NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie"

Transkrypt

1 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie

2 Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia

3 2+1 na książki z tego Tomu Kultury pełna oferta ponad 100 tytułów na kolejnych stronach

4 na dobry początek... Co słychać w kulturze? Światowy Dzień Książki 23 kwietnia Świętuj z nami. Czytaj! oferta specjalna Oferta obowiązuje przy zakupie dowolnych produktów. Promocja ważna do wyczerpania zapasów. 39, Druga p o łowa k w ietnia w u została zdominowana pr zez ob cho dy Światowego Dnia Książki. W reakcji na fatalne w yniki c z ytelnict wa w Polsce (6 0 % Polaków nie c z yta książek ), jako firma zatroskana o losy książki, o jej kon - dycję w nasz ym kraju, uruchomiliśmy akcję sp o łe c zną, w której prowokujemy dyskusję na ten temat. Potr zebna je st refleksja, rozmow y różnych śro dow isk, in - st ytucji i opracowanie oraz wdrożenie planu napraw y stanu c z ytelnict wa i fatal - nych stat yst yk. W nasz ych salonach i pr zestr zeni miejskiej p ojaw ił y się plakat y z hasłem: A t y do c ze go uż y wasz książek?, które w swojej prosto cie, symb o - lice, wrę c z ascet yc znej konstrukcji, mają bić na alarm i wstr ząsnąć o dbiorc ą a tak że zawst ydzić nie c z ytając ych. Poza t ym zaplanowaliśmy dla Was c ałe mnóst wo w ydar zeń, happ eningów z książką w tle, promo cji i sp otkań z auto - rami. Aby nic ze go nie pr ze o c z yć, śle dźcie nasze go fanpage a na faceb o oku i zakładkę empikkultura na. 36, W najbliż sz ym c zasie sz ykuje się k ilka bardzo ciekaw ych premier książ - kow ych. P ier wsz ą z nich je st pier wsza p olskoj ę z yc zna, dł ugo w yc zek iwana bio graf ia Davida Bowiego (w empiku od 24 kwietnia). Starman. Człowiek, który spadł na ziemię to intere sując e p o dsum owanie je go kar ier y. Lic zne i trafne sp ostr zeżenia oraz w y w iady z wsp ó łpracownikami i art ystami, któr z y w iele wnie śli do je go karier y, c z ynią niniejszą książkę bio grafią z prawdziwe go zdar zenia. Art ykuł o fenomenie Dav ida B ow ie go do pr ze c z ytania na stronie kwietnia na nasz ych p ó łka ch p ojaw i się Wiele demonów Jerzego Pilcha. Au tor zabiera nas w ś w iat p e łen zaskakując ych zdar zeń i smakow it ych de t ali, p o grążony w mag ic znej atm osfer ze, pan oramic zny nic z ym Sto lat s am o tn oś ci, do Sigła na Śląsku Cie sz yńsk im. Jak s am w y znaje Wiele de - m on ów m oże się okaza ć ost atnią p ow ie ś cią w je go kar ier ze. Wię c ej m oże cie dow ie dzie ć się z w y w iadu, które go nam u dzielił (strona 4). P onadto fan om fant as y p ole c amy piąt ą c zę ś ć b e st s ellerowej s er ii Baśniobór. Klucze do więzienia demonów, która trafiła do spr ze daż y 17 kwietnia. Za ch ę c amy równie ż do lektur y w y w iadu z Grażyną Szapołowską pr z y oka - zji premier y jej autobio grafi Ścigając pamięć (24 kwietnia). D zię k i książc e bliżej p oznamy art ystkę; sp oza mask i zimnej femm e fat al pr z yc zepionej jej pr zez m e dia, w y łania się wrażliw y c złow iek, u ważny obs er wator lu dzi i o t a - czającej r zecz y wistości. ze sp ó ł tysiące produktów zawsze pod ręką w salonie... 17, ,

5 s i ę c z y t a! G o g o l w c z as a c h G o o gl e'a, a u to r : Wa c ł aw Ra dz iw in ow ic z. D rama t, k r y mina ł, far s a, re p o r t a ż, e s ej, a nie k ie d y t ak że fan t as y, z a k tó r y m nie p r ze p a dam, al e t u t aj b e z wahania p o lu bił e m. I to w s z y s t ko w j e dn ej ksią żc e. A te ma te m j e s t Ro sja, Ro sjank i i Ro sjanie. Ksią żkę c e l owo z a c z ą ł e m c z y t a ć w s am o l o c ie z Frank fu r t u d o S t. P e te r sb u rga. Sp ojr ze nie a u to ra w ie l o l e t nie g o ko re sp o n d e n t a G aze t y W y b o rc zej w M o sk w ie p o rów n uj ę ze s woim w ł asny m p o s t r ze ganie m Ro sji, w k tó rej o d pię c iu la t re g ularnie by wam i g dz ie u kaz a ł y się w s z y s t k ie m oj e ksią żk i. Ro sja to k raj fas c y n uj ą c y, miej s c e nie by wa ł yc h ko n t ras tów, m oz aika ab su rdu, b rak u l o g ik i, al e t ak że n o s t alg ic zn ej ro s y j sk iej dus z y, c zę s to o t u manio n ej ro man t y zm e m, sm u t k ie m i p a - to s e m, p o dl e wany m wó dką lu b p ę dzo ny m z b u raków s am o g o n e m. Para d o ks Ro sji j e s t t ak s am o w ie lk i jak o na s ama. D z isiej - s z a Ro sja j e s t i s t ras zna, i ś mie s zna j e dn o c ze ś nie. O b r z ydliw ie d e ka d e n c ka b lic h t re m n owo b o ga c k ic h i p r ze ra ż aj ą c o bie dna sie rmię żn o ś c ią by ł yc h ko ł c h oźników, c ze kaj ą c yc h, b e z w ię ks zej na dz iei, na o dmian ę l o su. Ra dz iw in ow ic z g e nialnie w ę dr uj e o d j e dn e g o bie g u na d o dr u g ie g o. B y s t r y m o k ie m z a u wa ż a to, c ze g o nie z a u wa ż aj ą s ami Ro sjanie. Na p r z y kł a d fe n o m e n p r ze - pię k nyc h Ro sjan e k, k tó re t ak u ro c zo e ksp o n uj ą s woj ą ko bie c o ś ć, a j e dn o c ze ś nie s ą b ardz iej zd e c yd owan e i d o min uj ą c e niż m ę żc z y źni, k tó r z y nie daj ą s o bie ze s woj ą Ro sj ą ra d y. Na ż a dny m G o o gl e u nie m ożna p r ze ż yć t y l e Ro sji c o u Ra dz iw in ow ic z a. J e s te m p e w ny, że G o g o l, g d y by ż y ł, p o tej ksią żc e d ozna ł by k ilk u o lś nie ń... to mnie k ręci Nie ro bił e m nigd y c as t in g u m oic h fas c y na c ji. Zre s zt ą to b e z s e nsu. Fas c y na c j e s ą funk - c j ą c z asu. Wiele la t te m u fas c y n owa ł a mnie fiz yka, p o tem informat yka, p o tem ch emia. Te raz ge n e t y ka i n e uro bio lo g ia. Nie mam ż a dn e g o h o b by. Zre s zt ą b ardzo nie lu bię te g o sł owa. Sp rowa dz a p asj ę d o p oz io m u zbie ra - nia zna c zków lu b w id o kówe k. Mam b ardzo ma ł o t z w. wo ln e g o c z asu. Z p owo du m oj e g o s chizofrenic zn e go naukowo - pis arsk ie go ż y- c ia. Ale s t arannie db am o to, aby mie ć w ro k u minim um 10 + dni ab s o lu t nie dla sie bie. W te - d y s t aj ę p r ze d map ą w y w ie s zo ną na ś c ianie w m oim biur ze i w y bie ram w zro k ie m jaką ś w ysp ę. I d o c ie ram d o niej. Najpie r w w p o b liże s am o lo te m, p o te m s t a t k ie m lu b ł o dz ią. W t z w. wo lny m c z asie p o dróż uj ę. Nie t ylko p o ś w ie c ie, al e g ł ów nie w g ł ą b sie bie... Janusz Leon Wiśniewski Janusz Le on Wiśniewski naukow ie c i pisar z, humanista o ś cisł ym umyśle, chemik, fiz yk, informat yk oraz autor p onad 20 książek. O d r., kie dy ukazała się je go debiutancka p ow ie ś ć ć w Sie ci ( je den z najw iększ ych p olskich b e st sellerów X XI w ieku), publikuje co roku minimum je den t ytuł. Chętnie t wor z y w due cie; swoją najnowszą książkę Miłoś ć oraz inne dysonanse napisał wsp ólnie z Iradą Wownenko. Smaku zamieszczonym tu z w ier zeniom do daje fakt, że został y one spisane w St. Petersburgu, nie dale - ko Re st auracji G o gola. c o u m n i e s ł y c h a ć? k r ó l u j e C o się w ydar z y ł o w Ma dis o n C o u n t y z M e r y l S t re e p i C lin te m Eas t wo o d e m. B y ł by m zdz i- w io ny, g d y by p ł y t a DV D z t y m f ilm e m s t a ł a na p ó ł c e w u. To j uż t y l e la t. Ale ja c h c ia ł e m by ć z nimi w Ma dis o n C o u n t y. Raz na ro k c h c ę. O d w ie lu la t. Aby zrozu mie ć, dla c ze g o, g d y lu - dz ie sp o t y kaj ą się o j e dn ą o bie t nic ę z a p óźn o, to na gl e, g d y c o ś się w ydar z a, z a c z y naj ą wą t - pić w s e ns tej o bie t nic y. Najpię k niej s z y f ilm o t y m, że war to by ć w ie rny m. A g d y M e r y l S t re - e p w tej k ulmina c y jn ej s c e nie t a ń c z y z Eas t wo - o d e m, to u daj ę, że wc al e nie p ł a c zę... Wra c am d o te g o f ilm u re g ularnie. Al e t y lko w io sn ą. Ko - jar z y mi się z jak im ś ma g ic zny m p o c z ą t k ie m. M oże dla te g o w io sn ą. Ja nie tę sk nię z re g u ł y d o f ilm ów j uż raz o b ejr z anyc h. Szko da mi c z asu z az w yc z aj. Al e d o te g o (i j e s zc ze t r ze c h innyc h) tę sk nię nie k ie d y. I d o t yc h c zte re c h w ra c am. I w te d y s zu kam jak ie g o ś m o nito ra i w y ś w ie t lam s o bie. W s am o t n o ś c i. Nig d y Ma dis o n C o u n t y... nie o glą da ł e m, t r z y maj ą c ko g o ś z a rę kę. D z isiaj my ś l ę, że to b ł ą d... J e zus Mar ia P e s ze k M uz y ka j e s t dla m nie b ardzo wa żna. Ka żdą s woj ą ksią żkę pis a ł e m p r z y m uz yc e alb o p o d w p ł y - we m m uz y k i. W o s t a t niej ( Mił o ś ć o raz inn e d y s o nans e ) m uz y ka j e s t nawe t rów n o p raw ny m b o ha te re m ksią żk i. Al e o s t a t nio nie m o g ł e m pis a ć i sł u c ha ć j e dn o c ze ś nie. P ie r w s z y raz w ż yc iu m o g ł e m t y lko sł u c ha ć. Z p owo du P e s ze k Mar ii. Fe minis t k i Mar y ji P., wa dz ą c ej się b e zko m p ro mis owo z B o g ie m. An t y p a t r io t k i o raz an t y ma t k ip o lk i z araze m. J e zus Mar ia P e s ze k na p ł yc ie a w t rakc ie ko n c e r tów t y m b ardz iej - m oże s t a ć się i p e w nie j uż j e s t manife s te m w ie lu m ł o d yc h lu dz i. Szc ze g ó lnie dz isiaj, w c z as a c h to t aln e g o z a g u bie nia P e s ze k w y ś pie w uj e c h o ra ł y k u u c ie s ze o b u r zo - nyc h i z aw ie dz io nyc h. Mnie t ak że t y m uj ę ł a, c h o c ia ż z p owo du p o d e s zł e g o w ie k u w ie m, że to roz j us ze nie w k ró tc e minie. Jako f iz y k w ie m, że manife s t y maj ą b ardzo k ró t k i c z as p o ł ow ic zn e g o rozp a du. Pr ze s t aj ą p ro mie niowa ć b ardzo s z y b ko. J e dnak że P e s ze k by ł a pie r w s zo p lan owa p r ze z k ilka dni. G e n e ralnie j e dnak się gam p o b alla d y. Sp o kojn e o p o - w ie ś c i o c o dz ie nn o ś c i. C o h e n, O k u dż awa, C as sid y, D id o, W y s o c k i na p r z y kł a d. Al e naj c zę ś c iej, b e z się gania, to k las y - ka. O p ró c z m oj e g o ulu bio n e g o S c h u manna o s t a t nio k las y ka b ardzo ro s y j ska: Ra c h manin ow, Pro ko f j e w, C z ajkow sk i. n a e k r a n i e... tysiące produktów do zamówienia przez 5

6 nowości 2+1 Pilch kończy z beletrystyką? Czy tytuł pańskiej najnowszej powieści Wiele demonów jest w jakimś stopniu wariacją tytułu O miłości i innych demonach? Nie j e s te m d o ko ń c a s zc zę ś liw y ze sł owa d e m o - ny w t y t u l e, j e s t o n o s t ra s zliw ie siln e i s t ra s zliw ie c ią ż y. Kie d y p oj aw ia się d e m o n, to o n j u ż ZNA - C Z Y. Sw oj ą sił ą t ro c h ę d e s t a biliz uj e u t w ó r. J e s t t a k i w ie lk i a z a p o m nia ny, p r ze z nie k tó r yc h fa - c h o w c ó w p o ró w ny wa ny z To m a s ze m M a n n e m, M u sil e m i B ro c h e m, a u s t r ia c k i pis a r z H eimito D o d e re r, k tó r y na pis a ł t r z y to m ową p ow ie ś ć p o d p ro s t y m t y t u ł e m D e m o ny. M ożna by w ię c p o - w ie dz ie ć, że z te g o to się w z ię ł o. B y ć m oże c z y - t a ł e m tę p ow ie ś ć w m ł o d o ś c i, al e nic z niej nie p a mię t a m. C z uj ą c nie b e zpie c ze ń s t w o t y t u ł u, nie o p a rł e m się p o p ro s t u Ewa n g e lii. Skąd wziął się pomysł, żeby budowę powieści oprzeć na strukturze opery? Na początku mamy uwerturę, w której prezentowane są główne wątki, motywy i postaci, a kolejne rozdziały to jakby sceny z rozwinięciami poszczególnych linii melodycznych. Są solowe arie, duety i partie chóru, pojawia się nawet taniec! G d y by m p ow ie dz ia ł, że t a k to z a p la n owa ł e m, to by m p r ze s a dz ił, al e p a ni s p o s t r ze że nie d o t y ka m oj e g o o d w ie c zn e g o m a r ze nia. P o d ej m o wa ł e m t a k ie p ró by. Nie m a nic w y żej niż m uz y ka i nie m a nic w y żej niż s t r u k t u ra u t w o r u m uz yc zn e g o. O c z y - w iś c ie p o d ś w ia d o mie, i nie t y lko p o d ś w ia d o mie, my ś la ł e m o t y m w ie l e ra z y. O s o b n ą k w e s t ią j e s t m ój sł u c h. Wc ze ś niej na o g ó ł pis a ł e m w c is z y, al e p o d c z a s pis a nia o s t a t nic h ksią że k zda r z a ł o mi się sł u c h a ć m uz y k i. Nie j e s te m w y ra f in owa ny m m e l o - m a n e m, lu bię M oz a r t a, b o daj d wa la t a te m u o dk r y - ł e m B e e t h ove na j a ko w y bit n e g o ko m p oz y to ra, my - ś l ę, że w y t r z y m a ł by m M a hl e ra, al e to, c o p ow y żej, j e s t j u ż p oz a m oim z a się g ie m. O p ow ia da m o t y m s ze r zej, że by w y j a ś nić, że mia ł e m g ł ow ę w y p e ł nio n ą różny mi m a r ze nia mi m uz yc zny mi i p r ze ś w ia d c ze nie m o d o s ko na ł o ś c i m uz y k i, na to mia s t nie mia ł e m p la n u, k tó r y ś c iś l e w y ko na ł e m. M oim zda nie m te g o p o p ro s t u nie da się zro bić. We d ł u g p la n u m ożna na pis a ć p ow ie ś ć k r y minaln ą. A j a, k ie d y z a c z y na m zda nie, nie w ie m, j a k o n o się s ko ń c z y, k ie d y z a c z y na m rozdz ia ł, nie w ie m, j a k o n się s ko ń c z y, k ie d y z a c z y na m ksią ż kę, te ż nie zna m f ina ł u, b o p r ze c ie ż u m a rł by m z n u d ów, g d y by m zna ł z a ko ń c ze nie. P is a nie z a mie nia się w te d y w c z y s to u r zę dnic z ą ro b o tę, c z y li w w y p e ł - nia nie p u s t yc h miej s c, b o ra m k i s ą j u ż g o tow e. Ja nie m a m ra m e k. Czy można powiedzieć, że Wiele demonów jako powieść jest rodzajem zbiorowej mogiły? Zamknął w niej pan czas wczesnego PRL-u, którego już nie ma, a także sposoby rozmawiania, na przykład o Bogu, których dzisiaj się nie usłyszy. R ze c z y w iś c ie j u ż się t a k nie ga da. O s t a t nio rozm a - w ia ł o się t a k o P a n u B o g u z a S t alina. Sp ró b uj ę o dp ow ie dz ie ć na p a ni py t a nie nie w p ro s t. C z y zbio rowa m o g ił a? Nie w ie m. N a to mia s t b e z fo t. An dr zej G e o rg ie w ż a dn ej ko k ie te r ii i ż a dnyc h ż a ł o b nyc h to na c ji, b o ni - g d y nie w ia d o m o, c o się j e s zc ze w yda r z y, a w b re w p ozo ro m m oże się w yda r z y ć w ie l e, by ć m oże t a ksią ż ka j e s t m oj ą o s t a t nią p roz ą b e l e t r y s t yc zn ą. Nie w s e nsie ż a ł o b ny m, p o g r ze b ow y m i c m e n t a r - ny m, p o p ro s t u nie j e s te m p e w ie n, c z y t a k ie g o ro - dz aj u zda nia b ę d ą mi j e s zc ze p r z yc h o dz ić d o g ł ow y. Zda nia d o t yc z ą c e f ikc ji lite ra c k iej i dial o g ów o ra z in n e e l e m e n t y m a te r ii p roz a to r s k iej c z y p ow ie - ś c iow ej. B liżej p r z y k u ł e m się w o s t a t nic h la t a c h d o pis a nia dz ie n nika, m ój c z a s t ro c h ę się s k u rc z y ł i t r u dn o mi w yo b ra z ić s o bie pis a nie p ow ie ś c i. Prę - dzej o p ow ia da ń, al e te ż nie t a k ł a t w o. Rzeczywistość jest bardziej atrakcyjna niż żywioł powieściowy? To z al e ż y, c o c zł ow ie ka p o nie sie. W dz ie n nik u o c z y w iś c ie kł a mię w ż y w e o c z y il e w l e z ie, c z y li, m oim zda nie m, u p raw ia m f ikc j ę lite ra c k ą c o się zo - w ie i ro bię to w ie l o k ro t nie z dz ik ą p r z y j e m n o ś c ią, c z y li pis zę t a k z wa ny ł że - dz ie n nik. P a r t ia mi o c z y - w iś c ie, b o p a r t ia mi. Ta k s a m o pis a ł e m c z y s to f ik - c y j n e o p ow ia da nia, k tó re w yg lą da ł y na p r ze u ro c ze w s p o m nie nia z d o m u ro dz in n e g o, a w s z y s t ko - o d A d o Z - by ł o p r ze ze m nie w y my ś l o n e. W dz ie n ni - k u m a m p o d o b n ą z a b aw ę. M ożna w nim na pis a ć o p ow ia da nie i z a m a r kowa ć p o c z ą te k p ow ie ś c i i na - pis a ć kawa ł e k e s ej u i z a mia s t m ę c z y ć się pis a nie m o p ow ia da nia z dz ie c iń s t wa pie rd... ln ą ć z w y kł e w s p o m nie nie z te g o dz ie c iń s t wa b e z s p e c j alnyc h znie ks z t a ł c e ń. Alb o na o d w ró t - w s z y s t ko znie - ks z t a ł c ić. D la te g o j e s t to b a rdzo p o c ią gaj ą c a fo r m a, daj e m n ó s t w o rozm ait yc h m ożliw o ś c i. Bohaterowie Wielu demonów, mieszkańcy miejscowości Sigła na Śląsku Cieszyńskim, żyją w stanie nietolerancji bezobjawowej. Na czym to zjawisko, pana zdaniem, polega we współczesnej rzeczywistości? D z isiaj by ł o by to f in e z y j n e z j aw is ko, p o nie wa ż w s p ó ł c ze s na P o ls ka j e s t k raj e m w ie l o o bj aw ow ej nie to l e ra n c ji. N a to mia s t zda r z a się i j e s t to, j a k s ą - dzę, b a rdzo g roźn e, k ie d y nie to l e ra n c ji nie w ida ć, c h o c ia ż j e s t. M ów imy o d e m o na c h p ozo r nie b a rdzo g ł ę b o ko u ś pio nyc h, al e ł a t w yc h d o p r ze b u dze nia. Nie p o rów ny wa ł by m tej s y t ua c ji z m oim dz ie c iń - s t w e m lu te ra ń s k im a ni z s y t ua c j ą lu t rów w P o ls c e, a ni z o b e c ny m ż yc ie m p o lit yc zny m w na s z y m k ra - j u. W ydaj e mi się, że t a k z a c zę ł a się w la t a c h 9 0. w oj na w J u g o sł aw ii. S e r b ow ie i C h o r wa c i p r ze z dz ie się c io l e c ia ż y li o b o k sie bie w w ie lk iej zg o dz ie i na g l e, g d y w y bił a g o dz ina, z a c zę li s o bie p o dr z y - na ć ga rd ł a, b o by ł a k u m u la c j a nie to l e ra n c ji b e zo b - j aw o w ej. N aj pie r w j e s te ś my p r z y j a c ió ł mi, b ra ć mi i p o m a ga my s o bie, a w d u c h u is t niej e j a k iś ro dz aj w ro g o ś c i, k tó r y w t aj e m nic z y, a m oże w b a rdzo p ro - s t y s p o s ó b, k u m u luj e się. Ja k m ów ił Ko ł a kow s k i: Nie m a ż a dnyc h p raw his to r yc znyc h z w y j ą t k ie m j e dn e g o - lu dz ie z aw s ze znaj d ą p ow ó d, że by w y r z y - na ć się naw z aj e m. Podobno nie przeczytał pan scenariusza ekranizacji Pod Mocnym Aniołem Smarzowskiego. Dlaczego? O c z y w iś c ie, że nie p r ze c z y t a ł e m. To j e s t s p rawa Sm a r zow s k ie g o. J e s te m z w o l e n nik ie m s zko ł y, k tó ra w y znaj e, że k raw ie c s z y j e u b ra nia, a m u ra r z d o my b u d uj e, j a k pis a ł Tu w im p r ze d w oj n ą. Ja pi - s zę, a Sm a r zow s k i ro bi f ilmy. To p o pie r w s ze. P o dr u g ie : m oj e ś la d ow e d o ś w ia d c ze nia z a da p t a c j a - mi by ł y t a k ie, że naw e t j e ś li to nie ir y t uj e, to j e s t b a rdzo dz iw n e. M oj e to? Nie m oj e? Tr ze b a w ię c to zo s t aw ić, z a c h owa ć się u p r zej mie : j e ś li s p r ze da ł o się p rawa, j e ś li w z ię ł o się ka s ę, to j e s t to j u ż c u dz y u t w ó r. Nie w o ln o w pie r.. a ć się w nic re ż y s e row i. P o t r ze c ie : j e s t s t a re p ow ie dze nie te a t raln e, k tó re d o t yc z y w t y m w y p a dk u f ilm u - d o b r y a u to r to m a r - t w y a u to r. I j a się d o te g o s to s uj ę, s t a ra m się by ć m a r t w y m a u to re m. A j e s te m j u ż w t a k im w ie k u, że r u ra m nie nie p ali z c ie kaw o ś c i, j a k w yg lą da s c e na - r iu s z, k to b ę dz ie g ra ł itd. P oz a t y m nie p r ze p a da m s p e c j alnie z a t ą ksią ż k ą i w o g ó l e nie lu bię pij a ków. Rozmawiała Magdalena Walusiak Zdanie z powieści Wiele demonów, z którym Jerzy Pilch w pełni się zgadza: W istocie jest jedna historia. Spod wszystkich, leżących jedna na drugiej jak w zbiorowej mogile, opowieści prześwieca jedna żywa opowieść. Człowiek rodzi się na dnie straszliwej czeluści, żyje nie wiadomo po co i umiera w męczarniach. Innej opowieści nie ma. J e r z y P il c h Wiele dem o n ów 2+1 6

7 na książki z Tomu Kultury nowości to kupisz tylko w u Wychodzi na to, że historii jest nieskończenie mnogo. Złuda. Złuda jeszcze większa niż aniołowie tańczący na dachu filharmonii. W istocie jest jedna historia. fra gm e n t ksią żk i Jer z y Pilch Wiele demonów Wydawnict wo Wielka Litera W pier wszej o d 5 lat p ow ie ś ci Pilch p owrac a na ro dzinny luter - ski Śląsk Ciesz yński. Dawkując c z ytelnikom zagadki i p o c zę ś ci sensac y jną intr ygę, snuje historie mieszkańców Sigł y. To prawdziwe ś w ięto op ow ie ś ci mądrej i rozbuchanej, snutej b o gat ym jęz ykiem, a zarazem mów iącej o sprawach najważniejsz ych to kupisz tylko w u na książki z Tomu Kultury C arla M ontero Szmaragdowa tablica D om W ydawnic z y Rebis His t o r ia i w s p ó ł c ze s n o ś ć, mił o ś ć i w oj n a, z a k a z a ny r o m a n s i d z ik a z a zd r o ś ć, t aj e m nic z y o b r a z i o p ę t a nie c h c iw o ś c ią t a w s p a - nia ł a p o w ie ś ć z a c hw y c a, p r ze r a ż a i w c ią g a b e z r e s z t y. M a d r y t, p o c z ą t e k X X I w ie k u. A n a p r a c uj e w M u ze u m P r a d o, p r o w a d z i s p o koj n e ż y c ie u b o k u Ko n r a d a, b o g a t e g o nie mie c k ie g o ko l e kc j o n e r a d z ie ł s z t u k i, a ż d o c hw ili, g d y p e w ie n lis t n a pis a ny p o d c z a s II Woj ny Św ia t o w ej n a p r o w a d z a Ko n r a d a n a ś la d t aj e m nic ze g o o b r a z u A s t r o l o g ", p r z y pis y w a n e g o Gio rg i o n e m u, m a la r zo w i e p o k i r e n e s a n s u. S k u s zo ny w ie lk ą w a r t o ś c ią t e g o d z ie ł a, p r ze ko n uj e A n ę, że b y z aj ę ł a s i ę j e g o p o s z u k iw a nie m. Mim o pi ę t r z ą - c y c h s i ę t r u d n o ś c i A n a o d k r y w a nie t y lko z aw ił e l o s y r o d z iny, k t ó r a o d p o ko l e ń s t r ze że A s t r o l o g a", a l e i nie z w y kł ą p r aw d ę, k t ó r a c a ł ko w ic ie z mie nia j ej ż y c ie. 7

8 książki 2+1 J o anna M. C hmielewska Karminowy szal* W ydawnic t wo M G M a r y s ia, M a r t a i M a g d a. P r ze z j a - k iś c z a s b a rd zo s o bie b lis k ie, l e c z ic h d z ie c i ę c a p r z y j a ź ń nie p r ze - t r w a ł a r oz s t a nia. P o la t a c h s p o t y - k aj ą s i ę p o n o w nie. P r z y g r z a ny m w inie w P iw nic y p o d Lili o w y m K a p e l u s ze m o k a z uj e s i ę, że k a ż d a z nic h u k r y w a t ę s a m ą t aj e m nic ę. M a r ia, M a r t a i M a g d a l e n a p o s t a - n aw iaj ą z a m k n ą ć t r u d ny r ozd z ia ł s w oj e g o d z ie c iń s t w a w s p o s ó b ni e ko ni e c z ni e zg o d n y z o g ó l ni e p r z y j ę t y mi n o r m a mi s p o ł e c z ny mi. D o k ą d z a p r o w a d z i j e t a d r o g a? G ré g oire D ela c o u r t Lista moich zachcianek W ydawnic t wo D r zewo B ab el J o c e l y n e G u e r b e t t e, w ł a ś c ic ie lk a p a - s m a n t e r ii w mie ś c ie A r r a s, w y p e ł nia n a c hy bił t r a f ił l o s n a l o t e r ii. I n a g l e pie nią d ze s p a d aj ą j a k m a n n a z nie b a. I J o c e l y n e z a c z y n a s p o r z ą d z a ć lis t y. Lis t ę s w oic h p o t r ze b. Lis t ę s w oic h z a c h c ia n e k... Ignacio Mart ínez de P is ón Gierki W ydawnic t wo B ona PREMIERA Tr z y s i o s t r y o p o w ia d aj ą his t o r i ę s w oj e g o t r u d n e g o d oj r ze w a nia w c ie niu ś mie r c i oj c a. Nie w ie d z ą n aw e t, il e t aj e m nic s k r y - w aj ą p r ze d s o b ą n aw z aj e m. C z y t e lnik p oz n aj e s ko m p liko w a ny ś w ia t ko bie c y c h e m o c ji, nie p oz b aw i o ny c h ł o d n ej k a lk u la - c ji i p r z y g o d ny c h mił o ś c i. Lorena Mart ín D. Dom tajemnic W ydawnic t wo B ukow y L as Tr z y his t o r ie, k t ó r e w y p a r t o z p a mi ę c i. Tr z y k r aj e M e k s y k, His z p a nia i P o l s k a. Tr z y ko bie t y, k t ó r y c h l o s y s p l o tł y s i ę w j e d n o D e biu t a m e r y k a ń s k iej a u t o r k i, k t ó r a p r z y j e c h a ł a d o n a s ze g o k r aj u, b y s z u k a ć z a g ini o n ej c zę ś c i r o d z iny, a z n a la - zł a m a t e r ia ł n a k s ią ż kę. C aroly n Egan Teraz i zawsze W ydawnic t wo Znak Mił o ś ć, k tó rej nic nie p o ko n a. M aj a p r ze - g r y wa walkę ze s t ra s zn ą c h o ro b ą. W k ró t - c e b ę dz ie m u s ia ł a o d ej ś ć. J e dn a k j e s zc ze nie te ra z. P o t r ze b uj e c z a s u, by p o m ó c n aj b liż s z y m u ł oż y ć ż yc ie o d n o wa. P ię k na i w zr u s z aj ą c a o p o w ie ś ć o t y m, że c i, k tó r z y ko c h aj ą, nig d y nie o d c h o dz ą n a z aw s ze. Paul Aus te r Sunset Park W ydawnic t wo Znak P u l s uj ą c y e m o c j a mi ś w ia t N o w e g o J o r - k u. Mil e s m u s ia ł z nik n ą ć b e z s ł o w a i ze - r w a ć ko n t a k t y z r o d z in ą. P ila r, z my s ł o w a Ku b a n k a, m a r z y o t y m, b y o p u ś c i ć d o m r o d z in ny i ż y ć w zg o d z ie z w ł a s ny mi u c z u - c ia mi. Ł ą c z y ic h p r z y p a d ko w e s p o t k a nie. R o d z i s i ę p o ż ą d a nie i mił o ś ć, k t ó r ą m u s z ą u t r z y my w a ć w t aj e m nic y. J. K. R o w lin g Trafny wybór W ydawnic t wo Znak B a r r y nie ż y j e. Ta nie s p o d z ie w a n a ś mie r ć p o g r ą ż a P a g fo rd w c h a o s ie. N a j aw w y c h o d z ą t aj e m nic e mie s z k a ń c ó w. W y b u c h a w oj n a b o g a t y c h z bie d ny mi, n a s t o la t kó w z r o d z ic a mi, w oj n a żo n z m ę - ż a mi i n a u c z y c ie li z u c z nia mi. Kt o p r zej - mie w ł a d zę p o B a r r y m? *Oferta dostępna w wybranych salonach. M o Ya n Kraina wódki W ydawnic t wo W. A. B P o w i e ś ć j e d n e g o z n aj b a r d z i e j c e ni o - n y c h w s p ó ł c z e s n y c h p i s a r z y c hi ń s k i - c h, n a g r o d z o n e g o li t e r a c k ą n a g r o d ą N o - b l a. M i e j s c e m a kc j i j e s t o d l e g ł a k r ai n a C hi n - A l k o h o l a n d i a. Ś l e d c z y z P e k i n u D i n g G o u 'e r b a d a z a g a d k ę p r a k t y k k a ni - b a li s t y c z n y c h, k t ó r y c h r z e k o m o d o p u s z - c z aj ą s i ę f u n kc j o n a r i u s z e p a r t y j ni. M o Ya n Obfite piersi pełne biodra W ydawnic t wo W. A. B. O b f it y mi pie r s ia mi i p e ł ny mi bi o d r a mi n a t u r a o b d a r z a ko bie t y z r o d z iny S h a n g - g u a n, mie s z k aj ą c ej w m a ł ej c hiń s k iej w i o - s c e, w p r o w in c ji S h a n d o n g. O d o b f it y c h pie r s i i m a t c z y n e g o m l e k a u z a l e ż nio ny j e s t n a r r a t o r p o w ie ś c i, d ł u g o w y c ze k iw a - ny s y n, b r a t o ś miu s t a r s z y c h s i ó s t r Woj c ie c h N ow ic k i Ro b e r to Paz z i Salki* Konklawe W ydawnict wo Czarne W ydawnic t wo W. A. B. S a lk i " t o nie s pie s z n a p o d r ó ż w c z a s ie i p r ze s t r ze ni. Woj c ie c h N o w ic k i w y ł u - s k uj e z p r ze s zł o ś c i d z iej e s w oic h k r e s o - w y c h p r zo d kó w, ic h w s p o m nie nia, o b aw y i k r z y w d y, t w o r z ą c u niw e r s a lny o b r a z t ę - s k n o t y i l ę k u. To t a k że o p o w ie ś ć o c ią g n ą - c ej w d a l e k i ś w ia t w ł ó c zę d ze z d o m a mi w g ł o w ie i p o c z u c ie m b e zd o m n o ś c i. Zmarł p apie ż. Tr wa ko nk lawe. Mijają dni, t yg o dnie i mie siąc e, j e dnak z ko mina Ka - plic y Sy kst y ńsk iej nie w yd o by wa się bia ł y dym. P owoli w ie rni, a nawe t m e dia t ra c ą z ainte re s owanie o b ra dami... Tak dz iej e się d o c hw ili, k ie dy o pinią p ublic zną wst r z ąs ają dz iw n e info rma cj e, d o cie rając e z z a murów p apie sk iej stolic y

9 na książki z Tomu Kultury nowości e-book Nic o la D o h e r t y Tylko się nie zakochaj Włoski zawrót głowy W ydawnict wo Pas c al S ł o n e c z n a Sy c y lia w t o w a r z y s t w ie d w ó c h p r z y s t oj ny c h m ę żc z y z n? Ty lko s i ę nie z a ko c h aj, Alic e! D z ie w c z y n a n a w y s p ę j e d z ie d o p r a c y m a p o m ó c s ł y n n e m u a k - t o r o w i n a pis a ć a u t o bi o g r a f i ę. U r o k i Sy c y - lii d aj ą s i ę w e z n a k i Im o g e n Ed wa rd s -J o n e s Ślubny Babylon W ydawnict wo Pas c al Szo k uj ą c e w y z n a nia w e d din g p la n n e r a o k u lis a c h n aj pi ę k niej s ze g o d nia w ż y c iu! P oz n aj c a ł ą p r aw d ę o b r a n ż y ś l u b n ej. To, c o p r ze c z y t a s z, p r z y p r aw ia o d r e s zc ze! D o w ie s z s i ę, j a k nie d a ć s i ę o s z u k a ć o rg a - niz a t o r o m p r z y j ę c ia, c ze g o nie s e r w o w a ć s w oim g o ś c i o m. H enning Mankell Mózg Kennedy'ego W ydawnic t wo W. A. B. D ia g n oz a HI V " b r z mi j a k w y r o k. M n ó - s t w o l u d z i g ł o w i s i ę, j a k t e n w y r o k a n u l o w a ć, a p r z y o k a z ji... d o b r ze z a r o - bi ć. Nie w a ż n e, il e p r z y t y m s t r a c ą in ni - pie nią d ze, zd r o w ie, ż y c ie. M n o ż ą s i ę ze s p o ł y i la b o r a t o r ia o p r a c o w uj ą c e fo r - m u ł ę l e k u n a HI V. Ws z y s t k ie t e d z ia ł a - nia o w ia n e s ą t aj e m nic ą, a w g r ę w c h o - d z ą z aw r o t n e s u my. Nic d z iw n e g o, że p oj aw iaj ą s i ę t e o r ie s pis ko w e i nie l e g a l - n e p r a k t y k i. N a t r o p j e d n ej z t a k ic h a fe r w p a d ł H e n r y k C a n t o r... *Oferta dostępna w wybranych salonach Ewa St a chniak Katarzyna Wielka W ydawnic t wo Znak To n a pis a n a z o g r o m ny m r oz m a c h e m p o w ie ś ć, k t ó r a p oz w a la z aj r ze ć, nic z y m p r ze z d z iu r kę o d k l u c z a, d o ko m n a t i a l - kó w P a ł a c u Zim o w e g o, b y o d k r y ć his t o r i ę p r ze mia ny i d o c h o d ze nia d o w ł a d z y j e d n ej z n aj ś mie l s z y c h i n aj b a rd z iej b e z w zg l ę d - ny c h ko bie t w his t o r ii. Rae Morr is Makijaż w mgnieniu oka* W ydawnict wo Galakt yka Ra e M o r r is s t w o r z y ł a id e alny p o ra dnik dla w s p ó ł c ze s nyc h z a bie ga nyc h ko bie t. Au - to r ka dz ie li s ię s w oj ą w ie dz ą, zdra dz aj ą c p ro s te m a k ij a żo w e t r ik i. D z ię k i nim ka żda z n a s m oże s ię n a u c z y ć, j a k w y ko n a ć pię k - ny m a k ij a ż w z al e d w ie k ilka c hw il. Port ia Da C ost a Do utraty tchu G rupa W ydawnic za Foks al M ł o d a bib li o t e k a r k a G w e n d o l y n n e P r i - c e p e w n e g o d nia z n aj d uj e w s ł u ż b o w ej s k r z y n w ni o s k i i u w a g i nie z w y kł ą ko r e s p o n d e n c j ę. Er o t y c z n e lis t y mił o s n e, p e ł n e pik a n t ny c h s zc ze g ó ł ó w, z a a d r e s o - w a n e w ł a ś nie d o niej. Kim j e s t t aj e m nic z y N e m e z is p o d pis uj ą c y s i ę p o d lis t a mi? G raż yna Plebanek Nielegalne związki W ydawnic t wo W. A. B. Mił o ś ć i zd r a d a z p u n k t u w id ze nia m ę ż- c z y z ny. O p o w ie ś ć o u c z u c iu, k t ó r e nie m a p r aw a is t nie ć, a z a r a ze m a n a liz a s t r u k t u r s p o ł e c z ny c h o g r a nic z aj ą c y c h w o ln o ś ć c zł o w ie k a, w ikł aj ą c y c h g o w r o l e, k t ó r y c h nie j e s t w s t a nie w y p e ł ni ć. Dav id B eat y Pilot. Naga prawda W ydawnic t wo W. A. B. Za tr z y c z warte wsz yst k ich w ypadków lo t - nic z ych o dp ow iada b łąd c złow ieka. Udział te go c z ynnika p ozost aje niezmienny. R zad - ko pr z yc z yną kat astrof s ą nie dost ate c zne umiej ę tn oś ci w zak re sie pilo t ażu, spada te ż lic zba w ypadków z p owo dów te chnic znych. Wię kszoś ć trag ic znych zdar zeń to kons e - k wencja prost ych b łę dów i p omy łek... Mat t B o n durant Hrabstwo ponad prawem W ydawnict wo Anakonda Ży wa i w y ra z is t a p roz a M a t t a B o n d u ran - t a b u dz i d o ż yc ia a u te n t yc zn e p o s t a c i, ich ciemn e intere s y, zm owę milc zenia i p ra g nie nia s e rc. J e g o p r ze nik liw y o b ra z ś w ia t a t argan e g o namię t n o ś c iami, p r ze - m o c ą i rozp a c z ą, j e s t ró w nie w zr u s z aj ą c y, c o w s p a nia ł y. na książki z Tomu Kultury Nik k i G emm ell Obnażeni G rupa W ydawnic za Foks al M ę ż a t k a, z n u d zo n a s w oim ż y c ie m i m o - n o t o n ny m m a ł że ń s t w e m, p e w n e g o d nia o d k r y w a, że m ą ż zd r a d z a j ą z j ej n aj l e p s z ą p r z y j a c i ó ł k ą. To dla niej im p u l s, że b y z a - c z ą ć ż y ć b a rd z iej s a m o l u b nie i r e a lizo w a ć w ł a s n e m a r ze nia i p r a g nie nia. W j ej ż y c iu p oj a w ia s i ę G a b r ie l... Nik k i G emm ell Przebudzeni G rupa W ydawnic za Foks al To la to by ł o w y j ą t ko w e. O n a, s am o t na n a s to la t ka, z a p a mię t a j e n a c a ł e ż yc ie. P ier ws za miłoś ć, namię t n oś ć, p oż ądanie, t a k s t a ra n nie s k r y wa n e p r ze d oj c e m i m a - c o c h ą. O n j e s t pis a r ze m, p o s z u k uj ą c y m n a tc h nie nia, k tó r y z a s z y ł s ię n a w si, że by p ra c o wa ć. Pr z y p a dko w e s p o t ka nie w j e g o d o m u n a z aw s ze o dmie ni ż yc ie ic h o b oj g a. 9

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo