Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie"

Transkrypt

1 Współpaca pzedsębostwa z bake d Robet Zajkowsk ateda Bakowośc UMC w Luble

2 Gaść foacj [] osultacje: czwatek :00-4:0 pok. 707 Pzeoszee osoba za osobę + szczególe pzypadk eobecośc Zalczea pojekt + kolokwu [foacja: W; puktacja -;0;] Mateały [l: wspolpaca; h: pzedsebostwa0] Wyk

3 Gaść foacj [] Lteatua: J. Gzywacz, Współpaca pzedsębostwa z bake, Df 006 J. staszewsk, T. Ccko,. eczańska-ggol, P. Russel, Fase spółk akcyjej, Df 009 M. Pafl, Fasowae ozwoju pzedsębostwa. tuda pzypadków, Df 008 B. Cegłowsk, Źódła fasowae ałych śedch pzedsębostw [w:] Zaządzae fasa, t. II pod ed. D. Zazeckego, zczec 00.. Rzeźk, Leasg jako alteatywa foa fasowaa dzałalośc gospodaczej [w:] Zaządzae fasa. Mezee wyków wycea pzedsębostw, t., pod ed. D. Zazeckego, zczec 00 M. Molo M., M. Belówka, Pzegląd dostępych źódeł fasowaa dzałalośc gospodaczej oaz ocea ch atakcyjośc [w:] Fasowae ozwoju ałych śedch pzedsębostw, Polska Fudacja Poocj Rozwoju Małych Śedch Pzedsębostw, Waszawa 000. kowoek Melczaek., Małe śede pzedsębostwa. Źódła fasowaa, Waszawa 00.

4 Źódła fasowaa pzedsębostwa Blas pzedsębostwa [data...]. PITŁ WŁY I.aptał (fudusz) podstawowy II.ależe wpłaty a kaptał podstawowy (welk.ujea) III.Udzały (akcje) włase (welkość ujea) IV.aptał zapasowy V.aptał (fudusz) z aktualzacj wycey VI.Pozostałe kaptały (fudusze) ezewowe VII.Zysk/stata z lat ubegłych VIII.Zysk/stata etto IX.dpsy z zysku etto w cągu oku welkość ujea) B. ZBWIĄZI I REZERWY ZBWIĄZI I. Rezewy a zobowązaa II.Zobowązaa długoteowe III.Zobowązaa kótkoteowe.edyty pożyczk.pozostałe. Fudusze specjale IV. Rozlczea ędzyokesowe Pasywa aze Blasowe źódła fasowaa Leasg opeacyjy Wyaje / dzeżawa Pozablasowe stuety wspeające źódła fasowaa Ie (eofcjale) foy fasowaa Pozablasowe źódła fasowaa 4

5 Źódła fasowaa pzedsębostw PYW [PL 000]..0 Rodzaj kosztu. aptał (fudusz) własy 7 67,90 I. aptał (fudusz) podstawowy 50,6 II. ależe wpłaty a kaptał podstawowy 0 (welkość ujea) III. Udzały (akcje) włase (welkość ujea) 0 IV. aptał (fudusz) zapasowy 4 949,80 V. aptał (fudusz) z aktualzacj wycey,9 VI. Pozostałe kaptały (fudusze) ezewowe 0 VII. Zysk (stata) z lat ubegłych -7,8 VIII. Zysk (stata) etto 5, oszt alteatywej lokaty kaptału [stopa wola od yzyka + pea ykowa 5-6 p. poc.] IX. dpsy zysku etto w cągu oku obotowego (welkość ujea) 0 B. Zobowązaa ezewy a zobowązaa 9 8,4 I. Rezewy a zobowązaa 66,8 p. oszt a pozoe stopy opodatkowaa II. Zobowązaa długoteowe 076,6 oszt poszczególych gup stuetów, skoygoway o taczę podatkową III. Zobowązaa kótkoteowe 7 54, oszt poszczególych gup stuetów, skoygoway o taczę podatkową IV. Rozlczea ędzyokesowe 8,9 oszt alteatywy lub pojae Pasywa aze 6 99,0 WCC 5

6 aptały włase koszt [] e = * + p = 4,500% + 5,000% = 9,500% stopa wola od yzyka pea ykowa koszt kaptałów własych 6

7 aptały włase koszt [] oblgacj e = * + p = 4,469% + 5,000% = 9,469% stopa wola od yzyka pea ykowa koszt kaptałów własych 7

8 aptały obce - koszt Wyszczególee..0. Podstawa kalkulacj kosztu II. Zobowązaa długoteowe 076,6 a) kedyty pożyczk 076,6 pecyfkacja pożej III. Zobowązaa kótkoteowe 7 54,. Wobec pozostałych jedostek 7 54, a) kedyty pożyczk 7 54,6 botowy, opocetowae 8,95% b) z tytułu esj dłużych papeów watoścowych c) e zobowązaa fasowe d) z tytułu dostaw usług, o okese wyagalośc: 6 40, - do esęcy 6 40, edyt kupeck (odsetk ustawowe %, kay uowe, opocetowae z tytułu podatków, ceł, ubezpeczeń ych g) 99,8 śwadczeń h) z tytułu wyagodzeń 40,5 Bak kosztów ) e 56, Bak kosztów a) kedyty pożyczk długoteowe 076,60 pocetowae edyt 55, 9,45% edyt 90,7 8,77% edyt 40,6 9,5% uowe) dsetk ustawowe %, e staowące kosztu uzyskaa pzychodów 8

9 Śed ważoy koszt kaptału - WCC koszt kaptałów własych watość kaptałów własych Watość -tego składka długu Podlegającego opodatkowau watość j-tego składka długu e podlegającego opodatkowau WCC = e E E+D+ l = D DT + T = dt l + j= d j E+ = DT + j= D j l E+ D j = DT + j= D j l oszt tego składka długu podlegającego opodatkowau koszt j-tego składka długu e podlegającego opodatkowau 9

10 Śed ważoy koszt kaptału - WCC PYW [PL 000]..0 oszt składka Tacza ategoa kaptału podatkowa. aptał (fudusz) własy 7 67,90 9,50% E I. aptał (fudusz) podstawowy 50,6 II. ależe wpłaty a kaptał podstawowy (welkość ujea) 0 III. Udzały (akcje) włase (welkość ujea) 0 IV. aptał (fudusz) zapasowy 4 949,80 V. aptał (fudusz) z aktualzacj wycey,9 VI. Pozostałe kaptały (fudusze) ezewowe 0 VII. Zysk (stata) z lat ubegłych -7,8 VIII. Zysk (stata) etto 5,0 IX. dpsy zysku etto w cągu oku obotowego (welkość ujea) 0 B. Zobowązaa ezewy a zobowązaa 9 8,40 I. Rezewy a zobowązaa 66,8 9% D II. Zobowązaa długoteowe 076,60 II. edyt 55, 9,45% D 0,8 II. edyt 90,7 8,77% D 0,8 II. edyt 40,6 9,5% D 0,8 III. Zobowązaa kótkoteowe 7 54,0. Wobec pozostałych jedostek 7 54,0 a) kedyty pożyczk 7 54,60 8,95% D 0,8 b) z tytułu esj dłużych papeów watoścowych c) e zobowązaa fasowe d) z tytułu dostaw usług, o okese wyagalośc: 6 40,0 - do esęcy 6 40,0 8,95% D 0,8 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpeczeń ych śwadczeń 99,80 % D h) z tytułu wyagodzeń 40,50 0% ) e 56, 0% IV. Rozlczea ędzyokesowe 8,9 0% Pasywa aze 6 99,0 WCC 7,96% 0

11 edyt kupeck edyt kupeck (hadlowy) udzelay jest pzez spzedawcę abywcy w tasakcjach ędzy pzedsębostwa a foę odoczea zapłaty w stosuku do daty spzedaży. Z puktu wdzea wauków, a jakch jest pozyskway lasyczy abywca a ożlwość uzyskaa skota, jeżel zapłac wkótce po dace spzedaży. atoast w pzypadku gdy będze chcał kozystać z odoczea płatośc obowązuje go zapłata w pełej wysokośc. W ty pzypadku ożey wyóżć część bezpłatą kedytu - w okese w któy oża otzyać skoto (okes apulacyjy tzw. okes skota ) oaz płatą - część kedytu jaka pzekacza kedyt bezpłaty. eklasyczy spzedawca e daje ożlwośc otzyaa skota za wcześejszą płatość. Ta foa kedytu zdecydowae douje w tasakcjach ędzy pzedsębostwa w Polsce.

12 lasyczy kedyt kupeck - os ok d=ok-os k = 65 ok os k = 60 ok os = %s k = %s 65 = %s 65 = %s ok os ( %s) ok os %s 65 ( %s) ok os %s ( %s) 60 ok os

13 lasyczy kedyt kupeck Zadae: tały dostawca pułapek a gyzoe zapopoował cetu ogodczeu astępujące wauk hadlowe: Pzy oalej watośc zakupu 000,00 zł, skoto % pzy płatośc w tee do d lub płatość doocza a 0 d. Pzy oalej watośc zakupu 000,00 zł, skoto 4% pzy płatośc w tee do d lub płatość odoczoa a 40 d. Pzy oalej watośc zakupu 000,00 zł, skoto 5% pzy płatośc w tee do d lub płatość odoczoa a 45 d. tóy z waatów ofety jest dla cetu hadlowego ajbadzej, a któy aj ej atakcyjy z puktu wdzea fasowego?

14 eklasyczy kedyt kupeck = 0 k = ok os ok k = ok os ok k = + 65 ok 65 ok = 65 ok 65 ok = 65 ok 65 ok =- 4

15 eklasyczy kedyt kupeck Zadae: Dostawca egoalych wyobów zeeślczych dostacza swoje podukty do specjalstyczego sklepu pzy ul. Beadyńskej z odoczoy tee zapłaty wyoszący 5 d. stata dostawa zafaktuowaa została a kwotę 50 zł + % podatku VT. Jaką oalą [w PL] kozyść eksta za te okes osąge sklep, jeżel bez pobleu oże ulokować wole śodk peęże pzy oczej stope wyoszącej 5,5%. 5

16 edyty t PB Pzez uowę kedytu bak zobowązuje sę oddać do dyspozycj kedytobocy a czas ozaczoy w uowe kwotę śodków peężych z pzezaczee a ustaloy cel, a kedytoboca zobowązuje sę do kozystaa z ej a waukach okeśloych w uowe, zwotu kwoty wykozystaego kedytu waz z odsetka w ozaczoych teach spłaty oaz zapłaty powzj od udzeloego kedytu. t PB Uowa kedytu powa być zawata a pśe okeślać w szczególośc: ) stoy uowy, ) kwotę walutę kedytu, ) cel, a któy kedyt został udzeloy, 4) zasady te spłaty kedytu, 5) wysokość opocetowaa kedytu wauk jego zay, 6) sposób zabezpeczea spłaty kedytu, 7) zakes upaweń baku zwązaych z kotolą wykozystaa spłaty kedytu, 8) tey sposób postawea do dyspozycj kedytobocy śodków peężych, 9) wysokość powzj, jeżel uowa ją pzewduje, 0) wauk dokoywaa za ozwązaa uowy. 6

17 edyty uowa kedytowa. Jest uową kosesualą dochodz do skutku już w oece jej zawaca,. Jest uową dwustoe zobowązującą : bak oddaje do dyspozycj kedytobocy śodk peęże, kedytoboca: kozysta z tych śodków w sposób zapsay w uowe, zwaca śodk oaz okeśloe odsetk w teach okeśloych w uowe, uszcza wcześej ustaloe powzje,. jest uową odpłatą (odsetk, odsetk kae, powzje), 4. jest uową teową zawsze steje te obowązywaa uowy, 5. jest uową celową, 6. jest uową o chaakteze peęży, 7

18 edyty Fukcja esyja polega a ty, że kedyt jest źódłe keacj peądza bezgotówkowego. Udzelee kedytu wpowadza do cykulacj owy peądz, zaś jego spłata polega a wycofau peądza z obegu. wpływe a lość peądza w obegu decyduje węc saldo kedytów udzeloych spłacoych w day czase. Fukcja dochodowa polega a ty, że kedyt twozy dodatkowe dochody kedytobocy. Powadz to do zwększea popytu kosupcyjego westycyjego oaz ekopesuje spadek popytu wykający z twozea oszczędośc ezew. Zwększee dochodów a chaakte pzejścowy, gdyż kedyt podlega zwotow. 8

19 edyty Fukcja tewecyja polega a ty, że w gospodace ykowej poltyka kedytowa oże służyć do osłabaa zabuzeń kouktualych. edyt jest azędze oddzaływaa a popyt, a węc oże być wykozystyway pzy pzywacau ówowag ykowej. kcja kedytowa będze aslaa w okesach osłabea kouktuy (D<), a ogaczaa w okesach jej popawy (D>). Fukcja kotola polega a ty, że bak udzelający kedytu a pawo wglądu w dzałalość jedostek gospodaczych w celu badaa zdolośc kedytowej ocey stadgu fasowego ewetualego kedytobocy. 9

20 edyty edyt udzelay wyłącze pzedsęboco a fasowae dzałalośc gospodaczej (wytwóczej, budowlaej, hadlowej, usługowej) powadzoej w celach zaobkowych a własy achuek. edyty dla pzedsębostw botowe Iwestycyje a sfasowae pojektów westycyjych 0

21 edyty obotowe łużą zaspokojeu potzeb pzedsęboców w zakese śodków obotowych, tj. potzeb zwązaych z zaopatzee, podukcją spzedażą oaz pocesa ozlczeń.

22 edyty obotowe W achuku kedytowy: docelowy fasoway zakup ścśle okeśloych śodków obotowych la kedytowa (odawala eodawala) sukcesywe powtazale tasakcje kasowy pokyce chwlowego baku gotówk a pokyce wyagaych zobowązań a pokyce kótkotwałych tudośc płatczych a sfasowae ależośc pokyway z pzyszłych wpływów z tyt. ależośc sezoowy okesowe zay potzeb peężych W achuku beżący: otwaty w foe l kedytowej do okeśloego salda blaco bez zabezpeczea kasowy (ovedaft) ożlwość pobaa z achuku gotówk pzekaczającej jego aktuale saldo stała zalczka - ożlwość pzekaczaa salda achuku zawsze o pełą kwotę udzeloego kedytu

23 edyty obotowe pzykładowa ofeta Źódło:

24 edyty obotowe pzykładowa ofeta Źódło: 4

25 edyty westycyje edyt westycyjy Pzezaczoy a stwozee owego (uzupełającego) lub powększee stejącego ajątku twałego. Pzezaczoe ogą być a: Budowę owych zakładów w aach pzedsębostwa. Iwestycje zwększające zdolość podukcyją. Iwestycje towazyszące westycjo zasadczy (fastuktua dogowa, stalacje tp.). 5

26 edyty westycyje edyt westycyjy z puktu wdzea odzaju aktywów: Rzeczowy ajątek twały Watośc eateale pawe Fasowy ajątek twały (p. akcje ych podotów) edyt westycyjy z puktu wdzea pzedotu kedytowaa: a wyposażee a estuktuyzację a zakup lub budowę całych obektów Ze względu a sposób uuchaaa: Jedoazowy La kedytowa 6

27 edyty a sfasowae pzedsęwzęć w. Tu a aze jest ścesko, ale będze a Facsco... Golec ukesta kedyt udzelay a sfasowae koketych zaezeń westycyjych, od podstaw spłata dostosowaa do pzepływów geeowaych pzez pzedsęwzęce jedye źódło spłaty kedytu pzepływy z westycj zabezpeczee kedytu jest watość fasowaego pzedsęwzęca Ze względu a sposób uuchaaa: Jedoazowy La kedytowa 7

28 edyty a sfasowae pzedsęwzęć w. 8

29 Etapy poceduy kedytowej Złożee wosku kedytowego Uzupełee wosku załączka (óży w zależośc od odzaju kedytu) Weyfkacja dokuetacj kedytowej Ispekcja (pzedsębostwa popoowaych zabezpeczeń), alza sytuacj pzedsębostwa (badae zdolośc kedytowej, cedt scog zakończoa decyzja kedytową), edytoboca edytoboca Ispekto kedytowy Ispekto kedytowy Ispekto kedytowy cea dokuetacj kedytowej pacowae szczegółowych wauków podpsae uowy kedytowej otet kedytowy baku Bak tały kotakt z klete po udzeleu kedytu. Ispekto kedytowy 9

30 Etapy poceduy kedytowej Pzyjśce wosku kedytowego jego foala weyfkacja Badae zdolośc kedytowej Ustalee ożlwośc pawego zabezpeczea kedytu waz z odsetka opłata Wybó odelu spłaty wezytelośc Decyzja kotetu kedytowego o udzeleu kedytu Foułowae egocjowae wauków uowy kedytowej Wykozystae postawoego do dyspozycj kedytu zgode z cele Reakcje baku a odchylea od postaoweń uowy (zay wauków uowy a wosek baku) Motog kedytowy ewetuale koekty uowy kedytowej a wosek kedytobocy płata wezytelośc kedytowej lub spsae jej w całośc lub częśc a staty 0

31 edyty stałe aty kaptałowe kwota kedytu ; R wysokość aty kaptałowej ; odsetk; lczba okesów spłaty; opocetowae kedytu; ata kaptałowo odsetkowa; kedyt pozostały do spłaty R R R R... płacay kedyt zacągęty w kwoce w ówych atach kaptału, pzez okesów....

32 edyty stałe aty kaptałowe... R R R R... dsetk w day okese Rata kaptałowo odsetkowa

33 edyty stałe aty kaptałowe ua odsetek: Łącza watość spłat:

34 edyty stałe aty kaptałowe > > > > > > > > > = = = = = = = = = R 4

35 edyty stałe aty kaptałowe Zacągęto kedyt o watośc zł a okes 5 lat. edyt spłacay jest a koec poszczególych lat w ówej wysokośc kaptału. pocetowae wyos % ocze. Wyzaczyć haooga spłat. = 5 000,00 = % = 5 R 000,00 550,00 550, ,00 000,00 440,00 440,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000, ,00 0,00 0,00 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Raze 5 000,00 650, ,00 5

36 0 0, , R R 6 0 0, , edyty stałe aty kaptałowe

37 edyty stałe aty kaptałowe , , , 650 7

38 edyty autety płacay kedyt zacągęty w kwoce w ówych atach kaptałowo odsetkowych UITETY, pzez okesów. Jak wyzaczyć watość autetu (stała ata kaptałowo odsetkowa)? + (+) (+) = + = + = ( ) (+) (+) (+) 8

39 edyty autety (+) - (+) - (+) - (+) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) utet 9

40 40 ) ( ) (... ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (... ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( edyt pozostały do spłaty dsetk w day okese ua odsetek edyty autety

41 4 ) ( ) ( R R R R ) ( ) (... ) ( ) ( ) ( ) ( edyty autety Rata spłacaego kaptału: ua odsetek:

42 edyty autety > > > > > > > > > > > > > > > > > > R 4

43 edyty autety Zacągęto kedyt o watośc zł a okes 5 lat. edyt spłacay jest a koec poszczególych lat w ówych płatoścach. pocetowae wyos % ocze. Wyzaczyć haooga spłat. = 5 000,00 = % = 5 R 80,85 550,00 5, ,5 89,7 46,69 5,85 05,98 989,9 6,66 5,85 6, ,00 54,85 5,85 8,79 5 8,79 4,07 5,85 0,00 Raze 5 000,00 764, ,6 4

44 44 5,85,685 0,, ,) ( 0, 0,) ( ) ( ) ( , 0, 4,7097 5,85, , 0, 0,) ( 5,85 0,) ( ) ( ) ( 4 4 edyty autety

45 45 764,6 0,) ( 0, 0,) ( ) ( ) ( 5 5 edyty autety

46 edyty stałe aty kaptałowe - pologata Zacągęto kedyt o watośc zł a okes esęcy. płata at kaptałowych kedytu podlega pologace a okes esęcy, astępe zaś pzez 8 esęcy spłacay jest w ówych atach kaptałowych. dsetk spłacae są a beżąco. pocetowae wyos % ocze. Wyzaczyć haooga spłat. dsetk w okese pologaty P P P 46

47 edyty stałe aty kaptałowe - pologata = 5 000,00 Pologata ze spłatą odsetek = % = 8 = Pologata = t R 45, ,00 45, ,00 45, , ,00 45,8 670,8 4 75, ,00 40,0 665,0 750, ,00 4,8 659,8 5, ,00 8,65 65,65 500, ,00,9 647,9 875, ,00 7,9 64,9 50, ,00,46 66,46 65, ,00 5,7 60,7 0,00 Raze 5 000,00 4, ,5 47

48 48 edyty stałe aty kaptałowe kwota kedytu ; R wysokość aty kaptałowej ; odsetk; lczba okesów spłaty; opocetowae kedytu; ata kaptałowo odsetkowa lczba podokesów kaptalzacj R R R R..... płacay kedyt zacągęty w kwoce w ówych atach kaptałowych pzez okesów..... edyt pozostały do spłaty

49 49 edyty stałe aty kaptałowe..... R R R R..... dsetk w day okese Rata kaptałowo odsetkowa

50 50 edyty stałe aty kaptałowe P P P ua odsetek

51 5 edyty stałe aty kaptałowe - pologata Zacągęto kedyt o watośc zł a okes esęcy. płata at kaptałowych kedytu podlega pologace a okes esęcy, astępe zaś pzez 8 esęcy spłacay jest w ówych atach kaptałowych. dsetk dolczoe zostają do kwoty kaptału początkowego. pocetowae wyos % ocze. Wyzaczyć haooga spłat. aptalzacja odsetek k Pk P P P......

52 edyty stałe aty kaptałowe - pologata Pologata z kaptalzacją odsetek Baza Po pologace = 5 000,00 5 8,76 = % % = 8 8 = Pologata = t R 5 045,8 5 09,09 5 8, ,5 47, 689, ,4 5 64,5 4, 68,56 854, ,5 5, 677,67, ,5 9,44 67,79 569, ,5,55 665,90 97, ,5 7,66 660,0 84, ,5,78 654, 64,5 8 64,5 5,89 648, 0,00 Raze 5 8,76, ,74 5

53 5 edyty stałe aty kaptałowe kwota kedytu ; R wysokość aty kaptałowej ; odsetk; lczba okesów spłaty; opocetowae kedytu; ata kaptałowo odsetkowa lczba podokesów kaptalzacj R R R R Pk P P P..... płacay kedyt zacągęty w kwoce w ówych atach kaptałowych pzez okesów Pk P P P P P P P P P P P P..... edyt pozostały do spłaty

54 54 edyty stałe aty kaptałowe Pk P P P..... R R R R Pk Pk P P P P P P..... dsetk w day okese Rata kaptałowo odsetkowa

55 55 edyty stałe aty kaptałowe Pk Pk Pk Pk Pk ua odsetek

56 edyty deoowae walutowe

57 edyty deoowae 57

58 edyty deoowae Udzeloy (pzyzay) w waluce obcej. Wypłacoy (uuchooy) w waluce kajowej, abytej po kuse kupa waluty obcej. płacay w złotych, pzelczaych pzez bak a walutę obca po kuse spzedaży. Tabela kusów /C/BP/0 z da 0-0- obowązująca od da edyt CHF upo CHF pzedaż CHF pead ,00,40,4995 0, , , ,00,0% Tyle otzyay w PL zacągając kedyt deooway Pzypadek Jasa Tyle PL usy wydać, chcąc spłacć całość kedytu w CHF 58

59 edyty deoowae t _up. PL/CHF,576,55,4686,474,4988 edyt_chf_uucho ee , , , , ,00 edyt_pl 5 760, , , , ,00 _pz. CHF/PL,5886,586,586,5444,5694 edyt_chf_spłaty , , , , ,00 edyt_pl , , , , ,00 Δ (spead PL) 7 00, , , , ,00 Δ%,0%,0%,0%,0%,0% 59

60 edyty deoowae 60

61 edyty deooway (spead) 008--: CHF CHF kupo spzedaż Śeda,86,8786 dchylee 0,46 0,7 Wsp zeośc 4,77% 4,77%,5000,4000,000,000,000,0000,9000,8000,7000,6000,

62 edyty zeczywsta ocza stopa opocetowaa ' ' ' t t ' ' ( ) t ue kolejej wypłaty kedytu ' ' ' ' ' t ( ) ue kolejej spłaty kedytu lub kosztów kwota wypłaty aty kedytu kwota spłaty kedytu lub kosztów ue ostatej wypłaty aty kedytu ue ostatej kedytu lub kosztów kes, ważoy w latach lub ułakach lat, poędzy pewszą wypłatą kolejy wypłata, począwszy do do wypłaty kes, ważoy w latach lub ułakach lat, poędzy spłatą kedytu lub kosztów kolejy spłata, począwszy do do spłaty zeczywsta ocza stopa opocetowaa ' 68

63 edyty zeczywsta ocza stopa pocetowa kes wota kedytu płata pzygotow awcza Powzja (,5%) Ubezpeczee (0,%) Raze wpłaty kedytobocy Wsp. Dysk Wat. Beż ,00 50,00 0,00 0,00,0000 0,00 865,7 0, ,7 865,7 0, ,4 865,7 0,975 84, ,7 0,965 8, ,7 0, , ,7 0, , ,7 0,97 80, ,7 0,984 80, 9 865,7 0, , ,7 0,9 788,5 865,7 0,909 78,4 865,7 0, ,0 Raze spłaty oale 0 60, 0 000,00 pocetowae oale 7,00% Rzeczywsta ocza stopa pocetowa,79% edyt 0 000,00 Raze spłaty 0 000,00 69

64 edyty zeczywsta ocza stopa pocetowa kes wota kedytu płata pzygoto wawcza Powzja (,5%) Ubezpeczee (0,%) edyt pozostały do spłaty dsetk alczoe Raze wpłaty kedytobocy Wsp. Dysk Wat. Beż uuchoeń Wat. Beż spłat , ,00 0, ,00 85,00, ,00 85, ,00 75,00 0, ,00 9,7 4,7 0, ,4,0 000,00 0,00 4,00 000,00 58, 9, 0, ,5 90,5-70,00 08, 08, 0, , , 08, 0, , , 08, 0, , , 08, 0, , , 08, 0,96-968,4 8-08, 08, 0,94-958, , 08, 0,94-949, 0-08, 08, 0,905-99,8-08, 08, 0,896-90,49-08, 08, 0,887-9,7-08, 08, 0,8785-9, 4-08, 08, 0, ,08 Raze spłaty oale 9,5 90,9 90,9 pocetowae oale 7,00% Rzeczywsta ocza stopa pocetowa,7% 70

65 Współpaca pzedsębostwa z bake d Robet Zajkowsk ateda Bakowośc UMC w Luble

Spłata długów. Rozliczenia związane z zadłużeniem

Spłata długów. Rozliczenia związane z zadłużeniem płata długów Rozliczeia związae z zadłużeiem Źódła fiasowaia Źódła fiasowaia Kapitał własy wkład właściciela, wpłaty udziałowców, opłaty za akcje, wkład zeczowy, apot. Kapitał obcy kedyty, pożyczki, ie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna Aalza wyku fasowego - aalza wstępa dr Potr Ls Welkość wyku fasowego determuje: etowość przedsęborstwa Welkość podatku dochodowego Welkość kaptałów własych Welkość dywded 1 Aalza wyku fasowego ma szczególe

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 6 Matematyka fasowa c.d. Rachuek retowy (autetowy) Maem rachuku retowego określa sę regulare płatośc w stałych odstępach czasu przy założeu stałej stopy procetowej. Przykłady

Bardziej szczegółowo

500 1,1. b) jeŝeli w kolejnych latach stopy procentowe wynoszą odpowiednio 10%, 9% i 8%, wówczas wartość obecna jest równa: - 1 -

500 1,1. b) jeŝeli w kolejnych latach stopy procentowe wynoszą odpowiednio 10%, 9% i 8%, wówczas wartość obecna jest równa: - 1 - Zdyskotowae pzepływy pieięŝe - Pzepływy pieięŝe płatości ozłoŝoe w czasie - Pzepływy występujące w kilku óŝych okesach ie są poówywale z uwagi a zmiaę watość pieiądza w czasie - śeby poówywać pzepływy

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA

EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA O RÓWNOWAŻNA STPOPA PROCENTOWA Nekedy zachodz koneczność zany okesu kapt. z ównoczesny zachowane efektów opocentowane. Dzeje sę tak w nektóych zagadnenach ateatyk fnansowej np.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA FINANSOWA. Zadanie 1 Od jakiej kwoty otrzymano 15 zł odsetek za okres 2 miesięcy przy stopie procentowej 18% w skali roku.

MATEMATYKA FINANSOWA. Zadanie 1 Od jakiej kwoty otrzymano 15 zł odsetek za okres 2 miesięcy przy stopie procentowej 18% w skali roku. MATEMATYA FIASWA Rachuek osetek postych Wykozystyway w okesie kótki o 1 oku Wzó oóly * * t Wzó pzy uwzlęieiu oiesieia czasoweo t * * t * T p. w pzypaku okesu zieeo t * * 360 Zaaie 1 jakiej kwoty otzyao

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Czyiki wpływające a zmiaę watości pieiądza w czasie:. Spadek siły abywczej. 2. Możliwość iwestowaia. 3. Występowaie yzyka. 4. Pefeowaie bieżącej kosumpcji pzez człowieka. Watość

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Gdy znamy kapitał początkowy i stopę procentową

Procent prosty Gdy znamy kapitał początkowy i stopę procentową cet psty Gdy zay aptał pczątwy stpę pcetwą F = + I aptał ńcwy, pczątwy, dset I = I = stpa pcetwa (w stsuu czy) F = ( + ) aledaze dsetwe 360/360, 365/365, 360/365, 365/360 es wyaży w latach (dla óżych esów

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time)

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time) WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK Watość pieiądza w czasie (Value of oey i tie - futue value - watość pzyszła, PV - peset value - watość bieżąca, - stopa pocetowa, - ilość kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację. Wrażlwość oblgacj Jedym z czyków ryzyka westowaa w oblgacje jest zmeość rykowych stóp procetowych. Iżyera fasowa dyspouje metodam pozwalającym zabezpeczyć portfel przed egatywym skutkam zma stóp procetowych.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania i ich koszt

Źródła finansowania i ich koszt Źódła fiasowaia i ich koszt Kapitalizacja i dyskoto: k K K0 (1 ) ; 1 ; k 0 k log k0 log 1 efektywa stopa pocetowa; 1 1 Stałe płatości (ety): ef m m ; K o K 1 (1 ) (pzy płatościach częstszych iż ocze) 1

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

Novosibirsk, Russia, September 2002

Novosibirsk, Russia, September 2002 Noobk, ua, Septebe 00 W-5 (Jaoewc) 4 lajdów Dyaka były tywej Cało tywe jego uch uch potępowy cała tywego uch obotowy cała tywego wględe tałej o obotu. oet bewładośc Dyaka cała tywego uch łożoy cała tywego

Bardziej szczegółowo

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P

co wskazuje, że ciąg (P n ) jest ciągiem arytmetycznym o różnicy K 0 r. Pierwszy wyraz tego ciągu a więc P 1 z uwagi na wzór (3) ma postać P WIADOMOŚCI WSTĘPNE Odsetki powstają w wyiku odjęcia od kwoty teaźiejszej K kwoty początkowej K 0, zate Z = K K 0. Z ekooiczego puktu widzeia właściciel kapitału K 0 otzyuje odsetki jako zapłatę od baku

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE Matematyka finansowa wykłady 1-2-3

METODY ILOŚCIOWE Matematyka finansowa wykłady 1-2-3 Dwusemestale studium podyplomowe ANALITYK FINANSOWY METODY ILOŚCIOWE Matematyka fiasowa wykłady --3 d Kzysztof Piotek Kateda Iwestycji Fiasowych i Zaządzaia Ryzykiem Uiwesytet Ekoomiczy we Wocławiu Metody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: GNIAZDO POTOKOWE

PROJEKT: GNIAZDO POTOKOWE POLITEHNIK POZNŃSK WYZIŁ UOWY MSZYN I ZZĄZNI ZZĄZNIE POUKJĄ GUP ZIM-Z3 POJEKT: GNIZO POTOKOWE WYKONWY: 1. TOMSZ PZYMUSIK 2. TOMSZ UTOWSKI POWZĄY: Mg iż. Maiola Ozechowska SPIS TEŚI OZZIŁ 1. Wpowadzeie.

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

Rys.. Cash flow wypływów. Rys.. Cash flow: wypływów (strzałki skierowane w dół) i wpływów (strzałki skierowane w górę).

Rys.. Cash flow wypływów. Rys.. Cash flow: wypływów (strzałki skierowane w dół) i wpływów (strzałki skierowane w górę). 3 WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Ziea watość pieiądza w czasie to ieodłączy atybut pieiądza właściwy ie tylko aszy czaso W teoii fiasów, okesowe płatości azywa się stuieie pieiędzy, pzepływe pieiędzy lub z

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne mierniki ryzyka

Tradycyjne mierniki ryzyka Tadycyjne mieniki yzyka Pzykład 1. Ryzyko w pzypadku potfela inwestycyjnego Dwie inwestycje mają następujące stopy zwotu, zależne od sytuacji gospodaczej: Sytuacja Pawdopodobieństwo R R Recesja 0, 9,0%

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5 L.Kowalsk zadaa ze statystyk opsowej-zestaw 5 Zadae 5. X cea (zł, Y popyt (tys. szt.. Mając dae ZADANIA Zestaw 5 x,5,5 3 3,5 4 4,5 5 y 44 43 43 37 36 34 35 35 Oblcz współczyk korelacj Pearsoa. Oblcz współczyk

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 8: Wprowadzenie do modelu ISLM: krzywa LM oraz krzywa IS

Makroekonomia 1 Wykład 8: Wprowadzenie do modelu ISLM: krzywa LM oraz krzywa IS Makoekonomia 1 Wykład 8: Wpowadzenie do modelu ISLM: kzywa LM oaz kzywa IS Gabiela Gotkowska Kateda Makoekonomii i Teoii Handlu Zaganicznego Plan wykładu Deteminanty popytu na pieniądz Równowaga na ynku

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Laboatoum Metod tatystyczych ĆWICZENIE WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Oacowała: Katazya tąo Weyfkaca hotez Hoteza statystycza to dowole zyuszczee dotyczące ozkładu oulac. Wyóżamy hotezy: aametycze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

24-01-0124-01-01 G:\AA_Wyklad 2000\FIN\DOC\Geom20.doc. Drgania i fale III rok Fizyki BC

24-01-0124-01-01 G:\AA_Wyklad 2000\FIN\DOC\Geom20.doc. Drgania i fale III rok Fizyki BC 4-0-04-0-0 G:\AA_Wyklad 000\FIN\DOC\Geom0.doc Dgaa ale III ok Fzyk BC OPTYKA GEOMETRYCZNA. W ośodku jedoodym śwatło ozcodz sę ostolowo.. Pzecające sę omee śwetle e zabuzają sę awzajem. 3. Pawo odbca śwatła.

Bardziej szczegółowo

F : R 0;1 rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu.

F : R 0;1 rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu. Nie gaussowskie kyteia zaządzania potfelem Kyteia dominacji stochastycznej stopa zwotu C 0 C0 0, C ;, 0 t C C : R 0;1 ozkład pawdopodobieństwa stopy zwotu 0 U : R R funkcja użyteczności watości stopy zwotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy PROJEKT Umowa spzedaży węgla enegetycznego dla ciepłowni w Sokółce zawata w dniu. w Skażysku-Kamiennej pomiędzy: 1. Pomec Spółka z o.o. z siedzibą w Skażysku-Kamiennej, pod adesem: ul. 11 Listopada 7,

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B W przypadku gdy e występuje statystyczy rozrzut wyków (wszystke pomary dają te sam wyk epewość pomaru wyzaczamy w y sposób. Główą przyczyą epewośc pomaru jest epewość

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości Zmiea wartość pieiądza w czasie Zmiea wartość pieiądza w czasie Zmiea wartość pieiądza w czasie jeda z podstawowych prawidłowości wykorzystywaych w fiasach polegająca a tym, Ŝe: złotówka w garści jest

Bardziej szczegółowo

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA *

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO n 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia n 64/1 (2013) s. 269 278 Watości wybanych pzedsiębiostw góniczych pzy zastosowaniu EVA * Adam Sojda ** Steszczenie:

Bardziej szczegółowo

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

Planowanie eksperymentu pomiarowego I POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Plaowae eksperymetu pomarowego I Laboratorum merctwa (M 0) Opracował: dr ż. Grzegorz Wcak

Bardziej szczegółowo

www.bdas.pl Rozdział 3 Zastosowanie języka SQL w statystyce opisowej 1 Wprowadzenie

www.bdas.pl Rozdział 3 Zastosowanie języka SQL w statystyce opisowej 1 Wprowadzenie Rozdzał moogaf: 'Bazy Daych: Nowe Techologe', Kozelsk S., Małysak B., Kaspowsk P., Mozek D. (ed.), WKŁ 007 Rozdzał 3 Zastosowae języka SQL w statystyce opsowej Steszczee. Relacyje bazy daych staową odpowede

Bardziej szczegółowo

Modele wartości pieniądza w czasie

Modele wartości pieniądza w czasie Joaa Ceślak, Paula Bawej Modele wartośc peądza w czase Podstawowe pojęca ozaczea Kaptał (ag. prcpal), kaptał początkowy, wartośd początkowa westycj - peądze jake zostały wpłacoe a początku westycj (a początku

Bardziej szczegółowo

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu. I Przychody: - Sprawozdane z wykonana planu rzeczowo-fnansowego Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 r, Przychody Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 roku zostały osągnęte

Bardziej szczegółowo

Zmiana wartości pieniądza

Zmiana wartości pieniądza Ziaa watości piiądza w czasi topa dyskotowa Wydatki i fkty astępują w óży czasi, tzba więc uwzględić fakt, ż watość piiądza ziia się w czasi, więc taka saa sua piiędzy będzi iała ią watość w óży czasi.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW ROSSA ARCHITEKT 20-827 LUBLIN UL. ZBOŻOWA 6 M +48 501 061 258 T/F +48 81742 86 58 E-MAIL ARCH@ROSSA.PL

MIROSŁAW ROSSA ARCHITEKT 20-827 LUBLIN UL. ZBOŻOWA 6 M +48 501 061 258 T/F +48 81742 86 58 E-MAIL ARCH@ROSSA.PL MIOSŁAW OSSA ACHITEKT 20-827 LUBLI UL. ZBOŻOWA 6 M +48 501 061 258 T/F +48 81742 86 58 E-MAIL ACH@OSSA.PL IFOMACJA O FIMIE PACOWIA POWSTAŁA W 1997 OKU JAKO FIMA WSPOMAGAJĄCA DZIAŁAIA WIĘKSZYCH JEDOSTEK

Bardziej szczegółowo

Definicje i charakteryzacja mierników efektywności finansowych:

Definicje i charakteryzacja mierników efektywności finansowych: Defiicje i chaakteyzacja mieików efektywości fiasowych: Iwestycja fiasowa akład dający iwestoowi możliwości uzyskaia w pzyszłości dodatich pzepływów fiasowych Mieiki efektywości iwestycji fiasowych:. Stopą

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu Radom 2013

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu Radom 2013 Uiwesytet Techologiczo- Huistyczy w Rdoiu Rdo 3 Podstwy tetyki fisowej D Zbigiew Śleszyński ted Bizesu i Fisów Międzyodowych Wydził kooiczy tudi podyploowe OWOCZ UŁUGI BIZOW Teść wykłdu: Powtók z tetyki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

UOGÓLNIONA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW. 1. Wprowadzenie

UOGÓLNIONA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW. 1. Wprowadzenie B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y J E Nr 2 2007 Aa ĆWIĄKAŁA-MAŁYS*, Woletta NOWAK* UOGÓLNIONA ANALIA WRAŻLIWOŚCI YSKU W PREDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW Przedstawoo ajważejsze elemety

Bardziej szczegółowo

Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego

Wynik finansowy transakcji w momencie jej zawierania jest nieznany z uwagi na zmienność ceny przedmiotu transakcji, czyli instrumentu bazowego .Istmety ochoe otaty temiowe azywae sa istmetami ochoymi (eivatives. otat temiowy zobowiazje wie stoy o zeowazeia w zyszłosci ewej tasacji a wczesiej staloych waach. Jea stoa otatów (abywca - te, co je

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE Czas pracy: 120 minut

ZADANIE KONKURSOWE Czas pracy: 120 minut ZADANIE KONKURSOWE 2015 Czas pracy: 120 minut 1 I m i ę i N A Z W I S K O : Założenia zadania 1. Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone w Ustawie o Rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (P-12) Komputerowe stanowisko do wzorcowania generatorów podstawy czasu w częstościomierzach cyfrowych

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (P-12) Komputerowe stanowisko do wzorcowania generatorów podstawy czasu w częstościomierzach cyfrowych Cetrala Izba Pomarów Telekomukacyjych (P-1) Komputerowe staowsko do wzorcowaa geeratorów podstawy czasu w częstoścomerzach cyrowych Praca r 1300045 Warszawa, grudzeń 005 Komputerowe staowsko do wzorcowaa

Bardziej szczegółowo

Elementy matematyki finansowej

Elementy matematyki finansowej Elmty matmatyki fiasowj RZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Elmty matmatyki fiasowj Wykład: Elmty Matmatyki Fiasowj la Wykładu Tmat: Elmty matmatyki fiasowj Zaczi czasu w oci fktywości iwstycji

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszu inwestycyjnych RYNEK. Liczba FI działających w Polsce. Lokaty funduszy inwestycyjnych 2015-05-17. Liczba TFI i FI działających w Polsce

Rynek funduszu inwestycyjnych RYNEK. Liczba FI działających w Polsce. Lokaty funduszy inwestycyjnych 2015-05-17. Liczba TFI i FI działających w Polsce 199 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1 3 4 5 6 7 8 9 1 15-5-17 11 1 13 Liczba TFI i FI działających w Polce yek uduzu iwetycyjych YNEK 7 6 5 4 3 1 416 364 71 79 313 194 81 94 11 11 144 6 1 1 1 3 7 1

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ź Ł Ęć ę ę ę ę Ę ń ę ń Ę Ś Ę ę ę ę ę ę ę ć ę ę ę ę Ę ę ń ź ć ć ć Ź ę Ę ć Ś ę ę ń ć Ę ź ę ę Ś Ę ę ę ę ę Ł ę Ź ć Ęę ę ę ń Ł Ś Ą ę ź ę ę Ę Ź Ę ę ń ę Ą ę ę Ę ę ę Ś Ś ź ź ń ń ź Ź ę ń Ę Ą ę Ę Ą ź ć Ę ę ń ę Ę

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY

WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH Mara KLONOWSKA-MATYNIA Natala CENDROWSKA WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY Zarys treśc: Nejsze opracowae pośwęcoe zostało spółkom akcyjym, które

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych dr Ewa Wycka Wyższa Szkoła Bakowa w Gdańsku Wtold Komorowsk, Rafał Gatowsk TZ SKOK S.A. Statystycza aalza mesęczych zma współczyka szkodowośc kredytów hpoteczych Wskaźk szkodowośc jest marą obcążea kwoty/lczby

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Ą FUNDACJA "Pzywrćmy Pamięć" A.J.Pawa 68134 37450 Staowa Wp a (pieczę.iednostki) RACHUNEK ZYSKOW STRAT sporządzony za okres (wariant porwnawczy) jednostka obiczeniowa : {blaąą' a aąlt..'.9!,n.tf. u{rąź

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych Ćwczee r 3 Pomary parametrów apęć prądów przemeych Cel ćwczea: zapozae z pomaram wartośc uteczej, średej, współczyków kształtu, szczytu, zekształceń oraz mocy czyej, berej, pozorej współczyka cosϕ w obwodach

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki)

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki) Podstawy aalzy epewośc pomarowych (I Pracowa Fzyk) Potr Cygak Zakład Fzyk Naostruktur Naotecholog Istytut Fzyk UJ Pok. 47 Tel. 0-663-5838 e-mal: potr.cygak@uj.edu.pl Potr Cygak 008 Co to jest błąd pomarowy?

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA Załączk r do Regulamu I kokursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY: SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA. Cel opracowaa Celem opracowaa jest spója metodyka oblczaa efektu ograczaa emsj gazów ceplaraych,

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów

Rodzajowy rachunek kosztów Wycena zuŝycia materiałów Rodzajowy achunek kosztów (wycena zuŝycia mateiałów) Wycena zuŝycia mateiałów ZuŜycie mateiałów moŝe być miezone, wyceniane, dokumentowane i ewidencjonowane w óŝny sposób. Stosowane metody wywieają jednak

Bardziej szczegółowo

Badania Maszyn CNC. Nr 2

Badania Maszyn CNC. Nr 2 Poltechka Pozańska Istytut Techolog Mechaczej Laboratorum Badaa Maszy CNC Nr 2 Badae dokładośc pozycjoowaa os obrotowych sterowaych umerycze Opracował: Dr. Wojcech Ptaszy sk Mgr. Krzysztof Netter Pozań,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 POZECHNE KRAJOE ZAADY YCENY (PKZ) KRAJOY TANDARD YCENY PECJALITYCZNY NR 4 K 4 INETYCJE LINIOE - ŁUŻEBNOŚĆ PRZEYŁU I BEZUMONE KORZYTANIE Z NIERUCHOMOŚCI 1. PROADZENIE 1.1. Nejszy stadard przedstawa reguły

Bardziej szczegółowo

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202)

Ustaw opcje walutowe na wszystkich analitykach kont rozrachunkowych z odbiorcami i dostawcami krajowymi (201 i 202) 1. Plan kont 1.1 Modyfikowanie struktury planu kont Dodaj następujące konta Konto syntetyczne, bilansowe, zwykłe, walutowe 101 o nazwie: Kasa walutowa Konto analityczne, bilansowe, walutowe 101-1 o nazwie:

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Tzech Kzyży 3/5, 00-507 Waszawa Nazwa i ades jednostki spawozdawczej G-0. Spawozdanie o mechanicznej pzeóbce węgla Agencja Rozwoju Pzemysłu SA Oddział w Katowicach ul. Mikołowska

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 POZECHNE KRAJOE ZAADY YCENY (PKZ) KRAJOY TANDARD YCENY PECJALITYCZNY NR 4 K 4 YCENA ŁUŻEBNOŚCI PRZEYŁU I OKREŚLANIE KOTY YNAGRODZENIA ZA BEZUMONE KORZYTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZY INETYCJACH LINIOYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość śruby wysokość nakrętki

Wytrzymałość śruby wysokość nakrętki Wyzymałość śuby wysoość aęi Wpowazeie zej Wie Działająca w śubie siła osiowa jes pzeoszoa pzez zeń i zwoje gwiu. owouje ozciągaie lub ścisaie zeia śuby, zgiaie i ściaie zwojów gwiu oaz wywołuje acisi a

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania

Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Finanse przedsiębiorstw mgr Kazimierz Linowski WyŜsza Szkoła Marketingu i Zarządzania Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz zaleŝności z zakresu zarządzania finansami w szczególności

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 roku

ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 roku ZARZADZENIE NR 201/14 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 oku w spawie pzedstawienia Radzie Gminy Dziadkowice spawozdania finansowego jednostki samozadu teytoialnego za 2013 ok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a. ODELE RYNKU KAPITAŁOWEGO odel jedowskaźkowy Sharpe a. odel ryku kaptałowego - CAP (Captal Asset Prcg odel odel wycey aktywów kaptałowych). odel APT (Arbtrage Prcg Theory Teora artrażu ceowego). odel jedowskaźkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładu 7 ze Statystyki

Materiały do wykładu 7 ze Statystyki Materał do wkładu 7 ze Statstk Aalza ZALEŻNOŚCI pomędz CECHAMI (Aalza KORELACJI REGRESJI) korelacj wkres rozrzutu (korelogram) rodzaje zależośc (brak, elowa, lowa) pomar sł zależośc lowej (współczk korelacj

Bardziej szczegółowo