Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy oszczędnościowo kredytowe. W pierwszej połowie 2009 r., działalność operacyjną podjęła jeszcze jedna kasa, zatem na koniec czerwca br. działały 63 SKOK-i. W badanym okresie, obejmującym ub. rok i pierwszą połowę br., zaobserwowano dalszą rozbudowę sieci dystrybucji kas. Liczba oddziałów i punktów obsługi klienta wzrosła z w 2007 r. do w 2008 r., do końca czerwca br. powstało 17 dodatkowych placówek. W związku z tym wzrosło przeciętne zatrudnienie w kasach; w 2008 r. zwiększyło się ono z do etatów, w pierwszej połowie br. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 51 pracowników. Rozwój kas następował dzięki wzrostowi liczby członków: ich liczba zwiększyła się z tys. osób w 2007 r. do tys. na koniec 2008 r., a w pierwszej połowie 2009 r. o kolejnych 89 tys. osób. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek na koniec 2008 r. był niewielki (0,8% wobec 0,6% w 2007 r.), ale o rosnącym zainteresowaniu tej grupy osób usługami SKOK świadczyła wysoka dynamika napływu członków (wzrost w ciągu 2008 r. o 42,8%, w ciągu I półrocza 2009 r. o 18,3%). Wzrost liczby członków ogółem znalazł odbicie we wzroście liczby umów depozytowych; w 2007 r. zawarto ok. 508 tys. nowych umów, w 2008 r. 586 tys. (o 78 tys. więcej). Tendencja ta utrwaliła się w pierwszej połowie 2009 r., gdy zawarto 440 tys. nowych umów depozytowych. Na koniec grudnia 2008 r. depozyty ogółem wzrosły z mln zł (w roku 2007) do mln zł (o 29,3%), na koniec I półrocza roku bieżącego osiągnęły wartość mln zł. Przeciętna kwota depozytu na jednego członka zwiększyła się do 4,8 tys. zł na koniec 2008 r. i do 5,4 tys. zł na koniec I półrocza bieżącego roku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 94,9% depozytów w SKOK-ach na koniec 2008 r. stanowiły lokaty na okres nie przekraczający dwunastu miesięcy.

2 Depozyty (nowe i odnowione) pozyskane z umów zawartych w 2007 r. miały wartość mln zł, z umów zawartych w tym samym okresie 2008 r mln zł (wzrost o 44,6%). Wysoka dynamika depozytów wynikała zarówno ze zwiększenia liczby członków jak i przeciętnej kwoty lokaty w ciągu 2008 r. (ze 13,1 tys. zł do 16,4 tys. zł w nowych i odnowionych kontraktach). Wpływ tego ostatniego czynnika był jednak silniejszy: liczba członków wzrosła o 11,2%, a wartość depozytów zwiększyła się o 44,6%. Tendencja ta wzmocniła się w pierwszej połowie 2009 r. Wartość depozytów z umów zawartych w ciągu pierwszego półrocza 2009 r. osiągnęła mln zł (81,2% ogólnej wartości depozytów w całym ubiegłym roku). Wartość udzielonych pożyczek ogółem wzrosła z mln zł w końcu 2007 r. do mln zł (o 35,0%) na koniec grudnia 2008 r., przy relatywnie dużym udziale (75,5% wobec 72,7%) kwoty pożyczek na okres dłuższy niż jeden rok. Przeciętne zadłużenie członka kasy wzrosło w tym okresie z 3,1 tys. zł do 3,7 tys. zł. Na koniec czerwca b.r. wartość udzielonych pożyczek wyniosła mln zł, w tym 64,6% stanowiły pożyczki na okres powyżej 12 miesięcy (o 10,9% więcej niż na koniec 2008 r.). W ciągu 2008 r. członkowie kas zawarli tys. umów pożyczkowych na kwotę mln zł (w 2007 r. odpowiednio: tys. i mln zł). W pierwszej połowie 2009 r. zawarto 689 tys. umów pożyczkowych na kwotę mln zł. Średnia wartość pożyczki na jedną umowę zawartą w 2008 r. i w pierwszej połowie br. wyniosła 3,9 tys. zł (wobec 3,0 tys. zł w 2007 r.), jednak przeciętna wartość pożyczki na jednego członka kas w pierwszej połowie b.r. obniżyła w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym. Wzrost potencjału kapitałowego SKOK wyraża suma bilansowa, która wzrosła (w ujęciu zagregowanym) z mln zł (31 grudnia 2007 r.) do mln zł (o 29,0%) na koniec 2008 r. Na koniec czerwca b.r. suma bilansowa zwiększyła się do mln zł (o 17,7% w porównaniu z końcem ub. r.). Wśród składników majątku kas zaobserwowano na koniec 2008 r. niewielki spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych (z 234 mln zł do 230 mln zł, tj. o 1,7%), który znacznie pogłębił się w pierwszej połowie 2009 r. Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych na koniec czerwca wyniosła br. wyniosła 157 mln zł (o 31,5% mniej w porównaniu z końcem grudnia 2008 r.). Środki zaangażowane w długoterminowych inwestycjach na koniec 2008 r. zwiększyły się do 473 mln zł (o 58,2% w porównaniu ze stanem na koniec 2007 r.), na koniec czerwca b.r. ich wartość wyniosła 558 mln zł (wzrost o 17,9% w porównaniu z grudniem 2008 r.). Aktywa obrotowe na 31 grudnia 2008 r. wyniosły mln zł (o 28,5% więcej niż przed rokiem) i stanowiły 91,9% aktywów kas ogółem (wobec 92,3% w 2007 r.). W tej pozycji największą wartość miały należności krótkoterminowe, których stan zwiększył się w ciągu dwunastu miesięcy 2008 r. z mln zł do mln zł 2

3 (o 32,9%). W pierwszej połowie 2009 r. należności krótkoterminowe osiągnęły wartość 7882 mln zł (o 10,8% więcej niż na koniec 2008 r.). Kapitały (fundusze) własne kas wzrosły z 278 mln zł w 2007 r. do 312 mln zł w 2008 r. (o 12,2%), lecz obniżyły się do 309 mln zł (ponad 3 mln zł) w pierwszej połowie b.r. Na wzrost kapitałów (funduszy) własnych w 2008 r. wpłynęło podniesienie udziałów członkowskich, zwiększające kapitał podstawowy kas z 93 mln zł do ok. 98 mln zł (o 6,0%) oraz wzrost kapitału zapasowego (ze 145 mln zł do 181 mln zł (o 24,6%), głównie z tytułu wygospodarowanych w poprzednim okresie zysków). Na koniec czerwca 2009 r. kapitał podstawowy kas wyniósł 103 mln zł, kapitał zapasowy 205 mln zł (wzrost w stosunku do 31 grudnia 2008 odpowiednio o 4,8% i 13,6%). Kapitał z aktualizacji wyceny oraz kapitały rezerwowe nie miały istotnego wpływu na zmiany wartości kapitałów własnych kas. Wśród pozostałych pasywów dominowały zobowiązania krótkoterminowe, których wartość wzrosła z mln zł do mln zł (o 29,1%); stanowiły one ponad 95,4% pasywów ogółem w 2008 r. W I półroczu 2009 r. zobowiązania krótkoterminowe wzrosły w porównaniu z 31 grudnia 2008 r. do mln zł (o 19,1%). W analizowanym okresie roku ubiegłego znacznie zmalały zobowiązania długoterminowe (z ok. 46 mln zł do 34 mln zł), ale ich udział w pasywach ogółem niewiele się zmienił (spadek z 0,6% do 0,4%). W I półroczu br. zobowiązania długoterminowe w porównaniu z grudniem ub. r. wzrosły z 34 mln zł do ok. 43 mln zł (wzrost o 26,8%). Rezerwa na zobowiązania wzrosła z ok. 23 mln zł w grudniu 2007 r. do ponad 91 mln zł na koniec grudnia 2008 r., lecz w bieżącym roku gwałtownie spadła (do 34 mln zł na koniec czerwca 2009 r., na skutek czego jej udział w pasywach obniżył się do 0,3%). Przychody z całokształtu działalności kas wzrosły z mln zł w 2007 r. do mln zł w 2008 r. (o 43,4%), większość (94,0%) tych przychodów zrealizowały podmioty rentowne. O sukcesie komercyjnym decydowały przede wszystkim przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, których wartość zwiększyła się z 950 mln zł do mln zł (o 28,6%). W połowie br. kasy uzyskały przychody z całokształtu działalności na poziomie 807 mln zł (o 32,7% więcej niż na koniec czerwca 2008 r.). Koszty uzyskania przychodów w 2008 r. zwiększyły się z 986 mln zł do mln zł (o 45,3%), przy czym udział kas rentownych w tych kosztach był nieco niższy w porównaniu z ich partycypacją w dochodach (92,2%). Koszty uzyskania przychodów w I półroczu 2009 r. wyniosły 809 mln zł (wzrost o 40,9% w porównaniu z poziomem kosztów w analogicznym okresie ub. r.). W 2008 r. koszty działalności operacyjnej w kwocie mln zł (przed rokiem 876 mln zł) stanowiły 82,2% kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności. Koszty działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2009 r. wyniosły 745 mln zł (były wyższe o 41,2% w porównaniu z pierwszą połową minionego roku). 3

4 W 2008 r. koszty osobowe (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) wzrosły do 318 mln zł (o 28,2% w porównaniu z 2007 r.). W I półroczu 2009 r. koszty te wyniosły 179 mln zł i były wyższe niż a analogicznym okresie 2008 r. Wskaźnik poziomu kosztów w 2008 r. pozostał wysoki 97,2% wobec 95,8% w 2007 r. Wzrost tego wskaźnika był konsekwencją zmniejszenia się przewagi dynamiki przychodów nad dynamiką kosztów we wszystkich kasach. W I półroczu 2009 r. dynamika kosztów przewyższyła dynamikę przychodów, toteż wskaźnik ten pogorszył się do poziomu 100,3%. W ujęciu zagregowanym spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe osiągnęły na koniec 2008 r. dodatni wynik finansowy brutto (42 mln zł, przed rokiem 43 mln zł). Po odprowadzeniu podatku dochodowego wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 19 mln zł (przed rokiem 36 mln zł); zyski netto przekraczały 42 mln zł, straty sięgały prawie 24 mln zł). Zysk netto wygospodarowało w 2008 r. 55 kas, stratę netto poniosło 7 kas. Spadek zysków i wzrost strat wywołały pogorszenie wskaźnika rentowności obrotu; w ujęciu brutto wyniósł 2,8% (rok wcześniej 4,2%), w ujęciu netto 1,3% (3,5%). Wskaźnik rentowności obrotu obliczony dla kas, które wykazały w 2008 r. zysk wyniósł w ujęciu brutto 4,7% (przed rokiem 4,5%), w ujęciu netto 3,0% (przed rokiem 3,9%). W pierwszym półroczu br. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wykazały ujemny wynik finansowy brutto w kwocie przekraczającej 2 mln zł (w analogicznym okresie ub. r. wynik ten był dodatni 34 mln zł). Po odprowadzeniu podatku dochodowego zagregowana strata zwiększyła się do 11 mln zł (przed rokiem wynik finansowy netto był dodatni 30 mln zł). Zysk netto wyniósł niecałe 16 mln zł, wygospodarowało go 29 kas. Przed rokiem zysk netto (łącznie ok. 33 mln zł) wykazało 51 kas. Strata netto poniesiona przez 34 kasy wyniosła prawie 27 mln zł (przed rokiem strata netto kształtowała się na poziomie ponad 3 mln zł, na co złożyły się ujemne wyniki finansowe 14 kas). 4

5 Tabl. 1. Liczba spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych według wybranych kryteriów klasyfikacyjnych stan na koniec okresu I półrocze Liczba kas ogółem Kasy według liczby zrzeszonych członków do i więcej Kasy według wielkości sumy bilansowej do tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł i więcej tys. zł Kasy według wyniku finansowego netto dodatniego(zysku) ujemnego (straty) Tabl. 2. Informacje ogólne lata =100 Liczba oddziałów i punktów kasowych ,5 Przeciętne zatrudnienie ,5 Członkowie ogółem, ,2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ,8 Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą ,7 Liczba zawartych umów depozytowych ,4 Liczba zawartych umów pożyczkowych ,4 Tabl. 3. Informacje ogólne pierwsze półrocze w latach 2008 i stan na dzień 30 VI 2008=100 Liczba oddziałów i punktów kasowych ,4 Przeciętne zatrudnienie ,3 Członkowie ogółem, ,9 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ,3 Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą ,9 Liczba zawartych umów depozytowych ,6 Liczba zawartych umów pożyczkowych ,3 5

6 Tabl. 4. Informacje ogólne SKOK-i o sumie bilansowej do tys. zł stan na dzień 31 XII stan na dzień 30 VI Liczba oddziałów i punktów kasowych Przeciętne zatrudnienie Członkowie ogółem Liczba zawartych umów depozytowych Liczba zawartych umów pożyczkowych Tabl. 5. Informacje ogólne SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł stan na dzień 31 XII stan na dzień 30 VI Liczba oddziałów i punktów kasowych Przeciętne zatrudnienie Członkowie ogółem Liczba zawartych umów depozytowych Liczba zawartych umów pożyczkowych Tabl. 6. Informacje ogólne SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł stan na dzień 31 XII stan na dzień 30 VI Liczba oddziałów i punktów kasowych Przeciętne zatrudnienie Członkowie ogółem Liczba zawartych umów depozytowych Liczba zawartych umów pożyczkowych Tabl. 7. Informacje ogólne SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł stan na dzień 31 XII stan na dzień 30 VI Liczba oddziałów i punktów kasowych Przeciętne zatrudnienie Członkowie ogółem Liczba zawartych umów depozytowych Liczba zawartych umów pożyczkowych Tabl. 8. Informacje ogólne SKOK-i o sumie bilansowej powyżej tys. zł stan na dzień 31 XII stan na dzień 30 VI Liczba oddziałów i punktów kasowych Przeciętne zatrudnienie Członkowie ogółem Liczba zawartych umów depozytowych Liczba zawartych umów pożyczkowych

7 Tabl. 9. Bilans SKOK-ów ogółem w latach w tys. zł 2007 =100 struktura w % stan na dzień 31 XII Suma bilansowa ,0 100,0 100,0 Aktywa trwałe ,0 7,7 8,1 Wartości niematerialne i prawne ,3 0,1 0,2 Rzeczowe aktywa trwałe ,3 3,2 2,4 Należności długoterminowe ,5 0,1 0,1 Inwestycje długoterminowe ,2 4,1 5,0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,0 0,3 0,3 Aktywa obrotowe ,5 92,3 91,9 Zapasy ,6 0,0 0,0 Należności krótkoterminowe ,9 73,1 75,3 Inwestycje krótkoterminowe ,9 19,1 16,5 środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,3 4,1 4,4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,3 0,1 0,1 Kapitał (fundusz) własny ,2 3,8 3,3 Kapitał (fundusz) podstawowy ,0 1,3 1,0 Kapitał (fundusz) zapasowy ,6 2,0 1,9 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 1 x 0,0 x Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,5 0,3 0,3 Wynik finansowy z lat ubiegłych ,0 x x Wynik finansowy netto z okresu obrotowego ,5 0,5 0,2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,6 96,2 96,7 Rezerwy na zobowiązania ,8 0,3 1,0 Zobowiązania długoterminowe ,4 0,6 0,4 Zobowiązania krótkoterminowe, ,1 95,3 95,4 fundusze specjalne ,7 0,0 0,0 Rozliczenia międzyokresowe ,7 0,0 0,0 7

8 Tabl. 10. Bilans SKOK-ów ogółem pierwsze półrocze 2008 i w tys. zł 2008 = 100 stan na dzień 30 VI struktura w % Suma bilansowa ,6 100,0 100,0 Aktywa trwałe ,2 7,5 6,8 Wartości niematerialne i prawne ,2 0,2 0,1 Rzeczowe aktywa trwałe ,0 3,2 1,4 Należności długoterminowe 3 x 0,0 Inwestycje długoterminowe ,3 3,9 5,0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,3 0,2 0,3 Aktywa obrotowe ,6 92,5 93,2 Zapasy ,8 0,1 0,0 Należności krótkoterminowe ,8 75,2 70,9 Inwestycje krótkoterminowe, ,1 17,1 22,1 środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,9 3,5 4,3 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,7 0,1 0,2 Kapitał (fundusz) własny ,6 3,8 2,8 Kapitał (fundusz) podstawowy ,5 1,2 0,9 Kapitał (fundusz) zapasowy ,2 2,0 1,8 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 1 x 0,0 x Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,6 0,3 0,2 Wynik finansowy z lat ubiegłych razy x x Wynik finansowy netto z okresu obrotowego x x x Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,1 96,2 97,2 Rezerwy na zobowiązania ,7 0,3 0,3 Zobowiązania długoterminowe ,1 0,7 0,4 Zobowiązania krótkoterminowe, ,6 95,1 96,5 fundusze specjalne ,0 0,1 0,0 Rozliczenia międzyokresowe ,9 0,0 0,0 8

9 Tabl. 11. Wartość depozytów i pożyczek w latach w tys. zł 2007=100 struktura w % Depozyty ogółem (stan na dzień 31 XII) ,3 100,0 100,0 Przeciętna wartość depozytu na członka 4,1 4,8 117,1 x x Depozyty do 12 miesięcy włącznie ,3 92,0 94,9 Depozyty powyżej 12 miesięcy ,8 8,0 5,1 Depozyty z umów zawartych w ciągu roku ,6 x x Przeciętna wartość depozytu na umowę 13,1 16,4 125,2 x x Przeciętna wartość depozytu na członka 4,0 5,2 130,0 x x Pożyczki ogółem (stan na dzień 31 XII) ,0 100,0 100,0 Przeciętna wartość pożyczki na członka 3,1 3,7 119,4 x x Pożyczki do 12 miesięcy włącznie ,2 27,3 24,5 Pożyczki powyżej 12 miesięcy ,2 72,7 75,5 Pożyczki z umów zawartych w ciągu roku ,2 x x Przeciętna wartość pożyczki na umowę 3,0 3,9 130,0 x x Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,9 3,1 106,9 x x Tabl. 12. Wartość depozytów i pożyczek w pierwszej połowie lat 2008 i w tys. zł struktura w % =100 Depozyty ogółem (stan na dzień 30 VI) ,2 100,0 100,0 Przeciętna wartość depozytu na członka 4,4 5,4 122,7 x x Depozyty do 12 miesięcy włącznie ,5 92,1 96,4 Depozyty powyżej 12 miesięcy ,5 7,9 3,6 Depozyty z umów zawartych w ciągu I półrocza ,5 x x Przeciętna wartość depozytu na umowę 15,6 17,7 113,5 x x Przeciętna wartość depozytu na członka 2,5 4,0 160,0 x x Pożyczki ogółem (stan na dzień 30 VI) ,0 100,0 100,0 Przeciętna wartość pożyczki na członka 3,4 3,9 114,7 x x Pożyczki do 12 miesięcy włącznie ,7 36,7 35,4 Pożyczki powyżej 12 miesięcy ,5 63,3 64,6 Pożyczki z umów zawartych w ciągu I półrocza ,5 x x Przeciętna wartość pożyczki na umowę 3,9 3,9 100,0 x x Przeciętna wartość pożyczki na członka 1,6 1,4 87,5 x x 9

10 Tabl. 13. Wartość depozytów i pożyczek SKOK-i o sumie bilansowej do tys. zł I półrocze Depozyty ogółem (stan na dzień 31 XII i 30 VI) Przeciętna wartość depozytu na członka 2,6 2,6 2,7 2,7 Depozyty do 12 miesięcy włącznie Depozyty powyżej 12 miesięcy Depozyty z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość depozytu na umowę 1,3 9,0 7,9 7,7 Przeciętna wartość depozytu na członka 1,0 1,0 0,5 0,6 Pożyczki ogółem (stan na dzień 31 XII i 30 VI) Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,2 2,1 2,3 2,1 Pożyczki do 12 miesięcy włącznie Pożyczki powyżej 12 miesięcy Pożyczki z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość pożyczki na umowę 1,5 1,7 1,7 1,6 Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,6 2,4 1,4 1,1 10

11 Tabl. 14. Wartość depozytów i pożyczek SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł I półrocze Depozyty ogółem (stan na dzień 31 XII i 30 VI) Przeciętna wartość depozytu na członka 3,4 3,4 3,3 3,2 Depozyty do 12 miesięcy włącznie Depozyty powyżej 12 miesięcy Depozyty z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość depozytu na umowę 7,1 11,0 8,7 11,8 Przeciętna wartość depozytu na członka 1,7 2,6 0,9 1,6 Pożyczki ogółem (stan na dzień 31 XII i 30 VI) Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,5 2,7 2,5 2,7 Pożyczki do 12 miesięcy włącznie Pożyczki powyżej 12 miesięcy Pożyczki z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość pożyczki na umowę 1,6 1,5 1,8 1,4 Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,7 2,7 1,4 1,3 11

12 Tabl. 15. Wartość depozytów i pożyczek SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł I półrocze Depozyty ogółem (stan na dzień 31 XII i 30 VI) Przeciętna wartość depozytu na członka 3,5 3,4 3,4 3,7 Depozyty do 12 miesięcy włącznie Depozyty powyżej 12 miesięcy Depozyty z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość depozytu na umowę 10,3 11,8 11,9 11,8 Przeciętna wartość depozytu na członka 2,8 2,7 1,5 1,4 Pożyczki ogółem (stan na dzień 31 XII i 30 VI) Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,5 2,5 2,4 2,6 Pożyczki do 12 miesięcy włącznie Pożyczki powyżej 12 miesięcy Pożyczki z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość pożyczki na umowę 1,7 1,9 1,5 2,4 Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,7 2,6 1,3 1,2 12

13 Tabl. 16. Wartość depozytów i pożyczek SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł I półrocze Depozyty ogółem (stan na dzień 31 XII i 30 VI) Przeciętna wartość depozytu na członka 3,2 3,4 3,2 3,5 Depozyty do 12 miesięcy włącznie Depozyty powyżej 12 miesięcy Depozyty z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość depozytu na umowę 11,3 13,1 12,1 13,1 Przeciętna wartość depozytu na członka 2,6 3,2 1,5 2,0 Pożyczki ogółem (stan na dzień 31 XII i 30 VI) Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,5 2,7 2,6 2,7 Pożyczki do 12 miesięcy włącznie Pożyczki powyżej 12 miesięcy Pożyczki z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość pożyczki na umowę 2,2 2,5 2,6 2,3 Przeciętna wartość pożyczki na członka 2,4 2,4 1,3 1,1 13

14 Tabl. 17. Wartość depozytów i pożyczek SKOK-i o sumie bilansowej powyżej tys. zł I półrocze Depozyty ogółem Przeciętna wartość depozytu na członka 4,4 5,1 4,7 5,9 Depozyty do 12 miesięcy włącznie Depozyty powyżej 12 miesięcy Depozyty z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość depozytu na umowę 13,6 17,0 16,3 18,3 Przeciętna wartość depozytu na członka 4,4 5,7 2,8 4,5 Pożyczki ogółem Przeciętna wartość pożyczki na członka 3,2 4,0 3,6 4,2 Pożyczki do 12 miesięcy włącznie Pożyczki powyżej 12 miesięcy Pożyczki z umów zawartych w ciągu roku, półrocza Przeciętna wartość pożyczki na umowę 3,4 4,4 4,4 4,5 Przeciętna wartość pożyczki na członka 3,0 3,2 1,7 1,5 14

15 Tabl. 18. Wybrane pozycje bilansu SKOK-ów wykazujących zysk netto w latach w tys. zł 2007 =100 struktura w % stan na dzień 31 XII udział w pozycjach bilansu SKOK ów ogółem Suma bilansowa ,2 100,0 100,0 96,2 91,9 Aktywa trwałe, ,9 7,8 8,3 97,2 95,0 Rzeczowe aktywa trwałe ,7 3,2 2,4 97,5 92,0 Inwestycje długoterminowe ,1 4,1 5,3 97,0 96,9 Aktywa obrotowe, ,5 92,2 91,7 96,1 91,6 Należności krótkoterminowe ,6 73,0 75,1 96,1 91,6 Inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,7 19,0 16,5 96,0 91, ,0 4,6 95,2 95,7 Kapitał (fundusz) własny ,1 3,9 3,7 98,8 104,0 Kapitał (fundusz) podstawowy ,6 1,2 1,1 93,5 95,8 Kapitał (fundusz) zapasowy ,3 2,0 2,0 98,2 96,4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,1 0,3 0,3 97,6 98, ,4 96,1 96,3 96,1 91,5 Rezerwy na zobowiązania ,3 0,3 1,0 97,2 95,9 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, ,2 0,7 0,3 99,6 89, ,9 95,1 94,9 96,1 91,4 fundusze specjalne ,8 0,0 0,0 99,4 95,1 15

16 Tabl. 19. Wybrane pozycje bilansu SKOK-ów wykazujących zysk netto w pierwszej połowie lat 2008 i w tys. zł 2008 =100 struktura w % stan na dzień 30 VI udział w pozycjach bilansu SKOK ów ogółem Suma bilansowa ,8 100,0 100,0 84,3 27,4 Aktywa trwałe, ,3 7,9 4,7 88,7 19,1 Rzeczowe aktywa trwałe ,5 3,2 2,1 84,3 41,4 Inwestycje długoterminowe ,6 4,3 2,0 92,7 11,2 Aktywa obrotowe, ,3 92,1 95,3 83,9 28,1 Należności krótkoterminowe ,8 75,6 75,5 84,7 29,2 Inwestycje krótkoterminowe ,2 16,4 19,5 80,7 24,2 środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,1 3,7 5,4 91,1 34,2 Kapitał (fundusz) własny ,0 4,3 3,8 94,8 37,9 Kapitał (fundusz) podstawowy ,1 1,2 45,1 86,9 36,9 Kapitał (fundusz) zapasowy ,5 2,3 1,9 95,6 28,0 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,6 0,3 0,2 92,9 18, ,0 95,7 96,2 83,9 27,1 Rezerwy na zobowiązania ,9 0,3 0,5 90,0 42,3 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, ,3 0,7 0,8 75,4 56, ,9 94,7 94,9 83,9 27,0 fundusze specjalne ,5 0,1 0,1 91,3 32,3 16

17 Tabl. 20. Wybrane pozycje bilansu SKOK-ów wykazujących stratę netto w latach w tys. zł 2007 =100 struktura w % stan na dzień 31 XII udział w pozycjach bilansu SKOK ów ogółem Suma bilansowa ,8 100,0 100,0 3,8 8,1 Aktywa trwałe, ,6 5,7 5,0 2,8 5,0 Rzeczowe aktywa trwałe ,2 2,1 2,4 2,5 8,0 Inwestycje długoterminowe ,2 3,2 1,9 3,0 3,1 Aktywa obrotowe, ,8 94,3 95,0 3,9 8,4 Należności krótkoterminowe ,2 74,3 77,6 3,9 8,4 Inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,3 19,9 17,3 4,0 8, ,3 5,1 2,3 4,8 4,3 Kapitał (fundusz) własny x 1,2 x 1,2 x Kapitał (fundusz) podstawowy ,9 2,1 0,5 6,5 4,2 Kapitał (fundusz) zapasowy ,7 0,9 0,9 1,8 3,6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,8 0,2 0,1 2,4 1, ,7 98,8 101,6 3,9 8,5 Rezerwy na zobowiązania razy 0,2 0,5 2,8 4,1 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, razy 0,1 0,4 0,4 10, ,0 98,5 100,7 3,9 8,6 fundusze specjalne razy 0,0 0,0 0,6 4,9 17

18 Tabl. 21. Wybrane pozycje bilansu SKOK-ów wykazujących stratę netto w pierwszej połowie lat 2008 i w tys. zł 2008 =100 struktura w % stan na dzień 30 VI udział w pozycjach bilansu SKOK ów ogółem Suma bilansowa razy 100,0 100,0 15,7 72,6 Aktywa trwałe, razy 5,4 7,6 11,3 80,9 Rzeczowe aktywa trwałe ,5 3,2 1,1 15,7 58,6 Inwestycje długoterminowe razy 1,8 6,1 7,3 88,8 Aktywa obrotowe, razy 94,6 92,4 16,1 71,9 Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach razy 73,4 69,1 15,3 70, razy 20,9 23,1 19,3 75, razy 2,0 3,9 8,9 65,8 Kapitał (fundusz) własny razy 1,3 2,4 5,2 62,1 Kapitał (fundusz) podstawowy razy 1,0 0,8 13,1 63,1 Kapitał (fundusz) zapasowy razy 0,6 1,8 4,4 72,0 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razy 0,1 0,3 7,1 81, razy 98,7 97,6 16,1 72,9 Rezerwy na zobowiązania razy 0,2 0,2 10,0 57,7 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, ,5 1,1 0,2 24,6 43, razy 97,4 97,1 16,1 73,0 fundusze specjalne razy 0,0 0,0 8,7 67,7 18

19 Tabl. 22. Główne pozycje rachunku zysków i strat SKOK-ów ogółem Przychody z całokształtu działalności (ogółem) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Pozostałe przychody operacyjne w tys. zł 2007 =100 I półrocze w tys. zł 2008 = , , , , , ,2 Przychody finansowe , ,3 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (ogółem) Koszty działalności operacyjnej , , , ,2 Pozostałe koszty operacyjne , ,5 Koszty finansowe , ,4 Wynik ze sprzedaży , x Wynik z działalności operacyjnej Wynik z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych x x , x , ,7 Wynik finansowy brutto , x Podatek dochodowy , ,4 Wynik finansowy netto , x 19

20 Tabl. 23. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-i o sumie bilansowej do tys. zł I-31. XII 1. I-30. VI Przychody z całokształtu działalności (ogółem) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, przychody netto ze sprzedaży produktów Pozostałe przychody operacyjne zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje inne przychody Przychody finansowe, odsetki aktualizacja wartości inwestycji Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszty działalności operacyjnej, amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe koszty działalności podstawowej Pozostałe koszty operacyjne, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych inne koszty operacyjne Koszty finansowe, odsetki inne 1 0 Wynik ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Wynik finansowy brutto Podatek dochodowy Wynik finansowy netto

21 Tabl. 24. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł I-31. XII 1. I-30. VI Przychody z całokształtu działalności (ogółem) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, przychody netto ze sprzedaży produktów Pozostałe przychody operacyjne zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26 dotacje 5 inne przychody Przychody finansowe, odsetki aktualizacja wartości inwestycji Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszty działalności operacyjnej, amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe koszty działalności podstawowej Pozostałe koszty operacyjne, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 93 inne koszty operacyjne Koszty finansowe, odsetki inne Wynik ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1 Wynik finansowy brutto Podatek dochodowy Wynik finansowy netto

22 Tabl. 25. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł I-31. XII 1. I-30. VI Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, przychody netto ze sprzedaży produktów Pozostałe przychody operacyjne zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje 3 inne przychody Przychody finansowe, odsetki aktualizacja wartości inwestycji Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszty działalności operacyjnej, amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe koszty działalności podstawowej Pozostałe koszty operacyjne, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych inne koszty operacyjne Koszty finansowe, odsetki inne Wynik ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Wynik finansowy brutto Podatek dochodowy Wynik finansowy netto

23 Tabl. 26. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-i o sumie bilansowej od tys. zł do tys. zł I-31. XII 1. I-30. VI Przychody z całokształtu działalności Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, przychody netto ze sprzedaży produktów Pozostałe przychody operacyjne zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje inne przychody Przychody finansowe, odsetki aktualizacja wartości inwestycji Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszty działalności operacyjnej, amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe koszty działalności podstawowej Pozostałe koszty operacyjne, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych inne koszty operacyjne Koszty finansowe, odsetki inne Wynik ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Wynik finansowy brutto Podatek dochodowy Wynik finansowy netto

24 Tabl. 27. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-i o sumie bilansowej powyżej tys. zł I-31. XII 1. I-30. VI Przychody z całokształtu działalności Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, przychody netto ze sprzedaży produktów Pozostałe przychody operacyjne zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje inne przychody Przychody finansowe, odsetki aktualizacja wartości inwestycji Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszty działalności operacyjnej, amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe koszty działalności podstawowej Pozostałe koszty operacyjne, w tym; aktualizacja wartości aktywów niefinansowych inne koszty operacyjne Koszty finansowe, odsetki inne Wynik ze sprzedaży Wynik z działalności operacyjnej Wynik z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Wynik finansowy brutto Podatek dochodowy Wynik finansowy netto

25 Tabl. 28. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat w latach SKOK-ów wykazujących zysk netto udział w tys. zł struktura w % =100 w ogółem Przychody z całokształtu działalności ,7 100,0 100,0 96,4 94,0 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, ,5 92,3 82,3 96,5 93,4 przychody netto ze sprzedaży produktów ,5 92,3 82,3 96,5 93,4 Pozostałe przychody operacyjne ,4 4,3 13,8 94,8 98,2 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,9 0,2 0,1 100,0 99,8 dotacje ,8 0,0 0,0 99,6 100,0 inne przychody ,1 4,0 13,7 94,5 98,2 Przychody finansowe, ,5 3,4 3,9 97,2 90,4 odsetki ,7 2,6 2,6 97,7 89,1 aktualizacja wartości inwestycji ,2 0,5 0,5 98,0 90,6 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności ,3 100,0 100,0 96,1 92,2 Koszty działalności operacyjnej, ,5 88,8 81,9 96,1 91,8 amortyzacja ,8 3,8 3,1 96,1 92,1 zużycie materiałów i energii ,9 2,9 2,6 96,8 93,1 usługi obce ,1 14,6 12,6 96,1 93,0 podatki i opłaty ,9 0,6 0,4 97,3 85,2 wynagrodzenia ,7 20,1 18,3 95,4 93,0 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,8 4,8 4,1 95,6 93,3 pozostałe koszty rodzajowe ,9 9,0 7,1 96,4 92,8 koszty działalności podstawowej ,3 32,9 33,6 96,4 90,3 Pozostałe koszty operacyjne, ,0 10,5 17,5 96,8 94,2 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,6 5,0 3,4 99,3 80,4 inne koszty operacyjne ,1 5,4 14,1 94,6 98,3 Koszty finansowe, ,5 0,7 0,6 92,5 83,0 odsetki ,9 0,5 0,3 91,7 74,8 inne ,8 0,2 0,2 93,6 96,3 Wynik ze sprzedaży ,9 x x 101,4 x Wynik z działalności operacyjnej ,4 x x 112,7 x Wynik z działalności gospodarczej ,3 x x 103,7 x Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ,1 x x 100,0 50,0 Wynik finansowy brutto ,3 x x 103,7 x Podatek dochodowy ,3 x x 92,8 98,3 Wynik finansowy netto ,4 x x 105,7 x 25

26 Tabl. 29. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-ów wykazujących zysk netto w pierwszej połowie lat w tys. zł 2008 =100 struktura w % udział w ogółem Przychody z całokształtu działalności ,8 100,0 100,0 86,0 28,4 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, ,8 91,1 93,4 86,2 29,3 przychody netto ze sprzedaży produktów ,8 91,0 93,3 86,2 29,4 Pozostałe przychody operacyjne ,5 4,5 3,5 86,2 16,2 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,6 0,0 0,0 94,0 52,2 dotacje ,8 0,0 0,0 100,0 70,0 inne przychody ,6 4,5 3,4 86,1 16,1 Przychody finansowe, ,5 4,4 3,1 83,1 24,1 odsetki ,3 3,0 2,6 83,4 29,0 aktualizacja wartości inwestycji ,5 0,5 0,2 73,0 10,8 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności ,3 100,0 100,0 84,7 26,0 Koszty działalności operacyjnej, ,3 92,2 94,3 85,0 26,7 amortyzacja ,8 3,7 3,1 90,9 39,3 zużycie materiałów i energii ,2 2,7 2,5 82,2 27,0 usługi obce ,0 14,3 11,9 86,4 22,6 podatki i opłaty ,8 0,7 0,5 89,0 25,2 wynagrodzenia ,1 21,9 19,7 85,3 28,2 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,2 5,2 4,1 86,7 27,0 pozostałe koszty rodzajowe ,0 8,0 5,0 88,5 18,5 koszty działalności podstawowej ,7 35,8 47,7 82,8 28,0 Pozostałe koszty operacyjne, ,2 6,9 5,1 82,0 17,8 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,9 0,9 2,6 53,3 37,7 inne koszty operacyjne ,0 6,0 2,5 89,8 11,4 Koszty finansowe, ,3 0,9 0,5 78,4 32,9 odsetki ,0 0,4 0,5 67,3 51,4 inne ,4 0,4 0,0 88,4 6,4 Wynik ze sprzedaży ,1 x x 110,8 x Wynik z działalności operacyjnej ,0 x x 152,9 x Wynik z działalności gospodarczej ,5 x x 108,6 x Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ,0 x x 66,7 100,0 Wynik finansowy brutto ,5 x x 108,6 x Podatek dochodowy ,1 x x 90,6 30,4 Wynik finansowy netto ,4 x x 111,3 x 26

27 Tabl. 30. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-ów wykazujących stratę netto w latach udział w tys. zł struktura w % =100 w ogółem Przychody z całokształtu działalności ,2 100,0 100,0 3,6 6,0 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, ,6 91,0 89,7 3,5 6,6 przychody netto ze sprzedaży produktów ,6 91,0 89,7 3,5 6,6 Pozostałe przychody operacyjne ,4 6,4 3,9 5,2 1,8 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 3 x x 0,0 x 0,2 dotacje 2 - x 0,0 x 0,4 x inne przychody ,5 6,3 3,9 5,5 1,8 Przychody finansowe, razy 2,6 6,4 2,8 9,6 odsetki razy 1,7 5,0 2,3 10,9 aktualizacja wartości inwestycji razy 0,3 0,7 2,0 9,4 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności ,8 100,0 100,0 3,9 7,8 Koszty działalności operacyjnej, ,7 90,0 85,9 3,9 8,2 amortyzacja ,2 3,8 3,1 3,9 7,9 zużycie materiałów i energii ,4 2,4 2,2 3,2 6,9 usługi obce ,3 14,6 11,1 3,9 7,0 podatki i opłaty razy 0,4 0,9 2,7 14,8 wynagrodzenia ,4 24,1 16,3 4,6 7,0 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,3 5,6 3,5 4,4 6,7 pozostałe koszty rodzajowe ,4 8,3 6,4 3,6 7,2 koszty działalności podstawowej ,6 30,7 42,5 3,6 9,7 Pozostałe koszty operacyjne, ,6 8,6 12,6 3,2 5,8 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych razy 0,9 9,6 0,7 19,6 inne koszty operacyjne ,7 7,7 2,9 5,4 1,7 Koszty finansowe, ,9 1,4 1,5 7,5 17,0 odsetki ,4 1,2 1,4 8,3 25,2 inne ,9 0,3 0,1 6,4 3,7 Wynik ze sprzedaży x x x 1,4 x Wynik z działalności operacyjnej x x x 12,7 x Wynik z działalności gospodarczej x x x 3,7 x Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 4 x x x - 50,0 Wynik finansowy brutto x x x 3,7 x Podatek dochodowy ,6 x x 7,2 1,7 Wynik finansowy netto x x x 5,7 x 27

28 Tabl. 31. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat SKOK-ów wykazujących stratę netto w pierwszym półroczu lat 2008 i udział w tys. zł struktura w % =100 w ogółem Przychody z całokształtu działalności (ogółem) razy 100,0 100,0 14,0 71,6 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, razy 90,1 89,1 13,8 70,7 przychody netto ze sprzedaży produktów razy 90,1 89,0 13,8 70,6 Pozostałe przychody operacyjne razy 4,4 7,1 13,8 83,8 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,1 0,0 0,0 6,0 47,8 dotacje 9 x 30,0 inne przychody razy 4,4 7,1 13,9 83,9 Przychody finansowe, razy 5,5 3,9 16,9 75,6 odsetki razy 3,7 2,5 16,6 71,0 aktualizacja wartości inwestycji razy 1,0 0,8 27,0 89,2 Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności, razy 100,0 100,0 15,3 74,0 Koszty działalności operacyjnej, razy 90,2 91,3 15,0 73,3 amortyzacja razy 2,1 1,7 9,1 60,7 zużycie materiałów i energii razy 3,2 2,4 17,8 73,0 usługi obce razy 12,4 14,3 13,6 77,4 podatki i opłaty razy 0,5 0,5 11,0 74,8 wynagrodzenia razy 20,9 17,7 14,7 71,8 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia razy 4,4 3,9 13,3 73,0 pozostałe koszty rodzajowe razy 5,7 7,7 11,5 81,5 koszty działalności podstawowej razy 41,1 43,2 17,2 72,0 Pozostałe koszty operacyjne, razy 8,4 8,4 18,0 82,2 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,0 4,3 1,5 46,7 62,3 inne koszty operacyjne razy 3,7 6,8 10,2 88,6 Koszty finansowe, ,9 1,4 0,4 21,6 67,1 odsetki ,9 1,1 0,2 32,7 48,6 inne razy 0,3 0,2 11,6 93,6 Wynik ze sprzedaży x x x 10,8 x Wynik z działalności operacyjnej x x x 52,9 x Wynik z działalności gospodarczej x x x 8,6 x Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 2 x x x 33,3 x Wynik finansowy brutto x x x 8,6 x Podatek dochodowy razy x x 9,4 69,6 Wynik finansowy netto x x x 11,3 x 28

29 Tabl. 32. Relacje ekonomiczne w SKOK-ach w latach SKOK-i wykazujące Ogółem zysk netto stratę netto w % Wskaźnik poziomu kosztów 1 95,8 97,2 95,5 95,3 104,3 126,0 Wskaźnik rentowności obrotu brutto 2 4,2 2,8 4,5 4,7 x x Wskaźnik rentowności obrotu netto 3 3,5 1,3 3,9 3,0 x x Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 4 20,0 17,3 20,0 17,4 20,2 17,2 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 5 96,7 96,3 96,8 96,5 95,6 94,3 Wskaźnik zwrotu na aktywach ROA 6 0,5 0,2 0,6 0,5 x x Tabl. 33. Relacje ekonomiczne w SKOK-ach w pierwszym półroczu lat 2008 i 2009 SKOK-i wykazujące Ogółem zysk netto stratę netto w % Wskaźnik poziomu kosztów 1 94,4 100,3 92,9 92,0 103,5 103,6 Wskaźnik rentowności obrotu brutto 2 5,6 x 7,1 8,0 x x Wskaźnik rentowności obrotu netto 3 4,9 x 6,3 6,8 x x Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 4 17,9 22,9 17,3 20,5 21,5 23,7 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 5 97,0 96,3 97,1 79,6 96,8 94,9 Wskaźnik zwrotu na aktywach ROA 6 0,4 x 0,5 0,3 x x Definicje wskaźników 1 Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności do przychodów z całokształtu działalności. 2 Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. 3 Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. 4 Wskaźnik płynności finansowej I stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 5 Wskaźnik płynności finansowej II stopnia jest to relacja inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych. 6 Wskaźnik zwrotu na aktywach ROA wyrażona w procentach relacja wyniku finansowego netto do średniej wielkości aktywów netto z końca roku poprzedniego i okresu sprawozdawczego. 29

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny)

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY Zestawienie sprawozdań finansowych Za lata 2007-12 2011-09 rok A.1 Jednostka: Polskie Towarzystwo Lekarskie Zarząd Główny Al. Ujazdowskie 22 Warszawa A.2 A.2

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29 Raport finansowy za rok 2011

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 29 Raport finansowy za rok 2011 RACHUNEK WYNKÓW za rok 0 Za rok ubiegły Za rok bieżący A Przychody z działalności statutowej (+) 705 57 579 6 Składki brutto określone statutem 780,00 00 50 00 nne przychody określone statutem oraz dotacje

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

... REGON: (nazwa jednostki)

... REGON: (nazwa jednostki) ... REGON:220871368 (nazwa jednostki) BILANS na dzień 31.12.2016 r. Bilans sporządzany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539z późn. zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Aktywa i pasywa wyceniane są raz w roku na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia. Organizacja nie posiada aktywów trwałych, natomiast w aktywach obrotowych posiada środki pieniężne PLN oraz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz.

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. Fundacja IRASIAD ZAGUBIONYM Gdańsk, ul. Damroki 91/2 NIP 957-100-81-69 BILANS na dzień 31.12.2010 r. REGON: 220689557 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Homo Faber REGON: ul. Orla 5/13, Lublin. Stan na początek koniec roku 1 2

Stowarzyszenie Homo Faber REGON: ul. Orla 5/13, Lublin. Stan na początek koniec roku 1 2 Stowarzyszenie Homo Faber REGON: 432738790 (numer statystyczny) (nazwa jednostki) BILANS na dzień 31.12.2015 Stan na WIERSZ AKTYWA początek koniec roku 1 2 roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo