Wartości i wektory własne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartości i wektory własne"

Transkrypt

1 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk rtości i ektory łse ektorem łsym mcierzy A [ ] zymy kżdy iezeroy ektor V, który zchoue kieruek po ykoiu możei przez tę mcierz: A V V. () ielkość est rtością łsą mcierzy A odpoidącą ektoroi łsemu V. Rzeczyist i symetrycz mcierz A posid yłączie rzeczyiste rtości łse, orz zbiór liioo iezleżych ektoró łsych ozczoych V, V,..., V. ektory te oczyiście ie są yzczoe edozczie, poież kżdy z ich może zostć pomożoy przez iezeroą stłą, dle pozostąc ektorem łsym (defiic). Kżdy ektor łsy m odpoidącą rtość łsą, ozczoą,,...,. rtości łse dl de mcierzy są określoe edozczie. Zbiór szystkich rtości łsych mcierzy zymy ektrum te mcierzy. Róiem chrkterystyczym mcierzy A zymy róie: ( I ) p( ) 0 det A, () którym I [ ] ozcz mcierz edostkoą. yrżeie stoące po lee stroie tego rói est ielomiem p stopi zmiee. k ięc yzczeie ektrum mcierzy A est róozcze z yzczeiem szystkich pieristkó rói (). Mcierz A est pieristkiem łsego rói chrkterystyczego, czyli: p ( A) 0. (3) ierdzeie poyższe osi zę tierdzei Cyley Hmilto. Podto, eżeli q ( x) est ielomiem rtością łsą mcierzy A to q ( ) est rtością łsą mcierzy q ( A). Przeksztłceie przez podobieństo ie zmiei rtości łsych mcierzy, czyli eżeli istiee odrcl mcierz P [ ] to rtości łse mcierzy P A P i mcierzy A są róe. Przeksztłceie ortogole ie zmiei rtości łsych mcierzy, czyli eżeli istiee odrcl mcierz Q [ ] tk, że Q Q I to rtości łse mcierzy Q A Q i mcierzy A są róe (iosek z tierdzei poprzediego). Dl symetrycze dodtio określoe mcierzy A i iezeroego ektor zchodzi ziązek: A 0 < mi mx. (4) Do oszcoi ektrum rtości łsych doole mcierzy kdrtoe możemy użyć tierdzei Gerszgori, tomist przypdku symetrycze mcierzy tródigole możemy zstosoć ciągi Sturm do określei z doolą dokłdością przedziłó, których zduą się e poszczególe rtości łse. Numerycze yzczie rtości łsych mcierzy est edym z brdzie żmudych zdń podstoe lizy umerycze. Jedk ze zględu zstosoi prktycze zostło oprcoych iele metod służących do roziązi tego zgdiei. Metody te moż podzielić trzy ktegorie:

2 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk metody pozlące zlezieie szystkich rtości i ektoró łsych, p. metody: Jcobiego z róież metodą trsformci ortogolych, Lczos i Husholder połączeu z metodą rozkłdu Q R ; metody pozlące yzczeie ybre rtości i odpoidącego e ektor łsego, p. metod potęgo, ogólości pozląc yzczeie rtości łse bliższe pode liczbie i odpoidącego e ektor łsego; metody pozlące obliczeie grupy rtości łsych i odpoidących im ektoró łsych. Przed yborem metody obliczeń leży obec poyższego, ze zględu efektyość czsoą obliczeń, zstoić się, czy będą m potrzebe szystkie rtości łse lizoe mcierzy, czy tylko ich ybry podzbiór, czy też ed edy rtość łs ełiąc określoe ruki. dlsze części prcy zmiemy się diem metodmi yzczi rtości łsych rzeczyiste mcierzy symetrycze. Metod Jcobiego Metod Jcobiego (trsformci ortogolych) poleg ykoiu yścioe mcierzy A [ ] ciągu trsformci ortogolych, yiku których mcierz t zostie doprodzo do postci digole D [ ]. mcierzy digole przekąte głóe zdą się rtości łse mcierzy yścioe, tomist ektory łse odpoidące tym rtościom łsym będą zpise kolumch mcierzy [ ]. gdzie: {} i A D, (5) { m} { i} { } { } Q... Q... Q Q. (6) est iloczyem mcierzy Q defiiuących kolee trsformce ortogole i,,..., m. rsformce ortogole są ykoye tki osób, by koleo zeroć pry elemetó mcierzy A rozmieszczoych symetryczie zględem przekąte głóe i iększych co do modułu. k ięc lgorytm metody moż rozbić stępuące kroki:. ybór elemetu iodącego trsformci ortogole, czyli yzczeie ideksó p i q elemetu mcierzy A iększego co do modułu, ie leżącego przekąte głóe te mcierzy:. yzczeie mcierzy trsformci ełiły ruek: { i} { i} p, q : pq mx. (7) kl, A k l,,..., k l { i} Q tk, by elemety oe mcierzy: } { i} { i} { i} Q A } } Q 0, (9) pq qp i yzczeie elemetó oe mcierzy A }.Jk łto rdzić, eżeli mcierz Q { i} przymiemy ko mcierz edostkoą, które zmieioo edyie elemety: (8)

3 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk q pp q q q qp pq qq s s c, (0) czyli osttecz mcierz będzie mił postć: Q {} i p q L M 0 L M 0 L M 0 L p q 0 L 0 L 0 M M M c L s L 0 M M M s L c L 0 M M M 0 L 0 L 0, () to ełieie ruku ortogolości Q Q I est róozcze z zżądiem by ielkości ozczoe ko c i s ełiły zleżość: c + s. () ruek te est edocześie rukiem ystrczącym ortogolości mcierzy Q. Jk łto się przekoć, trkcie trsformci (8) zmieią się edyie elemety mcierzy A leżące do ierszy i kolum optrzoych skźikmi p i q. Odpoiedie zory trsformcye mą postć: } { i} { i} { i} pp } {} i {} i {} i qq } {} i {} i {} i ( c s ) + c s ( ) pq c s pp pp + s + c pq } { i} { i} rp c s + c s + c qq qq } {} i {} i rq s } {} i {} i rq c } {} i {} i rq s rp rp pr pr rq rq qr qr s c + s c pp pq pq qq r p, r q, (3), (4) i moż e yprodzić przykłd przez bezpośredie ykoie operci mcierzoych ystępuących (8). ruek (9) połączeiu z róiem (3) 3 służy do yzczei c i s dl bieżące iterci. A mioicie, poież: est róoże: ozczoemu η, przy podstieiu róie (6) przechodzi : { i} { i} { i} ( s ) + c s ( ) 0 c (5) c pq s pp { i} { i} qq qq pp η {}, (6) i c s pq s t (7) c 3

4 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk t + η t 0, (8) czyli zykłe róie kdrtoe ze zględu pomociczą zmieą t. Pieristki tego rói moż yzczyć posługuąc się dobrze zymi zormi, edk, ze zględu poprę stbilości umerycze roziązi, do yzczei mieszego z ich korzystie est stosoć formułę: ( η) sg t. (9) η + η + Gdyby edkże η było tk duże, że η poodołoby ystąpieie błędu dmiru trkcie ykoyi obliczeń, leży zstosoć formułę: t. (0) η Po yzczeiu rtości zmiee pomocicze t porcmy do yścioych ieidomych c i s, korzystąc z zleżości () i (7): 3. Obliczeie mcierzy ektoró łsych podstie zleżości: { 0} est mcierz edostko. Stosoe zory trsform- przy czym początkoą mcierzą cye przymą postć: c t +. () s t c } { i} { i} Q, () } { i} { i} rp c rp s rq { } {} {} r,,..., i+ i i rq s rp + c rq, (3) któr yik z fktu, że koleych itercch zmieią się yłączie kolumy p i q mcierzy. 4. Sprdzeie ruku zkończei obliczeń: } { } < ε i+, (4) s którym liczik i mioik ułmk są odpoiedio róe: dl ormy mksimum, lub: s } } mx i,,,..., i } } mx i,,..., i i } } s } } ii i ( ) ( ii ) i i (5) (6) 4

5 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk dl ormy średiokdrtoe. Jeżeli ruek (4) est ełioy dl rzucoe przez użytkoik dokłdości ε, to kończymy obliczei, przeciym przypdku kotyuuemy prcę poczyąc od yzczei oego } elemetu iodącego pq (7). k obr metod postępoi będzie zbież, poież eśli obliczymy sumę kdrtó elemetó mcierzy A leżących poz przekątą głóą i ozczymy { i} {} i ą przez S : to prost z (4) yik, że: S S ( ) {} i {} i i i } {} i {} i S i ( ) pq, (7), (8) czyli, że liczik ułmk e zorze (4) będzie mootoiczie mlł do zer koleych itercch, ięc dl doolie młego dodtiego ε ruek (4) zostie ełioy po skończoe liczbie iterci. Metod Jcobiego est efekty dl mcierzy A o ieielkich rozmirch (rzędu 0). Do prodzei obliczeń dużych mcierzch leży stosoć ie, brdzie efektye metody, p. metodę Husholder lub Lczos by doprodzić mcierz yścioą do postci tródigole stępie metodę rozkłdu Q R do yzczei rtości i ektoró łsych tk zredukoe mcierzy. Algorytm postępoi przedsti się stępuąco:. ybrć elemet iodący (czyli yzczyć p i q ) (7);. Obliczyć η i t (6), (9); 3. Obliczyć c i s (); 4. yzczyć 5. yzczyć } A (8) lub (3), (4); } () lub (3); 6. Sprdzić ruek (4). zleżości od yiku rdzei lbo leży rócić do., lbo zkończyć prcę. Dl lepsze ilustrci osobu postępoi przedstimy go przykłdzie obliczi szystkich rtości łsych i odpoidących im ektoró łsych mcierzy A [ 4 4] z dokłdością ε : 3 4 A A. (9)

6 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk Iterc piersz:. Elemet iodący (iększy co do modułu elemet mcierzy p 3, q 4.. ółczyiki η i t : 3. ółczyiki c i s : 4. Mcierz A {} : { 0} { 0} 33, 34 5, {} 0 7 η sg( η) sg( 000) t 0,68034 η + η + 0, ( 0,500000) c 0,85065 t + ( 0,68034) + s t c 0, , ,5573 { 0} A oz przekąte głóe). (30). (3) 0 0 0,000 Q 0 0 0,000 0,85 0, c s. (3) 0,56 0, s c A {} { 0} { 0} { 0 Q A Q } 5. Mcierz {} :,000,000 0,85 0,56 0,56 0, ,000,000 0,85 0,85 0,56 0,56 { } { 0} { 0 Q } 3,000,000,954,000,000,76,954,76,090,877,90,877,90 0,090. (33) ,000,000 0,85 0,56 0,56 0,85 6. ruek zkończei obliczeń ( ormie mksimum): s {} { } mx i,,,3,4 {} {} mx i,,3,4 ii i i 0,09070,000,000 0,85 0,56, ,56 0,85. (34), (35) s {}, {} 0, 978 > ε 0,09070 czyli koiecze est ykoie stępe iterci., (36) 6

7 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk Iterc drug:. Elemet iodący (iększy co do modułu elemet mcierzy p, q 3.. ółczyiki η i t : 3. ółczyiki c i s : 4. Mcierz A {} : {} {} { } 3, 3,953575, 33 {} {} 33, {},09070 η 0, , sg( η) sg( 0,33308) t 0,77657 η + η + 0, ( 0,33308) c 0, t + ( 0,77657) + s t c 0, , , { } A oz przekąte głóe). (37). (38) c 0 s 0 0,809 0,588 {} 0 0 0,000 Q. (39) 0,588 0,809 s 0 c 0 0, A {} { } { } { Q A Q } 0,809 0,588,000 0, Mcierz {} : 0,809,000 3,000,000,954,877,000,000,76,90,954,76,090,877,90 0,090 { } { } { Q } 0,809 0,588,000 0,588 0,809,000 5,49 0,96,36 0,96,000,7,90,7,059,693,36,90,693 0,090. (40),000,000 0,85 0,56 0,56 0,85 0,809 0,588,000 0,588 0,809, ruek zkończei obliczeń ( ormie mksimum): s {} { } mx i,,,3,4 i {} {} mx i,,3,4 ii i,3605 0, ,809,000 0,50 0,309 0,588 0,688 0,45 0,56 0,85. (4), (4) s {} {},3605 0, 3054 > ε 0,09070 czyli dle koiecze est ykoie stępe iterci., (43) 7

8 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk Iterc trzeci:. Elemet iodący (iększy co do modułu elemet mcierzy p, q 4.. ółczyiki η i t : 3. ółczyiki c i s : 4. Mcierz A {} 3 : { } { } { } 5,4990, 4,3605, 44 {} {} 44 0,09070 {} 0, ,4990 η, ,3605 sg( η) sg(,75584) t 0,4945 η + η + 3, ( 3,75584) c 0, t + ( 0,4945) + s t c 0,4945 0, ,4760 { } A oz przekąte głóe). (44). (45) c 0 0 s 0,989 0,48 {} 0 0 0,000 Q. (46) ,48 0,989 s 0 0 c A {} 3 { } { } { Q A Q } 0,989 0,48,000,000 0,48 5. Mcierz {} 3 : 0,989 5,49 0,96 0,96,000,7,7,059,36,90,693,36,90,693 0,090 { 3} { } { Q } 0,989 0,48,000,000 0,48 0,989 5,496,96 0,50,96,000,7,745 0,50,7,059,674,745,674 0,437. (47) 0,809,000 0,50 0,309 0,588 0,688 0,45 0,56 0,85 0,989,000,000 0,48 0,48 0, ruek zkończei obliczeń ( ormie mksimum): s {} 3 { 3} mx i,,,3,4 i {} 3 {} 3 mx i,,3,4 ii i,730 0, ,800 0,47 0,43,000 0,588 0,688 0,45 0,9 0,594 0,796. (48), (49) s {} 3,730 {} 0, 0386 > ε 3 0, czyli dle koiecze est ykoie stępe iterci., (50) 8

9 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk Ostteczie po ykoiu iterci otrzymuemy: 5,66 { },66 0,00 D A, (5) 0,03 0,00,37 i ruek zkończei obliczeń: 0,836 0,37 0,44 0,54 { } 0,9 0,883 0,350 0,88, (5) 0,346 0,09 0,794 0,489 0,40 0,38 0,76 0,809 s { } { } mx i,,,3,4 i { } { } mx i,,3,4 ii i 65,3700 { } 65 { } 0, < ε, (53), (54) s,3700 podczs gdy rtości ścisłe mcierzy D i są róe odpoiedio: 5,66 { ść},66 D A, (55) 0,03,37 0,836 0,37 0,44 0,54 { ść} 0,9 0,883 0,350 0,88. (56) 0,346 0,09 0,794 0,489 0,40 0,38 0,76 0,809 Jk idć przyęcie ruku zkończei obliczeń ormie mksimum z dopuszczlym poziomem błędu ε 0, 000 pozoliło yzczeie szystkich rtości i ektoró łsych mcierzy A z dokłdością co mie trzech cyfr zczących z k Rys.. Błąd metody Jcobiego ormie mksimum (k liczb iterci). k 9

10 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk Metod potęgo Metod potęgo ersi podstoe służy do yzczei mksymle co do modułu rtości łse i odpoidącego e ektor łsego. Jeżeli edk ykorzystmy fkty, że rtości łse mcierzy odrote są odrotościmi rtości łsych mcierzy de orz że modyfikc mcierzy polegąc dodiu do elemetó e przekąte głóe pee liczby d poodue przesuięcie szystkich rtości łsych te mcierzy o tę smą liczbę d (przesuięcie idm), możemy przy pomocy metody potęgoe yzczyć rtość łsą bliższą doole liczbie. Metod potęgo poleg ykoiu ciągu możeń przyętego ektor strtoego przez mcierz, które domiuące rtości łse i odpoidącego ektor łsego poszukuemy. Procedur tk est róozcz pomożeiu ektor strtoego przez mcierz yścioą podiesioą do potęgi róe liczbie iterci. ektor będący iloczyem zmierz tedy do ektor odpoidącego iększe rtości łse, smą rtość łsą możemy tomist obliczyć z yrżei zego ilorzem Ryleigh (4). Uzsdieie poprości metody est stępuące. Rozżmy dooly ektor orz ciąg operci możei tego ektor przez mcierz A [ ] : { } { 0} {} {} { k+ } {} k k+ A A A M A A A... A A. (57) Poież kżdy ektor przestrzei ymiroe moż przedstić ko kombicę liioą ektoró łsych sze mcierzy, to szczególości: α V, (58) gdzie V ozcz ty ektor łsy α możik. Przymimy podto, dl prostoty zpisu, że rtości łse są uporządkoe koleości od iększe do miesze co do modułu (skźik ). Podstiąc (58) do (57) 3 otrzymuemy: { k+ } A Poież, mocy defiici problemu łsego, zchodzi ziązek: k+ to ostti czło yrżei (59) est róy: A k+ α V α A V. (59) V k+ k+ V, (60) k+ k+ α A V α V, (6) co, po yciągięciu przed zk sumy domiuące rtości łse ostteczie prodzi do stępuące zleżości, iążące ektor z rtościmi i ektormi łsymi mcierzy A : { k+} k+ { k+ } k+ α V. (6) 0

11 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk Zgodie z cześieszym złożeiem est domiuącą rtością łsą, czyli zchodzi zleżość: < dl, (63) ięc gdy k+ k to 0. Jk z tego idć lim k {} k { k+ } skł {} k V,. (64) e zorze (64) symbol skł ozcz doolie ybrą skłdoą ektor. Ze zględu stbilość umeryczą procedury, po kżdym kroku potęgoym (57) oo uzysky ektor ormlizuemy, czyli zstępuemy ektorem o tym smym kieruku i { k +} } } } zrocie, le długości róe, czyli (gdyby te operci ie ykoć to długość ektor po koleych krokch lbo rosł by do ieskończoości, eżeli długość ektor strtoego był iększ od edości, lbo mlł do zer przeciym przypdku) rtości łse ie obliczmy prost ze zoru (64) le z ilorzu Ryleigh: { k} { k} A {} k {} k skł {} k {} k { k+ }. (65) Oczyiście po kżde iterci leży rdzić ruki zkończei obliczeń postci błędu zbieżości rtości łse i ektor łsego: { k + } { k} { k+ } { k + } { k} < ε < ε. (66) Poież tempo zbieżości rtości łse est zczie yższe iż tempo zbieżości ektor łsego, dobór rtości ε i ε poiie być ykoyy rozżie, złszcz dl dużych mcierzy. szczególości leży się zstoić, czy dlsze lizie są m potrzebe zróo rtość k i odpoidący e ektor łsy, eżeli tk, to czy muszą być yzczoe tk smo precyzyie. Przy rdziu ruku (66) leży mieć udze fkt, że eżeli domiuąc rtość łs est uem, to ektory będące koleymi przybliżeimi odpoidącego e ektor łsego co iterc będą zmieiły zrot przeciy. Ostteczy lgorytm metody ygląd stępuąco: yzczyć ektor strtoy mąc zględzie fkt, że ego dobór może mieć zczący pły liczbę ykoych iterci. Oczyiście, k łto się domyślić, im ektor strtoy est bliższy poszukiemu ektoroi łsemu, tym mie iterci trzeb będzie ykoć;. Zormlizoć yzczoy ektor. ykoć krok potęgoy {} k { k +} { k} A { } { } { } k+ k k+ 3. Obliczyć ilorz Ryleigh ; { k} ; {} k {} k ;

12 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk 4. Sprdzić ruek (66). zleżości od yiku rdzei lbo leży rócić do., lbo zkończyć prcę. Dl lepsze ilustrci osobu postępoi przedstimy go przykłdzie obliczi domiuące rtości łse i odpoidącego e ektor łsego mcierzy A [ 4 4] z poprzediego przykłdu (9) dokłdością ε { 0} ε 0, 000. tym celu przymimy ektor początkoy [ 4] :. Normlizc:. Krok potęgoy: 3. Ilorz Ryleigh:. (67) Iterc piersz: 4 0,500. (68) 3 4 0,500 {} { 0},500 A. (69) 5, ,500 {},500 [ 0,500 ], ,000 3,500. (70) 4. ruki zkończei obliczeń mogą być rdzoe dopiero po drugie iterci, tkim rzie porcmy do puktu. i kotyuuemy obliczei. Iterc drug:. Normlizc:. Krok potęgoy: 3. Ilorz Ryleigh: 0, 000 0, 000 {} {}, 500 0, 349. (7) {} {}, 000 0, 465 8, 5 3, 500 0, ,09 {} {} 0,349,836 A. (7) 5 0,465 5, ,84 8,370 {} {} { },09,836 [ 0,349 0,465 0,84] 0, ,696 8,370. (73)

13 4. ruki zkończei obliczeń: Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk {} { 0} 0, , , ,86076 > ε {} { 0} 0,349 ( ),477 > ε 0,465 0,84 0,500 czyli koiecze est ykoie stępe iterci. Iterc trzeci:. Normlizc:. Krok potęgoy: 3. Ilorz Ryleigh: {} {} {} {},06944,09,836 5,696 8,370 0,90 0,348 0,57 0,759, (74). (75) 3 4 0,90,55 {} 3 {} 0,348 3,500 A. (76) 5 0,57 5, ,759 9,003 {} {} {} 3 4. ruki zkończei obliczeń: {} {} {},55 3,500 [ 0,90 0,348 0,57 0,759], ,334 9,003, ,79797, {} {} 0,348 0,349 ( ) 0,040 > ε 0,90 0,57 0,759 0,465 0,84 0,0398 > ε czyli dle koiecze est ykoie stępe iterci. toku dlszych obliczeń moż się przekoć, że po ośmiu itercch: {} 8 {} 7 {} 8,3700 +, < ε,3700 {} 8 {} 7 0,9 0,9 ( ) 0,00390 > ε 0,54 0,490 0,808 0,50 0,489 0,808. (77), (78), (79) czyli zostł ełioy ruek (66) (błąd zbieżości ze zględu rtość łsą), po 5 itercch: 3

14 { 5} { 4} { 5} Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk,3700 +,3700, < ε { 5} { 4} 0,88 0,88 ( ) 057 < ε 0,54 0,489 0,809 0,54 0,489 0,809. (80) czyli zostł ełioy ruek (66) (błąd zbieżości ze zględu ektor łsy). Jk idć, uzyskie tkie sme dokłdości przypdku ektor łsego, k przypdku rtości łse ymg ykoi około dukrotie iększe liczby iterci. Efektyość (tempo zbieżości) metody potęgoe zleży od rtości ilorzu, gdyż k gdzie c ( ) α, ( ) α V + ( ) k c k k V + µ { k+ } { k} k k α V c V + c V, µ, µ c V, (8),,..., są stłymi ółczyikmi rozkłdu. Ze zoru (8) yik, że tempo, z kim ektor zmierz do ektor łsego V est szcoe od góry przez rtość tego ilorzu. Ngorsz sytuc ystąpi tedy, gdy ilorz est róy ede, czyli rtości te różią się edyie zkiem. koleych itercch ystąpią oscylce pomiędzy dom przeciymi rtościmi bez szs ełieie ruku zkończei obliczeń. Nlepsz sytuc tomist ( ztem róież iększe przyieszeie obliczeń) stąpi tedy, gdy ilorz te będzie mił iększą możlią dl de mcierzy rtość. Sytuc tk poi się, gdy. Moż do ie doprodzić przez odpoiedie przesuięcie idm rtości łsych yścioe mcierzy o rtość opt ( ) +. (8) Nleży tym celu pier możliie precyzyie oszcoć rtości łse i ( przykłd korzystąc z ciągó Sturm) stępie przeksztłcić mcierz A [ ] odemuąc od szystkich elemetó e przekąte głóe skłdik opt ' A A opt I, (83) gdzie I [ ] ozcz mcierz edostkoą, i dlsze obliczei prodzić tk uzyske mcierzy ' A, dl które będzie zchodził ruek [ ]. Po zkończeiu iterci leży oczyiście ' ' porócić do rtości łse mcierzy yścioe, dodąc do yiku obliczeń metodą potęgoą. yzczoy trkcie tych obliczeń ektor łsy ie ymg żdych modyfikci, gdyż opt przesuięcie idm ie m płyu ego skłdoe. 4

15 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk Rys.. Zbieżość metody potęgoe dl domiuące rtości łse ( ) i odpoidącego e ektor łsego ( ) koleych itercch ( ), skl logrytmicz., Metod iterci odrote Metod iterci odrote może być uż z rit metody potęgoe służący do yzczei rtości łse mcierzy, bliższe zeru. Podstą merytoryczą te metody est cytoe yże tierdzeie, że rtości łse mcierzy odrote są odrotościmi rtości łsych mcierzy de. Sposób postępoi est podoby k poprzedio, z edym zstrzeżeiem dotyczącym kroku potęgoego. prostsze postci metody iterci odrote formlie zstępuemy mcierz A mcierzą A dle obliczei prodzimy k metodzie potęgoe. Jedk tki osób postępoi est mło efektyy umeryczie, gdyż złożoość obliczeio procedury odrci mcierzy est duż. Jest edk prosty osób uikięci te operci. ystrczy tym celu kroku potęgoym zmist operci możei mcierzy przez ektor: { k + } { k} A, (84) roziązć ukłd liioych róń lgebriczych: { k+} { k} A. (85) Aby roziązie ukłdu róń było efektye leży zstosoć edą z metod oprtych dekompozyci mcierzy (rozkłd L L eżeli mcierz est dodtio określo, rozkłd L U prze- ciym przypdku), gdyż dekompozyci dokouemy edokrotie, tomist ukłd róń musimy roziązć trkcie kżde iterci. k procedur postępoi est efekty, gdy mcierz A est peł lub prie peł. Jeżeli tomist mmy do czyiei z mcierzą A, któr est rzdk, korzystiesze może okzć się zstosoie procedury itercye roziązi ukłdu liioych róń lgebriczych. Ostteczie, przypdku metody iterci odrote lgorytm postępoi przedsti się stępuąco: yzczyć ektor strtoy ; 5

16 . Zormlizoć yzczoy ektor przez roziązie ukłdu liioych róń lgebr-. ykoć krok potęgoy iczych; 3. Obliczyć ilorz Ryleigh Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk {} k { k+} { k} A { k+ } { k} { k+} ; { k} ; {} k {} k 4. Sprdzić ruek (66). zleżości od yiku rdzei lbo leży rócić do., lbo zkończyć prcę. Jeżeli metodę iterci odrote zstosuemy do mcierzy po przesuięciu idm rtości łsych o liczbę d (83), uzyskmy zbieżość roziązi ie do bliższe zeru rtości łse mcierzy yścioe do rtości łse bliższe te zde liczbie. te osób moż, stosuąc rit metody potęgoe, yzczyć doolą rtość łsą mcierzy. Uogólioy problem łsy Uogólioym problemem łsym zymy zdie postci: A V B V. (86) Jeżeli yzczik mcierzy B est róży od zer zdie tkie moż formlie rodzić do stdrdoego problemu łsego przez obustroe pomożeie przez mcierz B, co prodzi do: B A V V. (87) kie postępoie m edk zsdiczą dę oodoą umeryczą złożoością procedury (odrcie mcierzy), orz możliością utrty stbilości trkcie obliczeń. Podto, eżeli mcierz B est psmo (częsty przypdek) to mcierz odrot do ie częście tk ie est, co przypdku dużych zdń może być kłopotlie. Jeżeli mcierz B est symetrycz i dodtio określo możliy est stępuący osób postępoi, polegący zstosoiu rozkłdu L L : co po podstieiu do (86) de: po leostroym pomożeiu przez B L L, (88) A L L, (89) L : L A L Jeżeli dokomy terz podstiei: L L L. (90) L Y, czyli L Y, (9) to problem (86) rodzimy do stdrdoego problemu łsego (), z rtościmi łsymi zchoymi z zdi (86), le zmieioymi ektormi łsymi: L 443 A L Y Y, (9) C który możemy roziązć przykłd edą z przedstioych poyże metod. Ząc ektory łse problemu (9) możemy kżde chili rócić do ektoró łsych zdi yścioego (86), korzystąc z zleżości (9). Jeżeli tomist trkcie roziązyi zdi (86) meto- 6

17 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk dą potęgoą przy uzględieiu zleżości (88) chcemy uikąć koieczości odrci mcierzy L i L możemy zstosoć procedurę postępoi przedstioą poiże: Dokoć rozkłdu. Zormlizoć yzczoy ektor. Obliczyć ektor L L mcierzy B i przyąć ektor strtoy {} k { k} Y ; {} k {} k Y Y { 0} Y ; {} k roziązuąc ukłd liioych róń lgebriczych { k+} 3. Obliczyć ektor Y roziązuąc ukłd liioych róń lgebriczych co est róozcze ykoiu kroku potęgoego; { } { } { } k+ k k+ 4. Obliczyć ilorz Ryleigh Y ; {} k { k} ; L L Y { k+} { k} A 5. Sprdzić ruek (66). Dokłdie tk smo k e cześie rozżych przykłdch, eżeli ruek (66) zostł ełioy, kończymy obliczei, przeciym rzie rcmy do. tym miescu rto zrócić ugę fkt, że trkcie obliczeń (pukt.) kżde iterci est zdoy ektor łsy orygilego problemu łsego (86), tk ięc ie leży go obliczć pooie zkończeie prcy. Przedstioy poyże osób postępoi zstosuemy do yzczei domiuące rtości łse uogólioego problemu łsego opisego symetryczymi mcierzmi A [ 4 4] i B [ 4 4], z dokłdością ε ε 0, 000 : A, B. (93) { 0} Operce stępe rozkłd mcierzy B i ektor strtoy Y : B L L, Y (94) Normlizc:. Ukłd róń: L Y Iterc piersz: Y Y 4 0,500 0, , ,500. (95) 0,67 0,033 0,00 0,00. (96), 7

18 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk 3. Ukłd róń: ,67 0,550 {} { 0} 0 0 {} 0,033 {} 0,39 L Y A Y Y ,00 0, ,00 0,543 (97) 4. Ilorz Ryleigh: 0,550 {} 0,39 Y [ 0,500 0,500] 0, 39. 0,536 0,543 (98) 5. ruki zkończei obliczeń mogą być rdzoe dopiero po drugie iterci, tkim rzie porcmy do puktu. i kotyuuemy obliczei. Iterc drug:. Normlizc: 0,550 0,567 {} {} 0,39 0,46 Y {} {} 0,536 0,55 Y Y 0,9459 0,543 0,559. (99). Ukłd róń: 4 0,567 0,706 {} {} 0 {} 0,46 {} 0,065 L 0 0 0,55 0, ,559 0,. (00) 3. Ukłd róń: ,706,060 {} {} 0 0 {} 0,065 {} 0,686 L Y A Y Y ,33, ,,33 (0) 4. Ilorz Ryleigh:,060 {} {} { } 0,686 Y [ 0,567 0,46 0,55 0,559], 4833.,48,33 (0) 5. ruki zkończei obliczeń: {} { 0},4833 0,39 0,86043 > ε,4833 0,567 {} { 0} 0,46 0,500,09649 > ε 0,55 0,559 0,500 czyli koiecze est ykoie stępe iterci., (03) 8

19 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk Iterc trzeci:. Normlizc:,060 0,467 {} {} 0,686 0,30 Y {} {},48 0,69 Y Y 5,5383,33 0,543. (04). Ukłd róń: 4 0,467 0,67 {} {} 0 {} 0,30 {} 0,073 L 0 0 0,69 0, ,543 0,09. (05) 3. Ukłd róń: ,67,080 {} 3 {} 0 0 {} 3 0,073 {} 3 0,747 L Y A Y Y ,369, ,09,79 (06) 4. Ilorz Ryleigh:,080 {} {} {} 3 0,747 Y [ 0,467 0,30 0,69 0,543], ,374,79 (07) 5. ruki zkończei obliczeń: {} {},88566,4833 0,07584 > ε {}, ,467 0,567 {} {} 0,30 0,46 0,38843 > ε 0,69 0,55 0,543 0,559 czyli koiecze est ykoie stępe iterci. toku dlszych obliczeń moż się przekoć, że po siedmiu itercch: {} 7 {} 6,9075, < ε {} 7,9075 0,467 0,464 {} 7 {} 6 0,39 0,33 0,04 > ε 0,609 0,67 0,556 0,554, (08), (09) czyli zostł ełioy ruek (66) (błąd zbieżości ze zględu rtość łsą), po itercch: { } { } { },9098, < ε,9098 0, 466 0, 466 0, 37 0, < ε 0, 6 0, 6 0, 555 0, 555 { } { }. (0) 9

20 Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk czyli zostł ełioy ruek (66) (błąd zbieżości ze zględu ektor łsy). Jk idć, uzyskie tkie sme dokłdości przypdku ektor łsego, k przypdku rtości łse tym przypdku ymg ykoi około trzykrotie iększe liczby iterci Rys. 3 Zbieżość metody potęgoe dl domiuące rtości łse ( ) i odpoidącego e ektor łsego ( ) koleych itercch ( ) uogólioego problemu łsego, skl logrytmicz., 0

PODSTAWY ALGEBRY LINIOWEJ ALGEBRA MACIERZY

PODSTAWY ALGEBRY LINIOWEJ ALGEBRA MACIERZY PODSTWY LGEBRY LINIOWEJ LGEBR MCIERZY Mcierzą prostokątą o m ierszch i kolumch zymy tblicę m liczb rzeczyistych ij (i,,...,m; j,,...,) zpisą postci ujętego isy kdrtoe prostokąt liczb M m M m Liczby rzeczyiste

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie układów równań liniowych (1)

Rozwiązywanie układów równań liniowych (1) etody Numerycze i Progrmowie Stro z Wykłd. Rozwiązywie ukłdów rówń liiowych () etody dokłde rozwiązywi ukłdów rówń liiowych etody dokłde pozwlą uzyskie rozwiązi w skończoe liczbie kroków obliczeiowych.

Bardziej szczegółowo

MATHCAD 2000 - Obliczenia iteracyjne, macierze i wektory

MATHCAD 2000 - Obliczenia iteracyjne, macierze i wektory MTHCD - Obliczei itercyje, mcierze i wektory Zmiee zkresowe. Tblicowie fukcji Wzór :, π.. π..8.9...88.99..8....8.98. si().9.88.89.9.9.89.88.9 -.9 -.88 -.89 -.9 - Opis, :,, przeciek, Ctrl+Shift+P, /,, ;średik,

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zsd idukcji mtemtyczej. Dowody idukcyje. W rozdzile sformułowliśmy dl liczb turlych zsdę miimum. Bezpośredią kosekwecją tej zsdy jest brdzo wże twierdzeie, które umożliwi i ułtwi wiele dowodów twierdzeń

Bardziej szczegółowo

MATLAB PODSTAWY. [ ] tworzenie tablic, argumenty wyjściowe funkcji, łączenie tablic

MATLAB PODSTAWY. [ ] tworzenie tablic, argumenty wyjściowe funkcji, łączenie tablic MTLB PODSTWY ZNKI SPECJLNE symbol przypisi [ ] tworzeie tblic, rgumety wyjściowe fukcji, łączeie tblic { } ideksy struktur i tblic komórkowych ( ) wisy do określi kolejości dziłń, do ujmowi ideksów tblic,

Bardziej szczegółowo

Programowanie z więzami (CLP) CLP CLP CLP. ECL i PS e CLP

Programowanie z więzami (CLP) CLP CLP CLP. ECL i PS e CLP Progrmowie z więzmi (CLP) mjąc w PROLOGu: p(x) :- X < 0. p(x) :- X > 0. i pytjąc :- p(x). dostiemy Abort chcelibyśmy..9 CLP rozrzeszeie progrmowi w logice o kocepcję spełii ogriczeń rozwiązie = logik +

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO

Scenariusz lekcji matematyki w klasie II LO Autor: Jerzy Wilk Sceriusz lekcji mtemtyki w klsie II LO oprcowy w oprciu o podręczik i zbiór zdń z mtemtyki utorów M. Bryński, N. Dróbk, K. Szymński Ksztłceie w zkresie rozszerzoym Czs trwi: jed godzi

Bardziej szczegółowo

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny 5.4.1. Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek,

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE. Naturalną rzeczą w otaczającym nas świecie jest porządkowanie różnorakich obiektów, czyli ustawianie ich w pewnej kolejności.

CIĄGI LICZBOWE. Naturalną rzeczą w otaczającym nas świecie jest porządkowanie różnorakich obiektów, czyli ustawianie ich w pewnej kolejności. CIĄGI LICZBOWE Nturlą rzeczą w otczjącym s świecie jest porządkowie różorkich obiektów, czyli ustwiie ich w pewej kolejości. Dl przykłdu tworzymy różego rodzju rkigi, p. rkig jlepszych kierowców rjdowych.

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej).

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej). MATEMATYKA I - Lucj Kowlski {,,,... } CIĄGI LICZBOWE N zbiór liczb turlych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezetowy przez pukty osi liczbowej. Nieskończoy ciąg liczbowy to przyporządkowie liczbom

Bardziej szczegółowo

Nadokreślony Układ Równań

Nadokreślony Układ Równań Mchł Pzos Istytut echolog Iforcyych Iżyer Ląoe Wyzł Iżyer Ląoe Poltech Kros Noreśloy Uł Róń Z oreśloy ułe loych róń lgebrczych y o czye sytuc, gy lczb loo ezleżych róń est ęsz ż yr przestrze (lczb zeych).

Bardziej szczegółowo

Macierze w MS Excel 2007

Macierze w MS Excel 2007 Mcierze w MS Ecel 7 Progrm MS Ecel umożliwi wykoywie opercji mcierzch. Służą do tego fukcje: do możei mcierzy MIERZ.ILOZYN do odwrci mcierzy MIERZ.ODW do trspoowi mcierzy TRNSPONUJ do oliczi wyzczik mcierzy

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych Macierze rzadkie

Układy równań liniowych Macierze rzadkie 5 mrzec 009 SciLb w obliczeich umeryczych - część Sljd Ukłdy rówń liiowych Mcierze rzdkie 5 mrzec 009 SciLb w obliczeich umeryczych - część Sljd Pl zjęć. Zdie rozwiązi ukłdu rówń liiowych.. Ćwiczeie -

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 1 Podstawowe wiadomości o macierzach

Wyk lad 1 Podstawowe wiadomości o macierzach Wyk ld 1 Podstwowe widomości o mcierzch Oznczeni: N {1 2 3 } - zbiór liczb nturlnych N 0 {0 1 2 } R - ci lo liczb rzeczywistych n i 1 + 2 + + n i1 1 Określenie mcierzy Niech m i n bed dowolnymi liczbmi

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przed próbną maturą. Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony) Rozwiązania zadań

MATEMATYKA Przed próbną maturą. Sprawdzian 2. (poziom rozszerzony) Rozwiązania zadań MATEMATYKA Przed próbą mturą Sprwdzi (poziom rozszerzoy) Rozwiązi zdń Zdie ( pkt) P Uczeń oblicz potęgi o wykłdikc wymieryc i stosuje prw dziłń potęgc o wykłdikc wymieryc 5 ( ) 7 5 Odpowiedź: C Zdie (

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13 III etap zawodów (wojewódzki) 12 stycznia 2013 r.

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13 III etap zawodów (wojewódzki) 12 stycznia 2013 r. KONKURS MTEMTYCZNY dl ucziów gimzjów w roku szkolym 0/ III etp zwodów (wojewódzki) styczi 0 r. Propozycj puktowi rozwiązń zdń Uwg Łączie uczeń może zdobyć 0 puktów. Luretmi zostją uczesticy etpu wojewódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb.

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb. Rchuek prwopoobieństw MA1181 Wyził T, MS, rok k. 2013/14, sem. zimowy Wykłowc: r hb. A. Jurlewicz Wykł 9: Róże rozje zbieżości ciągów zmieych losowych. rw wielkich liczb. Zbieżość z prwopoobieństwem 1:

Bardziej szczegółowo

1. Określ monotoniczność podanych funkcji, miejsce zerowe oraz punkt przecięcia się jej wykresu z osią OY

1. Określ monotoniczność podanych funkcji, miejsce zerowe oraz punkt przecięcia się jej wykresu z osią OY . Określ ootoiczość podch fukcji, iejsce zerowe orz pukt przecięci się jej wkresu z osią OY ) 8 ) 8 c) Określjąc ootoiczość fukcji liiowej = + korzst z stępującej włsości: Jeżeli > to fukcj liiow jest

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH ZBIORY LICZBOWE: liczby całkowite C : C..., 3, 2, 1,

I. DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH ZBIORY LICZBOWE: liczby całkowite C : C..., 3, 2, 1, I. DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH ZBIORY LICZBOWE: liczy turle N : N 0,,,,,,..., N,,,,,... liczy cłkowite C : C...,,,, 0,,,,... Kżdą liczę wymierą moż przedstwić z pomocą ułmk dziesiętego skończoego

Bardziej szczegółowo

2. Ciągi liczbowe. Definicja 2.1 Funkcję a : N R nazywamy ciągiem liczbowym. Wartość funkcji a(n) oznaczamy symbolem a

2. Ciągi liczbowe. Definicja 2.1 Funkcję a : N R nazywamy ciągiem liczbowym. Wartość funkcji a(n) oznaczamy symbolem a Ciągi liczbowe Defiicj Fukcję : N R zywmy iem liczbowym Wrtość fukcji () ozczmy symbolem i zywmy -tym lub ogólym wyrzem u Ciąg Przykłdy Defiicj róŝic zpisujemy rówieŝ w postci { } + Ciąg liczbowy { } zywmy

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. II Całki oznaczone i zastosowania

Zadania z analizy matematycznej - sem. II Całki oznaczone i zastosowania Zdi z lizy mtemtyczej - sem. II Cłki ozczoe i zstosowi Defiicj. Niech P = x x.. x będzie podziłem odcik [ b] części ( N przy czym x k = x k x k gdzie k δ(p = mx{ x k : k } = x < x

Bardziej szczegółowo

i interpretowanie reprezentacji wykorzystanie i tworzenie reprezentacji wykorzystanie wykorzystanie i tworzenie reprezentacji

i interpretowanie reprezentacji wykorzystanie i tworzenie reprezentacji wykorzystanie wykorzystanie i tworzenie reprezentacji KLUCZ ODPOWIEDZI I ZASADY PUNKTOWANIA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Nr zdi Odpowiedzi Pukty Bde umiejętości Obszr stdrdu. B 0 pluje i wykouje obliczei liczbch rzeczywistych,

Bardziej szczegółowo

TABLICE WZORÓW I TWIERDZEŃ MATEMATYCZNYCH zakres GIMNAZJUM

TABLICE WZORÓW I TWIERDZEŃ MATEMATYCZNYCH zakres GIMNAZJUM TABLICE WZORÓW I TWIERDZEŃ MATEMATYCZNYCH zkres GIMNAZJUM LICZBY Lizy turle: 0,1,,,4, Koleje lizy turle zwsze różią się o 1, zpis, +1, +, gdzie to dowol liz turl ozz trzy koleje lizy turle, Lizy pierwsze:

Bardziej szczegółowo

MACIERZE I WYZNACZNIKI

MACIERZE I WYZNACZNIKI MCIERZE I WYZNCZNIKI Defiicj Mcierą o współcyikch recywistych (espoloych) i wymire m x ywmy pryporądkowie kżdej pre licb turlych (i,k), i,,, m, k,,,, dokłdie jedej licby recywistej ik [ ik ] mx (espoloej)

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania. Wieloatrybutowe problemy decyzyjne metody rozwiązywania

Komputerowe Systemy Sterowania. Wieloatrybutowe problemy decyzyjne metody rozwiązywania 0-0-9 Komputeroe Systemy Wielotrybutoe problemy decyzyje metody roziązyi Przypomieie: Problemy ielotrybutoe problemy yzczei tkiej opcji decyzyjej spośród skończoego (liczboo iedużego) zbioru dopuszczlych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ciągi liczbowe, granica ciągu

Rozdział 1. Ciągi liczbowe, granica ciągu Rozdził. Ciągi liczbowe, gric ciągu. Rodzje i włsości ciągów liczbowych W życiu codzieym często moż spotkć się z ciągmi: ciąg smochodów ulicy (pierwszy, drugi, trzeci ), ciąg ludzi w kolejce (zerowy chwilę

Bardziej szczegółowo

Wykład 12: Sumowanie niezależnych zmiennych losowych i jego związek ze splotem gęstości i transformatami Laplace a i Fouriera. Prawo wielkich liczb.

Wykład 12: Sumowanie niezależnych zmiennych losowych i jego związek ze splotem gęstości i transformatami Laplace a i Fouriera. Prawo wielkich liczb. Rchuek prwdopodobieństw MA064 Wydził Elektroiki, rok kd. 2008/09, sem. leti Wykłdowc: dr hb. A. Jurlewicz Wykłd 2: Sumowie iezleżych zmieych losowych i jego związek ze splotem gęstości i trsformtmi Lplce

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

SKRYPT DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Publikcj współfisow ze środków Uii Europejskiej w rmch Europejskiego Fuduszu Społeczego SKRYPT DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE dr iż Ryszrd Krupiński

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Granice, ciągłość, pochodna funkcji i jej interpretacja geometryczna

Wykład 2. Granice, ciągłość, pochodna funkcji i jej interpretacja geometryczna 1 Wykłd Grnice, ciągłość, pocodn unkcji i jej interpretcj geometryczn.1 Grnic unkcji. Grnic lewostronn i grnic prwostronn unkcji Deinicj.1 Mówimy, że liczb g jest grnicą lewostronną unkcji w punkcie =,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 1 POZIOM ROZSZERZONY

ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR 1 POZIOM ROZSZERZONY Przykłdowy zestw zdń r z mtemtyki Odpowiedzi i schemt puktowi poziom rozszerzoy ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA ZESTAW NR POZIOM ROZSZERZONY Nr zdi Nr czyości Etpy rozwiązi zdi Liczb puktów Uwgi I metod

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCY POTENCJALNĄ I ODDZIELONĄ CZĄSTKĘ ZUŻYCIA TRIBOLOGICZNEGO

SYSTEM WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCY POTENCJALNĄ I ODDZIELONĄ CZĄSTKĘ ZUŻYCIA TRIBOLOGICZNEGO 6-0 T B O L O G 8 Piotr SDOWSK * SYSTEM WELKOŚC CKTEYZUĄCY POTECLĄ ODDZELOĄ CZĄSTKĘ ZUŻYC TBOLOGCZEGO SYSTEM OF VLUES CCTEZED POTETL D SEPTED WE PTCLE Słow kluczowe: prc trci, zużywie ściere, cząstk zużyci,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OTWARTE. Są więc takie same. Trzeba jeszcze pokazać, że wynoszą one 2b, gdyż taka jest długość krawędzi dwudziestościanu.

ZADANIA OTWARTE. Są więc takie same. Trzeba jeszcze pokazać, że wynoszą one 2b, gdyż taka jest długość krawędzi dwudziestościanu. ZADANIA OTWARTE ZADANIE 1 DWUDZIESTOŚCIAN FOREMNY Wiemy, że z trzech złotych prostokątów możn skonstruowć dwudziestościn foremny. Wystrczy wykzć, że długości boków trójkąt ABC n rysunku obok są równe.

Bardziej szczegółowo

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych

Zadania. I. Podzielność liczb całkowitych Zdni I. Podzielność liczb cłkowitych. Pewn liczb sześciocyfrow kończy się cyfrą 5. Jeśli tę cyfrę przestwimy n miejsce pierwsze ze strony lewej to otrzymmy nową liczbę cztery rzy większą od poprzedniej.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5. Typy macierzy, działania na macierzach, macierz układu równań. Podstawowe wiadomości o macierzach

WYKŁAD 5. Typy macierzy, działania na macierzach, macierz układu równań. Podstawowe wiadomości o macierzach Mtemtyk I WYKŁD. ypy mcierzy, dziłni n mcierzch, mcierz ukłdu równń. Podstwowe widomości o mcierzch Ogóln postć ukłdu m równń liniowych lgebricznych z n niewidomymi x x n xn b x x n xn b, niewidome: x,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ ĆWICZENIE 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Opis kł pomirowego A) Wyzzie ogiskowej sozewki skpijąej z pomir oległośi przemiot i obrz o sozewki Szzególie proste, rówoześie

Bardziej szczegółowo

Collegium Novum Akademia Maturalna

Collegium Novum Akademia Maturalna Collegium Novum Akdemi Mturl wwwcollegium-ovumpl 0- -89-66 Mtemtyk (GP dt: 00008 sobot Collegium Novum Akdemi Mturl Temt 5: CIĄGI Prowdzący: Grzegorz Płg Termi: 0007 godzi 9:00-:0 8 Zdie Które wyrzy ciągu

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa MAP1151 Wydział Elektroniki, rok akad. 2011/12, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz

Rachunek prawdopodobieństwa MAP1151 Wydział Elektroniki, rok akad. 2011/12, sem. letni Wykładowca: dr hab. A. Jurlewicz Rchuek prwdopodobieństw MA5 Wydził Elektroiki, rok kd. 20/2, sem. leti Wykłdowc: dr hb. A. Jurlewicz Wykłd 7: Zmiee losowe dwuwymirowe. Rozkłdy łącze, brzegowe. Niezleżość zmieych losowych. Momety. Współczyik

Bardziej szczegółowo

Ekoenergetyka Matematyka 1. Wykład 8. CIĄGI LICZBOWE

Ekoenergetyka Matematyka 1. Wykład 8. CIĄGI LICZBOWE Ekoeergetk Mtemtk 1. Wkłd 8. CIĄGI LICZBOWE Defiicj (ciąg liczbow) Ciągiem liczbowm zwm fukcję odwzorowującą zbiór liczb turlch w zbiór liczb rzeczwistch. Wrtość tej fukcji dl liczb turlej zwm -tm wrzem

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą 50 REPETYTORIUM 31 Równni i nierówności kwdrtowe z jedną niewidomą Równnie wielominowe to równość dwóch wyrżeń lgebricznych Kżd liczb, któr po podstwieniu w miejscu niewidomej w równniu o jednej niewidomej

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia wielokryterialne

Zagadnienia wielokryterialne 0-0-0 Zgdiei ielokryterile Wielokryterile zgdiei decyzyje (Multiple riteri Decisio Problem - MDP) Istieje termi: Multicriteri decisio-id - Wspomgie decyzji ielokryterilych elem kryjącej się pod tym termiem

Bardziej szczegółowo

Wykład 8: Całka oznanczona

Wykład 8: Całka oznanczona Wykłd 8: Cłk ozczo dr Mriusz Grządziel grudi 28 Pole trójkt prboliczego Problem. Chcemy obliczyć pole s figury S ogriczoej prostą y =, prostą = i wykresem fukcji f() = 2. Rozwizie przybliżoe. Dzielimy

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że zestaw, który przygotowaliśmy maturzystom, spełni swoje zadanie i przyczyni się do egzaminacyjnych sukcesów.

Mamy nadzieję, że zestaw, który przygotowaliśmy maturzystom, spełni swoje zadanie i przyczyni się do egzaminacyjnych sukcesów. Zestw wzoów mtemtyzy zostł pzygotowy dl potze egzmiu mtulego z mtemtyki oowiązująej od oku 00. Zwie wzoy pzydte do ozwiązi zdń z wszystki dziłów mtemtyki, dltego może służyć zdjąym ie tylko podzs egzmiu,

Bardziej szczegółowo

1 Kryterium stabilności. 2 Stabilność liniowych układów sterowania

1 Kryterium stabilności. 2 Stabilność liniowych układów sterowania Kryterium stbilości Stbilość liiowych ukłdów sterowi Ukłd zmkięty liiowy i stcjory opisy rówiem () jest stbily, jeŝeli dl skończoej wrtości zkłócei przy dowolych wrtościch początkowych jego odpowiedź ustlo

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i obliczenia techniczne. Metody numeryczne w modelowaniu: Różniczkowanie i całkowanie numeryczne

Modelowanie i obliczenia techniczne. Metody numeryczne w modelowaniu: Różniczkowanie i całkowanie numeryczne Modelownie i obliczeni techniczne Metody numeryczne w modelowniu: Różniczkownie i cłkownie numeryczne Pochodn unkcji Pochodn unkcji w punkcie jest deiniown jko grnic ilorzu różnicowego (jeżeli istnieje):

Bardziej szczegółowo

Granica cigu punktów. ), jest zbieny do punktu P 0 = ( x0. n n. ) n. Zadania. Przykłady funkcji dwu zmiennych

Granica cigu punktów. ), jest zbieny do punktu P 0 = ( x0. n n. ) n. Zadania. Przykłady funkcji dwu zmiennych Gric cigu puktów Ztem Cig puktów P P ; jest zie do puktu P ; gd P P [ ] Oliczm gric cigu l Poiew l l wic cig l jest zie i jego gric jest pukt π π [ ] Oliczm gric cigu si π π π π Poiew si si wic cig si

Bardziej szczegółowo

Wykªad 1. Macierze i wyznaczniki Macierze podstawowe okre±lenia

Wykªad 1. Macierze i wyznaczniki Macierze podstawowe okre±lenia Wykªd 1 Mcierze i wyznczniki 11 Mcierze podstwowe okre±leni Denicj 1 Mcierz (rzeczywist ) wymiru m n, gdzie m, n N, nzywmy prostok tn tblic zªo»on z m n liczb rzeczywistych ustwionych w m wierszch i n

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

4. RACHUNEK WEKTOROWY

4. RACHUNEK WEKTOROWY 4. RACHUNEK WEKTOROWY 4.1. Wektor zczepiony i wektor swoodny Uporządkowną prę punktów (A B) wyznczjącą skierowny odcinek o początku w punkcie A i końcu w punkcie B nzywmy wektorem zczepionym w punkcie

Bardziej szczegółowo

Główka pracuje - zadania wymagające myślenia... czyli TOP TRENDY nowej matury.

Główka pracuje - zadania wymagające myślenia... czyli TOP TRENDY nowej matury. Główk prcuje - zdi wymgjące myślei czyli TOP TRENDY owej mtury W tej pordzie 0 trudiejszych zdń Wiele z ich to zdi, których temt zczy się od wykż, udowodij, czyli iezbyt lubiych przez mturzystów Zdie Widomo,

Bardziej szczegółowo

Zadania do rozdziału 7.

Zadania do rozdziału 7. Zdni do ozdziłu 7. Zd.7.. wiezchołkch kwdtu o okch umieszczono ednkowe łdunku. Jki łdunek o znku pzeciwnym tze umieścić w śodku kwdtu y sił wypdkow dziłąc n kżdy łdunek ył ówn zeu? ozwiąznie: ozptzmy siły

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Do czego służą wektory?

Wprowadzenie: Do czego służą wektory? Wprowdzenie: Do czego służą wektory? Mp połączeń smolotowych Isiget pokzuje skąd smoloty wyltują i dokąd doltują; pokzne jest to z pomocą strzłek strzłki te pokzują przemieszczenie: skąd dokąd jest dny

Bardziej szczegółowo

Niech dany będzie układ równań postaci. Powyższy układ równań liniowych z n niewiadomymi można zapisać w postaci macierzowej

Niech dany będzie układ równań postaci. Powyższy układ równań liniowych z n niewiadomymi można zapisać w postaci macierzowej Rozwiązywie ułdów rówń liiowych Metod elimicji Guss 2 Postwieie zgdiei Niech dy będzie ułd rówń postci b x x x b x x x b x x x 2 2 2 2 2 22 2 2 2 Powyższy ułd rówń liiowych z iewidomymi moż zpisć w postci

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Zadania i rozwiązania prac domowych z Analizy Matematycznej 1.2 z grupy pana Ryszarda Kopieckiego, semestr letni 2011/2012.

Zadania i rozwiązania prac domowych z Analizy Matematycznej 1.2 z grupy pana Ryszarda Kopieckiego, semestr letni 2011/2012. Zdi i rozwiązi prc domowych z Alizy Mtemtyczej. z grupy p Ryszrd Kopieckiego, semestr leti / Ntli Skowsk . seri UWAGA: wykresów oczywiście rysowć ie trzeb. Co więcej, wykres ie jest dowodem żdego stwierdzei.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INFORMATYKI

WSTĘP DO INFORMATYKI Akdemi Górniczo-Hutnicz Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej WSTĘP DO INFORMATYKI SYSTEMY KODOWANIA ORAZ REPREZENTACJA I ARYTMETYKA LICZB Adrin Horzyk www.gh.edu.pl SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Systemy Wyszukiwania Informacji

Systemy Wyszukiwania Informacji Uniersytet Śląski Systemy Wyszkini Informcji Agnieszk Nok Brzezińsk gnieszk.nok@s.ed.pl Instytt Informtyki Zkłd Systemó Informtycznych Uniersytet Śląski Wrnki zliczeni przedmiot Ooiązko oecność n ykłdch

Bardziej szczegółowo

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy

Zestaw 11- Działania na wektorach i macierzach, wyznacznik i rząd macierzy Zestw - Dziłni n wektorch i mcierzch, wyzncznik i rząd mcierzy PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ROZWIAZANIAMI Dodjąc( bądź odejmując) do siebie dw wektory (lub więcej), dodjemy (bądź odejmujemy) ich odpowiednie współrzędne

Bardziej szczegółowo

3, leŝącym poniŝej punktu P. Wartości funkcji f są

3, leŝącym poniŝej punktu P. Wartości funkcji f są Odpowiedzi i schemty oceii Arkusz Zdi zmkięte Numer zdi Poprw odpowiedź Wskzówki do rozwiązi D ( 0 x )( x + b) x 0 + b 0 x xb x + ( 0 b) x + b 0 x + ( 0 b) x + b 0 0x + 0 0 WyrŜei po obu stroch rówości

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc i scemt ocenini zdń otwrtc Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc 4 7 9 0 4 7 9 0 D D D Scemt ocenini zdń otwrtc Zdnie (pkt) Rozwiąż nierówność x x 0 Oliczm wróżnik i miejsc

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

ALGEBRA MACIERZY. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH.

ALGEBRA MACIERZY. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH. AGEBRA MACIERZY. UKŁADY RÓWNAŃ INIOWYCH. MACIERZE Mcierzą o wymirch m (m ) zywmy prostokątą tblicę której elemetmi jest m liczb rzeczywistych mjącą m wierszy i kolum postci A m m kolumy wiersze m Stosujemy

Bardziej szczegółowo

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy

Materiały diagnostyczne z matematyki poziom podstawowy Mteriły dignostyczne z mtemtyki poziom podstwowy czerwiec 0 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych orz schemt ocenini Mteriły dignostyczne przygotowł Agt Siwik we współprcy z nuczycielmi mtemtyki szkół pondgimnzjlnych:

Bardziej szczegółowo

Ciągi i szeregi liczbowe

Ciągi i szeregi liczbowe Ciągi i szeregi liczbowe Defiicj. Jeżeli kżdej liczbie turlej przyporządkow zostł jkś liczb rzeczywist, to mówimy, że zostł określoy ciąg liczbowy (ieskończoy). Formlie ozcz to, że ciąg liczbowy jest fukcją

Bardziej szczegółowo

Badanie regularności w słowach

Badanie regularności w słowach Przypdek sekwencyjny Mrcin Piątkowski Wydził Mtemtyki i Informtyki Uniwersytet Mikołj Kopernik Edsger Wybe Dijkstr (1930 2002) Computer science is no more bout computers thn stronomy is bout telescopes,

Bardziej szczegółowo

Metoda szeregów potęgowych dla równań różniczkowych zwyczajnych liniowych. Równanie różniczkowe zwyczajne liniowe drugiego rzędu ma postać

Metoda szeregów potęgowych dla równań różniczkowych zwyczajnych liniowych. Równanie różniczkowe zwyczajne liniowe drugiego rzędu ma postać met_szer_potegowyh-.doowyh Metod szeregów potęgowyh dl rówń różizkowyh zwyzjyh liiowyh Rówie różizkowe zwyzje liiowe drugiego rzędu m postć d u d f du d gu h ( Złóżmy, że rozwiązie rówi ( może yć przedstwioe

Bardziej szczegółowo

zestaw DO ĆWICZEŃ z matematyki

zestaw DO ĆWICZEŃ z matematyki zestaw DO ĆWICZEŃ z mtemtyki poziom rozszerzony rozumownie i rgumentcj krty prcy ZESTAW I Zdnie 1. Wykż, że odcinek łączący środki dwóch dowolnych oków trójkąt jest równoległy do trzeciego oku i jest równy

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna 2 Szeregi liczbowe i funkcyjne

Analiza Matematyczna 2 Szeregi liczbowe i funkcyjne Aliz Mtemtycz 2 Szeregi liczbowe i fukcyje Wydził Mtemtyki wykłdowc T. Dowrowicz 5 kwieti 2017 Wykłdy III i IV SZEREGI LICZBOWE Obrzowo mówiąc, szeregiem, zywmy ciąg, w którym zmist przeików stwimy zki

Bardziej szczegółowo

System SCADA we współpracy ze specjalnym algorytmem sterowania

System SCADA we współpracy ze specjalnym algorytmem sterowania Pomiary Automatyka Robotyka 6/009 System SCADA e spółpracy ze specjalym algorytmem steroaia Krzysztof Oprzędkieicz W pracy omóioo zasady realizacji systemu SCADA spółpracującego ze specjalymi algorytmami

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego

Notatki do tematu Metody poszukiwania rozwiązań jednokryterialnych problemów decyzyjnych metody dla zagadnień liniowego programowania matematycznego Komputerowe wspomgnie decyzi 008/009 Liniowe zgdnieni decyzyne Nottki do temtu Metody poszukiwni rozwiązń ednokryterilnych problemów decyzynych metody dl zgdnień liniowego progrmowni mtemtycznego Liniowe

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ALGEBRY MACIERZY. Operacje na macierzach

PODSTAWY ALGEBRY MACIERZY. Operacje na macierzach PODSTWY LGEBRY MCIERZY WIERSZ i, KOLUMN (j) Mcierz m,n, gdzie m to ilość wierszy, n ilość kolumn i,j element mcierzy z itego wiersz, jtej kolumny Opercje n mcierzch Równość mcierzy m,n = B m,n. def i,j

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Metoda prądów obwodowych

Metoda prądów obwodowych Metod prądów owodowyh Zmenmy wszystke rzezywste źródł prądowe n npęowe, Tworzymy kłd równń lnowyh opsjąyh poszzególne owody. Dowolną seć lnową skłdjąą sę z elementów skponyh możn opsć z pomoą kłd równń

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ó Ź ó ó ć ź ć ć Ś ć Ź ó Ó ó ó Ś ó ó ć ó ć Ź ź ć ó ź ć ó ź ó ó ó ó ć Ą ó ó ź ó ó ó ć ź ć ć ź ź Ś ó ó ó ć ó Ź ó ó ć ó ó ó ó Ę ó ó ź Ę ó ó ó ć ó ó ź Ć Ź ź ó ó ó ó ó ó ó óź ź ó ź ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó

Bardziej szczegółowo

Działania wewnętrzne i zewnętrzne

Działania wewnętrzne i zewnętrzne Autmtyk i Rtyk Alger -Wykłd - dr Adm Ćmiel miel@gedupl Dziłi wewętrze i zewętrze Nie X ędzie ustlym iepustym zirem Def Dwurgumetwym dziłiem wewętrzym w zirze X zywmy fukję Jeśli X i y X t y X zywmy wyikiem

Bardziej szczegółowo

Pierwiastek z liczby zespolonej

Pierwiastek z liczby zespolonej Pierwistek z liczby zespolonej Twierdzenie: Istnieje dokłdnie n różnych pierwistków n-tego stopni z kżdej liczby zespolonej różnej od zer, tzn. rozwiązń równni w n z i wszystkie te pierwistki dją się zpisć

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł

ZADANIA ZAMKNIĘTE. Zadanie 1 (1p). Ile wynosi 0,5% kwoty 120 mln zł? A. 6 mln zł B. 6 tys. zł C. 600 tys. zł D. 60 tys. zł TRZECI SEMESTR LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PRACA KONTROLNA Z MATEMATYKI ROZSZERZONEJ O TEMACIE: Liczby rzeczywiste i wyrżeni lgebriczne Niniejsz prc kontroln skłd się z zdń zmkniętych ( zdń)

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Podstawy wytrzymałości materiałów

Podstawy wytrzymałości materiałów Podsty ytrymłośi mteriłó IiR - ib - Wykłd Nr 3 Śi te Śi te, ruek bepeńst śi, obli ytrymłośioe połąeń śruboy/itoy/sorioy, obli ytrymłośioe ytrymłośi spoi pioy Wydił Iżyrii ej i Robotyki Ktedr Wytrymłośi,

Bardziej szczegółowo

3. Wykład III: Warunki optymalności dla zadań bez ograniczeń

3. Wykład III: Warunki optymalności dla zadań bez ograniczeń 3 Wkład III: Waruki optmalości dla zadań bez ograiczeń Podae poiże waruki optmalości dla są uogólieiem powszechie zach waruków dla fukci ede zmiee (zerowaie się pierwsze pochode i lokala wpukłość) 3 Twierdzeie

Bardziej szczegółowo

2. Funktory TTL cz.2

2. Funktory TTL cz.2 2. Funktory TTL z.2 1.2 Funktory z otwrtym kolektorem (O.. open olletor) ysunek poniżej przedstwi odnośny frgment płyty zołowej modelu. Shemt wewnętrzny pojedynzej rmki NAND z otwrtym kolektorem (O..)

Bardziej szczegółowo

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2)

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2) Cłk oznczon Cłkę oznczoną będziemy zpisywli jko f(x)dx (.) z fnkcji f(x), któr jest ogrniczon w przedzile domkniętym [, b]. Jk obliczyć cłkę oznczoną? Obliczmy njpierw cłkę nieoznczoną z fnkcji f(x), co

Bardziej szczegółowo

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać:

WEKTORY skalary wektory W ogólnym przypadku, aby określić wektor, należy znać: WEKTORY Wśród wielkości fizycznych występujących w fizyce możn wyróżnić sklry i wektory. Aby określić wielkość sklrną, wystrczy podć tylko jedną liczbę. Wielkościmi tkimi są ms, czs, tempertur, objętość

Bardziej szczegółowo

2. Macierze. Niech. m, n N. Zbiór zawierający m n liczb a ij n, zapisanych w postaci tablicy prostokątnej

2. Macierze. Niech. m, n N. Zbiór zawierający m n liczb a ij n, zapisanych w postaci tablicy prostokątnej Macierze Niech m, N Zbiór zaierający m liczb a R, gdzie i,, m, j,,, zapisaych postaci tablicy prostokątej a a K a a a K a K K K K am am K am azyamy macierzą o ymiarach m (macierzą o m ierszach i kolumach

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna i algebra liniowa

Analiza matematyczna i algebra liniowa Anliz mtemtyczn i lgebr liniow Mteriły pomocnicze dl studentów do wykłdów Mcierze liczbowe i wyznczniki. Ukłdy równń liniowych. Mcierze. Wyznczniki. Mcierz odwrotn. Równni mcierzowe. Rząd mcierzy. Ukłdy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w ekonomii

Zastosowanie matematyki w ekonomii Jrosł Kokoszk Zstosoni mtmtki konomii Copright b Colorul Mdi Kopioni, ksroni, umiszczni ormi lktronicznj Intrnci bz konsultcji z łścicilm pr zbronion! Spis trści kliknij n intrsując Cię tmt. Podsto idomości.....

Bardziej szczegółowo

Definicja interpolacji

Definicja interpolacji INTERPOLACJA Defiicja iterpolacji Defiicja iterpolacji 3 Daa jest fukcja y = f (x), x[x 0, x ]. Zamy tablice wartości tej fukcji, czyli: f ( x ) y 0 0 f ( x ) y 1 1 Defiicja iterpolacji Wyzaczamy fukcję

Bardziej szczegółowo