CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej)."

Transkrypt

1 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski {,,,... } CIĄGI LICZBOWE N zbiór liczb turlych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezetowy przez pukty osi liczbowej. Nieskończoy ciąg liczbowy to przyporządkowie liczbom turlym liczb rzeczywistych Liczby,,,,... zywmy wyrzmi ciągu. Stosujemy zpis (,,,... ozczeie (. Rozptrzmy trzy chrkterystycze przykłdy ciągów. Pewe włsości ciągów moż odczytć z ich wykresów. Przykłd, ztem początkowe wyrzy wyoszą,,,,,... 6, lub w y k r e s c ią g u /(,,, 8, 6,,, Przykłd (, ztem początkowe wyrzy wyoszą (,,,,,,... w y k r e s c ią g u ( -,,,, -, -, -,

2 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Przykłd, ztem początkowe wyrzy wyoszą (,, 9, 6,, 6,... w y k r e s c ią g u,,, 9, 7,,,, 9, 7,,,, -, Oprócz podi lityczego wzoru ty wyrz ciągu moż je też defiiowć rekurecyjie. Rekurecyj defiicj ciągu - przykłdy - de, r w te sposób defiiujemy ciąg rytmetyczy - de, q w te sposób defiiujemy ciąg geometryczy ( r - stł, ( q - stł,,, -, ciąg Fibocciego Ciąg ( jest: Ciągi mootoicze N N N N > - rosący gdy < - mlejący gdy - iemlejący gdy - ierosący gdy Ciąg jest mootoiczy jeśli zchodzi dowoly z powyższych wruków. W przypdku dwóch pierwszych wruków ciąg jest ściśle mootoiczy. W przypdku dwóch osttich wruków ciąg jest słbo mootoiczy. Przykłd Ciąg Ciąg (, jest mootoiczy. ie jest mootoiczy.

3 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Ciąg ( jest ogriczoy gdy Ciągi ogriczoe M > N M Ozcz to, że dl pewego M wszystkie wyrzy ciągu spełiją wruek M M, tz. wykres ciągu moż zwrzeć w ogriczoym psku wyzczoym przez dwie proste poziome. Przykłd Ciąg Ciąg (, ie jest ogriczoy. jest ogriczoy. g - liczb rzeczywist g ozcz, że Gric ciągu. ε g ε > δ > δ tz. dl dowolego ε > wszystkie wyrzy ciągu o wyrzch większych iż ustloe δ spełiją wruek stosujemy też zpis uproszczoy: g ε g ε g lub g Przykłd Ciąg, jest zbieży, m gricę,. Ciąg ( ie m gricy. ozcz, że zpis uproszczoy: Gric iewłściw ciągu. A δ >δ lub Przykłd Ciąg, m gricę iewłściwą. > A

4 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski < A ozcz, że zpis uproszczoy: A δ >δ lub Włsość. ( Klsyfikcj ciągów: Ciągi liczbowe rozbieże Nie mjące gricy i włściwej i iewłściwej zbieże Rozbieże do ieskończoości (gric iewłściw Włsości jeśli ciąg jest zbieży to m dokłdie jedą gricę, ciąg zbieży jest ogriczoy (odwrot włsość ie zchodzi p. (-, ciąg mootoiczy i ogriczoy jest zbieży, Rchuek gric skończoych. Jeśli ciągi (, (b są zbieże to: c c b ( ± b ± b ( c b b d b ( b b, b

5 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Symbole ieozczoe.,,,,,, Przykłdy { } { } { } Widzimy ztem, że te sm symbol ieozczoy może ozczć róże grice, co uzsdi jego zwę. c c Podstwowe wzory k k - liczb dodti, c k c k - liczb dodti, c Włsości ; ( b ogriczo y b ± ; ( b ogriczo y b ±

6 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski gdy > gdy < gdy b > b gdy b < Liczb e (liczb Euler e,788,7 Uwg: e e e ` gdzie ± Jeśli orz N Twierdzeie o trzech ciągch b c g g to c b b c g 6

7 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski 7 Przykłdy (liczik i miowik podzieliliśmy przez jwyższą potęgę miowik tz. przez b c d { } ( Skorzystliśmy z przeksztłcei b b b wyikjącego z wzoru skrócoego możei ( ( b b b. e { } ( (w drugim wierszu liczik i miowik podzieliliśmy przez jwyższą potęgę miowik tz. przez f e, bo g e e, bo

8 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski h e e e i Korzystmy z twierdzei o trzech ciągch Ztem ( - ciąg o wyrzch dodtich. Stop wzrostu wyrzu ( > to (* Stop wzrostu ciągu. k dl przyjmujemy k Powyższy wzór moż stosowć p. do obliczi stóp zwrotu kcji, wtedy ciąg ( to ciąg otowń rozptrywych kcji. Stopy zwrotu wyrżmy często w procetch. Ciąg stły m zerowe stopy wzrostu. Ciąg rytmetyczy m stopy wzrostu dążące do zer. Ciąg geometryczy m stłe stopy wzrostu. K - kpitł początkowy, p - rocz stop procetow, K - wrtość kpitłu po ltch, Odsetki po kżdym roku są stłe i wyoszą K Ciąg kpitłów K, K, K,..., K,... Procet prosty. K p p K ztem jest ciągiem rytmetyczym. 8

9 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Procet skłdy. p p p Odsetki po kolejych ltch wyoszą K, K, K,... Ztem p p K K K K, itd. K K K p K p K p, itd. Ogólie K Ciąg kpitłów K, K, K,..., K,... K p jest ciągiem geometryczym. Jeśli k liczb kpitlizcji odsetek w ciągu roku to po ltch wrtość kpitłu wyosi K K p k k Oprocetowie ciągłe: (k k p K K k k k K e p Sumy częściowe ciągu ( : S, S,... S..., Stosujemy zpis: S i i Ciąg (S zywmy ciągiem sum częściowych. 9

10 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Sum ciągu rytmetyczego: Przykłd... S Przykłd 6... Sum ciągu geometryczego: Przykłd S q q gdy q S gdy q Przykłd. Oblicz: 6 CIĄGI - zdi [-] b ( [-,] c ( ( 6 [] d [] e 6 ( 6 [/6] f (!! (!! []

11 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski g [-] h [/] i ( [] j []. Oblicz: ( 8 [] b ( [,] c ( [-] d ( []. Oblicz: [ e ] b 6 [ e ] c 8 [ e ] d [ e ] e,7 [ e ] f [] g 8 [ e ] h [ e ]. Oblicz:... [ ] b... ( [] c... ( 6... [] d ( []. Oblicz: 9 7 [9] b 6 []

12 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski (* SZEREGI LICZBOWE. Szereg liczbowy to ieskończoy ciąg sum częściowych: Przykłd. 8 Przykłd Przykłd.... Szereg jest zbieży jeśli ciąg sum częściowych (S jest zbieży. W przeciwym przypdku mówimy, że szereg jest rozbieży. Wtedy S S zywmy sumą szeregu. Przykłd. 8 6 Szereg... jest zbieży m sumę rówą. Przykłd. Szereg... jest rozbieży. Wruek koieczy zbieżości szeregu: Twierdzeie. Jeśli szereg jest zbieży to

13 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Uwg. Twierdzeie odwrote ie jest prwdziwe. Szereg spełi wruek koieczy lecz ie jest zbieży. Szereg geometryczy. q q q... q q cost Sum szeregu geometryczego. Gdy q < to S q Przykłd Przykłd. Stosując wzór sumę ciągu geometryczego moż zmieić ułmki okresowe zwykłe.,7 7, (7,7,7,7..., 99 Szereg hrmoiczy rzędu r. r r r... r Twierdzeie. Szereg hrmoiczy rzędu r > jest zbieży. Szereg hrmoiczy rzędu r jest rozbieży.

14 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Przykłd. Przykłd. Defiicj jest zbieży ( r > jest rozbieży ( r, < Jeśli - dy szereg. b N to szereg b zywmy mjortą szeregu Jeśli c N to szereg c zywmy miortą szeregu Kryteri zbieżości szeregów wruki dosttecze zbieżości szeregu. Zkłdmy, że. Kryterium porówwcze. Mjort dego szeregu zbież dy szereg zbieży. Miort dego szeregu rozbież dy szereg rozbieży. Przykłd. jest zbieży, bo m mjortę zbieżą ( r >

15 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Kryterium ilorzowe (dalembert. Niech g Jeśli g > to jest rozbieży, Jeśli g < to jest zbieży, Jeśli g to kryterium ilorzowe ie rozstrzyg o zbieżości szeregu Przykłd. Zbdmy zbieżość szeregu!. (, (!!, ( (! ( (!! e >! Szereg! jest ztem rozbieży mocy kryterium ilorzowego. Kryterium pierwistkowe (Cuchyego. Niech g Jeśli g > to jest rozbieży,

16 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Jeśli g < to jest zbieży, Jeśli g to kryterium pierwistkowe ie rozstrzyg o zbieżości szeregu. Przykłd. Zbdmy zbieżość szeregu,, ( < Szereg jest ztem zbieży mocy kryterium pierwistkowego.. Wyzcz sumę szeregu: [] b SZEREGI - zdi 6 [,]. Stosując kryterium porówwcze zbdj zbieżość szeregu: [rozb.] b c... [zb.] d... [zb.] [rozb.]. Stosując kryterium ilorzowe zbdj zbieżość szeregu:! [rozb.] b [rozb.] 6 c ( [zb.] d (! [zb.]! (!. Stosując kryterium pierwistkowe zbdj zbieżość szeregu: [rozb.] b 6 c [rozb.] d [zb.] [rozb.] 6

17 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski GRANICA FUNKCJI Gric fukcji. - dowol liczb rzeczywist. ( - ε; ε - otoczeie liczby (puktu o promieiu ε, ( - ε; (, ε - sąsiedztwo liczby (puktu o promieiu ε, Niech fukcj f będzie określo w sąsiedztwie (puktu, g iech będzie liczbą lub, lub -. Defiicj. Gric fukcji f w pukcie jest rów g, jeżeli dl kżdego ciągu ( rgumetów fukcji, zbieżego do, o wyrzch różych od, ciąg (f( wrtości fukcji m gricę rówą g. Zpis: f ( g Alogiczie określmy: i f ( g f ( g Uwg. rchuek gric skończoych jk dl gric ciągów, b symbole ieozczoe jk dl gric ciągów. Przykłd. ( ( ( Grice jedostroe fukcji. Niech fukcj f będzie określo w lewostroym sąsiedztwie (puktu, g iech będzie liczbą lub, lub -. Defiicj. Gric lewostro fukcji f w pukcie jest rów g, jeżeli dl kżdego ciągu ( rgumetów fukcji, zbieżego do, o wyrzch miejszych od, ciąg (f( wrtości fukcji m gricę rówą g. Zpis: f ( g lub f ( g Alogiczie określmy gricę prwostroą: Zpis: f ( g lub f ( g Twierdzeie. Fukcj f m w pukcie gricę g wtedy i tylko wtedy gdy istieją grice jedostroe fukcji f w pukcie i są oe rówe g tz.: f ( g ( f ( g f ( g 7

18 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Przykłd.,, grice jedostroe są róże ztem ie istieje. Niektóre grice si si k,, gdzie k stł, k ( e, e, ± ± k k e, gdzie k stł, Fukcj ciągł. Fukcj f określo w otoczeiu puktu jest ciągł w pukcie, gdy istieje gric fukcji f w pukcie i jest rów wrtości fukcji w tym pukcie, tz. f ( f ( Alogiczie określmy jedostroą ciągłość fukcji. Fukcj f jest ciągł w przedzile, gdy jest ciągł w kżdym pukcie tego przedziłu. Fukcj jest ciągł gdy jest ciągł w kżdym pukcie swojej dziedziy. Przykłd Fukcj f ( ie jest ciągł dl, gric jest i iż wrtość fukcji w tym pukcie f ( f (. Jest to przykłd ieciągłości usuwlej. Przykłd Fukcj f ( ie jest ciągł dl, grice jedostroe w tym < pukcie, chociż istieją i są włściwe, to są róże. Jest to przykłd ieciągłości I rodzju. Przykłd si Fukcj f ( ie jest ciągł dl, ie istieją wet grice jedostroe fukcji w tym pukcie. Jest to przykłd ieciągłości II rodzju. Przykłd (fukcj Dirichlet gdy wymiere Fukcj f ( ie jest ciągł w żdym pukcie. gdy iewymiere Twierdzeie (o ciągłości sumy, różicy, iloczyu i ilorzu fukcji Jeżeli fukcje f i g są ciągłe w pukcie, to: fukcje f g, f g są ciągłe w pukcie ; b fukcj f g jest ciągł w pukcie ; c fukcj g f jest ciągł w pukcie, o ile g(. Uwg. Powyższe twierdzeie jest prwdziwe tkże dl fukcji ciągłych jedostroie. 8

19 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Twierdzeie (o ciągłości fukcji złożoej Jeżeli. fukcj f jest ciągł w pukcie,. fukcj g jest ciągł w pukcie y f(, to fukcj złożo go f jest ciągł w pukcie. Twierdzeie (o ciągłości fukcji odwrotej Jeżeli fukcj f jest ciągł i rosąc przedzile [,b], to fukcj odwrot i rosąc przedzile [f(,f(b]. f jest ciągł Prwdziwe jest tkże logicze twierdzeie dl fukcji mlejącej. Uwg Fukcje elemetre są ciągłe w swoich dziedzich. Twierdzeie (o mootoiczości fukcji ciągłej i różowrtościowej Niech fukcj f będzie ciągł przedzile [,b]. Wówczs, fukcj f jest różowrtościow przedzile [,b] wtedy i tylko wtedy, gdy jest mlejąc lbo rosąc tym przedzile. Twierdzeie. Fukcj ciągł w przedzile domkiętym osiąg w tym przedzile wrtość jmiejszą i wrtość jwiększą. Twierdzeie (włsość Drbou. Zkłdmy, że fukcj f jest ciągł w przedzile domkiętym <, b>. Jeśli f( f(b orz f( g f(b lub f(b g f( to istieje c <, b>, że f(c g. Wiosek. Jeśli f(, f(b mją róże zki to istieje c (, b, że f(c. Powyższy wiosek pozwl w prosty sposób wyzczć przybliżoe miejsce zerowe dowolej fukcji ciągłej w dym przedzile, (jeśli istieje leży dzielić dy przedził podprzedziły końcch których fukcj m róże zki p. metodą połowiei. Asymptoty. Asymptot pioow. Prost jest pioową symptotą prwostroą fukcji f jeśli fukcj f jest określo w pewym lewostroym sąsiedztwie puktu orz f ( ± Prost jest pioową symptotą lewostroą fukcji f jeśli fukcj f jest określo w pewym prwostroym sąsiedztwie puktu orz f ( ± Prost jest pioową symptotą obustroą fukcji f jeśli t prost jest pioową symptotą prwostroą i jest pioową symptotą lewostroą fukcji f. 9

20 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski symptot pioow Asymptot poziom. Prost y c jest poziomą symptotą prwostroą fukcji f jeśli f ( c Prost y c jest poziomą symptotą lewostroą fukcji f jeśli f ( c Prost y c jest poziomą symptotą obustroą fukcji f jeśli t prost jest poziomą symptotą prwostroą i jest poziomą symptotą lewostroą fukcji f. yf( c symptot poziom Asymptot ukoś. Prost y b ( jest ukośą symptotą prwostroą fukcji f jeśli f ( orz [ f ( ] b Prost y b ( jest ukośą symptotą lewostroą fukcji f jeśli f ( orz [ f ( ] b Prost y b ( jest ukośą symptotą obustroą fukcji f jeśli t prost jest ukośą symptotą prwostroą i jest ukośą symptotą lewostroą fukcji f. Uwg. Dl dużych wrtość fukcji w pukcie jest w przybliżeiu rów b tz.: f( b

21 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski. Oblicz: 8 GRANICA FUNKCJI - zdi [-] b 8 [ -,] c 6 [ ] d [] e [ ] f [,] si. Oblicz grice jedostroe fukcji: f ( dl [f(- -, f( ] b f ( dl [f(-, f( - ] c f ( e dl [f(-, f( ] d f ( e dl [f(-, f( ]. Wyzcz symptoty fukcji: f ( [, y ] b c 7 f ( [ -, y - ] f ( [ -,, y - ] d f ( [y -, y ] e f ( e [, y ]. Sprwdź, że fukcj f jest ciągł: 9 f ( 6 b f ( e

22 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski POCHODNA FUNKCJI. Niech fukcj f będzie określo w pewym otoczeiu puktu, h tkie że h leży do tego otoczei. - rgumet wyjściowy, f( - wyjściow wrtość fukcji, h - przyrost rgumetu, f( h - końcow wrtość fukcji, f( h - f( przyrost fukcji, f ( h f ( - ilorz różicowy, h Defiicj. Pochod fukcji f w pukcie to gric ilorzu różicowego gdy przyrost rgumetu dąży do zer (o ile gric t istieje. Zpis: f ( h f ( f ( h h ie ozczeie: df ( f ( d Podobie moż zdefiiowć pochode jedostroe (leży rozptrywć jedostroe grice ilorzu różicowego. Pochodą rówą ± zywmy iewłściwą. Iterpretcj pochodej. Iterpretcj geometrycz. f ( tgα gdzie α jest ktem chylei styczej w pukcie (, f( do osi X. (dltego f( ie m pochodej dl, (brk styczej f( Iterpretcj ekoomicz. Dl młych (bliskich h mmy f ( h f ( f ( stąd f ( h f ( f ( h h ztem przyrost fukcji odpowidjący młemu przyrostowi rgumetu h jest wprost proporcjoly do h, współczyikiem proporcjolości jest f (.

23 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Różiczkowlość istieie pochodej, Różiczkowlość w przedzile różiczkowlość w kżdym pukcie tego przedziłu. Uwg. Jeśli f jest różiczkowl w pukcie to f jest ciągł w tym pukcie. (odwrot włsość ie jest prwdziw p. f(. Rchuek pochodych: f, g - różiczkowle w pukcie, c - stł, ( cf cf ( g f g f ± ± (pochod sumy (różic fukcji ( g f g f g f (pochod iloczyu fukcji g g f g f g f (pochod ilorzu fukcji Jeśli f g(h to ( h h g f (pochod fukcji złożoej Podstwowe wzory. ( r r r w szczególości ( c, (, (,, (. e e (, ogólie l (, ( l ogólie ( l log, cos (si si (cos, ( cos tg ( si ctg. Przykłd. ( ( ( ( ( ( (b ( ( ( ( e e e e (c ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 6

24 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski ( ( ( (d ( ( b b l l l (e ( { e } ( e e ( l (l Twierdzeie (o pochodej fukcji odwrotej Niech. fukcj f będzie ciągł przedzile (,b,. fukcj f będzie mlejąc lbo rosąc przedzile (,b, /. f, (, b. ( f jest różiczkowl w pukcie y f( orz Wtedy fukcj odwrot / ( f ( y. / f ( Wzór te jest prwdziwy tkże dl pochodych jedostroych włściwych i iewłściwych. Uwg Pochode fukcji elemetrych są fukcjmi elemetrymi. Ekoomicze zstosowi pochodej. Stop wzrostu fukcji (tempo wzrostu fukcji. Zkłdmy, że fukcj f jest określo i różiczkowl w <A;, A >, f( >. f ( s ( (względ prędkość wzrostu fukcji w stosuku do f( f ( Koszt krńcowy. - wielkość produkcji, K( - cłkowity koszt produkcji, h - przyrost produkcji, K( h - K( przyrost kosztów produkcji, Mmy: K( h K( K ( h iech h (jmiejszy możliwy przyrost produkcji - zwiększmy produkcję o szt., wtedy K ( K ( K ( przyrost kosztów gdy produkcj wzrst o szt. koszt krcowy Podobie rozptrując popyt jko fukcję cey moż określić ceowy popyt krńcowy, popyt jko fukcję dochodu moż określić dochodowy popyt krńcowy, podż jko fukcję cey moż określić podż krńcową, zysk jko fukcję cey moż określić ceowy zysk krńcowy, zysk jko fukcję wielkości produkcji moż określić produkcyjy zysk krńcowy, itd.

25 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Przykłd. - wielkość produkcji, cłkowity koszt produkcji K( -,, Wtedy koszt krńcowy wyosi K( -, Ntomist przyrost kosztów produkcji wyosi K K( - K( (( - (,( - ( -, 999 -,( Obliczmy obie wielkości dl wybrych wrtości : K k Błąd wzgl. 8 89,,8% 7 79,6,6% ,9,% 68 68,,% 7 7,,7% ,8,9% 7 7 7,,% 8,,% 9 6 6,7,%,,% Koszt krńcowy jko fukcj produkcji 6 8 produkcj Wiosek. Koszt wyprodukowi dodtkowej sztuki mleje, gdy wielkość produkcji ie przekrcz ok. sztuk, potem zczy rosąć i dodtkow produkcj stje się corz miej opłcl. Elstyczość. Niech >, f( >. Elstyczość fukcji f w pukcie to liczb: E f f ( f (

26 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski iterpretcj: p - procet o jki zmiei się rgumet wyjściowy, q - procet o jki zmiei się wrtość fukcji skutek zmiy rgumetu wyjściowego, wtedy q E f p uzsdieie f ( h f ( f ( h / : f ( f ( h f ( f ( h f ( f ( f ( h f ( f ( h f ( f ( q / E f p / w szczególości jeśli p % to q E f ztem elstyczość fukcji w pukcie jest w przybliżeiu rów procetowej zmiie wrtości tej fukcji skutek zmiy rgumetu o % jego wrtości. Przykłd. - ce, p( 6 - (, fukcj popytu wtedy ( E p 6 p. dl E p, czyli jeśli ce wyosi i wzrośie o % (tz. do, to popyt spdie o,%. Ztem te popyt ie jest elstyczy (wrtość bezwzględ elstyczości jest miejsz od. Ntomist jeśli ce wzrośie od do (tz. o % to popyt spdie o %. ZASTOSOWANIE POCHODNEJ Reguł de lhospitl. Twierdzeie. Niech f, g - różiczkowle w pewym sąsiedztwie puktu orz f ( g( lub f ( g( istieje skończo lub iewłściw gric wtedy f ( f ( g( g ( f ( g ( Uwg. Powyższe twierdzeie jest rówież prwdziwe dl gric jedostroych i gric w ieskończoościch. Uwg. Powyższe twierdzeie stosuje się tylko w przypdku symboli ieozczoych i. 6

27 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Przykłd H , l H e H e H 6 H 6 e e l l { } ( H l l { } e e e Mootoiczość fukcji. Jeśli f ( > dl (, b to f( jest rosąc w przedzile (, b, Jeśli f ( < dl (, b to f( jest mlejąc w przedzile (, b, Jeśli f ( dl (, b to f( jest stł w przedzile (, b, Ekstremum fukcji. Fukcj f m w mksimum jeśli w pewym otoczeiu tego puktu f( < f( (. Fukcj f m w miimum jeśli w pewym otoczeiu tego puktu f( > f( (. Ekstremum mksimum lub miimum. Ekstremum ie musi pokrywć się z wrtością jwiększą (jmiejszą fukcji w przedzile. Wruek koieczy ekstremum. Jeśli fukcj f m w ekstremum i jest w tym pukcie różiczkowl to f ( Uwg. odwrote twierdzeie ie zchodzi (p. y, fukcj któr ie jest różiczkowl może mieć ekstremum (p. y, Wruek dostteczy ekstremum. Niech fukcj f będzie określo w pewym otoczeiu puktu. Jeśli f jest : - ciągł w - rosąc (mlejąc w lewostroym sąsiedztwie - mlejąc (rosąc w prwostroym sąsiedztwie wtedy f m w mksimum (miimum. 7

28 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Wruek dostteczy ekstremum fukcji różiczkowlej. f ( - f ( - f( m f( mi Przykłd. Wyzczyć przedziły mootoiczości i ekstrem fukcji f( D f R, fukcj f jest przyst. f ( e f ( < > f ( - f( m f m f( Zuwżmy, że e orz e Ztem prost y jest symptotą poziomą obustroą. e. Wrtość jwiększ i wrtość jmiejsz fukcji ciągłej w przedzile domkiętym <, b>: Fukcj ciągł w przedzile domkiętym <, b> osiąg wrtość jwiększą i wrtość jmiejszą. Wrtości te mogą być przyjmowe przez fukcję f jedyie końcch przedziłu lub w tkich puktch przedziłu (, b w których pochod f ( jest rów zero lub ie istieje. Przykłd. Wyzczyć jmiejszą i jwiększą wrtość fukcji f( e w przedzile [-, ]. Rozwiązie: Pochod f ( (e m miejsc zerowe i -. Ztem wrtość jwiększ to m(f(-, f(, f(, f(- 9e. Ztem wrtość jmiejsz to mi(f(-, f(, f(, f(-. Twierdzeie (Rolle Jeśli. fukcj f jest ciągł [,b]. fukcj f m pochodą (,b. f( f(b Wtedy istieje (, b / c, że ( c f. 8

29 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Iterpretcj geometrycz twierdzei Rolle N wykresie fukcji ciągłej przedzile domkiętym, różiczkowlej we wętrzu tego przedziłu i przyjmującej jedkowe wrtości jego końcch istieje pukt, w którym stycz jest poziom. Twierdzeie (Lgrge Jeśli fukcj f jest ciągł [,b] b fukcj f m pochodą (,b Wtedy istieje c (, b, że f / ( c f ( b f ( b Iterpretcj geometrycz twierdzei Lgrge N wykresie fukcji ciągłej przedzile domkiętym i różiczkowlej wętrzu tego przedziłu istieje pukt, w którym stycz do wykresu jest rówoległ do sieczej łączącej końce wykresu. Pochod rzędu drugiego (drug pochod f ( f ( tz. pochod rzędu jest pochodą pochodej rzędu. d f Ie ozczeie: d Przykłd: f( - f ( 6-8 f ( - 8 9

30 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Uwg. Fukcj f jest klsy C w przedzile (, b jeśli jest ciągł w tym przedzile. Fukcj f jest klsy C w przedzile (, b jeśli f istieje i jest ciągł w tym przedzile. Fukcj f jest klsy C w przedzile (, b jeśli f istieje i jest ciągł w tym przedzile. Zstosowi f Wruek dostteczy ekstremum. Twierdzeie. Niech f będzie klsy C w pewym otoczeiu puktu. Jeśli f ( orz f ( to f m w ekstremum. Przy czym jest to miimum gdy f ( > mksimum gdy f ( < Uwg. Jeśli f ( orz f ( to powyższe twierdzeie ie rozstrzyg o istieiu w ekstremum. Wypukłość fukcji. Fukcj f różiczkowl w (, b jest wypukł ku dołowi (wypukł w (, b jeśli stycz do wykresu w pukcie (, f( dl < < b leży poiżej wykresu fukcji. Fukcj f różiczkowl w (, b jest wypukł ku górze (wklęsł w (, b jeśli stycz do wykresu w pukcie (, f( dl < < b leży powyżej wykresu fukcji. Twierdzeie. Niech f będzie klsy C w (, b. Jeśli f ( < dl < < b to f jest wypukł ku górze w (, b (wklęsł. Jeśli f ( > dl < < b to f jest wypukł ku dołowi w (, b (wypukł. Przykłd. Dl fukcji Dl fukcji f (, mmy f ( > f (, mmy f ( <, ztem jest to fukcj wypukł., ztem jest to fukcj wklęsł. Pukt przegięci. Niech f będzie ciągł w pewym otoczeiu puktu. (, f( jest puktem przegięci jeśli f jest wypukł ku górze w pewym lewostroym sąsiedztwie puktu i f jest wypukł ku dołowi w pewym prwostroym sąsiedztwie puktu lub odwrotie. Twierdzeie. Niech f będzie klsy C w pewym otoczeiu puktu. Jeśli f ( orz f ( zmiei zk w to (, f( jest puktem przegięci. Przykłd. Dl fukcji f (, mmy f ( 6, f (, orz f ( < dl <, f ( > dl > ztem pukt (, jest to fukcj wypukł.

31 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski. Oblicz pochodą fukcji: ( POCHODNA - zdi f [ 6 ] f ( [ ] 6 f ( [ 7 ] f ( e [ ] e b c ( d ( e f ( l [ l ] f f ( g f ( h f ( e e ( ( e ( e 7 i f ( 8 8. Oblicz pochodą fukcji: f ( b f si ( [ si cos] ( cos [ cos si] c f ( [ 6 cos6] d f si 6 e f ( e e f f ( e e ( e e g f ( l 6 h [ ] f ( ( l

32 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski. Wyzcz ekstrem fukcji: f ( 6 7 [brk ekstr.] b f ( 9 [y m y(, y mi y( -8] c ( ( ( f [y m y(, y mi y( ] d f ( l [y mi y(/e -/e] e l f ( [brk ekstr.]. Wyzcz jmiejszą i jwiększą wrtość fukcji w podym przedzile: f ( 9 dl, [f(- -7, f( ] b f ( l dl, e [f(, f(e e ] c f ( dl, [f( -8, f( f(- ]. Oblicz drugą pochodą fukcji: f [ ] ( b ( f [ 9 ] f ( [ 6 ] c ( f [ 6 ] d ( ( ( 6. Wyzcz pukty przegięci fukcji: f ( [(, ] b ( ( ( f [(, -] c ( ( f [(, ] 7. Oblicz grice stosując regułę de l Hospitl: 8 [-] b [,6] l c [ ] d [] e e [ ] f [,] si e e e g [ ] h [,] si 8. Zbdj fukcje i szkicuj ich wykresy: f ( b f ( e

33 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski c d f ( ( f ( ( 9. Oblicz elstyczość fukcji: b ( [ ] f ( e [ ] f c f ( l l d f e ( [ ]. D jest fukcj podży: q( i fukcj popytu: p( /, > - ce. Wyzcz elstyczość podży i popytu dl cey rówowgi (ce przy której popyt jest rówy podż. Podj iterpretcję otrzymych wyików. [,, -] POCHODNE CZĄSTKOWE FUNKCJI f(, Fukcj dwóch zmieych: (, f (, Niech fukcj f będzie określo w pewym otoczeiu puktu (,,, y tkie że (, y leży do tego otoczei. Defiicj. f (, ie ozczeie: logiczie f (, ie ozczeie: y y f (, f (, f (, f (, f (, y f (, y f (, f y (, y Przykłd. Wyzczyć pochode cząstkowe fukcji f(, y. f (, y ; f y (, 6y (pochod cząstkow względem (pochod cząstkow względem

34 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski ( f ( yy f y y f f Pochode cząstkowe drugiego rzędu. f ( y f y f ( y f y dwie pierwsze to pochode czyste, dwie osttie to pochode miesze. Przykłd. Wyzczyć pochode cząstkowe rzędu drugiego fukcji f(, y. f f yy 6 f y 6y f y 6y Ekstremum fukcji. Fukcj f m w (, y mksimum jeśli w pewym otoczeiu tego puktu f(, < f(, y dl ((, (, y. Fukcj f m w (, y miimum jeśli w pewym otoczeiu tego puktu f(, > f(, y dl ((, (, y. Wruek koieczy ekstremum. Jeśli fukcj f m w (, y ekstremum i istieją w tym pukcie pochode cząstkowe to f (, y f y (, Wruek dostteczy ekstremum. Niech fukcj f będzie określo w pewym otoczeiu puktu (, y. Jeśli f m w pewym otoczeiu ciągłe pochode cząstkowe rzędu orz f, y f (, y ( y f (, y f (, y i Wf(, y f (, y f (, y wtedy f m w (, y ekstremum. y y yy > Jeśli f, y to jest miimum, jeśli f, y to jest mksimum, ( > ( < Uwg (wruek wykluczjący ekstremum. Jeśli Wf(, y < to w pukcie (, y ie m ekstremum. Uwg. Wf (, y f ( f ( y, y, y f ( f y ( yy, y, y f (, y f ( yy, y f ( y, y f ( y, y Uwg. Jeśli pochode cząstkowe drugiego rzędu są ciągłe to f f. y y

35 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Przykłd. Wyzczyć ekstrem fukcji f(, 6 - y y. f (, y f y (, 6y f f yy y f f Pukty krytycze: (, ; (,. y Wf(, - < ztem w (, ie m ekstremum. Wf(, > ztem w (, jest ekstremum. Poiewż f > więc jest to miimum. Uwg Z pomocą pochodych cząstkowych moż zdefiiowć elstyczości cząstkowe. y POCHODNE CZĄSTKOWE- zdi. Wyzczyć pochode cząstkowe pierwszego rzędu fukcji: f [ f (, 6 y y, f (, y] (, y y y y b f (, y l f (, y, f y (, y l ( [ f (, y y, f (, y ] c f, y. Wyzczyć pochode cząstkowe drugiego rzędu fukcji: f (, y y y [ f (, y y, f (,, f (, 6 ] b f (, y l y f(,, f c f (, y yy yy (,, f y y (, [ f (, y, f (,, f (, ] yy y. Wyzcz ekstrem fukcji: f (, y y [f mi f(, -] b f (, y, y > [f mi f(, ] y

36 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski UZUPEŁNIENIE - FUNKCJE Defiicj Niech zbiory X, Y R będą iepuste. Fukcją określoą zbiorze X o wrtościch w zbiorze Y zywmy przyporządkowie kżdemu elemetowi X dokłdie jedego elemetu y Y. Fukcję tką ozczmy przez f : X Y. Wrtość fukcji f w pukcie ozczmy przez f(. Defiicj Niech f : X Y. Wtedy zbiór X zywmy dziedzią fukcji f i ozczmy przez D f, zbiór f ( Y : { } zywmy zbiorem wrtości fukcji f i ozczmy przez W f. Jeżeli dy jest tylko wzór określjący fukcję, to zbiór elemetów z R, dl których wzór te m ses liczbowy, zywmy dziedzią turlą fukcji. D f Defiicj Wykresem fukcji f : X Y zywmy zbiór {(, R : X, y f ( }. Podzbiór płszczyzy Oy jest wykresem pewej fukcji zmieej, gdy kżd prost pioow przeci go w co jwyżej jedym pukcie. Defiicj Fukcj f odwzorowuje zbiór X zbiór Y, gdy W f Y, Defiicj Fukcj f : X R jest przyst, jeżeli dl kżdego X zchodzi ( X orz f ( f (. Fukcj jest przyst, gdy oś Oy jest osią symetrii jej wykresu. Defiicj Fukcj f : X R jest ieprzyst, jeżeli dl kżdego X zchodzi ( X orz f ( f (. Fukcj jest ieprzyst, gdy początek ukłdu współrzędych jest środkiem symetrii jej wykresu. Defiicj Fukcj f jest ogriczo zbiorze A D f, jeżeli istieje stł M >, że dl kżdego A zchodzi f ( M. Fukcj jest ogriczo, gdy jej wykres mieści się między dwiem prostymi poziomymi. 6

37 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Fukcje mootoicze Fukcj f jest rosąc zbiorze A D f, jeżeli dl kżdego l < f < f (. [( ( ] (, A Fukcj f jest mlejąc zbiorze A D f, jeżeli dl kżdego l < f > f (. [( ( ] (, A Fukcj f jest iemlejąc zbiorze A D f, jeżeli dl kżdego < f f (. [( ( ] l (, A Fukcj f jest ierosąc zbiorze A D f, jeżeli dl kżdego < f f (. [( ( ] l (, A Fukcj f jest mootoicz zbiorze A D f, jeżeli jest rosąc lub mlejąc lub ierosąc lub iemlejąc tym zbiorze. Defiicj Niech zbiory X, Y, Z, W R będą iepuste, przy czym Y Z orz iech f : X Y, g : Z W. Złożeiem fukcji g i f zywmy fukcję g o f : X W określoą wzorem: ( f ( ( g o f ( g dl X. Podobie określ się złożeie większej liczby fukcji. Skłdie fukcji ie jest przemiee. Defiicj Fukcj f jest różowrtościow zbiorze A D f, jeżeli dl kżdego f f (. [( ( ] l (, A Defiicj rówowż dl kżdego A, [( l ( f f ( ] (. Jeżeli fukcj jest rosąc lbo mlejąc zbiorze A, to jest różowrtościow tym zbiorze. Defiicj Niech fukcj fukcji f zywmy fukcję f : X Y będzie różowrtościow dziedziie. Fukcją odwrotą do f : Y X f ( y określoą przez wruek: f (, gdzie X, y Y. Wykres fukcji f otrzymujemy z wykresu fukcji f odbijjąc go symetryczie względem prostej y. Fukcj odwrot do fukcji rosącej jest fukcją rosącą. Fukcj odwrot do fukcji mlejącej jest fukcją mlejącą. 7

38 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Uwg Dl kżdego orz Dl kżdego X zchodzi f ( f ( y Y zchodzi f ( f ( y. Fukcje elemetre Podstwowymi fukcjmi elemetrymi zywmy fukcje: stłe, potęgowe, wykłdicze, logrytmicze, trygoometrycze orz cyklometrycze. Fukcje, które moż otrzymć z podstwowych fukcji elemetrych z pomocą skończoej liczby dziłń rytmetyczych orz opercji złożei fukcji, zywmy fukcjmi elemetrymi. Wrtością bezwzględą (modułem zywmy fukcję określoą wzorem: Jest to fukcj elemetr, bo dl dl. < dl kżdego R. Wielomiem zywmy fukcję W : R R określoą wzorem W ( gdzie N {}, i R dl i orz. K, Liczbę zywmy stopiem wielomiu W i ozczmy przez stw lub degw. Fukcję, którą moż zpisć w postci ilorzu dwóch wielomiów zywmy fukcją wymierą. Uwg. y y log, >, jest podstwą logrytmu, >. Logrytm przy podstwie e z liczby zywmy logrytmem turlym i ozczmy przez l ; l log e. Logrytm przy podstwie z liczby zywmy logrytmem dziesiętym i ozczmy przez lg ; lg log. Uwg. Fukcję wykłdiczą przy podstwie e ozczmy iekiedy przez ep; ep e. 8

39 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski. Oblicz: ( MATEMATYKA I - zdi powtórzeiowe. b c d ( e f. Zbdj zbieżość szeregu:! b!! ( c d... e... f 8. Oblicz: e b l c l cos d e e f ( si. Wyzcz symptoty fukcji: f ( b f (. Wyzcz ekstrem fukcji: 8 f ( e b f ( 6. Nszkicuj wykresy stępujących fukcji popytu f ( [fukcj Törquist popytu dobr podstwowe ( dochód] dl < b f ( ( dl [fukcj Törquist popytu dobr wyższego rzędu ] dl < c f ( ( dl [fukcj Törquist popytu dobr luksusowe] d f ( t e [(tred logistycz popyt owy towr ryku (t czs] 7. Wyzcz jmiejszą i jwiększą wrtość fukcji f w dym przedzile: f ( <-, > b f ( <-,; -,> 8. Koszt cłkowity wyprodukowi to frby wyosi K(, -,. Widomo, że ce p zleżeć będzie od podży według zleżości: p( 88 -,. Przy jkiej wielkości produkcji zysk ze sprzedży frby będzie jwiększy? 9. Wyzczyć utrg krńcowy i elstyczość, gdy dy jest utrg cłkowity U ( <, > dl liczby jedostek towru i (podć iterpretcję.. Fukcj kosztów przeciętych jest określo wzorem k(, Obliczyć elstyczość kosztu przeciętego i cłkowitego dl.. D jest fukcj podży: q( - i fukcj popytu: p( -, > - ce. 9

40 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski Wyzcz elstyczość podży i popytu dl cey rówowgi (ce przy której popyt jest rówy podż. Podj iterpretcję otrzymych wyików.. D jest fukcj popytu: p( 9 - i fukcj kosztów cłkowitych: K(p 9 p, > - ce; p > - popyt. Wyzcz fukcję kosztów jko fukcję cey K(. Wyzcz fukcję dochodu D(. Nrysuj wykresy K( i D( w jedym ukłdzie współrzędych, zzcz obszr zysku i strt. Wyzcz ceę mksymlizującą dochód.. Wyzcz pukty przegięci fukcji: f (.. Wyzczyć pochode cząstkowe fukcji f(, Oblicz f (, ; f y (,. e y. Wyzczyć pochode cząstkowe rzędu drugiego fukcji f(, Oblicz f (, f (, f (, f (, yy y y y. y 6. Wyzczyć ekstrem fukcji f(, y y, b f(, y y -y c f(, e ( y. ODPOWIEDZI.. -, b e -6, c e, d, e, f -/.. rozbieży, b zbieży, c zbieży, d zbieży, e rozbieży, f rozbieży.., b, c, d, e, f s. pioow, y - s. ukoś, b y s. poziom.. f mi f(, f m f( /e, b f mi f(±. 7. f mi f(- -6, f m f(- 7, b f mi f(-, -,, f m f( dl 9. dl : 6;,86 dl : 8;,96.. Ek( -,; EK(,..,,; -,67.. (, - p.p. y. f (, e y y f y (, e f, ( -e; f y (,. y. f ( f yy ( y f ( y ( f f (, -, f yy (,, f y (, f y (, 6. f mi f(,, b f m f(,, c f mi f(-, - e -.

41 MATEMATYKA I - Lucj Kowlski MATEMATYKA I - TEST 8 (. Ile wyosi gric:? 9 ( A B - C D. Ile wyosi gric:? A B, C D -,. Dl jkiej wrtości k fukcj si dl f ( jest fukcją ciągłą? k dl A / B / C D. D jest fukcj kosztów k( (. Ile wyosi koszt krńcowy, gdy? A 6 B C 768 D. Ile wyosi elstyczość fukcji f ( w pukcie? A B /9 C 6 D 9/ 6. Ile wyosi pochod fukcji f ( l l w pukcie e? A B e C /e D 7. Fukcj f ( m pochodą f (. Fukcj t m mksimum w pukcie A B - C ie m mksimum D 8. Fukcj f ( m symptotę poziomą A y B y - C y D y 9. Fukcj f ( m w przedzile [-, -] jmiejszą wrtość rówą A B, C, D. D jest fukcj dwóch zmieych f (, y y. Ile wyosi wrtość pochodej cząstkowej f w pukcie (,? A B C D Odpowiedzi: A, D, A, C, D, 6C, 7B, 8B, 9C, A Litertur: R.Kozrzewski, W.Mtuszewski, J.Zchrski, Mtemtyk dl ekoomistów, część, J.Gwiecki, Mtemtyk dl ekoomistów,

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb.

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb. Rchuek prwopoobieństw MA1181 Wyził T, MS, rok k. 2013/14, sem. zimowy Wykłowc: r hb. A. Jurlewicz Wykł 9: Róże rozje zbieżości ciągów zmieych losowych. rw wielkich liczb. Zbieżość z prwopoobieństwem 1:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wartości i wektory własne

Wartości i wektory własne Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk rtości i ektory łse ektorem łsym mcierzy A [ ] zymy kżdy iezeroy ektor V, który zchoue kieruek po ykoiu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

5.3.1. Zmiana układów odniesienia

5.3.1. Zmiana układów odniesienia 531 Zmi ukłdów odieiei Z kżdą brłą twą możem wiąć ukłd wółrędch oiując ruch tej brł w retrei Dltego w dlm ciągu w kiemtce brł będiem ię jmowć główie wjemm ruchem ukłdów wółrędch Zjąc ruch ukłdu wółrędch

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym Zior rozmte Teori i zstosowni we wniosowniu prosmcjnm PODSTWOWE POJĘCI Motwcje Potrze opisni zjwis i pojęć wielozncznch i niepreczjnch użwnch swoodnie w jęzu nturlnm np. wso tempertur młod człowie średni

Bardziej szczegółowo