n liczba lat m liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku ile razy doliczane są odsetki do kwoty kapitału

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "n liczba lat m liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku ile razy doliczane są odsetki do kwoty kapitału"

Transkrypt

1 pst valu watość biŝąca watość jdostki piięŝj lub pzpływów fiasowych (wpływów lub wydatków, któ zostaą zalizowa/otzya w pzyszłych oksach wyaŝoa w dzisijszj sil abywczj jdostk piięŝych. Watość ta jst ijsza od pzyszłych pzpływów oialych z kilku powodów.i. dlatgo, Ŝ fia ogłaby j iwstować, istij szg czyików yzyka, któyi obaczo są pzyszł pzpływy fiasow itp. futu valu watość pzyszła watość jdostki piięŝj lub pzpływów fiasowych obliczoa a okśloy ti w pzyszłości. Watość ta jst wyŝsza od watości biŝącj dzięki zastosowaiu poctu składago liczba lat liczba oksów kapitalizacji w ciągu oku il azy dolicza są odstki do kwoty kapitału PMT ta ocza stała ocza płatość Rta wiczysta stała płatość powilaa w ówych odstępach czasu do iskończoości DCF toda pozwalająca a obliczi watości biŝącj stuiia pzpływów fiasowych występujących w oksach pzyszłych. Pozwala a poówai pzpływów o óŝy ozłoŝiu w czasi Noiala stopa poctowa ocza stopa poctowa pzy załoŝiu, Ŝ odstki i są kapitalizowa. Stopa ta i jst skoygowaa o iflację. y stopa iflacji oczj ala stopa poctowa stopa poctowa skoygowaa o iflację fktywa stopa poctowa stopa poctowa uwzględiająca fkty kapitalizacji czyik dyskota liczba <1, koyguj watość pzyszłą do watości biŝącj obligacja papi watościowy o tii płatości dłuŝszy iŝ 1 ok, dokutujący zaciągięci długu (dłuŝy papi watościowy Co to jst watość pzyszła piiądza? Czy 100 PLN otzya dzisiaj jst wat tyl sao co 100 PLN otzya za ok? Ni z uwagi a : - spadk siły abywczj piiądza (iflacja - yzyko - koszt utacoych kozyści - pfowai pzz ludzi kosupcji dzisiaj zaiast juto Watość pzyszła piiądza to watość dzisijszj kwoty w okśloy diu w pzyszłości, pzy załoŝiu Ŝ kwota ta zostai zaiwstowaa pzy daj stopi poctowj

2 Watość pzyszła piiądza jak to obliczyć? (1 ZałóŜy, Ŝ zdyspoowaliśy 100 PLN a ok a achuku bakowy, któy daj 10 % odstk oczi. Il będziy ili a achuku po oku? Odp. 110 zł Jak to policzyliśy? % A co jśli piiądz składay do baku a 2 lata? Jaką kwotą będziy dyspoowali? To zalŝy: - JŜli odstki alicza będą (dopisywa do kapitału po 2 latach to wówczas asz kapitał wyosi : % JŜli odstki kapitalizowa są po oku, wówczas a aszy achuku po dwóch latach będzi kwota : % % Wpłacoo do baku kwotę 2000 PLN a oks 3 lat. Stopa poctowa wyosi 10%, a odstki kapitalizowa są a koic kaŝdgo oku. Jaki będzi sta kota po upływi 3 lat? Po oku : kapitał 2000, odstki 200, az 2200 Po dwóch latach : kapitał 2200, odstki 220, az 220 Po tzch latach : kapitał 220, odstki 22, az 2662 Pzy kapitalizacji oczj odstk po upływi oku odstki dopisywa są do kapitału i w dugi oku odstki alicza są od wyŝszj podstawy (od suy kapitału i odstk zaobioych w piwszy oku, dzięki czu w astępych oksach lokata pzyosi większ odstki. W pzciwiństwi do odstk składaych iwstycja a poct posty i daj oŝliwości zaabiaia odstk od odstk Poówajy pzyost 10-ltij iwstycji o watości początkowj 100 PLN pzy odstkach postych i odstkach składaych (opoctowai ów 10 % w skali oku Pzy oczj kapitalizacji odstk óŝica iędzy poct składay a posty jst ówa zu, pzy iwstycjach jdooczych, jst iwilka pzy iwstycjach dwultich, al pzy iwstycjach 10-ltich i dłuŝszych zacząca Gaficzi óŝicą iędzy poct posty a składay oŝa pzdstawić astępująco: W fiasach ajczęścij ay do czyiia z poct składay. Dlatgo wszyscy zajujący się fiasai zakładają Ŝ zawsz jst owa o pocsi składay pzy oczj kapitalizacji odstk, chyba, Ŝ wyaźi zazaczoo Ŝ chodzi o poct posty. Watość pzyszła piiądza ocza kapitalizacja odstk - 2 -

3 Wzó a liczi watości pzyszłj suy piiędzy posiadaj dzisiaj pzy załoŝiu, Ŝ suę iwstujy wg okśloj stopy poctowj i odstki kapitalizowa są az do oku wygląda astępująco : ( 1+ gdzi : pst valu watość obca, sua początkowa a achuku stopa poctowa któą bak płaci oczi dla aszgo achuku liczba lat, a któ iwstujy piiądz futu valu watość pzyszła czyli sua końcowa a achuku po latach Pzykład: Il będziy ili a koci po dwóch latach pzy iwstycji 100 PLN pzy 10% stopi poctowj i oczj kapitalizacji odstk? ( ( ,21121 To sao zadai ozwiąza pzy załoŝiu, Ŝ ay do czyiia z iwstycjai a poct posty (odstki i są kapitalizowa w takci twaia lokaty wygląda astępująco: 100 ( ,2120 Watość obca czyli il wat jst dziś 100 PLN otzya za ok. Jst to zagadii odwot do watości pzyszłj. NalŜy okślić il wata jst dziś dua piiędzy otzyaa po latach pzy iwstowaiu wdług stopy poctowj i oczj kapitalizacji odstk. Watość obcą (zaktualizowaą wypłaty odsuiętj w czasi oŝa obliczyć oŝąc jj wilkość pzz czyik dyskota, któy jst ijszy od 1. Czyik dyskota pzy załoŝiu oczj kapitalizacji odstk wyaŝoy jst wzo : czyik dyskota (1 1 + A zat watość obcą piiądza wyaŝa się wzo : ( 1+ Jaką kwotę alŝy zdpoować w baku a 10% aby po 3 latach wzosła oa do 1000 PLN jśli kapitalizacja odstk astępuj co oku? - 3 -

4 ( ( , ,31 Watość pzyszła piiądza kapitalizacja odstk częścij iŝ az w oku A co jśli kapitalizacja jst częścij iŝ az w oku? Wówczas stopę poctową dziliy pzz liczbę kapitalizacji w ciągu oku, a liczbę oksów oŝyy pzz liczbę kapitalizacji w ciągu oku (1 + gdzi: liczba kapitalizacji w ciągu oku 100 PLN wkładay a lokatę bakową a 2 lata. JŜli załoŝyy, Ŝ opoctowai wyosi 10% w skali oku a odstki kapitalizowa są 2 azy do oku, jaką kwotą będziy dyspoowali a koic 2-go oku? ( ( (1 + 0, , ,50 W pzypadku kapitalizacji odstk częścij iŝ az w oku watość obcą liczyy z wzou : (1 + gdzi: liczba kapitalizacji w ciągu oku Iwsto chc po latach otzyać 100 PLN, iwstując w lokatę bakową> jŝli bak ofuj lokatę opoctowaą 8% w skali oku, a odstki kapitalizowa są półoczi, il alŝy zaiwstować w ty baku? Dwa baki A i B ofują lokaty opoctowa a 10% w skali oku, pzy czy bak A stosuj oczą kapitalizację odstk, a bak B kwatalą kapitalizację odstk. Il po 3 latach pzyisi sua 100 zaiwstowaa w kaŝdy z baków? Rozwiązai - -

5 Bak A : ( ,1 Bak B ( ( ,35 13,5 Efktywa stopa poctowa poct składay Noiala stopa poctowa ofowaa pzz bak B wyosi 10%, jdak dzięki stosowaiu kwatalj kapitalizacji odstk stopa któą ofuj bak B jst w istoci wyŝsza iŝ 10% ]. Stopą uwzględiającą częstotliwość kapitalizacji odstk azyway fktywą stopą poctową. Efktywa stopa poctowa wyaŝa się astępujący wzo : ( 1+ gdzi fktywa stopa poctowa Zad Dwa baki A i B ofują lokaty opoctowa a 10 % w skali oku pzy czy bak A stosuj oczą kapitalizację odstk, a bak B kwatalą kapitalizację odstk. Jaka jst fktywa stopa poctowa kaŝdj z lokat? Rozwiązai Bak A (1 + ( ,1 10,00% Bak B (1 + (1 + 1, ,38% Pzy daj stopi oialj i częstsza kapitalizacja odstk ty większa fktywa stopa poctowa. Efktywa ocza stopa poctowa oŝ być uŝyta do okślaia zczywistgo kosztu kdytu. Ni zalŝy oa od kwoty zaciągiętgo kdytu oaz czasu jgo twaia (uwzględia atoiast częstość płacia odstk. Zajoość fktywj (zczywistj oczj stopy opoctowaia kdytu uoŝliwia dokoai wybou takigo baku, w któy koszt zaciągiętgo kdytu jst ajiŝszy

6 Któy z baków ofuj lpsz wauki do zaciągięcia kdytu jśli w baku A ocza stopa opoctowaia wyosi 16% a odstki alŝy płacić co kwatał, w baku B opoctowai kdytu wyosi 16,2% a odstki alŝy płacić co pół oku Rozwiązai Bak A (1 + Bak B (1 + 6 ( ( , ,99% 2 1, ,86% Efktywy koszt kdytu jst iŝszy w baku B, stąd bak t ofuj lpsz wauki kdytu w poówaiu z baki A. Noiala a ala stopa poctowa ZalŜość iędzy oialą a alą stopą poctową pzdstawia wzó zway wzo Fisha : 1+ (1 + (1 + i gdzi: oiala stopa poctowa ala stopa poctowa i stopa iflacji Po pzkształciu wzó pzybia postać : + i + i Na ozwiiętych ykach fiasowych watości alj stopy poctowj i stopy iflacji i są duŝ, co ozacza, Ŝ tzci składik wzou ( i oŝa poiąć. Daj to często w paktyc stosowaą zalŝość, wdług któj ala stopa poctowa jst ówa (w pzybliŝiu oialj stopi poctowj ius stopa iflacji. Stopy poctow kótki podsuowai: Podsuowując oŝy wyóŝić 3 odzaj stóp poctowych : - stopę oialą - alą - fktywą Noiala stopa poctowa iaczj zwaa tŝ uową lub dklaowaą stopą poctową jst to ocza stopa poctowa pzy załoŝiu oczj kapitalizacji odstk, tj. odstki dopisywa są do kapitału az w oku Rala stopa poctowa jst to w pzybliŝiu óŝica iędzy oialą stopą poctową a stopą iflacji - 6 -

7 Efktywa stopa poctowa stopa uwzględiająca częstotliwość kapitalizacji odstk w ciągu oku. Pzy załoŝiu, Ŝ w gospodac występuj iflacja oaz Ŝ kapitalizacja odstk zachodzi częścij iŝ az w do oku zachodzi zalŝość: stopa fktywa > stopa oiala > stopa ala - 7 -

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Tabela. Porównanie instrumentów wspierania inwestycji w gospodarce

Tabela. Porównanie instrumentów wspierania inwestycji w gospodarce Oblicza Energiewende Niemiecka FiT, czyli podstawa sukcesu Podstawowym narzędziem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Niemczech jest tzw. feed in tariff. Specjalna taryfa obowiązuje od 1990 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

USTAWA. z dnia.. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r poz. 361, z późn.zm 1).)

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Warszawa, wrzesień 2008 Raport przygotowano z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Autorzy: Mirosław Kachniewski

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY RADZI..

URZĄD SKARBOWY RADZI.. URZĄD SKARBOWY RADZI.. JEDNORAZOWA AMORTYZACJA - POMOC DE MINIMIS Przepisy ustaw podatkowych, o których mowa w art. 22k ust. 7-11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro

Wartość informacji. Wprowadzenie. Magdalena Olender-Skorek Kornel B. Wydro Magdalena Olender-Skorek Przedstawiono złożoność zasobu ekonomicznego informacji. Skoncentrowano się wokół zagadnień dotyczących sposobów wyznaczania wartości informacji, zaprezentowano zarówno miary,

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK DUKATOR EKONOMICZNY Gospodarka głupcze! ten slogan prezydenta Clintona zrobił zawrotną karierę. Kryzys gospodarczy ujawnił, że głupcami bywali nawet wybitni eksperci. Tym większe kłopoty możemy mieć my,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo