STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW."

Transkrypt

1 Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości, zapozaie ze tatytyczą aalizą wyików pomiarów, poobami zajdowaia i elimiacji wyików obarczoych błędami grubymi, oceą kładowej przypadkowej błędu, wkazaie a koieczość aalizy waruków i wyików pomiarów pod kątem obecości kładowej ytematyczej błędu PROGRAM ĆWICZENIA Pomiary wymiarów liiowych trójkątów, a, b, c, h a, h b, h c a zapozać ię z obługą uwmiarki i przeprowadzić kilka pomiarów próbych b przygotować tabele pomiarowe, Numer Nr a b c h a h b h c tudeta Trójkąta Numer tudeta odpowiada umerowi pierwzego trójkąta jaki mierzył tudet Te pierwzy trójkąt jet jego trójkątem c zmierzyć wymiary a, b, c, h a, h b, h c, wojego trójkąta a wyiki zapiać w tabeli w wierzu odpowiadającym umerowi trójkąta d wymieiać z kolegami trójkąty (ewetualie rówież uwmiarki - patrz uwagi), zmierzyć ich wymiary a wyiki wpiać w odpowiedie wierze tabeli Przekazaie wyików pomiarów a podzielić tabelę z wyikami pomiarów a wyiki pomiaru pojedyczych trójkątów,

2 Statytycza ocea wyików pomiaru b zebrać wyiki pozczególych trójkątów- przekazać wyiki pomiaru każdego trójkąta właścicielom trójkątów (pierwzy mierzoy przez tudeta trójkąt jet jego trójkątem) c Przygotować tabelę wyików pomiaru wymiarów liiowych trójkąta wojego trójkąta 3 Przygotowaie tabel z wyikami pozczególych trójkątów a Tabela wyików pomiarów wymiarów liiowych trójkąta r Nr tudeta a b c h a h b h c 8 X X- wartość średia wyików; - odchyleie tadardowe b Tabela wyików pomiaru pośrediego pola trójkąta r Nr tudeta 8 P a [mm ] P b [mm ] P c [mm ] P H [mm ] X P- powierzchia trójkąta; P a, P b, P c powierzchia obliczoa z odpowiediej podtawy i wyokości, P H - powierzchia obliczoa z wzoru Heroa Aaliza i opracowaie wyików pomiarów Każdy tudet przeprowadza idywidualą aalizę wyików pomiarów wojego trójkąta W ramach tej aalizy ależy: a) Zbadać, czy ą pomiary obciążoe błędem grubym i przeprowadzić elimiację lub korektę tych wyików W razie potrzeby wyzaczyć wartości parametrów tatytyczych w korygowaej erii pomiarów b) Przeprowadzić aalizę miar błędów przypadkowych (odchyleń tadardowych ) w wyikach pomiarów boków i wyokości Porówać między obą wartości odchyleń tadardowych w grupie pomiarów boków, w grupie pomiarów wyokości oraz określić relacje między wartościami odchyleń tadardowych pomiarów boków i wyokości c) Porówać iepewość pomiaru wyikającą z błędów przypadkowych pomiarów boków i wyokości z błędem graiczym uwmiarki Podać otatecze wyiki tych pomiarów z uwzględieiem przedziałów iepewości d) Przeprowadzić aalizę wyików obliczeń powierzchi pola badaego trójkąta P za pomocą różych wzorów Sprawdzić czy otrzymae wyiki ie ą przecze Oceić,

3 Statytycza ocea wyików pomiaru 3 czy ą wyiki obarczoe błędami ytematyczymi i jaka mogła być ich przyczya e) * Wyzaczyć miimalą liczbę pomiarów pozczególych boków i wyokości, którą ależałoby wykoać, aby błąd przypadkowy wyzaczeia średiej arytmetyczej w każdym z tych pomiarów, był przyajmiej 0 razy miejzy iż błąd graiczy uwmiarki ( a więc pomijalie mały ) f)*wyzaczyć wartości graicze bezwzględych i względych błędów przypadkowych pomiarów pola trójkąta z różych wzorów Sprawdzić czy zachodzi prawo propagacji błędów przypadkowych, Np czy : (δ p P a ) = (δ p a) + (δ p h a )? WPROWADZENIE DO TEMATU Pomiar jet czyością doświadczalą, wykoywaą w celu wyzaczeia wartości jakiejś wielkości Do wykoaia pomiaru potrzebe ą odpowiedie środki techicze - arzędzia pomiarowe, i oberwator - człowiek wykoujący pomiary i aalizujący ich wyiki Po wykoaiu pomiaru dypoujemy zbiorem wartości odczytaych z przyrządów pomiarowych Są to urowe wyiki pomiarów Mogą być oe uporządkowae i zarejetrowae w potaci pliku daych, tabeli lub wykreu Wyik pomiaru odczytay z przyrządu różi ię prawie zawze od wartości prawdziwej ( rzeczywitej ) mierzoej wielkości, to jet tej którą ma ta wielkość w chwili przeprowadzaia pomiaru Dokładość pomiaru określa bliką zgodość wyiku pomiaru z wartością prawdziwą Miarą dokładości jet błąd pomiaru, będący różicą między otrzymaym wyikiem a wartością prawdziwą Wartość prawdziwa jet pojęciem teoretyczym, idealym W praktyce możemy ię tylko przybliżyć do jej wartości za pomocą wartości poprawej, określoej tak dokładie, że moża a tej podtawie, z pewą iepewością, wyzaczyć błąd pomiaru Najczęściej jedak ie dypoujemy wartością poprawą i błędu pomiaru ie potrafimy określić jedozaczie Umiejętość przewidywaia przyczy i miejc wytępowaia błędów pozwala oceić ich charakter, ozacować ajwiękzą możliwą wartość dodatią i ujemą błędu, zaleźć wzajeme korelacje między błędami w pomiarach pośredich i złożoych itd Źródłami błędów i iepewości w pomiarach ą mi: arzędzia pomiarowe, metoda pomiaru, wpływy zewętrze, obliczeia, oberwator Nieuchroość itieia błędów w pomiarach i trudość z ich zidetyfikowaiem powoduje iepewość wyików pomiarów i rozrzut wartości, które moża w uzaadioy poób przypiać wielkości mierzoej Wyikiem pomiaru jet zatem zawze para liczb charakteryzująca przedział wartości w obrębie którego zajduje ię z makymalie dużym prawdopodobieńtwem wartość prawdziwa mierzoej wielkości Szacowaie przedziału iepewości otrzymaych wyików pomiarów jak i zukaie metod ograiczeia przyczy i miejc wytępowaia błędów jet w metrologii dużą ztuką Loowość zjawik decydujących w dużym topiu o wyikach pomiaru powoduje, że 3

4 Statytycza ocea wyików pomiaru 4 do aalizy błędów i ocey iepewości otrzymywaych wyików wykorzytuje ię modele i metody rachuku prawdopodobieńtwa i tatytyki matematyczej Przeprowadzeie erii pomiarów- czyli -krote powtórzeie pomiaru tej amej wielkości, daje zaę a wyzaczeie błędów o charakterze przypadkowym i admierym Zmiaa metody pomiaru pozwala a zauważeie błędu ytematyczego Spoób doboru metod pomiarowych i powtórzeia pomiaru mui być wybray świadomie, dając zaę a wykrycie błędów jedej z wymieioych kategorii Błędy ytematycze w pomiarach tej amej wartości pewej wielkości, w iezmieych warukach, tym amym arzędziem i metodą pomiarową, przeprowadzoych przez tego amego oberwatora pozotają tałe Wykrycie tych błędów jet możliwe przez powtórzeie pomiarów po zmiaie jedego z czyików wpływających a wyik, p iym arzędziem, w iej temperaturze, w iym miejcu, w przypadku pomiarów pośredich przez korzytaie z iej zależości fukcyjej między wyikiem a wielkościami mierzoymi bezpośredio ( w ćwiczeiu wyiki pomiaru pola trójkąta moża okręcić z różych wzorów i- z długości podtawy i wyokości lub tylko długości boków trójkąta)tp Błąd przypadkowy powoduje, że wyiki kolejych pomiarów zmieiają ię w poób loowy, mimo, że mierzoa jet ta ama wartość wielkości w warukach praktyczie iezmieych Wyikami pomiarów obarczoymi błędami przypadkowymi rządzą prawa tatytyki i ich modelem matematyczym jet rozkład ormaly ( Gaua) Błędy admiere (grube, omyłki) powodują wyraźe odtęptwo wyiku pomiaru w erii od pozotałych wyików otrzymaych w praktyczie iezmieych warukach Bardzo częto ich bezpośredim źródłem jet wykoujący pomiary człowiek Opracowaie erii wyików pomiarów x i ( dla i =, ) i wiokowaie o ich iepewości rozpoczya ię od wyzaczeia podtawowych parametrów tatytyczych daej erii -elemetowej: - wartości średiej arytmetyczej z pomiarów: X = x i i= - odchyleia tadardowego ( odchyleia średiokwadratowego ) wyików pomiarów od wartości średiej: = i = i= ( x X) i Różica miedzy wartością średią z wyików pomiarów i wartością, którą moża uzać za poprawą wyzacza błąd ytematyczy popełiay w każdym z pomiarów w erii Modelem matematyczym błędów przypadkowych jet rozkład ormaly (Gaua) opiay fukcją rozkładu gętości prawdopodobieńtwa f(x) zdarzeń loowych, którymi ą koleje wyiki pomiarów x : = ( x µ ) f( x) exp σ π σ 4

5 Statytycza ocea wyików pomiaru 5 gdzie: µ - wartość oczekiwaa E{x} σ - odchyleie tadardowe Parametr σ azyway jet wariacją Wariacja i odchyleie tadardowe ą miarą rozprozeia wartości x wokół wartości oczekiwaej µ, czyli tej ajbardziej prawdopodobej Z właściwości fukcji gętości prawdopodobieńtwa f(x) wyika określoe prawdopodobieńtwo atępujących zdarzeń loowych ( wyików pomiarów ): P {µ - 3 σ x µ + 3 σ }= 0,997 P {µ - σ x µ + σ }= 0955 P {µ - σ x µ + σ } = 0,683 W tabelach rozkładu ormalego moża zaleźć wartości wpółczyików k, określających prawdopodobieńtwo zdarzeia, że wartość x µ± kσ Wyzaczoa z erii pomiarów: wartość średia X i odchyleie tadardowe ą odpowiedio etymatorami (oceami ) parametrów µ(wartości oczekiwaej) i σ (odchyleia tadardowego) tego rozkładu Ozacza to, że po wykoaiu bardzo wielu wyików pomiarów, w przedziale wartości X± 3 powio zaleźć ię 99,7 % wyików pomiarów Wioek te moża wykorzytać do elimiowaia z erii wyików, pomiarów obciążoych błędem admierym Korekta wyików poprzez elimiację wyików podejrzaych wymaga przeliczeia parametrów X i dla krócoej erii Określająca przedział iepewości wartości 3 może być iterpretowaa jako wartość graicza błędu przypadkowego Prawdopodobieńtwo p, z jakim określa ię wartość błędu przypadkowego, może być miejze iż p=0,997 W wielu przypadkach wytarczająca jet wartość p=0,95 dająca błąd przypadkowy pojedyczego pomiaru p x i = ± Wartość średia wyzaczoa z erii pomiarów jet tym bliżza wartości oczekiwaej im więkza jet liczba pomiarów w erii Odchyleie tadardowe wartości średiej z wyików o odchyleiu tadardowym zależy od liczby i jet rówe: x = Tak więc błąd przypadkowy przypiay wyzaczoej z pomiarów wartości średiej jet miejzy iż błąd przypadkowy pojedyczego pomiaru w erii i wyoi : p X= k gdzie k jet odpowiedim wpółczyikiem dla rozkładu ormalego ( ajczęściej przyjmuje ię k= lub k=3) Parametry rozkładu ormalego touje ię do ocey wyików pomiarów powtórzoych co ajmiej 30 razy W eriach pomiarów miej liczych korzyta ię z właściwości rozkładu t-studeta Wpółczyiki t tego rozkładu ą tabelaryzowae jako 5

6 Statytycza ocea wyików pomiaru 6 fukcja liczby pomiarów i przyjętego prawdopodobieńtwa p i podobie jak wpółczyiki k pełią fukcję wpółczyików rozzerzeia przy wyzaczaiu przedziału iepewości powodowaego błędem przypadkowym W tabeli poiżej podao przykładowe wartości t dla typowych wartości p i liczby pomiarów p=0,95 p=0,997 5,78 6,6 0,6 4,08, ,5 3,58 4,3 3,53 5, 3,49 6, 3,46 7,0 3,43 8,09 3,40 9,08 3,38 0,08 3,35 30,04 3, W takim przypadku, błędy przypadkowe wyzacza ię z zależości aalogiczych jak dla rozkładu ormalego zatępując wpółczyik k odpowiedią wartością wpółczyika t ZADANIA W celu prawdzeia błędu wkazań woltomierza cyfrowego wykoao im trzydzieści pomiarów SEM ogiwa wzorcowego i otrzymao wyiki: a) zbadać, czy ą wyiki pomiarów obciążoe błędami grubymi i ewetualie dokoać ich elimiacji b) wyzaczyć średią U dla podaych wyików pomiarów, c) wyzaczyć z tej próby odchyleie tadardowe: pojedyczego pomiaru-, oraz średiej u, d) ozacować błąd ytematyczy woltomierza jeśli wartość poprawa wzorca SEM wyoi U p = (0860 ± ) V Za pomocą uwmiarki elektroiczej o błędzie graiczym 003 mm i rozdzielczości 00 mm zmierzoo wymiary liiowe trójkąta i otrzymao wyiki, boki: a = 9000 mm, b = 6380 mm, c = 800 mm, wyokości: h a = 5567 mm, h b = 7850 mm, h c = 680 mm Który ze wzorów P a, P b, P c czy P H pozwala a wyzaczeie powierzchi P trójkąta z ajmiejzym błędem graiczym (przy założeiu że błąd graiczy pomiaru boków i wyokości ie jet więkzy iż błąd uwmiarki) 3 Obliczoo średią arytmetyczą R z pomiarów rezytacji, R,R,,R Okazało ię 6

7 Statytycza ocea wyików pomiaru 7 atępie, że k-ty wyik, R k, k, jet obarczoy błędem grubym Wyprowadzić wzór obliczający ową korygowaą wartość średią R (bez poowego umowaia wyików) dla przypadków gdy: a) uuięto k-ty wyik z erii b) korygowao błędy, k-ty wyik R k, zatępując go wyikiem R k po twierdzeiu, że omyłkowo wpiao ią cyfrę a pierwzym miejcu zaczącym 4 * Trójkąt ABC ma zaokrągloe wierzchołki o promieiu krzywizy rówym r każdy, przy czym promień r jet bardzo mały w porówaiu z bokami, r << a,b,c Obliczyć kładową ytematyczą błędu pomiaru trójkąta przy użyciu różych wzorów P a, P b, P c oraz P H powodowaą zaokrągleiami w zależości od wartości r Założyć, że trójkąt jet w przybliżeiu rówoboczy: a b c 7

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C Błędy kwatyzacji, zakres dyamiki przetworika /C Celem ćwiczeia jest pozaie wpływu rozdzielczości przetworika /C a błąd kwatowaia oraz ocea dyamiki układu kwatującego. Kwatowaie przyporządkowaie kolejym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce a aklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R_P-072 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ ROK 2007 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 miut Istrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzamiacyjy

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Definicje: Pojęciami związanymi z metodami diagnozowania procesów i oceny ich bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZSZYTY AUKOW UIWRSYTTU SZCZCIŃSKIGO R 768 FIAS, RYKI FIASOW, UBZPICZIA R 63 03 JA PURCZYŃSKI Uniwerytet Szczecińki OCA JAKOŚCI STYMATORÓW PARAMTRÓW ROZKŁADU GD DLA WYBRAYCH MTOD STYMACJI Strezczenie W

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

6. Wyznaczanie wartości MDE

6. Wyznaczanie wartości MDE 6. Wyznaczanie wartości MDE Wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) na promieniowanie optyczne zostały określone w części D załącznika 2. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'14 Agnieszka BANASZAK, Justyna WTORKIEWICZ Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Przemysław TABAKA Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki ANALIZA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75)

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Tekst ujednolicony uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo