1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:"

Transkrypt

1 Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania zawdweg studenci fillgii plskiej specjalnść: wiedza kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 2-tygdniwa praktyka w szkle pnadgimnazjalnej: p I rku studiów w wymiarze 30 gdzin (18 gdzin prwadznych, 12 gdzin hspitwanych). 2. Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest prwadzenie i hspitwanie zajęć z wiedzy kulturze raz zapznanie ze specyfiką pracy nauczyciela wiedzy kulturze na IV etapie edukacyjnym. Dtyczy t zarówn analizy dkumentacji, jak i spsbów jej sprządzania i pracwywania raz praktycznych umiejętnści niezbędnych w prwadzeniu zajęć. W miarę mżliwści student pwinien brać udział w zebraniach, próbach, sptkaniach, na zasadzie asystenta piekuna praktyk. Pwinien również aktywnie włączyć się w przygtwywanie rganizwanych w szkle przedsięwzięć kulturalnych. 3. Student/ka sam dknuje wybru szkły, w której dbywa praktykę. Opiekunem studenta mże być nauczyciel wiedzy kulturze psiadający przynajmniej stpień nauczyciela mianwaneg. 4. Zadania praktyki specjalizacyjnej sytuują się wkół następujących zagadnień: zaznajmienie się z rganizacją pracy nauczyciela wiedzy kulturze (dkumentacja, planwanie, statut, wypsażenie w śrdki i materiały dydaktyczne itp.), asystwanie w wyznacznych zajęciach zgdnie z ustalnym wymiarem gdzin, hspitwanie i prwadzenie lekcji z wiedzy kulturze, planwanie, rganizacja i przygtwanie wystaw, przedstawień, spektakli, audycji, praca w kłach zaintereswań, zapznanie się ze stswanym przez piekuna spsbem rganizacji pracy, zbieraniem materiałów, spsbami ich pracwania i archiwizwania, współpraca ze śrdwiskiem. 5. Na pczątku praktyki student wspólnie z piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć). Byłby pżądane, aby w ramach praktyki studenci mgli zbaczyć różne przykłady działalnści kulturalnej danej szkły. 6. Student prwadzi dziennik praktyk raz sprządza ntatki hspitacyjne i pracwuje knspekty d prwadznych lekcji. 7. Zajęcia prwadzne przez studenta mgą być hspitwane również przez dyrektra szkły raz uczelnianeg krdynatra praktyk.

2 8. P zakńczeniu praktyki piekun przygtwuje stswną pinię. 9. Pdstawą uzyskania zaliczenia z praktyki jest udkumentwanie jej przebiegu w frmie dziennika praktyk, ntatek hspitacyjnych, knspektów raz arkusza uwag na temat predyspzycji kandydata d prwadzenia zajęć z wiedzy kulturze. Dkument ten ptwierdza dyrektr szkły stswną pieczęcią i pdpisem. Razem ze zgrmadzną dkumentacją (dzienniczek praktyk pświadczający dbycie pszczególnych zajęć, zaświadczenie dbyciu praktyki, arkusz uwag i spstrzeżeń, knspekty raz ntatki hspitacyjne) stanwi na pdstawę d zaliczenia praktyki przez krdynatra praktyki. 10. Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem piekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, Dział Tku Studiów, Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej, - mgr Jan Migut, tel. (17) prac. dr Drta Karkut

3 Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. stpnia fillgii plskiej (studia niestacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania zawdweg studenci fillgii plskiej specjalnść: wiedza kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 3-tygdniwa praktyka w szkle pnadgimnazjalnej: na I rku studiów w wymiarze 60 gdzin (30 gdzin prwadznych, 30 gdzin hspitwanych). 2. Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest zapznanie ze specyfiką pracy nauczyciela wiedzy kulturze na IV etapie edukacyjnym. Dtyczy t zarówn analizy dkumentacji, jak i spsbów jej sprządzania i pracwywania raz praktycznych umiejętnści niezbędnych w prwadzeniu zajęć. W miarę mżliwści student pwinien brać udział w zebraniach, próbach, sptkaniach, na zasadzie asystenta piekuna praktyk. Pwinien również aktywnie włączyć się w przygtwywanie rganizwanych w szkle przedsięwzięć kulturalnych. 3. Student/ka sam dknuje wybru szkły, w której dbywa praktykę. Opiekunem studenta mże być nauczyciel wiedzy kulturze psiadający przynajmniej stpień nauczyciela mianwaneg. 4. Zadania praktyki specjalizacyjnej sytuują się wkół następujących zagadnień: asystwanie w wyznacznych zajęciach zgdnie z ustalnym wymiarem gdzin, zaznajmienie się z rganizacją pracy nauczyciela wiedzy kulturze (dkumentacja, planwanie, statut, wypsażenie w śrdki i materiały dydaktyczne itp.), współpraca ze śrdwiskiem, prwadzenie i hspitwanie lekcji z wiedzy kulturze, planwanie, rganizacja i przygtwanie wystaw, przedstawień, spektakli, audycji, praca w kłach zaintereswań, zapznanie się ze stswanym przez piekuna spsbem rganizacji pracy, zbieraniem materiałów, spsbami ich pracwania i archiwizwania. 5. Na pczątku praktyki student wspólnie z piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć). Byłby pżądane, aby w ramach praktyki studenci mgli zbaczyć różne przykłady działalnści kulturalnej danej szkły. 6. Student prwadzi dziennik praktyk raz sprządza ntatki hspitacyjne. 7. Zajęcia prwadzne przez studenta mgą być hspitwane również przez dyrektra szkły raz uczelnianeg krdynatra praktyk. 8. P zakńczeniu praktyki piekun przygtwuje stswną pinię. 9. Pdstawą uzyskania zaliczenia z praktyki jest udkumentwanie jej przebiegu w frmie dziennika praktyk, ntatek hspitacyjnych, knspektów raz arkusza uwag na temat predys-

4 pzycji kandydata d prwadzenia zajęć z wiedzy kulturze. Dkument ten ptwierdza dyrektr szkły stswną pieczęcią i pdpisem. Razem ze zgrmadzną dkumentacją (dzienniczek praktyk pświadczający dbycie pszczególnych zajęć, zaświadczenie dbyciu praktyki, arkusz uwag i spstrzeżeń, knspekty raz ntatki hspitacyjne) stanwi na pdstawę d zaliczenia praktyki przez krdynatra praktyki. 10. Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem piekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, Dział Tku Studiów, Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej, - mgr Jan Migut, tel. (17) Studenci studiów niestacjnarnych wnszą płatę za praktykę na knt UR. Student mże być zwlniny z płaty tylk w przypadku pisemneg zrzeczenia się wynagrdzenia przez piekuna praktyki, które ptwierdza dyrektr pdpisem i pieczęcią szkły. prac. dr Drta Karkut

5 Wytyczne w sprawie praktyki gólnpedaggicznej studentów fillgii plskiej (studia stacjnarne 1 stpnia) 1. W ramach przygtwywania zawdweg studenci fillgii plskiej zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 2-tygdniwa praktyka gólnpedaggiczna w szkle pdstawwe p I rku studiów w wymiarze 30 gdzin hspitacji), 2. Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest hspitwanie zajęć wychwawczych, lekcji języka plskieg raz analiza dkumentacji szklnej. W miarę mżliwści student mże brać udział w zebraniach, psiedzeniach rady pedaggicznej, sptkaniach z rdzicami, dyżurach śródlekcyjnych. Pwinien również aktywnie włączyć się w przygtwywanie rganizwanych w szkle imprez i przedsięwzięć kulturalnych. Zadania praktyki przedmitw-metdycznej sytuują się wkół następujących zagadnień: Zaznajmienie się z rganizacją pracy szkły (dkumentacja szkły, planwanie, Szklny System Oceniania, Statut Szkły itp.) Analiza dkumentacji prwadznej przez nauczyciela (Przedmitwy System Oceniania, plany pracy, rzkłady materiału, struktura awansu zawdweg) Współpraca szkły ze śrdwiskiem i rdzicami Obserwacja struktur w brębie szkły (sekretariat, pedagg szklny, bibliteka, świetlica, samrząd szklny, kła zaintereswań i zajęcia pzalekcyjne) Planwanie, rganizacja i przygtwanie zajęć lekcyjnych Częściwe włączenie się w bwiązki nauczyciela (zajęcia w świetlicy i biblitece szklnej, rganizacja imprez szklnych i wycieczek, prwadzenie lekcji wychwawczych i zajęć pzalekcyjnych)

6 3. Student/ka dbywa praktykę w wybranej przez siebie szkle pdstawwej. Pdczas trwania praktyki jest ceniany/a przez nauczyciela języka plskieg i hspitwany/a przez piekuna praktyki. 4. Na pczątku praktyki student wspólnie z nauczycielem-piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć), który pwinien być przesłany d kierwnika praktyki na adres: Instytut Fillgii Plskiej UR, ul. Rejtana 16C, Rzeszów, p Student prwadzi dziennik praktyki raz sprządza ntatki hspitacyjne. 6. Ocenę z praktyki wystawia kierwnik praktyki w zimwym semestrze II rku studiów jest na sumą stpnia wystawineg przez nauczyciela w arkuszu uwag i spstrzeżeń raz pprawnie przygtwanej dkumentacji z praktyk. 7. Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem piekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, Dział Tku Studiów, Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej, - mgr Jan Migut, tel. (17)

7 Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej studentów fillgii plskiej (studia stacjnarne 1 stpnia) 1. W ramach przygtwywania zawdweg studenci fillgii plskiej zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 3-tygdniwa praktyka w szkle pdstawwej: p II rku studiów w wymiarze 45 gdzin (30 lekcji prwadznych i 15 gdzin hspitacji). 2. Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest prwadzenie i hspitwanie zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych raz analiza dkumentacji szklnej. 3. Zadania praktyki przedmitw-metdycznej sytuują się wkół następujących zagadnień: Prwadzenie i hspitwanie lekcji języka plskieg zgdnie z ustalnym wymiarem (w ramach hspitacji studenci mgą bserwwać również lekcje przedmitów pkrewnych) Analiza dkumentacji prwadznej przez nauczyciela (Przedmitwy System Oceniania, plany pracy, rzkłady materiału, struktura awansu zawdweg) Organizacja, wypsażenie i wykrzystanie pracwni języka plskieg Planwanie, rganizacja i przygtwanie zajęć lekcyjnych Zapznanie się ze stswanym przez piekuna prgramem nauczania języka plskieg, analiza pdręczników, rzpznanie w zakresie dstępnych materiałów dydaktycznych, publikacji metdycznych, czaspism plnistycznych, przykładwych testów i sprawdzianów) Częściwe włączenie się w bwiązki nauczyciela (pprawa zeszytów uczniwskich, przygtwywanie śrdków dydaktycznych, rganizacja imprez szklnych i wycieczek) 4. Na pczątku praktyki student wspólnie z nauczycielem-piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć), który pwinien być przesłany d krdynatra praktyki w Instytucie Fillgii Plskiej. Byłby pżądane, aby w ramach hspitacji studenci mgli zbaczyć różne typy lekcji, zróżnicwane pd względem dbru i ujęcia treści, jak również stswanych metd. 5. W pierwszych trzech dniach praktyki studenci pwinni przede wszystkim hspitwać lekcje piekuna.

8 6. Student prwadzi dziennik praktyki raz sprządza ntatki hspitacyjne. Przed prwadzeniem każdej lekcji student ma bwiązek przygtwać knspekt i przedłżyć g piekunwi d akceptacji. 7. Zajęcia prwadzne przez studenta mgą hspitwać pza nauczycielem-piekunem również dyrektr szkły, nauczyciele-stażyści raz piekunwie praktyki - nauczyciele akademiccy. 8. Dyrektr szkły wspólnie z piekunem rganizuje naradę nauczycieli i studentów w celu mówienia przebiegu i pdsumwania wyników praktyki. 9. P zakńczeniu praktyki piekun przygtwuje stswną pinię (arkusz uwag i spstrzeżeń) na temat predyspzycji kandydata d pracy w zawdzie nauczycielskim. Dkument ten ptwierdza dyrektr szkły stswną pieczęcią i pdpisem. Razem ze zgrmadzną dkumentacją (dzienniczek praktyk z ptwierdzeniem dbycia pszczególnych zajęć, ntatki hspitacyjne i kmplet knspektów) stanwi na pdstawę d zaliczenia praktyki przez krdynatra praktyki. 10. Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem nauczycielipiekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, Dział Tku Studiów, Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej, tel. (17)

9 Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej studentów fillgii plskiej (studia stacjnarne 2 stpnia) 1. W ramach przygtwywania zawdweg studenci fillgii plskiej zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 2-tygdniwa praktyka w gimnazjum: p I rku studiów w wymiarze 30 gdzin (18 lekcji prwadznych i 12 gdzin hspitacji), 2. Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest prwadzenie i hspitwanie zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych raz analiza dkumentacji szklnej. W miarę mżliwści student mże brać udział w zebraniach, psiedzeniach rady pedaggicznej, sptkaniach z rdzicami, dyżurach śródlekcyjnych. Pwinien również aktywnie włączyć się w przygtwywanie rganizwanych w szkle imprez i przedsięwzięć kulturalnych. 3. Zadania praktyki przedmitw-metdycznej sytuują się wkół następujących zagadnień: Prwadzenie i hspitwanie lekcji języka plskieg zgdnie z ustalnym wymiarem (w ramach hspitacji studenci mgą bserwwać również lekcje przedmitów pkrewnych raz zajęć wyszczególninych pniżej) Zaznajmienie się z rganizacją pracy szkły (dkumentacja szkły, planwanie, Szklny System Oceniania, Statut Szkły itp.) Analiza dkumentacji prwadznej przez nauczyciela (Przedmitwy System Oceniania, plany pracy, rzkłady materiału, struktura awansu zawdweg) Współpraca szkły ze śrdwiskiem i rdzicami Organizacja, wypsażenie i wykrzystanie pracwni języka plskieg Planwanie, rganizacja i przygtwanie zajęć lekcyjnych Zapznanie się ze stswanym przez piekuna prgramem nauczania języka plskieg, analiza pdręczników, rzpznanie w zakresie dstępnych materiałów dydaktycznych, publikacji metdycznych, czaspism plnistycznych, przykładwych testów i sprawdzianów) Częściwe włączenie się w bwiązki nauczyciela (pprawa zeszytów uczniwskich, przygtwywanie śrdków dydaktycznych, rganizacja imprez szklnych i wycieczek, prwadzenie zajęć pzalekcyjnych)

10 4. Na pczątku praktyki student wspólnie z nauczycielem-piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć), który pwinien być przesłany d krdynatra praktyki w Instytucie Fillgii Plskiej. Byłby pżądane, aby w ramach hspitacji studenci mgli zbaczyć różne typy lekcji, zróżnicwane pd względem dbru i ujęcia treści, jak również stswanych metd. 5. W pierwszych trzech dniach praktyki studenci pwinni przede wszystkim hspitwać lekcje piekuna. 6. Student prwadzi dziennik praktyki raz sprządza ntatki hspitacyjne. Przed prwadzeniem każdej lekcji student ma bwiązek przygtwać knspekt i przedłżyć g piekunwi d akceptacji. 7. Zajęcia prwadzne przez studenta mgą hspitwać pza nauczycielem-piekunem również dyrektr szkły, nauczyciele-stażyści raz piekunwie praktyki - nauczyciele akademiccy. 8. Dyrektr szkły wspólnie z piekunem rganizuje naradę nauczycieli i studentów w celu mówienia przebiegu i pdsumwania wyników praktyki. 9. P zakńczeniu praktyki piekun przygtwuje stswną pinię (arkusz uwag i spstrzeżeń) na temat predyspzycji kandydata d pracy w zawdzie nauczycielskim. Dkument ten ptwierdza dyrektr szkły stswną pieczęcią i pdpisem. Razem ze zgrmadzną dkumentacją (dzienniczek praktyk z ptwierdzeniem dbycia pszczególnych zajęć, ntatki hspitacyjne i kmplet knspektów) stanwi na pdstawę d zaliczenia praktyki przez krdynatra praktyki. 10. Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem nauczycielipiekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, Dział Tku Studiów, Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej, tel. (17)

11 Wytyczne w sprawie praktyki gólnpedaggicznej studentów fillgii plskiej (studia niestacjnarne 1 stpnia) 1.W ramach przygtwywania zawdweg studenci fillgii plskiej zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 2-tygdniwa praktyka gólnpedaggiczna w szkle pdstawwej na I rku studiów w wymiarze 30 gdzin hspitacji), 2.Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest hspitwanie zajęć wychwawczych, lekcji języka plskieg raz analiza dkumentacji szklnej. W miarę mżliwści student mże brać udział w zebraniach, psiedzeniach rady pedaggicznej, sptkaniach z rdzicami, dyżurach śródlekcyjnych. Pwinien również aktywnie włączyć się w przygtwywanie rganizwanych w szkle imprez i przedsięwzięć kulturalnych. 3.Zadania praktyki przedmitw-metdycznej sytuują się wkół następujących zagadnień: Zaznajmienie się z rganizacją pracy szkły (dkumentacja szkły, planwanie, Szklny System Oceniania, Statut Szkły itp.) Analiza dkumentacji prwadznej przez nauczyciela (Przedmitwy System Oceniania, plany pracy, rzkłady materiału, struktura awansu zawdweg) Współpraca szkły ze śrdwiskiem i rdzicami Obserwacja struktur w brębie szkły (sekretariat, pedagg szklny, bibliteka, świetlica, samrząd szklny, kła zaintereswań i zajęcia pzalekcyjne) Planwanie, rganizacja i przygtwanie zajęć lekcyjnych Częściwe włączenie się w bwiązki nauczyciela (zajęcia w świetlicy i biblitece szklnej, rganizacja imprez szklnych i wycieczek, prwadzenie lekcji wychwawczych i zajęć pzalekcyjnych) 4.Student/ka dbywa praktykę w wybranej przez siebie szkle pdstawwej. Pdczas trwania praktyki jest ceniany/a przez nauczyciela języka plskieg i hspitwany/a przez piekuna praktyki. 5.Na pczątku praktyki student wspólnie z nauczycielem-piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć), który pwinien być przesłany d kierwnika praktyki na adres: Instytut Fillgii Plskiej UR, ul. Rejtana 16C, Rzeszów, p Student prwadzi dziennik praktyki raz sprządza ntatki hspitacyjne.

12 7. Ocenę z praktyki wystawia kierwnik praktyki w zimwym semestrze II rku studiów jest na sumą stpnia wystawineg przez nauczyciela w arkuszu uwag i spstrzeżeń raz pprawnie przygtwanej dkumentacji z praktyk. 8.Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem piekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, Dział Tku Studiów, Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej, - mgr Jan Migut, tel. (17) Studenci studiów niestacjnarnych wnszą płatę za praktykę gólnpedaggiczną w szkle na knt UR. Student mże być zwlniny z płaty tylk w przypadku pisemneg zrzeczenia się wynagrdzenia przez piekuna praktyki, które ptwierdza dyrektr pdpisem i pieczęcią szkły.

13 Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej z języka plskieg dla studentów fillgii plskiej/ studia niestacjnarne 1 stpnia 1. W ramach przygtwania zawdweg studenci rku studiów 2 stpnia zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 3-tygdniwa praktyka z języka plskieg w szkle pdstawwej: na II rku studiów w wymiarze 60 gdzin (30 lekcji prwadznych i 30 gdzin hspitwanych) 3-tygdniwa praktyka z języka plskieg w szkle pdstawwej: na III rku studiów w wymiarze 60 gdzin (30 lekcji prwadznych i 30 gdzin hspitwanych) 2. Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest prwadzenie i hspitwanie zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych, analiza dkumentacji szklnej. W miarę mżliwści student mże brać udział w zebraniach, psiedzeniach rady pedaggicznej, sptkaniach z rdzicami, dyżurach śródlekcyjnych. Pwinien również aktywnie włączyć się w przygtwanie rganizwanych w szkle imprez i przedsięwzięć kulturalnych. 3. Zadania praktyki przedmitw-metdycznej sytuują się wkół następujących zagadnień: Prwadzenie i hspitwanie lekcji języka plskieg zgdnie z ustalnym wymiarem Analiza dkumentacji prwadznej przez nauczyciela (Przedmitwy System Oceniania, plany pracy, rzkłady materiału, struktura awansu zawdweg) Organizacja, wypsażenie i wykrzystanie pracwni języka plskieg Planwanie, rganizacja i przygtwanie zajęć lekcyjnych Zapznanie się ze stswanym przez piekuna prgramem nauczania języka plskieg, analiza pdręczników, rzpznanie w zakresie dstępnych materiałów dydaktycznych, publikacji metdycznych, czaspism plnistycznych, arkuszy maturalnych Częściwe włączenie się w bwiązki nauczyciela, czyli tzw. asystentura - bejmująca pprawę zeszytów uczniwskich, przygtwywanie śrdków dydaktycznych, rganizację imprez szklnych i wycieczek, prwadzenie zajęć pzalekcyjnych

14 4. Na pczątku praktyki student wspólnie z nauczycielem-piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć), który pwinien być przesłany d kierwnika praktyki na adres: Instytut Fillgii Plskiej UR, ul. Rejtana 16C, Rzeszów, p Byłby wskazane, aby w ramach hspitacji studenci mgli zbaczyć różne typy lekcji, zróżnicwane pd względem dbru i ujęcia treści, jak również stswanych metd. 5. W pczątkwych trzech dniach praktyki studenci pwinni przede wszystkim hspitwać lekcje piekuna. 6. Student prwadzi dziennik praktyki raz sprządza ntatki hspitacyjne. Przed prwadzeniem każdej lekcji student ma bwiązek przygtwać knspekt i przedłżyć g piekunwi d akceptacji. 7. Zajęcia prwadzne przez studenta mgą hspitwać pza nauczycielem- piekunem również dyrektr szkły, nauczyciele-stażyści raz piekunwie praktyki nauczyciele akademiccy. 8. Dyrektr szkły wspólnie z piekunem rganizuje naradę nauczycieli i studentów w celu mówienia przebiegu i pdsumwania wyników praktyki. 9. P zakńczeniu praktyki piekun przygtwuje stswną pinię (arkusz uwag i spstrzeżeń) na temat predyspzycji kandydata d pracy w zawdzie nauczycielskim. Dkument ten ptwierdza dyrektr szkły stswną pieczęcią i pdpisem (Na arkuszu pwinny się znajdwać dwie pieczęcie: 1) szkły 2) dyrektra szkły). Razem ze zgrmadzną dkumentacją (dziennik praktyk z ptwierdzeniem dbycia pszczególnych zajęć, ntatki hspitacyjne i kmplet knspektów) stanwi na pdstawę d zaliczenia praktyki przez krdynatra. 10. Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem nauczycielipiekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, ul. M. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów, tel. (17) Studenci studiów niestacjnarnych wnszą płatę za praktykę na knt UR. Student mże być zwlniny z płaty tylk w przypadku pisemneg zrzeczenia się wynagrdzenia przez piekuna praktyki, które ptwierdza dyrektr pdpisem i pieczęcią szkły.

15 Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej z języka plskieg dla studentów fillgii plskiej/ studia niestacjnarne 2 stpnia 1.W ramach przygtwania zawdweg studenci rku studiów 2 stpnia zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 3-tygdniwa praktyka z języka plskieg w gimnazjum: na I rku studiów w wymiarze 60 gdzin (30 lekcji prwadznych i 30 gdzin hspitwanych) 3-tygdniwa praktyka z języka plskieg w szkle pnadgimnazjalnej: na II rku studiów w wymiarze 60 gdzin (30 lekcji prwadznych i 30 gdzin hspitwanych) 2.Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest prwadzenie i hspitwanie zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych, analiza dkumentacji szklnej. W miarę mżliwści student mże brać udział w zebraniach, psiedzeniach rady pedaggicznej, sptkaniach z rdzicami, dyżurach śródlekcyjnych. Pwinien również aktywnie włączyć się w przygtwanie rganizwanych w szkle imprez i przedsięwzięć kulturalnych. 3.Zadania praktyki przedmitw-metdycznej sytuują się wkół następujących zagadnień: Prwadzenie i hspitwanie lekcji języka plskieg zgdnie z ustalnym wymiarem Analiza dkumentacji prwadznej przez nauczyciela (Przedmitwy System Oceniania, plany pracy, rzkłady materiału, struktura awansu zawdweg) Organizacja, wypsażenie i wykrzystanie pracwni języka plskieg Planwanie, rganizacja i przygtwanie zajęć lekcyjnych Zapznanie się ze stswanym przez piekuna prgramem nauczania języka plskieg, analiza pdręczników, rzpznanie w zakresie dstępnych materiałów dydaktycznych, publikacji metdycznych, czaspism plnistycznych, arkuszy maturalnych Częściwe włączenie się w bwiązki nauczyciela, czyli tzw. asystentura - bejmująca pprawę zeszytów uczniwskich, przygtwywanie śrdków dydaktycznych, rganizację imprez szklnych i wycieczek, prwadzenie zajęć pzalekcyjnych 4.Na pczątku praktyki student wspólnie z nauczycielem-piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć), który pwinien być przesłany d kierwnika praktyki na adres: Instytut Fillgii Plskiej UR, ul. Rejtana 16C, Rzeszów, p Byłby wskazane, aby w ramach hspitacji studenci mgli zbaczyć różne typy lekcji, zróżnicwane pd względem dbru i ujęcia treści, jak również stswanych metd. 5.W pczątkwych trzech dniach praktyki studenci pwinni przede wszystkim hspitwać lekcje piekuna. 6.Student prwadzi dziennik praktyki raz sprządza ntatki hspitacyjne. Przed prwadzeniem każdej lekcji student ma bwiązek przygtwać knspekt i przedłżyć g piekunwi d akceptacji. 7.Zajęcia prwadzne przez studenta mgą hspitwać pza nauczycielem- piekunem również dyrektr szkły, nauczyciele-stażyści raz piekunwie praktyki nauczyciele akademiccy. 8.Dyrektr szkły wspólnie z piekunem rganizuje naradę nauczycieli i studentów w celu mówienia przebiegu i pdsumwania wyników praktyki. 9.P zakńczeniu praktyki piekun przygtwuje stswną pinię (arkusz uwag i spstrzeżeń) na temat predyspzycji kandydata d pracy w zawdzie nauczycielskim. Dkument ten ptwierdza dyrektr szkły stswną pieczęcią i pdpisem (Na arkuszu pwinny się znajdwać dwie pieczęcie: 1) szkły 2) dyrektra szkły). Razem ze zgrmadzną dkumentacją

16 (dziennik praktyk z ptwierdzeniem dbycia pszczególnych zajęć, ntatki hspitacyjne i kmplet knspektów) stanwi na pdstawę d zaliczenia praktyki przez krdynatra. 10.Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem nauczycieli-piekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, ul. M. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów, tel. (17) Studenci studiów niestacjnarnych wnszą płatę za praktykę na knt UR. Student mże być zwlniny z płaty tylk w przypadku pisemneg zrzeczenia się wynagrdzenia przez piekuna praktyki, które ptwierdza dyrektr pdpisem i pieczęcią szkły. Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej z języka plskieg dla studentów II rku fillgii plskiej/ studia niestacjnarne 2 stpnia

17 1. W ramach przygtwania zawdweg studenci II rku studiów 2 stpnia zaliczają praktykę w następującym wymiarze: 3-tygdniwa praktyka z języka plskieg w szkle średniej (pnadgimnazjalnej) w wymiarze 60 gdzin (30 lekcji prwadznych i 30 gdzin hspitwanych). 2. Pdstawwą frmą uczestniczenia w praktyce jest prwadzenie i hspitwanie zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych, analiza dkumentacji szklnej. W miarę mżliwści student mże brać udział w zebraniach, psiedzeniach rady pedaggicznej, sptkaniach z rdzicami, dyżurach śródlekcyjnych. Pwinien również aktywnie włączyć się w przygtwanie rganizwanych w szkle imprez i przedsięwzięć kulturalnych. 3. Zadania praktyki przedmitw-metdycznej sytuują się wkół następujących zagadnień: Prwadzenie i hspitwanie lekcji języka plskieg zgdnie z ustalnym wymiarem Zaznajmienie się z rganizacją pracy szkły (dkumentacja szkły, planwanie, Szklny System Oceniania, Statut Szkły itp.) Analiza dkumentacji prwadznej przez nauczyciela (Przedmitwy System Oceniania, plany pracy, rzkłady materiału, struktura awansu zawdweg) Współpraca szkły ze śrdwiskiem i rdzicami Organizacja, wypsażenie i wykrzystanie pracwni języka plskieg Obserwacja struktur w brębie szkły (sekretariat, pedagg szklny, bibliteka, świetlica, samrząd szklny, kła zaintereswań i zajęcia pzalekcyjne) Planwanie, rganizacja i przygtwanie zajęć lekcyjnych Zapznanie się ze stswanym przez piekuna prgramem nauczania języka plskieg, analiza pdręczników, rzpznanie w zakresie dstępnych materiałów dydaktycznych, publikacji metdycznych, czaspism plnistycznych, arkuszy maturalnych Częściwe włączenie się w bwiązki nauczyciela, czyli tzw. asystentura - bejmująca pprawę zeszytów uczniwskich, przygtwywanie śrdków dydaktycznych, rganizację imprez szklnych i wycieczek, prwadzenie zajęć pzalekcyjnych 4. Na pczątku praktyki student wspólnie z nauczycielem-piekunem ustala plan praktyki (sprządza harmngram zajęć), który pwinien być przesłany d kierwnika praktyki na adres: Instytut Fillgii Plskiej UR, ul. Rejtana 16C, Rzeszów, p Byłby wskazane, aby w ramach hspitacji studenci mgli zbaczyć różne typy lekcji, zróżnicwane pd względem dbru i ujęcia treści, jak również stswanych metd. 5. W pczątkwych trzech dniach praktyki studenci pwinni przede wszystkim hspitwać lekcje piekuna.

18 6. Student prwadzi dziennik praktyki raz sprządza ntatki hspitacyjne. Przed prwadzeniem każdej lekcji student ma bwiązek przygtwać knspekt i przedłżyć g piekunwi d akceptacji. 7. Zajęcia prwadzne przez studenta mgą hspitwać pza nauczycielem- piekunem również dyrektr szkły, nauczyciele-stażyści raz piekunwie praktyki nauczyciele akademiccy. 8. Dyrektr szkły wspólnie z piekunem rganizuje naradę nauczycieli i studentów w celu mówienia przebiegu i pdsumwania wyników praktyki. 9. P zakńczeniu praktyki piekun przygtwuje stswną pinię (arkusz uwag i spstrzeżeń) na temat predyspzycji kandydata d pracy w zawdzie nauczycielskim. Dkument ten ptwierdza dyrektr szkły stswną pieczęcią i pdpisem (Na arkuszu pwinny się znajdwać dwie pieczęcie: 1) szkły 2) dyrektra szkły). Razem ze zgrmadzną dkumentacją (dziennik praktyk z ptwierdzeniem dbycia pszczególnych zajęć, ntatki hspitacyjne i kmplet knspektów) stanwi na pdstawę d zaliczenia praktyki przez krdynatra. 10. Sprawami związanymi z zawieraniem umów i wynagradzaniem nauczycieli-piekunów zajmuje się Sekcja Kształcenia Praktyczneg UR, ul. M. Ćwiklińskiej 2, Rzeszów, (17) Studenci studiów niestacjnarnych wnszą płatę za praktykę w szkle średniej na knt UR. Student mże być zwlniny z płaty tylk w przypadku pisemneg zrzeczenia się wynagrdzenia przez piekuna praktyki, które ptwierdza dyrektr pdpisem i pieczęcią szkły.

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNICZEK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNICZEK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNICZEK PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ SPECJALNOŚĆ WIEDZA O KULTURZE Imię i nazwisko studenta Rok studiów i tryb studiów Miejsce odbywania praktyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: edytorsko-medialna

DZIENNICZEK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: edytorsko-medialna DZIENNICZEK PRAKTYK kierunek: filologia polska specjalność: edytorsko-medialna 1. Imię i nazwisko:... 2. Rok i tryb studiów: rok/ 1 st. studia stacjonarne 3. Miejsce odbywania praktyki (adres i telefon)

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska) Wytyczne w sprawie praktyki zawodowej studentów studiów 2. stopnia filologii polskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne) specjalizacja: NAUCZYCIELSKA rok akademicki 2014/2015 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

Regulamin uzyskania Karty Motorowerowej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach Regulamin uzyskania Karty Mtrwerwej w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Plkwicach 1. Zgdnie z ustawą praw ruchu drgwym (Dz. U. z 1997 r. NR 98, pz 602 z późn. zm) - Art. 97 i art. 109 nakłada na dyrektrów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: media regionalne

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: media regionalne DZIENNIK PRAKTYK kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: media regionalne 1. Imię i nazwisko:... 2. Rok i tryb studiów: I rok/ 1 st. studia stacjonarne 3. Miejsce odbywania praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012 Infrmatr zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawdwych w Mrągwie ROK SZKOLNY 2011/2012 Planwane kierunki nabru Warunki przyjęć Harmngram rekrutacji Praktyczna nauka zawdu 1. P l a n w a n e k i e r u n k i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkły Pdstawwej i I III Publiczneg Gimnazjum Regulamin punktweg systemu ceniania zachwania pracwan na pdstawie: Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna)

Nauka zawodu w rzemiośle (informacja lokalna) Nauka zawdu w rzemiśle (infrmacja lkalna) P latach zapmnienia i dstawienia na bczny tr edukacja plska próbuje przywracać d łask zawdy rzemieślnicze. Taki trend wynika przede wszystkim z ptrzeb współczesneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Gimnazjum SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik d Statutu Gimnazjum SO Twja Szkła Opracwane na pdstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy systemie światy z dn. 7 września 1991 (z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie praktyki przedmiotowo-metodycznej studentów Filologii Germańskiej (studia niestacjonarne I stopnia)

Wytyczne w sprawie praktyki przedmiotowo-metodycznej studentów Filologii Germańskiej (studia niestacjonarne I stopnia) Uniwersytet Rzeszowski Al. Rejtana 16 B 35-959 Rzeszów Wytyczne w sprawie praktyki przedmiotowo-metodycznej studentów Filologii Germańskiej (studia niestacjonarne I stopnia) specjalizacja: nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/OST/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z FIZYKI.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/OST/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z FIZYKI. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST Regulamin Prgramu Mbilnści Studentów i Dktrantów MOST Regulaminu przyjęty przez KRUP 13 grudnia 1999 rku ze zmianami: 21 luteg 2003 rku, 18 marca 2004 rku, 7 grudnia 2007 rku, 12 października 2010 rku

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2013 r.

Lublin, sierpień 2013 r. Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

Szkolne Schronisko Wędrownik

Szkolne Schronisko Wędrownik Szklne Schrnisk Wędrwnik Schrnisk mieści się w trzykndygnacyjnym budynku przy ul. Szymanwskieg w centrum miasta. Obk znajduje się Szkła Pdstawwa nr 28, duży gród i biska d kszykówki, piłki siatkwej i nżnej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK

Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK 1. Szkła mże rganizwać i prwadzić różne frmy działalnści w zakresie krajznawstwa i turystyki. W prwadzeniu tej działalnści szkła mże współpracwać ze stwarzyszeniami i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: reklama, concierge i public relation

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: reklama, concierge i public relation DZIENNIK PRAKTYK kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność: reklama, concierge i public relation 1. Imię i nazwisko:... 2. Rok i tryb studiów: II rok/ 1 st. studia stacjonarne 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014

REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU SUPER KLASA 2013/2014 Załżenia knkursu: W knkursie birą udział wszyscy uczniwie klas I-VI wraz z wychwawcami. Zadania knkurswe będą pdzielne na kategrie, sbn dla klas I-III i IV-VI.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST Regulamin Prgramu Mbilnści Studentów i Dktrantów MOST Regulaminu przyjęty przez KRUP 13 grudnia 1999 rku ze zmianami: 21 luteg 2003 rku, 18 marca 2004 rku, 7 grudnia 2007 rku, 12 października 2010 rku,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE

REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE I. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Nadawanie stpni uczniwskich kyu w IMAF Plska dbywa się na pdstawie egzaminów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

Wycieczki szkolne w LO

Wycieczki szkolne w LO Wycieczki szklne w LO Turystyka jest elementem Planu Pracy Szkły raz Szklneg Prgramu Pracy Wychwawczej. Za realizację dnśnych zapisów w pwyższych dkumentach dpwiedzialni są : Dyrektr raz wszyscy nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40

POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 40 1. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczycieli pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w stsunku d wymagań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo