Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU K r ak ó w V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r a ż a n m n c h t e c h n p r u y j n y c h t r a n s p t e m, a c t y m t n j ą c e r a ż a n e t e c h n a p r u y s ą b e r e d n p r c n ą g e n e r n h a ł a s u p r m y s ł g u n a l n e g u n c y j n e g a u a l n y c h ś t l e b a d a ń C B O S, p a d d p t e P a r a ż a s j n p j n y u c ż l c h a ł a s u ś r, g ł ó e j m r p r l e m d y c h a ł a s u u n c y j n e g l h a g l e r a c j a c h d u ż y c h m s t a c h, ó r y c h c g u n c y j n e d r p r b g a j ą b e r e d n j b l c b u d m s n j, a n a t ę ż e n r u c h u n d y t y l n a c n j s s p n n e j. J e d n y m d a ń e d h I n s p e a t ó O c h r y Ś r j e s t e n a, t r a, a p g a n p a d n m a t y e j e m j h a ł a s u d ś r. O c e n a s t a n u ś r a s t y c e g d y n a j e s t p r p ó a n r y c h n j ą c y m n m a m r t c r ó ż n e g p u d ź ś r ( L, r t c m d u s l n y m p r m j ą c y m n a d a n y m t e r e n. c h e c n e j d u s l n e r t c r ó ż n e g p u d ź e ś l a r d n M t r a O c h r y Ś r Z a s ó N a t u r a l n y c h L e ś n t d n 1 3 m a j a 1 r. s p r a h r y ś r p r d h a ł a s e m ( D U. N r p 4 3 t a b e l e 1 2. ze ze i ozwó os od zy kr zwią za z wd ie owy ol og ii od kc i or o za id zie is ie i wd - ol og ie or z od kt zp oś ią zy zy o- wa ia ze owe o, kom o i kom ika - o. W kt wie on wie ią ol kó w wy wó ie okó zwią za z ią iwoś ią w od owis ku w wn ie ze ob ot zy kom ika o w wie kic om i - ia kt ią i kom ika i og owe ze ie w zp oś ie is koś i za owy ie zka - iowe ie ie kie ko ie zn zn ie zm ie za ię w or ze oc z za Woj wó zkic kt or w on od owis ka oc kon ol or z za ob ie - ie on or wn is i o od owis ka od owis ka ku zn o okon wa op ze z or wn ie zm ie zon zg od ie z ob owią - zu i or i wa oś i wn owa o oziom wię ku w od owis ku Aeq) z wa oś ia i op zc za - i i og owy i ob owią zu i ie W wil i ob op zc za wa oś i wn owa o oziom wię ku okr ozp or zą ze ie in is on od owis ka ob w i ic wa z ia 998 w wie oc on od owis ka ze - z. 66, oz. 6) i P oziom y d op u s zc za l n e za wa r t e w p owy ż s zy m r ozp o- r zą d ze n iu s ą p oziom a m i h a ł a s u p r ze n ika j ą c e g o n a t e r e n wy m a g a j ą c y oc h r on y od p os zc ze g ó l n y c h ź r ó d e ł h a ł a s u, t a kic h j a k: d r og i l u b l in ie kol e j owe, s t a r t y, l ą d owa n ia i p r ze l ot y s t a t kó w p owie t r zn y c h, l in ie e l e kt r oe n e r g e t y c zn e or a z p ozos t a ł e ob ie kt y i g r u p y ź r ó d e ł h a ł a s u. C e l e m u s t a l e n ia d zia ł a ń p r ior y t e t owy c h zwią za n y c h z og r a n ic za n ie m u c ią ż l iwoś c i a ku s t y c zn e j w ś r od owis ku, zg od n ie z R ozp or zą d ze n ie m M in is t r a Ś r od owis ka w s p r a - wie wa r t oś c i p r og owy c h p oziom ó w h a ł a s u ( D z. U. N r 8, p oz. 8 1 z d n ia 9 s t y c zn ia r. ), zos t a ł y okr e ś l on e wa r t o- ś c i p oziom u d ź wię ku w ś r od owis ku, kt ó r y c h p r ze kr oc ze n ie p owod u j e za l ic ze n ie ob s za r u d o ka t e g or ii t e r e n u za g r oż o- n e g o h a ł a s e m, wy m a g a j ą c e g o p od j ę c ia s zy b kie j i b e zwa - r u n kowe j in t e r we n c j i w za kr e s ie oc h r on y a ku s t y c zn e j. Wa r t oś c i p r og owe p oziom ó w h a ł a s u p r ze d s t a wia j ą t a b e l e 3 i C H A R A K T E R Y S T Y K A P R O W A D Z O N Y C H B A D A Ń L a b or a t or iu m Woj e wó d zkie g o I n s p e kt or a t u O c h r on y Ś r od owis ka w K r a kowie wr a z z d e l e g a t u r a m i w T a r n owie i N owy m S ą c zu p r owa d zi n a t e r e n ie c a ł e g o woj e wó d zt wa b a d a n ia za g r oż e ń a ku s t y c zn y c h od ws zy s t kic h r od za j ó w h a ł a s ó w wy s t ę p u j ą c y c h w ś r od owis ku, d l a kt ó r y c h u s t a l on e s ą wa r t oś c i n or m a t y wn e.

