30 Matematyka finansowa i bankowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 Matematyka finansowa i bankowa"

Transkrypt

1 30 Matematyka fiasowa i bakowa koszty admiistrowaia, koszty koserwacji, koszty utrzymaia techiczego budyku, koszty utrzymaia pomieszczeń wspólych op laty za utrzymaie czystości, eergiȩ elektrycz a i ciepl a. Po stroie kosztów wyróżia siȩ koszty operacyje i kapita lowe. Do kategorii kosztów kapita lowych zalicza siȩ wszelkie wydatki a iwestycje i koszty wyikaj ace z zad lużeia, p. obs lugi kredytu. Sk ladaj a siȩaieak lady a: remoty, moderizacje, rozbudowy itp. Natomiast koszty operacyje, ze wzglȩduatojakimaaiewp lyw zarz adca ieruchomości dziel a siȩakoszty sta le i zmiee. Dokosztów sta lych zalicza siȩ: podatek od ieruchomości, ubezpieczeie i ie op laty i podatki. Koszty zmiee to przede wszystkim: koszty mediów, wydatki a aprawy i remoty bież ace, wydatki a utrzymaie czystości, a us lugi p. ochroa budyku, prowadzeie ksiȩgowości, koszty admiistracyje i wyagrodzeia p. koszty sporz adzaia umów, wyagrodzeie zarz adcy. Podstawowym rodzajem budżetu jest tzw. roczy budżet operacyjy. Zawieraowszystkiewp lywy i wydatki o charakterze operacyjym, a bez kosztów kapita lowych, w ujȩciu miesiȩczym i roczym. Sk lada siȩozsześciu poziomów: 1. Przychody; 2. Ca lkowity przychód jakosumawszystkichsk ladików 1; 3. Straty czyszowe i pustostay iewykorzystae czȩści ieruchomości; 4. Przychód efektywy brutto, jako 2 3; 5. Koszty operacyje; 6. Dochód operacyjy etto, jako 4 5. Fukcjouje też astȩpuj ace alteratywe azewictwo i ozaczeia: Potecjaly przychód brutto GPI z ag. gross possible icome, który obejmuje wszelkie możliwe przychody z ieruchomości, przy za lożeiu wyajȩcia powierzchi w ca lości, czyli ca lkowity przychód; Efektywy przychód brutto EGI z ag. effective gross icome; Dochód operacyjy etto NOI z ag. et operatig icome. NOI staowi podstwȩ do sporz adzaia budżetu przep lywów pieiȩżych CF azywaego też budżetem kapita lowym. Każdy taki budżet odpowiada a pytaie: ile gotówki jesteśmy w staie uzyskać zieruchomości i ile środków bȩdziemy potrzebowali a pokrycie wyszczególioych wydatków w kolejych miesi acach. Oba budżety, operacyjy i kapita lowy różi a siȩ tym,że w budżecie CF uwzglȩdia siȩ dodatkowo wydatki ieoperacyje obs luga zad lużeia kredytowego oraz wydatki iwestycyje remoty kapitale, moderizacje, a pozycje, których 30

2 2.6 Kredyt, wskaźiki kredytowe i jego umorzeie 31 Operacja Pozycja Przychody czyszowe - Pustostay i straty czyszowe = Efektywy przychód brutto EGI + Ie dochody = Dochód operacyjy brutto - Wydatki operacyje = Dochód operacyjy etto NOI - Koszty obs lugi d lugu raty kapita lowe i odsetkowe - Nak lady iwestycyje = Przep lyw gotówki CF Tabela 2.3: kostrukcja przep lywów pieiȩżych CF dostarcza budżet kapita lowy. Tabela 2.3 zawiera schematcze ujȩcie kostrukcji takiego budżetu. Możemy teraz wrócić do omawiaia sygalizowaych wskaźików kredytowych. Zacziemy od kilku podstawowych uwag. Przypuśćmy, że dae s a dwie wielkości ekoomicze A > 0 i B > 0 mierzale w jedostkach odpowiedio rówych [j A ]i[j B ]. Weźmy ich iloraz zway też wskaźikiem Wtedy: W = A B [ ja ]. j B 1. W mówi ile jedostek wielkości A przypada a jedostkȩ wielkości B, 2. aby wyzaczyć wartość wskaźika W ależy zać wartości A i B, 3. pos lugiwaie siȩ wskaźikiem W polega a tym, że zaj ac aktual a wartość wielkości B, przyjmijmy,że jest to B, możemy obliczyć aktual a wartość à wielkości A, bowiem à = W B, 4. wiȩkszym wartościom wskaźika W > 0 odpowiadaj a wiȩksze wartości wielkości A, czyli W 1 <W 2 A 1 = W 1 B<A 2 = W 2 B. Wśród sygalizowaych wskaźików a uwagȩ zas luguj a astȩpuj ace: 31

3 32 Matematyka fiasowa i bakowa 1. Stopa pokrycia d lugu DSCR z ag. Dept Service Coverig Ratio gdzie: DSCR = NOI ADS, 2.34 ADS z ag. Aual Dept Service ozacza roczy koszt obs lugi kredytu, czyli sumarycz a wartość bez uwzglȩdieia zjawiska zmiay piei adza w czasie kapita lu i ależych odsetek za rok. Szczegó ly zwi azae z zasadȩ obliczaia ADS podamy w dalszej czȩści opracowaia. W ramach kalkulacji DSCR dokouje siȩ: a ustaleia wysokości zysku brutto, amortyzacji, zap lacoych odsetek od kredytu, wydatków jedorazowych, oszczȩdości, b ustaleia wysokości podatku dochodowego, c wyliczeia adwyżki środków fiasowych gotówki bȩd acych w dyspozycji i przezaczoych a obs lugȩ zad lużeia. DSCR określa stopień pokrycia adwyżk a gotówki pozosta lej w dyspozycji, sp laty ależości kredytowych. Jego wartość iformuje jaka czȩść tej adwyżki przypada a jedostkȩ zobowi azań kredytowych. Z puktu widzeia baku jego oczekiwaa wartość powia wyosić co ajmiej 1, Wskaźik kredyt do wartości LTV z ag. Loa to Value gdzie: LTV = L V, 2.35 L z ag. Loa ozacza wysokość kredytu V z ag. Value ozacza tutaj wartość iwestycji a ieruchomości. Może to być rówież wartość zastawu a ieruchomości hipoteki jako elemetu zabezpieczeia kredytu. Wskaźik te pozwala wyzaczyć maksymal a kwotȩ kredytu, jak a bak jest sk loy udzielić z zabezpieczeiem ustaowioym a ieruchomości, w tym przypadku a hipotece. Dla baku wioskuj acy musi spe lić waruek LTV 0, Wskaźik czystego zwrotu z ieruchomości FCR z ag. Free ad Clear Retur FCR = NOI V Wskaźik te uwzglȩdia sytuacjȩ samofiasowaia siȩ i opisuje wartość zysku jaka przypada a jedostkȩ wartości ieruchomości. 32

4 2.6 Kredyt, wskaźiki kredytowe i jego umorzeie Wskaźik zwrotu z zaiwestowaej gotówki ROI z ag. Retur o Ivestmet ROI = CF INVB, 2.37 gdzie: INVB ozacza kapita lw lasy s luż acy sfiasowaiu pocz atkowych ak ladów iwestycyjych, a który sk ladaj a siȩ: środki w lase, dotacje. Jest to wskaźik statyczy, bowiem przy aalizie CF ie uwzglȩdia siȩ efektu zmiay piei adza w czasie. Dlatego wskaźikiem tym a ogó l pos lugujemy siȩ we wczesej fazie aalizy. Za pomoc a wskaźika ROI moża oceić op lacalość, czyli retowość daej iwestycji wykoaej a ieruchomości albo wybrać wariat ajlepszy. Przyjmuje siȩ, że aalizowaa iwestycja jest op lacala, gdy ROI r o, 2.38 gdzie r o ozacza stopȩ wyrażaj ac a maksymaly koszt pozyskaia kapita lu dla sfiasowaia daej iwestycji a ieruchomości. Lepszym wariatem iwestycyjym spośród porówywaych jest te, dla którego ROI jest wiȩksze. 5. Wskaźik sta lej kredytu k k = ADS L Wyraża o koszt piei adza uzyskaego poprzez fiasowaie kredytem. Jest to bowiem ta czȩść kredytu, która jest iezbȩda aby sp lacić roczezo- bowi azaie z tytu lu zaci agiȩtego kredytu rata+odsetki. Wskaźik te wykorzystuje siȩ dla celów kalkulacji tzw. dźwigi fiasowej. Jesttoi- strumet fiasowy wykorzystyway w celu zwiȩkszeia efektywości podmiotu z puktu widzeia zyskowości. Jego rola polega a tym aby w wyiku dofiasowaia kapita lem obcym kredytem zwiȩkszyć zysk przyajmiej w stopiu pozwalaj acym a sp latȩ kosztów pozyskaia tego kapita lu. Z dodati a dźwigi a fiasow a mamy do czyieia wtedy gdy dochód geeroway przez ieruchomość, a której przeprowadzoo iwestycjȩ zapo- moc a środków kredytowych charakteryzuje siȩ wyższ a stop a zwrotuaiżeli koszt takiego kredytu, a k < ROI. W przeciwym razie mówimy o ujemej dźwigi fiasowej. W przypadku wspólot mieszkaiowych, może oa skorzystać z kredytu przezaczoego a przyk lad a remot czȩści wspólej ieruchomości, która zostaie przezaczoa a ajem, o ile dochód operacyjy zwi azay z wp lywami z tytu lu ajmu przewyższy koszt zwi azay zobs lug a kredytu. 33

5 34 Matematyka fiasowa i bakowa Na zakończeie tej czȩści sformu lujemy przyk lad, rozwi azaiem którego zajmiemy siȩ w dalszej czȩści opracowaia. Przyk lad Wspólota mieszkaiowa Alteratywy 4 bierze pod uwagȩ wykoaie a czȩści wspólej iwestycji termomoderizacyjej o wartości z l. Wgrȩwchodz a dwa wariaty, których celowość ależy rozwżyć: 1. iwestycja zostaie zrealizowaa gotówk a z fuduszu remotowego; 2. tylko czȩściowo gotówk a, reszta kredytem w wysokości z l, oprocetowaym wg stopy p.a. R =0, 12 z okresem sp laty 10 lat sp lata w cyklu miesiȩczym. Wartość wskaźika LTV wymagaa przez bak wyosi 0, 7. Zastosowaie techologii termomoderizacji ozacza, że wspólota jest w staie roczie zaoszczȩdzić z l. Należy sprawdzić, czy wspólota spe lia waruek baku dotycz acy LTV. Obliczyćwartość wskaźika k i a tej podstawie określić zak dźwigi fiasowej dla tej iwestycji. Zajmiemy siȩ teraz problemem umorzeia kredytu, czyli sposobami kostruowaia ależości kredytowych baku i ich sp lat przez wierzyciela. Wyróżia siȩ cztery podstawowe zasady takich kostrukcji: 1. metoda rat odsetkowych malej acych, zwaa metod a kapita low a ze wzglȩdu a jedakow a ratȩ kapita low a, 2. metoda rówych rat kredytowych, zwaa też auitetow a, 3. metoda dyskotowa, 4. metoda lii kredytowej. Szczegól a uwagȩ pośimy dwóm pierwszym, dla których poczyimy astȩpuj ace za lożeia: 1. czas a jaki udzielay jest kredyt sk lada siȩ z podokresów 2, z lożoych z jedakowej ilośc di, 2. a pocz atku pierwszego podokresu wyp lacay jest kredyt w wysokości PRIN z ag. pricipal, 3. a koiec każdego podokresu ustalae jest aktuale zad lużeie w wyiku sp laty j tej raty kapita lowej PRIN j,gdzie j=1 PRIN j = PRIN, 34

6 2.6 Kredyt, wskaźiki kredytowe i jego umorzeie za każdy podokres j, odsetkiint j z ag. iteger aliczae s a wed lug stopy bazowej = R T,gdzieR jest stop a p.a., od zad lużeia ustaloego ldr a koiec poprzediego okresu BAL j 1 :zag.balace tutaj sta kota INT j = BAL j 1, BAL o = PRIN, dla j =1, 2,...,, gdzie BAL j = PRIN j PRIN s,j=1, 2,..., 1, s=1 5. ależość baku a koiec każdego podokresu, azywaa rat a kredytow a wyosi PMT j = PRIN j + INT j z ag. paymet. Wariat 1 W metodzie od zad lużeia, zak lada siȩ, że raty kapita lowe s a jedakowe, czyli PRIN j = PRIN. Zza lożeia 4 i dlatego BAL j = PRIN j s=1 PRIN s = PRIN j PRIN = PRIN 1 j. St ad INT 1 = BAL o = PRIN, INT 2 = BAL 1 =PRIN PRIN 1 = PRIN 1 1, i ogólie INT j = BAL j 1 = PRIN 1 j 1 oraz odsetki te malej a wkolejychpodokresach. Niech INT ozacza sumarycz a wartość odsetek, czyli INT = j=1 INT j. Wtedy z powyższego wzoru PRIN + INT = PRIN + PRIN j=1 1 j 1. Poieważ 1 j 1 = 1 j=1 j=1 j 1 = = +1, 2 35

7 36 Matematyka fiasowa i bakowa oraz PMT j = PRIN INT = PRIN PRIN 1 j 1 = PRIN 1+ j Dlatego wartość sumarycza zad lużeia ADS wyiesie o T = ldr o ADS = PMT j = PRIN j=1 o j=1 1+ j +1, co po wysumowaiu daje ADS = PRIN o 1+ 2 o Uwaga INT ie staowi o rzeczywistym koszcie kredytu, bowiem ie uwzglȩdioo tutaj mechaizmu zmiay piei adza w czasie. Jak wiemy z MOZ, o koszcie tym decyduje stopa efektywa za ca ly okres sp laty zad lużeia, a i ef =1+ 1, i wtedy koszt rzeczywisty INT re wyiesie INT re = PRINi ef = PRIN Zierówości Beroulliego 1 + > 1+ idlatego INT re >PRIN >INT. W szczególości możemy mówić o roczej efektywej stopie i o =1+ o 1, gdzie o T = ldr. W tym przypadku i o > o = o R T ldr = R. Przyk lad Wyzaczyć pla umorzeia kredytu oraz jego rocz a stopȩ efektyw a, jeśli wiadomo, że w laściciele wspóloty mieszkaiowej Alteratywy 4 podjȩli uchwa lȩ ozaci agiȩciu kredytu w celu sfiasowaia kosztów iwestycji remotowej istalacji kaalizacyjej. Koszt remotu oszacowao a z l. Na te cel wspólota zaci agȩ la kredyt krótkotermiowy a 1 rok wg stopy p.a. R = 18%, który ma być sp lacay w 4 jedakowych ratach a koiec każdego podokresu. 36

8 2.6 Kredyt, wskaźiki kredytowe i jego umorzeie 37 Zza lożeia =4,PRIN = i dlatego PRIN j = PRIN = 2500 dla 4 j =1, 2, 3, 4. Bior ac = R =0, 045, dla kolejych odsetek INT 4 j dostaiemy: INT 1 = PRIN = , 045 = 450, 00, INT 2 = BAL 1 = , 045 = 337, 50, INT 3 = BAL 2 = , 045 = , 045 = 225, 00, INT 4 = BAL 3 = , 045 = , 045 = 112, 50. St ad INT = 1125, 00. wzoru 2.40, Latwo jest sprawdzić otrzymay wyik, bowiem ze INT = PRIN +1 2 = , 045 2, 5 = 1125, 00. Przy takim sceariuszu umorzeia kredytu koleje p latości a koiec każdego podokresu wyios a: PMT 1 = PRIN 1 + INT 1 = = 2950, 00, PMT 2 = PRIN 2 + INT 2 = , 50 = 2837, 50, PMT 3 = PRIN 3 + INT 3 = , 00 = 2725, 00, PMT 4 = PRIN 4 + INT 4 = , 50 = 2612, 50. Wreszcie rocza efektywa stopa procetowa dla tego kredytu wyosi i o = 1+ R 4 4 1= 1, 045 1=0, 1925, 4 idlategoi o =19, 25% >R= 18%. Bardzo czȩsto w takiej sytuacji pla takiego umorzeia kredytu sporz adza siȩ w postaci tabeli patrz tabela 2.4. Koleja sp lata BAL j Sp lata w okresie PRIN j INT j PMT j , , , , , , , , 50 RAZEM Tabela 2.4: pla umorzeia kredytu metod a kapita low a 37

9 38 Matematyka fiasowa i bakowa Wariat 2 W metodzie auitetowej zak lada siȩ, że raty kapita lowe s a tak skostruowae, że dla każdego podokresu j, PMT j = PRIN j + INT j przyjmuje sta l a wartość A. Wyzaczeie tej wartości sprowadza siȩ dowziȩcia strumieia CF = PRIN,A,...,A symbol A powtarza siȩ razy irozwi azaia tzw. rówaia bakowego NPV =0zestop adyskotow a, czyli A A A = PRIN. Z zasady sumowaia postȩpu geometryczego dostaiemy i po przekszta lceiu Dlatego A = PRIN 1+ A = PRIN. A = PRIN 1 1 oraz ADS = o A o T = ldr Na tej podstawie oraz za lożeia 4 i 5 możemy wyliczyć kolejeratyka- pita lowe: PRIN 1 + BAL o = A idlategoz2.42 PRIN 1 = PRIN PRIN, co daje Podobie sk ad 1 PRIN 1 = PRIN PRIN 2 = PRIN PRIN 2 + BAL 1 = A, PRIN PRIN 1, 38

10 2.6 Kredyt, wskaźiki kredytowe i jego umorzeie 39 czyli I ogólie PRIN 2 = PRIN 1 + PRIN 1 = PRIN PRIN j = PRIN j 1, dla j =2,..., Prostym rachukiem moża sprawdzić, że j=1 PRIN j = PRIN. Przyk lad Wspólota mieszkaiowa Alteratywy 4 zaci agȩ la kredyt auitetowy w wysokości z l a 6 miesiȩcy ze stop a p.a. R = 18%. Wyzaczyć pla umorzeia dla tego kredytu oraz rocz a efektyw a stopȩ, jeśli sp lata kredytu bȩdzie odbywa la siȩ w cyklu miesiȩczym. Zza lożeia T =1miesi ac, = 6 oraz = R 1 =0, 015. Ze wzoru możemy wyliczyć sta l a comiesiȩcz a ależość baku oraz oraz Poieważ 0, 015 PMT j = = 1755, 25. 1,015 6 PRIN 1 + INT 1 = PMT 1 INT 1 = BAL o = , 015 = 150, 00, PRIN 1 = 1755, , 00 = 1605, 25. Dla pozosta lych rat kapita lowych i odsetkowych rachuek wygl ada podobie: PRIN 2 + INT 2 = PMT 2 INT 2 = BAL 1 = , 25 0, 015 = 8394, 75 0, 015 = 125, 92, PRIN 2 = 1755, , 92 = 1629, 33. PRIN 3 + INT 3 = PMT 3 oraz INT 3 = BAL 2 = , , 33 0, 015 = , 58 0, 015 = 6765, 42 0, 015 = 101, 48, 39

11 40 Matematyka fiasowa i bakowa PRIN 3 = 1755, , 48 = 1653, 77. PRIN 4 + INT 4 = PMT 4 oraz INT 4 = BAL 3 = , , , 77 0, 015 = , 35 0, 015 = 5111, 65 0, 015 = 76, 67, PRIN 4 = 1755, 25 76, 67 = 1678, 58. PRIN 5 + INT 5 = PMT 5 oraz INT 5 = BAL 4 = , , , , 58 0, 015 = , 93 0, 015 = 3433, 07 0, 015 = 51, 49, PRIN 5 = 1755, 25 51, 49 = 1703, 76. PRIN 6 + INT 6 = PMT 6 oraz INT 6 = BAL 5 = , , , , , 76 0, 015 = , 69 0, 015 = 1729, 31 0, 015 = 25, 94, PRIN 6 = 1755, 25 25, 94 = 1729, 31. Podobie jak dla wariau 1, rówież tewyikimoża zebrać w postaci tabeli 12 Dla roczej efektywej stopy mamy i o = 1, 015 1=0,

12 2.6 Kredyt, wskaźiki kredytowe i jego umorzeie 41 Koleja sp lata BAL j Sp lata w okresie PRIN j INT j PMT j , , , , , , , , , , , , , 58 76, , , , 76 51, , , , 31 25, , 25 RAZEM Tabela 2.5: pla umorzeia kredytu metod a auitetow a Możemy teraz wrócić do przyk ladu 10, który podaliśmyprzyokazjioma- wiaia wskaźików kredytowych. Przypomijmy, że ależa lo obliczyć wartości wskaźików LTV i FCR. Z treści wyika, że L = z l, V = z l idlategoltv =0, 66. Ozacza to, że wymagaia postawioe przez bak w tej kwestii wspólota spe lia. Poieważ dochód operacyjy etto wspóloty jest rówy oszczȩdościom uzyskaym dziȩki moderizacji, w przypadku samofiasowaia siȩ, wskaźik czystego zwrotu FCR = =0, W wariacie 2 wspólota iwestuje z l swoichśrodków, jako ak ladów a iwestycje INVB, przy kredycie L = z l. Zak ladaj ac, że kredyt umarzay jest wed lug schematu rat auitetowych, ze wzoru 2.42 dla: PRIN = z l, = 1 R =0, 01, 12 o = 12, dostaiemy 0, 01 PMT j = PRIN 1 = = 573, , St ad ADS = o PMT j =12 573, 88 = 6886, 56 z l. Poieważ przep lyw gotówki wyosi CF = NOI ADS = , 56 = 3113, 44 z l, wartość wskaźika zwrotu z zaiwestowaej gotówki wyiesie ROI = CF 3113, 44 = =0, INVB Aby określić zakdźwigi fiasowej, ależy ajpierw obliczyć wskaźik kredytu k = ADS = 6886,56 = 0, 1722, a astȩpie porówać gozroi. Poieważ L k > ROI, ozacza to że dźwigia ma zak ujemy. Pod tym wzglȩdem celowość wykoywaia iwestycji przy takim fiasowaiu budzi w atpliwości, a korzyść wariatu 1. Uzyskae wyiki zebraliśmy w tabeli

13 42 Matematyka fiasowa i bakowa Lp. Rodzaj wskaźika Rodzaj fiasowaia wariat 1 wariat 2 1 wartość iwestycji V kredyt L =ak lad w lasy INVB dochód operacyjy etto NOI rocza obs luga zad lużeia ADS , 56 6 =strumień gotówki CF , 44 7 czysty wskaźik zwrotu FCR 0, wskaźik zwrotu gotówki ROI 0, sta la kredytu k 0, 1722 Tabela 2.6: porówaie dwóch wariatów iwestycyjych 42

3.3 Budżet nieruchomości. aktualnej ceny przeciȩtnego, nie odbiegaj acego standardem lokalu;

3.3 Budżet nieruchomości. aktualnej ceny przeciȩtnego, nie odbiegaj acego standardem lokalu; 3.3 Budżet nieruchomości 47 aktualnej ceny przeciȩtnego, nie odbiegaj acego standardem lokalu; danych o charakterze demograficznym celem ustalenia liczby potencjalnych nabywców, najemców; tendencji na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji

Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania inwestycji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Angelika Kêdzierska-Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak** Angelika Kêdzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak Kredyt czy leasing?

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY TWORZENIA REZERW NA ZOBOWIAZANIA

DYLEMATY TWORZENIA REZERW NA ZOBOWIAZANIA ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 4(40) 2012 HELENA ZUKOWSKA JOANNA KALITA DYLEMATY TWORZENIA REZERW NA ZOBOWIAZANIA WPROWADZENIE Fakt wystepowania niepewności i ryzyka w dzisiejszym świecie biznesu

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków.

Notatki do wykªadu Rachunek prawdopodobie«stwa dla informatyków. Notatki do wykªadu Rachuek prawdopodobie«stwa dla iformatyków. Marci Milewski Wrocªaw, 4 lutego 2009 Spis tre±ci 1 Prawdopodobie«stwo 2 1.1 Ozaczeia i poj cia...........................................

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Dom na kredyt. Co mo na sfinansowaæ kredytem hipotecznym? Mini s³owniczek. Dla kogo kredyt hipoteczny?

Dom na kredyt. Co mo na sfinansowaæ kredytem hipotecznym? Mini s³owniczek. Dla kogo kredyt hipoteczny? Dom na kredyt Hipoteka to morze korzyœci. Czym jednak tak naprawdê jest i co dobrego mo e zrobiæ dla nas? O tym w poni szych pytaniach i odpowiedziach. Mini s³owniczek Hipoteka rodzaj zabezpieczenia sp³aty

Bardziej szczegółowo

Finansujemy budowę domu

Finansujemy budowę domu R APORT KREDYTY Finansujemy budowę domu Czêsto zdarza siê, e nie mog¹c sfinansowaæ budowy domu z w³asnych œrodków siêgamy po kredyt. Któr¹ ofertê wybraæ i jak oceniæ, czy jest dla nas najkorzystniejsza?

Bardziej szczegółowo