NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie"

Transkrypt

1 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie

2 Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia

3 2+1 na książki z tego Tomu Kultury pełna oferta ponad 100 tytułów na kolejnych stronach

4 na dobry początek... Co słychać w kulturze? Światowy Dzień Książki 23 kwietnia Świętuj z nami. Czytaj! oferta specjalna Oferta obowiązuje przy zakupie dowolnych produktów. Promocja ważna do wyczerpania zapasów. 39, Druga p o łowa k w ietnia w u została zdominowana pr zez ob cho dy Światowego Dnia Książki. W reakcji na fatalne w yniki c z ytelnict wa w Polsce (6 0 % Polaków nie c z yta książek ), jako firma zatroskana o losy książki, o jej kon - dycję w nasz ym kraju, uruchomiliśmy akcję sp o łe c zną, w której prowokujemy dyskusję na ten temat. Potr zebna je st refleksja, rozmow y różnych śro dow isk, in - st ytucji i opracowanie oraz wdrożenie planu napraw y stanu c z ytelnict wa i fatal - nych stat yst yk. W nasz ych salonach i pr zestr zeni miejskiej p ojaw ił y się plakat y z hasłem: A t y do c ze go uż y wasz książek?, które w swojej prosto cie, symb o - lice, wrę c z ascet yc znej konstrukcji, mają bić na alarm i wstr ząsnąć o dbiorc ą a tak że zawst ydzić nie c z ytając ych. Poza t ym zaplanowaliśmy dla Was c ałe mnóst wo w ydar zeń, happ eningów z książką w tle, promo cji i sp otkań z auto - rami. Aby nic ze go nie pr ze o c z yć, śle dźcie nasze go fanpage a na faceb o oku i zakładkę empikkultura na. 36, W najbliż sz ym c zasie sz ykuje się k ilka bardzo ciekaw ych premier książ - kow ych. P ier wsz ą z nich je st pier wsza p olskoj ę z yc zna, dł ugo w yc zek iwana bio graf ia Davida Bowiego (w empiku od 24 kwietnia). Starman. Człowiek, który spadł na ziemię to intere sując e p o dsum owanie je go kar ier y. Lic zne i trafne sp ostr zeżenia oraz w y w iady z wsp ó łpracownikami i art ystami, któr z y w iele wnie śli do je go karier y, c z ynią niniejszą książkę bio grafią z prawdziwe go zdar zenia. Art ykuł o fenomenie Dav ida B ow ie go do pr ze c z ytania na stronie kwietnia na nasz ych p ó łka ch p ojaw i się Wiele demonów Jerzego Pilcha. Au tor zabiera nas w ś w iat p e łen zaskakując ych zdar zeń i smakow it ych de t ali, p o grążony w mag ic znej atm osfer ze, pan oramic zny nic z ym Sto lat s am o tn oś ci, do Sigła na Śląsku Cie sz yńsk im. Jak s am w y znaje Wiele de - m on ów m oże się okaza ć ost atnią p ow ie ś cią w je go kar ier ze. Wię c ej m oże cie dow ie dzie ć się z w y w iadu, które go nam u dzielił (strona 4). P onadto fan om fant as y p ole c amy piąt ą c zę ś ć b e st s ellerowej s er ii Baśniobór. Klucze do więzienia demonów, która trafiła do spr ze daż y 17 kwietnia. Za ch ę c amy równie ż do lektur y w y w iadu z Grażyną Szapołowską pr z y oka - zji premier y jej autobio grafi Ścigając pamięć (24 kwietnia). D zię k i książc e bliżej p oznamy art ystkę; sp oza mask i zimnej femm e fat al pr z yc zepionej jej pr zez m e dia, w y łania się wrażliw y c złow iek, u ważny obs er wator lu dzi i o t a - czającej r zecz y wistości. ze sp ó ł tysiące produktów zawsze pod ręką w salonie... 17, ,

5 s i ę c z y t a! G o g o l w c z as a c h G o o gl e'a, a u to r : Wa c ł aw Ra dz iw in ow ic z. D rama t, k r y mina ł, far s a, re p o r t a ż, e s ej, a nie k ie d y t ak że fan t as y, z a k tó r y m nie p r ze p a dam, al e t u t aj b e z wahania p o lu bił e m. I to w s z y s t ko w j e dn ej ksią żc e. A te ma te m j e s t Ro sja, Ro sjank i i Ro sjanie. Ksią żkę c e l owo z a c z ą ł e m c z y t a ć w s am o l o c ie z Frank fu r t u d o S t. P e te r sb u rga. Sp ojr ze nie a u to ra w ie l o l e t nie g o ko re sp o n d e n t a G aze t y W y b o rc zej w M o sk w ie p o rów n uj ę ze s woim w ł asny m p o s t r ze ganie m Ro sji, w k tó rej o d pię c iu la t re g ularnie by wam i g dz ie u kaz a ł y się w s z y s t k ie m oj e ksią żk i. Ro sja to k raj fas c y n uj ą c y, miej s c e nie by wa ł yc h ko n t ras tów, m oz aika ab su rdu, b rak u l o g ik i, al e t ak że n o s t alg ic zn ej ro s y j sk iej dus z y, c zę s to o t u manio n ej ro man t y zm e m, sm u t k ie m i p a - to s e m, p o dl e wany m wó dką lu b p ę dzo ny m z b u raków s am o g o n e m. Para d o ks Ro sji j e s t t ak s am o w ie lk i jak o na s ama. D z isiej - s z a Ro sja j e s t i s t ras zna, i ś mie s zna j e dn o c ze ś nie. O b r z ydliw ie d e ka d e n c ka b lic h t re m n owo b o ga c k ic h i p r ze ra ż aj ą c o bie dna sie rmię żn o ś c ią by ł yc h ko ł c h oźników, c ze kaj ą c yc h, b e z w ię ks zej na dz iei, na o dmian ę l o su. Ra dz iw in ow ic z g e nialnie w ę dr uj e o d j e dn e g o bie g u na d o dr u g ie g o. B y s t r y m o k ie m z a u wa ż a to, c ze g o nie z a u wa ż aj ą s ami Ro sjanie. Na p r z y kł a d fe n o m e n p r ze - pię k nyc h Ro sjan e k, k tó re t ak u ro c zo e ksp o n uj ą s woj ą ko bie c o ś ć, a j e dn o c ze ś nie s ą b ardz iej zd e c yd owan e i d o min uj ą c e niż m ę żc z y źni, k tó r z y nie daj ą s o bie ze s woj ą Ro sj ą ra d y. Na ż a dny m G o o gl e u nie m ożna p r ze ż yć t y l e Ro sji c o u Ra dz iw in ow ic z a. J e s te m p e w ny, że G o g o l, g d y by ż y ł, p o tej ksią żc e d ozna ł by k ilk u o lś nie ń... to mnie k ręci Nie ro bił e m nigd y c as t in g u m oic h fas c y na c ji. Zre s zt ą to b e z s e nsu. Fas c y na c j e s ą funk - c j ą c z asu. Wiele la t te m u fas c y n owa ł a mnie fiz yka, p o tem informat yka, p o tem ch emia. Te raz ge n e t y ka i n e uro bio lo g ia. Nie mam ż a dn e g o h o b by. Zre s zt ą b ardzo nie lu bię te g o sł owa. Sp rowa dz a p asj ę d o p oz io m u zbie ra - nia zna c zków lu b w id o kówe k. Mam b ardzo ma ł o t z w. wo ln e g o c z asu. Z p owo du m oj e g o s chizofrenic zn e go naukowo - pis arsk ie go ż y- c ia. Ale s t arannie db am o to, aby mie ć w ro k u minim um 10 + dni ab s o lu t nie dla sie bie. W te - d y s t aj ę p r ze d map ą w y w ie s zo ną na ś c ianie w m oim biur ze i w y bie ram w zro k ie m jaką ś w ysp ę. I d o c ie ram d o niej. Najpie r w w p o b liże s am o lo te m, p o te m s t a t k ie m lu b ł o dz ią. W t z w. wo lny m c z asie p o dróż uj ę. Nie t ylko p o ś w ie c ie, al e g ł ów nie w g ł ą b sie bie... Janusz Leon Wiśniewski Janusz Le on Wiśniewski naukow ie c i pisar z, humanista o ś cisł ym umyśle, chemik, fiz yk, informat yk oraz autor p onad 20 książek. O d r., kie dy ukazała się je go debiutancka p ow ie ś ć ć w Sie ci ( je den z najw iększ ych p olskich b e st sellerów X XI w ieku), publikuje co roku minimum je den t ytuł. Chętnie t wor z y w due cie; swoją najnowszą książkę Miłoś ć oraz inne dysonanse napisał wsp ólnie z Iradą Wownenko. Smaku zamieszczonym tu z w ier zeniom do daje fakt, że został y one spisane w St. Petersburgu, nie dale - ko Re st auracji G o gola. c o u m n i e s ł y c h a ć? k r ó l u j e C o się w ydar z y ł o w Ma dis o n C o u n t y z M e r y l S t re e p i C lin te m Eas t wo o d e m. B y ł by m zdz i- w io ny, g d y by p ł y t a DV D z t y m f ilm e m s t a ł a na p ó ł c e w u. To j uż t y l e la t. Ale ja c h c ia ł e m by ć z nimi w Ma dis o n C o u n t y. Raz na ro k c h c ę. O d w ie lu la t. Aby zrozu mie ć, dla c ze g o, g d y lu - dz ie sp o t y kaj ą się o j e dn ą o bie t nic ę z a p óźn o, to na gl e, g d y c o ś się w ydar z a, z a c z y naj ą wą t - pić w s e ns tej o bie t nic y. Najpię k niej s z y f ilm o t y m, że war to by ć w ie rny m. A g d y M e r y l S t re - e p w tej k ulmina c y jn ej s c e nie t a ń c z y z Eas t wo - o d e m, to u daj ę, że wc al e nie p ł a c zę... Wra c am d o te g o f ilm u re g ularnie. Al e t y lko w io sn ą. Ko - jar z y mi się z jak im ś ma g ic zny m p o c z ą t k ie m. M oże dla te g o w io sn ą. Ja nie tę sk nię z re g u ł y d o f ilm ów j uż raz o b ejr z anyc h. Szko da mi c z asu z az w yc z aj. Al e d o te g o (i j e s zc ze t r ze c h innyc h) tę sk nię nie k ie d y. I d o t yc h c zte re c h w ra c am. I w te d y s zu kam jak ie g o ś m o nito ra i w y ś w ie t lam s o bie. W s am o t n o ś c i. Nig d y Ma dis o n C o u n t y... nie o glą da ł e m, t r z y maj ą c ko g o ś z a rę kę. D z isiaj my ś l ę, że to b ł ą d... J e zus Mar ia P e s ze k M uz y ka j e s t dla m nie b ardzo wa żna. Ka żdą s woj ą ksią żkę pis a ł e m p r z y m uz yc e alb o p o d w p ł y - we m m uz y k i. W o s t a t niej ( Mił o ś ć o raz inn e d y s o nans e ) m uz y ka j e s t nawe t rów n o p raw ny m b o ha te re m ksią żk i. Al e o s t a t nio nie m o g ł e m pis a ć i sł u c ha ć j e dn o c ze ś nie. P ie r w s z y raz w ż yc iu m o g ł e m t y lko sł u c ha ć. Z p owo du P e s ze k Mar ii. Fe minis t k i Mar y ji P., wa dz ą c ej się b e zko m p ro mis owo z B o g ie m. An t y p a t r io t k i o raz an t y ma t k ip o lk i z araze m. J e zus Mar ia P e s ze k na p ł yc ie a w t rakc ie ko n c e r tów t y m b ardz iej - m oże s t a ć się i p e w nie j uż j e s t manife s te m w ie lu m ł o d yc h lu dz i. Szc ze g ó lnie dz isiaj, w c z as a c h to t aln e g o z a g u bie nia P e s ze k w y ś pie w uj e c h o ra ł y k u u c ie s ze o b u r zo - nyc h i z aw ie dz io nyc h. Mnie t ak że t y m uj ę ł a, c h o c ia ż z p owo du p o d e s zł e g o w ie k u w ie m, że to roz j us ze nie w k ró tc e minie. Jako f iz y k w ie m, że manife s t y maj ą b ardzo k ró t k i c z as p o ł ow ic zn e g o rozp a du. Pr ze s t aj ą p ro mie niowa ć b ardzo s z y b ko. J e dnak że P e s ze k by ł a pie r w s zo p lan owa p r ze z k ilka dni. G e n e ralnie j e dnak się gam p o b alla d y. Sp o kojn e o p o - w ie ś c i o c o dz ie nn o ś c i. C o h e n, O k u dż awa, C as sid y, D id o, W y s o c k i na p r z y kł a d. Al e naj c zę ś c iej, b e z się gania, to k las y - ka. O p ró c z m oj e g o ulu bio n e g o S c h u manna o s t a t nio k las y ka b ardzo ro s y j ska: Ra c h manin ow, Pro ko f j e w, C z ajkow sk i. n a e k r a n i e... tysiące produktów do zamówienia przez 5

6 nowości 2+1 Pilch kończy z beletrystyką? Czy tytuł pańskiej najnowszej powieści Wiele demonów jest w jakimś stopniu wariacją tytułu O miłości i innych demonach? Nie j e s te m d o ko ń c a s zc zę ś liw y ze sł owa d e m o - ny w t y t u l e, j e s t o n o s t ra s zliw ie siln e i s t ra s zliw ie c ią ż y. Kie d y p oj aw ia się d e m o n, to o n j u ż ZNA - C Z Y. Sw oj ą sił ą t ro c h ę d e s t a biliz uj e u t w ó r. J e s t t a k i w ie lk i a z a p o m nia ny, p r ze z nie k tó r yc h fa - c h o w c ó w p o ró w ny wa ny z To m a s ze m M a n n e m, M u sil e m i B ro c h e m, a u s t r ia c k i pis a r z H eimito D o d e re r, k tó r y na pis a ł t r z y to m ową p ow ie ś ć p o d p ro s t y m t y t u ł e m D e m o ny. M ożna by w ię c p o - w ie dz ie ć, że z te g o to się w z ię ł o. B y ć m oże c z y - t a ł e m tę p ow ie ś ć w m ł o d o ś c i, al e nic z niej nie p a mię t a m. C z uj ą c nie b e zpie c ze ń s t w o t y t u ł u, nie o p a rł e m się p o p ro s t u Ewa n g e lii. Skąd wziął się pomysł, żeby budowę powieści oprzeć na strukturze opery? Na początku mamy uwerturę, w której prezentowane są główne wątki, motywy i postaci, a kolejne rozdziały to jakby sceny z rozwinięciami poszczególnych linii melodycznych. Są solowe arie, duety i partie chóru, pojawia się nawet taniec! G d y by m p ow ie dz ia ł, że t a k to z a p la n owa ł e m, to by m p r ze s a dz ił, al e p a ni s p o s t r ze że nie d o t y ka m oj e g o o d w ie c zn e g o m a r ze nia. P o d ej m o wa ł e m t a k ie p ró by. Nie m a nic w y żej niż m uz y ka i nie m a nic w y żej niż s t r u k t u ra u t w o r u m uz yc zn e g o. O c z y - w iś c ie p o d ś w ia d o mie, i nie t y lko p o d ś w ia d o mie, my ś la ł e m o t y m w ie l e ra z y. O s o b n ą k w e s t ią j e s t m ój sł u c h. Wc ze ś niej na o g ó ł pis a ł e m w c is z y, al e p o d c z a s pis a nia o s t a t nic h ksią że k zda r z a ł o mi się sł u c h a ć m uz y k i. Nie j e s te m w y ra f in owa ny m m e l o - m a n e m, lu bię M oz a r t a, b o daj d wa la t a te m u o dk r y - ł e m B e e t h ove na j a ko w y bit n e g o ko m p oz y to ra, my - ś l ę, że w y t r z y m a ł by m M a hl e ra, al e to, c o p ow y żej, j e s t j u ż p oz a m oim z a się g ie m. O p ow ia da m o t y m s ze r zej, że by w y j a ś nić, że mia ł e m g ł ow ę w y p e ł nio n ą różny mi m a r ze nia mi m uz yc zny mi i p r ze ś w ia d c ze nie m o d o s ko na ł o ś c i m uz y k i, na to mia s t nie mia ł e m p la n u, k tó r y ś c iś l e w y ko na ł e m. M oim zda nie m te g o p o p ro s t u nie da się zro bić. We d ł u g p la n u m ożna na pis a ć p ow ie ś ć k r y minaln ą. A j a, k ie d y z a c z y na m zda nie, nie w ie m, j a k o n o się s ko ń c z y, k ie d y z a c z y na m rozdz ia ł, nie w ie m, j a k o n się s ko ń c z y, k ie d y z a c z y na m ksią ż kę, te ż nie zna m f ina ł u, b o p r ze c ie ż u m a rł by m z n u d ów, g d y by m zna ł z a ko ń c ze nie. P is a nie z a mie nia się w te d y w c z y s to u r zę dnic z ą ro b o tę, c z y li w w y p e ł - nia nie p u s t yc h miej s c, b o ra m k i s ą j u ż g o tow e. Ja nie m a m ra m e k. Czy można powiedzieć, że Wiele demonów jako powieść jest rodzajem zbiorowej mogiły? Zamknął w niej pan czas wczesnego PRL-u, którego już nie ma, a także sposoby rozmawiania, na przykład o Bogu, których dzisiaj się nie usłyszy. R ze c z y w iś c ie j u ż się t a k nie ga da. O s t a t nio rozm a - w ia ł o się t a k o P a n u B o g u z a S t alina. Sp ró b uj ę o dp ow ie dz ie ć na p a ni py t a nie nie w p ro s t. C z y zbio rowa m o g ił a? Nie w ie m. N a to mia s t b e z fo t. An dr zej G e o rg ie w ż a dn ej ko k ie te r ii i ż a dnyc h ż a ł o b nyc h to na c ji, b o ni - g d y nie w ia d o m o, c o się j e s zc ze w yda r z y, a w b re w p ozo ro m m oże się w yda r z y ć w ie l e, by ć m oże t a ksią ż ka j e s t m oj ą o s t a t nią p roz ą b e l e t r y s t yc zn ą. Nie w s e nsie ż a ł o b ny m, p o g r ze b ow y m i c m e n t a r - ny m, p o p ro s t u nie j e s te m p e w ie n, c z y t a k ie g o ro - dz aj u zda nia b ę d ą mi j e s zc ze p r z yc h o dz ić d o g ł ow y. Zda nia d o t yc z ą c e f ikc ji lite ra c k iej i dial o g ów o ra z in n e e l e m e n t y m a te r ii p roz a to r s k iej c z y p ow ie - ś c iow ej. B liżej p r z y k u ł e m się w o s t a t nic h la t a c h d o pis a nia dz ie n nika, m ój c z a s t ro c h ę się s k u rc z y ł i t r u dn o mi w yo b ra z ić s o bie pis a nie p ow ie ś c i. Prę - dzej o p ow ia da ń, al e te ż nie t a k ł a t w o. Rzeczywistość jest bardziej atrakcyjna niż żywioł powieściowy? To z al e ż y, c o c zł ow ie ka p o nie sie. W dz ie n nik u o c z y w iś c ie kł a mię w ż y w e o c z y il e w l e z ie, c z y li, m oim zda nie m, u p raw ia m f ikc j ę lite ra c k ą c o się zo - w ie i ro bię to w ie l o k ro t nie z dz ik ą p r z y j e m n o ś c ią, c z y li pis zę t a k z wa ny ł że - dz ie n nik. P a r t ia mi o c z y - w iś c ie, b o p a r t ia mi. Ta k s a m o pis a ł e m c z y s to f ik - c y j n e o p ow ia da nia, k tó re w yg lą da ł y na p r ze u ro c ze w s p o m nie nia z d o m u ro dz in n e g o, a w s z y s t ko - o d A d o Z - by ł o p r ze ze m nie w y my ś l o n e. W dz ie n ni - k u m a m p o d o b n ą z a b aw ę. M ożna w nim na pis a ć o p ow ia da nie i z a m a r kowa ć p o c z ą te k p ow ie ś c i i na - pis a ć kawa ł e k e s ej u i z a mia s t m ę c z y ć się pis a nie m o p ow ia da nia z dz ie c iń s t wa pie rd... ln ą ć z w y kł e w s p o m nie nie z te g o dz ie c iń s t wa b e z s p e c j alnyc h znie ks z t a ł c e ń. Alb o na o d w ró t - w s z y s t ko znie - ks z t a ł c ić. D la te g o j e s t to b a rdzo p o c ią gaj ą c a fo r m a, daj e m n ó s t w o rozm ait yc h m ożliw o ś c i. Bohaterowie Wielu demonów, mieszkańcy miejscowości Sigła na Śląsku Cieszyńskim, żyją w stanie nietolerancji bezobjawowej. Na czym to zjawisko, pana zdaniem, polega we współczesnej rzeczywistości? D z isiaj by ł o by to f in e z y j n e z j aw is ko, p o nie wa ż w s p ó ł c ze s na P o ls ka j e s t k raj e m w ie l o o bj aw ow ej nie to l e ra n c ji. N a to mia s t zda r z a się i j e s t to, j a k s ą - dzę, b a rdzo g roźn e, k ie d y nie to l e ra n c ji nie w ida ć, c h o c ia ż j e s t. M ów imy o d e m o na c h p ozo r nie b a rdzo g ł ę b o ko u ś pio nyc h, al e ł a t w yc h d o p r ze b u dze nia. Nie p o rów ny wa ł by m tej s y t ua c ji z m oim dz ie c iń - s t w e m lu te ra ń s k im a ni z s y t ua c j ą lu t rów w P o ls c e, a ni z o b e c ny m ż yc ie m p o lit yc zny m w na s z y m k ra - j u. W ydaj e mi się, że t a k z a c zę ł a się w la t a c h 9 0. w oj na w J u g o sł aw ii. S e r b ow ie i C h o r wa c i p r ze z dz ie się c io l e c ia ż y li o b o k sie bie w w ie lk iej zg o dz ie i na g l e, g d y w y bił a g o dz ina, z a c zę li s o bie p o dr z y - na ć ga rd ł a, b o by ł a k u m u la c j a nie to l e ra n c ji b e zo b - j aw o w ej. N aj pie r w j e s te ś my p r z y j a c ió ł mi, b ra ć mi i p o m a ga my s o bie, a w d u c h u is t niej e j a k iś ro dz aj w ro g o ś c i, k tó r y w t aj e m nic z y, a m oże w b a rdzo p ro - s t y s p o s ó b, k u m u luj e się. Ja k m ów ił Ko ł a kow s k i: Nie m a ż a dnyc h p raw his to r yc znyc h z w y j ą t k ie m j e dn e g o - lu dz ie z aw s ze znaj d ą p ow ó d, że by w y r z y - na ć się naw z aj e m. Podobno nie przeczytał pan scenariusza ekranizacji Pod Mocnym Aniołem Smarzowskiego. Dlaczego? O c z y w iś c ie, że nie p r ze c z y t a ł e m. To j e s t s p rawa Sm a r zow s k ie g o. J e s te m z w o l e n nik ie m s zko ł y, k tó ra w y znaj e, że k raw ie c s z y j e u b ra nia, a m u ra r z d o my b u d uj e, j a k pis a ł Tu w im p r ze d w oj n ą. Ja pi - s zę, a Sm a r zow s k i ro bi f ilmy. To p o pie r w s ze. P o dr u g ie : m oj e ś la d ow e d o ś w ia d c ze nia z a da p t a c j a - mi by ł y t a k ie, że naw e t j e ś li to nie ir y t uj e, to j e s t b a rdzo dz iw n e. M oj e to? Nie m oj e? Tr ze b a w ię c to zo s t aw ić, z a c h owa ć się u p r zej mie : j e ś li s p r ze da ł o się p rawa, j e ś li w z ię ł o się ka s ę, to j e s t to j u ż c u dz y u t w ó r. Nie w o ln o w pie r.. a ć się w nic re ż y s e row i. P o t r ze c ie : j e s t s t a re p ow ie dze nie te a t raln e, k tó re d o t yc z y w t y m w y p a dk u f ilm u - d o b r y a u to r to m a r - t w y a u to r. I j a się d o te g o s to s uj ę, s t a ra m się by ć m a r t w y m a u to re m. A j e s te m j u ż w t a k im w ie k u, że r u ra m nie nie p ali z c ie kaw o ś c i, j a k w yg lą da s c e na - r iu s z, k to b ę dz ie g ra ł itd. P oz a t y m nie p r ze p a da m s p e c j alnie z a t ą ksią ż k ą i w o g ó l e nie lu bię pij a ków. Rozmawiała Magdalena Walusiak Zdanie z powieści Wiele demonów, z którym Jerzy Pilch w pełni się zgadza: W istocie jest jedna historia. Spod wszystkich, leżących jedna na drugiej jak w zbiorowej mogile, opowieści prześwieca jedna żywa opowieść. Człowiek rodzi się na dnie straszliwej czeluści, żyje nie wiadomo po co i umiera w męczarniach. Innej opowieści nie ma. J e r z y P il c h Wiele dem o n ów 2+1 6

7 na książki z Tomu Kultury nowości to kupisz tylko w u Wychodzi na to, że historii jest nieskończenie mnogo. Złuda. Złuda jeszcze większa niż aniołowie tańczący na dachu filharmonii. W istocie jest jedna historia. fra gm e n t ksią żk i Jer z y Pilch Wiele demonów Wydawnict wo Wielka Litera W pier wszej o d 5 lat p ow ie ś ci Pilch p owrac a na ro dzinny luter - ski Śląsk Ciesz yński. Dawkując c z ytelnikom zagadki i p o c zę ś ci sensac y jną intr ygę, snuje historie mieszkańców Sigł y. To prawdziwe ś w ięto op ow ie ś ci mądrej i rozbuchanej, snutej b o gat ym jęz ykiem, a zarazem mów iącej o sprawach najważniejsz ych to kupisz tylko w u na książki z Tomu Kultury C arla M ontero Szmaragdowa tablica D om W ydawnic z y Rebis His t o r ia i w s p ó ł c ze s n o ś ć, mił o ś ć i w oj n a, z a k a z a ny r o m a n s i d z ik a z a zd r o ś ć, t aj e m nic z y o b r a z i o p ę t a nie c h c iw o ś c ią t a w s p a - nia ł a p o w ie ś ć z a c hw y c a, p r ze r a ż a i w c ią g a b e z r e s z t y. M a d r y t, p o c z ą t e k X X I w ie k u. A n a p r a c uj e w M u ze u m P r a d o, p r o w a d z i s p o koj n e ż y c ie u b o k u Ko n r a d a, b o g a t e g o nie mie c k ie g o ko l e kc j o n e r a d z ie ł s z t u k i, a ż d o c hw ili, g d y p e w ie n lis t n a pis a ny p o d c z a s II Woj ny Św ia t o w ej n a p r o w a d z a Ko n r a d a n a ś la d t aj e m nic ze g o o b r a z u A s t r o l o g ", p r z y pis y w a n e g o Gio rg i o n e m u, m a la r zo w i e p o k i r e n e s a n s u. S k u s zo ny w ie lk ą w a r t o ś c ią t e g o d z ie ł a, p r ze ko n uj e A n ę, że b y z aj ę ł a s i ę j e g o p o s z u k iw a nie m. Mim o pi ę t r z ą - c y c h s i ę t r u d n o ś c i A n a o d k r y w a nie t y lko z aw ił e l o s y r o d z iny, k t ó r a o d p o ko l e ń s t r ze że A s t r o l o g a", a l e i nie z w y kł ą p r aw d ę, k t ó r a c a ł ko w ic ie z mie nia j ej ż y c ie. 7

8 książki 2+1 J o anna M. C hmielewska Karminowy szal* W ydawnic t wo M G M a r y s ia, M a r t a i M a g d a. P r ze z j a - k iś c z a s b a rd zo s o bie b lis k ie, l e c z ic h d z ie c i ę c a p r z y j a ź ń nie p r ze - t r w a ł a r oz s t a nia. P o la t a c h s p o t y - k aj ą s i ę p o n o w nie. P r z y g r z a ny m w inie w P iw nic y p o d Lili o w y m K a p e l u s ze m o k a z uj e s i ę, że k a ż d a z nic h u k r y w a t ę s a m ą t aj e m nic ę. M a r ia, M a r t a i M a g d a l e n a p o s t a - n aw iaj ą z a m k n ą ć t r u d ny r ozd z ia ł s w oj e g o d z ie c iń s t w a w s p o s ó b ni e ko ni e c z ni e zg o d n y z o g ó l ni e p r z y j ę t y mi n o r m a mi s p o ł e c z ny mi. D o k ą d z a p r o w a d z i j e t a d r o g a? G ré g oire D ela c o u r t Lista moich zachcianek W ydawnic t wo D r zewo B ab el J o c e l y n e G u e r b e t t e, w ł a ś c ic ie lk a p a - s m a n t e r ii w mie ś c ie A r r a s, w y p e ł nia n a c hy bił t r a f ił l o s n a l o t e r ii. I n a g l e pie nią d ze s p a d aj ą j a k m a n n a z nie b a. I J o c e l y n e z a c z y n a s p o r z ą d z a ć lis t y. Lis t ę s w oic h p o t r ze b. Lis t ę s w oic h z a c h c ia n e k... Ignacio Mart ínez de P is ón Gierki W ydawnic t wo B ona PREMIERA Tr z y s i o s t r y o p o w ia d aj ą his t o r i ę s w oj e g o t r u d n e g o d oj r ze w a nia w c ie niu ś mie r c i oj c a. Nie w ie d z ą n aw e t, il e t aj e m nic s k r y - w aj ą p r ze d s o b ą n aw z aj e m. C z y t e lnik p oz n aj e s ko m p liko w a ny ś w ia t ko bie c y c h e m o c ji, nie p oz b aw i o ny c h ł o d n ej k a lk u la - c ji i p r z y g o d ny c h mił o ś c i. Lorena Mart ín D. Dom tajemnic W ydawnic t wo B ukow y L as Tr z y his t o r ie, k t ó r e w y p a r t o z p a mi ę c i. Tr z y k r aj e M e k s y k, His z p a nia i P o l s k a. Tr z y ko bie t y, k t ó r y c h l o s y s p l o tł y s i ę w j e d n o D e biu t a m e r y k a ń s k iej a u t o r k i, k t ó r a p r z y j e c h a ł a d o n a s ze g o k r aj u, b y s z u k a ć z a g ini o n ej c zę ś c i r o d z iny, a z n a la - zł a m a t e r ia ł n a k s ią ż kę. C aroly n Egan Teraz i zawsze W ydawnic t wo Znak Mił o ś ć, k tó rej nic nie p o ko n a. M aj a p r ze - g r y wa walkę ze s t ra s zn ą c h o ro b ą. W k ró t - c e b ę dz ie m u s ia ł a o d ej ś ć. J e dn a k j e s zc ze nie te ra z. P o t r ze b uj e c z a s u, by p o m ó c n aj b liż s z y m u ł oż y ć ż yc ie o d n o wa. P ię k na i w zr u s z aj ą c a o p o w ie ś ć o t y m, że c i, k tó r z y ko c h aj ą, nig d y nie o d c h o dz ą n a z aw s ze. Paul Aus te r Sunset Park W ydawnic t wo Znak P u l s uj ą c y e m o c j a mi ś w ia t N o w e g o J o r - k u. Mil e s m u s ia ł z nik n ą ć b e z s ł o w a i ze - r w a ć ko n t a k t y z r o d z in ą. P ila r, z my s ł o w a Ku b a n k a, m a r z y o t y m, b y o p u ś c i ć d o m r o d z in ny i ż y ć w zg o d z ie z w ł a s ny mi u c z u - c ia mi. Ł ą c z y ic h p r z y p a d ko w e s p o t k a nie. R o d z i s i ę p o ż ą d a nie i mił o ś ć, k t ó r ą m u s z ą u t r z y my w a ć w t aj e m nic y. J. K. R o w lin g Trafny wybór W ydawnic t wo Znak B a r r y nie ż y j e. Ta nie s p o d z ie w a n a ś mie r ć p o g r ą ż a P a g fo rd w c h a o s ie. N a j aw w y c h o d z ą t aj e m nic e mie s z k a ń c ó w. W y b u c h a w oj n a b o g a t y c h z bie d ny mi, n a s t o la t kó w z r o d z ic a mi, w oj n a żo n z m ę - ż a mi i n a u c z y c ie li z u c z nia mi. Kt o p r zej - mie w ł a d zę p o B a r r y m? *Oferta dostępna w wybranych salonach. M o Ya n Kraina wódki W ydawnic t wo W. A. B P o w i e ś ć j e d n e g o z n aj b a r d z i e j c e ni o - n y c h w s p ó ł c z e s n y c h p i s a r z y c hi ń s k i - c h, n a g r o d z o n e g o li t e r a c k ą n a g r o d ą N o - b l a. M i e j s c e m a kc j i j e s t o d l e g ł a k r ai n a C hi n - A l k o h o l a n d i a. Ś l e d c z y z P e k i n u D i n g G o u 'e r b a d a z a g a d k ę p r a k t y k k a ni - b a li s t y c z n y c h, k t ó r y c h r z e k o m o d o p u s z - c z aj ą s i ę f u n kc j o n a r i u s z e p a r t y j ni. M o Ya n Obfite piersi pełne biodra W ydawnic t wo W. A. B. O b f it y mi pie r s ia mi i p e ł ny mi bi o d r a mi n a t u r a o b d a r z a ko bie t y z r o d z iny S h a n g - g u a n, mie s z k aj ą c ej w m a ł ej c hiń s k iej w i o - s c e, w p r o w in c ji S h a n d o n g. O d o b f it y c h pie r s i i m a t c z y n e g o m l e k a u z a l e ż nio ny j e s t n a r r a t o r p o w ie ś c i, d ł u g o w y c ze k iw a - ny s y n, b r a t o ś miu s t a r s z y c h s i ó s t r Woj c ie c h N ow ic k i Ro b e r to Paz z i Salki* Konklawe W ydawnict wo Czarne W ydawnic t wo W. A. B. S a lk i " t o nie s pie s z n a p o d r ó ż w c z a s ie i p r ze s t r ze ni. Woj c ie c h N o w ic k i w y ł u - s k uj e z p r ze s zł o ś c i d z iej e s w oic h k r e s o - w y c h p r zo d kó w, ic h w s p o m nie nia, o b aw y i k r z y w d y, t w o r z ą c u niw e r s a lny o b r a z t ę - s k n o t y i l ę k u. To t a k że o p o w ie ś ć o c ią g n ą - c ej w d a l e k i ś w ia t w ł ó c zę d ze z d o m a mi w g ł o w ie i p o c z u c ie m b e zd o m n o ś c i. Zmarł p apie ż. Tr wa ko nk lawe. Mijają dni, t yg o dnie i mie siąc e, j e dnak z ko mina Ka - plic y Sy kst y ńsk iej nie w yd o by wa się bia ł y dym. P owoli w ie rni, a nawe t m e dia t ra c ą z ainte re s owanie o b ra dami... Tak dz iej e się d o c hw ili, k ie dy o pinią p ublic zną wst r z ąs ają dz iw n e info rma cj e, d o cie rając e z z a murów p apie sk iej stolic y

9 na książki z Tomu Kultury nowości e-book Nic o la D o h e r t y Tylko się nie zakochaj Włoski zawrót głowy W ydawnict wo Pas c al S ł o n e c z n a Sy c y lia w t o w a r z y s t w ie d w ó c h p r z y s t oj ny c h m ę żc z y z n? Ty lko s i ę nie z a ko c h aj, Alic e! D z ie w c z y n a n a w y s p ę j e d z ie d o p r a c y m a p o m ó c s ł y n n e m u a k - t o r o w i n a pis a ć a u t o bi o g r a f i ę. U r o k i Sy c y - lii d aj ą s i ę w e z n a k i Im o g e n Ed wa rd s -J o n e s Ślubny Babylon W ydawnict wo Pas c al Szo k uj ą c e w y z n a nia w e d din g p la n n e r a o k u lis a c h n aj pi ę k niej s ze g o d nia w ż y c iu! P oz n aj c a ł ą p r aw d ę o b r a n ż y ś l u b n ej. To, c o p r ze c z y t a s z, p r z y p r aw ia o d r e s zc ze! D o w ie s z s i ę, j a k nie d a ć s i ę o s z u k a ć o rg a - niz a t o r o m p r z y j ę c ia, c ze g o nie s e r w o w a ć s w oim g o ś c i o m. H enning Mankell Mózg Kennedy'ego W ydawnic t wo W. A. B. D ia g n oz a HI V " b r z mi j a k w y r o k. M n ó - s t w o l u d z i g ł o w i s i ę, j a k t e n w y r o k a n u l o w a ć, a p r z y o k a z ji... d o b r ze z a r o - bi ć. Nie w a ż n e, il e p r z y t y m s t r a c ą in ni - pie nią d ze, zd r o w ie, ż y c ie. M n o ż ą s i ę ze s p o ł y i la b o r a t o r ia o p r a c o w uj ą c e fo r - m u ł ę l e k u n a HI V. Ws z y s t k ie t e d z ia ł a - nia o w ia n e s ą t aj e m nic ą, a w g r ę w c h o - d z ą z aw r o t n e s u my. Nic d z iw n e g o, że p oj aw iaj ą s i ę t e o r ie s pis ko w e i nie l e g a l - n e p r a k t y k i. N a t r o p j e d n ej z t a k ic h a fe r w p a d ł H e n r y k C a n t o r... *Oferta dostępna w wybranych salonach Ewa St a chniak Katarzyna Wielka W ydawnic t wo Znak To n a pis a n a z o g r o m ny m r oz m a c h e m p o w ie ś ć, k t ó r a p oz w a la z aj r ze ć, nic z y m p r ze z d z iu r kę o d k l u c z a, d o ko m n a t i a l - kó w P a ł a c u Zim o w e g o, b y o d k r y ć his t o r i ę p r ze mia ny i d o c h o d ze nia d o w ł a d z y j e d n ej z n aj ś mie l s z y c h i n aj b a rd z iej b e z w zg l ę d - ny c h ko bie t w his t o r ii. Rae Morr is Makijaż w mgnieniu oka* W ydawnict wo Galakt yka Ra e M o r r is s t w o r z y ł a id e alny p o ra dnik dla w s p ó ł c ze s nyc h z a bie ga nyc h ko bie t. Au - to r ka dz ie li s ię s w oj ą w ie dz ą, zdra dz aj ą c p ro s te m a k ij a żo w e t r ik i. D z ię k i nim ka żda z n a s m oże s ię n a u c z y ć, j a k w y ko n a ć pię k - ny m a k ij a ż w z al e d w ie k ilka c hw il. Port ia Da C ost a Do utraty tchu G rupa W ydawnic za Foks al M ł o d a bib li o t e k a r k a G w e n d o l y n n e P r i - c e p e w n e g o d nia z n aj d uj e w s ł u ż b o w ej s k r z y n w ni o s k i i u w a g i nie z w y kł ą ko r e s p o n d e n c j ę. Er o t y c z n e lis t y mił o s n e, p e ł n e pik a n t ny c h s zc ze g ó ł ó w, z a a d r e s o - w a n e w ł a ś nie d o niej. Kim j e s t t aj e m nic z y N e m e z is p o d pis uj ą c y s i ę p o d lis t a mi? G raż yna Plebanek Nielegalne związki W ydawnic t wo W. A. B. Mił o ś ć i zd r a d a z p u n k t u w id ze nia m ę ż- c z y z ny. O p o w ie ś ć o u c z u c iu, k t ó r e nie m a p r aw a is t nie ć, a z a r a ze m a n a liz a s t r u k t u r s p o ł e c z ny c h o g r a nic z aj ą c y c h w o ln o ś ć c zł o w ie k a, w ikł aj ą c y c h g o w r o l e, k t ó r y c h nie j e s t w s t a nie w y p e ł ni ć. Dav id B eat y Pilot. Naga prawda W ydawnic t wo W. A. B. Za tr z y c z warte wsz yst k ich w ypadków lo t - nic z ych o dp ow iada b łąd c złow ieka. Udział te go c z ynnika p ozost aje niezmienny. R zad - ko pr z yc z yną kat astrof s ą nie dost ate c zne umiej ę tn oś ci w zak re sie pilo t ażu, spada te ż lic zba w ypadków z p owo dów te chnic znych. Wię kszoś ć trag ic znych zdar zeń to kons e - k wencja prost ych b łę dów i p omy łek... Mat t B o n durant Hrabstwo ponad prawem W ydawnict wo Anakonda Ży wa i w y ra z is t a p roz a M a t t a B o n d u ran - t a b u dz i d o ż yc ia a u te n t yc zn e p o s t a c i, ich ciemn e intere s y, zm owę milc zenia i p ra g nie nia s e rc. J e g o p r ze nik liw y o b ra z ś w ia t a t argan e g o namię t n o ś c iami, p r ze - m o c ą i rozp a c z ą, j e s t ró w nie w zr u s z aj ą c y, c o w s p a nia ł y. na książki z Tomu Kultury Nik k i G emm ell Obnażeni G rupa W ydawnic za Foks al M ę ż a t k a, z n u d zo n a s w oim ż y c ie m i m o - n o t o n ny m m a ł że ń s t w e m, p e w n e g o d nia o d k r y w a, że m ą ż zd r a d z a j ą z j ej n aj l e p s z ą p r z y j a c i ó ł k ą. To dla niej im p u l s, że b y z a - c z ą ć ż y ć b a rd z iej s a m o l u b nie i r e a lizo w a ć w ł a s n e m a r ze nia i p r a g nie nia. W j ej ż y c iu p oj a w ia s i ę G a b r ie l... Nik k i G emm ell Przebudzeni G rupa W ydawnic za Foks al To la to by ł o w y j ą t ko w e. O n a, s am o t na n a s to la t ka, z a p a mię t a j e n a c a ł e ż yc ie. P ier ws za miłoś ć, namię t n oś ć, p oż ądanie, t a k s t a ra n nie s k r y wa n e p r ze d oj c e m i m a - c o c h ą. O n j e s t pis a r ze m, p o s z u k uj ą c y m n a tc h nie nia, k tó r y z a s z y ł s ię n a w si, że by p ra c o wa ć. Pr z y p a dko w e s p o t ka nie w j e g o d o m u n a z aw s ze o dmie ni ż yc ie ic h o b oj g a. 9

10 książki nowości Magdalena Makarowska Jedz pysznie i zdrowo w ciąży W ydawnic t wo Fe er ia K s ią ż k a p o r a d nik dla ko bie t w c ią ż y i ic h n aj b liż s z y c h. Au t o r k a w p r z y s t ę p ny s p o s ó b p r e ze n t uj e z n a c ze nie i z a s a d y zd r o w e g o o d ż y w ia nia w c ią ż y, o b a la mit y i d o r a d z a, j a k p o ko n a ć c ią żo w e d o l e g li - w o ś c i. Paul K leinman Kupa wiedzy* W ydawnict wo Pas c al Ku p a w ie d z y t o pie r w s z a k s ią ż k a d o c z y t a nia w u bik a c ji! P oz w ó l s o bie n a o d - b y c ie e d u k a c y j n ej p o d r ó ż y. Nic z y m k r ó l, nie w s t aj ą c z t r o n u, c z y t aj w ś w ią t y ni d u m a nia. O k u p uj t e r y t o r ia w ie d z y. B ą d ź j a k p a pie r t o a l e t o w y : c h ł o ń i r oz w ij aj s i ę. Ta k s ią ż k a z a s t ą pi s t o s y c z a s o pis m. Zbigniew Lew -St arow ic z, Kr yst yna Roman owska Lew-Starowicz o rozkoszy Wydawnict wo Czer wone i Czarne Wsz ystko, c o ch cielibyś cie w ie dzie ć o s eksie, ale wst ydzicie się zapy t a ć Nie py t ajcie, pr ze c z y t ajcie! Profe s or Zbigniew Lew - -St arow ic z fas c ynując o m ów i o sztu c e ko chania. Daje mn óst wo rad, jak spraw ić, żeby ob u dzić w s obie i u partnera s eksualny t a - lent. Kont ynua cja b e st s ellerowej s er ii O ko bie c ie, O m ę żc z y ź - ni e, O miłoś ci. Al e ksiej Ka d o c znikow Wojskowa walka wręcz* W ydawnic t wo AHA K s ią ż k a w z n a ko mit y s p o s ó b nie t y lko o pis uj e s y s t e m w a lk i w r ę c z, a l e u mie s z - c z a g o w s ze r s z y m a s p e kc ie j a ko s y s t e m p r ze t r w a nia w e k s t r e m a lny c h s y t u a c j a c h i w a r u n k a c h. W p u b lik a c ji m a my his t o - r y c z n e o pis y w a lk i w r ę c z, p o d s t aw y m e - c h a nik i, ć w ic ze nia w p r o w a d z aj ą c e Adharanan d Finn Dogonić Kenijiczyków* W ydawnict wo Galakt yka D o g o ni ć Ke nij c z y kó w t o j e d n o c ze ś nie r e la c j a z w nik liw y c h b a d a ń i o pis o s o bis t ej p r z y g o d y. To o p o w ie ś ć dla k a ż d e g o, k t o k ie d y ko l w ie k z a s t a n aw ia ł s i ę, dla c ze g o Ke nij c z y c y s ą t a k s z y b c y i c ze g o m o g lib y - ś my s i ę o d nic h n a u c z y ć. *Oferta dostępna w wybranych salonach. J o an Marq u e s Lider(ka) z krwi i kości W ydawnic t wo GWP To, j a k a j e s t e ś, z a l e ż y t y lko o d c ie bie. D z i ę k i t ej k s ią żc e p oz n a s z s t y l p r ze w o - d ze nia, k t ó r y j e s t s k u t e c z ny w k a ż d y c h w a r u n k a c h. D o w ie s z s i ę, j a k s t a ć s i ę ś w ia d o m ą lid e r k ą i w y d o b y w a ć p o t e n - c j a ł z o s ó b p o d ą ż aj ą c y c h z a t o b ą. D o p a s uj s i ę d o o t o c ze nia. Ko r z y s t aj z in t e lig e n c ji e m o c j o n a ln ej William Po undstone Czy jesteś wystarczajaco bystry, żeby pracować w Google? W ydawnic t wo SQN K s ią ż k a p r o w a d z i c z y t e lnik a p r ze z z a s k a - k uj ą c e r oz w ią z a nia d z ie s ią t kó w w y m a g a - j ą c y c h p y t a ń z a d aw a ny c h p o d c z a s r oz - m ó w o p r a c ę i z w r a c a u w a g ę n a is t o t n o ś ć k r e a t y w n e g o my ś l e nia. Anna Lew it t Dieta garstkowa* 140 przepisów na zdrowie W ydawnic t wo Ro dzinne Ko l ej ny p o r a d nik a u t o r k i b e s t - s e ll e r a J e d ze nie t o l e c ze nie. K s ią ż k a z aw ie r a 14 0 u nik a l - ny c h p r ze pis ó w n a p o t r aw y zg o d n e z z a s a d a mi d r Le w it t. Au t o r k a p o ś w i ę c ił a t e ż s p o r o n a o pis a nie p r o g r a m u die t y g a r s t ko w ej, k t ó r a j e s t p r aw - d o p o d o b nie j e d y n ą s k u t e c z n ą die t ą dla w s z y s t k ic h t y c h, k t ó - r z y o d c h u d z aj ą c s i ę, nie c h c ą r e z y g n o w a ć z p r z y j e m n o ś c i j e d z e ni a

11 na książki z Tomu Kultury nowości Fe rdinan d vo n S c hira c h Przestępstwo W ydawnic t wo W. A. B. Tematem każde go z j e denastu o p ow ia - da ń Fe rdinan da vo n S c hira c h a j e s t c z y n karalny o ra z w y mia r s p raw ie dliw o ś c i. Ws z y s t k ie his to r ie, p r ze ds t aw io n e z p e r - s p e k t y w y a d w o ka t a o b ro ń c y, zo s t a ł y p re - c y z y jnie s ko ns t r u o wa n e i o t w ie raj ą p r ze d nami ś w ia t p ro c e su s ą d owe g o. Fe rdinan d vo n S c hira c h Sprawa Colliniego W ydawnic t wo W. A. B. Wa żna p ow ie ś ć a u to ra b e s t s elle row yc h o p ow ia dań k r yminalnych! Vo n S chira cha n aj b a rdz iej in te re s uj e s a m m o t y w, c ie kaw i g o, c o p c h a lu dz i d o c z y n ó w, d o k tó r yc h na p ozó r nie by liby zd o lni, p o ka z uj e, że g ranic a mię dz y p raw e m a b e zp raw ie m j e s t b a rdzo c ie n ka. Fe rdinan d vo n S c hira c h Wina W ydawnic t wo W. A. B Ko nt ynua cja b e st s elle rowe g o Pr ze stę p - st wa Ferdinan da vo n S chira cha, k tó re u ka z a ł o się w w ie lu k raj a c h i s t a ł o lite ra c k ą s e ns a c j ą. N ow y to m o p o w ia da ń p r z y n o si his to r ie k rą ż ą c e w o kó ł t a k ic h z a ga dnie ń j a k zb ro dnia i s u mie nie, u drę ka i p o c z u c ie s p raw ie dliw o ś c i, nie w in n o ś ć i lite ra p rawa. Ewa St a chniak Ogród Afrodyty W ydawnic t wo Znak P o w ie ś ć a u t o r k i b e s t s e ll e r o w ej K a t a r z y - ny W ie lk iej. P o r y w aj ą c a his t o r ia bie d n ej g r e c k iej d z ie w c z y ny, k t ó r a p r zeis t o c z y ł a s i ę w u l u bie nic ę s a l o n ó w X V III - w ie c z n ej Eu r o p y, p o l s k ą a r y s t o k r a t kę, p r z y j a c i ó ł kę k r ó la P o nia t o w s k ie g o i k s i ę c ia P o t i o m - k in a. To p o w ie ś ć o s iln ej ko bie c ie, k t ó r a d o ko n a ł a r ze c z y nie m o ż liw ej. Peter Heller Gwiazdozbiór Psa Postapokaliptyczna przypowieść o człowieku, samolocie i psie i o nadziei, która żyła, mimo że świat wokół umarł W y d aw nic t w o In s ig nis P or y wając a, w zr us zając a, p e łna na dziei, ch o ć pr zejmując o smutna op ow ie ś ć o c złow ieku, któr y ż y je w ziejąc ym p ustką, pr zep e łnionym p o c zu ciem strat y ś w ie cie; op ow ie ś ć o t ym, c z ym go tów je st zar y z ykowa ć, by o dz yska ć w ię ź z innymi i p e ł - nię c złow ie c zeńst wa. D la t ych, któr z y myślą, że D ro ga M c C ar - thy e go to ost atnie słowo w p ost ap okalip t yc znej b eletr yst yc e. Ma łgor zat a Kalicińska, B asia G rab ow ska Irena W ydawnic t wo W. A. B Tr z y kobiet y: córka, matka i babka. Jagna sp e łnia się zawo dowo, jej matka D orota wo - lałaby żeby córka w yszła za mąż. Jagna źle znosi brak akceptacji, ale domyśla się, że pr z y - c z yna konfliktu tk w i głębiej. Kobiet y o ddalają się o d siebie. Wte dy wkrac za babka Irena. M a g dal e na Wit k ie w ic z Szkoła żon W ydawnic t wo Filia J u lia j e s t ś w ie żo p o r oz w o d z ie. B a rd zo ś w ie żo. D o kł a d nie pi ę ć g o d z in i d w a d z ie - ś c ia s ie d e m min u t. Wł a ś nie o pij a w k l u bie z p r z y j a c i ó ł k a mi p o w r ó t d o s t a n u w o ln e - g o, k ie d y w l o t e r ii w iz y t ó w ko w ej w y g r y - w a t aj e m nic ze z a p r o s ze nie d o l u k s u s o w e - g o s p a o nie t u z in ko w ej n a z w ie na książki z Tomu Kultury S a die Mat t h ews Sekrety po zmierzchu Wydawnict wo Hachette Mił o ś ć d o D o minic a z u p e ł nie m nie o d - mie nił a. W y r ze kł a m s i ę s a m ej s ie bie, o d - d a ł a m s w e s e r c e D o minic o w i i z a u fa ł a m m u, j e d n a k o n m nie z aw i ó d ł... P r o w o k a - c y j n a, w y s z u k a n a, p e ł n a ż y c ia i u w o d z i- c ie l s k a s e r ia P o Z mie r zc h u t o e s e n c j a nie - o d p a r t ej p r z y j e m n o ś c i, k t ó r ej w s z y s c y p o w in ni z a ko s z t o w a ć. G e o rg e O r w e ll Hitler, Stalin, Dali i Czerwony Kapturek W ydawnic t wo C zer wone i C zarne W y b ó r nie w ydanyc h d o t yc h c z as w P o ls c e 3 8 e s ej ó w, o p o w ia da ń, re c e n z ji, lis tó w i fe - lie to n ó w G e o rg e a O r w e lla. Zn aj d uj ą się t u u t w o r y m ł o dz ie ń c ze (m.in. z a b aw n a j e d - n o a k tó w ka Wo ln a w o la ), s zk ic e lite ra c - k ie, re p o r t ażowe wsp o mnie nia... 11

12 książki 2+1 Nels on D e Mille Pantera W ydawnict wo Fabr yka S ens acji R o k D e t e k t y w J o h n C o r e y i j e g o żo n a K a t e a g e n t k a FB I - p r z y ł ą c z aj ą s i ę d o s p e c j a ln ej g r u p y fe d e r a ln ej, p r ze - r z u c o n ej n a t e r e n J e m e n u. O f ic j a lnie m aj ą o ni w y j a ś ni ć w ą t k i, p r o w a d zo n e - g o o d p o n a d t r ze c h la t, d o c h o d ze nia w s p r aw ie t r a g e dii a m e r y k a ń s k ie g o o k r ę t u w oj e n ny C o l e, k t ó r y zo s t a ł z nis z - c zo ny w w y nik u s a m o b ój c ze g o a t a k u b o m b o w e g o, p r ze p r o w a d zo n e g o p r ze z z a m a c h o w c ó w z Al - K a' id y. Nie o f ic j a l - ny m c e l e m mis ji j e s t j e d n a k zlik w id o - w a nie c zł o w ie k a, k t ó r y b y ł m ózg ie m c a ł ej a kc ji, z n a n e g o j a ko P a n t e r a. Ad a m B la ke Kod Demona Wydawnict wo Hachette A p o k a lip s a zo s t a ł a p r ze p o w ie d z ia n a. Św ia t s i ę ko ń c z y. Z a c z y n a s i ę p r z y g o d a. Z M u ze u m B r y t y j s k ie g o zo s t aj e s k r a d z i o - n a X V II - w ie c z n a k s ią ż k a d z ie ł o o b ł ą k a - n e g o p r o r o k a, k t ó r y p r ze w id z ia ł A p o k a - lip s ę. Ż a d n a z j e g o k a t a s t r o f ic z ny c h w iz ji nie s p e ł nia s i ę. A ż d o t ej p o r y... C hr is sie Wellington Bez ograniczeń* W ydawnict wo Galakt yka W d z ie c iń s t w ie C h r is s ie We llin g t o n t r u d - n o d o s z u k a ć s i ę z a d a t kó w n a p r z y s zł ą mis t r z y ni ę ś w ia t a. Nie b y ł a c u d o w ny m d z ie c k ie m, a p s e u d o nim M u p p e t b a rd z iej koj a r z y s i ę z nie zd a r n o ś c ią niż ze s p o r t o - w y m t a l e n t e m. Au t o r k a z a bie r a c z y t e lni - k a w nie z w y kł ą p o d r ó ż p o ś w ie c ie. D an Manp to n Viper. Pilot F-16 W ydawnict wo Pas c al J e s t ż y wą t a rc z ą dla p o c is kó w z ie - mia - p ow ie t r ze. Ma unik ną ć ze st r ze - l e nia i znis zc z y ć c e l e n a z ie mi. B y ł w Ira k u, Ko s o w ie i n a I w oj nie w Z a - to c e P ersk iej, gdzie uratowa ł o ddzia ł M a r in e s. To p rawdz iwa his to r ia j e d - n e g o z najsk u te c zniejs z yc h pilo tów F -16 w his to r ii l o t nic t wa. H a m p to n daj e w g lą d w s zko l e nie i mis j e b oj o - w e e lit y pil o tó w w oj s ko w yc h D z i - k ic h Ł a s ic. O to j e g o his to r ia. Robin C o ok Nano D om W ydawnic z y Rebis N aj n o w s z a p o w ie ś ć mis t r z a t h r ill e r a m e - d y c z n e g o. P ia G r a zd a ni, pi ę k n a s t u d e n t k a m e d y c y ny, s k u s zo n a m o ż liw o ś c ia mi, j a - k ie p r ze d m e d y c y n ą o t w ie r a s z y b ko r oz - w ij aj ą c a s i ę n a n o t e c h n o l o g ia, z a t r u d nia s i ę w N a n o, ś c iś l e s t r ze żo ny m in s t y t u c ie n a n o t e c h n o l o g ic z ny m. O ś r o d e k o k a z uj e s i ę j e d n a k miej s c e m p e ł ny m s e k r e t ó w... Mar ius z Wollny Krwawa jutrznia W ydawnic t wo Znak D n o C z a r c ie g o O k a s k r y w a s t r a s z n ą t aj e m nic ę. P e ł n o w nim o k a l e c zo ny c h l u d z k ic h z w ł o k, a k a ż d e z c ia ł p oz b aw io n o g ł o w y. O ko lic e S a m b o r a n aw ie d z ili c z a r - ni j e ź d źc y. Siej ą g r ozę w ś r ó d o ko lic z ny c h mie s z k a ń c ó w. P e w ie n m ł o d y c zł o w ie k t r a f i nie s p o d z ie w a nie i w b r e w s w oj ej w o li w s a m ś r o d e k t y c h w y d a r ze ń. *Oferta dostępna w wybranych salonach. D av id H e w s o n Dochodzenie W ydawnic t wo Marg ine s y P o w ie ś ć, k t ó r a w s y s a c z y t e lnik a o d pie r w s zej d o o s t a t niej s t r o ny. N a pis a n a n a p o d s t aw ie s r iu s z a k u l t o w e g o s e - r ia l u T h e Killin g. P o w ie ś ć p o w r a c a fo r - m ą d o k la s y c z n e g o k r y min a ł u, w k t ó r y m c z y t e lnic y p o d ą ż aj ą t r o p e m r a ze m z d e - t e k t y w a mi, o d k r y w aj ą c z c z a s e m ko l ej n e fa k t y p o w ią z a n e ze ś l e d z t w e m Kj e ll Er iks s o n Okrutne gwiazdy nocy W ydawnic t wo Amb er D r u g i lit e r a c k i k r y min a ł z ko mis a r z A n n Lin d e ll, b o h a t e r k ą K s i ę ż nic z k i B u r u n di - n aj l e p s zej p o w ie ś c i r o k u w e d ł u g Sz w e d z - k iej A k a d e mii Lit e r a t u r y K r y min a ln ej. W y bit ny z n aw c a P e t r a r k i z nik a b e z ś la - d u. W k r ó t c e t r z y p ozo r nie nie p o w ią z a n e m o rd e r s t w a p o d s u w aj ą A n n t r o p, k t ó r y uj aw nia s zo k uj ą c e t aj e m nic e r o d z iny... M. M. Petlińska Fundusz G rupa W ydawnic za Foks al Rd ze ń k s ią ż k i zo s t a ł o p a r t y o s p r aw ę Fu n - d u s z u O b s ł u g i Z a d ł u że nia Z a g r a nic z n e g o. N a w a r s z a w s k iej Gie ł d z ie P a pie r ó w Wa r - t o ś c i o w y c h d o c h o d z i d o nie s p o t y k a ny c h d o t ą d s p a d kó w, k t ó r e d o p r o w a d z ił y d o r uiny inw e s t o r ó w, p r ze d s i ę bi o r c ó w i g o - s p o d a r kę. Ja c ek P iekara Szubienicznik W ydawnic t wo O t warte N aj n o w s z a p o w ie ś ć Ja c ka P ie ka r y! Ja k ie t aj e m nic e s k r y waj ą g o ś c ie s to lnika Lig ę - z y? I c o ic h ł ą c z y? Ze m s t a, nie n aw iś ć, w ie l - k i s ka r b C z y o dk r y j e to p o ds t a ro ś c i Ja c e k Z aremb a, uznany t ro piciel zło c z y ń c ów? Nik t nie j e s t t y m, k im s ię w ydaj e ka żd y m oże by ć my ś liw y m alb o z w ie r z y n ą

13 na książki z Tomu Kultury nowości C o rn elia Funke Nieustraszony Reckless tom 2* W ydawnic t wo Egm ont N a J a k u bie Re c k l e s s ie c ią ż y K l ą t w a C ze r - w o n ej Nim f y ć m a, k t ó r ą c h ł o p a k n o s i n a s e r c u, j u ż w k r ó t c e u g r y z ie p o r a z o s t a t ni, u c in aj ą c ni ć j e g o ż y c ia. J a k u b w r a z z w ie r - n ą Lis ic ą m u s z ą z n a l e ź ć a n t id o t u m. Rafa ł Kosik Felix Net i Nika Teoretycznie możliwy notes W ydawnic t wo Powergraph Rafał Kosik pr z ygotował dla fanów s er ii Felix, Net i Nika note s p e łen zabawnych tekstów, r ysunków i komiks ów. Uwaga! niektóre w zięte zost ał y ze st ar ych szkolnych brudnopisów samego autora. Znajdziecie tam również znakomitą gimnazjalną ścią gę Rafa ł Ko sik Felix, Net i Nika oraz nadprogramowe historie W ydawnic t wo Powergraph Trójka k ultow yc h b o hate rów t ym raze m w p r ze z ab aw nyc h i t r z ymając yc h w na - pię ciu o p ow ia dania c h. Felix, N e t i Nika z apląt ani w mił osną afe rę s zkolnyc h Walent ynek, zagadkę mut acji gene - t yc znyc h w uk r y tej w ios c e i w s e n - p u - łap kę, z k tó re g o nie m ożna się o b u dz ić. *Oferta dostępna w wybranych salonach. P. C. C a s t Powrót Bogini Tom 1 i 2* W ydaw nic t wo Mira Shann o n mar z y o p ow ro c ie do mit yc zn e go Par t h olo nu, do ko chan e go m ę ż a, s zama - na C lanfin t ana i p o d danyc h, k tó r z y j ej u faj ą i o d daj ą c ze ś ć j a ko w y b ra n c e b o g ini Ep o ny. J e dnak najpie r w m usi s t aną ć d o walk i ze zł ą i o k r u t n ą R hia n - n o n, p rawdz iw y m w c ie l e nie m E p o n y. Te rr y Pra tc h e t t Spryciarz z Londynu Dodger zawsze wychodzi z twarzą... W ydawnic t wo Rebis D o dger ż y je z te go, c o znajdzie w kana - łach dziew ię tnastow ie c zne go Londy - nu. To goś ć : ko cha c ałą s woją dzielnic ę, w ię kszoś ć s woich ziomków i bardzo niew ielu p olicjantów. A w zas adzie żadne go p olicjant a. Prawdziw y z nie go Pan: nic nie w iem, nic nie sł yszałem, w o góle mnie tu nie by ło. C h łopaka zna każdy, kto je st nik im, a nie zna nikt, kto je st k imś. W zas adzie t ak p ow inn o być i je st... do chw ili, gdy p ewnej de szc zo - wej n o c y ratuje z rąk oprawc ów s am o t - ną dziewc z ynę... Tam o ra P ie rc e Klątwa opali Kroniki Tortallu tom 1 Wydawnict wo Jaguar P r z y g o d a, in t r y g a i s iln a, nie z a l e ż n a b o - h a t e r k a. P o r a z pie r w s z y w P o l s c e To r t a ll - j e d e n z n aj c ie k aw s z y c h ś w ia t ó w fa n t a s y. B e c c a m a s ze s n a ś c ie la t i j e s t s zc ze ni ę - c ie m w W ie c zo r n ej S t r a ż y. Nie t y lko dla w ie lbic ie li Tr u di C a n ava n B ran d o n M ull Pozaświatowcy tom 2. Zarzewie buntu W ydawnic t wo Mag Jas on i Ra ch el muszą zebra ć b ohaterów Lyr ianu, aby p okona ć Maldora. C z y u da się pr zekonać niezb ę dnych spr z ymier zeńców, zanim c e s ar z zdław i ra c zkując ą reb elię? C z y zdo łają p okona ć straszliw ych wro gów i pr ze ciwn oś ci losu? na książki z Tomu Kultury Sus an Ee Angelfall W ydawnic t wo Filia Anie l e, s t róż u m ój s ze p t aliś my p r ze z s e t - k i la t. M y liliś my s ię. Te ra z to w ł a ś nie O N E o ka z a ł y s ię n a s z y m n aj w ię ks z y m ko s zm a - re m. An g e lfall to t r z y m aj ą c a w n a pię c iu, m o m e n t a mi b r u t aln a i k r wawa o p o w ie ś ć o ko ń c u ś w ia t a. Ro b er t Mu cham ore Anioł stróż W ydawnic t wo Egm ont Et han Aram ow m oże lic z yć na R yana B ra - skera, któr y już nieraz w ycią gał go z t ara - patów. Uważa go nawe t za s woje go anio ła stróża. Nie w ie je dnak, że pr z y ja ciel je st t ak naprawdę m ło dym agentem C HERUBA. 13

14 wywiad 2+1 David Bowie. Starman fo t. Le s L a m b e r t / Rex F e a t u re s Walk o n t h e Wil d Sid e c z y P e r fe c t D ay. S ł yc h a ć w nic h rę kę B ow ie g o. O s o b ny te m a t to c ove r y j e g o pio s e n e k, g rali j e mię dz y in ny mi Ka rla B r u ni, Ni - r va na, O a sis c z y Ka sia N o s ow s ka. J ej w e r sj a Le t s D a n c e b r zmia ł a na p rawd ę zna ko mic ie. S t a t y s t yc zny Kowals k i koj a r z y D av ida B ow ie j a ko g o ś c ia, k tó r y ś pie wa ł z T in ą Tu r n e r. C o ro bić, na t a k ie t ra f ił o c z a s y, że na s ze g u s t a ks z t a ł towa ł a V id e o te ka i L a to z Ra die m. Wie l e la t p óźniej, d o kł a dnie 27 lip c a ro k u, ko n c e r t B ow ie g o w G da ń s k u t r ze b a by ł o o d w o ł a ć i rozc z a rowa ny m fa - n o m p ozo s t a ł y t y lko w y j a zd y d o B e rlina, g dz ie w o - kalis t a ko n c e r towa ł re g u la r nie. C z y dz iś, p o p re mie - r ze alb u m u T h e N ex t D ay m a my j e s zc ze s z a ns ę zo b a c z y ć g o na ż y w o w P o ls c e? Tr u dn o p ow ie dz ie ć, s z a ns e s ą j e dna k zniko m e. Zo s t aj e na m c ie s z y ć się j e g o n ową m uz y k ą i z a g ł ę bić w l e k t u r ze bio g ra f ii. J e s t t u k ilka nie z w y k l e in te re s uj ą c yc h wą t ków, j a k c h o c ia ż by o pis zł ożo n ej re la c ji B ow ie g o i j e g o m a na g e ra To ny 'e g o D e fr ie s a c z y his to r ia z w ią zk u Piotr Miecznikowski P a u l Tr y n k a Dav id B ow ie. St arman

15 na książki z Tomu Kultury nowości to kupisz tylko w u Pete Sampras, Peter B o do Umysł mistrza. Autobiografia W ydawnic t wo B ukow y L as P e t e S a m p r a s, a m e r y k a ń s k i t e nis is t a, z w y c i ę zc a 14 t u r niej ó w w ie lko s zl e m o - w y c h, zd o min o w a ł m ę s k i t e nis la t 9 0. W a u t o bi o g r a f ii o p o w ia d a o s w oim d ą że - niu d o c e l u i p r e s ji g r y n a o c z a c h m e dia l - n ej m a c hiny, o t y m, c ze g o m o że n a u c z y ć ż y c ie z t e nis e m. Le sław Halińsk i Mark Knopfler W ydawnic t wo In Ro ck Music Pre s s P ie r w s z a n a p o l s k im r y n k u bi o g r a f ia M a r k a K n o p f l e r a. J e g o d z ie c iń s t w o, la t a s z ko ln e, s t u dia d z ie n nik a r s k ie i a n - g lis t y c z n e, p r a c a w g a ze c ie, pie r w s ze s u kc e s y z ze s p o ł e m D ir e S t r ait s, w ie lk a ś w ia t o w a k a r ie r a, a p o t e m u d a n a d z ia ł a l - n o ś ć s o l o w a. *Oferta dostępna w wybranych salonach. Mar io la Pr y z wan Anna German Tańcząca Eurydyka W ydawnic t wo Marg ine s y P r aw d z iw a his t o r ia nie z aw s ze w ie r nie o d d a n a p r ze z s e r ia l j e s zc ze c ie k aw s z a i b a rd z iej p r zej m uj ą c a niż f ilm, w z b o g a c o - n a b lis ko zdj ę c ia mi i d o k u m e n t a mi. P o r a z pie r w s z y o p o w ie d z ia n a. Michael Feeney C allan Robert Redford* W ydawnic t wo D oln ośląsk ie Im p o n uj ą c a bi o g r a f ia nie z w y kł e g o a k t o - r a i r e ż y s e r a. Ko r z y s t aj ą c z p r y w a t ny c h z a pis kó w a k t o r a o r a z s e t e k p r ze p r o w a - d zo ny c h w y w ia d ó w, C a lla n k r e ś li zł o żo ny o b r a z ż y c ia Re d fo rd a. P a u l Tr y n k a David Bowie. Starman Człowiek, który spadł na ziemię W ydawnict wo SQN Każdy epizo d z karier y B ow ie go został opisany z niez w ykłą dba - łoś cią o szc ze gó ł y, a mrow ie ane gdot zap ewnia wachlar z emo cji, o d salw śmie chu p o smutek i pr z ygnębienie. Autor nie wdaje się w pr zesadne idealizowanie B ow ie go, nie w ystaw ia mu pustej laur - ki. Bio grafia zaw iera w iele elementów, któr ych nie da się nie lubić, nawet jeżeli nie można się naz wać najw iększ ym fanem B ow ie go. Dennis Rodman, Jack Isenhour Denis Rodman Powinienem już być martwy W ydawnic t wo SQN " P o w inie n e m j u ż b y ć m a r t w y " t o bi o g r a f ia j e d n e g o z n aj b a rd z iej e k s t r aw a g a n c k ic h g w ia zd o r ó w s p o r t u, k t ó r a o pis uj e z a r ó w - n o w zl o t y i u p a d k i, j a k i j e g o nie z w y k l e b u r zliw e ż y c ie p r y w a t n e. K s ią ż k a j a ko j e - d y n a p o k a z uj e w a lkę n a b ois k u i z m a g a nia p oz a nim w id z ia n e o c z a mi R o d m a n a. Sim on Sp enc e Depeche Mode Narodziny ikony W ydawnict wo Pas c al To o ni c h p r o d u c e n c i m ó w i li: Wo w, t o j e s t m u z y k a, k t ó r ą b ę d ą r o b i li l u d z i e z a d z i e s i ę ć l a t. To o ni w y d a li j e d e n z n aj - l e p s z y c h b r y t y j s k i c h a l b u m ó w w s z e c h c z a s ó w, a j e d n a k B r y t y j c z y c y ni e b y li z ni c h d u m ni. na książki z Tomu Kultury P hilip p e Au c lair Cantona Buntownik, który został królem W ydawnict wo Anakonda Bi o g r a f ia Er ic a C a n t o ny, l e g e n d a r - n e g o pił k a r z a M a n c h e s t e r u U nit e d, z n a n e g o nie t y lko ze s w oj e g o g e niu - s z u pił k a r s k ie g o, a l e r ó w nie ż z c i ę t e g o j ę z y k a, nie p o p r a w n e g o z a c h o w a nia i a fe r p oz a b ois k ie m. 15

16 książki Ewa K. C zac zkowska Siostra Faustyna Biografia świętej W ydawnic t wo Znak Si o s t r a Fa u s t y n a Ko w a l s k a n aj w i ę k s z a p o l s k a ś w i ę t a. O s k a r ż a n o j ą o his t e r i ę i fa n t a z j o w a nie. Nik t nie w ie r z y ł, że t a p r o s t a, nie w y k s z t a ł c o n a d z ie w c z y n a w mis t y c z ny c h w iz j a c h r oz m aw ia ł a z P a - n e m J e z u s e m. Sz ym on H o łownia, Marcin Prokop Bóg, kasa, rock'n'roll W ydawnic t wo Znak Zder zenie dwó ch o dmiennych sp ojr zeń na relig ię, k ult urę i ś w iat m e diów. J e zus jako marke t ing ow ie c, p oż y t k i p ł ynąc e z n os ze - nia habit u, różnic a mię dz y B o g ie m a id ole m, uro k pie nię dz y i p ro ble my z wolną wolą Pr zemysław S emc zuk Czarna Wołga. Kryminala historia PRL W ydaw nic t wo Znak Histor ie, które tr z ymają w napię ciu jak najlepsz y k r yminał! Tyle że w ydar z y ł y się naprawdę. Por wania dzie ci, napady i brut alne zab ójst wa, osław ieni zbro dniar ze oraz najgłośniejs ze pro c e s y s ądowe. Tr z ymając a w napię ciu op ow ie ś ć o zbro dniach i śle dz - t wach, które paraliżował y opinię p ublic zną. A t ak że o t ych, o któ - r ych mieliśmy się nigdy nie dow ie dzie ć. Sz ym on H o łownia Monopol na zbawienie W ydawnic t wo Znak K s ią ż k a o d p o w ia d a z a r ó w n o n a p y t a nia t y c h, k t ó r z y o Ko ś c ie l e w ie d z ą nie w ie l e, a c h c ie lib y w ie d z ie ć w i ę c ej - n p. dla c ze g o p o ś c i ć w pią t e k i c ze m u Ko ś c i ó ł nie l u bi w r ó że k, j a k i t y c h, k t ó r z y s ą n a w y ż s z y m p oz i o mie w t aj e m nic ze nia J os ep h Rat zinger B en e dyk t X VI Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo W ydawnic t wo Znak O s t a t nia c zę ś ć t r y l o g ii. P a pie ż o n a r o d ze - niu i d z ie c iń s t w ie J e z u s a. To z a pis o s o bis t y c h r oz my ś la ń B e n e d y k t a X V I. Mat t h ew B r ze z ińsk i Armia Izaaka W ydawnic t wo Znak Zu c hw a ł e a kc j e s a b o t a żo w e, b r aw u r o w e u c ie c z k i, s z m u g l o w a nie b r o ni, d w a p o - w s t a nia b e z s z a n s n a z w y c i ę s t w o. Lu d z k a p o d ł o ś ć i nie w y o b r a ż a lny h e r oiz m, mi - ł o ś ć w r uin a c h i zd r a d a z r ą k p r z y j a c i ó ł, w a lk a o g o d n ą ś mie r ć i w o la p r ze t r w a nia z a w s ze lk ą c e n ę Mar ia B arb asiew ic z Ludzie interesu w przedwojennej Polsce W ydawnic t wo PWN Au to rka p re ze nt uj e dz iej e ro dz im ej, p r ze d - woj e nn ej p r ze dsię bio rc zo ś ci, o p ow ia dając o l o s a c h k ilk u n a s t u w ł a ś c ic ie li f ir m z w ią - z a nyc h z g o s p o da r k ą i f in a ns a mi Max Arthur Pierwsza wojna światowa Świadkowie. Zapomniane głosy W ydawnic t wo RM Nie z w y kł y o b ra z pie r w s zej w oj ny ś w ia to - w ej w idz ia ny o c z a mi t yc h, k tó r z y j ą p r ze - ż y li. W ks ią żc e tej zo s t a ł y ze b ra n e p r ze z a rc hiw is tó w Im p e r ial Wa r M u s e u m re la c j e w e te ra n ó w w oj e n nyc h, u ka z uj ą c e ic h c o - dzienn e doś w ia dc zenia Sz ym on H o łownia Last minute 24 h chrześcijaństwa na świecie W ydawnic t wo Znak Miłośnik e g zo t yc znych lo tnisk i najgor - sz ych h o teli, Sz ym on H o łownia pr zemie - r z y ł s e t k i t ysię c y k ilom e trów, aby o dk r yć dla nas chr ze ś cijańst wo na n owo. Niez w y - kłe p o dróże Sz ym ona H o łowni! D o t k nij chr ze ś cijańst wa w je go niez w ykłej różn o - ro dnoś ci

17 na książki z Tomu Kultury nowości D a v i d Wa l s h Oszustwo niedoskonałe Jak zdemaskowałem Lance'a Armstronga W ydawnic t wo Znak B y ł l e g e n d ą. S p o r t o w c e m w s ze c h c z a - s ó w. P o g r o m c ą r a k a. In s pir a c j ą dla s e t e k mili o n ó w l u d z i. L a n c e A r m s t r o n g o s z u - k iw a ł n a s w s z y s t k ic h. O d s a m e g o p o c z ą t - k u. P r aw ie m u s i ę u d a ł o Ma ciej Wasielewsk i Jutro przypłynie królowa W ydawnict wo Czarne P it c air n t o s k r aw e k l ą d u n a O c e a nie S p o - koj ny m l e ż ą c y pi ę t n a ś c ie t y s i ę c y k il o m e - t r ó w n a p o ł u d ni o w y w s c h ó d o d L o n d y n u. W r o k u d o b r ze g ó w w y s p y p r z y bił b r y t y j s k i o k r ę t B o u n t y. B u n t o w nic y ze - s zli n a l ą d. M a c iej Wa s ie l e w s k i d o s t a ł s i ę n a w y s p ę, p o d aj ą c s i ę z a a n t r o p o l o g a... B artek Sab ela Może (morze) wróci W ydawnic t wo B ezdroża K s ią ż k a o j e d n ej z n aj w i ę k s z y c h z b r o d ni d o ko n a ny c h p r ze z c zł o - w ie k a n a n a t u r ze - o l u d z k iej a r o g a n c ji, nis zc z y c ie l s k iej s il e n a s z y c h p o my s ł ó w. Au t o r, w ę - d r uj ą c p o Uz b e k is t a nie, o d k r y w a p r ze d n a mi o w ia n ą t aj e m nic ą, d r a - m a t y c z n ą his t o r i ę z a nik aj ą c e g o M o r z a A r a l s k ie g o. Z a bie r a c z y t e l - nik a w p o r u s z aj ą c ą i w s t r z ą s aj ą c ą p o d r ó ż i k a że z a s t a n o w i ć s i ę n a d t y m, d o k ą d z mie r z a my w s w oj ej nie o my ln o ś c i i b r a k u p o ko r y. *Oferta dostępna w wybranych salonach. Wolfgang B üs ch er Hartland Pieszo przez Amerykę W ydawnict wo Czarne C z y m o ż n a p r ze w ę d r o w a ć k r aj, w k t ó r y m nik t nig d z ie nie r u s z a s i ę b e z s a m o c h o d u? O k a z uj e s i ę, że t a k i że w ł a ś nie z t ej p e r - s p e k t y w y o d s ł a nia s i ę j e g o n aj c ie k aw s ze, nie z n a n e o b lic ze. P r ze ko n a ł s i ę o t y m Wo lfg a n g B ü s c h e r. J ohn Gimlette Dzikie wybrzeże Podróż skrajem Ameryki Południowej W ydawnict wo Czarne G uj a n a. K r ain a t y s ią c a r ze k, z a c h ł a n n ej p u s zc z y, z a p o m nia ny c h p l e mi o n. D z ik ie w y b r ze że. P r ze ż y ć m o ż n a t y lko, p o d r ó ż u - j ą c w ą s k im p a s e m b r ze g o w y m... J e r z y Urb an Jerzy Urban O swoim życiu rozmawia z Martą Stremecką W ydawnic t wo C zer wone i C zarne To zd u mie w aj ą c a k s ią ż k a. J e r z y U r b a n p r ze m aw ia s e r io, b e z p r o w o k a c ji. O p o - w ia d a his t o r i ę s w oj e g o b u r zliw e g o ż y - c ia. Woj e n n e p r z y g o d y ż y d o w s k ie g o c h ł o p c a, ko m u nizo w a nie w s z ko lny c h la t a c h, p a ź d z ie r niko w y b u n t. Ko l ej n e z a k a z y pis a nia c o r a z m o c niej s p y c h a ł y g o k u o p oz y c ji. I n a g l e s t a n ą ł u b o k u g e - n e r a ł a J a r u ze l s k ie g o. C ze m u t o z r o bił? J. Maar ten Tro ost Na haju do raju W ydawnic t wo D oln ośląsk ie Tro ost r zu c a do b rą p os a d ę w Was z yngto - nie i u cie ka na ko nie c ś w iat a e g zo t yc zn e w yspy Fidż i i Vanuatu. P o p a dając z j e dn e go zab awn e go nie s zc zę ś cia w dr ug ie, s z y b ko wcią ga się w niefras o bliw y st yl ż ycia w y - spiar z y, z w łas zc za gdy p oznaj e lo kalny na - p ój o le k ko narko t yc znym dzia łaniu J o ch en S chmidt Sielanka po bretońsku W ydawnic t wo D oln ośląsk ie B r e t a nia - n aj d a l ej w y s u ni ę t y n a z a - c h ó d, s m a g a ny w ia t r a mi r e g i o n Fr a n c ji. S c h mid t p r ze mie r z a j ą w zd ł u ż i w s ze r z. O p o w ia d a o c y d r ze i l e g e n d a c h a r t u r ia ń - s k ic h, p oz n aj e c u d a p r z y r o d y i n aj b r z y d - s ze o b r a z y t a m t ej s z y c h m a la r z y a m a t o - r ó w, a t a k że u d o w a d nia, że w B r e t a nii nie z aw s ze p a d a d e s zc z. na książki z Tomu Kultury Robbie Garner, Toni Maguire Nikt nie przyjdzie* W ydawnic t wo Amb er P r ze r a ż aj ą c a his t o r ia b r a c i o k r u t nie m a l - t r e t o w a ny c h i m o l e s t o w a ny c h w d o m u d z ie c k a, s pis a n a p r ze z a u t o r kę b e s t s e ll e - r o w y c h a u t o bi o g r a f ii Ty lko nie m ó w m a - mie i Kie d y t a t a p o w r a c a. R o b bie i j e g o b r a c is ze k t r a f ili d o s ie r o c iń c a p r o w a d zo - n e g o p r ze z z a ko n nic e. S arah Taylo r Z miłości do córki* W ydawnic t wo Amb er D r a m a t y c z n a o p o w ie ś ć m a t k i o t r z y l e t - niej w a l c e o o d z y s k a nie d z ie c k a, u p r o w a - d zo n e g o p r ze z oj c a d o Libii. C ó r e c z k a S a - r a h zo s t a ł a w y w ie z io n a p r ze z b r u t a ln e g o b y ł e g o m ę ż a d o Tr y p o lis u. S a r a h zo s t aw i - ł a w s z y s t ko, c o ko c h a ł a, że b y j ą r a t o w a ć. 17

18 książki 2+1 o p r a w a mi ę k k a o p r a w a mi ę k k a o p r a w a t w a r d a o p r a w a t w a r d a o p r a w a mi ę k k a o p r a w a t w a r d a o p r a w a mi ę k k a o p r a w a t w a r d a Brandon Mull Baśniobór. Klucze do więzienia demonów Wydawnict wo W. A.B. Dzięki Z z y z xow i, w ięzieniu demonów, w któr ym zamknię - to niezlic zone hordy najp otężniejsz ych istot ciemnoś ci, ś w iat o d t ysiącle ci był b ezpie c zny. Teraz je dnak Sfinks, pr z y wó dc a Stowar z yszenia Gw iazdy Wie c zornej, je st o d krok o d zebrania wsz ystkich pię ciu kluc z y-artefaktów. Je śli w iezienie zostanie ot warte, c ała ziemia p o grąż y się w chaosie. Kendra, Seth oraz R ycer ze Św itu p o dejmują ostatnią, desp eracką prób ę p okr z y żowania planów wro ga. Walter R. Bro oks Wakacje Fryderyka Wydawnict wo Jaguar W to mie Wa ka c j e Fr yd e r y ka zm ę c zo n e d ł u g ą z im ą z w ie r zę t a z fa r my p a ń s t wa B e - an ów p o s t anaw iaj ą w y b ra ć s ię n a z a sł u żo - n e wa ka c j e. W y b ó r p a da n a Fl o r yd ę. C o się w ydar z y? Pr ze c z y t aj s am! Walter R. Bro oks Prosiaczek Fryderyk i dzięcioły Wydawnict wo Jaguar Zw ie r zę t a, k t ó r e u w a ż aj ą, że z w ł a s zc z a p a ni B e a n p o w in n a w r e s zc ie w y p o c z ą ć, c h c ą u d o w o d ni ć w ł a ś c ic ie l o m, że m o g ą s a m e z aj ą ć s i ę fa r m ą. J a k t o z r o bi ć? C o z r o bią z w ie r zę t a? P r ze c z y t aj s a m! Alex L. Smith Kostek w cyrku Wydawnict wo Hachette C o d z ie n nie r a n o, g d y p a ń s t w o W y g la n s o - w a ni id ą d o p r a c y, Ko s t e k w y s k a k uj e z p o - s ł a nia, z a kł a d a b e r e t i z a s t a n aw ia s i ę, j a k a s p o t k a g o t e g o d nia p r z y g o d a. Ty m r a ze m j e g o s p a c e r p o p a r k u ko ń c z y s i ę z a p r o s ze - nie m d o c y r k u. Al e t o nie w s z y s t ko... Alex L. Smith Kostek w mieście Wydawnict wo Hachette Koste k raze m ze s woim p r z y ja ciele m Pan e m P ię t ką w y bie ra się d o miast a. Ta z w yc z ajna z p ozo r u w y p rawa o każe się p rawdz iwą p r z yg o dą wsp ania łe sk le py, w iz y t a w gale r ii s zt uk i i nie ste t y w s zpit alu. Na s zc zę ś cie Koste k p o t raf i znale źć w y jś cie z każd ej s y t ua cji, a c z as ami nawe t zost aj e b ohaterem

19 na książki z Tomu Kultury nowości Eliz a P io t ro w s ka Seria Tupcio Chrupcio W ydaw nic t wo Wilga Seria książek z uro c z ym b ohaterem małą myszką ciekawą ś w iata. Tup cio Chrup cio pr zeż y wa różne sytuacje z w iązane z roz wojem małe go dzie cka i dow iaduje się, jak s obie z nimi radzić. Uc z y się kor z ystać z no cnika, dbać o ząbki i p okony wać lęk pr ze d ciemnoś cią, pier wsz y raz idzie do pr ze dszkola, pr zeż y wa pier wszą w iz ytę u lekar za i dent yst y Te mądre op ow ie ś ci o nachyleniu w ychowawc z ym p omo gą dzie ciom zrozumie ć otac zając y je ś w iat na książki z Tomu Kultury B eat a Pawlikowska Rozmówki Wydawnict wo G +J Podróżnik dla podróżników. Na bazie swojego podróżniczego doświadczenia i notatek robionych podczas samotnych w ypraw sł ynna podróżniczka napisała najbardziej uniwersalne i wszechstron - ne rozmówki na świecie: dla niepe łnosprawnych, dla ofiar y kradzież y i w ypadku samochodowego, dla narciarza, p łet wonurka i kibica, i dla wielu innych podróżników, tur ystów i ciekawskich, którz y w yruszają w świat. 19

20 Miłość nigdy się nie kończy 2+1 W kwietniu ukaże się książka Pani autorstwa, zatytułowana Ścigając pamięć. Już po lekturze pierwszych stron widać, że to bardzo osobisty zapis Pani życia. Skąd wzięła się potrzeba napisania tak intymnej książki? J e s t to m oj a dr u ga ksią ż ka. P ie r w - s z a by ł a w yda na p r ze z W. L. w ro k u p o d t y t u ł e m P o c a - ł u n k i. N a pis a ł a m rów nie ż s c e na - r iu s z o P o li N e g r i, na k tó re g o f i - na ns owa nie j e s t mi t r u dn o znal e źć w s p ó ł p ro d u c e n t a. P o t r ze b a na pis a nia Ś c igaj ą c p a - mię ć j e s t w y nik ie m p e w nyc h wa ka c ji, k tó re s t a n ow ił y wa r to ś ć. Mia ł a m te n z a s zc z y t byc ia z m oj ą m a m ą w j ej o s t a t nic h mie sią c a c h. C o dz ie n nie p ro wa dz ił a m ro dz aj dz ie n nika, w k tó r y m z a pis y wa ł a m, c o się dz iej e z m oim s e rc e m, m oimi my ś la mi, z o t a c z aj ą c y m m nie ś w ia - te m i lu dźmi. Opisuje Pani wiele traumatycznych chwil, w szczególności ostatnie dni życia Pani matki Wandy Szapołowskiej. To rodzaj wspomnień, które nie jeden z nas wolałby wymazać z pamięci. Jaki cel przyświecał książce Ścigając pamięć? C e l e m j e s t w ł a ś nie nie w y m a z y wa nie w s p o m nie ń, a o s w oj e nie się ze sł ow e m ś mie rć. B a rdzo p ra g n ę - ł a by m, a by w s zpit ala c h lu dz ie s t a r z y nie p r ze by wa - li w c a ł kow it y m o s a m o t nie niu, c o mia ł a m o ka z j ę z a u wa ż y ć niej e dn o k ro t nie. Aby nie lą d owali nie p o - t r ze b nie w h o s pic j a c h, g d y na w yc ią g nię c ie d ł o ni m aj ą s w oic h naj b liż s z yc h - dz ie c i. Skąd pomysł na tytuł Ścigając pamięć? D ni i g o dz iny c o dz ie n n e g o p r ze by wa nia z naj u ko - c h a ń s z ą o s o b ą ze ś w ia d o m o ś c ią, że o na o d c h o dz i, w y z walaj ą w na s s zc ze g ó ln e g o ro dz aj u w s p o m nie - nia. To t a k, j a k w te d y g d y s p o t y ka my się z naj b liż - s z y mi p o d c z a s ś w ią t i w s p ó lnie, p r ze g lą daj ą c al - b u my ze zdj ę c ia mi, w ra c a my my ś la mi d o różn e g o ro dz aj u w yda r ze ń. C z a s e m w e s o ł yc h, in ny m ra ze m w y w o ł uj ą c yc h w na s ż al i sł ow o z a p óźn o. Ś cigając pamię ć znac z y ło dla mnie w yś cig ze śmier - cią mamy, w któr y wplo tłam małą c zę ś ć mojej pamię - ci o ludziach goszc ząc ych w moim ż yciu i w myślach. fo t. C a ro lin e Ro o s m a r k G d y z a p ro p o n owa ł a m t y t u ł i na pis a nie ksią ż k i w y - daw c y, p a ni Idze Re m bis ze w s k iej, z a u wa ż y ł a m, że z aa kc e p towa ł a g o na t yc h mia s t. Sw oim nie z w y - kł y m o p t y mizm e m, k tó r y m z a ra ż a o t a c z aj ą c y j ą ś w ia t, zm u sił a m nie w rę c z d o p o dj ę c ia t a k ie g o w y z w a nia. Książka ma formę pamiętnika, prowadzi czytelnika dzień po dniu przez te pamiętne wakacje i przeplata to licznymi Pani wspomnieniami z wcześniejszych okresów życia. Dzięki zastosowaniu krótkich relacji i opisów lektura staje się lekka i nie sprawia czytelnikowi trudności, pomimo iż w książce poruszone są trudne tematy. Na ile był to zabieg stricte literacki, na ile zaś ostatnie dni z mamą faktycznie wywoływały w Pani wspomnienia? Pro s zę nie z a p o mina ć, że m a m z a s o b ą d o ś w ia d - c ze nie f ilm ow e. Zdaj ę s o bie s p raw ę, j a k ł a t w o m oż - na z a n u dz ić w idz a. Nie by ł o m oim z a mia re m, a by ksią ż ka by ł a t ra u m a t yc zna. Nig d y nie ś mia ł a by m t a k p r ze ds t aw ia ć ś w ia t a. C h c ia ł a by m z a to o s w o - ić lu dz i ze zd e r ze nie m ze ś mie rc ią, w o b e c k tó rej w s z y s c y j e s te ś my b e zra dni. P o p ro s t u. W czasach nauki w Akademii Teatralnej Pani ówczesny Profesor, Andrzej Łapicki zwrócił się do Pani słowami: Zastanów się, czy nie wolałabyś tworzyć własnych historii, zamiast tylko służyć do opowiadania cudzych Czy Profesor dobrze Panią wyczuł? To b ę d ę m o g ł a p ow ie dz ie ć p o w yda niu na s tę p nyc h ksią że k, o il e t a znaj dz ie s w oic h c z y te lników. Obserwując Panią, można odnieść wrażenie, że jest Pani osobą zachowującą dystans. Tymczasem w książce odkrywamy Pani wrażliwość, czułość i empatię. Mamy więc dwa różne oblicza Grażyny Szapołowskiej. Które z nich jest prawdziwe? O dp ow ie dz na to py t a nie p ozo s t aw ia m P a ni k r y - t y ko m i c z y te lniko m tej ksią ż k i Mówi się, że wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy, a zatem na koniec pytanie przewrotne czy lubi Pani podróżować w czasie? Ja dz ię k i z aw o d ow i f ilm ow e m u i te a t raln e m u o d - by ł a m p o dróż w nie zlic zo n ą il o ś ć nie d o t y kalnyc h dla in nyc h lu dz i miej s c. To c z a s a mi r ze c z y w iś c ie by ł o j a k s c ie n c e - f ic t io n. M a m na dz iej ę, że zd ą żę to j e s zc ze o pis a ć i b ę d ę mia ł a o ka z j ę z a g ra ć w j e d - ny m c h o ć by f ilmie, k tó r y p r ze nie sie m nie d o miej s c nie c o dz ie n nie w yo b ra ż a nyc h. A p o dróże n o c óż o dby wa m z Er y k ie m, k tó r y u c z y m nie Fra n c ji, A z ji, Lib a n u, Am e r y k i Śro dkow ej i w ie lu j e s zc ze nie - o pis a nyc h miej s c... Rozmawiała: Magdalena Swoboda-Młynarczyk C zę ś ć d o c h o d ów ze s p r ze da ż y ksią żk i zo - s t anie p r ze kaz ana na r ze c z D o m u Ar t ys tów We te ran ów S c e n P o ls k ic h w Sko lim ow ie. Graż yna Szap o łowska Ś c ig aj ą c p a mię ć

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo