1 KIEROWNICTWORYNARKI WOJENNE POLISH NAVAigk I4ADQUARTERS 51, NEW CAVEND151-1 STREET, LONDON, W. f. 144 TEL., WELBEcK 4491 L.dz.07-/Org.Wyszk./4 Dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 KIEROWNICTWORYNARKI WOJENNE POLISH NAVAigk I4ADQUARTERS 51, NEW CAVEND151-1 STREET, LONDON, W. f. 144 TEL., WELBEcK 4491 L.dz.07-/Org.Wyszk./4 Dnia"

Transkrypt

1 The Polish Institute and Sikorski Museum INSTYTUT MSTORY2ZNY IM. GEN. SIKORSKIEGO RL N. 6 I I 19 po-c-rket, w J-eol I?(,- TORY2Z1iir IM. OF.N. SIEOUSKIF:00

2 1 KIEROWNICTWORYNARKI WOJENNE POLISH NAVAigk I4ADQUARTERS 51, NEW CAVEND151-1 STREET, LONDON, W. f. 144 TEL., WELBEcK 4491 L.dz.07-/Org.Wyszk./4 Dnia zerwea 1946 r. The Polish Institute and Sik KIEROWNIK BIURA HiSTORYOZNEGO maivern Przesy łam w załączeniu,"sprawozdanie z dzia łań na Wes ł erp łatten mjr. Sucharskiego. plik._ SZEF WYDZIAŁ U ORG.WYSZK.K.M.W. ii44 M.Maj ewgki,iłor andor dypl./

3 The Polish Institute and Sikorski M

4 The Polish Institute and Sikorski Museum Przebieg dziaikan na vveete r p l a t t e / Gdanek / od 1 do 7 wrzeenia roku. Stan zarogi. Zał oga deaterplatte wynomila: 6 oficerow / w tem 1 1ekarz/ szeregowych i 22 pracownikow cywilnych zatrudnionych atale na Weeterplatte / ci ostatni przewaznie podoficerowie i zołnierze rezerwy/. Razem zał oga wynosił a 201 ludzi obsady. Uzbrojenie. W skł ad uzbrojenia zał ogi wchodzi.y: 1 dzia ł o /roe.3 cal. /, 4 mozdzierze Brandta ka ł, 81 mm., 2 dział ka p.-pana. 37 mm., 16 ckm, wz. 30, 17 rkm., 8 lkm. 0.8/15, 160 K.B., 40 piatoletow i po lo jednostek ognia na kozda eztukt broni, a ponaaw oko ło 1000 granatow recznych zaczepnych i obronnych. Rełmy ł macki p/gaz. były tylko na etan po-, kojowy za łogi, t.j. po 88 sztuk. Uzupeł nienie ihekmow i masek do pełne go etanu obsady, oko ło 2000 gr'.natow rpcznych, 2.5,tonny materia:15w wybuchowych do przeprowadzenia zniszczen i kilkaaet zape łnikow spec. do pociakow artyleryjekich i mozdzierzy, wreszcie dual iloadi~dkow opatrunkowych, lekartmw i komplet chirurgicznych narzedzi polowych zosta ł o na kilkanascie dni przed wojna przy ł apane i skonfiskowane przez policje. gdanaka na jednym z dworcow w poblizu Weeterplatte. Teren i umoonie- Charakterystyka terenu "reeterplatte podana jeet doec nia. Weete rplatte. zgodnie i wzglednie szczegolowo w Bellonie nr,9/42 wi ęc - tu ja pominp, Umocnienia sk ł adał y sie z objektow stalych jak: koszary za ł ogi poh dolna kondygnacja parter piwnica/ plugi 5 budyneczkow dooko ł a koszar w od,- legloeci od mtr. majaoych z zelenatrz charakter b4dz wartowni, ba..dz te ł budynkow c celach goepodarczyoh - w dolnej kondywnacji przystosowanych do o- brony o ecianach odpornych na pociski artyleryjskie mał aeo i ertdniego kalibru. To stanowi ł o wł aaciwe jadro obrony Westerp1atte p ze wezystkich kierunkowi w o- ko ł o. Objekty te hyly polaczone mi ę dzy sob,podziemnym kabl)em telefonicznym. Niezalez:nie od tej ed-ecl, połą ozen by ł a zainstalowana sygnalizacja optyczna i dziw:- kora, jako dodatkgwa sita poiaczen miedzy pomzczegolnymi objektami s Biec ta zasilana by ł a preclem t,zw a elektrowni polowej zainstalowanej w piwni y koszar - ppdzonej motorem ropnym. d 7,Eliezu dalszym Weeterplatte miale 4.acznosc aazewnatrz z pomoca radjoatacji nadawczeodbiorczej zainstalowanej rownieiz. w komzarach. miesiacach letnich 1939 roku teren Waeterplatie został wzmocniony umocnieniami polowymi, gł w,nie na najbardziej prawdopodobnych kierunkach natarc t.j. od strony wschodniej - po łą czenie Jadowe z Gdanokł em, od strony zachodniej nad kanał em wjazdowym naprzeciw urzedu pilotowi /"Loterenamt"/. Na umocnienia te sk ł adał y eie: rowy strzeleckie, etanowiska dla broni maszynowej ł mozdzierzy, stanowiska dzia ł a, stanowiska 6k)earwaoyjne, rowy -14cznikowe, zasieki z drutu kolczastewo /płoty potykacze, i wreszcie zapory z drzewa.

5 HN A.11,q)1(1) 4 str. 2 - r Zaopatrzenie w zywnosc i wode. Zapasy ywnosciowe 7 konserwy, suchary i art.ewize/ byty w i łoeci wysterczajacej na w.yywienie załogi w przeciagu 4-ch tygodni. W koezarach by ła kuchnia stałe w terenie zae zeinsta łowana był a prowizoryczna piekarnia. Wody dostarcza ło kilka studzien artez3jekich z filtrami. The Polish Institute and Sikorski Museum Wizyta niemieckie- Dnia 25 sierpnia o godz. 9.3o zawina ł do portu gdango okr ę tu wojennego. kiego pod pozorem wizyty kurtuazyjfiej r Gdaneku niemiecki okret Wojenny " Schlemwig-Hoietein" nienmohiff Kadetenscleuiechiff/. wpływa jac Y412. portu zatrzyma ł eis on przy lewym brzegu kanału xertowego /.Neufahrweeser/ naprzecw wartowni nr.2 1 zatem kireedziesit zaledwie metrow od Weeterp łatto Ze swych nadbudowek, a ezczego łnie z wiez i meszlow mit on doskonały wgl ąd na wolny od,zadrzewienia rejon kos zer i;umocnien eta łych wiencem je otaczej : żym stopniu utrudniała, lub Dych. Obecnoe6 jego w du wrpoz uniemozliwiał & wykokozenie robot oko ło umocien polowych i krppowale za dnia wszelki ruch n; hesterp łatte. Prace te, z du4 tylko ostro źnosci=e mola była jedynie wykonczyc noca. Tak bliska obecnoec' na, okretu wojennego, ktorego &arie charakteryetyczne okres ł ał kalendarz marynarki wojennej, / budowa 1913 rok, wypornomo toni!, 2 wie le pancerne, e 2 deia, ł a po 28o mm., dział a 15a mm., m zał oga ponad 800 łudzi/ by ła mocno niepokojaca. Wprawdzie dnia nas łepnego w godzinach wieczornych okret odp/y/42 wg4b portu" niemniej jednak - jako asekuracja przed ewentualnymi niespodziankami z jeco etrony zasta ło obostrzone pogotowie bojowe za łogi.. Od zmroku do ewitu oko ło 1/3 załogi niezałeznie od normalnej sby wartowniczej zajmowała wraz ze sprzetem ogniewym etanowiske bojowe w terenie.. przez wszystkie neetepne noce ż do ewitu dn. I r. Niezale ż- ni e od tego czynne był y patrole, ronty i podeuchy. Rowocz7eie dział am wojennych. 1 wrzesien ljzielania wojenne rozpoczeii Niemcy na rli eoterplatte dnia , o ewicie o sodz. 4,45. Pancernik "Schl.Holmt." rozpoczei ogie ń z zakretu kenelu przy forcie "Weichseimiind". fodl. kolo 500 mtrif Pierwsze pociski 28 mm. zcinajac wierzcho łki drzew wybuchły u morzu. Rownoczemnie od!trony wschodniej, t.j. od a połączenia Weeterp łatte z terenem Gdanska, 1rzez wyeadko4 w powietrze bramp kolejowa i wyrwy w przyleg łym murze, wtarenely na Weeterpfatte pierwsze fale nacierajacych. Dowodna tego odcinka pow. Pejek Leon kto] prz,ed chwila rozpacza ł / jak Godzien o ewicie/ zc 0 cfac nocna obsad, orientuj a ni"! 2e to napad i rc poozecie`krokow wojennych zarzadzi ł natychmiast wy powra na etanowiska i otwarcie ognia i z ł o żył teiefonj.czny meldunek. 4 ze epichierzy wszystkich budynkcim Y ia - z str. 3, -

6 The Polish Institute and Sikorski Museum - etr. 5 po etronie Neufahrwaeser kilkadziesig niemieckich k.m. otworzyło silny nien na caly teren Westerplatte. Po kilkunastu minutach /ze wzgleli6t.na coraz lepez, widocznc4;c/ otrzyma łem od por. Pajuka drugi meldunek tel., ze nacieraja oddzia ły S.S. i S.A. w sile oko ło 2 kompanii s z pros4 rownoczesnie o po/oenie zapory ogniowej z mozdzierzy na jego przedpo ła.. Dowodca działonu plut. Grabowski - otrzymał rozkaz zaj ę cia stanowiska / rejon elektrowni w poblizu basenu/ i otwarcie ognia na cele ustalone u- przednio planem obrony, W danym wypadku chodzi ło o zniszczenie gniazd broni maszynowej n-pla po drugiej stronie kanaau w spichrzach i budynkach nadbrzeznych poczawezy od "Lotdenamt" w kierunku wschodnim. Mozdzierze z rejonu koszar otworzy ły ogien zaporowy przed stanowiska por. Pajaka. Ogniem ich kierona..rkpt. Dabroweki Fr. -_moj zaetepca. Natarcie niemieckie za ł amało sic. ł'or. Pajak utrzymał twoje stanowiska. Jednak s łaba podoficerskaplacowka nad morzem w pobliz stacji kolejowej veeterplatte nie mogfc usunac zaciecia erkaemu wycofał a sic w kierunku zachodnim na wartownie nr.5. W siad za, nia wtargnely na tym kierunku silniejsze grupy n-pla na g łebokoec okolo250 mtr. zatrzymane ostatecznie ogniem z wartowni nr. 5. ljzialon art. zniszczyl- skutecznie i widocznie kilkadziesiat gniazd k.m. (o gniem nawprost mtr./ 1 niestety po oddaniu 3o kilku strzał ow wypatrzonychl. liolet," został zniszczony ogniem artylerii okretowej Chocia ż uszkodzenie dzia ł- ł a,bylo nieznaczne / do prowadzenia ognia nie mog ło byc ju ż ultte. Obs ługa działa wysz ła cało. 2 wrzeenia 1939r. Ogien pancernika dotychczas nekajacy zosta ł zesrodkowany na wyeuniete stanowiska polowe plutonu por. Pajaka /szer. okolo 180 rntr./. Pox. Pajak zostaje cie żko ranny, kilku szer%rowcow zabitych i rannych, PlAłon wycofuje sie na rozkaz na wartownie nr, 1, Z ta chwil wlanne[linjoebojowdeuetala sie nz linii wartowni? nr. 1 i nr. 5. Dowodztwo odcinka obej- ruje do konces zaetepca por. Pajaka - chor.gryczman. 1/3 terenu zostaje stragona. Z innych kierunkow n-pl prowadzi tylko ogien. Straty w łasne: 4 zabitych /zawiadowca stacji - eierz.rezerwy Nejsarek, kpr, Kbwalczyk, strz, Jez:ewcki, mtrz, Use/ 4 rannych: por. Pajak, kpr.bominiak i Zieba i e;trz, 4aea. Reszta dnia mija bez szcególnych wydarzen. Oko ło godz. 21-szej nastepne /s łabsze/ natarcie n-pla załamuje sic w ogniu k.m. Duch za łogi po tym chrzcie ogniowym doskona/y., Do godzin popo łu5niowych dzien mija bez szceegolnych wydarzen. 0,godz. 17-tej nastepuje silny nalot bombowy nurkowcow i trwaj acy z mał?, przerwa oko/o 3/4 godziny. Celem nalotu byi - przedewkeyetkimbu- -dynek koszar i le ż ce w pobli żu wartownie. W nalocie brał o udział. 47 samolotów / po 25 i 22/. Bomby od 500 kg. w dol - kruszace ł zapelajace. -7 str. 4,- f

7 Mk2 N7.C11 -!itr wrzesnia 1939r, 4 wrzeenia I939r. The Polish Institute and Sikorski Museum Trudno,ezprzeczyc l Z'r był to dla ca łej załogi moment ezczeed1nie krytyczny. Bombardowanie przerwa ł zapadejacy zmrok. Poza zapaleniem kilku kopek siana e czeso ł muchezo podezycia le śnego innych podarow nie wywie- "rano. Natomiast etraty w ludziach i zniszczenia byty dotkliwe. ł tak: zosta ła trafiona i zniszczona dwoma bombi am wartownia Nr.5. Z guzów wydoby ło eie tylko trzech 3reiych. Siedmiu natomillie w tern D-CR obsady plut.petzelt 2 strz. Kita/ i inw. leimzczona acetal -a,garna ' kondygnacja koszar kuchnia ) radiostacja nadawczo-odbiorcza, sied lacznoeci i eygnał izacji j z ponadto inetolacja wodoe4gowa, Odtad w wodo zaopatrywa ł a zał og bardzo ffir.10 wydajna etuzienka -%Lrtezyjoka w piwnicy koszar, Jakowyzyriienie pozoetały tylko konserwy i suchary przyczem ozred tych zapam6w rownie ż ulula zniszczeniu. Z broni uleg ła zupe łnemu zniszczeniu cał a bron maffizynowa i reczna wartowni Nr.5 0 a nadto mozdziee Brandta na otanhwiskach w terenie. Odtad pozosta ły zał odze tylko K.Y.ly i K.B. jako jedyna bro ń, bezposrednic) po nalocie - ze we& -ledu na /jak sic wydawa ło/ bardzo krytyczna sytuacje j zomtery spalone ezyfry, akta tajne i p1an5 umocnien i obrony, Przyznaj r, Ze gdyby do gadziny po nalocie nastopno było natarcie n-pla byłoby mu niewztpliwie przyniosło sukces. Lecz natarci, niemieckie wyszło dopiero o godz. 22-e j,i z łatwesci%. zoista ło odparte przez zreorganizowana juz w 1 1/2 godziny po bombardowaniu obrane,. W nocy w czasie wyetawiania c A.jek kpr.krzak. beee-laoznomoi telefonicznej zomtala odbudowana systemem polowym. Niszczona za, dnia ogniem artylerii odbeeezana by-ta co noc na nowo. Bardzo dotkliwie dal mie odoeuwac brak radiomtacji.t, ktorej po bombardowaniu nie mo żna juz było uruchomi, Ten zupe łny brak -locznoeci g dowodztwem i krajem zwieksza ł miniowali poczucie osamotnienia załogi. 'Jedynie dziecki zapasowi akumuletorow uda ł o Cle asu.dp czasu zlapac zwyk łym aparatem odbiorczym Warezawe 1.,.:dyla to jedyne zrod ło informacji o parodieniu kraju. v iadomoeci krzepiace nie byry, - W nocy i o ewicie te;o dnia zosta ły przez n-pla przeprowadzone dwa natarcie. /Wypady/. Zamiast S.A. i S,S, wszedł tym razem do akcji Baon Podchorazych Marynarki niemieckiejz pancernika "Schl,Holet.". Natarcia zostany odparte. Za dnia wzgledny spokoj. - Charakterystyczny tem, ze pis'oz artylerii pancernika "Schl.Holet." i baterii 88 mm. z Heubude j leeterplatte była od tezo dnia poczawszy ostrzeliwana z morza przez dwa kontrtorpedowce/ z Breen /Brzeziny/ 2 przez bateri ł mozdziezy 210 mm. I przez baterie z Glettkau. Zatem ze wszystkich stron, 5 wrzesnia - W CiRE11 tezo dnia ca ły rejon Weeterplatte a w 1939r. szozegolnoeci jego erodek wraz z komzeraluni by ł kilkakrotnie osotzee ł iwany gwaitoiwnymi nawarami artylerii. Dalb sic ju ż wczoraj odczu ć wybitne zageseczenie i nasilenie ognia artylerii. e etr. 5 -

8 i i (Ci) str. 5-6 wrzesien 1939r. 7 wrzesnia 1 939r. The Polish Institute and Sikorski Museum Po raz pierwezy od czasuoblez:enia ogien art. / TP.C2 stromotorowy ogien ciezkich`mozdziezy/ dosiegnar dol nyoh kondyznacj,i koszar, a w ezczegolnomci ct.z*. wa z towni Nr.6, łorn go punktu obronnego koszar. By ły przy tem straty. Na wartowni Nr.6 ciezko ranny kpr. akomiec. Droch ciezko rannych lezabych na ł ci źkach r : dawnej jadalni /piwnica/ obecnie punkt opatrunkowy, sala operacyjna i szpital rownoczesni. zosta ło zabitych od łamkami przez rozbite okienne zasłony. Zel.-betonowe stropy nad naszymi g łowami dc stały w kilku miejecach przebite. Na przedpolu, juz od dnie, poprzedzziej, stwierdzono,zamiaet oddzia ł ów szturowych m Marynarki Wojennej, oddzia ły *drmacht t u, W nocy dwa silne lutpł wypady n-pla odparte. Te ci 4 bombardowania art. s zczrbily e i tak doso watłe umocnienia Westerplatte i niszczy ły nasz nie liczny sprzet ogniowy. Aczkolwiek straty w ludziach, stoeunku do potezi ognia n-pla byty raczej bardzo niskie, tym nie mniej musiały one mice swój moralny wnlyw na zarog c.s. Na etanowiekach jedne i te same obsady. Odrodcw eciełym znaczeniu tezo elova l być nie m La la Xad3 bowiem punkt n3k,westerplatte znajdowa ł eis w pierwe zet linii bojowe,i/=- e złebokoec trzymanego odcinka pó ł-- wyspu westerplaokiego"nie dochodzi ła do kilometra, a ezereoec do 400 m, przy froncie dooko ła. WyozerpanJe fizyczne, spowodowane ciag łym trwaniem na stanowiskach, jednoetajnym i szczezolnie od 2.9. bardzo nieregularnym odzywianiem /posi łki w nocy/ by/o coraz wiekeze. Trudno mi byle w tych warunkach informowac zo łnierzy o sytuacji w kraju. OzTaniczarem sle do podawania jedynie "krzepiacych" eukcesów polskieo g radia. Zo łnierz nie traci/ wiary w zmianę po/ozenia na lepsze. Zapytywano mnie czeeto kiedy nadejdzie obiecywana pomoc z Pomorza* W danym cwypadku chodzi ło tu o "przemowe" do załogi, jak 9. miał podczas swojej inspekcji p łk:dypl.hoszowsii i l w k łorej solennie obiecywa ł i zapewnia ł, ze "W'rrrn czczo" cały jeden nasz korpus pomaszeruje na Gdanek, czaeie walk etawiało to mnie i wszystkich ofi- CeTOW w bardzo niewygodnej sytuacji wobec szeregowych. -w W ciazu ca łego dnia, p!.._dz oulen na,!kajacy, bs.dz tez silne nawały ozniowe. Pracz artylerii okretowej ł i artylerii "l ądowej" bra ły w ostrzeliwaniu Westerp3atte udział mozdzieze i działka piechoty. W godzinach wieczornych nastapiła ze strony n-pla próba podpalenia lasu na naeszym przedpolu, w celu wyduszenia obsad wartowni nr.1 i 5. Opancerzona drezyna z cystern a zbliza/a sic torem od stacyjki kolejowej Wetterplatte.`Ostreelana oniem Z.M. /amunicja p.panc./ a naetepnie dzdziałkami p-panc. zosta ła na dalekim jemzcze przedpolu rozbitz. a zawartomo- cysterny zapalona. Wielka łuna oewietlida stanowiska n-pla. Zamiary n-pia zostaly zlikwidowane W ciagu nocy trzy silne wypady n-pla zosta ły odparte, - W dniu tym od godz. 4,3o - 7-ej znalazka ais Westerplatte pod huraganowym ogniem art, i mozdziezy o nieepotykanym dotad nate źeniu. Od godz. 7-ej ca3y okien w formie wal4_ ogniówego posuwaeie.od wschodniego przedpola u kierunku zachodnim, a tuz za tym etr. 0-

9 MAZ. qii( - etr. 6-8 The Polish Institute and Sikorski Museum walcem vyruszykb natarcie niemieckie. Oddzia ły piechoty z działkami piechoty i miotaczami p łomieni. Czo'łOwe grgpy nacierajacych zdo ł ały ju ż dojso na odiegioec rzutu granatem do naszej linii oporu. Natarcie nalezała) za wazeika ceno odeprzec. Do warki z bliska nie byao bowiem sil- i erodkjw. Po godzinie zmagafl natarcie niemieekie ostatecznie sie za łamało. Szczerby w obronie by ły jednak znaczne. Wartownia Nr.2 zburzona, a zekoga przysypana ruzami, czemciowo ranna wygrzeba ła wie z ruin pa wa łce.' Nie moa eie jednak wycofao do koszar, odgrodzona ogniem niemieckich K.M. z odlegloeci 200 m& = mueiaa-a pozamtac tuz nard kanarlem. Wartownia Nr.3. przechylona na bok, jak krzywo pottawlone pude łkoapałek. dartownia Nr.4 rowniez silnie uezkodzona. Amunicja na wyczerpaniu. Ranni, z braku najniezbedniejszych erodkow, leczniczych bez nale żytej opieki. Zupe łna bier noe8 i bezeilnoec na coraz to silniejszy ogien art. i mozdziey, na ktory, nie by ło od 5-c łu dni czerw odpow ł adac. W tych warunkach i wobec znanego mi czeeciowo polania kraju, zdwbydowa łem ale na kapitulacje. O decyzji zawiadomiłem oficerow i ezeregowych o Pdleciiew wywiecie biała flaga, w namtepotwie czego, o- gie ń ze strony n-pia po p ga- wnym czacie uetał. Obeada pozycji ecianieta zoeta ła do koszar. Tu po raz pierwezy zaznajomi ł em cal zał owexpołoenie4ar kraju i naezem. Podziekowa ł em wszy4tkim za spełnienie obowiazku. Modlitwa za poleg łych i pioeenk. "Spij Kolego" zakonczyly t tragiczna ceremonie. Treral0 to do aodziny 10-tej. a c Przekazujac tymczaeowo dowcs.d.ztwo memu zamtepcy udałem cle z konieoznosci oeobiscie wraz ze et.ogn. Piotrowskim na linie niemieckie celem omowienia z kompetentnym dowodoa kapitulacji. Mimo, i2 wystepowa/gm w charakterze parlamentarza, zosta ł em mimo moich protesttdw zrewidowany przez młodego niemieckiego oficera, przy czym zabrano mi moja legitymacje oficerska i V.M. Z duzym reepektem zoetał-em dopiero potrałtowany przez Da.ce natarcia pian. Henke - d-ce "Pionier-Lehr- Batan1on 4-Deesat-Roedau", ktory mnie doprowadzi ł- do d-cy całosoi gen. berhardta. Po zg łoszeniu mu msza celu mego przybycia otrzyma łem od niego a naetepnie od d-cy "Schl.Ho łet." KomandoraWenigerta gratulacje i uznanie od przeciwnika z powodu Wasiaxp łattle obrony Weeterpiatte l a jako dovod tego uznania ee strony niemieckiego d-twa wreczyl mi w 1/2 godz. pozniej moj szabla " z prawem hoezenia jej w niewoli, zatwierdzonym nastepnie przez O.K,W. W miedzyczaeie, zaioga pod d-twem kpt.dabrowekiego opueciu na zarzadzenie Niemcon, teren Weeterpiatte l a ranni zoetali przewiezieni do ezpital.a. Mnie jeszcze polecono przekazac teren deeterpiatte epecjalnej komisji wojskowej pod przewodnictwem ppra. Henke. W godzinach popo łudniowych podstawipno w pewnej odlegioeci autobusy, ktorymi juk jako jency mienemy odjechac do Gdaneka. W chwili gdy za łoga. z oficerami na czele ruezał a z miejeca, pad łe komenda: "Achtung" i biwakujace wokoio oddzia ły rojmka i marynarki oddały nam przez przyjecieflpostawy zasadniczej "honory wojskowe. Nas oficerowi umieezczono w Hotelu Centralnym obok etr. 7 -

10 The Polish Institute and Sikorski Museum MAQ. A.11 4/ i ł - str. 7 9 dworca, szura : owych nz forcie "Biechofeberw", ekci na dalez niewole zoetzliemy dr.l R szerevalui przewiezieni do "Stala F w Stablak /Polizon wojekowy pod Xrolewcem/. I. 4941~4-e4L 4N ,P /-/ Henryk siachareki major i dowodca Oeeterp ł atte

11 Uzupe ł nienie do przebisp. dzialan na Westerplatte 10 The Polish Institute and Sikorski Museum Z praey niemieckiej jak rownie.:z z razmow z oficerami niemieckimi, tu ż po wzieciu nap do niewoli, jak tej czesciowo z w łasnej ob- Podczes walk - maina usta lic nastepujace fa.kty. I. W pierwszej fazie walki o zdobycie 4esterplatte pokusi ły sie raczej czynniki,- danekie rzucajac do akcji formacje paramilitarne - miejscowe jak ;3.2., B,Jk. i czeeciowo policj!. Gdy eie to nie powiodlb, weszo do kcji komranit-szturmowlk-zakogi pancernika "Zchl.Kolet." Po dwukrotnych bezskutecznych natarciach widzialo,sic dowództwo niemieckie zmuezqke spr?wadzic droz;a powietrzn z Zrolewca "Pionier- LehrbataillonWessett-Rosslau". /Dowodca Oberstleutnant Henke/. W/ zrodel niemieckich w natarciu w dniu 7,1X,39r. wzie ły udział pod d--twem wspomnianego podpu łkownika: Kompania Pionierów, kompania szturmowa marynarki w'ojennej, pluton lekkich dzie ł ek piechoty, pluton dział ek p.panc., ko:ipania policji "Landespolizei-Llegiments I.", oddział miotaczy.o łomieni. U. Przed bombardownim ecterplatte w dniu 2,n.39., w ł adze niemieckie przeprorpdzi ły w mocy dnia l/2 IX. ewakuacj przedmicscia reukfahrwasser i wsi Wislaujecie - razem pod komenda Zreis1eitera Koller Y. a. W bombardowaniu rzielo udzia2. 47 samolotow. Jedna z 500 kl. /procz teollikilka mniejszych/ trafika w E19.. koszary. Ostatni strop nad piwnica mimo to wytrzyma ł-, co po kapitulacji wzbudzi ło podziw u oficera yk niemieckich dla tej budowli. Woble obrane umoziiwialy wlanie tylko koszary i unocniona.vartownig w ozem zaroza ich konstruktora e.p. mjr,in ż. Kruszewskiego - szefa fortyfikacji d-twe floty. Miedzy innymi tej w/asnic konstrukcji fortyfikacji Wes łerplatte na ł ey zawdzieczrc tak stosunkowo sake straty w ludziach. Fo rozpoczeciu dzia łam wojennych niemieckie popr ą- wienia pola oystrzalu pancerikowi, spali ło znajduj ące ric tu ż przy Westerpiette warsztaty Rady tortu z bardzo koeztownymi urzadzsniami. W iluet=jach niemieckich z-tego czasu nazywa sie to upazar Westei"- platte" IV. Straty wlaene w zabitych i rannych nie przekroczy ły liczby 30-tu, Uwzzam to za szczegglna laske Opatrznosci wobec potegi ognia niemieckiego. strata* obliczne raczej ostro żnie z moimi oficerami-- --na oko ło 1,000. Doeó dokładnie wiadome s straty niemieckie z 1-go natarcia /1.1X.39./ bo po dane przez niemców, ą. wynosi/y one zabityq,,_ rannych, Wiadoma nam byli. liczba ranrych marynarzy /144/.7F cyfry by ły dla nam danymi orientacyjnymi na których opieraliemy nisze obliczenia /l3 natarc szturmow i,wypad6w niemieckich/, cala pewnoscia ustaliiimmy,e przyznali to i.daind niemcy, że duża casco ich strat pochodzi od ich wasnego ognia broni maezynow z -ra ke:'r-la:luł spichrze ekad ostrzeliwali las nie widzac linii bojowej. Niemcy te etraty up4czywieprzypisywali _ naszym "BaumechUtzen",kto 7, 0 rych natur alnie nie by ł a. Xfirt-44-L44-(07. ił 1E4'444 9-e-' k, Ydik.A.; j 45, 44.,.~ -.4 p`i..-~y e-r or ow (4 : V. Po wziciu nas do niewoli d.awiedziaem sic na policji nie.flieckieli. o akcji Poczty Polskiej w GdP.neku. W bazie pod Królewcem spotka ł em jedneqo z naszych inspektorr pe łnych /nazwiska nie pamietam/ z Gdaneka, który ppdar mi kilka szczezo łow z tej walki. Poczta broni ł a sic od switu do wieczora dnia 1.1X.:39, Zosta ła zdobyta po rozbiciu budynkowi przez artylerie z czalwow i przez podpalenie p4 budynku ropa. W/z tej ź e ret r~~. toga

12 The Polish Institute and Sikorski Museum j lacji sp ł onęł o w ogniu 13-tu pfacownikow i urzednikow ju ż przewa żnie rannych, wraz z zasterca D-ra koczty. Z wzietych ywcem do niewoli 32-ch pocztowcow l po skatowani ich rozstrakano 28--:piu jako nie-kombatantow. W kilka dni pdzniej zgoniono w gromady Zony i dzieci pocztowcw, 7 zamieszlćaych głównie w koszarach w nufahrwaseeri. Nastepnie oddzielono dzieci pocztowcow od ich matek i zgromadzonym ad hoc dzieciom niemieckim kazano obrzuci ć polskie dzieci kamieniami, Dwoje z nich zasta ł o zabitych. Tyle mdj informator powiedzia ł mi o Poczcie Polskiej w Gdansku. Dla zdobycia Westerplatte byla utworzona t.zw. Gruppe Zberhardt 4 pod d-twem gen. berhartdea /pozniejmzezo d-cy gdanskiej dywizji piechoty/. W skł ad tej grupy wchodzi ły formacje S r S. i S.A., gdanska policja / ł pulki, Ikon Pionierow i pancernik Schl..Ho ł et.", ktorych kolejno poszczeolne czesci mkierowywane by ły do akcji. D-ca pan.pernika "Sc'hl.Holst. 11 był "Kapitan zur EeeoWeniger /zgina ł potem w 'anale Angielskim/. VII. W posiadaniu moim była dosc liczna niemiecka literatura - sia żki, gazety, sprawozdania, biuletyny, komunikaty/. Niestety wiekszosc tych Materiakow straci łem w czasie koszmarnego marszu przez Niemcy pó łnocne z Groesbornu do Schwerinla. Zródla te mam jednak wynotowane dccc szczegokowo. Je żeli sic znajdkiedys w bardziej sprzyjaj acych warunkach, nosze elo z myela szerszego opracowania obrony Westerplatte i wydania w fora broszur r. Suchgre ici fi enryk mjr. e.,..7..o,)11,_ y ',J29

13 .g fq, ci i gp zł sc. listy oficerow i szerezowych z zalowl Westerplatte z r odtworzona z pozosta ł ych notatek i z pamieci. 12 L.p.Stopiea Funkcja li.t2_j e r 2 kpt. Nazwisko i imie rrtij'e,w4jt Sucharski Henryk 2- ca. 3 r 9- '!. 4 ppbr, deal 0474voi Dabrouski Franciszek Grodecki Stefan KroJjiels -kl: Zbiniet 0 Blizeze dane do chwili obc- U W ;;-; cnej. Ar-4,L; cłitir-da Cy ,7, _ 47, ,. The Polish Institute and Sikorski Museum 5 chor. deal /4-4 e chor. " ł k' Feliza 7 chor. g Szerczuk _...] 8 por, t 44 Mi., 7- l''.,,jq.k Leon Gryczman 9 S ł aby ILieczysIzirr lok, g t i ł O, mt, Piotroreki Stefan -- 7J, I dile a-47. p RCes in kl rr Kazimierz 4/17 1.-~44,40-"Lng4 -e 2 rez. 12 Topororicz Franciez.,9k ir71,4> tl, rez. P3'f ' 1~ -- Iż P2--Wi""g11.9 C-9 2/ 13 st.sie- Krzszenki e Jan P-i-b4014-p 2,-, ;(-t37 n-gr.n.c't.17 lt441-it,v, ł rz.rez. 14 mi e rz, :+lf w/ Najsarek Ła ---7-ely1149 re z. 15 t3ietz, Ziomek 1?",-L4C-41.1~1.7t t4rzą rrz,. 0LPri ~, 16 plut. o4d-,(.4.zia.«lopatniuk Jozef l 7 plut., o/j7,(474, 1S. plut» u07 GrabowzIki 19 plut. - r.? 20 plut. 21.plut.. 22 plut. 9"4-4-4 rez.. 23 plut. 24 plut. 25 plut, 26 pl u t. rez. -Alt~n 27 mat, 0-4Z,._ 28 m w, t 1114'7: 01244Aly 1C4/n7 Petzelt Adolf BudAtr Piotr Raskret Maj.dziarz Fra nciszek Gawlicki Bieniaez Jozef Soboi JRZy Jan 7") Blukis Michał Bartozek s RW_elski Be2mard ry t,,,-, -, s-wi ; ca-n-z.v d.,k V4-57k2, 4.15-r, L 145P.ir. j , br-4'44714~ ce,,,,7 /27.X., 2.1# 2 p 47,47: -M. p- &i i:~ 7 k-er-wa7 Z 11-? -:74 -- lr 2 y el. p 2,t // P - or.f_ )04 4

14 p.stopien Funkcja eb Nzwisko i Blizszs c.u.ne dc; chwili Uwaga obecnej 29 mat kpr c4«./i7. Szdowski Grtódzineki adi - 31 kpr. 1'eje prup Zrebski ff,;nacy rez., 32 pt..1544"...< Splarski Edzund rez 33. kpr. SzPrlewski 34 kpr. Chrtól 35. kpr. Goryl 36 kpr. Łukowski 37 kpr, Kcra1czyk ' 3P kpr. KrzP.k 39 kpr. Kochan 4,'"; kpr. Łakomiec 41+14' dr-pl. 7 4"4"'".4'144' r. E 7-.4.,-7 2 /2i...i, 4,-7, a /x - 2 wp- cyg- The Polish Institute and Sikorski Museum 41 kpr. Dominiak ra-,s-rs7 42 kpr. Ziemba 43 e t. >ft. Zdunkiewicz e trz. / " A4 strz. Maj. ak rez. 45 etrz.. Januszkowski njzy rez.,, -7~74 46 strz -Uss 6./4 47. strz, J ę giid(ski 48 strz. Kita 49 mtrz, Osriecimski 50 et.rz. nio ł ek ,-z, Sz edoreki sz k-m.7~k 2 2 /- r3 kpy- ks: r-4~1)0k : '

15 , ''ł;.4.4.t, dees Zijtfir;. 1-14W, 015-«,44,i1. z-./14,eci f/7d.~ 14.-s.Ł47 mj r. 424, Ar 7 jirrł (e-04, 3. i -f" Dec 17-t L-4; n.,:;/ y, - t/ (X L-414 ote-s"jut os -~ o," - den, Ą-1 0/4-% 1:19/74-<-,77&4 7~ «r 11-4.c. 1-1 Ie_4444. L ILL4, x 4-PC4P '44 A.-"4- IOZ-gt Int its-v01-7l--->ąkic,4' t 741 4/: irri. 4-4L 04-)24 44C- zs-7 L ą 4$.4.7 # k". /fr ;-i-r«,.2 The Polish Institute and Sikorski Museum,-. ~1 %. -Łąk. 7 _ -2' !;; ; (C.* G e :i LŻ "or-r- 4? ~ e-4:4 ż ril AIŹ _ć <-9 ZrZ1 iu a9" ł-i

16 The Polish Institute and Sikorski Museum 1--1NLN.T. qii(j) kpe~ 3Vetil,./c«41' 17(f.Ł044-4_,

17 The Polish Institute and Sikorski Museum Prz*biog nk Wseterp4atte / Gdanak / od 1 do 7 wrzesnia ł 3 :y rtiku i4eaterpla wynosi ła: 6 of,o,..ow / w tem 1 ł karz!, 174 szer!:;.wzyc ł 42 przoownikow cywilnych ~dnionych stin ilu ;e13. torp1,41..7.,s i oi ottutni przsw znie r,odofic rowie i zlnierze resrwy/. Pkzem zai*ga -gynoalia J.udzi uo13.0 Uzbrojenie. skl.a.i uzbrojeili,4 'JCIIOCIZi ł,;! I Jzisł lo ir" mozduierz ku. Bi m4., 2, 31 mm,, 1 cm, T, :&, 3Z1, 11 rk.4,, 3 3, ] 15,.1.A:ś Ks% 40.0i2tcletov i po ł o stuke -uroui, z J.,0zu 2=ay2h..ve.;!epnych i obronnych, he łmy i uawri -9 1/4 by ł y Ziłko nk etan po.. z.o jory zaloi tp J s ).3 1zLzxg, WC/ Uzupe ł nienie unelmow i,xkz4k ci ś pranego qtanu ob- UkQ łu rawxj.icn, 1.o11ny.L.z,iaterialOw wybdohoyon do przel-;rovh4u2.- niz. z;,...i?.zczen, kilkaset aapajl.niuw 1 4b.t; JJ awty~kiqh I wszdzierzy m, wrszcie.sorkowi opatrunkowy" łekartew i icempie zhi ł%%iuzu,y,jh ar as cizi A:olowych zo~.4o 314k. przed Y.ojna przylap Ąne i ikliskowanie przez poiiqja itt,ttylfi z ciworoow w poblizu esterplatts, Teren i umoc.nie- Qno..raktery;-Ayka t3 enu 4esterplatte podana jest dccc z"ia ł 15444iloo olucozggui~ w lellonie nr., 14Z Ydec - tu ja pomine,.jmocnienik sklbdly sie z ojaktal. L.ta lych jak: ko!.,zary za łogi lich dolna kone,.ygnz,_cja - parter - piwnica/ plut 6 budyneozkow dooko ła kozar w od,- ikwfior,ci od 1;JO mtr, mkjacych z zewnatrz cr,zrakter bkdz wrtowni f badz tez buynkor o C'eki 102.:0 darozych - w dolnej kondygnacji przystoowknych do o- brony o sc ł ankch opornycn na pociski artylerylskie ;hk.1414o i 1:4611to kalibru, To stanowi ł o wlasciws jadro obrony eteiplatte, ze wszystkich kierunkow w o- kolo, CADici,y je by ł y polaczone miedzy aoba podziemnym kablem telefonicznym, Eiczilenit od tej sieci po ł a,- ozen by ła zainstalc~uk optyoznz i dztiskowoot, J 4i,)L0 4itc pole~ miedzy poszcztmolnymi objektaffi ł Sito t.z był a prkdam t.zw, zainstelonej r piwnicy kogla x - psd2or,j motorem ropnym, ze!liegu daloszy 'ez,lerplatte miał a laczuobc nazewroatrz a,omock radiostacji nadawcam odbiorcej zainstalowanej /-upiww koszarach,., wizbikcach J.atnich 1;-.= roku t..n esteraiatis zosta ł wzmocniony ulocnieniami polowymi, g ł ownie na 4.1ajU,,u;zlej p -.J.kl,;.puUckbnyt;;h.k.4tun -k.kh x.:arb n -plat t j, od strony wschodniej - polaczeni Udowe a ud s.i4roky kknplmmi wjazdowym na«przecie urzedu pi łotoe /filotzenamt /, i a umo011 ł enia te k, trkeloauk:.e, ztanowit,15.a. dla broni maszynowej 1 ioz-aerzy e stanowiska działa, stanowiska (,,erwa.e,y214, 4 '..aukkikowo, zasieki z drutu kolosastsia /p ł oty, potykkezei i wreszcie zapory z drzewa, 1

18 hi\q. R1.6 :410patrzenie w eywri,jsc i woda, - str 2 - Zaeety zywnosciowe / konserwy, suchary i artpewieze/ był y w i ł osci wystarczajacej na wyzyeienie zał ogi w przeciagu 4-ch tygodni. W koszarach by ł e kuchnia stae ia, w terenie zas zainstalowana by ł a prowizoryczna piekarnia, Wody doeterczalo kilka studzi«arteeyj ich z filtremi. The Polish Institute and Sikorski Museum czyta niemieckie- enla ;4'5 sierpnia o esadz, 9 3o zawinal do portu gdan go okretu wojeenego, skiego pod pozorem wizyty kurtuazyjnej w Gdaneku niemiecki okret wojenny " bchleswig-ho łstein" nienschiff Kedetenechulschiff/. nie wplywajao wgiab portu zatrzymał ele on przy lewym brzeeu kenelu portowego ł eeurahrweeeer/ naprzeciw wartowni nr.2, za tem.kilkadzieeiat zaledwie metrow od Veeeterplatte. e swych nadbudowek, e szczegoinie z wilka i masztow miał un sos konały wgiad na wolny od zadrzewienia rejon koszar i umocnien stał ych wiencem je otaczajacych,,ebecnoec jego w duzym stopniu utrudnia ł a, lub wrecz uniewozi łvdaia eykonczenie robot okoł o umocnien eolowych i kreeowe ła za dnia wszelki ruch na "esterpiette. Praca te, z duta tylko ostroenoecia mcia by ło jeaynie wykonczyc nosa. 'eek bliska obecnosc na, okretu wojennego, ktorego dane charakterystyczne okre sial kalendarz marynarki wojennej, / budowa 1913 rok, eyornoec 13.60Q 'bonn, 2 eeeze pance~ a W dniala po :aeo me 3.0 dział a ibo rama., zeioea ;gonad 80.) łudzi/ byle. mocno niepokojaca Wpraedzie dnia nasteeneee e.eeeinech eieczornych okret oep łynal eełab portu, niemniej jednak - jako asekuracje przed ewentualnymi niempodziankatei z jego strony zosta ło oboetrzene eoeotowie bojoe* zaio4, Od zmroku do switu okolo lig zelog ł niezaleznie od noieealnej sluzby wertowniczej eejmowala wraz ze spezetem ogni0- eym eeenowiska bojo w 'Uir&n/e e.* pr2-, ez wzystkie r~tepne noce,- 2; do Elitu dn, r, Niaaaleani* id teo czynne by ły patrole, ronty i podebechy, tozeoczecie dzialan wojennych, ł ereeeien Dzielenia wojenne rozpaczali Niemcy na "esterpł atte dnia 1,9,39, o swicis o godz. 4,45, Pancernik "ch3..liolet. 4 rozpoczal oeien z zakretu kana łu przy forcie weeichee ł mtinde", ped, okolo 500 mtr,/ elerwsze peciski 280 mm, zcinajac wierzcholki drzew wybuchły w morzu, Pownoczesnie od strony wschod- niej * t.j. od ladoenee nolaczenia eee ł ereiette e terenem (Mazaka, przez wysadzona w powietrze brama kolejowa i wyrwy w przyleg ł ym murze, t, e nely na eee eterp ł atte pierwsze fale nacierajacyuh. Dowodca teeo odeinka por. Pejak Leon, ktory przed chwila rozeocza ł / jak sadzim0 seecie/ eceegac nocna obsade, orientujac siar ze to napad i rozpeceecie krokow wojennych - earzadzii netychmiastowy powrot na etanowiska i otwarcie ognia i zlozyl telefoniczny meldunek. tym samym czasie ze spiobierzy wszystkich bueynkow nad kanale - str, 3, -

19 The Polish Institute and Sikorski Museum r1nlwu,q1n1) ; OP'..,;n u4'4 ILit r?"4t,. ł t,t. Y"' Lti'-'4'1 '*t to k,b4-4 tt., tk. k tl,gsfg,,..,..4.3,..it3..&414,..kikh'i S.'1,, ' - :., v.1 0r4 ' 3 erzesnia 19:')9r. str. 3,, po stronie Neufahraaseer kilkadaesiat niemieckich k,m, otworzy ł o silny ogien na cały teren westerplatte, kilkunastu minutach /ze wzldednu na coraz lepsza widooznosc/ otrzyma ł em od por, i-'ajaka drugi meldunek tel., ze nacieraja oddał ały i w sile okolo Kompanii 9 z?rosna rownoozesoie o po ł ozenie zapory ogniowej z mozcizierzy na jego przedpoł a. -o;owodea dział onu p łat, i raba wski - otrzyzał rozkaz zajeo ł a stanowiska / rejon elektrowni w pobli u basenu/ 1 otwarcie uda na cele ust łone 11 przednio pianem obrony, w danym wypadku chodzi ł o o zniszczenie gniazd broni maszynowej n-p ł a po drugiej stronie kana łu e spichrzach i budynkach nadbrzeonych ooczawszy od wi,otzenamt" w kierunku wschodnim, 18 zdzierze z rejonu koszar otworzy ł y o;ien,aoorowy przed stanowiska ior. Pajetka, OgnierL ich kierował kpt, Dabrowski Fr. - woj zastepca, Watarcie niemiecki* za ł amał o sie, 4 or, Pajuk utrzyma ł swoje stanowiska. Jednak s ł aba oodoficerska p łacowk Ć nad morzem w poblizu stacji kolejowej "esterniatte nie mogac usunac 7.aciecia erkaemu wycofał a asie w kierunku zachodnim na wartownie nr,5, W siad za nia wtrrgnely na tym kierunku silniejsze grupy n-p ł a na giebokoso okoio250 mtr, zatrzvnans ostateczni«ogniem z wartowni nr, 5. ljzialon art, zniszczy ł skutecznie i oldocznie ki ł kao, zieglia ł ;?,-niazd k on, /oniem nav:prost u mtr,l i niestety po oddaniu ;,')o kilku straai«wypatrzonych ł,%lst," został zniszczony ogniem artylerii kratowej. Ohociaz uszkodzenie dział a było nieznaczne do prowadzenia ognia nie mog ł o byc juz uzyte, t belur,a działa wysz ł a cale. kt. 1 Ogien pancernika dotychczas neka.ja_cy zosta ł seerodkowany na wyeuniete stanowiska polowe plutonu por, lajaka /szor, oxolo 180 mtr,/, For, Pajak zos;.01 staje ciezko ranny i kilku szeregowcow zabitych i rana+ nych, Pluton wycofuje sie na rozkaz na wartownie nr, 1,, U ta chwila w ł asne iinje bojowe usta ła sie na linii wartowni nr, 1 i nr, 5, Dowodztwo odcinka obaj. muje az do konca zaetepca por. Pajaka chor,oryczman, 1/3 terenu zostaje straoona. Z innych kisrunkow n-pl prowadzi tylko ogien. Straty w ł asne: 4 zabitych /zawiadowca sierz,re7.srwy hejsa- rek kpr, Kowalczyk, ostrz. Jezewski i stali, Usst 4 rannych: por, PPjak i kor,dominiak i :ieba. i Strz, lata. Reezta dnia mija bez szcego łnych wydarzez. ukoi godz, 21-szej nastepne /s łabsze/ natarcie n-p ł a z;uamuje sic w ogniu.k,m, Duch zał ogi po tym chrzcie ogniowym doskonaly. - Do godzin popo łudniowych dzien -odia in,>z, 32elle.m go ł nych wydarzen a 0 godz. I7-tej nkstepuje silny nar lot bombowy nurkowcow i trwajacy z mała przerwa oko ł o 3/4 godziny, celem nalotu by ł przedewszystkim budynek koszar i lezace w poblizu wartownie, nalocie brał o udział 47 samo ł otow / po 25 i 22/, Bomby od 500 kg. w doi - kruszace i zapał ajace. - e tr, )6 tk_to: 4i sr. li,-

20 C) The Polish Institute and Sikorski Museum 19 Trwino z:, 1)rz*ezyc, -.:.- by ł to ti1i; c.:4-1rj z.4:1 wderit e-zoz,oird kry.lycy, 2rz.rrw.), o_kj<:y zhirox, z;..-"leni, II' znak i Gza". eol zę uc.:heo sywo. 7 nu, i?u,j.zczarilu by ł y ł t4,.;: i 4,ru ty l ico!ot '13.,,orn& kondykuk kotzr e i,:t;_w,j41 n;,irikt- 4q.141It'l ezo-odbiorczk i 1 :cznofjci i 3, ; r1.1: c;:i 0 wyrizcito 1i1ejZ wodociu;i e l,aa 1:: w T,ow, bkrdzo m4, io s yc}a,?az ł u 4.5tudzielika ,01 piw1-11.cy kozar. pt)zw;14 tyiko ;to-ift" 1.1k I. Y-y I auobts.ry i,.:1-zyc:,:r,', c:249.e t.y(:.h z;ipy.!, ow rowni-z ui..-i:...t.''' ;' 4' r. 1.0S\ 114, :11i.leZni 111, " 1.rol'A. u ł ej., " zu'..)einettiu..:1, cwjz,o bron wut9zym)yi,, i.czna wk.rlawni lir4,.._ ;.Ltdto ziog. /P- 4,P ol v kt4,1w 4,_ k,zg : -:.ri:;_ndt n:,!,..itilovi k ach v t..!x-ni", Odtuti po żostly z ,,T.., 1.QC4Zb tylko '',..:_,,,'y i ',/ k-9 j.,,,lyr.:. bron. :enosytd- bv: 4" _... Y nio w ua ł ocie - ze,..,;. --1"1u IJ...: fiok sil wyd ł o/ b.,.r- A..,, -1,-4-..«,. 7.,,...- g".%.,,,e; g z uzo k:. rytyczn -,,.k.l cje o z3 4!tu.iy..lon ft -yfry, wktz.'.g2,p_o tjne i pl.kny uwoc.iorn i obro/ly, 'z.zyzilkja, ze..rlyby 0 Li4-.1 kk /11)t U-,.(),odz ł ny po /1.1.ocit litkpi ło by ł o D.uti, rcie 11-1u był oby tau ni pr2ynio!qo.,;1.1kce, 1.4ez luzt»r- 1 wor 10:-.0d M4-4," I Ci. ni*..:;;ieckie. fry10 uo2icru o,,,m.lz ep i- :;-11 * i :: i.:t..- l_v 0L,c(u-`14 tb>4iti ucluii. zon ł.. ł u oddkrte ;rz1dz zzeor L,i, ni:::ot -unk juz Y, 1 1/2, t i,wi..a ny po.b o.:;:bkrdovlniu ozune, b.! (,4P-.. -P.-4- cjil) ; 11,3 {;V 1 '. 02ile wystwill: ezujek z;inf, 1.- r.j -.2.k, ,c 1. 2.;., cz w.:.5ci te ł efonicz?.if: j zoc t.-r5P' odbwio /14!:y-: te-, :.:::: i,:ol.cyffl i, 41 i32c2.krz:5- clk1i,.. o. ni,..-i -:11,y..ieril od..rz-..,,, u, - : k_w'f'''.' -.. n= : y1:. co w.',)c r., ri..,=y:;), :-:', ł't3zq dotkj,-).','.j..- t'w'! c.s \ ( i, c,....._ t- "ł.? 1" Oidegli" :,:if_., bzkk rkdijt$trwej ł or!,!j 1)0 ymkm,.0 1:.Jv..,iu.:Ii.:: iioznk _,.. uje-.,....yy ło uu.,:oi ł o. IND z...y :in O r.k 1,k.c2.1.1u oi u ::,ckz- o,,z.11'15 --,:u i kr y :, zvi-!.421 ::=.i:-- :, -31.i K.u:'.ucie 0.!tT31en1 uriul...or;4# ud ł o! C2XL zwykiy:4 odbiorczym ł o 1() zu zrozi ł o '411forwocji o pol)ze.- niu - do41c1 krzepoe 1i by ły,) wwy ł 1) wiyicic: nkauicia, iwyp;kdy:,,, 1 wsztd ł ł yti r. f:3 12;Lon ki alemitc i i);(1-1rnikk ":::, (;h1p!-io1 t. n ',.ontki=1y u4urte, uni&.!, p.03 4, C.Iiicterystyczny ł e1;1 procz crrtyrii P 4; 111" carnikk ":, chi s hoit," z 'eubuti;',, e- ~,)1ktte by ł od te,..) unik i3ocr ky-zy ost)'ze ł na z tor.2k pr2 ez kontrtor>a0owce z ibrzziyi, przez b.;lterie 4ozziezy ;J10 mffl o ł przez bi4eyle z jł kitt- ;f; 7;.%zys., t;cick titxon., krotz;i, Śvl7 d.0 tje.o ca ł y ri,!jon 1a Ęttr41te, i. W j#,c1 wra.z z koinznixwl, ;:y1 ki ł kk-,w1townyi TIUNkikMi juz OC!CWLIC fhl.tne»g2flme-ii:it_ i ;1 $r

21 2 z 5 wrzecion 1939r,..11. \tu s The Polish Institute and Sikorski Museum Po raz pierwszy od czasu blezenia ogien art. /a raczej stromotorowy ogien ciazkich mozdziezy/ dosiegnal dolnych kondygnacji koszar, a w szczeolnosci t,zw, wartowni Nri.6, glownego punktu obronnego kocza'', By ły przy tam straty. Na wartowni Mr.6 ł ezko ranny kpr. komieo. Dwoch ciezko rannych lezacych na lotkach w dawnej jadalni /piwnica/ obecni* punkt opatrunkowy, sala operacyjna i ezpital rownoczeenie, został o zabitych od ł amkami przez rozbito okienne zas ł ony. Zel.-batonowe stropy nad naszymi gł owami dostały w kilku miejscach przebite, Na przedpolu juz od dnia poprzedniego, etziardzono,zamiast oddzialow szturmowych karynarki Wojennej, oddzia ły Odrmachtiu 9 W nocy dwa silne aelałaxedpazia wypady n-pla odparte, Te ciagle bombardowania art, ezczerbily i tak dose watle umacniania Westerplatte i niezczyly naez ni. liczny eprzet ogniowy. Aczkolwiek straty w ludziach, w stosunku do potegi ognia n-pla by ł y raczej bardzo niskie, tym nie mniej musia ły one mity swoj moralny wp ływ na zał oga. Ba stanowiskach jedne i te same obsady. Odwodow w soislym znaczeniu tego elewa, byc nie moglo, gazdy bowiem punkt na Weetorplatte znajdowa ł ais w pierwszej linii bojowej - ze glebokose trzymanego odcinka polwyepu westerplackiego nie dochodzi ła do kilometra, a szerefosc do 400 m. przy froncie 3orolco ła, Wyczerpanie fizyczne, spowodowane ciaglym trwaniem na stanowiskach, jednostajnym i ezczego łnia od 2.9. bardzo nieregularnym odzywianiem /posi łki w nocy/ bylo coraz wieksze. Trudno mi bylo w tych warunkach informowac zo łnierzy o sytuacji w kraju. Ograniczałem sic do podawania jedynie "krzepiacych" sukeeeow polskiego radia, Zolniarz nie tracił wiary w zmianie polozenia na lepsze» Zapytywano mnie czeeto kiedy nadejdzie obiecywana pomoc z Pomorza, W danym wypadku chodzi ł o tu o przemowo" do zał ogi, jaka mial podczas swojej inspekcji plk.dypl.hoszowaki, 'w ktorej solennie obiecywa ł i zapotniał., as "w razie czego" cały jeden naaz korpus pomaszeruje na Gdanek. W czasealk stawia ło to mnie i wszystkich ofi- Qeme_ w bardzo illowyodnai sytuacji wobec szeregowych. - W ciagu «lego dnia, badz ogien nekajzcy, bada tez silne nawał y ogniowe. Procz artylerii kratowej i i artylerii "ladowsj" bra ły w ostrzeliwaniu Westerplatte udział mozdzieze i dzia ł ka piechoty. i godzinach wieczornych naetapila ze strony n-pla proba podpalenia lasu na naszym przedpolu, w celu wyduszenia obead wartowni nr.1 i 5. Opancerzona drezyna z cysterna zb ł izał a eis torem od stacyjki kolejowej Wgeterplatte. Ostrzelana ogniem X.ki, /amunicja p.panc./ a nas topnie dzia łkami p-panno. została na dalekim jeszcze przedpolu rozbita, a zawartosc cysterny zapalona. 4ielka luna oewietlila stanowiska n-pla. Zamiary n-pla zosta ł y zlikwidowane. W ciagu nocy trzy silne wypady n-pla zomtaly odparte. 7 wrzeenia - W dniu tym od godz. 4,3o - 7-ej znalaz ł a sio 1939r, Weaterplatte pod huraganowym ogniem ort. i, ztozdziezy o niespotykanym dotad natezeniu.: Od godz, '-ej ca ł y ogien w formie walca ogniowego posuwał ais od wschoohniego przedpola w kierunku zechodnim, a tuz za tym ritztał, lei't o k. s t x' 6 ' ) v i - -ree4.4. 3~-4(#-C.t.i. 1,. -, i 4.4-, 25- = _ ko[5,:ic. 54

22 The Polish Institute and Sikorski Museum kr471 id ". 't..(pq* vk x t ci tul, I ;; Ig V4'.00 y r,.sks ist c`" 44`h& oe>, 11,09' kl Ąck,' 14,.# of 11 5?-1 f51- - str. 6 - walcem wyrunzyle netercie nieeicukie. Oddziele5piechoty z dzeulkkmi piechoty i mioteczami plomieni.e) Czoł o- we grupy naceerejacych zdoiely juz dojsc uw odieeloec rzutu erknktee do naszej linii oporu. Natarcie nalezalo za wszelka cena odeprzec Do walki z bliska nie by ł o bowiem bi ł 3 erodkow. Po godzinie zmaean nuturcee nieeieckie ostatecznie %ie ze ł aeał o. Uzczerby w obronie byly jednkk znuczne. Wartownia Nr,2 zburzoea, k 2a10Uk przysypana ruzami czesc ł owo rannk eygreebklk Sie z ruin po wał o.. eie moeie 8ie jedukk wycofke do koszar, odgrodzona Geniem niemieckich e:e lle z odleeloeci 200 m. - mue ł ałe pozostac tuz nad kenalee. ea_rtownie 1-11.,1. przechylona na bok, juk krzywo poetawione pudelko zapalek. "artownik Nr.4 rowniez silnie uszkodzona, eleunicja na wyczerpaniu. Ranni, z braku neeniezbedniejezych erodkow leczniczych bez nk łazytej opieki. Zupelna biernosc i bezsiluoec na coraz to silniejszy ogien erte i moedziezy, na ktory, nie byle) od 5-ciu dni cnem odpoeieduca. tych erg ruek&ch i wobec znkneeo mi czesclowo -N -, u ł (»mnia ;t1 kraju, zdeceydowuieu kkpitulacje, i O decyzji zareedomilee oficerow i eeereeowych. eolet- i ł m eyeieeic biele fiaee, w naetepeteie ceeeo, o- gien ze etreny n-ple pe pewnym C2k8 utai bva e -5; 4, P be, ( " Obeuda pozycji scikenieta zoetele do koszar. Tu po ruz pierwszy zeznejowi ł em cel: zeloee o poł o- zie7j.1.0 w kraju i naszem. Fodziekowalem wezystkie za epe ł nienie obowiazku. eodlitwk ze, poiee ł ych i pieeenia ' "Spij Ko ł egee ft zekonezyly ta ł raeiczne Trwał o to do godziny 1.0-tej. Przekazuje tymczeeewo eowodztwo weeu zentepey, uda łem sic z kon łecznoeci oeobiscie wraz ze et.oen. Plotrowekim rik linie nieeiceeie ca ł em offioweenie 2 kompetentnym doeodea kepitulecji e Lamo, ez wysteeueelem w charakterze pkr ł ementerza, zoetk ł em mimo moich prottk. tow zrewidowany przez mlodego niewitekieeo oficeru, przy czym zebrkno mi eojk legitymacje oficerska i V.M Z duzym respek łew zoetelem dopiero ee łraktowany przez D-ce nktkrcia pp ł k, Henke - d-cez "Pionier-Lehr- Betailion Deseut-Roskleu", ktory lenie doprowedzil do d-cy clelosei eee, Lberhkedtka eo z4o82eniu mu zej celu mee przybycia otrzyme ł aw ud niego a naetepnie od d-ce "chl.ho łet." Komendork Venieerea gratulacje i uznknie od przeciwnika z powodu zaztezelettte obrony Wetterpłatte, k k0 dowod tego uznania ee strony nimmitekieeo d-twa ereceyi mi w l/2 ;odra. pozneej moja ezeble z prawem noszenia jej w niewoli" e zktwierdzonym naeteenie przez 0.K e e. eiedzyczeeie, zaioea pod d-tw w kpt.dabrowekieeo oeueolla na zerzedzeni, Niemcow, teren eesterpitte, a ranni eoetaii przewiezieni eo szpitala. Unie jaszcze polecono przekaeac teren, ee łerpiktte epecjalnej komimji wojekowej pod przewodnictwem pp ł k. Henke. eodeinach eopoludnioeych podsteeieno w pewnej odłe4osei autobusy, ktorymi juz juko jeney eiei ł emy udjechec do eidaneka. e chwili 4 :11y zaiou z oficer&imi na czele ruezał a z miejeca, padle kuelida: Achtung" i biwekujkce wokolu udazialy woj!5ka i marynkrki od(l. ł y nam przez przyjecie"postawy zk!., adniezej n hono y wojkowe, mes OfienrW: UWie82ezono w flutełu Gentrałnym obok

23 The Polish Institute and Sikorski Museum - etr, dworcu, perttl;%.4ych i forcie "Bi.%ehufeber z4", ekad duisza ui(vwuie 24etuł iouy dn, 1G,9 u ezereuowl 1.9. preeuieeieu ł do %",;ał atp; 1" w Stzb ł ak /Poliuon jekow, pod ro ł eweemi, dlairic /-/ Henryk quchareki major i dow; dea fteeterp ł ktte f A T L k Z t r _ toj dfl.)0 tr!.(<

24 f The Polish Institute and Sikorski Museum li Uzupro ł nieni do przebieu działam na Westerplatte" prasy niemieckiej jak rowniez z rozmow z oficerami niemieckimi, tuz po wzieciu nas do niewoli, jak ł ez czeeoiowo z własnej obaewacji podczas walk - mozna ustalio nastepujac* fakty, 1, W pierwszej fazie walki, o zdobyci* "eeterplatte pokueily sic raczej czynniki gdanskic rzucajac do akcj i formacje paramilitarne - miejscon e jak S.. w S.A. i czeciowo er polioje, Gdy sio to nie pow ł o dolo s weszła do akcji kompania szturmowa zaloli pancernika p i::rohi.kolat6. Po dwukrotnych bezskutecznych natarciach widziało sic dowodztwo niemieckie zmuszone eprowadzic droga powietrzna z Krolowca "Pionier- Lehrbatal1lon Vess n-ross łau", /Dowodca Oboretl utnant Menk b W/g :rode ł niemieckich w natarciu w dniu 7,1X,39r, wziely udzia ł pod d-twem wspomnianego podpu łkownika: kompania Pionierow s kompania szturmowa marynarki wojennej, pluton lekkich dzia ł ek Qi chotys pluton dzialp,k p,pano,, kompania policji "Landeepolizei- Aegimente I.", oddział miotaczy 4omieni. I ł. przed bombardowaniem Westerplatte w dniu 2,1X,39., wladze niemieckie przeprow?,dzily w diacy dnia 1/2 1X, ewakuacje przedmicsoia Acujefahrwasser i wsi Wieloujeci - razem pod komenda Krele łeltara Kollom i a, W bombardowaniu wziolo udzial 47 samolotowo Jod» z 500 kg. bomb /prooz tegcmki łka mniajezych/ trafi ła w eame koszary. uj"-łź Ostatni strop nad piwnica mimo to wytrzyma ł, co po kapitulacji ws-'.budzilo podziw u ofic row niemieckich dla tej budowli. Mogole obca- n* umoz łiwialy wlasnic tylko koszary i umocnienia wartowni, w ozem zas ługa ich konstruktora s,p. mjr,inz Kruszewskiego - szefa fortyfikacji d-twa floty, Uiedzy xnuymi tej własnie konstrukcji fortyfi- r- kacji W eterplatte nuczy zawdzieczac tak stosunkowo male straty w Po rozpoczeolu dzialan wojennych niemiecki &- łwo, dla poprawienia po ła obetrzalu paneerpikowi s opali ło znajdujacke sic tuz przy Weeterpiatte warsztaty Rady PortU z bardzo koeztownymi urzadzeniami, W ilustraojach niemieckich s tego czasu nazywa eis to "Poza? Westerplatte" IV, straty wlaene w zabitych i rannych nie przekroczy ły liczby 30-tu 1 Uwasam to za ezozego łna lasko Opatrznoeci wobec potegi ognia niemieckiego. Straty niemiecki*, oblica~ raczej ostrozni* z moimi ofioarae4 j na około Doec dokładni* wiadome ea straty niemieckie z 1-go natarcia /1,1X,39,/ bo podane przez niemocy, a wynozily one abityg s rannych. Wiadoma nam była liczba rannych marynarzy /144/. s cyfry był y cna nas danymi orientacyjnymi na ktoryoh op ł atahiemy nasze obliczenia /13 natare, szturmow i wypadow niemicckich/ o Z ca ła pewnoolola w(tpiilimuiy a 7)rxyzna ł 1 to i ranni niemcy, ze duta 'cioso ich strat pochodzi od ich wlasnon:o ognia broni maszynowej z za kanału/ spichrze/ skal ostrzeiiwui las nie wtfizze linii bojowej, Niemcy te straty uporozywie przypisywa ł / naszym "BN[umschtitzen" s ktorych naturalnie nie by ł o, Y, Po wzieciu nas do niewoli dowiedzia ł om sic na policji niemiecki o akcji Poczty Polskiej w Gdansku, W obozte pod Krolcweem spotka ł em jednego z naszych inspektorow celnych /nazwiska nic pamietam/ z Gdanska, ktory ppdai mi kilka szctimga1ow z tej walki, Poczta broni ł a eis od ewitu do wieczora dnia 1.1.1,39, Zoetela zdobyta po rozbiciu budynkow przez artylerie z ozolgow i przez podpalenie $14 budynku ropa. W/g tejz re

25 (1N(2.. I i ( ( The Polish Institute and Sikorski Museum łacji splonelo w ogniu 3-tu p7acownikow i urzednikow juz -przewaznie. rannych o wras z saa łepca 4j-ra Poczty. Z wzietych zywcem do niewoli 32-ch pocztowcow, po skao aniu ich rozstrzelano 28-mtu jako nie-kombatantow. W kila dni pr.mal!j zgoniono w gromadm zony i dzieci pocztowcow / zamieszka ł ych głownie w koszarach w laufahrwasser/. Nartopnie oddzia ł ano d'aeci pocztowcow od ich matek i zgromadzonym ad hoo dzieciom niemieckim kazano obrzuci polskie dziaci kamieniami, woje z nich zosta ł o zabitych. Ty ł e moj inforf lator powiedzial mi o l'oczcie Polskiej w Gdanaku. VI. igle, 212.obycia esterpiatte byla utworzona.t.zw, "Gruppe Eberbardta pod d-twem gen, -1kberhartdea /pozniejezezo d-cy gdanskiej dywizji piechoty/. sk ł ad tej grupy wcdodzi ły formacje 8,9, i S.A., gdanska policja / i pulki, iiaon Fionierow i pancernik "Zchi,Holst.", z ktorych kolejno poezcleolne czesci skierowywane by ł y do akcji, panernika nehloolst." by ł fikapitgn Tur CeenWeniger /zgina ł potem w 'banale A)4.1eiskim/. VII. Vi posiadaniu moim była dozie ilczna niemiecka literatura /ksiazki, gazety, eprawozdania, biuletyny, komunikaty/. wiekszosc tych materialow straci ł em w czasie koszmarnes'o marszu przez Slemoy polnocne za.'rosebornu do Z;chwerinta. Zrodla te mam jednak wynotowane dosc ezczego ł owo. jezell sie znajda kiedys w bardziej sprzyjajacych warunkach, nosze sie z mysia szerezego opracowania obrony 4esterplatte i wydania W furia broszury. 24 /-/ 4enryk mjr, "-lh'47,1ak» 6444t4t Ą -4,4 41,6 72J/

26 7"' The Polish Institute and Sikorski Museu we-fterplatt powiąkiznie- z WYCINKA MAPY GDAIIIK. O SKALA ł = Cip A

27 The Polish Institute and Sikorski Museum A e 1 1C-4.1 c - ~1'1 0-4 gye,j: 14k' :1,.--44, --"C(1.

28 21) The Polish Institute and Sikorski Museum `i-\r, N H C

29 The Polish Institute and Sikorski Museum

30 The Polish Institute and Sikorski Museum ć e= r -- ^L-N0-1 r Lvir,X4N '1507- j R-4C re--;1~1.- 9-(1 L4--4L'Lr L-C41-,(7) 72-1 r e 01-rru-t t- 4141,7 i -

31 2' Moro wslhed. SZKIC N.1 a Mpk, zarhorkli 1" At 1 B Abf41 1"1,11,1AWION 4]; mea. 410 s ckm. r rk4 WESTRPLATTE 4Iagozyny cr 041,4 PpiNcr The Polish Institute and Sikorski Muse fd.-i4.mia IV...1 R kpr ,144,go gen,. /4424 WESTERPLATTE SZKIC SYTUACJI BOJOWEJ W DNIU %MM ft 4oko Orog, Oryl koku" 5 Nur PrINWIfflitlik SIIC4/40 L ers.,o44 drce,4 r! 41.,4, wal /ocIr4. ariyavyjski o 742 "". NOW Y PORT NE LWA HR 'NASSER 3:4 ro r ,017i fr10.[(rp11,1 Poky.v'e p.tuv.4. r 1

32 Płk. P52.19 Sił ikowaki Q.) td 'n ORGAIZACJA OBRONNA WESTERPLATTE W WOLU 1939 The Polish Institute and Sikorski Museum Półwysep Westerplatte wchodzi ł v skł ad Gdadak. Polska uzyskał a prawo uaytkowania ~spal z poetanowied Ligi Narodów w okresie 192, Uzasadnieniem tych praw był o - zabezpieczenie otaw wojskowych, przybywaj ących droga morska. La precedens pos ł użyły fakty sabotażu Gdańszczan w roku 1920 (wojny polsko - rosyjskiej) utrudniajacych prze ł adunek paterja ł dv wojskowych przyb ł a prawo ekaterytorjaino ści dla placdwki -wajqcych droga morska. Polska uzyska wojskowej - Lak/adnioy Przeł adunkowej matawoj.) i jej funkcjonariuszy. Wbudowano w pdł wysep nowy port z korzystania którego Polsce przypadał o pierwozedstwo; zbudowano uragdzenia i skł ady nad basenem portowym iprzy bocznicach kolejowych wyprowadza ch ł adunki z portu do Gdadska. W inwestycjach tych Polska partycypował a w 50%. Polsce przyznano prawo utrzymywania na Westerplatte stalaej zał ogi wojskowej w sile 88 żoł nierzy dla peł nienia sł użby wartowaicaei przy swych magazynach. W pojeniu topograficznym półwysep Westerplatte jest plażą nad zatoka gdads kqpopasany od strony lądu odnogą Wisły - *Leniwka" rys.e.1.). Wis ł a Leniwka,o szerokodei metrów, stanowi drog ę dla statków oceanicznych, wchodzaoych do Portu Gdadakiego, szeroko rozbudowanego w centrup Gdadska. Gardziel ł efdowa półwyspu jest zważona ziozbudowanym starym fortem poniemieckim wokół natar.- ni Gdadskiej". Półwyaep wznosi sie ponad poziom morza 3-4 metry. O ś długa Mkwyapu okoł o 1300 metrów, od krótka ok. 500 metrów. Wi ęksześó terenu pokryta by ł a mł odym letnim lasem li ściastym z kapa drzewostanu starego w rejonie koszar. Caedó portowa i pla ż a pd2wyepu były odsł onięte. Teren eksterytorialny Zał ogi Polskiej był w centralnej czeki pó ł wyspu; od rzeki Leniwki i od gardzieli l ądowej odgrodzony by ł. ślepym ogrodzeniem ceglanym, za którymstrai mia ł y cztery placówki policji gdadakiej; od portu i od pla ży odgrodzony ba ł pł otami z drutu kolczastego. Reasumujhc, teren eksterytorialny pisa cdwai był o powierzchni okoł o 25 ha w centralnej cz ęści pdłwyspupo narysie wieloboku nieregularnego. Caicaló pół wyspu by ł a dostępna dla Polakdw tylko w sa ł atwianiu spraw sł u żbowych w porcie, przy magazynach i inrych,uregulowanych nadzorem oficerskim,potrzebach (doate do morza w celach kapieli itp.). Oa1o44 pd14 wyspu z wyj ątkiem cz ęści koszard4.j (eksterytorialnej) by ł a patrolowana przez policj ę gdailek ~ i.M22.911U.2.1M19-4Y.U11~~4r. Do roku 1930 statut eksterytorjalno ści małej zał ogi polskiej na Westerpaltte ukł adał sie przyjelrie: w umysł ach Gdadozczan po kupiecku, bowiem uzyskali za poł owę kasztów basen portowy ze wszyatkiemi urz ędzeriani, uruchomiane by ł y dur że roboty zapewniaj ące prac ę i ruch handlowy. Z przyj ściem w Piemozeck do wł adzy Hitlera z jego agresjami granicznemi w kierunku Francji i Czechos ł owacji, powstały identyczne organizacje hitlerowskie w Gdadsku zarazem wrogie demonstracje, przeciwko za ł odze polskiej na Wester - platte. Okresy wznieconej agitacji przeciwpolskiej stwarza ły takie sytuacje, te zbrojnego napadu Hitlerow4Ów na Westerplatte spodziewano sie z dnia na dzie. W okresach takich 4lał oga Polska trwał a w pogotowiu bojowym a dla wzmocnienia aaswej postawy obronnej wznosi ł a umocnienia ziemne i przeszkody z drutu kolczaa, togo. W roku 1933, w czasie jednej z hitlerowkich demonstracji, Polska wprowadził a na Westerplatte zał ogę luzuj ą transportowcem Marynarki Wojennej RWILJA". Po wygaśnięciu deaonstracji, transportawiec W1LJA odszed ł z zał oga zlutowana Akcja ta, oraz istnienie uniocnieó polowych i zasielaa z drutu ko łczastego na Weatrepaltte.pos łu ży ły W.M.Gdaóskowi za elementy do interwencji u Wysokiego Ko-

33 The Polish Institute and Sikorski Museum -2- -misarza Ligi Narodów w Gddaku - o zagreeniu Gdarlaka Polskie* fortyfikacjami. Na skutek decyzji eomisares Ligi Narodów rowy strzeleckie i zasieki z drutu kolceaetego zosta ły przez zał ogą zlikwidowane. Zagro żenie zał ogi polskiej w tych warunkach sta ł o sie krytyczne. Zorganizowany "pucz" hitlerowski Gder ozczan móg ł zlikwidowad za ł ogę, co wieoej poetawid świat ponityczny wobec faktu dokonanego - wiaczenie WM,Gdallaka w ok ł ad III Rzeczy - Hitlera. il.e Yealletkezezeez,a al ReLi te See, W kdcowyn okresie 1933-siego roku, będąc Szefem Wydz.Fort. przy Dep.Bud.MSW. (erginee 1), zosta ł em wezwany przez Szefa Oddz. łłł.(opereee Szt.G1. 1 pik.dpl. kartel, dla przyjecie zadania o tre ści nastepujacejs "Stworzyd dla za ł ogi Weeterplatte (100 ludzi) takie warunki zakwateroweeia (Margines 2), by oddzia ł ten na wypadek puczu zbrojnego Hitiozrowedw opiera ł sie ich szturmom, dobrze prowadzonym taktycznie i wspartym opiom artylerji z Prus Wschodnich przez okres 36 godzin. Likwidacja oporu na tym terenie nastepi na rozkaz Stabuq ł dwnego przez ewakuacje jednostkami Mar.Wojennej, bad wed ług dalszych rotkazów. W ocenie ogdlnej, zadanie to jest o cherekterze presti żowym i nie wie że sie ; zadariem bro - wyeea br na VYPelekiewoJne" Dal sze m BLM wye yezre peeezpeeearzee i.oewival na podkł adzie politycznym, jaki poprzedził sytuacje obecna (podane w rozdziale 1-ezym) oraz podkredill ważnodd tajemnicy w prnjektsch,w wykoneniu techricznym i w adminiatraejl; podkreatil istnienie podsł uchu telefonicznego w Gdadsku i obserwacji terenu Westerelatte przez wywiad i policj ę. Dalej, że wykonanie tego zadania jest wy ł aczone z resortu departamentu budownictwa wojskowego i ma by ś referowane bezpodra nio Szefowi. Oddziału III-siego Szt.G1., ż e odno śne przelewy kredytu sa zarz ądzone bezpodrednio na Skł adnice Prze ł adunkowa Mat.Woj. w Westerplatte, jako jednostki administeacyjno-rozrachunkowej. Zadanie by ł o pilne, dotyczy ł o wypadków rogecych naotepid z dnia na dzid. W kilkanadcie uri pd'friej,po zapoznaniu sie z terenem, przedstawi ł em Szefowi Oddz.i łł.szt.g/. koncepcje taktyczna obrony i program budowlami w zarysie naetepuj ącym C. Rps.1:.2) * 1) Stworzyd obwód obronny ogni p ł askich wzajemnie flam kujaeych sie, bazowanych na istniejacych i zaprojektowanych budynkach - wartowniach; W kolejnodci drugiej - wybudowed koszary (w centrum obwodu wartowni) WWpieraj ące ogniami czolowemi zepore p ł aska TIR najbardziej zageek żonych szturmem kierunkach. Koszary centralne bada zarazem schronem dla zaloki w okresach przed szturmowego ognia artylerji. 2) Mojorowi Kruszewakiemu, Szefowi Fortyfikacji Wybrze ża Morskiego, zlecił em opracowanie planu thktycznego w szczegd ł aele oraz w dalszym biegu robdt - pe ł nienie nadzoru technicznego robdt w terenie. ini. Barowekiego Sł awomira z Wydz.Fort., przydzielił em ejrowi Kruazewkiemu do opracowania projektów budowlanych, oraz wyznaczy ł em na pdlniejszego kierownika rokit budowlanych. Siły robocze przygotowake w szefostwach Fottyfikacji w g ł ebi krappdo wysł ania na Westerplatte w kezdet chwili (erg.iii.). 9) Komendant Skł adnicy Prze ł adunkowej na Westerpł atte, ówcze śnie mjr Fabiezewski, otrzymał polecenie swego przeł ożonego wziecia udziału w opreneenniu planu obrony i Weiejsze go prowadzenia admieisbracji i rozrachunku robot, wykonanych systemom "we wł-esrym zakresie". Tlen ten został przez Szefa Oddz.i1J.Szt.Q. zaaprobowany z poleceniee niezwł ocznej renlizecji. V t! tr, e ehr t CZ Zadanie na pozór proste musia ł o przej przez analiza tnktyczna wypadków jakie noga zaistried na Westerplatte za tydzień, miesiao, czy za kilka lat, ponie wek agreeywnofid Hitlera nabiera ł z dniem kamym większego dynamizm. Realizacja prograr budowlanego w terenie bez powiadomienia Gdadska by/e niemo żliwa. Zgł o- szono Gdadeeowi budowe koszar i potrzebnych wartowni w nieznieenye rejonie koszarowym, I)onieważ ictniejece budynki kosza - owe, nie d etosowane do r.-trzeb woje ka (domy kurhausowe), chylił y ele ku upadkowi.

34 The Polish Institute and Sikorski Museum `-/lnq., kii. C/14) N.[% A-) 4ał ożemie taktyczne. 3 0 z oceny sytuacji topograficznej wynikał o, że nejważniejezych wypadków (szturm&) spodziewa& sie nale ży od gardzieli l ądowej pdłwyepu. Drugim z ko ł eji zaero żeniem by ł kierunek od basenu portowego Westorpł attet Tam pod osł oną budynków i wał & ziemnych napastnik ;41 przekroczy ć Leniwke ikon centrowa nie do wypadów z portu. Trzecim - kierunek od Leniwki nie by ł groftly szturmowy dzięki przeszkodzie wodnej; był on jedrak niewygodny dla nas ze wzgledu na wysokie fipichierze po,:rugiej stronie Leniwki, daje«w#1 a4 w Ołwysep. Czynnikiem praychy ł nym, w pewnym stopniu, byka korona wysokopierngch drzew praes ł oniaj ąca akcje ra,,st5kwys ie (por&naj rysunek VI., 1, 3 i 5). hierunek odrorza traktowem jako zaplecze dla ewakuacji przez jednostki Kar.Wjennej. Z tak ustał ceej gradacji zaeroerie veytuovano pooaczeedine elementy obrony tj.: Obwód czterech werben:t, z arekoreystenym budynkiem podoficera,,4 orez koszary w centrum obwodu Kaid z budynk& obwodu by ł ueetuowany wed ł ee zadoll obetowych zepory pieskiej (uwydatniony ra rysunku '1.3 B zamaakowany terani zniesieniem); budynek koszarowy w formie tery T ~aniel.2^aniorami T) od ognia ze hichlerz& ned Leniwk ą frontony Mwne, a to chwa ły maksimum ognia na przedpo łe w kierunku gebdzieli półwyspu i w kierunku portu. Ramiona te dawały tak że ognie wzdłuż frontonów gigwnych budynku. Budowa wartowni 1,P. 1, by ł a uzasadniona administracyjnie s łużb% wartownicz ą przy polliskich magazynach amunicji; wart-sinia 2 - strze żenico rejonu koszarowego wed łuż ogronzenia nad Leniwk. Heapieczelietwo wartowni obwodu na ogics artylerji i lotnictwa polega ło jedynie na metodzie rozproszenia tych objekt& na odsodzie powierzchni ok. 25 hektatrów. B) 'Zał o żenie techniczne odeornolmi. We-brown:1e obwodu mał o ró żniły sie od pospołiłych budowli tej fermy. kop etrukcji i wymiarów ( 7 Y:7 m.) Rys lieco bardziej wzriesione by ły nad poziom toronu, poniewa ż były ozekiowo podpiwniczone ochronami bojowe i. na - ogni pł askich. Schrony te o wymiarach wewnetrznych 2 x 1,5 na 2 m. o grubo ści. 0,6o - 0,5o m, fioian i etrop& że/azotetonu, zpbezpieczaty jedynie od broni etakujacej piechoty, ordank& i -podmuch& pocisk& artylerji, inry budynr& cegł ane na 4aprawie wapienno-cementmsej; groboad r.ur(51.7 0,6o - 0,45 m., zale żnie od nara ż enie na ogie. OJ.= rozwieszczone wysoko - do str4pleuia z postawy stojacej, z udogodnieniani do blokowania okien worka - i z pieskiem i z umocowania^. :Ja L.B.g., stropy kleinowskie, dachy blesayne na krokwinoh drewnianych. ebw6d obronny czterech wertowni (i podpiwniczenie budynku podoficerskiego)zosta askdczony na wioene 1934 roku. Koszt wykonania z ł otych (i targ.4). (..kosztorysowane na stasi ki robacizny w Folsco 94.0n0.00 z ł otych). :60gzary centralne projektowano wychodzao z odmiennej metody bezpie - ozestwa od osnin przeciwszturmowego. Zastosowano jeden blok budow ł any trz nondygnacyjny (Rys.K.5), ki5reeo kondygnacja suterenowa, jako schron, dawa ł a zabezpieczenie en ł kowite od bombardowania. W kondygnacji suterenowej rozpłanoweno bojowe rozmieszczenie dla: 2/3 zał ogi, punktu. oratrunkowego, izby douodeenia z central ą telefoniczn% al ar:: ł radiootacjet dużego pap- siegu, okł adem anunicji podreoznej, elektrowni, motopoepy, centralni ogrzewniczo-entylacyjnej, urywałek i ustu6.r. W1-,,Igalc to powierzchni 450 m4. 'apotrzebowanie rotmieszozenio ra etoe e rokoowej dla zał ogi c+anesdetwa,, biur skł odriey przeł adunkuwej, podofiee'r& zawo;lowych.a tw* w4 prysznice : umywnla i ustepy wymagał y dał szych 9('0 m2 powierzchni. Jasne, że tak duga powierzchnia użyta w małych objektach i ropproszona dla bepieozestwa ra 25 ha by ł aby fikcja. Pozostawa ł o zaten szukanie tych powierzchni w pł onie budynko, przootrzegajeo minima ł nej jeg6 powierzchni w plenic. Pi ętro i wysoki parter przeznaczono jak nastepuje: Wysoki parter - dla 'Dowództwa i za ł ogi, umywalki i ust ępy; pierwsze pietro cala biur skł adnicy przeł adunkowej, nieszkar! podeficer& zawodowych, prycznie& ogólnych, izby chorych, umywalki i ustepy.

35 The Polish Institute and Sikorski Museum fv Istat ą jednsk trzykondygnacyjnego budynku by ło zabezpieczenie jego najni ż- szej kondygnacji (schronu) od ognia arty/erji i lotnictwa przez przeowczesne wy woływanie detonacji pociaków na stropach przos/aniejacych strop schronowy. Id-a zacaerpnieta z obserwacji bonbardowals do4wiadcza łnych w gł ebi kraju wywobkł a kalkulacje techniczna zjawisk zachodzacych przy uderzeniu bomby (odpakanie, pochł anianie tywej si ły pasiaku, eksplozja ł adunku) na kolejnych trzech stropach telazobetouowych. Szukano rozwiqzaria, by pierwsze dwa strony roz ł adowywały cal kowitą enemie bomby kosztem ich zniszczenia, strop zaś trzeci (schronowy), by oparł nie bry ł om ialazobetoau z tantych otrop& ii z energja pochodna od eksploz ji bamby). Rysunek r.6 ił astruje zachodzace zjawiska. W opisie ririejezym pomijazy dziedzir ę kalku3roji technicznej, gdyt wkracza ł o by to w dziedzinę, kongtrukji, teakno łogji, blistyki - zapalników, naterjał & wybuchowych i telazobetonu. Do&indaaania uzupa ł ninjace z po3ilonu z barbar -i 100 IciJoararoweri i z pr neri strzałani z dział a 150 mm do korstrukcji podobnej z rysi..6 doprowadziły do wniosku zastosowania trzech kolejnych atror& o jrrill-"4ni 0,4o m. telazobetonu fortyfikaoyjnego. Taaabardowanin lotniczo raecywiste, w dniu 2. wrzelfaia 1939 bonbard 500 ki ł ogramoweri wykaza ł o, te to co miał o sie oprzeó puczowi hitjerowo& spe łnił o -- zadanie w warunkach najcie ższych wojny regularnej (narginee 5). Schron koszarowy przywalony gruzami z pieter wytszych budynku chronił zał ogo od przedezturao wego huraganowego ognia przez nnatepne 5 dni trwajacej obrony. Budowa koszar został a ukcalczona na wiosn ę 1935 roku. iaoszarom dano nowoczesne i najlepsze tazadzenie sanitarne, aosaodarcze oraz wypoeatenie wewn ętrzne koszar: Studnia 110 m., pompy, sta ł e zaopatrzenie w gorąc ą woda urysznic&r, centralne ogrzewanie i wentylacje, kuchnia parowa, kana3izacja i "Chanbeau!! Wykonanie koszar z zewnstra i wewnetrz wzorowano na warówniaah okres& minionych (Rys..5). Wyposaterie wewretrzne dokonano z o kólnego kredytu budowlanego: Stoły i ł amy w helu, hietł icy i jadalni d ębowe, szafy indywidualne w sypialniach - wszystko mia ło znaczenie wycho.wcze w awgzku z ciag łym pogotowiem do zadania bojowego jakie mogł o nastapis z dnia na taktu przeciw nudzie st lego zankniecia zgłogi na 25 hektarach pdbayspu. 0a.koM budowy koszar wyrosił a z ł otych (Mara.4). Kosztorysowane wg stawek robotniczych w Po2sce z ł otych. i bu. h.,19 o Cni Cd pocz ątku roku 1934 Westerpł atte było zdo3ra przciwstswi ć 0:1-42 puczowi hitlerowskiemu i trras w obronie conajmniej 36 godzir. Od wiosny 1935 by ł o ado] ne trwa6 w obronie miesiqce. warunkiem by ł o uzupeł nienie zaopatrzenia. Wypaki te nie naat9pi ły na skutek nawiatganin poprawnych stosunków sasiedzkiah Polska Niemcy, uwiedczonych paktem nieagresji. Z pocztkiem wiosny 1939 wódz Trzeciej Rzeszy niemieckiej wypowiada ro łec obowiqzujacy pakt riengreaji, jednak hitlerowcy adtdscy nie szturmuja Wester - platte. W sierpniu 1939-go roku Hitler wysy ł a do Gdallska pancernik Sa łzwig Holsz tein z batal jonem desantowym na pok ł adzie - z wizytekkurtuazyjn ą,, 1-go Wrze ćnia 1939 o pancernik Szlezwig -Holsztein zblita sie da Wastorpł atte na odłeglom 300 metrów i sieje nn pfftwysep ogniem Ss wszystkich swych dzał. Po praerwie ognia batat. jon desartowy, wsparty betaljonem gdarlskich hitlerowca% szturmaje WeaterPlatte. Polacy aaturm adbiii (przebieg akcji bojowej podaj ą t'ród ł a zazieszczone w marginesie 5-tym). Niemcy wznawiaj* oaie ń huraganowy crtylerji na 40 nirut foczem ponownie id ą do szturmu. Zoatajodparci ł wycorun si ę z półwyspu. Dziel5 cały trzyma ja obrońców pod oniem nękaj ącym artylerji,a w nocy próbulkzdobycia "przez znskoczedes. Wszystkie te wypady zostały odparte p latwoalcio,.. 2.-go Wrzenia teasam ogier nekajqcy. 0 godzinie 17-tej Niemcy bombardu j ł otnietwen: Zarzuoajac p8iwysep bonbent zepalajkceni i pikuja hombani 500 kił o graroweri. Atakuje 47 samolotów zrzucajao w ezaoie 30 rinut 30 ton boab. Przebieg b ombetdowaria watrzgajqgy. Po nastaniu ciszy załoga wychodzi ze swych schron i natychmiast oczyszcza z gruzów pel:!lpełrsobi. Zniszczenia sa ogroa-

36 Me. ki. /i /. 5 i 2 ne, jednak schron koszarowy spoinie swe zadanie. Wartownia r.5 przestała istnied trafiona bombą 500 kilową. W koszarach centralnych stropy wyeokiego par teru i pierwszego pietra zniszczone: Bry ły telazobetonu z tych stropów przykrywajskw bez ł adzie strop suterenowy (ochron). 0 godzinie 19-tej zał oga jut gotowa do wałki, jest na stanowiskach ogniowych. Niemcy przypu ścili szturm dopiero,o godzinie 22-gniej. Szturm zootał odparty. palone dnie od 3-go do 7-go wrzednia Niemcy powtarzali szturmy o &ricie i o zmierzohu i poprzedzajac ka żdy z nich dwugodzinnym huraganowym ogniem aptylerji. 7-goWrzelnia o godzinie 9-tej odbito 12-ty z rzedu szturm zorganizowany przez przybyły niemiecki batel jon saperdw. Wortowo ła N.2 został a rozbita cietkim pociskiem moldzierzowym. Zapasy bojowe dobiega ły kośces Ze?odze pozostawał o annoicji karabinowej. O godzinie 1.2..tej Dowddca Westerp łatte zdecydował kapitulacj ę. W siedmiodniowej walce ze ;inelo 35 tołnierzy. W nie wołg posz ł o 16?. The Polish Institute and Sikorski Museum Dowddca wojsk nieaieokich w GdaAeku gen Eberhardt, pozostewi ł oficerom polskim Westerplatte ich szable w uznaniu maleczno Ści zał ogi. Jeden z pierwszych hietoryk6w nienieckich kampenji wrze śniowej tak ujai OtrOt4WeSterpiattO: e 7-go wrze śnia ne froncie baltyckin uleg ł a wałeczna polska zał oola Weeterplatte polaczonemu natarciu: pionierdw, koopanji sztur nowych merynarki wojennej i gdaśskiej samoobrony, wepartyoh przez orty3erje okretu Szlezwig Ho/sztein". Dwie pochwały ze strony nieprzyjaciela dla za/ogi pobskiej -. jedna na. tyohmiastowa po wygeśnieiu walki, druga z pewnego jut oddalenia historyoz rego. Jest to chwale, ktdra przypisad nale ży w pierwszym rz ędzie komendantowi obrony, ron;orowi Sucharakieru - jego walorom duchowym, jego woli walki do ostatniej oofliwo ści. 'oapitulaoje zdecydował z braku amunicji w przerwie walk, po odbiciu 12...go z rz ędu szturmm. Chwała całej zał ogi łaczy sic z postawa komendanta. Noczelne Dowództwo z ł ra',.ył o dnia 3--0 listopada 1939 WAM Mi risteretwu Soraw :nagranicznych sproozdarie.z badseś dotychczasowych steru u- rzedześ wojskowych na Westerp1attes " z ismnoaieś znajdowały ele na t4rp łtteh, prósz starego niemieckiego etenowieka z roku 1911, pittd b ł ockhau- OW betonowych na cietkie kerabiny maszynowa, zbudowane na podstawie dobrze przemyd1anego systemu wzajernego nankowaria. Pr ścz tego nowe koszary by ły przygotowane do obrony ze wszystkich stron, podziemie ich, jak r śwniet podziemie t.aw. domu podoficerskiego, obetonowane i przygotowane do trony..." Sprawozdanie to miał o byd znrzotem!iemiec przeciwko Poleee, chod dotyczył o tor mał ego opizgdu kanpanji wrze śniowej 1939-go roku. Jednak epizod ten zamykajacy misyjne ziaczenie wszystkich ziem zdobytych niegdy ś przez Niem y, absorbowal i, jako niepowodzenie, wodza Trzecie,» Baszy o tyle, te w ki ł ko..1 dni po kapitulaoli Westerp łatte przybył tam, by osobi ście sorawdzid naprawiedowddcdo siedniodniowej wołki z jedną kooparj4wojek Polskich. Istotnie zjawisk w kampanji 1939 roku, przez pordwnarie, anoenalnes Na wszyotkie}. kierunkach operacyjn ch armje niemieckie osiageja z dnia n2 dziez nakozane im cele, armje polskie w siódmym dniu sa zdezorganizowone na Wester - pł atte w tym eemym czesie riemoy wprowadaaja wciat nowe jednostki szturmowe, nowe wsparcia ooniowe, a nalazany na 1. wrzenia do zdobycia ce ł nie jest opa oowany. Gdzie szub-at anonałji zjawisk? Komendant 14,resterpł atte aial przewag ę sił statycznych nad przeciwnikiem o- fensywoym,a wyratone jest to w sprawozdaniu niemieckim wy lej przytoczonym s Mial zorg,arizowan4 obrenł,dział aj ąo ą niemal że automatycznie. major Sucharski polegał nn riej i umioł interwonjowad, gdy ktdrend z elementów obrony został wytrylony, lub zawodził. me B Nyrnn ~MA w fri-pdr,i r, w enos Aires na podst. notatek i wspomnieli. 41.1

37 M..RTi, (Q) - 6 CM. G TUAI The Polish Institute and Sikorski Museum i)- W roku 1933-cim Wydział Fortyfikacyjnydako szczytowy organ resortu Fortyfikacji Sta łych, wchodził w okł ad Dep.8ud.MSWojsk., I.iro że pod wzgl ę dem rozkazodawatwe zadarl i Proramów bud żetowych podleoał beżpogrednio Sze fowi Orida.Ill. Szt.Glównego. ZkoAcev roku 1934 Wydz.ort. wszed ł cał kowicie w skł ad Oddziału zt.G1.. Z poczatkien roku 1936 nodporzadkowany zosta ł powoł anemu W(51,4C25$39 do służby czynnej inspektorowi Portyfikacji Gen.Bryf,.. Dabkowskiemu. 2)- Pod koniec roku 1932, jako Szef Studiów w Kierownictwie Fort.Szt.G ł, opracował em dla r,omisji obrony Przeciwlotniczogazowej GarnizonÓw WOjekowyohP wytyozne z zakresu rospł anowania i budowy rejonów zakwaterowania wojsk l uvzgl_edniajgc czynnik zaskoczenia nieprzyjacielakiego elementami lotrictwa i od dział ów znotoryzawaryiala. Modernizacja zakwaterowsnin po ł apał a na ugrupowaniu pododział ani 2 możliwokia,sanoobrony, oraz wsp&dzisk ł aninekszych zeapoł ach (bataljonu). Praca odbita 1itograficznie w 110 egzenplarzoch w formie ksiażki, jako projekt instrukcji, zosta ł a przed ł ożona w drodze służbowej do rozes ł ania zainteresowaryn resortom - koriaji przeciwlot-gaz., Departamentowi MSWojak, Jednostkom fortyfikacyjnym. Szef ()działu UI-fro Szt.Gi. Rhis.dyp ł. hartel, z1ecajac mi zadanie w Westorn1atte znal tą prace» na niej bazował wytyczne, uzupeiniajsc zadanie warunkami speoyfioznami izólacja Weeterplatte, termin obrony, bndownictwo pokojowe, tajnoió, roiliwoló interwencji ikonisersa Ligi Narodów i 3)- Brygady robocze fort. istnia ły przy Szefostwach Fort. HodYi i Oso wiec, jako kadry specjalistów dla robót fortyfika4yjnyob. Zorganizowsne by ły na zasadach Przysposobienia WoOskowego z bezrobotnyoh Warszawy(w L'iocUinie i BialeF;o Stoku,w OsowcU). Przenzkoł ani przy pracaoh do4,wiadozalnyeh, roderniza, cyjnych i remontowych fortyfikacji, odsy ł ani byli nr zapotrzebowanie kierownictw robót fortyfikacyjnych 1-1,7! wskapane tereny Rzeczypospontej, jako kadry dla rozwijanych tem robót. 4)- be Weeterplatte obowi5zywaiy ~Siakie stawki robootzny i #wiedcze socjalnych w Guldenach gda4kiah przy stosunku 2 I 1 B zł oty do Guldena. Materjak oprowadzany by ł z Polski. Z powyższego wynikało, że kosztorysy kalkulowane na Polsk ę nale ż ał o zwiekaza4 o 5N. 5). Sprawdzianen przewidywanej odpornojoi w konstrukcji koszar by ły bombardowania lotnicze Weaterplatte podczas wojny 1939 roku, podana w relacji Pik.dyp1. SobociAskiego, zamieszczone w enonie" Zeszyt 9, Rok 1942, oraz re1acja korespondenta niemiecklego-zamieszczono w broszurze *Walki w obronie granic" WYdawnietwo Wojskowego Biura Proc. łodwiaty l, Oto wyjatkite 3órne kondygnacje kowar zosta ły cał kowicie zniszczone, zostsł tylko niski parter zasypany gruzami...przeciwnik przypudoil szturm o godzi nie 10 1-tej wieczorem szturm został odparty dnie nastepne ( 3-7 wrzenia) ogied artylerji nekał obro/%4sw bez przerwy, przyczem jedna do dwóch godzin na dob9 wype łniane by ły oniem huraganowym o szczególnym natileniu przed każdya«szturmem n o tf A o

38 e Ryf. /X i. POZ1iy1rio 1116f7(R,01477i. S 1(4 LI9 f Z1lcztp.;$ 4)44. cz, "". - «1IF? o The Polish Institute and Sikorski Museum ł k OW z 4 k N f Ok51#1 40.4= tylysi3ki c/7/.44.z.e e'l Ł,rażozy r d - połż'vi r.4o..tcrky co-t.t.a1 e Dfloph-L.n.: 4 to,1 1, 14,-e z.g yo -Łsraio.(1...1 ł't ;Orni 'C 60, k 4 44 d'u-d t i. dama / C,1 G. 1.4 Z

39 Ryf, #2, 5,2.10 1: The Polish Institute and Sikorski Museum 4"/"4 z śpi4.4alizew Z ochro wip"; cie,ryi A at o n y te-(51 t. Nan re a..1c'z o ricloty,

40 i ` C 3 The Polish Institute and Sikorski Museu wd. a d f ' 1.. I.. 0.' 4 ' -.''' - I'' ' ; -. t;:f.5 '.!P.. j 1 i ir 4 L I. 9..';. _ if : s."5, ',':,,,,,, '. ''ll':t I' -f i 4 P',.,0f, '!,,.-,,,r". ''..., ;-.. ^ - '4 '''. '4;4,, '''-',4, of, -:...#,4.';:,' 't o pk...:..,..','4''!.',,..b-m? }. - 1 c --..#.... ;..,:. ',.''x'::.i.,;.''' ' '..''.4,., '" - '. 43 ',.i '..im1,0r,'. -"x`.., ].1_ f 4 0;,. 1:# 1.. :',.!' i'44:0-;:i '' 'P.! i, di ł,1,'1. 1'.,0:r.. -. '.". Aki.-.''- '...- <lr-',';'. '1.-4' '' '',,::* -,..!, *' ' ' '--4. ''' '. '''. ' 4 -,,... -,-..';i;,, "f"1 k,.1, ć. 1', ' r ^Ikr Li ł i ':rk;i 41-.' 111-1) r9 : P, ' r- "..di'.1 -, ".... L. :$0,--. kohl,, r, ;i,':'.a! c'4;.9..,:?,',4,s'r, ł 'a' ' ' '' r- ' ' v...11'. t,.,!, :,..),,,44:5,4, 14,': '' 4..,....ii...i:..00! LV- -H..,'N; 4. :',.:;, r )4. ' 4.!, i 1, - i,...,-,..-.f:, r. o, I "....$ r ;.1, :'.';`,...,,1...,-, 11k"'. ".! '', '' , i ' '.....,,.,,.,, ( L, 9, 9.' ' I' '. ' '''' Sir " 1 l' ir ''. :* ''ku t> - " ii i.'"''.!. o. '. ' ',0?»W'r i O p4 1\!. pi;kł.;..,,,.-...',-..\! Y,' 1,'', -. 1J:,..'..!',''''''.,... 11! If I'Y 9: " /,'P. P:N4"'4":'.1, /. F,...., ;1. 5 ;,/,» %.1 ii,... _,...,,.!il.',,.kw., '',_...:29.''.,:.. i "4',/, 'Ib?'.., - I-,...,,., 1..., i ) ).'9 1.'.... -=/,,,V/9f" - ''. i i P ;,..pri IIIL ' % -, k.%,. i...!, 'rr;: 7 k,...dł.4.0 '. -r.!,,.' -gok; ' P i i r. W f'il: '' - r.,jf'.4';';'- - -;ifist! ( ' if T'. -;', '' Ifl. %. i ' r ;':'.,II ' ;1t 1..,,,,,,, 1- '.,.."..,,,,,_ 1,11 ',.... I 4 '.4 ' 1, i.:''' 'r. '-'.;,.",-. C:., ł, I i, y'n. F O 4. I s.:-. '' '''.: 1%1 ' ' "' 1:' 44: ;,.. ''..:/',!..'1.'i... ' ' '''... '.,g.'... '.10,......:'..,. ' iịi.11,, '.."..,,,,,..; '-'' '..9.: -At:..,...,..r-4 - '';..:..:.4 ' e. r / '.,, r "4 -,;'.4. "...': ' -'',-*-- 4, i - '. ' '.?!. 1 ''..._.. ' '. ". O '' " 'ii" ' ; ł "f 1/. ".,...g.''..,.]''...-:r;,.:.4.1 '.-,'....., ''',:'...:'/.%:.2" :: - ':; -,.::,': :1':q:-.1111, i. Ap i,:,,.,......,,i,...,,,w, 1,,,,.., v,,...,....g ,, '; ':'' ii. :ij,.., 5.,,. ;.. _4 sl,,,. ),,..,,,,,..ri,,,...,...,,,.. ;.,,.,.,...,,... - d 1,.,:,',,,,F4'.,,.. :ft!:!ini,!.,,: f i,.r....,,.ir,, r,.,,,,, i. N...1 ',. p : ', :j ii,... '.1 "i.t, p 't...',.' Or!:-,,...d.' ; " 1,.;..i,,,r.,,,, ' 'r,..;:..;'.. (r",),* 4 -.'P 4";;;,, ',,L7..!,'.,,',,,,N,,.,?:;of. -. : ', "-,: -,,.k;',...-", '..._' -, 4-i ;,-....:e:r -.'., : : :]] i*.,,4,,, h. i : '!'" I..ś. 49,, ' i' r. -'^, '.... r...., i,, 9. "., : A '9..,, '',-- -..r 1,, '.. J..., fv,...,. i ',,... :, 1 ' ' i.: :;:ii, '' -4.. r.1'7,, ' ',.., i 411:11:r., ' +,. :,f..., :'."-:;''' '4.'1. ir... ''.i!'..%. ''''. < -';',, T:i, r.:i '''- '''''''.:!'. :...4'11"11;"'",::;.;-.11/ i,..' 1...k'''1'.1.1.:.:,, 3,',,,,,v..1.,4.d,;...',,, Ą ',..,,.F,.., + ' -:,; : [,9, >,,?,,,.:. ii,,li '... :-.'''-'':,". 7,, ',...' :1:":".., 1' ',' ' ' 'I : f. ' l'",=.:'"..1.::'..,' , '...1' i..-..,"'" ;41.'-, 41' ::1:. l'ill'ilill:'111 /r 'r '''-'".'4r- p...,,,.1"4,;4,,'`'-',- 0 ',. -'.5. '',.''. '" ;.,:-...-:: '!' ;111, :.. '. 1,..: ;, 1."..:. '...,.' 11;'. r,-.: ;4 -..,...,. 4 j$ -,.. ł, '' :.1,-,..,..;. '''..,f0 (r ; -; ",, ' I ' it' ZI,' ' ' '',,.1j ;i. L' '.,t gil :II'. -'- ' M!. ';'.. '.0 ;! - '.-, ' ;,!!: -' ::::. - - i ' _,,,::,..,'.,...,,, : r;k *.,_ ł.:,,... ;:LII, `', ,..i, t... ", i, - "'. 41 il i a.. :.,,;4..-,!'.. ':"....,...`;....,..,..,, ' I.I'Y.f..:-...'" \,. "`...- _,.,-. -_, :. i -8`', r#`,.',. "-"il':'' - " ;. ''.rr'../. ' '' i z''.1,,' f,:f.i.'",: *.I. ''!..,: '''.,9' ;.''.. ',.',!',% ' ': ł 5-' ".--''''! '!, 'i '!,...4.., d,...,..-,. -. lb " #., -''' ` '...` ;'..,Iir.,4,.,,.-4..,,-, 114':::., t ł 0' ' V ' i "' I ' I '0.-., ,, 9.ia '', ii 9,,, i. s '.,,.,.,,-'.,. -'4.7,1.41k:.,..>, -'.,.. ;.. " 1[1, r. 4'...i,-%.. ;: 41 'i i'w1...'s ił ;5.1)74,,..F,t'4. ;:',''`,' ''/4 '.1.:. -:. -1.,..4' :*.. ':-,,,,, ;11 ' 4'. -. '14 '...'.', 1, - Ii' z,. - ' --r.; o'' 'I I,.' ".z... ')r. : ii./ i ;i1j PL.4> 1'0 i' IP..r.. i i i ri ti ' I II I, - '' ' % I A I i' -.. IN 1 4 i '' IL; II.,.' 'iy. : i Ji 1 i f I ł 44:,'.1 4 il 4/.;J...i --''' ''" '',' ' '. ' -1.i 11' ` I'1"4 ILI: '1 L.4.'''' :3.:'.Ssi!..'il1 wł [1 " i.r 7R11.4 ", li'i - '11r-' ' '-'' ' I fir=. li- ':"IJ I':4 S t!..',.... 4'i:1 ' n,40 e J.... J 4...;:n 11 'i ł J. fl., J., J 4..i 1.. _ i Joe.,.I... i f i _...,..7..r...:".,, los i_a : ni:.,,,,..! 11, -..., ic. -;iiii - I 17.1:: 1, -11 j; LIII II, iii."...,, 'i, J 51U...- i Iii; U i lli ' kr...,,.,:. ''... -Pr i' - L.::' ''".'4 ';'''';,.;.".i,li i : ;10` -. '.::1,141 1 '' '-' rtfii- -mz 91 ' 1 I,---;:f i Minli 21 ' *(.«- i a -.;.444 '.../ -'.---,,.!i..- ' _..,:, '''''.,.. 1: IF.iii ffe,:a 4 i -a ,, Ib14..!moi..'.....''' ' ' : t--." =.»,,,..,,,T., ig "grill;~.-...,,, , ;?' ' rm - -., ~i' ular i'itir.c«.."' u.1 ' '1' '1~, -,,[1.1,1,11,`..,..:inr.P...n...«...~.1% "'"'"".. TYPOWA WAQTOWN1A NA WESTERPLATTE

41 The Polish Institute and Sikorski Museu \(S. N 52 5 KOSZARY WESTERPLATTE

42 The Polish Institute and Sikorski Museum RYS. N-Q6 SKALA 1:100 5 CHE MAT KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ KOSZAR_ WES TERPLATTE, PRZEZNACZONEJ NA ZNISZCZENIE DLA ZAkEZPIECZNIA SCHRONU W SU i - ERENACI So,PQ ZEK R(53 PION CMV J 2.oc Po Z I OM Ok O N _7

43 The Polish Institute and Sikorski Museum,(j( 1-1E1147-5laci KA-I31.0)-./E s j*fidr 14 ESTE r pj. ATTE P(-) 4, C. 2 r( TE x P," 4' ^1.1.N:i 3 i 5 c:;-. L a 2- C YJ NID A r)--1 o )ini

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Gra miejska Westerplatte. Data: Uczestnicy: Opracowanie: Wanda Piotrowska, Elżbieta Pawłowicz, Anna Grabowska

Gra miejska Westerplatte. Data: Uczestnicy: Opracowanie: Wanda Piotrowska, Elżbieta Pawłowicz, Anna Grabowska Gra miejska Westerplatte Opracowanie: Wanda Piotrowska, Elżbieta Pawłowicz, Anna Grabowska Data: Uczestnicy: Na Westerplatte można dojechać na kilka sposobów samochodem, pieszo lub rowerem. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU l 1. Czytelnia akt, zwana dalej czytelnią", wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych na uzupełnienie żołnierzami rezerwy w ramach NSR (według stanu na dzień 26.02.

Wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych na uzupełnienie żołnierzami rezerwy w ramach NSR (według stanu na dzień 26.02. Wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych na uzupełnienie żołnierzami rezerwy w ramach NSR (według stanu na dzień 26.02.2013 roku) Nazwa stanowiska (ilość wolnych etatów) Stopień wojskowy Specjalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko).............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego I GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół podstawowych test

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów w Rzeszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nasz Dom - Rzeszów" w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo