Ruch unoszenia, względny i bezwzględny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5.4.1. Ruch unoszenia, względny i bezwzględny"

Transkrypt

1 Ruch unozeni, zględny i bezzględny Przy ominiu ruchu punktu lub bryły zkłdliśmy, że punkt lub brył poruzły ię zględem ukłdu odnieieni x, y, z użnego z nieruchomy. Możn rozptrzyć tki z przypdek, że pomniny z ukłd odnieieni będzie ię y poruzł zględem innego r ukłdu, użnego tedy z nieruchomy. Wócz ruch punktu lub bryły nzymy r M ruchem złożonym. L Ruch punktu lub bryły r L zględem ukłdu nieruchomego nzymy y ruchem bezzględnym, ruch x tego mego punktu lub bryły x zględem ukłdu ruchomego Ry Ruch złożony punktu ruchem zględnym. Ruch ruchomego ukłdu odnieieni zględem nieruchomego nzymy ruchem unozeni. W dlzej części rozptrzymy jedynie ruch złożony punktu. Niech punkt M poruz ię poób doolny, nie ziązny ni z nieruchomym ukłdem odnieieni x, y, z, ni z ruchomym x, y, z (ry. 5.4). Jeżeli ruch tego punktu będzie oberony przez dóch obertoró jednego ziąznego z ukłdem nieruchomym x, y, z, drugiego ziąznego z ukłdem ruchomym x, y, z to kżdy z obertoró będzie idził ruch punktu M inny poób (inny tor, prędkość, przyśpiezenie). Tor, jki zkreśli punkt M ukłdzie nieruchomym, nzymy torem bezzględnym L, ukłdzie ruchomym torem zględnym L. Kżdy z punktó toru zględnego, ztem i punkt znjdujący ię tym mym miejcu co punkt M, zkreśli peien tor L u. Ruch tego punktu zględem ukłdu nieruchomego nzymy ruchem unozeni punktu M rozżnej chili.

2 5.4.. Prędkość i przyśpiezenie ruchu złożonym punktu W celu yprodzeni zoró n prędkość i przyśpiezenie punktu M potąpimy podobnie jk podcz rozptryni kinemtyki doolnego punktu bryły ruchu ogólnym, le terz punkt ten będzie ię poruzł zględem bryły. Ztem ektor odzący r punktu M ukłdzie ruchomym x, y, z nie będzie tły, będzie ię zmienił zróno jego kierunek, jk i moduł: r = r cont. () Wektor odzący punktu M, zgodnie z ry. 5.4, jet umą dóch ektoró: r = r + r. (5.76) Podobnie jk ruchu ogólnym bryły (p. 5..) ektor jet ektorem łączącym początki obu ukłdó półrzędnych. Zpizemy go nlitycznie nieruchomym ukłdzie półrzędnych x, y, z: r = x i + y j + z. (5.77) k Wektor r jet ektorem odzącym punktu M ukłdzie x, y, z. Możn go yrzić z pomocą półrzędnych tym ukłdzie: r = x i+ y z k. (5.78) Wpółrzędne tego ektor n podtie zoru () będą ię zmienić rz z ruchem punktu M zględem ukłdu ruchomego x, y, z. Możn je ztem zpić potci funkcji czu, które będą rónnimi ruchu zględnego punktu M: x = x ( t ), y = y ( t ), z = z ( t ). (5.79) Prędkość punktu M jet pochodną ektor odzącego (5.76) zględem czu: r d r d r v = +. (5.80) Pochodn ektor r jet znną z p. 5.. prędkością początku ruchomego ukłdu półrzędnych: d r dx dy dz v = = i+ j+ k. (b) Pochodn ektor r po zróżniczkoniu zoru (5.78) m potć:

3 d r dx x d i y d j z d k = i+ k (c) Pierze trzy yrzy poyżzym zorze przedtiją prędkość zględną punktu M: v = dx i+ k. (5.81) Po podtieniu do trzech pozotłych yrzó zoró (5.1) n pochodne eroró i, j, k otrzymmy: dr = v + x = v + ω ( x i+ y z k ). i ) + y j ) + z k ) Wyrżenie ytępujące niie, zgodnie ze zorem (5.80), jet ektorem odzącym punktu M. Ztem poyżzy zór uprzcz ię do potci: dr = v = v + ω r. (d) Po podtieniu do zoru (5.80) oznczeni (b) orz zoru (d) otrzymmy zleżność n prędkość punktu M ruchu złożonym zględem nieruchomego ukłdu odnieieni (prędkość bezzględną): v = v + ω r +. (5.8) v Po porónniu ze zorem (5.) idzimy, że pierze d yrzy tym zorze przedtiją prędkość punktu bryły znjdującego ię tym mym miejcu co punkt M, ztem jet to prędkość unozeni: v = v + ω r u. (5.8) Po uzględnieniu tego oznczeni e zorze (5.8) zużymy, że prędkość bezzględn v ruchu złożonym punktu jet umą prędkości unozeni i prędkości zględnej v : v = v u + v. (5.84) Przyśpiezenie bezzględne otrzymmy, obliczjąc pochodną zględem czu prędkości bezzględnej potci (5.8): v u

4 Pochodn d v d v dω dr d v r ω = = d v =. (e) (f) jet przyśpiezeniem punktu, pochodn dω = ε (g) przyśpiezeniem kątoym bryły. Wytępującą e zorze (e) pochodną ektor r zględem czu obliczyliśmy już przy yprodzniu zoru n prędkość punktu M. Jet on dn zorem (d). W celu obliczeni pochodnej prędkości zględnej v zględem czu zróżniczkujemy zór (5.81) orz ykorzytmy zleżności (5.1): d v = d x d y d z dx d i d j d k = i+ k+ + + = dx + i ) + j ) + k )= dx = + ω i+ k = + ω v, (h) gdzie jet przyśpiezeniem zględnym punktu M: dx = i+ k. (5.85) Po uzględnieniu e zorze (e) oznczeń (f) i (g) orz zoru (h) otrzymmy przyśpiezenie punktu M. r+ v ) + + ω v = r ) + + ω = + ε r+ ω = + ε r+ ω v. (5.86) Pierze trzy yrzy tym zorze znmy z ruchu ogólnego bryły jko przyśpiezenie doolnego punktu bryły (zór 5.), ięc jet to przyśpiezenie unozeni u : ε r ω ( ω r u = + + ). (5.87)

5 Z kolei podojony iloczyn ektoroy prędkości kątoej i prędkości zględnej jet przyśpiezeniem znnym jko przyśpiezenie Corioli: v C = ω v. (5.88) Tk ięc przyśpiezenie bezzględne punktu M ruchu złożonym jet róne umie trzech przyśpiezeń: unozeni, zględnego i Corioli : u C = u+ + C. (5.89) Przyśpiezenie Corioli jet dodtkoym przyśpiezeniem ynikjącym z ruchu obrotoego ukłdu unozeni. Możn udoodnić [9], że jet ono yołne zminą ektor prędkości zględnej kutek jego obrotu z prędkością kątoą v orz zminą ektor prędkości unozeni poodoną przemiezczniem ię punktu M z prędkością zględną v. Z łności iloczynu ektoroego ynik, że przyśpiezenie Corioli będzie róne zeru trzech przypdkch: ) gdy ω = 0, tedy ruch unozeni jet ruchem potępoym, b) gdy ektory prędkości kątoej ω i prędkości zględnej v punktu M ą rónoległe, c) gdy prędkość zględn v punktu M penej chili jet rón zeru. W zgdnienich technicznych njczęściej przyjmujemy, że ukłd odnieieni ziązny z Ziemią jet nieruchomy. Tym mym pomijmy przyśpiezenie Corioli dziłjące n obiekty poruzjące ię zględem Ziemi, np. pojzdy, yołne jej obrotem okół łnej oi. Tkie potęponie jet upriedliione, ponież przyśpiezenie to jet brdzo młe [11]. Jednk przyśpiezenie Corioli torzyzy ielu zjikom ytępującym przyrodzie, yołnym obrotem kuli ziemkiej. Do zjik tych nleżą przykłdoo kierunki prądó morkich i itró. Przykłd 5.7. Poziom rurk obrc ię okół pionoej oi z, przechodzącej przez jej środek (ry. 5.5), zgodnie z rónniem ruchu: ϕ = 10t 1t, gdzie cz t jet yrżony ekundch, kąt ϕ rdinch. Wenątrz rurki poruz ię punkt M zgodnie rónniem: M = = 15in t / cm. bliczyć prędkość i przyśpiezenie bezzględne punktu M dl czu t v u [ ] =. 1 1

6 ) b) z y ω v u v M M M v x ϕ y c) ε y u n c M ω u x Ry Wyznczenie prędkości i przyśpiezeni punktu M ruchu złożonym Roziąznie. Punkt M poruz ię ruchem złożonym z ruchu unozeni yołnego obrotem rurki i ruchu zględnego zględem rurki. Prędkość bezzględną punktu M obliczymy ze zoru (5.84): vm = vu+ v. () Wrtość prędkości unozeni punktu M ynikjąc z ruchu obrotoego rurki v u = ω = ( 10 t) 15in t = ( 150 0t) in t, gdzie ω jet rtością prędkości kątoej rurki: 1 [ ] dϕ ω = = 10 t. Wrtość prędkości zględnej punktu M v d = = 15 co t = 5co t. Wektory prędkości unozeni i prędkości zględnej zznczono n ry. 5.5b przedtijącym rurkę rzucie z góry. Dl czu t = otrzymujemy: 1 1

7 v v u = ( 150 0) in = 60 = 10,9 cm /, = 5co =,5 = 7, 85 cm /. Ponież ektory tych prędkości ą protopdłe, rtość prędkości bezzględnej punktu M v = v + v = 10,9 + 7,85 = 104, 0 cm. M u / Przyśpiezenie bezzględne punktu M obliczymy ze zoru (5.89): n = u+ + C = u+ u + + c. (b) Wrtości przyśpiezeń ruchu unozeni ą ntępujące: u = ε = 15co t = 0in t, n u = ω = 15( 10 t) in t, dω ε = =. (c) Wrtość przyśpiezeni zględnego punktu M obliczymy ze zoru: dv 5 = = in t. (d) Z kolei przyśpiezenie Corioli yrż zór (5.88): jego rtość C = ω v, c = ωv in = 10( 10 t) co t = ( 100 0t) co t. (e) Wektory kłdoych przyśpiezeń ytępujące e zorze (b) przedtiono n ry..5c. Wrtości tych przyśpiezeń chili otrzymmy po podtieniu do zoró (c), (d) i (e) t = t1 = 1 : t 1

8 u n u c = 0in = 15 = 5,98 cm /, = 8 15in = 480 = 81,8 cm /, 5 5 = in = = 14,5 cm /, 6 = 80co = 40 = 15,66 cm /. N podtie ry. 5.5c rtość przyśpiezeni bezzględnego punktu M obliczymy ze zoru: n ( ) ( c u) = + + = 845, , 68 = 851, 48 cm/. M u

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych

Porównanie dostępności różnych, nadmiarowych konfiguracji zasilania szaf przemysłowych Porównne dotępnośc różnych, ndmrowych konfgurcj zln zf przemyłowych Whte Pper 48 Strezczene Przełącznk źródeł zln orz dwutorow dytrybucj zln przętu IT łużą zwękzenu dotępnośc ytemów oblczenowych. Sttytyczne

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

Wartości i wektory własne

Wartości i wektory własne Michł Pzdoski Istytut echologii Iformcyych Iżyierii Lądoe ydził Iżyierii Lądoe Politechik Krkosk rtości i ektory łse ektorem łsym mcierzy A [ ] zymy kżdy iezeroy ektor V, który zchoue kieruek po ykoiu

Bardziej szczegółowo

Badanie regularności w słowach

Badanie regularności w słowach Przypdek sekwencyjny Mrcin Piątkowski Wydził Mtemtyki i Informtyki Uniwersytet Mikołj Kopernik Edsger Wybe Dijkstr (1930 2002) Computer science is no more bout computers thn stronomy is bout telescopes,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie liniowe w zadaniach

Przestrzenie liniowe w zadaniach Przestrzenie linioe zadaniach Zadanie 1. Cz ektor [3, 4, 4 jest kombinacja linioa ektoró [1, 1, 1, [1, 0, 1, [1, 3, 5 przestrzeni R 3? Roziazanie. Szukam x,, z R takich, że [3, 4, 4 x [1, 1, 1 + [1, 0,

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus

ANALIZA ZESPOLONA. IV semestr 2013/14. oprac. Janina Kotus ANALIZA ZESPOLONA IV semestr 203/4 oprac. Janina Kotus Spis treści. Poj ecia podstawowe str. 5. Rzut stereograficzny str. 5.2 Metryki w C i C str. 6 2. Funkcje zespolone str. 8 2. Granica i ciag lość str.

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna . Statyka Statyka płynó ajuje się agadnieniai rónoagi i statecności płynó, nierucoyc ględe pryjętego układu odniesienia, a także siłai yieranyi pre płyny na ścianki biornikó lub ścianki ciał stałyc anuronyc

Bardziej szczegółowo

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji BOGUSŁAW JACKOWSKI BOP, Gdańsk Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. Wstęp Najbardziej rozpowszechnionymi w graficznych zastosowaniach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo