ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT"

Transkrypt

1 Jlanta Sikiewicz*, Mnika Góralka ** ZMIAY W ZAWARTŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU AUAL CHAGES I CW'S MILK FAT CTET Wprwadzie Celem niniejzeg pracwania jet analiza zmian zawartści tłuzczu w mleku na przetrzi rku raz wkazanie niektórych przyczyn mających wpływ na t zjawik. Prdukcja i przetwórtw mleka w Plce pełnia ważną rlę w rlnictwie, przemyśle pżywczym i gpdarce żywnściwej kraju. Przyzłść mleka i jeg przetwrów na rynku, a zarazem przyzłść całej branży mleczarkiej, zależy d ich ptrzegania przez tateczneg knumta. Przemył mleczarki mui nieutannie zabiegać względy różnych grup płecznych knumtów, dtarczając zerki artymt prduktów. Sytuacja ta jet mżliwa dzięki temu, że mlek jak prdukt marketingwy ma bardz pzytywną cechę - platycznść, czyli mżliwść przetwrzia g na wiele najróżniejzych prduktów wykiej wartści. Jednym z ważniejzych kładników mleka jet tłuzcz. ieprzetwrzne mlek zawiera d d 4,5% tłuzczu. Tłuzcz mleczny chemicznie jet tzw. tłuzczem właściwym, czyli etrem glicerlu i kwaów tłuzczwych (98%). Pztałe 2% t: chleterl, flipidy, karty, witaminy [Kunachwicz H. 1998]. Ważną grupą kładników ą niezbędne niaye kway tłuzczwe: linlwy, linlwy i arachidwy raz tanwiący pnad 20% tłuzczu mlekweg - kwa leinwy. Głównym flipidem mleka jet lecytyna, która ma zdlnści tabilizwania emulji. Strawnść tłuzczu mleczneg jet bardz wyka, kztałtuje ię na pzimie 97-99%. Tak wyka trawnść wynika z dużeg rzprzia kuleczek tłuzczwych w mleku jak również z nikiej temperatury tpniia tłuzczu (1-42 C). dr inż. Pańtwwa Wyżza Szkła infrmatyki i Przediębirczści w Łmży dr inż. Pańtwwa Wyżza Szkła Infrmatyki i Przediębirczści w Łmży 185

2 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA Zawartść tłuzczu w mleku jet, bk czytści mikrbilgicznej i zawartści kmórek matycznych, jednym z wyznaczników zapłaty za mlek. Ca płaa rlnikm zależy d prctwej zawartści tłuzczu w mleku, dtarczanym przez pzczególnych rlników [Szajner M. 1999], Dla przetwórców mleka niezwykle ważne jet, aby kupwany urwiec charakteryzwał ię mżliwie zbliżnym kładem jakściwym i ilściwym na przetrzi całeg rku. Tylk wtedy bwiem na rynek mgą trafiać prdukty pwtarzalnej jakści, zadwalające knumtów [Sikiewicz J., Kruzewka D. 2008]. Seznwść prdukcji mleka jet integralną częścią prceu prdukcyjneg. Uzależnina jet na z jednej trny d bilgiczneg charakteru prdukcji rlniczej, z drugiej zaś trny d warunków naturalnych i zmiiających ię pór rku. Jednym z głównych czynników wpływających na zmiany w kładzie mleka, w tym tłuzczu, jet nierównmierna prdukcja w ciągu rku. Jet na zczególnie zauważalna w małych gpdartwach utrzymujących p kilka krów mlecznych, w których mlek nie jet głównym urwcem twarwym. Czynnik t nie ma tak dużeg znaczia w dużych gpdartwach natawinych na prdukcję mleka wykiej jakści. Mżna więc twierdzić, że pzim eznwych wahań w prdukcji mleka jet krelwany z pzimem knctracji i pecjalizacji gpdartw mleczarkich [Iwan B. 2005; Sikiewicz J., Kruzewka D. 2009], Wśród innych czynników mających wpływ na zjawik eznwści w prdukcji mleka należy wymiić pób żywiia i utrzymania krów mlecznych, piekę z weterynaryjną nad tadem krów raz rzkład wycieleń. Metdyka pracy iniejza praca pwtała w parciu dkumtację udtępniną przez kręgwą Spółdzielnię Mleczarką w Piątnicy. W pracy dknan analizy fizyk-chemicznej urwca kupineg w kreie 12 mieięcy przez SM w Piątnicy. Analizie pddan mlek pchdzące w umie d 50 lw wybranych dtawców mleka. Mlek d pzczególnych rlników badane był Prductów mleka pdzieln na dwie grupy badawcze. Pierwzą z nich tanwili rlnicy prwadzący gpdartwa pecjalizujące ię w prdukcji mleka (GS) - 25 gpdartw, gdzie dbiór urwca dbywa ię bezpśredni u prducta. Drugą grupą badawczą byli rlnicy dtawiający mlek d punktów kupu (PSM) - 25 gpdartw. Ddatkw każda grupa rlników pdzielna ztała na trzy pdgrupy badawcze, w których kryterium pdziału była ilść wyprdukwaneg w ciągu rku mleka. W pracwaniu dknan prównania zawartści tłuzczu w mleku, zarówn w brębie pzczególnych grup badawczych (PSM, GS), jak również pmiędzy biema grupami. Pnadt zwró uwagę na różnice w zawartści tłuzczu w mleku w zależnści d pry rku. W badaniu eznwści w kładzie mleka wybran dwa mieiące - czerwiec i litpad, jak najbardziej charakterytyczne dla wykazania wpmnianych zależnści. 186

3 ZMIAY W ZAWARTŚCI RUSZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU mówiie wyników badań Średnia zawartść tłuzczu w mleku wyprdukwanym przez gpdartwa pecjalityczne - GS Analizując zawartść tłuzczu zauważyć mżna, że jet na zróżnicwana w zależnści d ilści prdukwaneg mleka, zarówn w jednej jak i drugiej grupie badawczej. Rlnicy natawii na prdukcję mleka (GS) pdzieli ztali na trzy natępujące pdgrupy: gpdartwa prdukujące d 100 ty. litrów mleka (7 rlników), gpdartwa prdukujące d 100 d 200 ty. litrów (9 rlników) raz gpdartwa prdukujące pwyżej 200 ty. litrów mleka rcznie (9 rlników) - tab. 1. Analizując średnią zawartść tłuzczu w pzczególnych pdgrupach gpdartw pecjalitycznych wyraźnie widać (ry. 1), że na przetrzi całeg rku najwyżzą zawartść tłuzczu każdrazw znaczan w przypadku prductów mleka dtawiających między 100 a 200 ty. litrów mleka rcznie. Surwiec dtarczany przez tę pdgrupę badawczą (9 rlników) zawierał średni rcznie 4,40% tłuzczu. Różnica między najniżzą (4,21%) i najwyżzą (4,62%) zawartścią tłuzczu w mleku ddanym przez tę pdgrupę prductów była znacząca i wyniła 0,41%. Surwiec pchdzący z gpdartw, w których prdukuje ię najwięcej mleka rcznie (> 200 ty. litrów) zawierał średni między 4,08 a 4,5% tłuzczu (średnia rczna-4,2%). Mlek z mawianej pdgrupy gpdartw (ry. 1), charakteryzwał ię najbardziej wyrównaną średnią zawartścią tłuzczu w przeciągu całeg rku - między najwyżzą a najniżzą rczną wartścią była różnica 0,27%. Jedncześnie urwiec wyprdukwany przez analizwaną grupę 9 rlników, zawierał średni 0 0,17% tłuzczu mniej w prównaniu d mleka pchdząceg z gpdartw prdukujących urwiec najwyżzej zawartści tłuzczu (4,40%). ajniżzą średnią zawartść tłuzczu (4,19%) dntwan w urwcu dtarczanym przez gpdartwa prdukujące rcznie d 100 ty. litrów mleka - były t wartści między,94 a 4,6%. Różnica między najniżzą i najwyżzą zawartścią tłuzczu w mleku ddanym przez tę pdgrupę prductów wyniła 0,42% 1 była więkza dpwiedni 0,01% i 0,15% w tunku d wahań w ilści tłuzczu, jakie dntwan w mleku z gpdartw prdukujących d 100 d 200 ty. litrów raz pwyżej 200 ty. litrów mleka rcznie. Pnadt średnia rczna zawartść tłuzczu znaczna w urwcu analizwanej pdgrupy była 0,21% niżza w prównaniu d 9 badanych rlników prdukujących mlek najwiękzej zawartści tłuzczu (4,40%) i 0,17% niżza w prównaniu d urwca wyprdukwaneg przez klejnych 9 badanych rlników (4,2%). Średnia zawartść tłuzczu w mleku wyprdukwanym przez gpdartwa krzytające z punktów kupu - PSM Rlnicy dtawiający mlek d punktów kupu (25 gpdartw) pdzieli ztali na natępujące pdgrupy: gpdartwa prdukujące d 12 ty. litrów mle- 187

4 JLATASIEKIEWICZ,MIKAGÓRALSKA u cr fh Ph t/ j i. Cu A fi U & T 1 X a t n < tn 0\ " ~t c r 00 C> Tf <J <u 1*1 b T SU i*) I9J) w r* e 'Ł «5 ci ' Th ci t ( <u 1 * U E!»fr t * "fr ' rt-"»fr '»fr" n '»fr" i 5«.2 'S T 4) U t- js fs S ^ a & a 4) U c 'g BD > >> U «w V) <»fr C -S J»fr *»fr" B "Ö w-i c t»fr t t C t»fr t»fr t t t 188

5 ZMIAY W ZAWARTŚCI TŁUSZCZYW MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU ka rcznie (7 rlników), gpdartwa prdukujące 12 d 20 ty. litrów (10 rlników), gpdartwa prdukujące pwyżej 20 ty. litrów (8 rlników) - tab. 2. Analizując średnią zawartść tłuzczu w pzczególnych pdgrupach gpdartw dtawiających urwiec d punktów kupu (ry. 2), zauważyć mżna, że rlnicy prdukujący pwyżej 20 ty. litrów mleka rcznie, uzykują urwiec bardziej tabilnej zawartści tłuzczu niż pztałe pdgrupy prducckie. Surwiec dtarczany d punktów kupu przez wpmnianą pdgrupę 8 rlników, charakteryzwał ię średnią zawartścią tłuzczu wynzącą,96%, w zakreie między,72 a 4,12%. Przy czym różnica między najwyżzą a najniżzą zawartścią tłuzczu na przetrzi rku wyniła 0,40%. Zawartść tłuzczu w mleku wyprdukwanym przez tę pdgrupę prductów (> 20 ty. 1), była jedncześnie najwyżzą (,96%), pśród trzech analizwanych pdgrup rlników krzytających z PSM. Bardziej zróżnicwaną zawartść tłuzczu w przeciągu rku dntwan w przypadku gpdartw prdukujących ty. litrów mleka (10 gpdartw). Rlnicy z tej pdgrupy uzykali urwiec, który zawierał średni,92% tłuzczu, 0,04% mniej w tunku d urwca z pdgrupy prdukującej > 20 ty. 1. Wahania, na przetrzi 12 mieięcy, między najniżzą (,67%) i najwyżzą (4,22%) zawartścią analizwaneg kładnika wyniły w mawianej pdgrupie (12-20 ty. l)-0,55%. ajwiękze różnice w zawartści tłuzczu i jedncześnie najniżzą rczną średnią zawartść tłuzczu dntwan w urwcu z gpdartw prdukujących najmniej, czyli d 12 ty. litrów mleka rcznie (7 gpdartw). Różnica między najniżzą (,51%) a najwyżzą (4,11%) średnią zwartścią tłuzczu wyniła w tej pdgrupie 0,6%. Średni rcznie urwiec rlników zaklayfikwanych d tej pdgrupy badawczej zawierał,79% tłuzczu, czyli 0,1% i 0,17% mniej w prównaniu d urwca rlników dtawiających dpwiedni - d 12 d 20 ty. litrów raz pwyżej 20 ty. litrów mleka rcznie. Pdumwując zagadniie dtyczące średniej zawartści tłuzczu w urwcu wyprdukwanym przez analizwane grupy - rlników prwadzących amdzielne gpdartwa z dbirem bezpśrednim raz rlników krzytających z punktów kupu, należy zwrócić uwagę na ittne różnice w kładzie ilściwym mawianeg kładnika w zależnści d pchdzia urwca - ry.. Mlek wyprdukwane przez 25 rlników z gpdartw pecjalitycznych zawierał średni rcznie 4,28% tłuzczu. a przetrzi całeg rku, we wzytkich mieiącach, każdrazw znaczan średnią zawartść tłuzczu pwyżej 4,0%, przy czym najniżzą ilść badaneg kładnika znaczn w czerwcu - 4,09%, zaś najwyżzą w mieiącach październik i litpad - 4,40%. Surwiec pchdzący z 25 gpdartw dtawiających mlek d punktów kupu zawierał średni rcznie,90% tłuzczu. a przetrzi 12 mieięcy były t wartści d,65% (czerwiec) d 4,15% (litpad). Średni rcznie, urwiec pchdzący z gpdartw krzytających z PSM, zawierał 0,8% tłuzczu mniej w prównaniu d gpdartw z indywidualnym dbirem mleka - ry. 189

6 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA Z analizy wynika, że ważnym wyznacznikiem mającym wpływ na zawartść tłuzczu w mleku jet wielkść gpdartwa i ilść utrzymywanych w nim krów. W gpdartwach pecjalizujących ię w chwie krów i twarwej prdukcji mleka uzykuje ię wyżzą zawartść tłuzczu w prównaniu d urwca wyprdukwaneg przez rlników prwadzących mniejze gpdartwa. Seznwść w kładzie mleka pd kątem zawartści tłuzczu Analizując średnią zawartść tłuzczu w pzczególnych mieiącach rku, wyraźnie zaznacza ię eznwść w zawartści tłuzczu w mleku. Dla lepzeg zbrazwania tej zależnści prównan ze bą średnią zawartść tłuzczu w urwcu wyprdukwanym przez 50 badanych rlników, wykrzytując w tym celu dwa mieiące - czerwiec i litpad (ly. 4, 5), jak najbardziej repreztatywne pd kątem różnicy w ilści tłuzczu. Spśród 25 rlników z gpdartw indywidualnych tylk (12%) w litpadzie raz 8 (2%) w czerwcu uzykał urwiec, w którym tłuzcz tanwił pniżej 4,0%. W przypadku rlników z gpdartw dtawiających urwiec d punktów kupu był t dpwiedni 6 (24%) gpdarzy w litpadzie i aż 21 (84%) w czerwcu. Średnia natmiat zawartść tłuzczu w mieiącu czerwcu dla całej grupy badawczej prwadzącej gpdartwa pecjalityczne kztałtwała ię na pzimie 4,11%, pdcza gdy w urwcu z gpdartw krzytających z PSM była t wartść,66% ( 0,45% niżza). W litpadzie zaś średnia zawartść tłuzczu w mleku z gpdartw pecjalitycznych znaczna ztała na pzimie 4,41%, a w mleku wyprdukwanym przez drugą grupę badawczą 4,16% ( 0,25% mniej). Jezcze wyraźniej, różnice w kładzie mleka między dwiema grupami badawczymi, mżna zaberwwać, gdy prównamy średnią zawartść tłuzczu w mleku z gpdartw indywidualnych znaczną w litpadzie (4,41%) d średniej zawartści tłuzczu w urwcu dtawianym d PSM w czerwcu (,66%). Różnica zawartści tłuzczu w mleku, między badanymi grupami, kztałtuje ię tu na pzimie aż 0,75%, pdcza gdy w brębie amych grup badawczych różnice te wynzą: 0,0% (GS) i 0,50% (PSM). Wkaźniki eznwści w kładzie tłuzczu ą mniejze w przypadku gpdartw natawinych na prdukcję mleka. Wynika t między innymi ze pbu żywiia krów mlecznych. Zwierzęta hdwane w gpdartwach pecjalitycznych przez cały rk karmiane ą wyk zbilanwaną pazą, dzięki czemu mlek pzykiwane d tak karminych krów charakteryzuje ię bardziej tabilnym kładem. atmiat więkzść rlników dtawiających urwiec d punktów kupu, w mieiącach letnich paa krwy na patwikach, natmiat późną jeiią i zimą bydł przebywa w brach i karmine jet pazami treściwymi. Zaznaczyć przy tym należy, że przeżuwacze wymagają twania jednrdneg żywiia. W fazach zmian żywiiwych (przechdzie z wypau na patwi- 190

7 ZMIAYW ZAWARTŚCITŁUSZCZYW MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU kach d utrzymania krów w brach i dwrtnie) zaberwwać mżna zmniejzie zawartści uchej may w mleku krów, zwłazcza tłuzczu. Kwalki [2006] pdaje, że zakre zmian prctwych zawartści tłuzczu w mleku w wyniku zmian żywiiwych mże iągnąć nawet pzim jedntek prctwych. Wniki Analiza udtępninych przez SM w Piątnicy wyników badań upważnia d rmułwania natępujących wników i twierdzeń: 1. Zawartść tłuzczu w mleku wyprdukwanym zarówn w gpdartwach pecjalitycznych jak i krzytających z punktów kupu jet zróżnicwana w zależnści d ilści litrów mleka dtawianeg przez pzczególnych rlników jak również d twaneg pbu utrzymania krów mlecznych (hdwla tanwikwa, krewe wypaanie na patwikach). 2. Knctracja przemyłu bjawiająca ię prwadziem dużych gpdartw pecjalizujących ię w twarwej prdukcji mleka przyja wytwarzaniu urwca wykiej, pwtarzalnej jakści i jednlitym kładzie.. Średni rcznie, urwiec pchdzący z gpdartw z indywidualnym dbirem mleka zawierał 0,8% tłuzczu więcej, w prównaniu d urwca z gpdartw dtawiających mlek d punktów kupu. 4. Seznwść w ilści tłuzczu mierzna w czerwcu i litpadzie była więkza w przypadku mleka prdukwaneg w gpdartwach krzytających z PSM (0,50%) w prównaniu d gpdartw pecjalitycznych (0,0%). Pnadt różnica między średnią zawartścią tłuzczu w mleku z gpdartw indywidualnych znaczną w litpadzie (4,41%) a średnią zawartścią tłuzczu w urwcu dtawianym d PSM w czerwcu (,66%) kztałtwała ię na pzimie aż 0,75%. 191

8 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA -a! n -w a " a S U >> u CS" >fl CS a - t Ii w ri 'S S 'Ł ^ i» <u S U ' ncä e 5 e ïï u TJ CS" 4» 5- Ki ci J CS H 192 Średnia [jtk/ml x 10] Średnia zawartść tłuzczu w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku [%] lść przedaîeg mleka [1] "i' C 00 t C ~ CS n t'- n n t tn i t- Dtawcy a >r> 00 t, ve a " " ^f C <n 'n, t C " " " " ** H X Sf t m 00 " X <n C, >n r " " \ M- t^ e 00 C <" >n" ^ t m t" n in l- e n rf Tf" CS M-", " ł-( t " t" " Lri " " m SI 00 t-" t" t" " t in t-- ^ Cn Sf t t " St" " " 00 e, lh 00 ł l 00 f t-^ 00!-_, C C-l t _ " " n 00 n, " " e e < >n, n C n " " e e H n eei " e, n, " " <n m " I-- I 1/1 t n 00 ( C C " t" " " " " <n " " e î ( " Y=i > <n C t n t " n iri e 00 t m " t" k t _ t- t" " " C " " " " < r^ in " " ", ( t-, " > < > t-, c " 'n " t- ( CS in e n vq, n 'j _ ^ " " " " Cef " " " M t in, e (-1 00 " " CS 'n t, ^ > " C, CS C i/ł k " -i-" " T " i> Wl < t-- t-- 00 C C; t-; " " " < " " t- f- t e^l 00 e, C, t t-_ n " " " " k > c- C 'n C CS t, " " " CS " e n W) " t" " > HH t'- CS m C TH n t ^t" 00 w-i in t n in nc; " " " t" " t" " " " " n wn C H t, m " i < i-i ** in <, " 00 r 00 'n t C t, i> " " SI-" C 00, St" " " t " 'n in < " " " k ^ t ^ >T) ( ", in, " in >n t" IT) i t- ' m 00, " " " in,, " " _ " n in t- t- n in m 'n e, " " " " " " " " in in < in C c- t " _ ^ n " " " t" t" t n CS t-" " 'n c~t t 00 G in CT C SI- t- CS t m t " t-»y; >n r^ n 00, t-^ C 'n 00, r " " " " " " " " " t ł-;, St " " n, t- " 'n ", t> " " n T) C in in t> in m ^ 'n St 'n Ń C e e e [-- C 2 «'S "S ' «ty uzi 00 ( a 2 i/-> c- n CS e C e e St C e 'n T 'j VCA " i J 0 S S "a 1 t G K 5 2 '

9 ZMIAY W ZAWART USZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU Ry. 1. Średnia zawartść tłuzczu [%] w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku - 25 gpdartw pecjalitycznych [GS] Mieiące "GS prdukujące d 100 ty. I GS prdukujące ty. I GS prdukujące pwyżej 200 mleka rcznie mleka rcznie ty. I mleka rcznie Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SMw Piątnicy Ry. 2. Średnia zawartść tłuzczu [%] w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku - 25 gpdartw dtarczających mlek d punktu kupu [PSM] PSM prdukujące d 12 ty. I aa PSM prdukujące ty. I PSM prdukujące pwyżą 20 mleka rcznie mleka rcznie ty. I mleka rcznie Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SMw Piątnicy 19

10 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA Ry.. Średnia zawartść tłuzczu [%] w mleku kupinym przez SM w Piątnicy d 25 rlników dtawiających urwiec d punktów kupu (PSM) raz d 25 rlników z gpdartw pecjalitycznych (GS) 4.S I Mieiące Mlek z punktów kupu Mlek z gpdartw pecjalitycznych Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SM w Piątnicy Ry. 4. Średnia zawartść tłuzczu [%] w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku - 25 gpdartw pecjalitycznych [GS] T Pzczególni dtawcy B8 czerniec litpad Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SM w Piątnicy 194

11 ZMIAYW ZAWARTŚCI TtUSZCZYW MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU Ry. 5. Średnia zawartść tłuzcze [%] w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku - 25 gpdartw dtarczających mlek d punktu kupu [PSM} Pzczególni dtawcy H czerwiec E Litpad Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SMw Piątnicy LITERATURA Iwan B Seznwść kupu mleka. Stwarzyzie Eknmitów Rlnictwa i Agrbizneu. Rczniki naukwe, tm VII, zezyt 2. Kwalki Z. M Tłuzcz w mleku wciąż ważny. Hduj z Głwą, 9-10, Kunachwicz H Tabele wartści dżywczej prduktów pżywczych. Warzawa IŻŻ, Sikiewicz J., Kruzewka Analiza bazy urwcwej wybranej mleczarni z wjewództwa pdlakieg. Przegląd mleczarki,, 5-8. Sikiewicz J. Kruzewka D Analiza bazy urwcwej kręgwej Spółdzielni Mleczarkiej w Piątnicy. Zez. auk., Łmża - mat. z Międzynardwej Knfercji Młdych Agrnaukwców, 7: Szajner M Eknmia mleczartwa. Wyd. Akademii Rlniczej im. Auguta Ciezkwkieg w Pznaniu. STRESZCZEIE Celem niniejzeg pracwania jet analiza zmian zawartści tłuzczu w mleku na przetrzi rku raz wkazanie niektórych przyczyn mających wpływ na t zjawik. Tłuzcz jet jednym z pdtawwych kładników mleka. Jeg zawartść w urwym mleku wyni d d 4,5%. Tłuzcz mlekwy jet bazą przy prdukcji wielu wyrbów przemyłu mleczarkieg. Dlateg aby zachwana była płynnść prdukcji, ważne jet, aby kład mleka wykazywał jak najmniejze 195

12 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA wahania. Z pracwania wynika, że dbrym pbem na zapewniie wykiej i pwtarzalnej jakści mleka i jeg kładników jet knctracja przemyłu bjawiająca ię prwadziem dużych gpdartw pecjalizujących ię w prdukcji mleka. SŁWA KLUCZWE: tłuzcz mlekwy, kład mleka SUMMARY The bjective f thi tudy i the analyi f annual change in fat tt f milk and the indicatin f me f the rean influcing thi phmn. Fat i ne f the etial milk titut. Raw milk tain t 4.5% f fat. Milk fat i the bae fr the prductin f many prduct f the dairy indutry. Due t thi fact it i imprtant that the fluctuatin f milk tt are the lwet pible t maintain the prductin flw. A gd way t ure high and repeatable quality f milk and it tt ariing frm thi tudy i the ctratin f the indutry manifeting itelf in large farm pecializing in milk prductin. KEYWRDS: milk fat, milk cmpitin 196

Zintegrowany interferometr mikrofalowy z kwadraturowymi sprzęgaczami o obwodzie 3/2λ

Zintegrowany interferometr mikrofalowy z kwadraturowymi sprzęgaczami o obwodzie 3/2λ VII Międzynardwa Knferencja Elektrniki i Telekmunikacji Studentów i Młdych Pracwników Nauki, SECON 006, WAT, Warzawa, 08 09.. 006r. ppr. mgr inż. Hubert STADNIK ablwent WAT, Opiekun naukwy: dr inż. Adam

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

wskaźniki giełdowe, czyli takie, które zależą od od kondycji giełdy np:

wskaźniki giełdowe, czyli takie, które zależą od od kondycji giełdy np: Jak, że w tym tygdniu mieliśmy wysyp negatywnych sygnałów i zebraliśmy już takie 4 t frmalnie przyjmujemy pstawę pr-spadkwą. Jest tylk jedn ale. Aby je wyjaśnić pdzielmy wskaźniki, z których krzystamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi

Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi 4. Kdwanie rzkazów Załącznik d ćwiczenia w śrdwisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi Prcesr 32-bitwy Intel ma skmplikwane reguły kdwania rzkazów, pnieważ prcesr mże perwać 8-, 16- lub 32-bitwymi

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną Rzwój nwczesnych prcesów wytwarzania bdziec d inwestycji w prdukcję farmaceutyczną Waldemar Józwik Szef Działu Frmulacji Departament R&D 9-10 październik 2013 Agenda 1. Charakterystyka nwczesneg prcesu

Bardziej szczegółowo

Oferta na Stałą Substancję Węglopochodną PAK

Oferta na Stałą Substancję Węglopochodną PAK S U R O W E E N E R G E T Y Z N E Oferta na Stałą Substancję Węgpchdną PAK Przemysł hemiczny, Techniczny, Energetyczny, Hutnictw, Budwnictw Specjana ferta handwa na PAK substancja stała Przedstawina pniżej

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Do ARiMR po wsparcie na posadzenie lasu

Do ARiMR po wsparcie na posadzenie lasu D ARiMR p wsparcie na psadzenie lasu Jak c rku w czerwcu Agencja Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa rzpcznie przyjmwanie wnisków przyznanie pmcy w ramach działania "Zalesianie gruntów rlnych i zalesianie

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dyplmacja kulturalna wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcm.prudnik.pl Prudnik: Sukcesywna dstawa błn rentgenwskich gólndiagnstycznych, mammgraficznych,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica Karta infrmacyjna grupweg ubezpieczenia na życie i dżycie Tp Medica Inwestycja w spółki z sektra farmaceutyczneg: silna branża zapewniająca wyskie i stabilne zyski duży ptencjał wzrstu ze względu na starzejące

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chojnice.pl ID.272.54.2012 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.chjnice.pl Chjnice: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ SPRZĘTU-

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Adam Bdnar: Wtrzmałść Materiałów Analiza płaskieg stanu naprężenia 5 ANALIZA PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻENIA 5 Naprężenia na dwlnej płaszczźnie Jak pamiętam płaski stan naprężenia w punkcie cechuje t że wektr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Organizacja i bsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniwskie raz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach prjektu pn. PWP Wykrzystanie eurpejskich dświadczeń z dziedziny rlnictwa i gastrnmii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstw Śrdwiska Departament Gspdarki Odpadami Wytyczne dtyczące wymagań dla prcesów kmpstwania, fermentacji i mechaniczn-bilgiczneg przetwarzania dpadów (według stanu prawneg na dzień 15 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r.

BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH FILIA W CZĘSTOCHOWIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY BEZROBOTNA MŁODZIEŻ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM analiza statystyczna 2012 r. I kwartał 2014 r. Opracwanie: Ilna Antniewicz

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ł Ó Ę Ń Ą Ą Ę Ł Ę Ś Ś Ś Ś Ł Ą Ż Ś Ź Ł Ó Ł Ą Ł Ę Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ĄĄ Ą Ś Ć Ą Ę Ę Ć Ł Ł Ś Ź Ź Ó ĆŚ Ż Ł Ś Ś Ź Ź Ó Ę Ę Ę Ó Ś Ź Ą Ę Ą Ś Ę Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ś Ę Ę Ż Ż Ó Ś Ą Ć Ą Ź Ń Ś Ś Ś Ć Ł Ś

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011

IV kw. 2013. IV kw. 2012. IV kw. 2011 Kwartalne wlumeny inwestycji (mld USD) Średnia stpa kapitalizacji dla wszystkich sektrów Michael Reilly +44 (0)20 7152 5691/ +44 (0)7793 808691 michael.reilly@eur.cushwake.cm 10 marca 2015 r. PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt z kolekcji "Moja Mała Ojczyzna" Prezentacja dla Pracowników Samorządów zajmujących się promocją.

Nowy produkt z kolekcji Moja Mała Ojczyzna Prezentacja dla Pracowników Samorządów zajmujących się promocją. SKUTECZNA PROMOCJA MIAST, GMIN I POWIATÓW Nwy prdukt z klekcji "Mja Mała Ojczyzna" Prezentacja dla Pracwników Samrządów zajmujących się prmcją. Szanwny Czytelniku, Wiadm, że prmcja Miasta, Gminy lub Pwiatu,

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie usług szkleniwych i kursów zawdwych dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w człwieka śrdkiem d siągnięcia efektów spłecznych, współfinanswaneg z Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa

ANKIETA. Wolontariat postrzegany oczami młodzieży. Ankieta jest anonimowa ANKIETA Wlntariat pstrzegany czami młdzieży Ankieta jest annimwa Dtyczy idei wlntariatu i służy wyłącznie jak materiał badawczy i pmcniczy d naszej pracy zatytułwanej Wlntariat pmysłem na siebie na knkurs

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Temat: OSTRZENIE NARZĘDZI JEDNOOSTRZOWYCH

Temat: OSTRZENIE NARZĘDZI JEDNOOSTRZOWYCH AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akademicki:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn:

Bardziej szczegółowo

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor

PILNE: Komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania Do: pacjenci samodzielnie przeprowadzający badania. System Alere INRatio PT/INR Monitor 10 grudnia 2014 r. Szanwni Klienci, PILNE: Kmunikat dtyczący bezpieczeństwa stswania System Alere INRati PT/INR Mnitr Niniejsze pism zawiera isttne infrmacje na temat systemu Alere INRati PT/INR Mnitr

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Dstawa wdy butelkwej niegazwanej w butlach k. 19 litrwych wraz z dzierżawą urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji 2010-10-24 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD Ewlucja światłwdów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H Julita BISZCZUK Zenbia LITYŃSKA Aleksander CURYŁO WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H STRESZCZENIE W ramach przedstawianej pracy

Bardziej szczegółowo

Folder GENODIET informacje w polskiej wersji językowej

Folder GENODIET informacje w polskiej wersji językowej Strna 1 z 5 Flder GENODIET infrmacje w plskiej wersji językwej NUTRIGENETYKA Jedzenie, które spżywamy jest dla nas najlepszym lekarstwem, jakie istnieje. Odpwiedni dbrana dieta dstarcza nam substancji

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2013: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne

OFERTA EDUKACYJNA. Muzeum Solca im. księcia Przemysła. Oferta edukacyjna na rok 2013: * Życie dawnego człowieka- warsztaty archeologiczne OFERTA EDUKACYJNA Muzeum Slca im. księcia Przemysła 2013 Oferta edukacyjna na rk 2013: * Życie dawneg człwieka- warsztaty archelgiczne * Wypsażenie żłnierza plskieg z września 1939 rku *Jak działa Muzeum?

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 1 Przedsiębirstw Wielbranżwe Biur: ul. Glgera 4, 42-200 Częstchwa Siedziba: Bargły, ul. Ś Śląska ąska 22, 42-262 42 Pczesna Tel./Fax.: +48 0(34) 360 62 92 http://www.ektp.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Kłbrzeg: Autmatyczna linia d prdukcji elementów knstrukcyjnych Numer głszenia: 213683-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego Pogoria III

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych odnośnie zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego Pogoria III Raprt z przeprwadznych knsultacji spłecznych dnśnie zagspdarwania terenu wkół zbirnika wdneg Pgria III Dąbrwa Górnicza 2015 WPROWADZENIE Zespół 4 jezir, ptcznie nazywanych Pjezierzem Dąbrwskim stanwi jedn

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawskopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawskopomorskiego Prgnza ddziaływania na śrdwisk Strategii rzwju wjewództwa kujawsk-pmrskieg d rku 2020 Prjekt Zamawiający Urząd Marszałkwski Wjewództwa Kujawskpmrskieg Wyknawca 2013 Prgnza ddziaływania na śrdwisk Strategii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Radio. Print. Direct. Eventy. Produkt (komunikacja czasowa na opakowaniu) Kino OOH

Radio. Print. Direct. Eventy. Produkt (komunikacja czasowa na opakowaniu) Kino OOH EFFIE AWARDS 2013 WWW.EFFIE.PL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (WZÓR) Prsimy nie wymieniać w Frmularzu Zgłszeniwym (Briefie) nazwy Agencji lub Dmu Mediweg. Pjawienie się nazwy Agencji lub Dmu Mediweg w Briefie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Piaski: Badanie wody, ścieków i osadów w 2013 roku Numer ogłoszenia: 254919-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piaski: Badanie wody, ścieków i osadów w 2013 roku Numer ogłoszenia: 254919-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mzwikwstrzelce.pl Piaski: Badanie wdy, ścieków i sadów w 2013 rku Numer głszenia: 254919-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Model matematyczny współpracy odbieraka prądu i sieci jezdnej. mgr inż. Marek Kaniewski

Model matematyczny współpracy odbieraka prądu i sieci jezdnej. mgr inż. Marek Kaniewski Mdel maemaczn wpółprac dbieraka prądu i ieci jezdnej mgr inż. Marek Kaniewki Plan prezenacji: Dlaczeg zajmujem ię bliczaniem ił kwej wępującej pmiędz dbierakiem prądu a przewdem jezdnm? Omówienie mdelu

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne zastosowania etykiet logistycznych GS1 dla poszczególnych form opakowaniowych występujących w dostawach do firmy ROSSMANN

Szczegółowe wytyczne zastosowania etykiet logistycznych GS1 dla poszczególnych form opakowaniowych występujących w dostawach do firmy ROSSMANN 1 Szczegółwe wytyczne zastswania etykiet lgistycznych GS1 dla pszczególnych frm pakwaniwych występujących w dstawach d firmy ROSSMANN Zawartść infrmacyjna etykiet lgistycznych GS1 funkcjnujących w dstawach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katwice: Dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Leading the World in Torque Technology

Leading the World in Torque Technology Plih (POL) Leading the Wrld in Trque Technlgy Meaure Apply MHH Engineering C. Ltd, Bramley, Guildfrd, Surrey GU5 0AJ UK Tel +44 (0)1483 892772 Fax +44 (0)1483 898555 UK Sale Fax +44 (0)1483 898536 ale@trqueleader.c.uk

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Uwarunkwania rzwju energetyki wiatrwej na Pdkarpaciu Pitr Pawelec Pdkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z.. Pdstawy pracwania Baza danych dnawialnych źródeł energii Wjewództwa Pdkarpackieg Prace w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

DO ROKU 2060 DEPARTAMENT ANALIZ STRATEGICZNYCH MODEL OPTYMALNEGO MIKSU ENERGETYCZNEGO DLA POLSKI WERSJA 3.0 WARSZAWA, 11 LUTEGO 2015

DO ROKU 2060 DEPARTAMENT ANALIZ STRATEGICZNYCH MODEL OPTYMALNEGO MIKSU ENERGETYCZNEGO DLA POLSKI WERSJA 3.0 WARSZAWA, 11 LUTEGO 2015 DEPARTAMENT ANALIZ STRATEGICZNYCH MODEL OPTYMALNEGO MIKSU ENERGETYCZNEGO DLA POLSKI DO ROKU 2060 WERSJA 3.0 WARSZAWA, 11 LUTEGO 2015 NINIEJSZE OPRACOWANIE MA CHARAKTER INFORMACYJNY, PREZENTUJE WYNIKI PRAC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW I SERWISANTÓW. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW I SERWISANTÓW. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW I SERWISANTÓW I. Pstanwienia gólne 1 1. Knkurs dla Sprzedawców i Serwisantów rganizwany jest przez Vel sp. z.. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 305, wpisaną

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1)

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) PGE Górnictw i Energetyka Knwencjnalna S.A. Łódź, 30 maja 2012 Plityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) 2005 pwstanie EU ETP ZEP - Eurpejskiej Platfrmy Technlgicznej dedykwanej technlgim CCS

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Usługi serwiswania i naprawy sprzętu medyczneg Numer głszenia: 256658-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

Kontakt: 797-841-761, irek@szefirek.pl, www.szefirek.pl

Kontakt: 797-841-761, irek@szefirek.pl, www.szefirek.pl E k Z d r w i e Ś w i a d m ś ć S z u k a j n a s w s t r e f i e E K O n a Ta r g a c h M t h e r & B a b y 8 Szefirek (Irek Ciara) t kucharz terapeuta i fizjlg przewdu pkarmweg. Jeg narzędziem pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo