ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT"

Transkrypt

1 Jlanta Sikiewicz*, Mnika Góralka ** ZMIAY W ZAWARTŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU AUAL CHAGES I CW'S MILK FAT CTET Wprwadzie Celem niniejzeg pracwania jet analiza zmian zawartści tłuzczu w mleku na przetrzi rku raz wkazanie niektórych przyczyn mających wpływ na t zjawik. Prdukcja i przetwórtw mleka w Plce pełnia ważną rlę w rlnictwie, przemyśle pżywczym i gpdarce żywnściwej kraju. Przyzłść mleka i jeg przetwrów na rynku, a zarazem przyzłść całej branży mleczarkiej, zależy d ich ptrzegania przez tateczneg knumta. Przemył mleczarki mui nieutannie zabiegać względy różnych grup płecznych knumtów, dtarczając zerki artymt prduktów. Sytuacja ta jet mżliwa dzięki temu, że mlek jak prdukt marketingwy ma bardz pzytywną cechę - platycznść, czyli mżliwść przetwrzia g na wiele najróżniejzych prduktów wykiej wartści. Jednym z ważniejzych kładników mleka jet tłuzcz. ieprzetwrzne mlek zawiera d d 4,5% tłuzczu. Tłuzcz mleczny chemicznie jet tzw. tłuzczem właściwym, czyli etrem glicerlu i kwaów tłuzczwych (98%). Pztałe 2% t: chleterl, flipidy, karty, witaminy [Kunachwicz H. 1998]. Ważną grupą kładników ą niezbędne niaye kway tłuzczwe: linlwy, linlwy i arachidwy raz tanwiący pnad 20% tłuzczu mlekweg - kwa leinwy. Głównym flipidem mleka jet lecytyna, która ma zdlnści tabilizwania emulji. Strawnść tłuzczu mleczneg jet bardz wyka, kztałtuje ię na pzimie 97-99%. Tak wyka trawnść wynika z dużeg rzprzia kuleczek tłuzczwych w mleku jak również z nikiej temperatury tpniia tłuzczu (1-42 C). dr inż. Pańtwwa Wyżza Szkła infrmatyki i Przediębirczści w Łmży dr inż. Pańtwwa Wyżza Szkła Infrmatyki i Przediębirczści w Łmży 185

2 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA Zawartść tłuzczu w mleku jet, bk czytści mikrbilgicznej i zawartści kmórek matycznych, jednym z wyznaczników zapłaty za mlek. Ca płaa rlnikm zależy d prctwej zawartści tłuzczu w mleku, dtarczanym przez pzczególnych rlników [Szajner M. 1999], Dla przetwórców mleka niezwykle ważne jet, aby kupwany urwiec charakteryzwał ię mżliwie zbliżnym kładem jakściwym i ilściwym na przetrzi całeg rku. Tylk wtedy bwiem na rynek mgą trafiać prdukty pwtarzalnej jakści, zadwalające knumtów [Sikiewicz J., Kruzewka D. 2008]. Seznwść prdukcji mleka jet integralną częścią prceu prdukcyjneg. Uzależnina jet na z jednej trny d bilgiczneg charakteru prdukcji rlniczej, z drugiej zaś trny d warunków naturalnych i zmiiających ię pór rku. Jednym z głównych czynników wpływających na zmiany w kładzie mleka, w tym tłuzczu, jet nierównmierna prdukcja w ciągu rku. Jet na zczególnie zauważalna w małych gpdartwach utrzymujących p kilka krów mlecznych, w których mlek nie jet głównym urwcem twarwym. Czynnik t nie ma tak dużeg znaczia w dużych gpdartwach natawinych na prdukcję mleka wykiej jakści. Mżna więc twierdzić, że pzim eznwych wahań w prdukcji mleka jet krelwany z pzimem knctracji i pecjalizacji gpdartw mleczarkich [Iwan B. 2005; Sikiewicz J., Kruzewka D. 2009], Wśród innych czynników mających wpływ na zjawik eznwści w prdukcji mleka należy wymiić pób żywiia i utrzymania krów mlecznych, piekę z weterynaryjną nad tadem krów raz rzkład wycieleń. Metdyka pracy iniejza praca pwtała w parciu dkumtację udtępniną przez kręgwą Spółdzielnię Mleczarką w Piątnicy. W pracy dknan analizy fizyk-chemicznej urwca kupineg w kreie 12 mieięcy przez SM w Piątnicy. Analizie pddan mlek pchdzące w umie d 50 lw wybranych dtawców mleka. Mlek d pzczególnych rlników badane był Prductów mleka pdzieln na dwie grupy badawcze. Pierwzą z nich tanwili rlnicy prwadzący gpdartwa pecjalizujące ię w prdukcji mleka (GS) - 25 gpdartw, gdzie dbiór urwca dbywa ię bezpśredni u prducta. Drugą grupą badawczą byli rlnicy dtawiający mlek d punktów kupu (PSM) - 25 gpdartw. Ddatkw każda grupa rlników pdzielna ztała na trzy pdgrupy badawcze, w których kryterium pdziału była ilść wyprdukwaneg w ciągu rku mleka. W pracwaniu dknan prównania zawartści tłuzczu w mleku, zarówn w brębie pzczególnych grup badawczych (PSM, GS), jak również pmiędzy biema grupami. Pnadt zwró uwagę na różnice w zawartści tłuzczu w mleku w zależnści d pry rku. W badaniu eznwści w kładzie mleka wybran dwa mieiące - czerwiec i litpad, jak najbardziej charakterytyczne dla wykazania wpmnianych zależnści. 186

3 ZMIAY W ZAWARTŚCI RUSZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU mówiie wyników badań Średnia zawartść tłuzczu w mleku wyprdukwanym przez gpdartwa pecjalityczne - GS Analizując zawartść tłuzczu zauważyć mżna, że jet na zróżnicwana w zależnści d ilści prdukwaneg mleka, zarówn w jednej jak i drugiej grupie badawczej. Rlnicy natawii na prdukcję mleka (GS) pdzieli ztali na trzy natępujące pdgrupy: gpdartwa prdukujące d 100 ty. litrów mleka (7 rlników), gpdartwa prdukujące d 100 d 200 ty. litrów (9 rlników) raz gpdartwa prdukujące pwyżej 200 ty. litrów mleka rcznie (9 rlników) - tab. 1. Analizując średnią zawartść tłuzczu w pzczególnych pdgrupach gpdartw pecjalitycznych wyraźnie widać (ry. 1), że na przetrzi całeg rku najwyżzą zawartść tłuzczu każdrazw znaczan w przypadku prductów mleka dtawiających między 100 a 200 ty. litrów mleka rcznie. Surwiec dtarczany przez tę pdgrupę badawczą (9 rlników) zawierał średni rcznie 4,40% tłuzczu. Różnica między najniżzą (4,21%) i najwyżzą (4,62%) zawartścią tłuzczu w mleku ddanym przez tę pdgrupę prductów była znacząca i wyniła 0,41%. Surwiec pchdzący z gpdartw, w których prdukuje ię najwięcej mleka rcznie (> 200 ty. litrów) zawierał średni między 4,08 a 4,5% tłuzczu (średnia rczna-4,2%). Mlek z mawianej pdgrupy gpdartw (ry. 1), charakteryzwał ię najbardziej wyrównaną średnią zawartścią tłuzczu w przeciągu całeg rku - między najwyżzą a najniżzą rczną wartścią była różnica 0,27%. Jedncześnie urwiec wyprdukwany przez analizwaną grupę 9 rlników, zawierał średni 0 0,17% tłuzczu mniej w prównaniu d mleka pchdząceg z gpdartw prdukujących urwiec najwyżzej zawartści tłuzczu (4,40%). ajniżzą średnią zawartść tłuzczu (4,19%) dntwan w urwcu dtarczanym przez gpdartwa prdukujące rcznie d 100 ty. litrów mleka - były t wartści między,94 a 4,6%. Różnica między najniżzą i najwyżzą zawartścią tłuzczu w mleku ddanym przez tę pdgrupę prductów wyniła 0,42% 1 była więkza dpwiedni 0,01% i 0,15% w tunku d wahań w ilści tłuzczu, jakie dntwan w mleku z gpdartw prdukujących d 100 d 200 ty. litrów raz pwyżej 200 ty. litrów mleka rcznie. Pnadt średnia rczna zawartść tłuzczu znaczna w urwcu analizwanej pdgrupy była 0,21% niżza w prównaniu d 9 badanych rlników prdukujących mlek najwiękzej zawartści tłuzczu (4,40%) i 0,17% niżza w prównaniu d urwca wyprdukwaneg przez klejnych 9 badanych rlników (4,2%). Średnia zawartść tłuzczu w mleku wyprdukwanym przez gpdartwa krzytające z punktów kupu - PSM Rlnicy dtawiający mlek d punktów kupu (25 gpdartw) pdzieli ztali na natępujące pdgrupy: gpdartwa prdukujące d 12 ty. litrów mle- 187

4 JLATASIEKIEWICZ,MIKAGÓRALSKA u cr fh Ph t/ j i. Cu A fi U & T 1 X a t n < tn 0\ " ~t c r 00 C> Tf <J <u 1*1 b T SU i*) I9J) w r* e 'Ł «5 ci ' Th ci t ( <u 1 * U E!»fr t * "fr ' rt-"»fr '»fr" n '»fr" i 5«.2 'S T 4) U t- js fs S ^ a & a 4) U c 'g BD > >> U «w V) <»fr C -S J»fr *»fr" B "Ö w-i c t»fr t t C t»fr t»fr t t t 188

5 ZMIAY W ZAWARTŚCI TŁUSZCZYW MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU ka rcznie (7 rlników), gpdartwa prdukujące 12 d 20 ty. litrów (10 rlników), gpdartwa prdukujące pwyżej 20 ty. litrów (8 rlników) - tab. 2. Analizując średnią zawartść tłuzczu w pzczególnych pdgrupach gpdartw dtawiających urwiec d punktów kupu (ry. 2), zauważyć mżna, że rlnicy prdukujący pwyżej 20 ty. litrów mleka rcznie, uzykują urwiec bardziej tabilnej zawartści tłuzczu niż pztałe pdgrupy prducckie. Surwiec dtarczany d punktów kupu przez wpmnianą pdgrupę 8 rlników, charakteryzwał ię średnią zawartścią tłuzczu wynzącą,96%, w zakreie między,72 a 4,12%. Przy czym różnica między najwyżzą a najniżzą zawartścią tłuzczu na przetrzi rku wyniła 0,40%. Zawartść tłuzczu w mleku wyprdukwanym przez tę pdgrupę prductów (> 20 ty. 1), była jedncześnie najwyżzą (,96%), pśród trzech analizwanych pdgrup rlników krzytających z PSM. Bardziej zróżnicwaną zawartść tłuzczu w przeciągu rku dntwan w przypadku gpdartw prdukujących ty. litrów mleka (10 gpdartw). Rlnicy z tej pdgrupy uzykali urwiec, który zawierał średni,92% tłuzczu, 0,04% mniej w tunku d urwca z pdgrupy prdukującej > 20 ty. 1. Wahania, na przetrzi 12 mieięcy, między najniżzą (,67%) i najwyżzą (4,22%) zawartścią analizwaneg kładnika wyniły w mawianej pdgrupie (12-20 ty. l)-0,55%. ajwiękze różnice w zawartści tłuzczu i jedncześnie najniżzą rczną średnią zawartść tłuzczu dntwan w urwcu z gpdartw prdukujących najmniej, czyli d 12 ty. litrów mleka rcznie (7 gpdartw). Różnica między najniżzą (,51%) a najwyżzą (4,11%) średnią zwartścią tłuzczu wyniła w tej pdgrupie 0,6%. Średni rcznie urwiec rlników zaklayfikwanych d tej pdgrupy badawczej zawierał,79% tłuzczu, czyli 0,1% i 0,17% mniej w prównaniu d urwca rlników dtawiających dpwiedni - d 12 d 20 ty. litrów raz pwyżej 20 ty. litrów mleka rcznie. Pdumwując zagadniie dtyczące średniej zawartści tłuzczu w urwcu wyprdukwanym przez analizwane grupy - rlników prwadzących amdzielne gpdartwa z dbirem bezpśrednim raz rlników krzytających z punktów kupu, należy zwrócić uwagę na ittne różnice w kładzie ilściwym mawianeg kładnika w zależnści d pchdzia urwca - ry.. Mlek wyprdukwane przez 25 rlników z gpdartw pecjalitycznych zawierał średni rcznie 4,28% tłuzczu. a przetrzi całeg rku, we wzytkich mieiącach, każdrazw znaczan średnią zawartść tłuzczu pwyżej 4,0%, przy czym najniżzą ilść badaneg kładnika znaczn w czerwcu - 4,09%, zaś najwyżzą w mieiącach październik i litpad - 4,40%. Surwiec pchdzący z 25 gpdartw dtawiających mlek d punktów kupu zawierał średni rcznie,90% tłuzczu. a przetrzi 12 mieięcy były t wartści d,65% (czerwiec) d 4,15% (litpad). Średni rcznie, urwiec pchdzący z gpdartw krzytających z PSM, zawierał 0,8% tłuzczu mniej w prównaniu d gpdartw z indywidualnym dbirem mleka - ry. 189

6 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA Z analizy wynika, że ważnym wyznacznikiem mającym wpływ na zawartść tłuzczu w mleku jet wielkść gpdartwa i ilść utrzymywanych w nim krów. W gpdartwach pecjalizujących ię w chwie krów i twarwej prdukcji mleka uzykuje ię wyżzą zawartść tłuzczu w prównaniu d urwca wyprdukwaneg przez rlników prwadzących mniejze gpdartwa. Seznwść w kładzie mleka pd kątem zawartści tłuzczu Analizując średnią zawartść tłuzczu w pzczególnych mieiącach rku, wyraźnie zaznacza ię eznwść w zawartści tłuzczu w mleku. Dla lepzeg zbrazwania tej zależnści prównan ze bą średnią zawartść tłuzczu w urwcu wyprdukwanym przez 50 badanych rlników, wykrzytując w tym celu dwa mieiące - czerwiec i litpad (ly. 4, 5), jak najbardziej repreztatywne pd kątem różnicy w ilści tłuzczu. Spśród 25 rlników z gpdartw indywidualnych tylk (12%) w litpadzie raz 8 (2%) w czerwcu uzykał urwiec, w którym tłuzcz tanwił pniżej 4,0%. W przypadku rlników z gpdartw dtawiających urwiec d punktów kupu był t dpwiedni 6 (24%) gpdarzy w litpadzie i aż 21 (84%) w czerwcu. Średnia natmiat zawartść tłuzczu w mieiącu czerwcu dla całej grupy badawczej prwadzącej gpdartwa pecjalityczne kztałtwała ię na pzimie 4,11%, pdcza gdy w urwcu z gpdartw krzytających z PSM była t wartść,66% ( 0,45% niżza). W litpadzie zaś średnia zawartść tłuzczu w mleku z gpdartw pecjalitycznych znaczna ztała na pzimie 4,41%, a w mleku wyprdukwanym przez drugą grupę badawczą 4,16% ( 0,25% mniej). Jezcze wyraźniej, różnice w kładzie mleka między dwiema grupami badawczymi, mżna zaberwwać, gdy prównamy średnią zawartść tłuzczu w mleku z gpdartw indywidualnych znaczną w litpadzie (4,41%) d średniej zawartści tłuzczu w urwcu dtawianym d PSM w czerwcu (,66%). Różnica zawartści tłuzczu w mleku, między badanymi grupami, kztałtuje ię tu na pzimie aż 0,75%, pdcza gdy w brębie amych grup badawczych różnice te wynzą: 0,0% (GS) i 0,50% (PSM). Wkaźniki eznwści w kładzie tłuzczu ą mniejze w przypadku gpdartw natawinych na prdukcję mleka. Wynika t między innymi ze pbu żywiia krów mlecznych. Zwierzęta hdwane w gpdartwach pecjalitycznych przez cały rk karmiane ą wyk zbilanwaną pazą, dzięki czemu mlek pzykiwane d tak karminych krów charakteryzuje ię bardziej tabilnym kładem. atmiat więkzść rlników dtawiających urwiec d punktów kupu, w mieiącach letnich paa krwy na patwikach, natmiat późną jeiią i zimą bydł przebywa w brach i karmine jet pazami treściwymi. Zaznaczyć przy tym należy, że przeżuwacze wymagają twania jednrdneg żywiia. W fazach zmian żywiiwych (przechdzie z wypau na patwi- 190

7 ZMIAYW ZAWARTŚCITŁUSZCZYW MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU kach d utrzymania krów w brach i dwrtnie) zaberwwać mżna zmniejzie zawartści uchej may w mleku krów, zwłazcza tłuzczu. Kwalki [2006] pdaje, że zakre zmian prctwych zawartści tłuzczu w mleku w wyniku zmian żywiiwych mże iągnąć nawet pzim jedntek prctwych. Wniki Analiza udtępninych przez SM w Piątnicy wyników badań upważnia d rmułwania natępujących wników i twierdzeń: 1. Zawartść tłuzczu w mleku wyprdukwanym zarówn w gpdartwach pecjalitycznych jak i krzytających z punktów kupu jet zróżnicwana w zależnści d ilści litrów mleka dtawianeg przez pzczególnych rlników jak również d twaneg pbu utrzymania krów mlecznych (hdwla tanwikwa, krewe wypaanie na patwikach). 2. Knctracja przemyłu bjawiająca ię prwadziem dużych gpdartw pecjalizujących ię w twarwej prdukcji mleka przyja wytwarzaniu urwca wykiej, pwtarzalnej jakści i jednlitym kładzie.. Średni rcznie, urwiec pchdzący z gpdartw z indywidualnym dbirem mleka zawierał 0,8% tłuzczu więcej, w prównaniu d urwca z gpdartw dtawiających mlek d punktów kupu. 4. Seznwść w ilści tłuzczu mierzna w czerwcu i litpadzie była więkza w przypadku mleka prdukwaneg w gpdartwach krzytających z PSM (0,50%) w prównaniu d gpdartw pecjalitycznych (0,0%). Pnadt różnica między średnią zawartścią tłuzczu w mleku z gpdartw indywidualnych znaczną w litpadzie (4,41%) a średnią zawartścią tłuzczu w urwcu dtawianym d PSM w czerwcu (,66%) kztałtwała ię na pzimie aż 0,75%. 191

8 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA -a! n -w a " a S U >> u CS" >fl CS a - t Ii w ri 'S S 'Ł ^ i» <u S U ' ncä e 5 e ïï u TJ CS" 4» 5- Ki ci J CS H 192 Średnia [jtk/ml x 10] Średnia zawartść tłuzczu w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku [%] lść przedaîeg mleka [1] "i' C 00 t C ~ CS n t'- n n t tn i t- Dtawcy a >r> 00 t, ve a " " ^f C <n 'n, t C " " " " ** H X Sf t m 00 " X <n C, >n r " " \ M- t^ e 00 C <" >n" ^ t m t" n in l- e n rf Tf" CS M-", " ł-( t " t" " Lri " " m SI 00 t-" t" t" " t in t-- ^ Cn Sf t t " St" " " 00 e, lh 00 ł l 00 f t-^ 00!-_, C C-l t _ " " n 00 n, " " e e < >n, n C n " " e e H n eei " e, n, " " <n m " I-- I 1/1 t n 00 ( C C " t" " " " " <n " " e î ( " Y=i > <n C t n t " n iri e 00 t m " t" k t _ t- t" " " C " " " " < r^ in " " ", ( t-, " > < > t-, c " 'n " t- ( CS in e n vq, n 'j _ ^ " " " " Cef " " " M t in, e (-1 00 " " CS 'n t, ^ > " C, CS C i/ł k " -i-" " T " i> Wl < t-- t-- 00 C C; t-; " " " < " " t- f- t e^l 00 e, C, t t-_ n " " " " k > c- C 'n C CS t, " " " CS " e n W) " t" " > HH t'- CS m C TH n t ^t" 00 w-i in t n in nc; " " " t" " t" " " " " n wn C H t, m " i < i-i ** in <, " 00 r 00 'n t C t, i> " " SI-" C 00, St" " " t " 'n in < " " " k ^ t ^ >T) ( ", in, " in >n t" IT) i t- ' m 00, " " " in,, " " _ " n in t- t- n in m 'n e, " " " " " " " " in in < in C c- t " _ ^ n " " " t" t" t n CS t-" " 'n c~t t 00 G in CT C SI- t- CS t m t " t-»y; >n r^ n 00, t-^ C 'n 00, r " " " " " " " " " t ł-;, St " " n, t- " 'n ", t> " " n T) C in in t> in m ^ 'n St 'n Ń C e e e [-- C 2 «'S "S ' «ty uzi 00 ( a 2 i/-> c- n CS e C e e St C e 'n T 'j VCA " i J 0 S S "a 1 t G K 5 2 '

9 ZMIAY W ZAWART USZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU Ry. 1. Średnia zawartść tłuzczu [%] w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku - 25 gpdartw pecjalitycznych [GS] Mieiące "GS prdukujące d 100 ty. I GS prdukujące ty. I GS prdukujące pwyżej 200 mleka rcznie mleka rcznie ty. I mleka rcznie Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SMw Piątnicy Ry. 2. Średnia zawartść tłuzczu [%] w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku - 25 gpdartw dtarczających mlek d punktu kupu [PSM] PSM prdukujące d 12 ty. I aa PSM prdukujące ty. I PSM prdukujące pwyżą 20 mleka rcznie mleka rcznie ty. I mleka rcznie Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SMw Piątnicy 19

10 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA Ry.. Średnia zawartść tłuzczu [%] w mleku kupinym przez SM w Piątnicy d 25 rlników dtawiających urwiec d punktów kupu (PSM) raz d 25 rlników z gpdartw pecjalitycznych (GS) 4.S I Mieiące Mlek z punktów kupu Mlek z gpdartw pecjalitycznych Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SM w Piątnicy Ry. 4. Średnia zawartść tłuzczu [%] w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku - 25 gpdartw pecjalitycznych [GS] T Pzczególni dtawcy B8 czerniec litpad Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SM w Piątnicy 194

11 ZMIAYW ZAWARTŚCI TtUSZCZYW MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU Ry. 5. Średnia zawartść tłuzcze [%] w mleku w pzczególnych mieiącach 2007 rku - 25 gpdartw dtarczających mlek d punktu kupu [PSM} Pzczególni dtawcy H czerwiec E Litpad Źródł: pracwanie włane wyników udtępninych przez SMw Piątnicy LITERATURA Iwan B Seznwść kupu mleka. Stwarzyzie Eknmitów Rlnictwa i Agrbizneu. Rczniki naukwe, tm VII, zezyt 2. Kwalki Z. M Tłuzcz w mleku wciąż ważny. Hduj z Głwą, 9-10, Kunachwicz H Tabele wartści dżywczej prduktów pżywczych. Warzawa IŻŻ, Sikiewicz J., Kruzewka Analiza bazy urwcwej wybranej mleczarni z wjewództwa pdlakieg. Przegląd mleczarki,, 5-8. Sikiewicz J. Kruzewka D Analiza bazy urwcwej kręgwej Spółdzielni Mleczarkiej w Piątnicy. Zez. auk., Łmża - mat. z Międzynardwej Knfercji Młdych Agrnaukwców, 7: Szajner M Eknmia mleczartwa. Wyd. Akademii Rlniczej im. Auguta Ciezkwkieg w Pznaniu. STRESZCZEIE Celem niniejzeg pracwania jet analiza zmian zawartści tłuzczu w mleku na przetrzi rku raz wkazanie niektórych przyczyn mających wpływ na t zjawik. Tłuzcz jet jednym z pdtawwych kładników mleka. Jeg zawartść w urwym mleku wyni d d 4,5%. Tłuzcz mlekwy jet bazą przy prdukcji wielu wyrbów przemyłu mleczarkieg. Dlateg aby zachwana była płynnść prdukcji, ważne jet, aby kład mleka wykazywał jak najmniejze 195

12 JLATA SIEKIEWICZ, MIKA GÓRALSKA wahania. Z pracwania wynika, że dbrym pbem na zapewniie wykiej i pwtarzalnej jakści mleka i jeg kładników jet knctracja przemyłu bjawiająca ię prwadziem dużych gpdartw pecjalizujących ię w prdukcji mleka. SŁWA KLUCZWE: tłuzcz mlekwy, kład mleka SUMMARY The bjective f thi tudy i the analyi f annual change in fat tt f milk and the indicatin f me f the rean influcing thi phmn. Fat i ne f the etial milk titut. Raw milk tain t 4.5% f fat. Milk fat i the bae fr the prductin f many prduct f the dairy indutry. Due t thi fact it i imprtant that the fluctuatin f milk tt are the lwet pible t maintain the prductin flw. A gd way t ure high and repeatable quality f milk and it tt ariing frm thi tudy i the ctratin f the indutry manifeting itelf in large farm pecializing in milk prductin. KEYWRDS: milk fat, milk cmpitin 196

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia REGULAORY W UKŁADACH REGULACJ AUOMAYCZNEJ Y - E B / K U Z G Y - cza zdwjenia całkwania D - cza wyrzedzenia różniczkwania K wółczynnik wzmcnienia D N Regulatr PD idealny = = Regulatr PD rzeczywity = = α

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO

ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO ` Mazyy Elektrycze Zezyty Prblemwe Nr 3/25 (7) 27 Cezary Jędryczka, Wjciech Szeląg, Adam Myzkwki, Mariuz Barańki, Plitechika Pzańka ANALIZA I BADANIE MAGNETOREOLOGICZNEGO SPRZĘGŁA ROZRUCHOWO-PRZECIĄŻENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza słabych i mocnych stron wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w latach 2005 2007

Analiza słabych i mocnych stron wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w latach 2005 2007 Jacek Prochorowicz, Agata Wójcik Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Analiza słabych i mocnych stron wybranych gospodarstw specjalizujących

Bardziej szczegółowo