ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO"

Transkrypt

1 ` Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) 27 Cezary Jędryczka, Wjciech Szeląg, Adam Myzkwki, Mariuz Barańki, Plitechika Pzańka ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO ANALYSIS AND TESTING OF THE MAGNETORHEOLOGICAL STARTING- OVERLOAD CLUTCH Strezczeie: W artykule przedtawi budwę i zaadę działaia przęgła rzruchw-przeciążeiweg atawiaym mmecie brtwym przęgającym. W przęgle, jak medium rbcze zatwa ciecz magetrelgiczą (ag. magetrhelgical fluid, MRF). Natawę mmetu przęgająceg realizuje ię pprzez zmiaę pla magetyczeg w bzarze z cieczą MR. Jak źródł pla magetyczeg wykrzyta magey trwałe wykae ze pieku edymu żelaza i bru. D aalizy, wyzaczeia parametów fukcjalych raz prjektwaia przęgła wykrzyta plwy algrytm i prgram kmputerwy d ymulacji ieutalych przężych zjawik elektrmagetyczych, ferrhydrdyamiczych i cieplych. W rzważaiach uwzględi także dyamikę elemetów ruchmych układu apędweg kładająceg ię z ilika apędweg, przęgła i bciążeia. Zbudwae przęgł magetrelgicze wykrzyta d pprawy ychrizacji magetelektryczeg ilika ychriczeg rzruchu bezpśredim (ag. Lie Start Permaet Maget Sychru Mtr, LSPMSM) apędzająceg wetylatr przemyłwy. Przedtawi wybrae rezultaty badań ymulacyjych i ekperymetalych ptwierdzające przydatść pracwaeg przęgła d pprawy ychrizacji ilika bciążeg wetylatrem charakteryzującym ię dużym mmetem bezwładści. Abtract: I the paper the deig ad the priciple f perati f the verlad-tartig clutch have bee preeted. I prped clutch the magetrhelgical fluid (MRF) ha bee ued a a wrkig medium. The chage f the clutchig trque i achieved by chage f the magetic flux deity excited by permaet maget i the area f MRF. The field mdel, algrithm f lvig cupled equati ad develped ftware fr aalyi f cupled traiet electrmagetic, ferrhydrdyamic ad thermal phemea have bee preeted. The equati f mechaical equilibrium f the mvable elemet have bee take it accut. The prttype f deiged clutch ha bee ued t imprve ychrizati f the lie tart permaet maget ychru mtr (LSPMSM) drivig the idutrial fa. The elected reult f the experimet have bee preeted. Obtaied reult hw that elabrated clutch uccefully imprve ychrizati f teted mtr fr high iertia fa lad. Słwa kluczwe: ciecz magetrelgicza, zjawika przęże, ychrizacja magetelektryczeg ilika ychriczeg rzruchu bezpśredim, LSPMSM Keywrd: magetrhelgical fluid, cupled phemea, ychrizati f the lie tart permaet maget ychru mtr, LSPMSM. Wtęp Lepkść cieczy magetrelgiczych zmieia ię pd wpływem zewętrzeg pla magetyczeg [3,8]. Efekt te z pwdzeiem wykrzytuje ię d budwy przetwrików elektrmechaiczych, w których jak medium przezące iły bądź mmety brtwe wykrzytuje ię ciecze MR [3,4,6,7,8]. Opracwae atawiale przęgł magetrelgicze wzbudzeiu paywym umżliwia graiczaie przezeg mmetu dyamiczeg pmiędzy elemetami układu apędweg. Z teg względu mże być wykrzytywae jak elemet graiczający arażeia związae z dyamiczymi zmiaami mmetu elektrmagetyczeg apędweg lub bciążeia. Udarwe przetężeia raz duża dyamika zmia mmetu elektrmagetyczeg wytępują zazwyczaj pdcza tzw. rzruchu bezpśredieg ilików elektryczych. Jeśli źródłem zaburzeia mmetu jet ilik, t elemetem chriym przez przęgł jet dbirik. Natmiat przy dyamiczych zmiaach bciążeia elemetem chriym jet ilik apędwy, a przęgł realizuje fukcję przeciw przeciążeiwą. W pracwaym przęgle magetrelgiczym mmety dyamicze miejze d atawieg mmetu brtweg przęgająceg ą przeze przez przęgł bez pślizgu. Natmiat jeśli mmet brtwy apę-

2 28 Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) dwy lub mmet prwy przekrczy mmet atawiy, t wały wejściwy i wyjściwy zaczyają bracać ię z różą prędkścią. Przezy wówcza przez przęgł mmet brtwy jet rówy mmetwi atawiemu. Budwę raz widk rzpatrywaeg przetwrika zaprezetwa a ry.. W przęgle wykrzyta zaprpway w pracy [5] pób atawy przezeg mmetu przęgająceg przez zmiaę trumieia magetyczeg w bzarze cieczy MR. Strumień te reguluje ię przez zmiaę płżeia zwry, a więc i długści zczeliy pmciczej δ r (ry. ). D aalizy przęgła wykrzyta plwy mdel zjawik przężych przedtawiy w rzdziale 2. Ry.. Przekrój raz widk 3D rzpatrywaeg przęgła rzruchw przeciążeiweg 2. Plwy mdel zjawik przężych W rzpatrywaym przęgle, ple magetycze w zczeliach z cieczą magetrelgiczą zależy d płżeia zwry talwej (ry. ). Wzrt atężeia teg pla prwadzi d zaczeg wzrtu lepkści cieczy, zwiękzeia iły tarcia między elemetami ruchmymi, a więc i zwiękzeia mmetu przęgająceg wiriki przęgła. Zmiaa mmetu apędweg i prweg wpływa a prędkść pdzepłów ruchmych, a więc i a rzkład prędkści w cieczy. Od pla prędkści raz pla magetyczeg zależą lepkść, aprężeia i tarcie wewętrze w cieczy. Tarcie t jet źródłem trat mcy i prwadzi d zmiay temperatury cieczy. Straty mcy pwtają rówież w łżykach, uzczelieiach, a przy zmiaach pla magetyczeg także w bwdzie magetyczym przęgła [6,7]. Nagrzewaie ię pdzepłów przęgła prwadzi d zmia właściwści elektryczych, magetyczych raz relgiczych zatwaych w przęgle materiałów. Zmiay te wpływają a zachwaie ię przęgła zarów w dyamiczych jak i utalych taach pracy układu. Z pwyżzych względów w pracwaym mdelu matematyczym przęgła rówaia piujące ieutale przęże zjawika elektrmagetycze, hydrdyamicze i cieple rzpatruje ię łączie z rówaiem dyamiki układu. Złże pwiązaia zjawik elektrmagetyczych, hydrdyamiczych raz mechaiczych kmplikują aalizę pracy prezetwaeg payweg przęgła magetrelgiczeg. Zatway d aalizy przęgła plwy mdel ieutalych zjawik przężych w przetwrikach z cieczą MR ztał zczegółw zaprezetway przez autrów między iymi w pracach [4,6,7]. D frmułwaia mdelu dykreteg zjawik wykrzyta metdę elemetów kńczych [7]. Uzykay w wyiku dykretyzacji przetrzei i czau mdel bejmuje rówaia piujące ple magetycze: S ϕ, Θ ϕ = θ, () ( ) ple prędkści cieczy (, Θ) + ( t) M] φ = ( t) M B [ F ϕ φ +, (2) raz ple temperatury ( Θ) ( ) G] Θ = ( t) GΘ P [ K + t +, (3) gdzie: umer chwili czawej, t długść krku czaweg, S, F, K macierze ztywści układu dpwiedi dla pla magetyczeg, pla prędkści cieczy raz pla temperatury; ϕ, φ,θ wektry ptecjałów węzłwych ϕ, φ i Θ ; θ wektr piujący źródła pla magetyczeg, M macierz elemetach zależych d mmetu bezwładści elemetarych pierściei ufrmwaych przez iatkę dykretyzującą, B macierz waruków brzegwych dla pla prędkści cieczy; G macierz elemetach zależych d pjemści cieplej, P macierz wymuzeń elemetach zależych d gętści trat mcy. W rzważaiach uwzględi rówaia dyamiki elemetów ruchmych. Strukturę aalizwaeg układu apędweg pkaza a ry. 2.

3 ` Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) 29 Ry. 2. Schemat rzważaeg układu apędweg Przypiezeie kątwe ε wirika ilika dla układu z przęgłem rzruchw-przeciążeiwym uytuwaym między wałami ilika i urządzeia apędzaeg mża piać zależścią M ( ω ) M p( ω ω ) ε =, (4) J + J r a przypiezeie kątwe ε wału bciążeia rówaiem M ε = p ( ω ω ) M ( ω ) J r 2 + J gdzie: ( ) ilika, M ( ω ), (5) M ω mmet apędwy a wale ω zależy d różicy p prędkści brtwych wałów mmet pślizgu a przęgle, M ( ω ) mmet prwy a wale urządzeia apędzaeg, M ( ω ) mmet prwy urządzeia apędzaeg przy zamiwej prędkści kątwej ω wału, J mmet bezwładści pdzepłów wirujących w iliku, J r mmet bezwładści elemetów wirujących a wejściu przęgła, J r2 mmet bezwładści elemetów wirujących a wyjściu przęgła, J mmet bezwładści układu apędzaeg. W celu uikięcia pracy przęgła z pślizgiem przy zadaym mmecie bciążeia M ( ω ) atawiay mmet przęgający M mui pełi waruek M p M ( ω ). Przy ztywym płączeiu wału ilika i urządzeia apędzaeg rówaie dyamiki przyjmuje ptać M ( ω ) M ( ω ) ε =, (6) J + J r + J r2 + J Uzykae z rówań (4)-(6) w wyiku dykretyzacji czau rówaia różicwe rzwiązuje ię łączie z rówaiami ()-(3). D rzwiązaia trzymaeg w te pób układu ieliiwych rówań algebraiczych wykrzytuje ię algrytm Newta-Rapha i metdę relakacji blkwej [7]. p D piu właściwści relgiczych cieczy MR wykrzyta mdel cieczy ieewtwkiej zaprpway przez Bighama [3,8]. W pracwaym algrytmie aalizy zjawik a pdtawie uzykaeg rzkładu prędkści ściaia cieczy wyzaczae ą aprężeia tycze raz mmet przęgający M p. D umeryczeg wyzaczeia wartści teg mmetu wykrzyta pdejście całkwe zaprpwae w [6]. Mmet przęgający ma dwie kładwe: tatyczą zależą d wartści i rzkładu pla magetyczeg raz dyamiczą wyikającą z aktualeg rzkładu pla prędkści cieczy M M ( B + M ω ω, (7) p = p _ tat ) p _ dy ( ) Na pdtawie przedtawieg algrytmu plwej aalizy ieutalych zjawik przężych pracwa autrki prgram kmputerwy MR_SYM_ui d ymulacji taów pracy i wyzaczaia parametrów fukcjalych przęgła magetrelgiczeg [6]. Prgram te wykrzyta d zaprjektwaia raz przeprwadzeia badań ymulacyjych prezetwaeg przęgła. 3. Badaia ymulacyje W celu ptwierdzeia mżliwści terwaia mmetem brtwym przezym przez pracwae przęgł raz zbadaia jeg przydatści d pprawy ychrizacji magetelektryczych ilików ychriczych przytwaych d rzruchu bezpśredieg przeprwadz zereg badań ymulacyjych przy wykrzytaiu prgramu MR_SYM_ui. Rzpatrywa zarów utale, jak i ieutale tay pracy układu. Aalizway bzar zdykretyzwa za pmcą k. 97 elemetów trójkątych raz 2 elemetów czwrkątych. Wykrzytaą d bliczeń iatkę dykretyzującą raz pwiękzy jej fragmet bejmujący bzar z cieczą MR raz mageem trwałym pkaza a ry. 3. Ry. 3. Siatka dykretyzująca

4 3 Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) W pierwzym etapie badań rzpatrywa tay pracy utale. Wyzacz m.i. charakterytyki regulacyje M p (δ r ) dla = ct (ry. 4) raz bada wpływ zmiay długści zczeliy δ r a rzkład pla prędkści cieczy i rzkład liii ił pla magetyczeg w przęgle (ry. 5-7). Z ryuków 5 d 7 wyika, że płżeie zwry, pprzez zmiaę reluktacji bwdu zwierająceg trumień mageu, wpływa a wartść trumieia główeg w bzarze zczeli z cieczą MR. M p [Nm] M p [Nm] Ry. 4. Charakterytyka regulacyja mmetu przęgająceg M p =f(δ r ) W badaiach załż tałą temperaturę cieczy raz elemetów rdzeia. Ry. 5. Liie ił pla magetyczeg (p lewej) raz w pwiękzeiu rzkład pla prędkści cieczy dla δ r rówej,5mm Ry. 6. Liie ił pla magetyczeg (p lewej) raz w pwiękzeiu rzkład pla prędkści cieczy dla δ r rówej,5mm δ r δ r Ry. 7. Liie ił pla magetyczeg (p lewej) raz w pwiękzeiu rzkład pla prędkści cieczy dla δ r rówej mm W klejym etapie badań rzpatrywa tay pracy ieutale. Aalizwa m.i. zjawika cieple w przęgle pdcza rzruchu układu apędweg. Przyjęt, że układ te kłada ię z ilika LSPMSM, przęgła i kaałweg wetylatra przemyłweg. Przy prjektwaiu przęgła dąż d miimalizacji mmetu bezwładści pdzepłu wpółpracująceg z ilikiem apędwym. Wyzacze za pmcą pracwaych prcedur mmety bezwładści wirika dwucylidrweg raz wirika zewętrzeg (ry. ) wyiły dpwiedi J r =,28 kgm 2 i J r2 =,94 kgm 2. Przyjęt, że wetylatr jet apędzay trójfazwym czterbieguwym ilikiem LSPMSM mcy zamiwej P N 3,8 kw [,2]. Charakterytykę mechaiczą wetylatra pkaza a ry. 8. W bliczeiach ymulacyjych przyjęt mmet bezwładści wirika wetylatra J w =.222 kgm M [Nm] 2 [rpm] Ry. 8. Charakterytyka mechaicza wetylatra przemyłweg Kmplekwa plwa ymulacja dyamiki całeg rzpatrywaeg układu apędweg wymagałaby zatwaia plweg mdelu zjawik przężych rówież d aalizy prceu rzruchu ilika []. W celu uprzczeia algrytmu aalizy układu apędweg i króceia czau bliczeń ujęcie plwe wykrzyta tylk d aalizy zjawik przężych w przęgle. Silik apędwy dwzrwa w

5 Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) pób uprzy. Załż, że zaa jet jeg charakterytyka mechaicza. Dla tak frmułwaeg prblemu aalizwa m.i. wpływ rzruchu bezpśredieg a rzkład i przebieg temperatury w przęgle. Otrzymae rzkłady temperatury dla wybraych chwil zaprezetwa a ry. 9. W celu prówaia rzkładów pla a wzytkich ryukach zachwa tę amą względą kalę temperatury. 3 trukcję raz zbudwa prttyp magetrelgiczeg przęgła rzruchw-przeciążeiweg. Pdtawwe pdzepły raz widk zmtwaeg prttypu pkaza a ry.. Zwra raz wał wyjściwy Wirik zewętrzy (wyjściwy) Wirik dwucylidrwy Widk p mtażu i apełieiu przęgła cieczą MR pdzepły Pdtawwe Ry.. raz widk zmtwaeg prttypu przęgła Baday układ apędwy pkaza a ry.. D pmiaru i rejetracji wielkści elektryczych i mechaiczych wykrzyta głwicę temetryczą MT- firmy SerAT raz kartę pmiarwą Natial Itrumet wypażą w zetaw przetwrików prądwych i apięciwych LEM. Wetylatr kaałwy Głwica temetrycza Badae przęgł z cieczą MR Ry. 9. Rzkład temperatury w przęgle dla wybraych chwil czawych 4. Sychrizacja ilika LSPMSM badaia ekperymetale W celu weryfikacji przydatści zaprpwaeg algrytmu i prgramwaia d aalizy zjawik przężych pracwa k- ` Silik LSPMSM Prądica tachmetrycza Ry.. Baday układ apędwy Pdtawwym celem przeprwadzych badań był zbadaie prceu ychrizacji ilika LSPMSM apędzająceg bciążeie dużym mmecie bezwładści. Zarejetrwae przebiegi prędkści brtwych ilika i wetylatra, mmetu brtweg a wale wyjściwym przęgła raz przebiegi prądów fazwych pdcza rzruchu pkaza a ry. 2. Przebiegi wielkści mechaiczych wykreśl w jedtkach względych. Chwilwe wartści prędkści i mmetu diei dpwiedi d 5 br/mi raz Nm.

6 32 Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) Ry. 2. Przebiegi prędkści brtwych ilika i wetylatra, mmetu wyjściweg M (t) raz prądów fazwych pdcza rzruchu bezpśredieg rzpatrywaeg układu apędweg 5. Pdumwaie i wiki Przeprwadze badaia ymulacyje taów utalych i przejściwych ptwierdzają mżliwść regulacji mmetu przęgająceg pprzez zmiaę płżeia zwry. Z przeprwadzych badań ymulacyjych taów ieutalych wyika, że układ ztał zaprjektway pprawie, tj. uzykiwae pdcza rzruchów przyrty temperatury ą zaczie iżze d dpuzczalych dla cieczy MR i mageów trwałych. Aalizując rezultaty przeprwadzych badań ekperymetalych mża padt zauważyć, że prce ychrizacji ilika LSPMSM dbywa ię bez przezkód. Silik uzykuje prędkść ychriczą już p ekudzie, a wirik wetylatra p czaie 2. ekudy. Dla prówaia prce ychrizacji układu apędweg bez przęgła trwał kł 5 ekud. Z puktu widzeia dyamiki całeg układu apędweg, zaprpwae przęgł graicza mmet przezy z mazyy apędwej d wartści atawiej a przęgle. Z teg względu adwyżka mmetu apędweg geerwaa przez wał ilika jet zużyta w całści a rzpędzeie wału ilika d prędkści ychriczej, atmiat bciążeie jet rzpędzae mmetem mialym przęgła. Eergia wyikająca z różicy prędkści brtwych pdcza rzruchu raz mmetu mialeg ztaje zamieia a ciepł wydzielae w przęgle. Dzięki zatwaiu prezetwaeg przęgła mmet bezwładści układu apędzaeg ie wpływa a cza rzruchu ilika LSPMSM, wpływa jedyie a cza rzpędzeia bciążeia i a ilść wydzielaeg w cieczy ciepła. 6. Literatura [] Barańki M., Szeląg W., Jędryczka C., Mikłajewicz J., Łukazewicz P.: Aaliza i badaie ilika ychriczeg rzruchu bezpśredim i mageach w wiriku rzłżych w kztałcie litery U. Przegląd Elektrtechiczy, R. 89, Nr 2b/ [2] Idziak P., Barańki M., Łykawińki W., Kwalki K., Ocea wybraych parametrów eergetyczych mdelwych ilików prądu przemieeg małej mcy różych ktrukcjach wirika, Zezyty Prblemwe - Mazyy Elektrycze r, 23, wyd. BOBRME Kmel,, [3] Ngatu, G.T.; Wereley, N.M., Vicmetric ad Sedimetati Characterizati f Bidipere Magetrhelgical Fluid, Magetic, IEEE Traacti, vl.43,.6, pp.2474,2476, Jue 27 [4] Jędryczka C., Sujka P., Szeląg W.: The ifluece f magetic hyterei magetrhelgical fluid clutch perati, COMPEL, Vl. 28 N. 3, 29, pp [5] Jędryczka C., Szeląg W.: Spób regulacji mmetu przęgająceg w magetrelgiczym przęgle wiktyczym, patet r P-39466, Urząd Patetwy Rzeczypplitej Plkiej, Uzaie patetu - Warzawa r. [6] Jędryczka C., Szeląg W., Wjciechwki R., FE Aalyi f Magetrhelgical Brake with Hybrid Excitati, SELM 23, 5 8 May 23, Zawiercie, Plad, lie: [7] Szeląg W.: Przetwriki elektrmagetycze z cieczą magetrelgiczą, Wydawictw Plitechiki Pzańkiej, Pzań 2. [8] Yadmellat, P.; Kermai, M.R., Adaptive Mdelig f a Magetrhelgical Clutch, Traacti Mechatric, IEEE/ASME, vl.9,.5, pp , Oct. 24 di:.9/tmech Autrzy dr iż. Cezary Jędryczka, prf. dr hab. iż. Wjciech Szeląg, dr iż. Mariuz Barańki, dr iż. Adam Myzkwki, Plitechika Pzańka, Itytut Elektrtechiki i Elektriki Przemyłwej, Pzań, ul. Pitrw 3A,

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia REGULAORY W UKŁADACH REGULACJ AUOMAYCZNEJ Y - E B / K U Z G Y - cza zdwjenia całkwania D - cza wyrzedzenia różniczkwania K wółczynnik wzmcnienia D N Regulatr PD idealny = = Regulatr PD rzeczywity = = α

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKTÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ METODY PURC DLA ZAGADNIEŃ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH 3D

ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKTÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ METODY PURC DLA ZAGADNIEŃ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH 3D MODELOWANIE INŻYNIERSKIE r 46 ISSN 896-77X ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ MEODY PURC DLA ZAGADNIEŃ EORII SPRĘŻYSOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH D Egeisz Zieik a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Działania wewnętrzne i zewnętrzne

Działania wewnętrzne i zewnętrzne Autmtyk i Rtyk Alger -Wykłd - dr Adm Ćmiel miel@gedupl Dziłi wewętrze i zewętrze Nie X ędzie ustlym iepustym zirem Def Dwurgumetwym dziłiem wewętrzym w zirze X zywmy fukję Jeśli X i y X t y X zywmy wyikiem

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30 OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

20 Zbiornik hydrogeotermalny triasu dolnego

20 Zbiornik hydrogeotermalny triasu dolnego 20 Zbirnik hydrgetermalny triasu dlneg Współczesny zasięg występwania utwrów triasu dlneg jest niec mniejszy d pierwtneg. W wyniku erzji epigenetycznej różneg wieku, utwry pstreg piaskwca zstały usunięte

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo