Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem dr Robert Zajkowski Katedra Bankowości UMCS w Lublinie"

Transkrypt

1 Współpaca pzedsębostwa z bake d Robet Zajkowsk ateda Bakowośc UMC w Luble

2 Gaść foacj [] osultacje: czwatek :00-4:0 pok. 707 Pzeoszee osoba za osobę + szczególe pzypadk eobecośc Zalczea pojekt + kolokwu [foacja: W; puktacja -;0;] Mateały [l: wspolpaca; h: pzedsebostwa0] Wyk

3 Gaść foacj [] Lteatua: J. Gzywacz, Współpaca pzedsębostwa z bake, Df 006 J. staszewsk, T. Ccko,. eczańska-ggol, P. Russel, Fase spółk akcyjej, Df 009 M. Pafl, Fasowae ozwoju pzedsębostwa. tuda pzypadków, Df 008 B. Cegłowsk, Źódła fasowae ałych śedch pzedsębostw [w:] Zaządzae fasa, t. II pod ed. D. Zazeckego, zczec 00.. Rzeźk, Leasg jako alteatywa foa fasowaa dzałalośc gospodaczej [w:] Zaządzae fasa. Mezee wyków wycea pzedsębostw, t., pod ed. D. Zazeckego, zczec 00 M. Molo M., M. Belówka, Pzegląd dostępych źódeł fasowaa dzałalośc gospodaczej oaz ocea ch atakcyjośc [w:] Fasowae ozwoju ałych śedch pzedsębostw, Polska Fudacja Poocj Rozwoju Małych Śedch Pzedsębostw, Waszawa 000. kowoek Melczaek., Małe śede pzedsębostwa. Źódła fasowaa, Waszawa 00.

4 Źódła fasowaa pzedsębostwa Blas pzedsębostwa [data...]. PITŁ WŁY I.aptał (fudusz) podstawowy II.ależe wpłaty a kaptał podstawowy (welk.ujea) III.Udzały (akcje) włase (welkość ujea) IV.aptał zapasowy V.aptał (fudusz) z aktualzacj wycey VI.Pozostałe kaptały (fudusze) ezewowe VII.Zysk/stata z lat ubegłych VIII.Zysk/stata etto IX.dpsy z zysku etto w cągu oku welkość ujea) B. ZBWIĄZI I REZERWY ZBWIĄZI I. Rezewy a zobowązaa II.Zobowązaa długoteowe III.Zobowązaa kótkoteowe.edyty pożyczk.pozostałe. Fudusze specjale IV. Rozlczea ędzyokesowe Pasywa aze Blasowe źódła fasowaa Leasg opeacyjy Wyaje / dzeżawa Pozablasowe stuety wspeające źódła fasowaa Ie (eofcjale) foy fasowaa Pozablasowe źódła fasowaa 4

5 Źódła fasowaa pzedsębostw PYW [PL 000]..0 Rodzaj kosztu. aptał (fudusz) własy 7 67,90 I. aptał (fudusz) podstawowy 50,6 II. ależe wpłaty a kaptał podstawowy 0 (welkość ujea) III. Udzały (akcje) włase (welkość ujea) 0 IV. aptał (fudusz) zapasowy 4 949,80 V. aptał (fudusz) z aktualzacj wycey,9 VI. Pozostałe kaptały (fudusze) ezewowe 0 VII. Zysk (stata) z lat ubegłych -7,8 VIII. Zysk (stata) etto 5, oszt alteatywej lokaty kaptału [stopa wola od yzyka + pea ykowa 5-6 p. poc.] IX. dpsy zysku etto w cągu oku obotowego (welkość ujea) 0 B. Zobowązaa ezewy a zobowązaa 9 8,4 I. Rezewy a zobowązaa 66,8 p. oszt a pozoe stopy opodatkowaa II. Zobowązaa długoteowe 076,6 oszt poszczególych gup stuetów, skoygoway o taczę podatkową III. Zobowązaa kótkoteowe 7 54, oszt poszczególych gup stuetów, skoygoway o taczę podatkową IV. Rozlczea ędzyokesowe 8,9 oszt alteatywy lub pojae Pasywa aze 6 99,0 WCC 5

6 aptały włase koszt [] e = * + p = 4,500% + 5,000% = 9,500% stopa wola od yzyka pea ykowa koszt kaptałów własych 6

7 aptały włase koszt [] oblgacj e = * + p = 4,469% + 5,000% = 9,469% stopa wola od yzyka pea ykowa koszt kaptałów własych 7

8 aptały obce - koszt Wyszczególee..0. Podstawa kalkulacj kosztu II. Zobowązaa długoteowe 076,6 a) kedyty pożyczk 076,6 pecyfkacja pożej III. Zobowązaa kótkoteowe 7 54,. Wobec pozostałych jedostek 7 54, a) kedyty pożyczk 7 54,6 botowy, opocetowae 8,95% b) z tytułu esj dłużych papeów watoścowych c) e zobowązaa fasowe d) z tytułu dostaw usług, o okese wyagalośc: 6 40, - do esęcy 6 40, edyt kupeck (odsetk ustawowe %, kay uowe, opocetowae z tytułu podatków, ceł, ubezpeczeń ych g) 99,8 śwadczeń h) z tytułu wyagodzeń 40,5 Bak kosztów ) e 56, Bak kosztów a) kedyty pożyczk długoteowe 076,60 pocetowae edyt 55, 9,45% edyt 90,7 8,77% edyt 40,6 9,5% uowe) dsetk ustawowe %, e staowące kosztu uzyskaa pzychodów 8

9 Śed ważoy koszt kaptału - WCC koszt kaptałów własych watość kaptałów własych Watość -tego składka długu Podlegającego opodatkowau watość j-tego składka długu e podlegającego opodatkowau WCC = e E E+D+ l = D DT + T = dt l + j= d j E+ = DT + j= D j l E+ D j = DT + j= D j l oszt tego składka długu podlegającego opodatkowau koszt j-tego składka długu e podlegającego opodatkowau 9

10 Śed ważoy koszt kaptału - WCC PYW [PL 000]..0 oszt składka Tacza ategoa kaptału podatkowa. aptał (fudusz) własy 7 67,90 9,50% E I. aptał (fudusz) podstawowy 50,6 II. ależe wpłaty a kaptał podstawowy (welkość ujea) 0 III. Udzały (akcje) włase (welkość ujea) 0 IV. aptał (fudusz) zapasowy 4 949,80 V. aptał (fudusz) z aktualzacj wycey,9 VI. Pozostałe kaptały (fudusze) ezewowe 0 VII. Zysk (stata) z lat ubegłych -7,8 VIII. Zysk (stata) etto 5,0 IX. dpsy zysku etto w cągu oku obotowego (welkość ujea) 0 B. Zobowązaa ezewy a zobowązaa 9 8,40 I. Rezewy a zobowązaa 66,8 9% D II. Zobowązaa długoteowe 076,60 II. edyt 55, 9,45% D 0,8 II. edyt 90,7 8,77% D 0,8 II. edyt 40,6 9,5% D 0,8 III. Zobowązaa kótkoteowe 7 54,0. Wobec pozostałych jedostek 7 54,0 a) kedyty pożyczk 7 54,60 8,95% D 0,8 b) z tytułu esj dłużych papeów watoścowych c) e zobowązaa fasowe d) z tytułu dostaw usług, o okese wyagalośc: 6 40,0 - do esęcy 6 40,0 8,95% D 0,8 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpeczeń ych śwadczeń 99,80 % D h) z tytułu wyagodzeń 40,50 0% ) e 56, 0% IV. Rozlczea ędzyokesowe 8,9 0% Pasywa aze 6 99,0 WCC 7,96% 0

11 edyt kupeck edyt kupeck (hadlowy) udzelay jest pzez spzedawcę abywcy w tasakcjach ędzy pzedsębostwa a foę odoczea zapłaty w stosuku do daty spzedaży. Z puktu wdzea wauków, a jakch jest pozyskway lasyczy abywca a ożlwość uzyskaa skota, jeżel zapłac wkótce po dace spzedaży. atoast w pzypadku gdy będze chcał kozystać z odoczea płatośc obowązuje go zapłata w pełej wysokośc. W ty pzypadku ożey wyóżć część bezpłatą kedytu - w okese w któy oża otzyać skoto (okes apulacyjy tzw. okes skota ) oaz płatą - część kedytu jaka pzekacza kedyt bezpłaty. eklasyczy spzedawca e daje ożlwośc otzyaa skota za wcześejszą płatość. Ta foa kedytu zdecydowae douje w tasakcjach ędzy pzedsębostwa w Polsce.

12 lasyczy kedyt kupeck - os ok d=ok-os k = 65 ok os k = 60 ok os = %s k = %s 65 = %s 65 = %s ok os ( %s) ok os %s 65 ( %s) ok os %s ( %s) 60 ok os

13 lasyczy kedyt kupeck Zadae: tały dostawca pułapek a gyzoe zapopoował cetu ogodczeu astępujące wauk hadlowe: Pzy oalej watośc zakupu 000,00 zł, skoto % pzy płatośc w tee do d lub płatość doocza a 0 d. Pzy oalej watośc zakupu 000,00 zł, skoto 4% pzy płatośc w tee do d lub płatość odoczoa a 40 d. Pzy oalej watośc zakupu 000,00 zł, skoto 5% pzy płatośc w tee do d lub płatość odoczoa a 45 d. tóy z waatów ofety jest dla cetu hadlowego ajbadzej, a któy aj ej atakcyjy z puktu wdzea fasowego?

14 eklasyczy kedyt kupeck = 0 k = ok os ok k = ok os ok k = + 65 ok 65 ok = 65 ok 65 ok = 65 ok 65 ok =- 4

15 eklasyczy kedyt kupeck Zadae: Dostawca egoalych wyobów zeeślczych dostacza swoje podukty do specjalstyczego sklepu pzy ul. Beadyńskej z odoczoy tee zapłaty wyoszący 5 d. stata dostawa zafaktuowaa została a kwotę 50 zł + % podatku VT. Jaką oalą [w PL] kozyść eksta za te okes osąge sklep, jeżel bez pobleu oże ulokować wole śodk peęże pzy oczej stope wyoszącej 5,5%. 5

16 edyty t PB Pzez uowę kedytu bak zobowązuje sę oddać do dyspozycj kedytobocy a czas ozaczoy w uowe kwotę śodków peężych z pzezaczee a ustaloy cel, a kedytoboca zobowązuje sę do kozystaa z ej a waukach okeśloych w uowe, zwotu kwoty wykozystaego kedytu waz z odsetka w ozaczoych teach spłaty oaz zapłaty powzj od udzeloego kedytu. t PB Uowa kedytu powa być zawata a pśe okeślać w szczególośc: ) stoy uowy, ) kwotę walutę kedytu, ) cel, a któy kedyt został udzeloy, 4) zasady te spłaty kedytu, 5) wysokość opocetowaa kedytu wauk jego zay, 6) sposób zabezpeczea spłaty kedytu, 7) zakes upaweń baku zwązaych z kotolą wykozystaa spłaty kedytu, 8) tey sposób postawea do dyspozycj kedytobocy śodków peężych, 9) wysokość powzj, jeżel uowa ją pzewduje, 0) wauk dokoywaa za ozwązaa uowy. 6

17 edyty uowa kedytowa. Jest uową kosesualą dochodz do skutku już w oece jej zawaca,. Jest uową dwustoe zobowązującą : bak oddaje do dyspozycj kedytobocy śodk peęże, kedytoboca: kozysta z tych śodków w sposób zapsay w uowe, zwaca śodk oaz okeśloe odsetk w teach okeśloych w uowe, uszcza wcześej ustaloe powzje,. jest uową odpłatą (odsetk, odsetk kae, powzje), 4. jest uową teową zawsze steje te obowązywaa uowy, 5. jest uową celową, 6. jest uową o chaakteze peęży, 7

18 edyty Fukcja esyja polega a ty, że kedyt jest źódłe keacj peądza bezgotówkowego. Udzelee kedytu wpowadza do cykulacj owy peądz, zaś jego spłata polega a wycofau peądza z obegu. wpływe a lość peądza w obegu decyduje węc saldo kedytów udzeloych spłacoych w day czase. Fukcja dochodowa polega a ty, że kedyt twozy dodatkowe dochody kedytobocy. Powadz to do zwększea popytu kosupcyjego westycyjego oaz ekopesuje spadek popytu wykający z twozea oszczędośc ezew. Zwększee dochodów a chaakte pzejścowy, gdyż kedyt podlega zwotow. 8

19 edyty Fukcja tewecyja polega a ty, że w gospodace ykowej poltyka kedytowa oże służyć do osłabaa zabuzeń kouktualych. edyt jest azędze oddzaływaa a popyt, a węc oże być wykozystyway pzy pzywacau ówowag ykowej. kcja kedytowa będze aslaa w okesach osłabea kouktuy (D<), a ogaczaa w okesach jej popawy (D>). Fukcja kotola polega a ty, że bak udzelający kedytu a pawo wglądu w dzałalość jedostek gospodaczych w celu badaa zdolośc kedytowej ocey stadgu fasowego ewetualego kedytobocy. 9

20 edyty edyt udzelay wyłącze pzedsęboco a fasowae dzałalośc gospodaczej (wytwóczej, budowlaej, hadlowej, usługowej) powadzoej w celach zaobkowych a własy achuek. edyty dla pzedsębostw botowe Iwestycyje a sfasowae pojektów westycyjych 0

21 edyty obotowe łużą zaspokojeu potzeb pzedsęboców w zakese śodków obotowych, tj. potzeb zwązaych z zaopatzee, podukcją spzedażą oaz pocesa ozlczeń.

22 edyty obotowe W achuku kedytowy: docelowy fasoway zakup ścśle okeśloych śodków obotowych la kedytowa (odawala eodawala) sukcesywe powtazale tasakcje kasowy pokyce chwlowego baku gotówk a pokyce wyagaych zobowązań a pokyce kótkotwałych tudośc płatczych a sfasowae ależośc pokyway z pzyszłych wpływów z tyt. ależośc sezoowy okesowe zay potzeb peężych W achuku beżący: otwaty w foe l kedytowej do okeśloego salda blaco bez zabezpeczea kasowy (ovedaft) ożlwość pobaa z achuku gotówk pzekaczającej jego aktuale saldo stała zalczka - ożlwość pzekaczaa salda achuku zawsze o pełą kwotę udzeloego kedytu

23 edyty obotowe pzykładowa ofeta Źódło:

24 edyty obotowe pzykładowa ofeta Źódło: 4

25 edyty westycyje edyt westycyjy Pzezaczoy a stwozee owego (uzupełającego) lub powększee stejącego ajątku twałego. Pzezaczoe ogą być a: Budowę owych zakładów w aach pzedsębostwa. Iwestycje zwększające zdolość podukcyją. Iwestycje towazyszące westycjo zasadczy (fastuktua dogowa, stalacje tp.). 5

26 edyty westycyje edyt westycyjy z puktu wdzea odzaju aktywów: Rzeczowy ajątek twały Watośc eateale pawe Fasowy ajątek twały (p. akcje ych podotów) edyt westycyjy z puktu wdzea pzedotu kedytowaa: a wyposażee a estuktuyzację a zakup lub budowę całych obektów Ze względu a sposób uuchaaa: Jedoazowy La kedytowa 6

27 edyty a sfasowae pzedsęwzęć w. Tu a aze jest ścesko, ale będze a Facsco... Golec ukesta kedyt udzelay a sfasowae koketych zaezeń westycyjych, od podstaw spłata dostosowaa do pzepływów geeowaych pzez pzedsęwzęce jedye źódło spłaty kedytu pzepływy z westycj zabezpeczee kedytu jest watość fasowaego pzedsęwzęca Ze względu a sposób uuchaaa: Jedoazowy La kedytowa 7

28 edyty a sfasowae pzedsęwzęć w. 8

29 Etapy poceduy kedytowej Złożee wosku kedytowego Uzupełee wosku załączka (óży w zależośc od odzaju kedytu) Weyfkacja dokuetacj kedytowej Ispekcja (pzedsębostwa popoowaych zabezpeczeń), alza sytuacj pzedsębostwa (badae zdolośc kedytowej, cedt scog zakończoa decyzja kedytową), edytoboca edytoboca Ispekto kedytowy Ispekto kedytowy Ispekto kedytowy cea dokuetacj kedytowej pacowae szczegółowych wauków podpsae uowy kedytowej otet kedytowy baku Bak tały kotakt z klete po udzeleu kedytu. Ispekto kedytowy 9

30 Etapy poceduy kedytowej Pzyjśce wosku kedytowego jego foala weyfkacja Badae zdolośc kedytowej Ustalee ożlwośc pawego zabezpeczea kedytu waz z odsetka opłata Wybó odelu spłaty wezytelośc Decyzja kotetu kedytowego o udzeleu kedytu Foułowae egocjowae wauków uowy kedytowej Wykozystae postawoego do dyspozycj kedytu zgode z cele Reakcje baku a odchylea od postaoweń uowy (zay wauków uowy a wosek baku) Motog kedytowy ewetuale koekty uowy kedytowej a wosek kedytobocy płata wezytelośc kedytowej lub spsae jej w całośc lub częśc a staty 0

31 edyty stałe aty kaptałowe kwota kedytu ; R wysokość aty kaptałowej ; odsetk; lczba okesów spłaty; opocetowae kedytu; ata kaptałowo odsetkowa; kedyt pozostały do spłaty R R R R... płacay kedyt zacągęty w kwoce w ówych atach kaptału, pzez okesów....

32 edyty stałe aty kaptałowe... R R R R... dsetk w day okese Rata kaptałowo odsetkowa

33 edyty stałe aty kaptałowe ua odsetek: Łącza watość spłat:

34 edyty stałe aty kaptałowe > > > > > > > > > = = = = = = = = = R 4

35 edyty stałe aty kaptałowe Zacągęto kedyt o watośc zł a okes 5 lat. edyt spłacay jest a koec poszczególych lat w ówej wysokośc kaptału. pocetowae wyos % ocze. Wyzaczyć haooga spłat. = 5 000,00 = % = 5 R 000,00 550,00 550, ,00 000,00 440,00 440,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000, ,00 0,00 0,00 000, ,00 0,00 0,00 0,00 Raze 5 000,00 650, ,00 5

36 0 0, , R R 6 0 0, , edyty stałe aty kaptałowe

37 edyty stałe aty kaptałowe , , , 650 7

38 edyty autety płacay kedyt zacągęty w kwoce w ówych atach kaptałowo odsetkowych UITETY, pzez okesów. Jak wyzaczyć watość autetu (stała ata kaptałowo odsetkowa)? + (+) (+) = + = + = ( ) (+) (+) (+) 8

39 edyty autety (+) - (+) - (+) - (+) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) utet 9

40 40 ) ( ) (... ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (... ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( edyt pozostały do spłaty dsetk w day okese ua odsetek edyty autety

41 4 ) ( ) ( R R R R ) ( ) (... ) ( ) ( ) ( ) ( edyty autety Rata spłacaego kaptału: ua odsetek:

42 edyty autety > > > > > > > > > > > > > > > > > > R 4

43 edyty autety Zacągęto kedyt o watośc zł a okes 5 lat. edyt spłacay jest a koec poszczególych lat w ówych płatoścach. pocetowae wyos % ocze. Wyzaczyć haooga spłat. = 5 000,00 = % = 5 R 80,85 550,00 5, ,5 89,7 46,69 5,85 05,98 989,9 6,66 5,85 6, ,00 54,85 5,85 8,79 5 8,79 4,07 5,85 0,00 Raze 5 000,00 764, ,6 4

44 44 5,85,685 0,, ,) ( 0, 0,) ( ) ( ) ( , 0, 4,7097 5,85, , 0, 0,) ( 5,85 0,) ( ) ( ) ( 4 4 edyty autety

45 45 764,6 0,) ( 0, 0,) ( ) ( ) ( 5 5 edyty autety

46 edyty stałe aty kaptałowe - pologata Zacągęto kedyt o watośc zł a okes esęcy. płata at kaptałowych kedytu podlega pologace a okes esęcy, astępe zaś pzez 8 esęcy spłacay jest w ówych atach kaptałowych. dsetk spłacae są a beżąco. pocetowae wyos % ocze. Wyzaczyć haooga spłat. dsetk w okese pologaty P P P 46

47 edyty stałe aty kaptałowe - pologata = 5 000,00 Pologata ze spłatą odsetek = % = 8 = Pologata = t R 45, ,00 45, ,00 45, , ,00 45,8 670,8 4 75, ,00 40,0 665,0 750, ,00 4,8 659,8 5, ,00 8,65 65,65 500, ,00,9 647,9 875, ,00 7,9 64,9 50, ,00,46 66,46 65, ,00 5,7 60,7 0,00 Raze 5 000,00 4, ,5 47

48 48 edyty stałe aty kaptałowe kwota kedytu ; R wysokość aty kaptałowej ; odsetk; lczba okesów spłaty; opocetowae kedytu; ata kaptałowo odsetkowa lczba podokesów kaptalzacj R R R R..... płacay kedyt zacągęty w kwoce w ówych atach kaptałowych pzez okesów..... edyt pozostały do spłaty

49 49 edyty stałe aty kaptałowe..... R R R R..... dsetk w day okese Rata kaptałowo odsetkowa

50 50 edyty stałe aty kaptałowe P P P ua odsetek

51 5 edyty stałe aty kaptałowe - pologata Zacągęto kedyt o watośc zł a okes esęcy. płata at kaptałowych kedytu podlega pologace a okes esęcy, astępe zaś pzez 8 esęcy spłacay jest w ówych atach kaptałowych. dsetk dolczoe zostają do kwoty kaptału początkowego. pocetowae wyos % ocze. Wyzaczyć haooga spłat. aptalzacja odsetek k Pk P P P......

52 edyty stałe aty kaptałowe - pologata Pologata z kaptalzacją odsetek Baza Po pologace = 5 000,00 5 8,76 = % % = 8 8 = Pologata = t R 5 045,8 5 09,09 5 8, ,5 47, 689, ,4 5 64,5 4, 68,56 854, ,5 5, 677,67, ,5 9,44 67,79 569, ,5,55 665,90 97, ,5 7,66 660,0 84, ,5,78 654, 64,5 8 64,5 5,89 648, 0,00 Raze 5 8,76, ,74 5

53 5 edyty stałe aty kaptałowe kwota kedytu ; R wysokość aty kaptałowej ; odsetk; lczba okesów spłaty; opocetowae kedytu; ata kaptałowo odsetkowa lczba podokesów kaptalzacj R R R R Pk P P P..... płacay kedyt zacągęty w kwoce w ówych atach kaptałowych pzez okesów Pk P P P P P P P P P P P P..... edyt pozostały do spłaty

54 54 edyty stałe aty kaptałowe Pk P P P..... R R R R Pk Pk P P P P P P..... dsetk w day okese Rata kaptałowo odsetkowa

55 55 edyty stałe aty kaptałowe Pk Pk Pk Pk Pk ua odsetek

56 edyty deoowae walutowe

57 edyty deoowae 57

58 edyty deoowae Udzeloy (pzyzay) w waluce obcej. Wypłacoy (uuchooy) w waluce kajowej, abytej po kuse kupa waluty obcej. płacay w złotych, pzelczaych pzez bak a walutę obca po kuse spzedaży. Tabela kusów /C/BP/0 z da 0-0- obowązująca od da edyt CHF upo CHF pzedaż CHF pead ,00,40,4995 0, , , ,00,0% Tyle otzyay w PL zacągając kedyt deooway Pzypadek Jasa Tyle PL usy wydać, chcąc spłacć całość kedytu w CHF 58

59 edyty deoowae t _up. PL/CHF,576,55,4686,474,4988 edyt_chf_uucho ee , , , , ,00 edyt_pl 5 760, , , , ,00 _pz. CHF/PL,5886,586,586,5444,5694 edyt_chf_spłaty , , , , ,00 edyt_pl , , , , ,00 Δ (spead PL) 7 00, , , , ,00 Δ%,0%,0%,0%,0%,0% 59

60 edyty deoowae 60

61 edyty deooway (spead) 008--: CHF CHF kupo spzedaż Śeda,86,8786 dchylee 0,46 0,7 Wsp zeośc 4,77% 4,77%,5000,4000,000,000,000,0000,9000,8000,7000,6000,

62 edyty zeczywsta ocza stopa opocetowaa ' ' ' t t ' ' ( ) t ue kolejej wypłaty kedytu ' ' ' ' ' t ( ) ue kolejej spłaty kedytu lub kosztów kwota wypłaty aty kedytu kwota spłaty kedytu lub kosztów ue ostatej wypłaty aty kedytu ue ostatej kedytu lub kosztów kes, ważoy w latach lub ułakach lat, poędzy pewszą wypłatą kolejy wypłata, począwszy do do wypłaty kes, ważoy w latach lub ułakach lat, poędzy spłatą kedytu lub kosztów kolejy spłata, począwszy do do spłaty zeczywsta ocza stopa opocetowaa ' 68

63 edyty zeczywsta ocza stopa pocetowa kes wota kedytu płata pzygotow awcza Powzja (,5%) Ubezpeczee (0,%) Raze wpłaty kedytobocy Wsp. Dysk Wat. Beż ,00 50,00 0,00 0,00,0000 0,00 865,7 0, ,7 865,7 0, ,4 865,7 0,975 84, ,7 0,965 8, ,7 0, , ,7 0, , ,7 0,97 80, ,7 0,984 80, 9 865,7 0, , ,7 0,9 788,5 865,7 0,909 78,4 865,7 0, ,0 Raze spłaty oale 0 60, 0 000,00 pocetowae oale 7,00% Rzeczywsta ocza stopa pocetowa,79% edyt 0 000,00 Raze spłaty 0 000,00 69

64 edyty zeczywsta ocza stopa pocetowa kes wota kedytu płata pzygoto wawcza Powzja (,5%) Ubezpeczee (0,%) edyt pozostały do spłaty dsetk alczoe Raze wpłaty kedytobocy Wsp. Dysk Wat. Beż uuchoeń Wat. Beż spłat , ,00 0, ,00 85,00, ,00 85, ,00 75,00 0, ,00 9,7 4,7 0, ,4,0 000,00 0,00 4,00 000,00 58, 9, 0, ,5 90,5-70,00 08, 08, 0, , , 08, 0, , , 08, 0, , , 08, 0, , , 08, 0,96-968,4 8-08, 08, 0,94-958, , 08, 0,94-949, 0-08, 08, 0,905-99,8-08, 08, 0,896-90,49-08, 08, 0,887-9,7-08, 08, 0,8785-9, 4-08, 08, 0, ,08 Raze spłaty oale 9,5 90,9 90,9 pocetowae oale 7,00% Rzeczywsta ocza stopa pocetowa,7% 70

65 Współpaca pzedsębostwa z bake d Robet Zajkowsk ateda Bakowośc UMC w Luble

Spłata długów. Rozliczenia związane z zadłużeniem

Spłata długów. Rozliczenia związane z zadłużeniem płata długów Rozliczeia związae z zadłużeiem Źódła fiasowaia Źódła fiasowaia Kapitał własy wkład właściciela, wpłaty udziałowców, opłaty za akcje, wkład zeczowy, apot. Kapitał obcy kedyty, pożyczki, ie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH

ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ KALKULACJA ŚWIADCZEŃ DLA POLSKICH ROZWIĄZAŃ Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU RENT ŻYCIOWYCH Batosz Lawędziak Uiwesytet Ekoomiczy w Katowicach Wydział Ekoomii Kateda Metod Statystyczo-Matematyczych w Ekoomii batoszlaw@ue.katowice.pl ANALIZA BRYTYJSKIEGO RYNKU RENT HIPOTECZNYCH EQUITY RELEASE ORAZ

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time)

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time) WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK Watość pieiądza w czasie (Value of oey i tie - futue value - watość pzyszła, PV - peset value - watość bieżąca, - stopa pocetowa, - ilość kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a. ODELE RYNKU KAPITAŁOWEGO odel jedowskaźkowy Sharpe a. odel ryku kaptałowego - CAP (Captal Asset Prcg odel odel wycey aktywów kaptałowych). odel APT (Arbtrage Prcg Theory Teora artrażu ceowego). odel jedowskaźkowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych CZYŻYCKI Rafał 1 PURCZYŃSKI Ja Ryzyko westycj w spółk sektora TSL a Warszawskej Gełdze Paperów Wartoścowych WSTĘP Elemetem erozerwale zwązaym z dzałaloścą westorów a całym ryku kaptałowym jest epewość

Bardziej szczegółowo

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akadema Nauk Oddzał w Gdańsku Komsja Iformatyk Metody Iformatyk Stosowaej Nr /00 (3) Szczec 00 Metody Iformatyk Stosowaej Kwartalk Komsj Iformatyk Polskej Akadem Nauk Oddzał w Gdańsku Komtet Naukowy:

Bardziej szczegółowo

n liczba lat m liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku ile razy doliczane są odsetki do kwoty kapitału

n liczba lat m liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku ile razy doliczane są odsetki do kwoty kapitału pst valu watość biŝąca watość jdostki piięŝj lub pzpływów fiasowych (wpływów lub wydatków, któ zostaą zalizowa/otzya w pzyszłych oksach wyaŝoa w dzisijszj sil abywczj jdostk piięŝych. Watość ta jst ijsza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U.2004.94.983 2006.0.26 zm. Dz.U.2006.83.355 2009.08.9 zm. Dz.U.2009.22.008 ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z na sena 2004. w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo