecka d bwiązku szklneg Uświadamianie ucznim wpływu absencji na wyniki w nauce pedagg, wg ptrzeb Uczniwie znają pwdy niepwdzeń szklnych. Mtywwanie uczniów d systematyczneg uczęszczania na zajęcia pprzez system nagród Uczniwie regularnie realizują bwiązek szklny Objęcie indywidualną pieką iczn - pedaggiczną ucznia mająceg niską frekwencję pedagg, Ograniczenie niepwdzeń szklnych IV. Przygtwanie d właściweg wybru drgi edukacyjnej, zawdwej Zadania d Frmy Realizujący zadanie Termin Uwagi Przygtwanie uczniów d właściweg wybru drgi edukacyjnej, zawdwej Udział uczniów w zajęciach warsztatwych umżliwiających: - pznanie własnych predyspzycji i zaintereswań zawdwych /przygtwywanie d świadmeg dknywania wybrów zawdwych/ Zaznajamianie z charakterystyką pszczególnych zawdów/kierunków studiów/ prfili Pedagg, Cały rk Uczeń zna swje zaintereswania, predyspzycje zawdwe. Zna wskazania i przeciwwskazania d pszczególnych zawdów. Umie świadmie dknać wybru dalszeg kierunku kształcenia (dt. gł. kl. III) 11

12 V. Znajmść Praw Człwieka i Obywatela Zadanie d reali zacji Frmy Realizujący zadanie Termin Uwagi Zapznanie uczniów z pdstawwymi aktami prawnymi i dkumentami kreślającymi prawa człwieka Ppularyzacja wiedzy na temat praw człwieka, dziecka, bywatela na lekcjach WOS, histrii, WdŻ i gdzinach z wychwawcą Nauczyciele Wychwawca y Cały rk Uczeń zna swje prawa i bwiązki ptrafi z nich krzystać Lista załączników Prgramu Prfilaktyczneg : Zał. 1 Prpzycje frm pracy z uczniem zdlnym Zał. 2 Ogólne zasady pracy z uczniem dyslektycznym Zał. 3 Ogólne zasady pracy z dzieckiem nadpbudliwym psychruchw Zał. 4 Pstępwanie w przypadku młdzieży pszczególnych ptrzebach edukacyjnych 12

13 Aneks d Prgramu Prfilaktyczneg Zespłu szkół Nr 4 w Wałbrzychu W związku z rsnącym zagrżeniem życia i zdrwia dzieci i młdzieży, wynikającym z craz pwszechniejszej dstępnści d substancji działaniu psychaktywnym, ptcznie zwanych dpalaczami wprwadzamy następujące elementy d prgramu Prfilaktyczneg Szkły, dtyczą ne punktu II, który brzmi Prmwanie zdrweg stylu życia. Kształtwanie prawidłwych pstaw spłecznych Wprwadzne elementy: Zadania d Frmy Realizujący Termin Uwagi Prwadzenie prfilaktycznej działalnści infrmacyjnej i edukacyjnej w celu prpagwania zdrweg stylu życia, kształtwania prawidłwych pstaw spłecznych - prfilaktyka uzależnień /niktyna, alkhl, narktyki, kmputer i gry kmputerwe, dpalacze / zadanie pedagg Cały rk Materiały d zajęć na temat prfilaktyki uzależnień znajdują się w biblitece i u pedagga szklneg. 13

14 Załącznik 1 PROPOZYCJE FORM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM 1. Na lekcji: - różnicwanie treści i wymagań - stawianie prblemów - referat - prjekt uczniwski - praca samdzielna pza zespłem - zlecne zadania indywidualne - rzszerzenie listy zadań - analiza literatury przedmitu - udział w knkursach 2. Pza lekcjami: - kntakty indywidualne (trening przed knkursem, limpiada) - szklne limpiady, przeglądy, knkursy - sesje ppularn naukwe - szklna liga zadaniwa - rzrywki przedmitwe - sptkania z ekspertami - siatka gdzin pzalekcyjnych 3. Pza szkłą: - zawdy międzyszklne - knkursy, przeglądy, zawdy itp. - wycieczki edukacyjne - limpiady przedmitwe - udział w zajęciach w grupie prgramw wyższej 14

15 Załącznik 2 Ogólne zasady pracy z uczniem dyslektycznym Spsób przekazywania wiedzy i ceniania pwinien być dstswany d rdzaju dysfunkcji stwierdznych u daneg ucznia. Oceny semestralne i rczne pwinny być parte głównie na bazie cen cząstkwych i z dpwiedzi ustnych Na napisanie pracy wej uczeń pwinien mieć więcej czasu Temat pracy wej, treść zadania pwinna być przeczytana przez nauczyciela na głs Należy się upewnić, czy uczeń je prawidłw zrzumiał i zapamiętał Pdczas dpytywania uczeń pwinien mieć przed czami treść zadania, pwinn być też dczytane na głs Należy ceniać prace pisemne ucznia pd względem jej treści merytrycznej, strna frmalna nie pwinna jej dyskwalifikwać Uczeń z dysgrafią należy g wdrażać d stswania systemy skrótów, relaksacji piszącej ręki, pisania drukwanymi litrami, przepisywania prac pisemnych na kmputerze, ale z załącznym brudnpisem tekstu Dpilnuj, aby uczeń zapisał c ma zrbić w dmu Dyslektyk ptrzebuje więcej czasu d namysłu, nie wyrywaj g nagle d dpwiedzi Jeśli uczeń milczy, należy pwtórzyć pytanie lub je przefrmułwać Jeśli ładnie wypwiada się, ale nie ptrafi teg zapisać, mże t nagrać na dyktafn, dsłuchać i zapisać Wdrażaj ucznia d dpwiedniej rganizacji graficznych ntatek, sprządzania map myśli Na pczątku lekcji infrmuj uczniów czym na będzie, jakie są jej cele ułatwi t ukierunkwanie uwagi Przed rzpczęciem przez ucznia pracy z tekstem, uprzedź g na c należy zwrócić uwagę Ucz ucznia planwania pracy, frmułwania celów, segregwania infrmacji, dknywania wybru w ważnych i mniej ważnych sprawach, analizwania dknanych czynnści W planwaniu materiału prgramweg przestrzegaj zasady różnrdnści aby uczniwie z różnymi stylami pznawczymi (wzrkwcy, słuchwcy) mieli równe szanse Stwarzaj kazje d aktywneg zaangażwania się, dyskusje, uzasadnienie pglądów, dkrywanie pjęć Okazuj cierpliwść, zrzumienie dla trudnści ucznia, ale stanwcz egzekwuj wymagania Unikaj krytyki, pkazuj c udał mu się siągnąć Przydatna literatura Uczeń z dysleksją w szkle M. Bgdanwicz 15

16 Załącznik 3 Ogólne zasady pracy z dzieckiem nadpbudliwym psychruchw Kntrla i przypminanie pwinn dbywać się w atmsferze pzbawinej napięć emcjnalnych. Jak fakt naturalny, nie wywłujący u dziecka lęku i pczucia winy, raz nie pwdujący sytuacji knfliktwych, a system kntrli i zakres pwierznych bwiązków muszą zmieniać się z wiekiem i być dstswane d mżliwści i pzimu rzwju dziecka. Regulwać reakcje emcjnalne ucznia przez wprwadzanie elementów angażujących funkcje pznawcze. Udzielanie pmcy uczniwi w przekraczaniu trudnści nawet przez wyknanie fragmentu jakieś pracy za ucznia. Wszystkie dyskusje i rzmwy znaczeniu wychwawczym muszą dbyć się w atmsferze spkju i rzeczywistści wtedy, gdy minie napięcie i pdniecenie ucznia. Nie jest wskazane przełamywanie pru dziecka na siłę. Unikać stsunku d ucznia nadpbudliwści, drastycznych śrdków wychwawczych. Czytanie należy traktwać jak frmę ćwiczenia kniecznej umiejętnści raz śrdek terapeutyczny Regulwanie rganizacji pracy dziecka np. sprawdzenie wyknania daneg zadania. Niewskazane jest drabianie lekcji razem z dzieckiem. Dziecim nadpbudliwym należy dać w szkle szansę częstszeg dpwiadania, pamiętając że są ne skłnne d dpwiedzi pchpnych, knieczne jest więc plecenie dziecku zastanwienia się i umżliwienie skrygwania dpwiedzi. Pbudzać zaintereswania uczniów nadpbudliwych pprzez: stswanie różnrdnej tematyki, dwlny wybór tematu, wstępną pmc przy pdjętych prac, stswanie łatwych i różnrdnych technik pracy, stswanie zajęć ręczn umysłwych wpływających na uspkajanie się i usamdzielnianie. Eliminwanie frustracji przez wywłanie u ucznia pewnści dbreg wyniku jeg pracy. Stswać dwlne temp pracy w czasie zajęć terapeutycznych, a dla dpczynku stswać częściej zmianę zajęć. 16

17 Załącznik 4 Pstępwanie w przypadku młdzieży szczególnych ptrzebach edukacyjnych Zadania szkły: Opieka i pmc młdzieży niepełnsprawnej Zapewnienie dstępnści młdzieży niepełnsprawnej d zajęć pzalekcyjnych Organizwanie zajęć pzalekcyjnych uwzględniając indywidualne ptrzeby uczniów niepełnsprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem śrdków infrmatycznych Zapewnienie pczucia bezpieczeństwa, akceptacji i przynależnści d wspólnty (wej, szklnej) Wdrażanie d pracy w zesple Oczekiwany rzwój umiejętnści i kmpetencji ucznia Rzwijanie kmpetencji kmunikacji Wzrst samceny ułatwiający kmunikacje interpersnalną Krzystanie z śrdków infrmatycznych ułatwiających funkcjnwanie spłeczne, zwieszając samdzielnść i aktywnść życiwą, zdlnść adptwania się d śrdwiska nwej grupy Pwstawanie pzytywnych relacji partych na szacunku, autnmii, współpracy Odkrywanie swich zdlnści Planwanie i realizwanie zadań w grupie, wzajemna akceptacja i zrzumienie, pzytywne wzmcnienie brazu własnej sby pprzez zadwlenie z wyknywaneg zadania Frmy i sby dpwiedzialne: Prwadzenie zajęć pzalekcyjnych na terenie dstępnym niepełnsprawnym ruchw (, ) Wykrzystanie śrdków infrmatycznych (kmputer), drukarka, rzutnik pisma () Planwanie i realizacja wspólnych prjektów (, piekun samrządu uczniwskieg) Opieka pielęgniarki szklnej Opieka pedagga i a szklneg Dwóz uczniów niepełnsprawny d szkły i ze szkły Zajęcia lgpedyczne 17

18 18

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kściuszki w Kścierzycach * * W KOŚCIERZYCACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Księga Jakści Pracy PG im. Tadeusza Kściuszki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W KRZEWICY Krzewica, sierpień 2011 r. I. WSTĘP 2 Działalnść edukacyjna szkły jest kreślna przez szklny zestaw prgramów nauczania, prgram wychwawczy szkły

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ` PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawdweg i Ustawiczneg w Nysie Opracwanie: mgr Anna Jachim mgr Janna Tmasiak mgr Izabela Jastrzębska I. Wstęp 1. Prgram prfilaktyki Centrum Kształcenia Zawdweg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO W KAMPINOSIE SZKOLNY PROGRAM YCHOACZY SZKOŁY PODSTAOEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ZYGMUNTA PADLESKIEGO KAMPINOSIE Naczelny cel wychwania: ychwanie dziecka wyskiej kulturze sbistej, które ma pczucie własnej wartści,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W MYŚLIWCU W wychwaniu chdzi właśnie t, ażeby człwiek stawał się craz bardziej człwiekiem - t, ażeby bardziej był, a nie tylk więcej miał; aby więc pprzez wszystk, c ma,

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017

Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Publicznej Szkły Pdstawwej im. św. Stanisława Kstki w Biesiadkach na lata 2012-2017 Opracwany przez zespół ds. prfilaktyki 1 SPIS TREŚCI: I. Wstęp II. III. IV. Wykaz aktów prawnych zbwiązujących szkłę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM PROFILAKTYKI DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH W naszej szkle prfilaktyka jest kategrią nadrzędną w stsunku d różnych prblemów z którymi się sptykamy. W związku z wiekiem rzwjwym młdzieży

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program. Spójrz inaczej

Program. Spójrz inaczej Prgram prfilaktyczn wychwawczy Gimnazjum Gminneg w Serbach Spójrz inaczej Wg prgramu: Andrzeja Kłdziejczyka Ewy Czemierwskiej-Kruby Tmasza Kłdziejczyka Opracwał: Ewa Grudzień Urszula Czahajda Przyjęty

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele - Wychowawcy klas:

Nauczyciele - Wychowawcy klas: Nauczyciele - Wychwawcy klas: KLASA SZKOLNA Obk struktury frmalnej, w każdej klasie szklnej kształtuje się też struktura niefrmalna, parta na emcjnalnej więzi między uczniami raz uczniami i wychwawcą.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce

Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce Liceum Ogólnkształcące im. Stefana Czarnieckieg w Nisku Prgram pracy z uczniem mającym trudnści w nauce Opracwanie: Anna Pawlus Anna Rybińska Jerzy Stelmach Nisk 2006 A szkle mówili z miłsnym zachwytem,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WAŁBRZYCHU Program obejmuje lata: IX 2010 - VIII 2013 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 26.02.2002r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież.

Specyficzną grupę odbiorców, którzy są najbardziej podatni na niekorzystne oddziaływanie środków masowego przekazu, stanowią dzieci i młodzież. WPŁYW PORNOGRAFII NA PSYCHIKĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Śrdki masweg przekazu mają grmny wpływ na życie człwieka. Nie tylk w szybkim tempie i stale rzpwszechniają infrmacje wydarzeniach na świecie, ale uczą,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE Chcemy dać naszym ucznim krzenie i skrzydła - te słwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 38 w Gliwicach Prgram wychwawczy Szkły Pdstawwej Nr 38 w Gliwicach 2014/15 NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA Osiągnięcie przez ucznia pełni rzwju sbweg w sprzyjającym mu śrdwisku wychwawczym. Misja szkły Szkła Pdstawwa Nr 38

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W HARKABUZIE,,WYCHOWANIE TO NIEUSTANNIE TOCZONY DIALOG NAUCZYCIELA Z UCZNIEM PROWADZĄCY KU HORYZONTOWI DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA. /T. Gadacz/

Bardziej szczegółowo