ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO"

Transkrypt

1 ` Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) 27 Cezary Jędryczka, Wjciech Szeląg, Adam Myzkwki, Mariuz Barańki, Plitechika Pzańka ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO ANALYSIS AND TESTING OF THE MAGNETORHEOLOGICAL STARTING- OVERLOAD CLUTCH Strezczeie: W artykule przedtawi budwę i zaadę działaia przęgła rzruchw-przeciążeiweg atawiaym mmecie brtwym przęgającym. W przęgle, jak medium rbcze zatwa ciecz magetrelgiczą (ag. magetrhelgical fluid, MRF). Natawę mmetu przęgająceg realizuje ię pprzez zmiaę pla magetyczeg w bzarze z cieczą MR. Jak źródł pla magetyczeg wykrzyta magey trwałe wykae ze pieku edymu żelaza i bru. D aalizy, wyzaczeia parametów fukcjalych raz prjektwaia przęgła wykrzyta plwy algrytm i prgram kmputerwy d ymulacji ieutalych przężych zjawik elektrmagetyczych, ferrhydrdyamiczych i cieplych. W rzważaiach uwzględi także dyamikę elemetów ruchmych układu apędweg kładająceg ię z ilika apędweg, przęgła i bciążeia. Zbudwae przęgł magetrelgicze wykrzyta d pprawy ychrizacji magetelektryczeg ilika ychriczeg rzruchu bezpśredim (ag. Lie Start Permaet Maget Sychru Mtr, LSPMSM) apędzająceg wetylatr przemyłwy. Przedtawi wybrae rezultaty badań ymulacyjych i ekperymetalych ptwierdzające przydatść pracwaeg przęgła d pprawy ychrizacji ilika bciążeg wetylatrem charakteryzującym ię dużym mmetem bezwładści. Abtract: I the paper the deig ad the priciple f perati f the verlad-tartig clutch have bee preeted. I prped clutch the magetrhelgical fluid (MRF) ha bee ued a a wrkig medium. The chage f the clutchig trque i achieved by chage f the magetic flux deity excited by permaet maget i the area f MRF. The field mdel, algrithm f lvig cupled equati ad develped ftware fr aalyi f cupled traiet electrmagetic, ferrhydrdyamic ad thermal phemea have bee preeted. The equati f mechaical equilibrium f the mvable elemet have bee take it accut. The prttype f deiged clutch ha bee ued t imprve ychrizati f the lie tart permaet maget ychru mtr (LSPMSM) drivig the idutrial fa. The elected reult f the experimet have bee preeted. Obtaied reult hw that elabrated clutch uccefully imprve ychrizati f teted mtr fr high iertia fa lad. Słwa kluczwe: ciecz magetrelgicza, zjawika przęże, ychrizacja magetelektryczeg ilika ychriczeg rzruchu bezpśredim, LSPMSM Keywrd: magetrhelgical fluid, cupled phemea, ychrizati f the lie tart permaet maget ychru mtr, LSPMSM. Wtęp Lepkść cieczy magetrelgiczych zmieia ię pd wpływem zewętrzeg pla magetyczeg [3,8]. Efekt te z pwdzeiem wykrzytuje ię d budwy przetwrików elektrmechaiczych, w których jak medium przezące iły bądź mmety brtwe wykrzytuje ię ciecze MR [3,4,6,7,8]. Opracwae atawiale przęgł magetrelgicze wzbudzeiu paywym umżliwia graiczaie przezeg mmetu dyamiczeg pmiędzy elemetami układu apędweg. Z teg względu mże być wykrzytywae jak elemet graiczający arażeia związae z dyamiczymi zmiaami mmetu elektrmagetyczeg apędweg lub bciążeia. Udarwe przetężeia raz duża dyamika zmia mmetu elektrmagetyczeg wytępują zazwyczaj pdcza tzw. rzruchu bezpśredieg ilików elektryczych. Jeśli źródłem zaburzeia mmetu jet ilik, t elemetem chriym przez przęgł jet dbirik. Natmiat przy dyamiczych zmiaach bciążeia elemetem chriym jet ilik apędwy, a przęgł realizuje fukcję przeciw przeciążeiwą. W pracwaym przęgle magetrelgiczym mmety dyamicze miejze d atawieg mmetu brtweg przęgająceg ą przeze przez przęgł bez pślizgu. Natmiat jeśli mmet brtwy apę-

2 28 Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) dwy lub mmet prwy przekrczy mmet atawiy, t wały wejściwy i wyjściwy zaczyają bracać ię z różą prędkścią. Przezy wówcza przez przęgł mmet brtwy jet rówy mmetwi atawiemu. Budwę raz widk rzpatrywaeg przetwrika zaprezetwa a ry.. W przęgle wykrzyta zaprpway w pracy [5] pób atawy przezeg mmetu przęgająceg przez zmiaę trumieia magetyczeg w bzarze cieczy MR. Strumień te reguluje ię przez zmiaę płżeia zwry, a więc i długści zczeliy pmciczej δ r (ry. ). D aalizy przęgła wykrzyta plwy mdel zjawik przężych przedtawiy w rzdziale 2. Ry.. Przekrój raz widk 3D rzpatrywaeg przęgła rzruchw przeciążeiweg 2. Plwy mdel zjawik przężych W rzpatrywaym przęgle, ple magetycze w zczeliach z cieczą magetrelgiczą zależy d płżeia zwry talwej (ry. ). Wzrt atężeia teg pla prwadzi d zaczeg wzrtu lepkści cieczy, zwiękzeia iły tarcia między elemetami ruchmymi, a więc i zwiękzeia mmetu przęgająceg wiriki przęgła. Zmiaa mmetu apędweg i prweg wpływa a prędkść pdzepłów ruchmych, a więc i a rzkład prędkści w cieczy. Od pla prędkści raz pla magetyczeg zależą lepkść, aprężeia i tarcie wewętrze w cieczy. Tarcie t jet źródłem trat mcy i prwadzi d zmiay temperatury cieczy. Straty mcy pwtają rówież w łżykach, uzczelieiach, a przy zmiaach pla magetyczeg także w bwdzie magetyczym przęgła [6,7]. Nagrzewaie ię pdzepłów przęgła prwadzi d zmia właściwści elektryczych, magetyczych raz relgiczych zatwaych w przęgle materiałów. Zmiay te wpływają a zachwaie ię przęgła zarów w dyamiczych jak i utalych taach pracy układu. Z pwyżzych względów w pracwaym mdelu matematyczym przęgła rówaia piujące ieutale przęże zjawika elektrmagetycze, hydrdyamicze i cieple rzpatruje ię łączie z rówaiem dyamiki układu. Złże pwiązaia zjawik elektrmagetyczych, hydrdyamiczych raz mechaiczych kmplikują aalizę pracy prezetwaeg payweg przęgła magetrelgiczeg. Zatway d aalizy przęgła plwy mdel ieutalych zjawik przężych w przetwrikach z cieczą MR ztał zczegółw zaprezetway przez autrów między iymi w pracach [4,6,7]. D frmułwaia mdelu dykreteg zjawik wykrzyta metdę elemetów kńczych [7]. Uzykay w wyiku dykretyzacji przetrzei i czau mdel bejmuje rówaia piujące ple magetycze: S ϕ, Θ ϕ = θ, () ( ) ple prędkści cieczy (, Θ) + ( t) M] φ = ( t) M B [ F ϕ φ +, (2) raz ple temperatury ( Θ) ( ) G] Θ = ( t) GΘ P [ K + t +, (3) gdzie: umer chwili czawej, t długść krku czaweg, S, F, K macierze ztywści układu dpwiedi dla pla magetyczeg, pla prędkści cieczy raz pla temperatury; ϕ, φ,θ wektry ptecjałów węzłwych ϕ, φ i Θ ; θ wektr piujący źródła pla magetyczeg, M macierz elemetach zależych d mmetu bezwładści elemetarych pierściei ufrmwaych przez iatkę dykretyzującą, B macierz waruków brzegwych dla pla prędkści cieczy; G macierz elemetach zależych d pjemści cieplej, P macierz wymuzeń elemetach zależych d gętści trat mcy. W rzważaiach uwzględi rówaia dyamiki elemetów ruchmych. Strukturę aalizwaeg układu apędweg pkaza a ry. 2.

3 ` Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) 29 Ry. 2. Schemat rzważaeg układu apędweg Przypiezeie kątwe ε wirika ilika dla układu z przęgłem rzruchw-przeciążeiwym uytuwaym między wałami ilika i urządzeia apędzaeg mża piać zależścią M ( ω ) M p( ω ω ) ε =, (4) J + J r a przypiezeie kątwe ε wału bciążeia rówaiem M ε = p ( ω ω ) M ( ω ) J r 2 + J gdzie: ( ) ilika, M ( ω ), (5) M ω mmet apędwy a wale ω zależy d różicy p prędkści brtwych wałów mmet pślizgu a przęgle, M ( ω ) mmet prwy a wale urządzeia apędzaeg, M ( ω ) mmet prwy urządzeia apędzaeg przy zamiwej prędkści kątwej ω wału, J mmet bezwładści pdzepłów wirujących w iliku, J r mmet bezwładści elemetów wirujących a wejściu przęgła, J r2 mmet bezwładści elemetów wirujących a wyjściu przęgła, J mmet bezwładści układu apędzaeg. W celu uikięcia pracy przęgła z pślizgiem przy zadaym mmecie bciążeia M ( ω ) atawiay mmet przęgający M mui pełi waruek M p M ( ω ). Przy ztywym płączeiu wału ilika i urządzeia apędzaeg rówaie dyamiki przyjmuje ptać M ( ω ) M ( ω ) ε =, (6) J + J r + J r2 + J Uzykae z rówań (4)-(6) w wyiku dykretyzacji czau rówaia różicwe rzwiązuje ię łączie z rówaiami ()-(3). D rzwiązaia trzymaeg w te pób układu ieliiwych rówań algebraiczych wykrzytuje ię algrytm Newta-Rapha i metdę relakacji blkwej [7]. p D piu właściwści relgiczych cieczy MR wykrzyta mdel cieczy ieewtwkiej zaprpway przez Bighama [3,8]. W pracwaym algrytmie aalizy zjawik a pdtawie uzykaeg rzkładu prędkści ściaia cieczy wyzaczae ą aprężeia tycze raz mmet przęgający M p. D umeryczeg wyzaczeia wartści teg mmetu wykrzyta pdejście całkwe zaprpwae w [6]. Mmet przęgający ma dwie kładwe: tatyczą zależą d wartści i rzkładu pla magetyczeg raz dyamiczą wyikającą z aktualeg rzkładu pla prędkści cieczy M M ( B + M ω ω, (7) p = p _ tat ) p _ dy ( ) Na pdtawie przedtawieg algrytmu plwej aalizy ieutalych zjawik przężych pracwa autrki prgram kmputerwy MR_SYM_ui d ymulacji taów pracy i wyzaczaia parametrów fukcjalych przęgła magetrelgiczeg [6]. Prgram te wykrzyta d zaprjektwaia raz przeprwadzeia badań ymulacyjych prezetwaeg przęgła. 3. Badaia ymulacyje W celu ptwierdzeia mżliwści terwaia mmetem brtwym przezym przez pracwae przęgł raz zbadaia jeg przydatści d pprawy ychrizacji magetelektryczych ilików ychriczych przytwaych d rzruchu bezpśredieg przeprwadz zereg badań ymulacyjych przy wykrzytaiu prgramu MR_SYM_ui. Rzpatrywa zarów utale, jak i ieutale tay pracy układu. Aalizway bzar zdykretyzwa za pmcą k. 97 elemetów trójkątych raz 2 elemetów czwrkątych. Wykrzytaą d bliczeń iatkę dykretyzującą raz pwiękzy jej fragmet bejmujący bzar z cieczą MR raz mageem trwałym pkaza a ry. 3. Ry. 3. Siatka dykretyzująca

4 3 Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) W pierwzym etapie badań rzpatrywa tay pracy utale. Wyzacz m.i. charakterytyki regulacyje M p (δ r ) dla = ct (ry. 4) raz bada wpływ zmiay długści zczeliy δ r a rzkład pla prędkści cieczy i rzkład liii ił pla magetyczeg w przęgle (ry. 5-7). Z ryuków 5 d 7 wyika, że płżeie zwry, pprzez zmiaę reluktacji bwdu zwierająceg trumień mageu, wpływa a wartść trumieia główeg w bzarze zczeli z cieczą MR. M p [Nm] M p [Nm] Ry. 4. Charakterytyka regulacyja mmetu przęgająceg M p =f(δ r ) W badaiach załż tałą temperaturę cieczy raz elemetów rdzeia. Ry. 5. Liie ił pla magetyczeg (p lewej) raz w pwiękzeiu rzkład pla prędkści cieczy dla δ r rówej,5mm Ry. 6. Liie ił pla magetyczeg (p lewej) raz w pwiękzeiu rzkład pla prędkści cieczy dla δ r rówej,5mm δ r δ r Ry. 7. Liie ił pla magetyczeg (p lewej) raz w pwiękzeiu rzkład pla prędkści cieczy dla δ r rówej mm W klejym etapie badań rzpatrywa tay pracy ieutale. Aalizwa m.i. zjawika cieple w przęgle pdcza rzruchu układu apędweg. Przyjęt, że układ te kłada ię z ilika LSPMSM, przęgła i kaałweg wetylatra przemyłweg. Przy prjektwaiu przęgła dąż d miimalizacji mmetu bezwładści pdzepłu wpółpracująceg z ilikiem apędwym. Wyzacze za pmcą pracwaych prcedur mmety bezwładści wirika dwucylidrweg raz wirika zewętrzeg (ry. ) wyiły dpwiedi J r =,28 kgm 2 i J r2 =,94 kgm 2. Przyjęt, że wetylatr jet apędzay trójfazwym czterbieguwym ilikiem LSPMSM mcy zamiwej P N 3,8 kw [,2]. Charakterytykę mechaiczą wetylatra pkaza a ry. 8. W bliczeiach ymulacyjych przyjęt mmet bezwładści wirika wetylatra J w =.222 kgm M [Nm] 2 [rpm] Ry. 8. Charakterytyka mechaicza wetylatra przemyłweg Kmplekwa plwa ymulacja dyamiki całeg rzpatrywaeg układu apędweg wymagałaby zatwaia plweg mdelu zjawik przężych rówież d aalizy prceu rzruchu ilika []. W celu uprzczeia algrytmu aalizy układu apędweg i króceia czau bliczeń ujęcie plwe wykrzyta tylk d aalizy zjawik przężych w przęgle. Silik apędwy dwzrwa w

5 Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) pób uprzy. Załż, że zaa jet jeg charakterytyka mechaicza. Dla tak frmułwaeg prblemu aalizwa m.i. wpływ rzruchu bezpśredieg a rzkład i przebieg temperatury w przęgle. Otrzymae rzkłady temperatury dla wybraych chwil zaprezetwa a ry. 9. W celu prówaia rzkładów pla a wzytkich ryukach zachwa tę amą względą kalę temperatury. 3 trukcję raz zbudwa prttyp magetrelgiczeg przęgła rzruchw-przeciążeiweg. Pdtawwe pdzepły raz widk zmtwaeg prttypu pkaza a ry.. Zwra raz wał wyjściwy Wirik zewętrzy (wyjściwy) Wirik dwucylidrwy Widk p mtażu i apełieiu przęgła cieczą MR pdzepły Pdtawwe Ry.. raz widk zmtwaeg prttypu przęgła Baday układ apędwy pkaza a ry.. D pmiaru i rejetracji wielkści elektryczych i mechaiczych wykrzyta głwicę temetryczą MT- firmy SerAT raz kartę pmiarwą Natial Itrumet wypażą w zetaw przetwrików prądwych i apięciwych LEM. Wetylatr kaałwy Głwica temetrycza Badae przęgł z cieczą MR Ry. 9. Rzkład temperatury w przęgle dla wybraych chwil czawych 4. Sychrizacja ilika LSPMSM badaia ekperymetale W celu weryfikacji przydatści zaprpwaeg algrytmu i prgramwaia d aalizy zjawik przężych pracwa k- ` Silik LSPMSM Prądica tachmetrycza Ry.. Baday układ apędwy Pdtawwym celem przeprwadzych badań był zbadaie prceu ychrizacji ilika LSPMSM apędzająceg bciążeie dużym mmecie bezwładści. Zarejetrwae przebiegi prędkści brtwych ilika i wetylatra, mmetu brtweg a wale wyjściwym przęgła raz przebiegi prądów fazwych pdcza rzruchu pkaza a ry. 2. Przebiegi wielkści mechaiczych wykreśl w jedtkach względych. Chwilwe wartści prędkści i mmetu diei dpwiedi d 5 br/mi raz Nm.

6 32 Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) Ry. 2. Przebiegi prędkści brtwych ilika i wetylatra, mmetu wyjściweg M (t) raz prądów fazwych pdcza rzruchu bezpśredieg rzpatrywaeg układu apędweg 5. Pdumwaie i wiki Przeprwadze badaia ymulacyje taów utalych i przejściwych ptwierdzają mżliwść regulacji mmetu przęgająceg pprzez zmiaę płżeia zwry. Z przeprwadzych badań ymulacyjych taów ieutalych wyika, że układ ztał zaprjektway pprawie, tj. uzykiwae pdcza rzruchów przyrty temperatury ą zaczie iżze d dpuzczalych dla cieczy MR i mageów trwałych. Aalizując rezultaty przeprwadzych badań ekperymetalych mża padt zauważyć, że prce ychrizacji ilika LSPMSM dbywa ię bez przezkód. Silik uzykuje prędkść ychriczą już p ekudzie, a wirik wetylatra p czaie 2. ekudy. Dla prówaia prce ychrizacji układu apędweg bez przęgła trwał kł 5 ekud. Z puktu widzeia dyamiki całeg układu apędweg, zaprpwae przęgł graicza mmet przezy z mazyy apędwej d wartści atawiej a przęgle. Z teg względu adwyżka mmetu apędweg geerwaa przez wał ilika jet zużyta w całści a rzpędzeie wału ilika d prędkści ychriczej, atmiat bciążeie jet rzpędzae mmetem mialym przęgła. Eergia wyikająca z różicy prędkści brtwych pdcza rzruchu raz mmetu mialeg ztaje zamieia a ciepł wydzielae w przęgle. Dzięki zatwaiu prezetwaeg przęgła mmet bezwładści układu apędzaeg ie wpływa a cza rzruchu ilika LSPMSM, wpływa jedyie a cza rzpędzeia bciążeia i a ilść wydzielaeg w cieczy ciepła. 6. Literatura [] Barańki M., Szeląg W., Jędryczka C., Mikłajewicz J., Łukazewicz P.: Aaliza i badaie ilika ychriczeg rzruchu bezpśredim i mageach w wiriku rzłżych w kztałcie litery U. Przegląd Elektrtechiczy, R. 89, Nr 2b/ [2] Idziak P., Barańki M., Łykawińki W., Kwalki K., Ocea wybraych parametrów eergetyczych mdelwych ilików prądu przemieeg małej mcy różych ktrukcjach wirika, Zezyty Prblemwe - Mazyy Elektrycze r, 23, wyd. BOBRME Kmel,, [3] Ngatu, G.T.; Wereley, N.M., Vicmetric ad Sedimetati Characterizati f Bidipere Magetrhelgical Fluid, Magetic, IEEE Traacti, vl.43,.6, pp.2474,2476, Jue 27 [4] Jędryczka C., Sujka P., Szeląg W.: The ifluece f magetic hyterei magetrhelgical fluid clutch perati, COMPEL, Vl. 28 N. 3, 29, pp [5] Jędryczka C., Szeląg W.: Spób regulacji mmetu przęgająceg w magetrelgiczym przęgle wiktyczym, patet r P-39466, Urząd Patetwy Rzeczypplitej Plkiej, Uzaie patetu - Warzawa r. [6] Jędryczka C., Szeląg W., Wjciechwki R., FE Aalyi f Magetrhelgical Brake with Hybrid Excitati, SELM 23, 5 8 May 23, Zawiercie, Plad, lie: [7] Szeląg W.: Przetwriki elektrmagetycze z cieczą magetrelgiczą, Wydawictw Plitechiki Pzańkiej, Pzań 2. [8] Yadmellat, P.; Kermai, M.R., Adaptive Mdelig f a Magetrhelgical Clutch, Traacti Mechatric, IEEE/ASME, vl.9,.5, pp , Oct. 24 di:.9/tmech Autrzy dr iż. Cezary Jędryczka, prf. dr hab. iż. Wjciech Szeląg, dr iż. Mariuz Barańki, dr iż. Adam Myzkwki, Plitechika Pzańka, Itytut Elektrtechiki i Elektriki Przemyłwej, Pzań, ul. Pitrw 3A,

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-RZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII ECHANICZNEJ INSTYTUT EKSLOATACJI ASZYN I TRANSORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E7 BADANIE INDUKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany interferometr mikrofalowy z kwadraturowymi sprzęgaczami o obwodzie 3/2λ

Zintegrowany interferometr mikrofalowy z kwadraturowymi sprzęgaczami o obwodzie 3/2λ VII Międzynardwa Knferencja Elektrniki i Telekmunikacji Studentów i Młdych Pracwników Nauki, SECON 006, WAT, Warzawa, 08 09.. 006r. ppr. mgr inż. Hubert STADNIK ablwent WAT, Opiekun naukwy: dr inż. Adam

Bardziej szczegółowo

d d dt dt d c k B t (2) prądy w oczkach obwodu elektrycznego pole temperatury (4) c oraz dynamikę układu

d d dt dt d c k B t (2) prądy w oczkach obwodu elektrycznego pole temperatury (4) c oraz dynamikę układu Wojciech SZELĄG, Marci ANTCZAK, Mariusz BARAŃSKI, Piotr SZELĄG, Piotr SUJKA Politechika Pozańska, Istytut Elektrotechiki i Elektroiki Przemysłowej Numerycza metoda aalizy zjawisk sprzężoych w siliku o

Bardziej szczegółowo

DWUCZĘ STOTLIWOŚ CIOWY Ż YROSKOP LASEROWY POMIAR PARAMETRU NAWIGACYJNEGO

DWUCZĘ STOTLIWOŚ CIOWY Ż YROSKOP LASEROWY POMIAR PARAMETRU NAWIGACYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR (64) 006 Tadeuz Dą brwi DWUCZĘ STOTLIWOŚ CIOWY Ż YROSKOP LASEROWY POMIAR PARAMETRU NAWIGACYJNEGO STRESZCZENIE W artyule przedtawin budwę, zaady

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. ZESZYTY NAUKOWE WSOWL - - - - - Nr 1 (159) 11 Włodzimierz KUPICZ Staiław NIZIŃSKI ETODA DIAGNOZOWANIA SILNIKÓW SPALINOWYCH W WARUNKACH TRAKCYJNYCH W pracy przedtawioo ową metodę diagozowaia ilika paliowego

Bardziej szczegółowo

Edyta Kujawska BADANIA PROCESU SEDYMENTACJI W OSADNIKU Z WYPEŁNIENIEM PŁYTOWYM I PROFILOWYM

Edyta Kujawska BADANIA PROCESU SEDYMENTACJI W OSADNIKU Z WYPEŁNIENIEM PŁYTOWYM I PROFILOWYM BADANIA PROCESU SEDYMENTACJI W OSADNIKU Z WYPEŁNIENIEM PŁYTOWYM I PROFILOWYM Edyta Kujawka Katedra Aparatury Chemicej i Prcewej, Plitechika Śląka, Gliwice WPROWADZENIE Sedymetacja jak prce wydielaia cątek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E20 BADANIE UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI

Ć wiczenie 17 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Ć wiczeie 7 BADANIE SILNIKA TRÓJFAZOWEGO KLATKOWEGO ZASILANEGO Z RZEIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI Wiadomości ogóle Rozwój apędów elektryczych jest ściśle związay z rozwojem eergoelektroiki Współcześie a ogół

Bardziej szczegółowo

Działania wewnętrzne i zewnętrzne

Działania wewnętrzne i zewnętrzne Autmtyk i Rtyk Alger -Wykłd - dr Adm Ćmiel miel@gedupl Dziłi wewętrze i zewętrze Nie X ędzie ustlym iepustym zirem Def Dwurgumetwym dziłiem wewętrzym w zirze X zywmy fukję Jeśli X i y X t y X zywmy wyikiem

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Rozkład wzdłuż długości wału momentów wewnętrznych skręcających ten wał wyznacza

Rys.1. Rozkład wzdłuż długości wału momentów wewnętrznych skręcających ten wał wyznacza Intrukcja przygtwania i realizacji cenariuza dtycząceg ćwiczenia T5 z przedmitu "Wytrzymałść materiałów", przeznaczna dla tudentów II rku tudiów tacjnarnych I tpnia w kierunku Energetyka na Wydz. Energetyki

Bardziej szczegółowo

Drgania własne ramy wersja komputerowa, Wpływ dodatkowej podpory ( sprężyny ) na częstości drgań własnych i ich postacie

Drgania własne ramy wersja komputerowa, Wpływ dodatkowej podpory ( sprężyny ) na częstości drgań własnych i ich postacie Drgania własne ramy wersja kmputerwa, Wpływ ddatkwej pdpry ( sprężyny ) na częstści drgań własnych i ich pstacie Pniżej przedstawin rzwiązania dwóch układów ramwych takiej samej gemetrii i rzkładzie masy,

Bardziej szczegółowo

5. Obiegi wielostopniowe (kaskadowe). Metoda obliczania obiegów kaskadowych.

5. Obiegi wielostopniowe (kaskadowe). Metoda obliczania obiegów kaskadowych. . Chrw, Pdtawy Krge, wyład 8.. Obeg weltwe (aadwe). etda blczaa begów aadwych. W ażdym, dwle mlwaym begu rgeczym mża wyróżć te, w tórych wytwarzaa jet mc chłdcza rzez realzację jedyczeg rceu termdyamczeg.

Bardziej szczegółowo

2 59 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [Nm] [kw] [PS] [Nm] [kw] [PS] 350 100 136 400 120 163 330 380 90 122 110 150 310 360 100 136 290 80 109 340 270 320 90 122 70 95 250 300 80

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 A B 6 7 8 9 [Nm] 370 350 330 310 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 290 270 250 230 210 190 80 70 60 50 109 95 82 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Nm] [kw] [PS] [Nm] [kw] [PS] 350 100 136 400 120 163 330 380 90 122 110 150 310 360 100 136 290 80 109 340 270 320 90 122 70 95 250 300 80 109 230 60 82 280 70 95 210 260 50 68 60

Bardziej szczegółowo

POJAZDY DO PRZEWOZU OSÓB FORD TRANSIT + FORD TOURNEO CV_Transit_MBus_2011_75_V2_Cover_3MM.indd 1 20/07/2011 14:26

POJAZDY DO PRZEWOZU OSÓB FORD TRANSIT + FORD TOURNEO CV_Transit_MBus_2011_75_V2_Cover_3MM.indd 1 20/07/2011 14:26 1 2 3 4 5 7 A B 9 11 [Nm] 370 350 330 [kw] [PS] 110 150 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000 2500

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 A B 8 9 10 11 [Nm] 370 350 330 [kw] [PS] 110 150 100 136 310 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 30 20 41 27 70 1000 1500

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Nm] 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 156 PS 143 PS 100 1000 1500 2000 2500 3000 3500 RPM [kw] [PS] 120 163 110 150 100 136

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do laboratorium 1

Wprowadzenie do laboratorium 1 Wprowadzeie do laboratorium 1 Etymacja jedorówaiowego modelu popytu a bilety loticze Etapy budowy modelu ekoometryczego Specyfikacja modelu Zebraie daych tatytyczych Etymacja parametrów modelu Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

punktów i przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i egzaminie gimnazjalnym. 5.

punktów i przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i egzaminie gimnazjalnym. 5. Regulami Rekrutacji a rk szkly 2015/2016 d II Liceum Ogólkształcąceg i Techikum r 2 w Zesple Szkół Padgimazjalych r 2 im ppłk. dr. Staisława Kuklińskieg w Wągrwcu I. Pdstawa prawa: 1. Rzprządzeie Miistra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW BADANIE ODKSZTAŁCEŃ SPRĘŻYNY ŚRUBOWEJ Opracował: Dr iż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Soczewki. Przyrządy optyczne

Wykład 4 Soczewki. Przyrządy optyczne Wykład 4 Soczewki. Przyrządy optycze Soczewka cieka - rówaie zlifierzy oczewek Rozważyy teraz dwie powierzchi ferycze oddzielające ośrodki o wpółczyikach załaaia kolejo i odległych od iebie o d. Niech

Bardziej szczegółowo

Analiza gazów spalinowych

Analiza gazów spalinowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Aaliza gazów iowych Laboratorium mierictwa (M 7) Opracował: dr iż. Grzegorz Wiciak Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1

Laboratorium Sensorów i Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych. Ćwiczenie nr 1 1. Cel ćwiczeia: Laboratorium Sesorów i Pomiarów Wielkości Nieelektryczych Ćwiczeie r 1 Pomiary ciśieia Celem ćwiczeia jest zapozaie się z kostrukcją i działaiem czujików ciśieia. W trakcie zajęć laboratoryjych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata

Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata Prjekt Inżynier mehanik zawód z przyszłśią współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramah Eurpejskieg Funduszu Spłezneg Zajęia wyrównawze z fizyki -Zestaw 3 dr M.Gzik-Szumiata Kinematyka,z.. Ruhy dwuwymiarwe:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

Termodynamika defektów sieci krystalicznej

Termodynamika defektów sieci krystalicznej Termodyamika defektów sieci krystaliczej Defekty sieci krystaliczej puktowe (wakasje, atomy międzywęzłowe, obce atomy) jedowymiarowe (dyslokacje krawędziowe i śrubowe) dwuwymiarowe (graice międzyziarowe,

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA RÓWNAÑ PRZEP YWU DLA USTALENIA ODLEG OŒCI POMIÊDZYT OCZNIAMI NA TRASIE GAZOCI GU WYSOKOPRÊ NEGO

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA RÓWNAÑ PRZEP YWU DLA USTALENIA ODLEG OŒCI POMIÊDZYT OCZNIAMI NA TRASIE GAZOCI GU WYSOKOPRÊ NEGO WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM /1 005 W³ady³aw Duliñki*, Cze³awa Ewa Ropa* ANALIZA RÓWNAÑ RZE YWU DLA USTALENIA ODLEG OŒCI OMIÊDZYT OCZNIAMI NA TRASIE GAZOCI GU WYSOKORÊ NEGO 1. WSTÊ Sytem przey³owy azu ziemeo

Bardziej szczegółowo

Model matematyczny współpracy odbieraka prądu i sieci jezdnej. mgr inż. Marek Kaniewski

Model matematyczny współpracy odbieraka prądu i sieci jezdnej. mgr inż. Marek Kaniewski Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej mgr inż. Marek Kaniewki Plan prezenacji: Dlaczeg zajmujem ię bliczaniem ił kwej wępującej pmiędz dbierakiem prądu a przewdem jezdnm? Omówienie mdelu

Bardziej szczegółowo

Paweł Janus WSTĘP. Słowa kluczowe: energia, pomiar energii, żywność, silnik elektryczny, maszyna robocza

Paweł Janus WSTĘP. Słowa kluczowe: energia, pomiar energii, żywność, silnik elektryczny, maszyna robocza SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technlgia Alimentaria () 00, 03- METODA POMIARU ENERGII UŻYTECZNEJ W PROCESIE TECHNOLOGICZNYM PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI OPARTA NA STRATACH POSZCZEGÓLNYCH SILNIKA ELEKTRYCZNEGO I MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Projekt i realizacja sprzęgła magnetoreologicznego ze wzbudzeniem hybrydowym

Projekt i realizacja sprzęgła magnetoreologicznego ze wzbudzeniem hybrydowym Projekt i realizacja sprzęgła magnetoreologicznego ze wzbudzeniem hybrydowym Paweł Kowol, Zbigniew Pilch Sprzęgło, będące elementem układu napędowego, służące do łączenia wałów i przekazywania momentu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego ekonomiści głównego nurtu mogą ignorować czas?

Dlaczego ekonomiści głównego nurtu mogą ignorować czas? Dlaczego ekoomiści główego urtu mogą igorować cza? Autor: Wojciech Czariecki Poczyając od Joh B. Clarka w główym urcie ekoomii przyjął ię pogląd, że kapitał taowi permaety, homogeiczy fuduz, w którym dobra

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika

Wpływ warunków eksploatacji pojazdu na charakterystyki zewnętrzne silnika POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszy Istrukcja do zajęć laboratoryjych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Wpływ waruków eksploatacji pojazdu a charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

Badanie efektu Halla w półprzewodniku typu n

Badanie efektu Halla w półprzewodniku typu n Badaie efektu alla w ółrzewodiku tyu 35.. Zasada ćwiczeia W ćwiczeiu baday jest oór elektryczy i aięcie alla w rostoadłościeej róbce kryształu germau w fukcji atężeia rądu, ola magetyczego i temeratury.

Bardziej szczegółowo

2 51 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [Nm] 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 130 PS 110 PS 85 PS [kw] [PS] 100 136 90 122 80 109 70 95 60 50 40 30 20 10 82 68 54 41 27 14 [Nm] 400

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET

TRANZYSTORY POLOWE JFET I MOSFET POLTECHNKA RZEZOWKA Kaedra Podsaw Elekroiki srukcja Nr5 F 00/003 sem. lei TRANZYTORY POLOWE JFET MOFET Cel ćwiczeia: Pomiar podsawowych charakerysyk i wyzaczeie paramerów określających właściwości razysora

Bardziej szczegółowo

Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych poziomych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła

Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych poziomych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła Wpływ parametrów gemetrycznych gruntwych pzimych wymienników ciepła na efekty działania grzewczeg z pmpą ciepła Małgrzata Hanuszkiewicz-Drapała Jan Składzień Knarskieg 22, 44-100 Gliwice Wprwadzenie Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

N O W E WA G O S U S Z A R K I S Z Y B K O Ś Ć, N I E Z A W O D N O Ś Ć, D O K Ł A D N O Ś Ć

N O W E WA G O S U S Z A R K I S Z Y B K O Ś Ć, N I E Z A W O D N O Ś Ć, D O K Ł A D N O Ś Ć www.radwag.pl N O W E WA G O S U S Z A R K I S Z Y B K O Ś Ć, N I E Z A W O D N O Ś Ć, D O K Ł A D N O Ś Ć MA 60.3Y MA 200.3Y WYŚWIETLACZ DOTYKOWY WENTYLACJA KOMORY SUSZENIA NOWY SYSTEM KALIBRACJI KOMORY

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

Wykład 25 Soczewki. Przyrządy optyczne

Wykład 25 Soczewki. Przyrządy optyczne Wykład 5 Soczewki. Przyrządy optycze Soczewka cieka - rówaie oczewek Rozważyy teraz dwie powierzchi erycze oddzielające ośrodki o wpółczyikach załaaia kolejo i odległych od iebie o d. Niech proień krzywizy

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji 2010-10-24 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD Ewlucja światłwdów

Bardziej szczegółowo

Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS

Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS Ekoomia Meedżerska 2011, r 10, s. 161 172 Jacek Wolak *, Grzegorz Pociejewski ** Aaliza popytu a alkohol w Polsce z zastosowaiem modelu korekty błędem AIDS 1. Wprowadzeie Okres trasformacji, zapoczątkoway

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturalny wraz ze schematem oceniania dla klasy II Liceum

MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturalny wraz ze schematem oceniania dla klasy II Liceum MATEMATYKA (poziom podstawowy) przykładowy arkusz maturaly wraz ze schematem oceiaia dla klasy II Liceum Propozycja zadań maturalych sprawdzających opaowaie wiadomości i umiejętości matematyczych z zakresu

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

Analiza dokładności pomiaru, względnego rozkładu egzytancji widmowej źródeł światła, dokonanego przy użyciu spektroradiometru kompaktowego

Analiza dokładności pomiaru, względnego rozkładu egzytancji widmowej źródeł światła, dokonanego przy użyciu spektroradiometru kompaktowego doi:1.15199/48.215.4.38 Eugeiusz CZECH 1, Zbigiew JAROZEWCZ 2,3, Przemysław TABAKA 4, rea FRYC 5 Politechika Białostocka, Wydział Elektryczy, Katedra Elektrotechiki Teoretyczej i Metrologii (1), stytut

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA NIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORT ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E13 BADANIE ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 z WSiP. Zasady oceniania zadań

MATURA 2014 z WSiP. Zasady oceniania zadań MATURA 0 z WSiP Matematyka Poziom rozszerzoy Zasady oceiaia zadań Copyright by Wydawictwa Szkole i Pedagogicze sp z oo, Warszawa 0 Matematyka Poziom rozszerzoy Kartoteka testu Numer zadaia Sprawdzaa umiejętość

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika

Elektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika Metalurgia, Inżynieria Materiałowa II rok Silnik indukcyjny (aynchroniczny) Materiały do wykładów Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemyłowych AGH Kraków 2004 1. Wtęp

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H Julita BISZCZUK Zenbia LITYŃSKA Aleksander CURYŁO WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H STRESZCZENIE W ramach przedstawianej pracy

Bardziej szczegółowo

Zasilacze: - stabilizatory o pracy ciągłej. Stabilizator prądu, napięcia. Parametry stabilizatorów liniowych napięcia (prądu)

Zasilacze: - stabilizatory o pracy ciągłej. Stabilizator prądu, napięcia. Parametry stabilizatorów liniowych napięcia (prądu) asilacze: - stabilizatry pracy ciągłej. Stabilizatr prądu, napięcia Napięcie niestabilizwane (t) SABLAO Napięcie / prąd stabilizwany Parametry stabilizatrów liniwych napięcia (prądu) Napięcie wyjściwe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 47

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 75/2006 47 ezyty Problemowe Mazyny Elektryczne Nr 75006 47 Maria J. ielińka Wojciech G. ielińki Politechnika Lubelka Lublin POŚLIGOWA HARAKTERYSTYKA ADMITANJI STOJANA SILNIKA INDUKYJNEGO UYSKANA PRY ASTOSOWANIU SYMULAJI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza dokładności wskazań obiektów nawodnych. Accuracy Analysis of Sea Objects

ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza dokładności wskazań obiektów nawodnych. Accuracy Analysis of Sea Objects ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 11(83) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Adrzej Burzyński Aaliza dokładości wskazań obiektów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT

ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT Jlanta Sikiewicz*, Mnika Góralka ** ZMIAY W ZAWARTŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU AUAL CHAGES I CW'S MILK FAT CTET Wprwadzie Celem niniejzeg pracwania jet analiza zmian zawartści tłuzczu w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów wizualizacji informacji

Laboratorium systemów wizualizacji informacji Labratrium systemów wizualizacji infrmacji Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych raz pmiar przestrzenneg rzkładu kntrastu wskaźników ciekłkrystalicznych. Katedra Optelektrniki i Systemów Elektrnicznych,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Temat wykładu: Co to jest model ekonometryczny? Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA?

EKONOMETRIA. Temat wykładu: Co to jest model ekonometryczny? Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA? EKONOMETRIA Temat wykładu: Co to jest model ekoometryczy? Dobór zmieych objaśiających w modelu ekoometryczym Prowadzący: dr iż. Zbigiew TARAPATA e-mail: Zbigiew.Tarapata Tarapata@isi.wat..wat.edu.pl http://

Bardziej szczegółowo

Ćw 1. Klinowe przekładnie pasowe podczas ich eksploatacji naraŝone są na oddziaływanie róŝnorodnych czynników, o trudnej do

Ćw 1. Klinowe przekładnie pasowe podczas ich eksploatacji naraŝone są na oddziaływanie róŝnorodnych czynników, o trudnej do Ćw BADANIE I OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH CZYNNIKÓW EKPLOATACYJNYCH NA WARTOŚCI PODTAWOWYCH PARAMETRÓW PRZEKŁADNI CIĘGNOWEJ Z PAKIEM KLINOWYM. WYBRANA METODA BADAŃ. Kliowe przekładie pasowe podczas

Bardziej szczegółowo

Przeciążanie metod i operatorów

Przeciążanie metod i operatorów Przeciążanie metd i peratrów Zadanie 1 W prgramie utwórz klasę Ksiazki. Klasa psiada pla przechwujące infrmacje : tytule książki, autrze książki, ilści strn, ilści rzdziałów i cenie (cena pwinna być większa

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 10 11 13 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90 122

Bardziej szczegółowo

1 3 5 7 9 11 12 13 15 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 155 PS 100 PS 125 PS [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 125 30 100 20 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 RPM 90

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj, zanim zaczniesz rozwiązywać

Przeczytaj, zanim zaczniesz rozwiązywać Przeczytaj, zaim zacziesz rozwiązywać Maturzysto! Zaim rozpocziesz rozwiązywaie zadań z aszych arkuszy: Przygotuj: u Arkusz I 5 kartek papieru podaiowego w kratkę a czystopis i a brudopis; Arkusz II 5

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Przykład 3.1. Wyznaczanie prędkości i przyśpieszenia ruchu płaskim

Przykład 3.1. Wyznaczanie prędkości i przyśpieszenia ruchu płaskim Przykład 31 Wyzaczaie prędkści i przyśpieszeia ruchu płaskim Prędkść chwilwa i przyśpieszeie chwilwe puktu pręta w płżeiu przedstawiym a rysuku 1 wyszą: = a = a, Zaleźć prędkść i przyśpieszeie puktu pręta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM

OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM 1-2008 PROBLEMY EKSPLOATACJI 161 Jausz GARDULSKI Politechika Śląska, Katowice OCHRONA WIBROAKUSTYCZNA ZAŁOGI MOTOROWYCH JACHTÓW MORSKICH Z SILNIKIEM STACJONARNYM Słowa kluczowe Morskie jachty motorowe,

Bardziej szczegółowo

MODEL WYRZUTNI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

MODEL WYRZUTNI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Szybkobieżne Pojazdy Gąienicowe (22) nr 1, 2007 Zbigniew RACZYŃSKI MODEL WYRZUTNI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Strezczenie: W artykule przedtawiono zaadę działania wyrzutni cewkowej i zynowej. Przedtawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekoomisty Mieriki wzrostu gospodarczego dr Baha Kaliowska-Sufiowicz Uiwersytet Ekoomiczy w Pozaiu 7 marca 2013 r. Ayoe who believes that expotetial growth ca go o for ever i a fiite world

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej Ekspertyza w zakresie ceny statyki i bezpieczeństwa w tczeniu drzewa z zastswaniem próby bciążeniwej Przedmit pracwania: Kasztanwiec biały (Aesculus hippcastanum L.) Pelplin, ul. Mickiewicza 14a Zlecenidawca:

Bardziej szczegółowo

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości

11:39. Dźwięk, fala akustyczna, hałas. Zagadnienia akustyczne w projektowaniu. Dźwięk i hałas, zakres częstotliwości Zagadieia akustycze w projektowaiu Jacek NURZYŃSKI Kraków 20 Dźwięk, fala akustycza, hałas Dźwięk; rozprzestrzeiające się falowo drgaie akustycze Drgaie akustycze; ruch cząsteczek ośrodka spręŝystego względem

Bardziej szczegółowo

Elementy modelowania matematycznego

Elementy modelowania matematycznego Elemety modelowaia matematyczego Wstęp Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ TEMATYKA PRZEDMIOTU Modelowaie daych (ilościowe): Metody statystycze: estymacja parametrów modelu,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI

KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I ELEKTROENERGETYKI Grupa: 1. 2. 3. 4. 5. LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI Data: Ocea: ĆWICZENIE 3 BADANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH 3.1. Cel ćwiczeia Celem ćwiczeia jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 Forum Energia - Efekt - Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 Forum Energia - Efekt - Środowisko Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej 61 Frum Energia - Efekt - Śrdwisk POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Opinia PTPiREE w ramach knsultacji spłecznych kncepcji prgramu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Plitechnika Gdańska Wydział Elektrtechniki i Autmatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterwania MODELOWANIE I IDENTYFIKACJA Studia niestacjnarne Systemy ciągłe budwa mdeli fenmenlgicznych z praw zachwania.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PRZEDMIOTU (SYLABUS) NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ KIERUNEK: Zakład Stmatlgii Ogólnej NAZWA KIERUNKU: Lekarsk-Dentystyczny PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny SPECJALNOŚĆ: Kierunek lekarsk-dentystyczny-

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

Zgrabiarki 1-karuzelowe 2-karuzelowe 4-karuzelowe

Zgrabiarki 1-karuzelowe 2-karuzelowe 4-karuzelowe FELLAWerke GmbH & C.KG Fellastraße 13 D90537 Feucht Tel. +9 (0)9128 73230 Fax +9 (0)9128 73117 Zgrabiarki 1karuzelwe 2karuzelwe karuzelwe inf@fellawerke.de www.fellawerke.de www.fe lla we rke.de Tradycja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZJAWISKA STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI ŚLĄSKA W UJĘCIU PRZESTRZENNYM

ANALIZA ZJAWISKA STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI ŚLĄSKA W UJĘCIU PRZESTRZENNYM Katarzya Zeug-Żebro Uiwersytet Ekoomiczy w Katowicach Katedra Matematyki katarzya.zeug-zebro@ue.katowice.pl ANALIZA ZJAWISKA STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI ŚLĄSKA W UJĘCIU PRZESTRZENNYM Wprowadzeie Zjawisko starzeia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną Zaządzanie pamięcią peacyjną. Wiązanie u. Pblemy zaządzania pamięcią. Lgiczna i fizyczna pzetzeń wa. Pzydział ciągłej pzetzeni wej. Stnicwanie. Segmentacja. Pamięć witualna Pdtawwe pjęcia! Pamięć peacyjna

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI

OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI Ćwiczeie 5 OKREŚLENIE CARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ I WYZNACZENIE PAGÓRKA SPRAWNOŚCI Wykaz ważiejszych ozaczeń c 1 rędkość bezwzględa cieczy a wlocie do wirika, m/s c rędkość bezwzględa cieczy a wylocie

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ

KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2007 ADAM MYSZKOWSKI* KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ W artykule

Bardziej szczegółowo

Jacek Piekarski, Tomasz Dąbrowski

Jacek Piekarski, Tomasz Dąbrowski Jacek Piekarski, Tomasz Dąbrowski ANALIZA UPROSZCZONYCH RÓWNAŃ DYNAMIKI ADSORPCJI Streszczeie. W zależości od układu, w jakim realizoway jest proces adsorpcji, do jego matematyczego opisu moża zastosować

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY

Ć wiczenie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY 145 Ć wiczeie 9 SILNIK TRÓJFAZOWY ZWARTY 1. Wiadomości ogóle 1.1. Ogóla budowa Siliki asychroicze trójfazowe, dzięki swoim zaletom ruchowym, prostocie kostrukcji, łatwej obsłudze są powszechie stosowae

Bardziej szczegółowo