2 W M. D z i e r k o, D. K ap u st k a Tabela 1. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany przez poszczeg ó lne g rupy ź ró deł hałasu, z wyłą czeniem hałasu wywoływaneg o przez linie elekt roenerg et yczne oraz st art y, lą dowania i przelot y st at kó w powiet rznych Tabela 2. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, powodowany przez linie elekt roenerg et yczne oraz st art y, lą dowania i przelot y st at kó w powiet rznych R odzaj t erenu a) O bszary ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpit ali poza miast em a) Tereny wypoczynkowo rekreacyj ne poza miast em b) Tereny zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej c) Tereny zabudowy zwią zanej ze st ałym lub wielog odzinnym pobyt em dzieci i młodzież y d) Tereny domó w opieki e) Tereny szpit ali w miast ach a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbioroweg o b) Tereny zabudowy mieszkaniowej j ednorodzinnej z usług ami rzemieślniczymi c) Tereny zabudowy zag rodowej Tereny w st ref ie śró dmiej skiej miast powyż ej 100 t ys. mieszkań có w ze zwart ą zabudową mieszkaniową i koncent racj ą obiekt ó w administ racyj nych, handlowych i usług owych Dopuszczalny poziom hałasu wyraż ony ró wnoważ nym poziomem dź wię ku A w db drog i lub linie kolej owe * P ozost ałe obiekt y i g rupy ź ró deł hałasu 16h dnia 8 h nocy 8 h dnia 1h nocy P rzeznaczenie t erenu a) O bszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpit ali, domó w opieki, zabudowy zwią zanej ze st ałym lub wielog odzinnym pobyt em dzieci i młodzież y a) Tereny zabudowy mieszkaniowej j edno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zag rodowej b) Tereny wypoczynkowo- rekreacyj ne poza miast em Dopuszczalny poziom hałasu wyraż ony dług ot rwałym, średnim poziomem dź wię ku A w db, ekspozycyj nym poziomem dź wię ku A w db i ró wnoważ nym poziomem dź wię ku A w db st art y, lą dowania i przelot y linie st at kó w powiet rznych elekt roenerg et yczne dług ot rwały, średni poziom dź wię ku A w db pora dnia - prz e dz iał c z as u odnie s ie nia ró w ny 1 6 g odz inom pora noc y - prz e dz iał c z as u odnie s ie nia ró w ny 8 g odz inom ekspozycyj ny poziom dź wię ku A w db pora noc y ró wnoważ ny poziom dź wię ku A w db pora dnia - prz e dz iał c z as u odnie s ie nia ró w ny 1 6 g odz inom pora nory - prz e dz iał c z as u odnie s ie nia ró w ny 8 g odz inom * - W art ości określone dla dró g i linii kolej owych st osuj e się t akż e dla t orowisk t ramwaj owych, poza pasem drog owym Tabela 3. W art ości prog owe poziomó w hałasu w środowisku powodowaneg o przez poszczeg ó lne g rupy ź ró deł hałasu, z wyłą czeniem hałasu wywoływaneg o przez linie elekt roenerg et yczne oraz st art y, lą dowania i przelot y st at kó w powiet rznych P rzeznaczenie t erenu art ość prog owa poziomu hałasu wyraż ona ró wnoważ nym poziomem dź wię ku A w db drog i lub linie kolej owe* ) pora dnia ( przedział czasu odniesienia ró wny 16 g odzinom) pora nocy ( przedział czasu odniesienia ró wny 8 g odzinom) pozost ałe obiekt y i g rupy ź ró deł hałasu pora dnia ( przedział pora nocy ( przedział czasu odniesienia czasu odniesienia ró wny 8 naj mniej ró wny j ednej, naj mniej korzyst nym g odzinom korzyst nej g odzinie dnia, kolej no po sobie nocy) nast ę puj ą cym) O bszary ochrony uzdrowiskowej Tereny wypoczynkowo-rekreacyj ne poza miast em ) Tereny zabudowy zwią zanej ze st ałym lub wielog odzinnym pobyt em dzieci i młodzież y 2 ) Tereny zabudowy szpit alnej i domó w opieki społecznej Tereny zabudowy mieszkaniowej * - W art ości określone dla dró g i linii kolej owych st osuj e się t akż e dla t orowisk t ramwaj owych poza pasem drog owym

3 W Hałas Tabela 4. W art ości prog owe poziomó w hałasu w środowisku powodowaneg o przez linie elekt roenerg et yczne oraz st art y, lą dowania i przelot y st at kó w powiet rznych 1 6 % 7% P rzeznaczenie t erenu 1) O bszary A ochrony uzdrowiskowej 2 ) Tereny zabudowy szpit alnej, domó w opieki społecznej oraz zabudowy zwią zanej ze st ałym lub wielog odzinnym pobyt em dzieci i młodzież y 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej 2 ) Tereny wypoczynkoworekreacyj ne poza miast em art ość prog owa poziomu hałasu dla st art ó w, lą dowań i przelot ó w st at kó w powiet rznych, wyraż ona ró wnoważ nym poziomem dź wię ku A w db dług ot rwały, średni poziom dź wię ku A, dla dług ot rwałeg o przedziału czasu t rwaj ą ceg o 6 miesię cy, naj mniej korzyst nych pod wzg lę dem akust ycznym pora dnia ( przedział czasu odniesienia ró wny 16 g odzinom) pora nocy ( przedział czasu odniesienia ró wny 8 g odzinom) W r oku p r ze p r owa d zon o kon t r ol i oc h r on y ś r od owis ka p r ze d h a ł a s e m z c ze g o z b a d a n ia m i a ku - s t y c zn y m i. S t os u n kowo wy s oki u d zia ł ( 2 4 % ) s t a n owił y in t e r we n c j e z t e r e n u K r a kowa, w za kr e s ie ws zy s t kic h r o- d za j ó w h a ł a s u w ś r od owis ku, a c zkol wie k zd e c y d owa n ą wię ks zoś ć s t a n owią in t e r we n c j e d ot y c zą c e h a ł a s u p r ze m y - s ł owe g o. 77% Pora dzienna Pora noc na Pora dzienna i noc na R ys. 2. R ozkład badań akust ycznych ze wzg lę du na porę doby Z e l ę d u n a u s t a l e n n m a t y e r r a n j ą c e r t c d u s l n e p u d ź ś r n a p ę d n n ą ( 2 ) a n n ą ( 2 2 ) a t a e p r a c ę ó g e n e r u j ą c y c h h a ł a s e s c a ł e j d y, y b a d a ń a s t y c y c h m n a p l n a t a, ó r y c h p r y y n ł ą c p d n n e j, p d n n e j n n e j, a t y l p n n e j. R a d y n y c h b a d a ń l ę d u n a p ę d y p r d s t a r y s u n e 2. n d ł a ń t r n y c h 3 p r p a d s t r d p r n d u s l n e j e m j h a ł a s u d ś r, c g 1 1 % d y c ł ł ą c p y d n n e j, 1 4 % ł ą c p y n n e j, a 4 % ó g e n e r ł p a d n m a t y ą e m j ę h a ł a s u d ś r r ó p d n n e j j a n n e j. A n a l j ą c r j ź r ó d ł a h a ł a s u s t r d n a l e ż y, n a j s e t e ( 8 3 % ) p a d n m a t y e j e m j h a ł a s u d ś r s t a n n t r h a ł a s u u n c y j n e g d l a h a ł a s u u n a l n e g ź n t e n n 5 5 %, d l a p r m y s ł u 3 3 %, c u s t r u j e r y s u n e 3. wzg ia or wn ozg ic za wa oś i op zc za oziom wię ku w od owis ku or zie or z oc kż ob ie kt w w okr ie ob ob ie kt ku zn oż od zie ić kie w kt om ia wy kon wa o wy zn ie w or ze zie w or ze zie i oc or z ko w or ze oc ozkł wy - kon wa ze wzg or ob ze wia k W wy iku zia kon ol w 9% zy kó w wie zon o ze kr oc ze ia op zc za is i o od owis ka z ze o ot zy o wy zn ie or zie - wy zn ie or oc ob ie kt w o- wa o on or wn is o od owis ka za - wn o w or ze zie k i oc izu od za wie zić iż wię ks zy od k on or wn is i o od owis ka owią wy iki kon ol i kom ika o, kom o ws ka ik wy os i ze - o il k R ys. 3. R ozkład wyst ę puj ą cych przekroczeń wart ości ró wnoważ neg o poziomu dź wię ku dla poszczeg ó lnych rodzaj ó w hałasu R ys. 1. R ozkład przeprowadzonych pomiaró w kont rolnych hałasu ze wzg lę du na rodzaj hałasu S p oś r ó d s t wie r d zon y c h d l a d a n e g o r od za j u h a ł a s u p r ze kr oc ze ń d op u s zc za l n e j e m is j i h a ł a s u d o ś r od owis ka

4 n a j wię ks zy od s e t e k ( okoł o 4 0 % ) s t a n owią p r ze kr oc ze n ia o wa r t oś c ia c h < 5 d B za r ó wn o d l a p or y d zie n n e j j a k i n oc n e j, a ic h b e zp oś r e d n ią p r zy c zy n ą j e s t h a ł a s kom u n ika c y j n y ( d r og owy ), a w p r zy p a d ku p or y d zie n n e j r ó wn ie ż h a ł a s ko- u n a l n y. P r oc e n t owy r ozkł a d wy s t ę p u j ą c y c h p r ze kr oc ze ń p r ze d s t a wia j ą r y s u n ki 4 i 5. m W M. D z i e r k o, D. K ap u st k a 2. H A Ł A S P R Z E M Y S Ł O W Y I K O M U N A L N Y B a d a n ia h a ł a s u p r ze m y s ł owe g o ( 74 % ) i kom u n a l n e g o ( 2 0 % ) s t a n owił y n a j wię ks zy od s e t e k p r ze p r owa d zon y c h kon t r ol i e m is j i h a ł a s u d o ś r od owis ka. R ozkł a d b r a n ż owy kon t r ol owa n y c h p od m iot ó w p r ze d s t a wia p on iż s za t a b e l a, w kt ó r e j okr e ś l on o r ó wn ie ż ź r ó d ł a h a ł a s u b ę d ą c e p r zy c zy n ą ks zt a ł t owa n ia kl im a t u a ku s t y c zn e g o w p os zc ze g ó l n y c h p u n kt a c h p om ia r owy c h. Tabela 5. K lasyf ikacj a obiekt ó w ucią ż liwych akust ycznie według branż i urzą dzeń R ys. 4. P rocent owy rozkład wyst ę puj ą cych przekroczeń ró wnoważ neg o poziomu dź wię ku - pora dzienna R ys. 5. P rocent owy rozkład wyst ę puj ą cych przekroczen ró wnoważ neg o poziomu dź wię ku - pora nocna W p r zy p a d ku h a ł a s u kom u n ika c y j n e g o ob e j m u j ą c e g o s wy m za s ię g ie m n a j wię ks zy ob s za r kr a j u, okr e ś l e n ie p o- ziom u e m is j i n a t e r e n a c h n a r a ż on y c h n a t e n r od za j h a ł a s u, wy m a g a ł ob y wy kon a n ia b a r d zo d u ż e j il oś c i p om ia r ó w m o- n it or in g owy c h w p or ze d zie n n e j i n oc n e j. L a b or a t or iu m WI O Ś w K r a kowie wy c h od zą c n a p r ze c iw p os t a n owie n iom l e g is l a c y j n y m ob owią zu j ą c y m w kr a j a c h U E p r zy g ot owa ł o s ię d o s p or zą d za n ia m a p za s ię g ó w a ku s t y c zn y c h w p os t a c i p l a n ó w a ku s t y c zn y c h, p r zy p om oc y s p e c j a l is t y c zn e g o op r og r a m owa n ia s p e ł n ia j ą c e g o ś wia t owe s t a n d a r d y. P l a n a ku s t y c zn y, n a t e r e n ie d l a kt ó r e g o zos t a ł s p or zą d zon y, p ozwa l a s ku t e c zn ie oc e n ić za g r oż e n ia p oc h od zą c e m ię d zy in n y m i od h a ł a s u kom u n ika c y j n e g o, j a k r ó wn ie ż p op r ze z p r og n ozowa n ie za s ię g ó w od d zia ł y wa ń od n owop r oj e kt o- wa n y c h in we s t y c j i. U m oż l iwia p r a wid ł owy wy b ó r ic h l oka l iza c j i or a z e we n t u a l n y op t y m a l n y s p os ó b za b e zp ie - c ze n ia t e r e n ó w p od l e g a j ą c y c h oc h r on ie a ku s t y c zn e j p r ze d p on a d n or m a t y wn ą e m is j ą h a ł a s u. B ranż a P rzemysł spoż ywczy U dział [ % ] w st osunku do wszyst kich kont roli 16, 3 U rzą dzenie C hłodnie went ylat orowe U dział [ % ] w st osunku do wszyst kich urzą dzeń P rzemysł szklarski 1, 9 A g reg at y chłodnicze 12, 0 E nerg et yka 4, 8 C hłodnie kominowe 2, 6 K omunikacj a 6, 7 ent ylat ory i klimat yzat ory P rzemysł met alowy 3, 8 W ó zki spalinowe 6, 0 P rzemysł Drzewny 10, 6 M aszyny budowlane 2, 6 G ó rnict wo i kopalnict wo 3, 8 R zemiosło i usług i 11, 5 K amieniarst wo i bet oniarst wo 3, 8 U rzą dzenia do obró bki met alu U rzą dzenia do obró bki drewna S prę ż arki i kompresory H andel i usług i 13, 5 E lekt ronarzę dzia 6, 0 L okale R ozrywkowe 2, 9 W t ryskarki 2, 6 Tworzywa szt uczne 4, 8 P rzemysł odzież owy 2, 9 P rzemysł samochodowy 1, 0 S amochody ( manewry na placu) S amochody na drog ach A parat ura nag łaśniaj ą ca I nne 11, 5 C yklony 2, 6 1, 7 17, 9 4, 3 7, 7 6, 8 3, 4 4, 3 1, 7 I nne 17, 9 W wy n iku p r ze p r owa d zon y c h b a d a ń s t wie r d zon o, iż 1 / 3 b a d a n y c h ob ie kt ó w p r ze m y s ł owy c h, or a z okoł o p oł owa ob ie kt ó w kom u n a l n y c h s t a n owią ź r ó d ł o p on a d n or m a t y wn e j e m is j i h a ł a s u d o ś r od owis ka, a wy s t ę p u j ą c e p r ze kr oc ze n ia wa r t oś c i n or m a t y wn y c h n ot u j e s ię za r ó wn o w p or ze d zie n - n e j j a k i n oc n e j.

5 m Hałas H A Ł A S K O M U N I K A C Y J N Y Woj e wó d zt wo m a ł op ol s kie p r ze c in a 90 7 km d r ó g kr a - j owy c h ( w t y m od c in e k p ł a t n e j a u t os t r a d y K r a kó w K a t o- wic e ), km d r ó g woj e wó d zkic h or a z km d r ó g p owia t owy c h. P r ze z t e r e n woj e wó d zt wa p r ze b ie g a j ą t r zy d r og i m ię d zy n a r od owe : E 4 0 ( n r 4 ) Z g or ze l e c M e d y ka, E 77 ( n r 7) G d a ń s k C h y ż n e i E 4 62 ( n r 96) G ł og oc zó w B ie l s ko-b ia ł a or a z d zie wię ć d r ó g m ię d zy r e g ion a l n y c h : 73 T a r n ó w K ie l c e, 95 R a b ka Z a kop a n e, 97 N owy T a r g J u r g ó w, 98 Wa d owic e P r ze m y ś l, 99 B r ze s ko N owy S ą c z, 777 K r a kó w S a n d om ie r z, 91 4 K r a kó w M y s ł owic e, 95 2 K r a kó w O ś wię c im, 970 N owy S ą c z P iwn ic zn a. N a j wię ks za g ę s t oś ć d r ó g p r zy p a d a j ą c a n a j e d n os t kę p owie r zc h n i, wy s t ę p u j e w p owia t a c h p ó ł n oc n y c h, n a j - n ie j s za w p owia t a c h p oł u d n iowy c h, g d zie t r u d n e, g ó r s kie wa r u n ki t e r e n owe s t a n owią zn a c zn e og r a n ic ze n ia m oż l iwoś c i r ozwoj u. Ś r e d n i d ob owy r u c h p oj a zd ó w s a m oc h od owy c h n a za m ie j s kie j s ie c i d r ó g kr a j owy c h w P ol s c e ( we d ł u g os t a t - n ic h b a d a ń G e n e r a l n e g o P om ia r u R u c h u wy kon a n y c h w r oku ) wy n os ił p oj a zd ó w/ d ob ę i b y ł wię ks zy o 3 1 % w p or ó wn a n iu z r okie m R u c h p oj a zd ó w za - p r zę g owy c h i r owe r ó w wy ka zy wa ł t e n d e n c j ę m a l e j ą c ą wr a z ze wzr os t e m zn a c ze n ia d r ó g w u kł a d zie f u n kc j on a l - n y m. W p or ó wn a n iu d o r oku r u c h r owe r ó w n a s ie c i d r ó g kr a j owy c h zm n ie j s zy ł s ię o 2 %, za ś r u c h p oj a zd ó w za p r zę g owy c h u t r zy m a ł s ię n a t y m s a m y m p oziom ie. Woj e wó d zt wo m a ł op ol s kie zn a j d u j e s ię w c zoł ó wc e r a n kin g u woj e wó d zt w p od wzg l ę d e m ob c ią ż e n ia r u c h e m d r ó g kr a j owy c h : ś l ą s p a ó d ę, m a ł s 1 3 p a ó d ę, ł ó d p a ó d ę, l s > p a ó d ę, m a c > p a ó d ę. kie oj zd w/ ob op ol kie 9 7 oj zd w/ ob zkie 9 oj zd w/ ob wie kop ol kie oj zd w/ ob zowie kie oj zd w/ ob R ó wn ie ż p od wzg l ę d e m ws ka ź n ika wzr os t u n a t ę ż e n ia r u c h u / n a s ze woj e wó d zt wo p l a s u j e s ię t a kż e n a 2. m ie j s c u z wie l koś c ią ws ka ź n ika 1, 3 6 p o ś l ą s kim ( ws ka ź - n ik wzr os t u 1, 3 9). S t wie r d zon o, ż e w os t a t n ic h l a t a c h r ozwó j r u c h u p o- j a zd ó w p os zc ze g ó l n y c h ka t e g or ii b y ł b a r d zo zr ó ż n ic owa n y. N a j wię ks zy wzr os t r u c h u o okoł o 4 4 % za n ot owa n o d l a s a m oc h od ó w c ię ż a r owy c h ( b e z p r zy c ze p i z p r zy c ze p a m i) z c ze g o r u c h s a m oc h od ó w c ię ż a r owy c h b e z p r zy c ze p wzr ó s ł t y l ko o 1 7%, za ś z p r zy c ze p a m i a ż o 68 %. D l a p or ó wn a n ia w p op r ze d n im okr e s ie p ię c iol e t n im r u c h s a m oc h od ó w c ię ż a r owy c h wzr ó s ł t y l ko o 5 %. R u c h s a m oc h od ó w os ob owy c h w r oku w s t os u n ku d o r oku wzr ó s ł o ok. 2 9% t j. n ie zn a c zn ie p on iż e j ś r e d n ie g o wzr os t u p oj a zd ó w og ó ł e m n a c a ł e j s ie c i d r ó g kr a j owy c h ( ws ka ź n ik wzr os t u 1, 3 1 ). O d c in ki d r ó g kr a j owy c h n a ob s za r ze woj e wó d zt wa, n a kt ó r y c h od n ot owa n o n a j wię ks ze n a t ę ż e n ie p oj a zd ó w s a m o- c h od owy c h t o: K r a kó w Wie l ic zka ( d r og a n r 4 ) p oj a zd ó w/ d ob ę, K r a kó w G ł og oc zó w ( d r og a n r 7) p oj a zd ó w/ d ob ę, K r a kó w R zą s ka ( d r og a n r 7 i 79) p oj a zd ó w/ d ob ę, Ł a p c zy c a B oc h n ia ( d r og a n r 4 ) p oj a zd ó w/ d ob ę. P r zy t oc zon e p owy ż e j d a n e, w ś wie t l e b a d a ń s t a t y - s t y c zn y c h d ot y c zą c y c h oc e n y za g r oż e ń p os zc ze g ó l n y c h r od za j ó w h a ł a s u, s kł a n ia j ą d o wn ikl iwe j a n a l izy h a ł a s u p o- c h od ze n ia kom u n ika c y j n e g o. D e c y d u j ą c y wp ł y w n a kl im a t a ku s t y c zn y ś r od owis ka m a n ie zwy kl e d y n a m ic zn y r ozwó j m ot or y za c j i, a t y m s a m y m wzr os t n a t ę ż e n ia p r ze wozó w t o- wa r owy c h i os ob owy c h w r u c h u l oka l n y m or a z t r a n zy t o- wy m. T a ki s t a n r ze c zy p owod u j e zwię ks zon ą il oś ć s ka r g n a h a ł a s kom u n ika c y j n y m j a k i zwię ks ze n ie n a kł a d ó w n a e l im in a c j e j e g o n a d m ie r n e j e m is j i. W r oku I n s p e kt or a t z og r om n y m za a n g a ż owa - n ie m r e a l izowa ł za d a n ia z za kr e s u a n a l izy h a ł a s u d r og o- we g o. Ws p ó ł d zia ł a j ą c z K a t e d r ą M e c h a n iki i Wib r oa ku - s t y ki Wy d zia ł u I n ż y n ie r ii M e c h a n ic zn e j i R ob ot y ki A ka - d e m ii G ó r n ic zo-h u t n ic ze j zr e a l izowa ł p l a n a ku s t y c zn y K r a kowa. P l a n t e n za wie r a kom p e n d iu m wie d zy n a t e m a t kl im a t u a ku s t y c zn e g o m ia s t a. N a kil ku d zie s ię c iu m a p a c h p r ze d s t a wion o za r ó wn o e m is j ę h a ł a s u d o ś r od owis ka w u j ę - c iu g l ob a l n y m, j a k i za p r e ze n t owa n o ob s za r y o s zc ze - g ó l n y m n a r a ż e n iu n a h a ł a s kom u n ika c y j n y w r ozb ic iu n a p or ę n oc n ą i d zie n n ą. D os t r ze g a j ą c wa g ę p r ob l e m ó w a ku s t y c zn y c h, s zc ze - g ó l n ie zwią za n y c h z r e a l iza c j ą n owy c h in we s t y c j i d r og o- wy c h I n s p e kt or a t za ku p ił ob s ze r n y, e l a s t y c zn y p a kie t op r o- g r a m owa n ia kom p u t e r owe g o ( S O U N D P L A N, Z e w_ H a l a s, H a l a s _ D r og ), kt ó r y u m oż l iwia ws ze c h s t r on n ą a n a l izę wp ł y wu h a ł a s u n a ś r od owis ko. Z in t e g r owa n y p a kie t op r o- g r a m owa n ia p ozwa l a n a s wob od n e m od e l owa n ie p r ze - s t r ze n i n a kt ó r e od d zia ł u j ą d owol n e ź r ó d ł a h a ł a s u i d a j e od p owie d ź n a p y t a n ie : c o i g d zie n a l e ż y zr ob ić, a b y j a k n a j wię c e j os ó b, j a k n a j m n ie j s zy m kos zt e m u zy s ka ł o m a k- s y m a l n ą oc h r on ę p r ze d h a ł a s e m.

6 1 60 M. D z i e r k o, D. K ap u st k a M O N I T O R I N G A K U S T Y C Z N Y I P U N K T Y S Z C Z E G Ó L N E J U C I Ą Ż L I WO Ś C I O d r oku p r owa d zon e s ą c a ł od ob owe b a d a n ia a ku - s t y c zn e p r zy j e d n y m z n a j b a r d zie j ob c ią ż on y c h s zl a kó w kom u n ika c y j n y c h w K r a kowie A l. K r a s iń s kie g o. Z e s t a - wie n ie wy n ikó w a n a l iz okr e ś l a j ą c y c h zm ia n y kl im a t u a ku - s t y c zn e g o n a t e r e n a c h b e zp oś r e d n io s ą s ia d u j ą c y c h ze s t a c j ą m on it or in g u a ku s t y c zn e g o p r ze d s t a wia j ą r y s u n ki 6, 7 i 8. O p r ó c z s t a ł e g o p u n kt u m on it or in g u s zc ze g ó l n y c h u c ią ż l iwoś c i h a ł a s u s a m oc h od owe g o, p r owa d zon e s ą b a d a - n ia a ku s t y c zn e w okr e s ie wios e n n y m i j e s ie n n y m w s ze ś c iu p u n kt a c h zl oka l izowa n y c h n a t e r e n ie woj e wó d zt wa m a ł o- p ol s kie g o, p r zy g ł ó wn y c h s zl a ka c h kom u n ika c y j n y c h. Wy n iki b a d a ń w p or ze d zie n n e j p r ze d s t a wia t a b e l a 6. 74,5 7 5 R o k R o k ,0 R o k I p ó ł r o c z e I I p ó ł r o c z e 7 4 Równoważny poziom dźwięku, db 73,5 73,0 72,5 72,0 71,5 71,0 72,7 72,4 72,8 72,4 72,0 72,8 71,4 71,7 72,5 72,5 72,4 73,1 72,9 73,3 73,8 73,4 74,2 73,3 73,3 73,2 Równoważny poziom dźwięku db ,5 70,0 70,9 R o k R o k R o k R o k R o k R o k R o k Rok analizy R ys. 6. R ó wnoważ ny poziom hałasu drog oweg o w pobliż u st acj i monit o- ring u hałasu w lat ach P o n i e d z i a ł e k W t o r e k Ś r o d a C z w a r t e k P i ą t e k S o b o t a N i e d z i e l a Dzień tygodnia R ys. 8. R ó wnoważ ny poziom hałasu drog oweg o w pobliż u st acj i monit o- ring u hałasu obliczony dla poszczeg ó lnych dni t yg odnia równoważny poziom dźwięku, db Styczeń Luty R o k R o k Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień czas uśredniania R ys. 7. R ó wnoważ ny poziom hałasu drog oweg o w pobliż u st acj i monit o- ring u hałasu obliczony dla poszczeg ó lnych miesię cy roku Październik Listopad Grudzień Rok I półrocze II półrocze Tabela 6. P omiary akust yczne w punkt ach szczeg ó lnej ucią ż liwości hałasu komunikacyj neg o L okalizacj a punkt u Drog a mię dzynarodowa E 4 0 miej - scowość B rzesko, ul. G łowackieg o, 1m od j ezdni, 1, 5m od elewacj i budynku nr 19 Drog a mię dzynarodowa E 4 0 miej - scowość B rzesko, ul. G łowackieg o, 1m od j ezdni, 1, 5m od elewacj i budynku nr 4 Drog a mię dzynarodowa E 4 0 miej - scowość Ł apczyca, 2 m od j ezdni, 2 m od elewacj i budynku nr 8 6 Drog a woj ewó dzka nr 9 76 miej - scowość Tarnó w, ul. K rakowska , 5m od j ezdni, 3, 5m od elewacj i budynku nr Drog a powiat owa miej scowość Tarnó w, ul. N arut owicza 9 ; 1, 0m od j ezdni, 2, 0m od elewacj i budynku nr 9 Drog a woj ewó dzka nr 9 76 miej - scowość Tarnó w, ul. N iedomicka przy szkole podst awowej nr 10; 2, 5m od j ezdni, 2 0m od elewacj i szkoły R ó wnoważ ny poziom dź wię ku ( db ) N at ę ż enie ruchu ( poj azdó w/ g odz.) wiosna j esień wiosna j esień 71, 1 71, , 7 72, , 1 77, , 8 75, , 4 75, , 0 71,

7 y Hałas M A P Y A K U S T Y C Z N E P r p y a u a l n n a j n ś n j s g r g r a m n ( S n d P l a n ) p r p r d a n a l a t u a s t y c e g n a t e r e n K r a, a n a n y c h s r a c h e d. N a t e r e n m s t a a n a l p d a n g r e n s t ę p u j ą c e m j s h p a r c h. P r a d m a p y c h a r a e r y j ą c e a t a s t y c y n a t e r e n d c h zy om oc kt ie owoc ze ie ze o op o- owa ia ou ze owa zon o izę kl im ku zn o ie kowa or z in ob za - woj wó zt wa ie ia izie od o za oż ia wy w ie kic ka zy kł owe kt zu kl im ku zn ie wó zn a n y c h i u c zę s zc za n y c h p a r kó w: J or d a n a i K r a kows kie g o p r ze d s t a wion o n a r y s u n ka c h 9 i 1 0. P od s t a wowy m wn ios kie m n a s u wa j ą c y m s ię z u zy s ka n y c h a n a l iz j e s t s t wie r d ze - n ie, ż e zn a c zn a c zę ś ć p a r kó w w c e n t r u m K r a kowa n ie s p e ł - n ia s woj e j p od s t a wowe j r e kr e a c y j n e j f u n kc j i. N a t e r e n ie p a r ku K r a kows kie g o z u wa g i n a wy s t ę p u j ą c e p oziom h a ł a s u n ie m a m owy o j a kim kol wie k od p oc zy n ku, zn a c zn ie l e p ie j j e s t w p r zy p a d ku p a r ku J or d a n a. R ys. 9. M apa klimat u akust yczneg o na t erenia parku J ordana W r oku wy kon a n o t a kż e s ze r e g a n a l iz n a zl e c e n ia ze wn ę t r zn e, d ot y c zą c e wp ł y wu n owo p r oj e kt owa n y c h a r t e - r ii kom u n ika c y j n y c h n a kl im a t a ku s t y c zn y ś r od owis ka. M ię d zy in n y m i okr e ś l on o wp ł y w p r oj e kt owa n y c h e kr a n ó w a ku s t y c zn y c h w r e j on ie ob wod n ic y B r ze s ka n a za s ię g od - d zia ł y wa ń a ku s t y c zn y c h zwią za n y c h z r u c h e m d r og owy m, j a k r ó wn ie ż wy kon a n o a n a l izy od d zia ł y wa ń a ku s t y c zn y c h n owop r oj e kt owa n e g o ob e j ś c ia L u b n ia n a d r od ze E 7 w wy - n iku c ze g o p ows t a ł y m a p y a ku s t y c zn e za s ię g ó w od d zia - ł y wa ń d l a a n a l izowa n y c h od c in kó w d r ó g. P r zy kł a d owe a n a l izy d ot y c zą c ą t e g o t e m a t u za p r e ze n t owa n o w p os t a c i m a p za s ię g ó w h a ł a s u n a r y s u n ka c h 1 1 i 1 2.

8 1 62 M. D z i e r k o, D. K ap u st k a R y s M a p a kl im a t u a ku s t y c zn e g o n a t e r e n ia p a r ku K r a kows kie g o

9 Hałas R ys. 11. M apa akust yczna - obwodnica B rzeska R ys. 12. M apa akust yczna - prog nozowany zasię g oddziaływania akust yczneg o drog a E 7, obej ście L ubnia 1 63

10 u 1 64 M. D z i e r k o, D. K ap u st k a 4. H A Ł A S L O T N I C Z Y P O D S U M O WA N I E N a t e r e n ie woj e wó d zt wa zn a j d u j e s ię m ię d zy n a r od owy p or t l ot n ic zy K r a kó w-b a l ic e, zl oka l izowa n y w od l e g ł oś c i 1 1 km od c e n t r u m K r a kowa. L ot n is ko j e s t ws p ó ł u ż y t kowa n e p r ze z l ot n ic t wo woj s kowe ( j e d n os t ka woj s kowa J W wr a z z p ł y t ą l ot n is ka ), c y wil n e ( c y wil n y p or t l ot n ic zy ob s ł u g iwa n y p r ze z P P L P or t y L ot n ic ze ) i s a n it a r n e. O g ó l n a p owie r zc h n ia l ot n is ka wy n os i h a, w t y m w za r zą d zie c y wil n y m zn a j d u j e s ię okoł o 1 6 h a, p ozos t a ł a c zę ś ć wr a z z j e d y n y m u t wa r d zon y m p a s e m s t a r t owy m j e s t we wł a d a n iu s ł u ż b woj s kowy c h. W r oku p r ze p r owa d zon o w p or ze d zie n n e j b a d a - n ia a ku s t y c zn e w m ie j s c owoś c i M or a wic a b e zp oś r e d n io s ą s ia d u j ą c e j z l ot n is kie m n a p r ze d ł u ż e n iu p a s a s t a r t owe g o. Z e wzg l ę d u n a u wa r u n kowa n ia p r a wn e zwią za n e z okr e ś l e n ie m d ł u g ot r wa ł e g o, ś r e d n ie g o p oziom u d ź wię ku w ś r od owis ku wy m a g a j ą c e d ł u g ookr e s owy c h p om ia r ó w a ku s t y c zn y c h p ozb a wia j ą c e m oż l iwoś c i s zy b kie j oc e n y za g r oż e ń a ku s t y c zn y c h g e n e r owa n y c h d zia ł a l n oś c ią l ot n is k t r u d n o wy p owia d a ć s ię w c h wil i ob e c n e j o p oziom ie e m is j i h a ł a s u z l ot n is ka w p or ze d zie n n e j. W zwią zku z p owy ż - s zy m b a d a n ia zos t a n ą kon t y n u owa n e w l a t a c h n a s t ę p n y c h i r ozs ze r zon e o p or ę n oc n ą. P r zy kł a d owy wy kr e s p oziom d ź wię ku g e n e r owa n e g o p r ze z s t a r t s a m ol ot u w f u n kc j i c za s u p r ze d s t a wion o p on iż e j. R ys. 13. P oziom dź wię ku g enerowany poprzez st art samolot u w f unkcj i czasu N a t e r e n e d m a ł s g a n a l p m r j n a n ć j ą c y m p r p a m p d a n s t r j e h a ł a s ó p u j ą c y c h u c ż l ć a s t y c ą ś r. H a ł a s m u n a c y j n y : p ó a n n y m r j a m h a ł a s ó e j m u j e s m s g m a c e s r y e d, g r a ż a j ą c r n e j c ś c n a s j p u l a c j B a d a n m g, t r n e a a n a l p u n ó s g ó l n e j u c ż l c p r d j ą r a n g ę g r e ń g e n e r n y c h p r u n c j ę. C a r ę p r a n a l n g r e ń h a ł a s e m u n c y j n y m g r y j ą p r e s j a l n e p r g r a m y p u t e r p l a j ą c e n a e n ę, a p r n n n a t u a s t y c e g ś r. c e l u e ś l e n s r ó j ę t y c h h a ł a s e m u n c y j n y m K r a, r a c n y t a ł p l a n a s t y c y s t a n c y p e n d m d n a t e m a t a t u a s t y c e g m s t a, u j m u j ą c y s m e s e m h a ł a s d r, e j, p r m y s ł l n. P t y e n n a l e ż y ( p r d j ą t b a d a n m g ) n t a ł e s t y c j e u n c y j n e n a t e r e n e d ( n a B r s, c Z a n, a n m t y d u y K r a ) p a ż e s t e b e c n a s t y c e n j s j ą c e s t ń n a r a ż e n l u d n c n a h a ł a s u n c y j n y. H a ł a s p r e m y s ł y m u n a l n y : Z a g r e n m a c h a r a e r l l n y, a n j e d n n s ą s d d ł a n c h t e r n c y j n y c h m j s c e d u ż y c h a d ó p r m y s ł c h j ę ł y m a ł e a d y p r u c y j n e, r m ś l n u s ł u g a l l e r y. J a ź r ó d ł a h a ł a s u, m j s c e d u ż y c h h a l f a b r y c y c h l t e c h n y c h p a y s a g r e g a t y c h ł n a t y c y j n e, a u r d n n t y l a c y j n e n j e d n n p u j ą c e u c ż l ć a s t y c ą r ó p r d n n e j, j a n n e j. e s h a ł a s u p r m y s ł g u n a l n e g t n j ą d u ż e m l c r a n n p a d n m a t y e j e m j h a ł a s u d r t c n m a t y n y c h. H a ł a s l t n c y : r r t a n a l g r e ń a s t y c n y c h n y c h d ł a l n c l n K r a a l e. J e d n a e l ę d u n a s l ę g a d n n a u r u n n p r a e, p a j ą c e m l c s b j e n y g r e ń a s t y c y c h g e n e r n y c h d ł a l n c l n b a d a n a s t y c e t y n u n e b ę d ą l a t a c h n a s t ę p n y c h. ie woj wó zt wa op ol kie o izie o- ia owe zg od oś z ob owią zu i ze is i od - o ws zy kie od za w, owod ią i- woś ku zn w od owis ku k o i k W or wn iu z in i od za i w, ob wy za ię ie zn zn ob za woj wó zt wa za og om zę i ze op i. ia on it or in owe kon ol or z iza kt w zc ze ią iwoś i ot wie za za oż owa op ze z kom - ika or z wię ks zą ol zy izowa iu za oż kom ika od wa of on o- kom owe ozwa oc or z og ozowa ie zm ia kl im ku zn o w od owis ku W okr ia ob za w ob kom ika w kowie op owa zos ku zn o- wią kom iu wie zy kl im ku zn o ia wy za kr og owy kol owy ze owy i ot ic zy ozy wn ie oc ić ot wie za o ia on it or in owe owop ows in we kom ika ie woj wó zt wa ob wod ic ze ka od in ki - kop ia ki or z owe os i wia kt w kowie wy - os on w os own za zp ie ze ia ku zn zm ie - za op ie ia oś i kom ika z o w i k o oż ie kt oka ie okr ot ie - ie zki. W zia ia in we ie za kł w ze owy za za kł od k- ze ie ic ze i owe or z oka ozr wkowe ko w ie zn i in ii ol og ic zn oj wił ię od ic ze i kl im za or z zą ze ia we ie o- kr ot ie owod ią iwoś ku zn za wn o w o- ze zie k i oc W za kr ie ze o- we o i kom o is ie oż iwoś i og ic ze ia on or wn is i o wa oś i or w- o i z W oku ozp oc zę o izę za oż ku z- zwią za z zia oś ią ot is ka kó w-b ic kż ze wzg ka za ie ia or z wa kowa ia wn ozb wia oż iwoś i zy kie oc za oż ku zn owa zia oś ią ot is k, ia ku zn kon owa w -

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. FORMALNO-PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. AUTORZY SUPLEMENTU DO RAPORTU... 3 2. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014

Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014 Wyniki badań hałasu lotniczego w roku 2014 Pomiary hałasu lotniczego wpisanego do bazy wykonywane są głównie przez same porty lotnicze zgodnie z art. 175 ustawy Poś. Obowiązek prowadzenia ciągłych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak Nasady kominowe Łukasz Darłak wentylacja grawitacyjna i odprowadzenie spalin najczęstsze problemy problem braku właściwego ciągu kominowego w przewodach spalinowych powstawanie ciągu wstecznego problem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska

Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska Mirosław Musiel Departament Środowiska GDDKiA Każda realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/302/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA NR XVIII/302/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 roku UCHWAŁA NR XVIII/302/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Na podstawie art. 135

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r. UCHWAŁA XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny, rolny, od nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Warszawa, 10.01.2012 Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały zestawienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo