OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16"

Transkrypt

1 N r karły katalogowej i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW ~ KTM wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % %

2 ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone s ą do pracy w układach pomiarowych prądu s t a łe g o i sta n o w ią podstawowe w yposażenie la b o ra to rió w pomiarowych. S p e łn ia ją one wymagania normy PN - 72 / E i dopuszczone s ą jako u rząd zen ia pomiarowe o znaku PRL T - 309«BUDOWA O porniki dekadowe s k ła d a ją s i ę z je d n e j do sied m iu dekad KPU - 17 um ieszczonych we w spólnej obudow ie. Dekady wyposażone s ą w p r z e łą c z n ik obrotowy PU - 10 u m ożliw iający n a sta w ie n ie dowolnych r e z y s ta n c ji 0 w a rto ścia ch liczb ow ych równych w szystkim kolejnym liczb om naturalnym od 0 do 1 0. R ezystan cja stykowa p rzełą czn ik a <1,5 mo. a maksymalna o b c ią ż a ln o ść styków / bez p r z e łą c z a n ia / 20 A. Obwód ele k tr y c z n y wyprowadzono do dwóch zacisk ów la b o ra to ry jn y ch na p ły c ie czołow ej oznaczonych H i L. T r z e c i z a c isk połączony j e s t z m etalową obudową 1 um ożliw ia u z ie m ie n ie j e j jako ekranu. W otw orach po prawej s t r o n ie p ły ty czo ło w ej um ieszczono cechy le g a liz a c y j n e i zakładowe u n iem o żliw ia ją c e d o stę p do elem entów oporowych. P o szczególn e dekady wykonane są z w ysok ostab iln ych rezysto rów drutowych o sto p n ia c h dekady od 10"*^ldo 106i?.

3 T abela d opuszczaln ych w a r to śc i uchybów produkowanych s to p n i dekad opornika dekadowego, prądów znamionowych i d op u szcza ln y ch. T abela 1* Typ d ek. RPU - 17 aa a b c d e f E h T S to p ie ń d ek. w f t * t 0,0 5 * 0,0 5-0,0 5 t o, 05 0,05-0,0 5 Uchyb d opuszczaln y d la k la s w % 0,0 5 V L w i o t 5 to,l * 0,05-0,05-0,0 5-0,05 0,05 to,05 0,1 1,0 t o, 5 to,l t o, 5 t i to to,5 * 1,0? 0,7 0,2 0,0 7 0,02 0,007 0,002 0,0007 0, ,7 0,2 0,0 7 0,02 0,007 0, ,0007 pjto7)ornikl p ojed yn cze, w«o p o rn ik i wiei«3et<ia<3 owe DANE TECHNICZNE K lasy d o k ła d n o ści L iczba dekad T * tem peraturowy w sp ółczyn n ik r e z y s ta n c ji R ezystan cja zerowa na jed n ą dekadę N ie s ta ło ś ć r e z y s t a n c j i zerow ej P a so ży tn icza s i ł a term olek tryczn a d la k la sy 0,05 d la p o zo sta ły ch k la s N a p ięcie g raniczn e W ytrzymałość e le k tr y c z n a i z o l a c j i pomiędzy ekranem a rezystoram i /n a p ię c ie p robiercze / Warunki znamionowe pracy prąd o b c ią ż e n ia dekady / wg t a b e l i 1. / tem peratura o to c z e n ia w ilg o tn o ść względna Zakres użytkowy prąd o b c ią ż e n ia dekady / wg t a b e li 1. / tem peratura o to c z e n ia 0,0 5 ; 0,1 ; 0,5 1 do 7 i t 0,0 0 2 % / 0 C ^ 1,5 m a i 0,1 mft 5 i V 10 y V 650 V 2 k V 0 do I n + 20 * 2 C ko do 80 % 0 do I C

4 w ilg o tn o ść względna 40 do 80 % Wymiary gabarytow e i masa Ta b e la 2. L iczb a dekad Wymiary w nat Masa w k g x 128 x 160 1* x 133 x 160 1, X 133 x 160 2, x 133 X 160 2, x 133 x 160 3, x 133 x 160 3, x 133 x 160 4,4*ł O porniki dekadowe wykonywane s ą w zestaw ach 1-7 dekadowych np j D B -5a-l6 g d z ie 5 ** oznacza l i c z b ę dekad, a» oznacza ty p n a jn n ie jsz e g o sto p n ia dekady wg ta b. 1 T abela 3* T ab ela oporników dekadowych wykonanych wg PN - 72 / E Typ opornika k la sa d o k ła d n o ści Nr K U DR - l c , Dfi - 1d ,0 5 tf łt DB - l e ,0 5 II it DB - l f ,0 5 n» DH - 2b ,05 n t«323 * 11 DB - 2c ,0 5 fi it DB - 2d ,0 5 u DB - 2e ,0 5 H ii DB - 3«- 16 0,0 5 1» u 332 m 1 DB - 3b ,0 5» #1 333 "* 11 DB «3c «* 16 0,0 5 U u 334 m 11 Dfi - 3d ,0 5 ti 335 m* J'J U * 4 a a ,0 5 *» ti 341 M \ 1 DB - 4a ,0 5 II II DB - 4b ,0 5 H II 3^3-11 DB 4 c 16 0,0 5 tí H DB - 5aa~ i 6 0,0 5 U II DB - 5a ,0 5 II tf DB «5b ,0 5 M fl 353 DB - 0 a a ,0 5 1» DB» 6a «16 0,0 5 ft II 362 ~ 11 DB» 7 a a ,0 5 II II DB - lb - 16 H 0,1 ił 4 l3 M 11 DB - la ,

5 T abela 4. T abela oporników dekddowych o r e z y s t a n c j i i z o l a c j i ^ 2 * 10^ lu b w ielodekadow e o R _ < \0 S i Sm D sm r e z y s ta n c ja s to p n ia n ajw yższej dekady. R sm Typ opornika K lasa d o k ła d n o ści Nr K T M DR - l g , DR - lh ,0 5 n n 3 t9 11 DR - 2 f , DR - 2g ,0 5 u ii 328 m 11 DR - 3e ,05 ii ii 336 m 11 DR - 3 f ,0 5 u ii 345 m 11 DR - kd ,0 5 II u DR - 4 e ,0 5 ii u 354 m 11 DR * 5c * 16 0,0 5 t< u 355 m 11 DR - 5d ,0 5 u <i 363 mm 11 DR - 6a ,0 5 it u DR - 7a ,0 5 II u DR - 7b ,0 5 II H 373 m 11 DR - 2a ,1 II O DR - 3 a a ,1 II II DR - 2 a a II II 621 m 11 DR - 1 a a Na s p e c ja ln e zam ów ienie wykonuje s i ę inne o p o rn ik i dekadowe o param etrach u zgodnionych z użytkow nikiem. KONSERWACJA Dla zap ew n ien ia d łu g o tr w a łe j i s t a b iln e j pracy oporników dekadowych i} n a le ż y przcprowadzdć konserw acje p rzełą czn ik a obrotow ego PU - 10 co 10 p r z e łą c z e ń, jednak n ie r z a d z ie j n iż co 6 m ie s ię c y. W tym c e lu n a leży zd jąć g a łk i p rzełączn ik ów oraz p ły t ę czołow ą opornika dekadowego, co j e s t m ożliw e bez n a ru szen ia cechy le g a liz a c y j n e j i za k ła d o w ej. Po z d ję c iu z a w leczk i i s k a l i wyjmuje s i ę g ło w ic ę p rzełą czn ik a oraz s t y k i ruchome / s z c z o t k i. / K on tak ty, ś l i z g i i s z c z o t k i c z y ś c i s i ę f la n e l ą zw ilżo n ą sp irytu sem lub c z y s tą benzyną. N a stęp n ie n a le ż y k ontakty i ś l i z g i posmarować cien k ą warstwą smaru typ u 2 QX firm y E le c tr o lu b e L im ited / W ielka B rytania / lub bezkwa»uw<t w a z e lin ą. Montaż przeprowadza s i ę w k o le jn o ś c i odw rotnej*

6 HtZBCHOWYWANIE O porniki dekadowe n a le ż y przechowywać w opakowaniu jednostkowym, w p om ieszczen iu zamkniętym, w atm o sferze n ie z a w ie r a ją c ej szk odliw ych par i gazów, przy w ilg o tn o ś c i w zględnej i tem peraturze + 5 do ko C. SPOSÓB ZAMAWIANIA W zamówieniu n a le ż y padać nazwę, ty p, k la s? d o k ła d n o ści i numer katalogow y opornika dekadowego. Przykład ozn a czen ia : Opornik dekadowy DH - 5b - 16 ; k l. 0,0 5 nr k a t. 224 SCHEMAT IDEOWY C M *. L W > r ) - M, r r Al.1 l y j. u PRODUCENT: Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zakład Produkcji Aparatury Pomiarowej i Automatyki Przemysłowej ul. Marchlewskiego 22/ PYSKOWICE, tel telex DYSTRYBUTOR: Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo-Kontrolnego MERAZET" POZNAŃ, ul. Czerwonej Armii 66/72 Z.U.P. INCO", I. 0950, n. 1000

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE typu: WBWMNI PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE typu: PBWMNI, PBWNII, PBWMNIII, PBPN Karta katalogowa SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie i zakres stosowania... 3. Dane techniczne... 3 3. Opis budowy

Bardziej szczegółowo

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-,,, WBWMI-,,, Karta katalogowa . ZASTOSOWANIE. Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe typu WBWMIR są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników,

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania smarem plastycznym lub olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

EDS460/490 EDS461/491

EDS460/490 EDS461/491 Wielokanałowy ewaluator systemu lokalizacji doziemień Ewaluatory EDS460-D i EDS460-L Ewaluatory EDS490-D i EDS490-L Podstawowe dane lokalizacja doziemień i pomiar prądów różnicowych, dla sieci izolowanych

Bardziej szczegółowo