WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 1 Wyzaczaie podstawowych wielkości ekoomiczych Opracował : dr iż. Adrzej Pawlęga WARSZAWA 2012 ROK

2 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jest pozaie podstawowych pojęć, zależości oraz fukcji ekoomiczych zawartych w arkuszu kalkulacyjym Excel (w kategorii fukcji o azwie Fiasowe ) oraz ich zastosowaie do porówywaia wielkości ekoomiczych w czasie. Dostęp do fukcji ekoomiczych umożliwia ikoa ozaczoa symbolem f x. Zakres ćwiczeia obejmuje : Fukcje ekoomicze przykładowe obliczeia, z objaśieiami dotyczącymi posługiwaiem się zależościami ekoomiczymi oraz wybraymi fukcjami ekoomiczymi zawartymi w kategorii o azwie Fiasowe, zastosowaie zależości oraz wybraych fukcji ekoomiczych do obliczeń oraz aaliz zagadień ekoomiczych. 2. WPROWADZENIE Charakterystyka wybraych fukcji ekoomiczych z kategorii fukcji Fiasowe zawartych w arkuszu Excel oraz przykłady ich zastosowań. Fukcja Wyik 1.FVSCHEDULE(100;{0,09;0,11;0,1}) 133,089 zak + : wpływy, wpłata, zobowiązaie 2. FV(11%/12; 35; -2000; ; 1) 82846,24637 zak - : wydatki, wypłata, ależość FV(0,5%; 10; -200; -500; 1) 2581, PV(8%/12; 12*20; 500; ; 0) , IPMT(10%/12; 1; 36; 8000) P(0) = , PMT(8%/12; 10; 10000) P(0) = , SLN( 30000; 7500; 10) NPV(10%; ; 3000; 4200; 6800) =3 1188, Opis fukcji 1. Określa wartość skapitalizowaą a rok wielkości P(0) P(0) - wartość początkowa w roku 0 FVSCHEDULE ( P(0); {p i} ) i = 1, P() - wartość w roku 2. Określa wartość zdyskotowaą a rok A - stała wartość akładu w przedziale czasu serii rówych rat A oraz/lub wielkości początkowej P(0) FV ( p; ; A; P(0); <typ> ) 3. Określa wartość zdyskotowaą a rok 0 serii rówych rat A lub wielkości P() w roku PV ( p; ; A; P(); <typ> ) 4. Określa wysokość odsetek od pożyczki (kredytu) p - stopa dyskotowa - liczba aalizowaych przedziałów czasowych spłacaej rówymi ratami kapitałowo- odsetkowymi <typ> - zależy od mometu pooszeia akładów : IPMT (p; i; ; P(0); P(), <typ> ) przedział czasowy i=1, P(0) zaciągięty kredyt P() końcowy kapitał wartość 0 a końcu przedziału czasowego 5. Określa stałą ratę płatości kapitałowo-odsetkowej od pożyczki (kredytu) wartość 1 a początku przedziału czasowego PMT ( p; ; P(0); P(); <typ> ) P(0) zaciągięty kredyt P() końcowy kapitał <typ> - jest wielkością opcjoalą, gdy zostaie 6. Określa ratę wg metody amortyzacji prostoliiowej pomiięty to jego wartość jest rówa zero SLN ( P(0); P(); ) 7. Określa wartość zaktualizowaą etto a rok 0 zbioru wielkości P(i); w algorytmie obliczaia wartości zaktualizowaej zastosowao <typ> =0, zatem algorytm ie uwzględia wielkości P(0) NPV ( p; P(i)) i=1, <typ> =0 2

3 3. PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 3.1. Należy zapozać się z fukcjami ekoomiczymi wyszczególioymi w pkt.2 oraz przykładowymi obliczeiami wykoaymi za ich pomocą Należy rozwiązać poiższe zadaia posługując się odpowiedimi wzorami matematyczymi oraz odpowiadającymi im fukcjami ekoomiczymi arkusza kalkulacyjego Excel. Obliczeia wartości przyszłej Zmiaa w czasie ogólych waruków gospodarowaia, techiki, techologii, orgaizacji, popytu i podaży, zdarzeń ekoomiczych wpływa a wartość środków pieiężych w czasie. Jedostka moetara w czasie t = 0 ie ma takiej samej wartości jak p. w czasie t = 5. Wartość przyszłą K(t=5), przy stałej stopie kapitalizacji p, oblicza się z zależości : K( t=5 ) = K( t=0 ) * ( 1 + p) 5 gdzie : p - stopa kapitalizacji (oprocetowaia). Ogólie : Wartość przyszła w roku t = wartość początkowa * ( 1 + p) t gdzie : (1 + p) t - współczyik kapitalizacji. Wartość skapitalizowaa a koiec okresu lat jedakowych roczych wielkości ekoomiczych A przy stałej stopie kapitalizacji p oblicza się ze wzoru ( 1 p ) 1 FV = A p Zadaie 1 Jaki uzyska się dochód, wpłacając do baku 5000 zł a 8 % w stosuku roczym, po: a) 6 miesiącach, b) 12 miesiącach, c) 1,5 roku Zadaie 2 Z końcem każdego roku podmiot lokuje w baku 1000 zł. Oprocetowaie rocze lokaty wyosi 6 %. Jaki będzie sta kota bakowego po 5 latach przy roczej kapitalizacji odsetek. Zadaie 3 Przedsiębiorstwo zamierza ulokować w baku kwotę zł, którą wykorzysta za 2 lata a plaowaą iwestycję. Który z dwóch baków oferuje przedsiębiorstwu lepsze waruki lokaty, jeżeli : - w baku A oprocetowaie wkładu wyosi 2 % kwartalie przy kwartalej kapitalizacji odsetek, - w baku B oprocetowaie wkładu wyosi 9% roczie. Zadaie 4 Ile wyiosą łącze akłady a budowę liii 400 kv a koiec 3 roku, jeżeli akłady jedostkowe szacuje się a zł/km. W każdym roku, w okresie 5-ciu lat, będzie budowae 70 km liii. Należy przyjąć roczą stopę kapitalizacji akładów w wysokości 6 %. 3

4 Zadaie 5 Jaka będzie wartość kapitału pożyczoego K = zł a koiec 5 roku, jeżeli jego oprocetowaie a koiec pierwszego roku wyosi p = 6 % i rośie o 2 % w kolejych latach? Jeżeli w kolejych latach stopa dyskota p będzie zmieiać swą wartość, wtedy: wartość przyszła w roku t = wartość początkowa * i t p i - stopa kapitalizacji w roku i ależącym do t. Obliczaie wartości początkowej (bieżącej) ( 1 + p i ) Na podstawie obliczeń wartości początkowej, gdy zaa jest wielkość przyszła, moża aalizować efektywość lokat kapitału. Wartość początkową K(t=0), gdy zaa jest p. wielkość przyszła K(t=5), przy stałej stopie oprocetowaia (dyskotowej) p, oblicza się z zależości : K( t=0) = K( t=5 ) * ( 1 + p) -5 Ogólie : Wartość bieżąca w roku 0= wartość przyszła * (1 + p) -t Zadaia 6 Nakłady a budowę obiektu realizowaego w dwóch etapach wyoszą : - w I etapie K I = 4 ml zł; są pooszoe a początku pierwszego roku, - w II etapie K II = 4 ml zł; są pooszoe a początku 3 roku. Eksploatacja obiektu rozpoczya się a początku czwartego roku. Obliczyć akłady sprowadzoe do momety rozpoczęcia eksploatacji, zakładając stopę dyskotową p =7 %. O ile wzrośie łącza wartość akładów iwestycyjych? Zadaie 7 Obliczyć sumaryczą wartość bieżącą (a koiec 2011 roku) dochodów dla stopy dyskotowej 8 %. Rok Dochody? Wartość zdyskotowaych a początek okresu lat jedakowych roczych wielkości ekoomiczych A przy stałej stopie dyskotowej p oblicza się ze wzoru (1 p ) 1 PV = A p( 1 p ) Rówoważą wartość rocza A w okresie lat dla wielkości początkowej P (0) przy stałej stopie dyskota p oblicza się ze wzoru p( 1 p ) A = P(0) (1 p ) 1 4

5 Zadaie 8 Elektrowia wiatrowa o mocy 2MW i jedostkowych akładach kapitałowych 1500 /kw będzie eksploatowaa przez 20 lat. Ile wyiesie coroczy stały koszt zastępczy od akładów kapitałowych w okresie 20 lat, przy oprocetowaiu kapitału 8 % roczie? Zadaie 9 Dwa urządzeia eergetycze, każde o okresie eksploatacji 5 lat, realizują te same zadaia i charakteryzują się astępującymi wielkościami ekoomiczymi (określoymi a koiec poszczególych lat) : Urządzeie eergetycze 1: Rok Wartość początkowa, jp Wartość końcowa, jp Koszty eksploatacji, jp Urządzeie eergetycze 2: Rok Wartość początkowa, jp Wartość końcowa, jp Koszty eksploatacji, jp jp jedostka pieiądza Należy określić, które z urządzeń jest bardziej ekoomicze w aalizowaym okresie posługując się metodą wartości początkowych (bieżących). Iflacja Iflacja to wzrost przeciętego poziomu ce środków. Jeżeli stopa iflacji w daym roku j wyosi i a stopa oprocetowaia środków pieiężych wyosi p to wartość środków pieiężych K a koiec roku j oblicza się ze wzoru 1 p K j = K j -1 1 i Nomiala i reala stopa oprocetowaia są powiązae zależością p = (1 + p r ) (1 + i) - 1 Przy przeciętym oprocetowaiu p oraz iskiej iflacji (do 3 %) realą stopę oprocetowaia moża obliczyć z zależości p r = p i gdzie : p - omiala stopa oprocetowaia. Zadaie 10 Posługując się metodą dokładą i uproszczoą uwzględiaia iflacji ależy obliczyć ile wyiesie reala stopa oprocetowaia środków pieiężych, jeśli jej wartość omiala wyosiła p = 15 % a stopa iflacji i = 5 %? Obliczyć raty reprodukcji rozszerzoej dla realej i omialej stopy procetowej dla 10 lat. 5

6 Pytaia : 1. Przedstawić graficzie istotę kapitalizacji wartości K akładów z roku 0 a koiec roku 5 2. Na koiec roku 3 zaa jest wartość K akładów. Przedstawić graficzie istotę jej dyskotowaia a rok Od jakich zmieych parametrów zależy wartość zdyskotowaa/kapitalizowaa daych akładów K? 4. Jak wzrost/zmiejszeie wartości zmieych parametrów wpływa a wartość zdyskotowaą/ kapitalizowaą daych akładów K? 5. W roku 0 wartość K = 1000 zł. Za pomocą ajprostszej zależości aalityczej obliczyć ile wyiesie jej końcowa wartość, jeżeli ajpierw zostaie skapitalizowaa do roku 10 a astępie zdyskotowaa do roku 2. Należy przyjąć stopę dyskotową rówą 10 %. 6. W roku 0 wartość K = 1000 zł. Wartość ta jest kapitalizowaa do roku 1 przy realej stopie dyskotowej oraz przy omialej stopie. Wykazać aalityczie, która z wartości kapitalizowaych będzie większa, jeżeli reala stopa dyskotowa wyosi 10 %, a stopa iflacji jest a poziomie 3 %. 6

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Istytut Elektroeergetyki, Zakład Elektrowi i Gosodarki Elektroeergetyczej Ekoomika wytwarzaia, rzetwarzaia i uŝytkowaia eergii elektryczej - laboratorium Istrukcja do ćwiczeia t.:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych 8. Optymalizacja decyzji iwestycyjych 8. Wprowadzeie W wielu różych sytuacjach, w tym rówież w czasie wyboru iwestycji do realizacji, podejmujemy decyzje. Sytuacje takie azywae są sytuacjami decyzyjymi.

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Czyiki wpływające a zmiaę watości pieiądza w czasie:. Spadek siły abywczej. 2. Możliwość iwestowaia. 3. Występowaie yzyka. 4. Pefeowaie bieżącej kosumpcji pzez człowieka. Watość

Bardziej szczegółowo

30 Matematyka finansowa i bankowa

30 Matematyka finansowa i bankowa 30 Matematyka fiasowa i bakowa koszty admiistrowaia, koszty koserwacji, koszty utrzymaia techiczego budyku, koszty utrzymaia pomieszczeń wspólych op laty za utrzymaie czystości, eergiȩ elektrycz a i ciepl

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO r 803 Fiase, Ryki Fiasowe, Ubezpieczeia r 66 (2014) s. 111 121 Czyik czasu a modyfikacja dyamiczych miar ocey efektywości iwestycji Jarosław Kaczmarek * Streszczeie:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6

Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Arkusz kalkulacyjny - Zadanie 6 Tabela przestawna to narzędzie, które oferuje szybkie tworzenie tzw. raportu tabeli przestawnej, czyli podsumowywania skomplikowanego zbioru danych. Wstawianie tabeli przestawnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Modele wartości pieniądza w czasie

Modele wartości pieniądza w czasie Joaa Ceślak, Paula Bawej Modele wartośc peądza w czase Podstawowe pojęca ozaczea Kaptał (ag. prcpal), kaptał początkowy, wartośd początkowa westycj - peądze jake zostały wpłacoe a początku westycj (a początku

Bardziej szczegółowo

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P WIADOMOŚCI WSTĘPNE Odsetki powstają w wyiku odjęcia od kwoty teaźiejszej K kwoty początkowej K 0, zate Z = K K 0. Z ekooiczego puktu widzeia właściciel kapitału K 0 otzyuje odsetki jako zapłatę od baku

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 6 Matematyka fasowa c.d. Rachuek retowy (autetowy) Maem rachuku retowego określa sę regulare płatośc w stałych odstępach czasu przy założeu stałej stopy procetowej. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Meody ocey efekywości projeków iwesycyjych Niezbędym warukiem urzymywaia się firmy a ryku jes zarówo skuecze bieżące zarządzaie jak i podejmowaie

Bardziej szczegółowo