Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu i trzymaniu zgdy z firmy Blue Tax Grup S.A.. Blue Tax Grup S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) NIP: Wrcław fax (071) REGON: Spółka zarejestrwana pd numerem KRS: w Sadzie Rejnwym dla Wrcławia Fabrycznej, VI Wydział Gspdarczy. Kapitał zakładwy zł (w pełni płacny).

2 Wjewództw Dlnśląskie Działanie 1.1 C - Dtacje inwestycyjne dla przedsiębirstw związane z prwadzeniem działalnści badawcz-rzwjwej: twrzenie, mdernizacja działów B+R w przedsiębirstwach, w szczególnści pprzez zakup śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych niezbędnych d prwadzenia prac B+R MSP raz duże przedsiębirstwa Nabór wnisków: grudzie 2010 rku Pzim dfinanswania: 50% - dla średnich przedsiębirstw; 60% - dla małych i mikrprzedsiębirstw; Wielkśd inwestycji - d 50 tys. PLN d pniżej 400 tys. PLN wydatków kwalifikwanych w przypadku dtacji inwestycyjnych dla przedsiębirstw w zakresie prwadzenia działalnści B+R Prgram Operacyjny Innwacyjna Gspdarka na lata Działanie Wsparcie na prace badawcze i rzwjwe raz wdrżenie wyników tych prac Etap I (Działanie 1.4): Prjekty badawcze i rzwjwe, wsparcie prjektów bejmujących przedsięwzięcia techniczne, technlgiczne lub rganizacyjne (badania przemysłwe i prace rzwjwe) prwadzne przez przedsiębirców (samdzielnie lub we współpracy z jednstkami naukwymi), d mmentu stwrzenia prttypu Etap II (Działanie 4.1): Przygtwanie d wdrżenia i wdrżenie wyników prac B+R finanswanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technlgicznej, pprzez inwestycje (zakup śrdków trwałych lub/i wartści niematerialnych i prawnych) knieczne d wdrżenia wyników prac B+R realizwanych w ramach I etapu Beneficjenci: przedsiębircy Nabór wnisków: 1 października 30 października 2010 rku Kwty wsparcia i wielkśd prjektu: Działanie 1.4 prace badawcze i rzwjwe Blue Tax Grup S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) NIP: Wrcław fax (071) REGON: Spółka zarejestrwana pd numerem KRS: w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabrycznej, VI Wydział Gspdarczy KRS. Kapitał zakładwy zł (w pełni płacny).

3 Kwta wsparcia na prace badawcze i rzwjwe musi byd niższa niż równwartśd w złtych kwty 7,5 milina eur dla jedneg przedsiębircy na jeden prjekt. Intensywnśd wsparcia na prace badawcze i rzwjwe nie mże przekrczyd: dla dużeg przedsiębircy - 50% wydatków kwalifikujących się d bjęcia wsparciem, w przypadku bada przemysłwych raz 25% wydatków kwalifikujących się d bjęcia wsparciem, w przypadku prac rzwjwych; dla średnieg przedsiębircy 60% wydatków kwalifikujących się d bjęcia wsparciem, w przypadku bada przemysłwych raz 35% wydatków kwalifikujących się d bjęcia wsparciem, w przypadku prac rzwjwych; Działanie 4.1 wdrżenie wyników prac badawczych i rzwjwych Kwta wsparcia na wdrżenie wyników prac badawczych i rzwjwych nie mże przekrczyd 20 milinów złtych dla jedneg przedsiębircy na jeden prjekt. Intensywnśd wsparcia na wdrżenie wyników prac badawczych i rzwjwych w ramach części inwestycyjnej wynsi d 30% d 70% wydatków kwalifikujących się d bjęcia wsparciem, zgdnie z Mapą pmcy reginalnej na lata , natmiast w ramach części dradczej dla MSP nie mże przekrczyd 50%. Działanie Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębirstwach Pierwszy typ prjektów t prjekty dtyczące rzwju działalnści badawcz-rzwjwej już prwadznej przez Wniskdawcę lub którą Wniskdawca zamierza prwadzid, ile wcześniej pniósł wydatki w zakresie B+R. Celem Działania jest zwiększenie liczby przedsiębirstw prwadzących działalnśd badawcz-rzwjwą (B+R), w tym przygtwania przedsiębirców d uzyskania statusu centrum badawcz-rzwjweg (CBR). Aby móc uzyskad takie wsparcie, należy wcześniej prwadzid działalnśd B+R lub pnsid wydatki w zakresie B+R, tzn. w kresie 12 miesięcy przed złżeniem wnisku dfinanswanie pnsid wydatki na badania naukwe lub prace rzwjwe, w rzumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. zasadach finanswania nauki (tj. Dz. U. z 2008, Nr 169, pz. 1049). Drugi typ prjektów dtyczy wdrażania prjektów w zakresie wzrnictwa przemysłweg. Dfinanswane będą mgły byd niezbędne działania dradcze czy szkleniwe dtyczące pracwania wzru, a także inwestycje związane z uruchmieniem prdukcji według nw pracwaneg wzru. Prjekt musi zakczyd się wdrżeniem wzru d prdukcji. Prjekty w zakresie wzrnictwa muszą składad się z dwóch zasadniczych faz: fazy pracwania nweg wzru przemysłweg lub użytkweg raz fazy wdrżenia teg wzru d prdukcji. W ramach prjektu przedsiębirca musi skrzystad z usług dradczych w zakresie wzrnictwa lub Blue Tax Grup S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) NIP: Wrcław fax (071) REGON: Spółka zarejestrwana pd numerem KRS: w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabrycznej, VI Wydział Gspdarczy KRS. Kapitał zakładwy zł (w pełni płacny).

4 dyspnwad wykwalifikwaną kadrą specjalistów w tej dziedzinie. Wsparcie prjektów w zakresie wzrnictwa przemysłweg mże byd udzielne pd warunkiem, iż prjekt jest płacalny. Beneficjenci: przedsiębircy Nabór wnisków: 6 września 30 września 2010 rku (lub d wyczerpania alkacji) Maksymalna wielkśd prjektu: 2 mln PLN Pzim dfinanswania (intensywnśd wsparcia) wynsi d 30% d 70% wartści ksztów kwalifikwanych, zgdnie z Mapą pmcy reginalnej na lata , przy czym: minimalna wartśd wydatków kwalifikwanych dla części inwestycyjnej wynsi 400 tys. PLN; dla prjektów z zakresu rzwju działalnści B+R maksymalna kwta wydatków kwalifikwanych w części inwestycyjnej wynsi 2 mln PLN; maksymalna wartśd prjektu wynsi 50 mln EUR. Maksymalna kwta dfinanswania dla jedneg przedsiębircy na jeden prjekt w zakresie wzrnictwa wynsi: na częśd inwestycyjną prjektu - 21 mln PLN; na częśd szkleniwą - 1 mln PLN; na częśd dradczą tys. PLN. Maksymalna kwta dfinanswania dla jedneg przedsiębircy na jeden prjekt na zwiększenie ptencjału badawcz-rzwjweg wynsi: na częśd inwestycyjną prjektu 1,4 mln PLN; na częśd szkleniwą 100 tys. PLN; na częśd dradczą tys. PLN. Działanie Wsparcie inwestycji w sektrze usług nwczesnych inwestycje bejmujące zakup śrdków trwałych, wartści niematerialnych i prawnych raz wzrst zatrudnienia nett nie mniejszy niż 100 sób, prwadzące d utwrzenia lub rzbudwy: centrów usług wspólnych wewnętrzna lub zewnętrzna jednstka przejmująca częśd zada lub prcesów przedsiębirstwa z zakresu finansów, księgwści, zarządzania zasbami ludzkimi, administracji, lgistyki, zaplecza bankweg i ubezpieczeniweg (back-ffice), bada rynkwych, wsparcia technlgii infrmacyjnych i Blue Tax Grup S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) NIP: Wrcław fax (071) REGON: Spółka zarejestrwana pd numerem KRS: w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabrycznej, VI Wydział Gspdarczy KRS. Kapitał zakładwy zł (w pełni płacny).

5 kmunikacyjnych (IT), charakteryzująca się ptymalizacją (redukcją) ksztów i pprawą jakści danej usługi daneg przedsiębirstwa, centrum IT zajmujące się rzwjem prgramwania, testwaniem i zarządzaniem aplikacjami, zarządzaniem bazami danych, prjektwaniem i wdrażaniem sieci, ptymalizacją prduktu raz wspieraniem działa innwacyjnych; centrum badawcz-rzwjwe jednstka rganizacyjna lub wydrębnina rganizacyjnie jednstka rzpczynająca prwadzenie działalnści, której głównym zadaniem jest prwadzenie bada naukwych i prac rzwjwych w wydzielnych i przystswanych d teg typu działalnści pmieszczeniach przy wykrzystaniu infrastruktury technicznej raz wykwalifikwanej kadry, jeżeli w związku z realizacją inwestycji utwrznych zstanie c najmniej 10 nwych miejsc pracy dla persnelu zaangażwaneg w działalnśd badawczrzwjwą (B+R). Beneficjenci: przedsiębircy Nabór wnisków d 31 marca 2010 r. d siągnięcia pzimu 150% alkacji przeznacznej na 2010r., nie dłużej niż d dnia 31 grudnia 2010 r. Minimalna wielkśd prjektu: 2 mln PLN Maksymalna wielkśd wsparcia dla prjektów realizwanych w pddziałaniu wynsi 30% wartści wydatków kwalifikwanych (z wyłączeniem prjektów B+R). W przypadku prjektów B+R realizwanych w pddziałaniu 4.5.2: na częśd inwestycyjną prjektu -intensywnśd wsparcia jest ustalana zgdnie z mapą pmcy reginalnej, tj. mże wynieśd d 30 d 70% wartści wydatków kwalifikwanych w zależnści d lkalizacji inwestycji i wielkści aplikująceg przedsiębirstwa, na częśd szkleniwą nie mże przekrczyd 1 mln PLN i 45% wartści wydatków kwalifikwanych części szkleniwej prjektu dla małych przedsiębirców, 35% dla średnich przedsiębirców i 25 % dla innych przedsiębirców, na częśd dradczą nie mże przekrczyd 600 tys. PLN raz 50% wartści ksztów tych usług. Blue Tax Grup S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) NIP: Wrcław fax (071) REGON: Spółka zarejestrwana pd numerem KRS: w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabrycznej, VI Wydział Gspdarczy KRS. Kapitał zakładwy zł (w pełni płacny).

6 Naukwa Organizacja Techniczna Dfinanswanie prjektów celwych w dziedzinie zastswa praktycznych dla małych i średnich przedsiębirstw. Wniski dfinanswanie prjektów celwych muszą dtyczyd wprwadzenia nwczesnych wyrbów lub technlgii bejmujących fazę badawcz-rzwjwą raz fazę wdrżeniwą czyli bezpśrednie zastswanie w praktyce. Nabry: 2010 rk: 26 lipca - 26 listpada 2011 rk: 3 stycznia - 6 maja 2011 rk: 25 lipca - 25 listpada 2012 rk: 2 stycznia - 4 maja 2012 rk: 23 lipca - 23 listpada 2013 rk: 3 stycznia - 6 maja Dfinanswaniu bada t należy rzumied: badania przemysłwe, które bejmują badania mające na celu pzyskanie nwej wiedzy raz umiejętnści celem pracwania nwych prduktów / prcesów lub wprwadzenia znaczących ulepsze d istniejących prduktów / prcesów, z wyjątkiem prttypów bjętych zakresem prac rzwjwych prace rzwjwe - nabywanie, łączenie, kształtwanie i wykrzystywanie dstępnej aktualnie wiedzy i umiejętnści z dziedziny nauki, technlgii i działalnści gspdarczej raz innej wiedzy i umiejętnści d planwania prdukcji raz twrzenia i prjektwania nwych, zmieninych lub ulepsznych prduktów/prcesów. Pwstałe prjekty, rysunki plany raz inna dkumentacja dla nwych prduktów/prcesów nie mże byd przeznaczna d celów kmercyjnych. Prace rzwjwe nie bejmują rutynwych i kreswych zmian wprwadzanych d prduktów, linii prdukcyjnych, prcesów wytwórczych, istniejących usług raz innych peracji w tku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepsze. Zespół Działu Funduszy Unijnych Blue Tax Grup S.A. Blue Tax Grup S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) NIP: Wrcław fax (071) REGON: Spółka zarejestrwana pd numerem KRS: w Sądzie Rejnwym dla Wrcławia-Fabrycznej, VI Wydział Gspdarczy KRS. Kapitał zakładwy zł (w pełni płacny).

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Możliwe Produkty JEREMIE

Możliwe Produkty JEREMIE 1. Wstęp Instrumenty JEREMIE Plska W rzumieniu EFI sektr MŚP w Plsce będzie wspierany ze śrdków EFRR na dwóch pzimach: na szczeblu centralnym w ramach działań przewidzianych w prgramie peracyjnym Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania

Instrumenty wsparcia finansowego dla układów OZE przegląd możliwości kredytowych / dofinansowania Instrumenty wsparcia finansweg dla układów OZE przegląd mżliwści kredytwych / dfinanswania Imię i nazwisk prezentera: mgr Janna Kawa - NEXUM Data prezentacji: 19-04-2013 r. Plityka Państwa w zakresie finanswania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Lean Sigma Academy 2015/2016

Lean Sigma Academy 2015/2016 Studia pdyplmwe LUQAM Lean Sigma Academy 2015/2016 www.luqam.cm/lsa Lean Sigma Academy www.luqam.cm LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pdyplmwe Lean Sigma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo