ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y"

Transkrypt

1 Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech: W ( ) = max{ Y, 0} + max{ Y, 0} max{ Y N, 0} ozacza łączą wartość odszkodowań z tego ubezpieczeia przy założeiu, że ubezpieczyciel pokrywa jedyie adwyżki każdej szkody poad kwotę, gdzie jest liczbą aturalą. Wiemy, że: 3 ( Y > 0) =, 0 E [ W (0)] = 60, var [ W (0)] = 400, λ = 0. Wobec tego var[ W ()] wyosi: (A) 77 (B) 80 (C) 83 (D) 337 (E) 343

2 Zadaie. Rozważa się iekiedy astępującą formułę składki Π (X ) za ryzyko X: Π ( X ) = x + E X x, ε ε {[ ε ] + } x to kwatyl rzędu ( ε ), czyli taka wartość x, dla której ( X > x) = ε gdzie ε, zaś ε (0, ) jest parametrem formuły. Rolę formuły składki (z parametrem η (0, ) ) może też spełiać sam kwatyl. Dla zadaego rozkładu ciągłego zmieej losowej X moża zaleźć postać fukcji g : (0,) (0,) przypisującej wartości parametru ε wartość parametru η = g(ε ) taką, że obie formuły zwracają tę samą składkę, a więc iż zachodzi: x x + E X x {[ ] } η = ε ε + Jeśli zmiea losowa X ma rozkład Pareto o dystrybuacie postaci: v F X ( x) =, v + x gdzie parametry dystrybuaty spełiają waruki: v > 0 oraz α >, to fukcja g jest postaci: α x η (A) g ( ε ) (B) g ( ε ) (C) g ( ε ) (D) g ( ε ) (E) g ( ε ) ε = ε α ε = ε α α α ε = ε α + ε ε = ε α + ε ε = ε α α α + ε α + ε

3 Zadaie 3. Liczba szkód N w ciągu roku z pewego ryzyka ma rozkład Poissoa z wartością oczekiwaą rówą λ. Wartości kolejych szkód Y, Y,, K wartości pojedyczej szkody określoy jest a przedziale oczekiwaą rówą μ oraz dodatią wariację rówą σ. Y N są i.i.d., iezależe od zmieej N. Rozkład ( 0,] i ma wartość Ubezpieczyciel wystawia a to ryzyko polisę z sumą ubezpieczeia, z pokryciem każdej kolejej szkody proporcjoalym do ieskosumowaej do tej pory części sumy ubezpieczeia, a więc: za (ewetualą) szkodę wypłaca odszkodowaie w pełej wysokości Y Y za (ewetualą) szkodę Y wypłaca odszkodowaie w wysokości ( Y ) Y za (ewetualą) szkodę wypłaca odszkodowaie w wysokości [ Y ( Y ) Y ] Y3, co rówe jest ( Y ) ( Y ) Y3 Y 3 za (ewetualą) szkodę Y 4 wypłaca odszkodowaie w wysokości [ Y ( Y ) Y ( Y )( Y ) Y3 ] Y4, to zaczy ( Y )( Y )( Y3 ) Y4, itd. Niech X ozacza sumę wypłat z tej polisy. Wariacja sumy wypłat var(x ) daa jest wzorem: (A) exp( λμ ){ exp( λσ + λμ ) } (B) exp( λ)exp( λσ + λμ ) exp( λμ) { } (C) exp( λμ)exp( λσ + λμ ) exp ( λμ ) { } (D) exp( λ)exp( λσ + λμ ) exp ( λμ ) (E) exp( λμ )exp( λσ + λμ ) Wskazówka: zauważ że var( X ) = var( X ) 3

4 Zadaie 4. oces U z kapitałem początkowym U 0 = u zaday jest wzorem rekurecyjym: U = ( U + c)( + i) W, =,,3,... gdzie i to stopa przychodów z iwestycji bieżącej adwyżki, c to składka rocza płata z góry, zaś to łącza wartość szkód w roku płata a koiec roku. W Zakładamy, że W, W, W3,... to iezależe zmiee losowe o idetyczym rozkładzie ormalym z wartością oczekiwaą i wariacją rówą odpowiedio μ, σ. Niech: B = v U ozacza zdyskotowaą (przy użyciu roczej stopy dyskota początkowy wartość adwyżki po latach, zaś: B = lim B v = ( + i) ) a momet Ustalamy składkę c w taki sposób, aby zapewić iż ( B > u) = prowadzi to do formuły składki o postaci: c = μ + cost σ,.04 Gdzie stała cost z dokładością do jedej tysięczej wyosi:. Dla i = 4% (A) cost (B) cost (C) cost (D) cost (E) cost Uwaga: kwatyl rzędu 0.95 stadaryzowaej zmieej ormalej wyosi ok

5 Zadaie 5. Niech S = N + N N ozacza sumę iezależych zmieych losowych o idetyczym rozkładzie ujemym dwumiaowym: r + k ( N k) ( q) r q k = =, k = 0,,,... k o zaej wartości parametru r > oraz iezaej wartości parametru q ( 0, ). Wiadomo, że estymator ajwiększej wiarogodości parametru q jest postaci: S qmnw = r + S Który z poiższych estymatorów (sam estymator MNW, czy też jeda z jego czterech modyfikacji) jest estymatorem ieobciążoym? (Uwaga: zakładamy, że r > ) (A) (B) (C) (D) (E) S r + S S r + S S + r + S S r + S S + r + S 5

6 Zadaie 6. oces adwyżki ubezpieczyciela jest złożoym procesem Poissoa z zerową adwyżką początkową, z dodatią wartością oczekiwaą przyrostów procesu, oraz z rozkładem wartości pojedyczej szkody daym gęstością: x 0 < x < f ( x) = 0 poza tym Warukowa wartość oczekiwaa deficytu w momecie ruiy (pod warukiem że do ruiy dojdzie) wyosi: (A) /3 (B) 3/8 (C) 5/ (D) 7/6 (E) 4/9 6

7 Zadaie 7. Szkody pojawiają się zgodie z procesem Poissoa o itesywości λ. Niech: T, T,..., T,... ozaczają momety pojawieia się szkód, zaś: T + D, T + D,..., T + D,... momety ich likwidacji. Zakładamy, że zmiee losowe D T, D,( T T ), D,( T ),... są iezależe, przy, 3 3 T czym zmiee losowe D, D,..., D,... mają idetyczy rozkład wykładiczy o gęstości: β exp( βt) gdy t > 0 f D ( t) = 0 w p. p. awdopodobieństwo, że momet likwidacji ( +) -szej szkody poprzedzi momet likwidacji -tej szkody (dla pewego ustaloego ), tz.: ( T + + D+ < T + D ), wyosi: (A) (B) (C) (D) λ β + λ λ β + λ β β + λ β β + λ λβ (E) ( β + λ) 7

8 Zadaie 8. zyjmijmy, że N( ), Y, Y, Y3,... są iezależymi zmieymi losowymi, przy czym: Y, Y, Y3,... mają idetyczy rozkład określoy a półosi dodatiej taki, że: x > 0 ( Y x) < N() ma rozkład Poissoa z wartością oczekiwaą rówą pewej liczbie aturalej Niech M ozacza maksimum spośród N() pierwszych wyrazów, a dokładiej: N () 0 M N ( ) = max( Y, Y,... Y zyjmijmy też ozaczeie N ) M gdy gdy N( ) = 0 N( ) > 0 dla maksimum z pierwszych wyrazów ciągu Y, Y, Y3,..., a więc: M = max( Y, Y,..., Y ). Wybierz zdaie, które poprawie charakteryzuje relację rozkładów zmieych losowych oraz. M M N ( ) (A) (B) x> 0 {,,3,... } x> 0 {,,3,... } ( M < x) > ( M < x) N ( ) ( M < x) < ( M < x) N ( ) N ( ) x > 0 (C) Istieją zarówo takie liczby aturale, że ( M < x) ( M < x) N ( ) x > 0 jak i takie, że ( M < x) ( M < x) (D) Dla każdej liczby aturalej istieje takie x 0 > 0, że x (, x ) 0 0 ( M < x) > ( M < x), oraz ( M < x) < ( M < x) N ( ) N ( ) x > x0 (E) Dla każdej liczby aturalej istieje takie x 0 > 0, że x (, x ) 0 0 ( M < x) < ( M < x), oraz ( M < x) > ( M < x) N ( ) N ( ) x > x0, 8

9 Zadaie 9. Niech ( T, D) ozaczają czas kaledarzowy zajścia szkody oraz czas likwidacji szkody (okres czasu, jaki upływa od zajścia szkody do jej likwidacji). zyjmijmy że: itesywość procesu pojawiaia się szkód rosła od iepamiętych czasów do mometu t = 0 wykładiczo (z wykładikiem δ > 0 ), co ozacza że czas zajścia losowo wybraej szkody zaszłej przed czasem t = 0 ma rozkład o gęstości: δ exp( δt) gdy t < 0 f T ( t) =, 0 w p. p. rozkład czasu likwidacji szkody day jest gęstością: β exp( βt) gdy t > 0 f D ( t) = 0 w p. p. ( T, D) są iezależymi zmieymi losowymi. Oczekiwaa wartość czasu likwidacji dla tych szkód, które w momecie czasu t = 0 mają status szkód zaszłych, ale jeszcze ie zlikwidowaych, a więc: E DT + D > 0, ( ) Wyosi: (A) (B) (C) (D) (E) β β βδ + β ( β + δ ) β + β β + δ δ + β β + δ 9

10 Zadaie 0. W kolejych latach t =,, 3, 4 ubezpieczoy charakteryzujący się parametrem ryzyka Λ geeruje N t szkód. Dla daego Λ = λ zmiee N, N, N3, N4 są warukowo iezależe i mają idetyczy rozkład Poissoa: k λ ( N t = k Λ = λ) = e λ t =,, 3, 4, k = 0,,, K k! Parametr Λ w populacji ubezpieczoych ma rozkład wykładiczy z wartością oczekiwaą rówą. 4 Niech A ozacza zdarzeie polegające a tym, że: w ciągu liczb N, N, N N ) wystąpiły trzy zera i jeda liczba dodatia. ( 3, 4 Warukowa wartość oczekiwaa E( Λ A) wyosi: (A) (B) (C) (D) (E)

11 Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 007 r. Matematyka ubezpieczeń majątkowych Arkusz odpowiedzi * Imię i azwisko... K L U C Z O D P O W I E D Z I... Pesel... Zadaie r Odpowiedź Puktacja C C 3 A 4 E 5 B 6 B 7 A 8 A 9 D 0 E * Oceiae są wyłączie odpowiedzi umieszczoe w Arkuszu odpowiedzi. Wypełia Komisja Egzamiacyja.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych 9.10.2006 r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Matematyka ubezpieczeń majątkowych 9.10.2006 r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n Maemayka ubezpieczeń mająkowych 9.0.006 r. Zadaie. Rozważamy proces adwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskreym posaci: U = u + c S = 0... S = W + W +... + W W W W gdzie zmiee... są iezależe i mają e sam

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami: Pr(X 1 = 0) = 6/10, Pr(X 1 = 1) = 1/10, i gęstością: f(x) = 3/10 na przedziale (0, 1). Wobec tego Pr(X 1 + X 2 5/3) wynosi:

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych 8. Optymalizacja decyzji iwestycyjych 8. Wprowadzeie W wielu różych sytuacjach, w tym rówież w czasie wyboru iwestycji do realizacji, podejmujemy decyzje. Sytuacje takie azywae są sytuacjami decyzyjymi.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 00 EWA DRABIK ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM. WSTĘP W iektórych grach bilas ryzyka, strat i zagrożeń przewyższa

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK

0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK 0.1. ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK 1 0.1 ROZKŁADY WYBRANYCH STATYSTYK Zadaia 0.1.1. Niech X 1,..., X będą iezależymi zmieymi losowymi o tym samym rozkładzie. Obliczyć ES 2 oraz D 2 ( 1 i=1 X 2 i ). 0.1.2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968)

5. METODY MONTE CARLO A SYMULACJA POTOKÓW RUCHU (wg Drew, 1968) 5. MEODY MONE CARLO A SYMULACJA POOKÓW RUCHU (wg Drew, 968) 5.. Wprowadzeie Moeta jest rzucaa aż do osiągięcia orła. Jeżeli to zdarzy się w pierwszym rzucie, gracz otrzymuje zł od baku. Jeżeli poraz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Cetrala Komisja Egzamiacyja Arkusz zawiera iformacje prawie chroioe do mometu rozpoczęcia egzamiu. Układ graficzy CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce a aklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Gretl konstruowanie pętli Symulacje Monte Carlo (MC)

Gretl konstruowanie pętli Symulacje Monte Carlo (MC) Grel kosruowaie pęli Symulacje Moe Carlo (MC) W Grelu, aby przyspieszyć pracę, wykoać iesadardową aalizę (ie do wyklikaia ) możliwe jes użycie pęli. Pęle realizuje komeda loop, kóra przyjmuje zesaw iych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej

Akustyczno-fonetyczne cechy mowy polskiej II PRACOWNIA FIZYCZNA Akustyczo-foetycze cechy mowy polskiej Opis ćwiczeia w ramach II Pracowi Fizyczej Adrzej Wicher Aleksader Sęk Jacek Koieczy Istytut Akustyki UAM Pozań, 5 . WSTĘP... 3. SYGNAŁY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Modele wartości pieniądza w czasie

Modele wartości pieniądza w czasie Joaa Ceślak, Paula Bawej Modele wartośc peądza w czase Podstawowe pojęca ozaczea Kaptał (ag. prcpal), kaptał początkowy, wartośd początkowa westycj - peądze jake zostały wpłacoe a początku westycj (a początku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa,

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków.

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków. Notatki do wykªadu Rachuek prawdopodobie«stwa dla iformatyków. Marci Milewski Wrocªaw, 4 lutego 2009 Spis tre±ci 1 Prawdopodobie«stwo 2 1.1 Ozaczeia i poj cia...........................................

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

3. Funkcje elementarne

3. Funkcje elementarne 3. Fukcje elemetare Fukcjami elemetarymi będziemy azywać fukcję tożsamościową x x, fukcję wykładiczą, fukcje trygoometrycze oraz wszystkie fukcje, jakie moża otrzymać z wyżej wymieioych drogą astępujących

Bardziej szczegółowo