WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE"

Transkrypt

1 WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże ulegać watość oiala pieiądza (p. deoiacja) albo jego watość eala (p. depecjacja, apecjacja). Depecjacja spadek siły abywczej pieiądza a skutek iflacji. Apecjacja wzost siły abywczej pieiądza a skutek deflacji. Poieważ w gospodace zazwyczaj występuje zjawisko depecjacji pieiądza ie powiie o być bezczyy, gdyż będzie to ziejszało jego siłę abywczą. ażdy posiadacz pieiądza powiie więc dążyć do jego zaagażowaia w pocesy gospodacze, co powio pzyczyić się do wzostu jego watości w czasie, a pzyajiej do zachowaia jego siły abywczej a dotychczasowy pozioie. Obliczaie watości pieiądza w czasie jest waże z tego powodu, że pieiądz jako ieik watości wszelkich działań gospodaczych, pozwala jedozaczie oceić efekty tej działalości. Podstawowy pojęcie jest w ty pzypadku stopa zwotu, któej ajlepiej zay pzypadkie jest stopa pocetowa. W dalszych ozważaiach będziey posługiwać się ty dugi okeśleie. Podstawowe okeśleia: watość początkowa (watość bieżąca), watość końcowa (watość pzyszła). Różica Z azywaa jest odsetkai.

2 Stopa pocetowa stosuek odsetek do watości początkowej wyażoy w odpowiediej jedostce czasu. Z Gdzie: okes iwestycji w latach. Uwaga! Powyższy wzó jest pawdziwy dla pocetu postego. Okes stopy pocetowej - czyli okes, za któy podao stopę pocetową, p. ocza, półocza, kwatala, iesięcza. W paktyce ajczęściej stopę pocetową podaje się za okesy ocze. Dalej będzie ozaczać oczą oialą stopę pocetową. Obliczaie watości pieiądza w czasie wiąże się ajczęściej z wykoywaie astępujących działań: obliczaie odsetek (opocetowaia lub pocetu), obliczaie watości pzyszłej, obliczaie watości bieżącej (zwae też dyskotowaie), któe jest ateatyczie opeacją odwotą do obliczaia watości pzyszłej. apitalizacja odsetek dopisywaie odsetek do kapitału za okeśloy czas zway okese kapitalizacji. Ze względu a oet dokoywaia kapitalizacji wyóżia się kapitalizację: z dołu odsetki są dopisywae a koiec okesu kapitalizacji, z góy odsetki są dopisywae a początek okesu kapitalizacji. 2

3 W paktyce częściej jest stosowaa kapitalizacja z dołu. Pzypadkie kapitalizacji z góy występujący w paktyce jest dyskoto lub edyskoto weksli. Dalej będzie ozpatywaa wyłączie kapitalizacja z dołu. W zależości od sposobu ustalaia odsetek, czyli ich wpływaia a watość odsetek w kolejych okesach kapitalizacji wyóżia się kapitalizację: postą, w któej odsetki aliczoe za day okes kapitalizacji ie są bae pod uwagę pzy obliczaiu odsetek w kolejy okesie kapitalizacji, złożoą, w któej odsetki aliczoe w day okesie kapitalizacji uwzględiae są pzy obliczaiu odsetek w kolejy okesie kapitalizacji. Ostati podział kapitalizacji a chaakte techiczy i wiąże się z pawidłowy obliczeie watości pzyszłej czy bieżącej. Jeżeli okes stopy pocetowej pokywa się z okese kapitalizacji, to występuje wówczas kapitalizacja zgoda, a jeżeli te okesy się ie pokywają, to występuje kapitalizacja iezgoda (p. stopa pocetowa w skali oku - okes kapitalizacji w iesiącach). Pzed obliczeie watości pieiądza ależy ajpiew ustalić, z któy odzaje kapitalizacji ay do czyieia, a astępie zastosować odpowiedi wzó.

4 2. PROCENT PROSTY Stosoway jest zazwyczaj do obliczaia watości pieiądza w czasie za kótkie okesy, ajczęściej do jedego oku. Pzykłade zastosowaia oże być odsetki od suy wekslowej, dyskoto weksli, opocetowaie od śodków a achukach bieżących itp. Podstawowe wzoy: P Z P ( + ) P + Jeżeli okes stopy pocetowej ie pokywa się z okese kapitalizacji wzoy ależy odpowiedio zodyfikować podstawiając za p.: t/2, jeżeli czas poday jest w iesiącach, t/6, jeżeli czas poday jest w diach. W pzypadku czasu podaego w diach ajczęściej stosuje się zeczywistą lub dokładą liczbę di, chociaż oża spotkać się z uposzczoy sposobe obliczaia zway zasadą ówych iesięcy, w któej każdy iesiąc a di a ok 6. W pzypadku okesu podaego za poocą dwóch dat początkową i końcową, pzy obliczaiu liczby di stosuje się ajczęściej zasadę, że jede z dwóch di gaiczych wlicza się do t, a dugą poija. 4

5 PRZYŁAD: Obliczyć watość pzyszłą oaz odsetki od kwoty 2 zł pzy stopie pocetowej 6,% w skali oku i okesie wyoszący: a) lat, b) 8 iesięcy, c) od styczia do 2 wześia (uwzględiając zeczywistą liczbę di w oku 6 di) d) od styczia do 2 wześia (uwzględiając zasadę ówych iesięcy). Rozwiązaie: a) P Z b) P Z c) 8/2 2 ( + 6,% ) % 7 8/2 8 2 ( + 6,% ) ,% 22 2 t di P Z d) 248/ 6 248/ ,% 26, ,% t+7x+224 P Z 24/ 6 24/ 6 2 6,% , ,% 262,8 6 2,8

6 . PROCENT ZŁOŻONY Obliczeie watości pzyszłej w pzypadku kapitalizacji złożoej wyaga uwzględieia odsetek obliczoych w popzedich okesach kapitalizacji pzy obliczaiu watości odsetek w kolejych okesach kapitalizacji. Moża do tego celu wykozystać wzó pozay pzy pocecie posty, ale obliczeia ależy pzepowadzać dla pojedyczych okesów kapitalizacji, a w kolejych bać pod uwagę watość końcową kapitału z okesu popzediego. Pzykład: Obliczyć watość pzyszłą kwoty zł za lat, jeżeli stopa pocetowa wyosi 6,% w skali oku a kapitalizacja jest złożoa z dołu. Rozwiązaie: 2 4 ( +,6) 6, 6 ( +,6) 26, 26 ( +,6) 9,6 9,6 ( +,6) 2 624, ,77 ( +,6) 82,26 Gdyby występowała kapitalizacja posta watość pzyszła kapitału wyiosłaby P x(+x,6). Różica iędzy watością pzyszłą pzy kapitalizacji złożoej a watością pzyszłą pzy kapitalizacji postej jest wyikie aliczaia w okesach 2,, 4 i odsetek ie tylko od kapitału początkowego, ale także od aosłych odsetek. 6

7 Watość pzyszłą pzy kapitalizacji złożoej z dołu oża obliczyć za poocą wzou: ( ) + Rozwiązaie pzykładu: ( +,6) 82,26 Wzó a watość bieżącą kapitału pzy kapitalizacji złożoej zgodej: ( + ) ( + ) Wzó a obliczeie stopy pocetowej: Pzykład: Pzy jakiej stopie pocetowej kapitał początkowy po latach potoi swoją watość, jeżeli zastosowao odel kapitalizacji złożoej.,247 24,7% 7

8 8 Jeżeli kapitalizacja jest iezgoda, to odpowiedie wzoy będą iały astępującą postać: + + W kapitalizacji iezgodej złożoej waży paaete jest, któy ozacza częstotliwość kapitalizacji dokoywaej w ciągu oku (zakłada się, że ok jest dzieloy a ówe okesy). Jeżeli: 2, to kapitalizacja jest półocza, 4, to kapitalizacja jest kwatala, 2, to kapitalizacja jest iesięcza, 6, to kapitalizacja jest dziea itd.

9 Pzykład: Obliczyć watość pzyszłą kwoty 2zł po latach pzy stopie pocetowej 4,% w skali oku i kapitalizacji złożoej: a) oczej, b) półoczej, c) kwatalej, d) iesięczej. Rozwiązaie: a) ( +,4) 2829, 2 b) 2 2, c) 4 4, d) 2 2, ,6 289, ,2 I większa częstotliwość kapitalizacji złożoej iezgodej (z dołu), ty watość końcowa kapitało (czy odsetek) będzie wyższa pzy pozostałych paaetach bez zia. 9

10 4. EFETYWNA I REALNA STOPA PROCENTOWA Efektywa stopa pocetowa pozwala a poówywaie ze sobą óżych iwestycji o odieych paaetach kapitalizacji złożoej, tz. o óży i. Efektywa stopa pocetowa ocza oiala stopa pocetowa uwzględiająca kapitalizacje dokoywae w ciągu oku. Odpowiada astępującej zależości: ef ( + ef ) + + Pzykład: tóa z poiższych lokat bakowych jest ajkozystiejsza: a) 8,% pzy 2, b) 8,% pzy 6, c) 7,9% pzy 2. Rozwiązaie: a) ef b) ef c) + +,8 2, ,826 8,26%,827 8,27% ef +,79 2 2,89 8,9% Najkozystiejsza jest lokata b), gdyż uzyskała ajwyższą watość efektywej stopy pocetowej.

11 Pzy poówywaiu óżych waiatów lokat pzy kapitalizacji złożoej ie a zaczeia paaet. Jeżeli lokata (iwestycja) jest ajbadziej opłacala dla piewszego oku lub dowolego iego, będzie zawsze ajkozystiejsza. Natoiast pzy poówywaiu iwestycji z kapitalizacją postą i złożoą ależy obliczyć watość pzyszłą dla okeśloego. Dla iego odpowiedź oże być odiea. Wyika to z pzyostu odsetek, któe w pocecie posty pzyastają liiowo, a w pocecie złożoy w postępie geoetyczy. Reala stopa pocetowa jest to stopa efektywa (lub oiala) skoygowaa o iflację. Podstawowy wzó a ealą stopę pocetową pzedstawia się astępująco: e ef i + i Gdzie: i ocza stopa iflacji, ef efektywa stopa pocetowa (ocza). Liczik wzou koyguje dochód o iflację, atoiast iaowik jest idekse koygujący o iflację kapitał początkowy, gdyż także o podlega depecjacji.

12 Pzykład: Obliczyć oczą, ealą stopę pocetową, jeżeli okes iwestycji wyosił lat, a kapitał początkowy w ty okesie zwiększył się czteokotie pzy oczej kapitalizacji złożoej. Iflacja w ty okesie wyiosła w kolejych latach:,2%,,9%,,%,,8% i 4,2%. Rozwiązaie: obliczay oczą, pzeciętą stopę pocetową: 4,9,9% obliczay oczą pzeciętą stopę iflacji kozystając ze wzou a śedią geoetyczą: i (,2)(,9)(,)(,8)(,42),72,72% ocza, eala stopa zwotu wyosi: e,9,72 +,72, ,22% 2

13 . Płatości Pzez płatości ależy ozuieć okeśloą liczbę wpłat (wypłat) dokoywaych w jedakowy odstępie czasu (okesy płatości) w stałej lub óżej wysokości. Płatości ogą być dokoywae: z góy, czyli a początek okesu płatości lub z dołu, czyli a koiec okesu płatości. Watość pzyszłą płatości zgodych, czyli takich, w któych okes stopy pocetowej pokywa się z okese kapitalizacji oaz okese płatości, oblicza się według astępujących wzoów: FVA FVA G D ( + ) A ( + ) ( + ) A Watość bieżącą płatości zgodych oblicza się według astępującego wzou: PVA PVA G D A ( + ) ( + ) A ( + ) ( + ) ( + )

14 ZADANIA: ) Ustalić sta książeczki oszczędościowej po latach, jeżeli dokoao w iej astępujących opeacji fiasowych: a początku wpłacoo 2 zł, po czteech latach wpłacoo zł, po astępy oku wypłacoo zł. Rocza stopa pocetowa wyosi 2% i kapitalizacja jest złożoa ocza z dołu. 2) Wyzaczyć pzyszłą watość kwoty zł po upływie lat, jeżeli podlega oa opocetowaiu wg oczej stopy pocetowej 9% pzy kapitalizacji złożoej z dołu: a) oczej, b) półoczej, c) iesięczej. ) W baku, w któy obowiązuje ocza kapitalizacja złożoa z dołu, kapitał zł utwozył po oku watość 6 zł. Ile zyskałby właściciel kapitału w ciągu kolejych 2 lat, gdyby pzy ie zieioej oczej stopie wpowadzoo kapitalizację kwatalą? 4) Jaka jest ocza stopa pocetowa, jeżeli pzy kwatalej kapitalizacji złożoej z dołu kapitał podwoił swoją watość po latach? ) Bak stosuje astępujące ocze stopy pocetowe dla lokat złotówkowych: Czas lokaty w iesiącach,% 6 6,9% 2,2% Odsetki są dopisywae do kapitału po deklaoway okesie twaia lokaty. Niepodjęcie kapitału po okesie deklaoway jest ówoważe jego wpłacie a astępy taki sa okes. Wybać ajkozystiejszy waiat ulokowaia zł a 2 lata. 6) Jaka jest ocza stopa pocetowa, jeżeli pzy kapitalizacji złożoej iesięczej z dołu z kapitału zł po iesiącach uzyskao watość zł? 7) Po 2 latach i iesiącach kwatalej kapitalizacji złożoej z dołu kwota zł wzosła dwukotie. Jaką watość osiągie ta kwota po kolejy oku? 8) W baku, w któy kapitalizacja jest złożoa z dołu dwuiesięcza, po 4 iesiącach z kwoty zł uzyskao 7 zł. Jaką watość osiągie ta kwota po dalszych 2 latach? 9) Do baku wpłacoo 2 zł. Pzez piewsze lata obowiązywała ocza kapitalizacja złożoa z dołu z oczą stopą pocetową 2%, a pzez astępe 2 lata kwatala kapitalizacja złożoa z dołu z oczą stopą pocetową 9%. Wyzaczyć watość tego kapitału po latach. ) Pzez koleje lata ocza stopa pocetowa pzyjowała watości odpowiedio:,%,,2%, 4,%. Wyzaczyć watość odsetek za okes lat od kwoty zł oaz pzeciętą stopę pocetową, jeżeli bak stosował oczą kapitalizację złożoą z dołu. 4

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Ewa Spigarska * Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Wstęp Czynniki ryzyka związane z ubezpieczeniami nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w rachunkowości zakładu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo