AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE."

Transkrypt

1 uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w któej opeuje emitent akcji. Celem wyceny jest poznanie watości akcji, czyli okeślenie watości wewnętznej (zeczywistej) akcji, nazywanej też fai value. Poznanie watości wewnętznej pozwala ocenić jej atakcyjność popzez konfontację z aktualną wyceną ynkową (ceną akcji) lub potencjałem wzostu w pzyszłości. Istnieją óżne metody wyceny akcji. o najczęściej stosowanych należą metody dochodowe, w pzypadku któych pzyjmuje się, że zeczywista watość akcji wyznaczona jest pzez zdyskontowaną watość pzyszłych pzepływów pieniężnych. Poównanie oszacowanej watości akcji z aktualną ceną ynkową stanowi podstawę podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z zasadami analizy fundamentalnej, jeżeli watość wewnętzna akcji jest wyższa niż jej cena ynkowa, należy taką akcję kupić. Jeżeli natomiast watość wewnętzna akcji jest niższa niż jej aktualna cena, należy taką akcję spzedać lub zająć na niej kótką pozycję. Różnice w wycenie akcji wynikają z óżnego podejścia inwestoa do hoyzontu czasowego oaz okeśleniu, jakie źódło dochodu (dywidenda, zysk kapitałowy) będzie stanowić główne źódło pzychodu. Jeśli jest to inwesto inwestujący na jeden okes, stosuje on ogólną fomułę, pozwalającą okeślić jaka powinna być cena danej akcji: C C 2 C 2 2 C 2 2 C 2 ( ) 2 ( ) 2 - stopa zwotu z akcji w okesie C - Cena akcji na koniec okesu - Cena akcji na początek okesu - dywidenda na koniec okesu lub ogólnie: i C i C i i ( ) 2 ( ) 3 ( ) i ( ) i ( ) i ( ) i ( ) i l i l Możliwa jest sytuacja, że wyceny dokonuje inwesto stategiczny, któy nie ma zamiau spzedawać akcje. W takim pzypadku, stosuje się poniższy sposób wyliczania watości akcji: i i ( ) 2 ( ) 3 ( ) i ( ) i i l Niezależnie z punktu widzenia któego z inwestoów analizujemy watość akcji, fomuła dywidendowego modelu wyceny jest podobna. Aby móc w paktyce zastosować dywidendowy model wyceny pzewidujemy kształt pzyszłego stumienia dywidend. ul. Pzyokopowa Waszawa Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Waszawie, ul. Pzyokopowa 33, Waszawa, wpisana do ejestu pzedsiębioców powadzonego pzez Sąd Rejonowy dla m.st. Waszawy w Waszawie, XII Wydział Gospodaczy Kajowego Rejestu Sądowego, pod numeem KRS , REGON , NIP , któej kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości).

2 uma Pzedsiębiocy 2/6 I. ywidenda na stałym poziomie const II. ywidenda o stałym wzoście g (ocznie) tzw. dywidendowy model wyceny (model wzostu dywidendy - Godona) Rok ( g) ( g) 2 ( g) 4 - g > g Fomuły dywidendowego modelu mogą sugeować, że wypłata wyższej dywidendy na akcję powadzi zawsze do wzostu watości akcji, Czy jest to jednak wniosek pawdziwy? Zysk netto () ywidenda () Reinwestycje (I) I I W (wskaźnik wypłaty dywidendy) l WI (wskaźnik einwestycji) W WI Stopa wzostu spółki zależy od tego ile kapitału spółka einwestuje oaz jak efektywnie wykozystuje einwestowany kapitał. Stopa zwotu z inwestycji: ROI Zysk - netto (inwestycji) Kapitał (zainwestowany) Jeżeli pzyszłe inwestycje będą tak samo efektywne, jak dotychczasowe wówczas ROI ROE (stopa zwotu z kapitału własnego) ROE Zysk - netto Kapitał własny ul. Pzyokopowa Waszawa Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Waszawie, ul. Pzyokopowa 33, Waszawa, wpisana do ejestu pzedsiębioców powadzonego pzez Sąd Rejonowy dla m.st. Waszawy w Waszawie, XII Wydział Gospodaczy Kajowego Rejestu Sądowego, pod numeem KRS , REGON , NIP , któej kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości).

3 uma Pzedsiębiocy 3/6 Stopa wzostu spółki może być w tych waunkach oszacowana według fomuły: g WI x ROE ( - WI) - WI x ROE A Zysk na akcję Watość akcji może zaówno wzastać, jak i maleć pzy podwyższeniu dywidendy. Zależy to od elacji pomiędzy a ROE > ROE - wzost dywidendy powadzi do wzostu watości akcji Jeżeli < ROE ROE - wzost dywidendy powadzi do zmniejszenia watości akcji - zgodnie z analizowanym modelem zmiana dywidendy nie powoduje zmiany watości akcji. W jaki sposób oszacować? Istnieje w tym zakesie szeeg metod. Według jednej z nich g Zgodnie z teoią watości pieniądza w czasie, dywidendy wypłacone w późniejszym okesie są obaczone większym yzykiem, niż dywidendy wypłacone wcześniej. latego też wymagana stopa zwotu ( ) stosowana do wyceny późniejszych dywidend powinna być wyższa. Najbadziej znany model, któy opacowana w opaciu o tę koncepcję okeślany jest modelem Ptaka w gaści (Bid in the hand) Zgodnie z tym modelem cena akcji wynosi: i l i i... ( i ) i ( ) ( 2 ) 2 ( 3 ) 3 ( i ) i i - < i Jeżeli spółka nie dokonuje einwestycji i całość zysku wypłaca w fomie dywidendy, wówczas jej wzost jest zeowy A 2 A 3 const Jeżeli spółka einwestuje część zysku, i inwestycje te chaakteyzują się dodatnią watością NPV, wówczas watość ta powiększa watość spółki. Jeżeli więc spółka może einwestować w opłacalne pojekty potencjalne kozyści z tych pojektów okeślimy jako NPVGO (watość bieżąca netto możliwości wzostu - Net Pesent Value Gowth Opptunity). W tych waunkach watość akcji wynosi: ul. Pzyokopowa Waszawa Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Waszawie, ul. Pzyokopowa 33, Waszawa, wpisana do ejestu pzedsiębioców powadzonego pzez Sąd Rejonowy dla m.st. Waszawy w Waszawie, XII Wydział Gospodaczy Kajowego Rejestu Sądowego, pod numeem KRS , REGON , NIP , któej kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości).

4 uma Pzedsiębiocy 4/6 A NPVGO/ Zgodnie z teoią watości pieniądza w czasie, dywidendy wypłacone w późniejszym okesie są obaczone większym yzykiem, niż dywidendy wypłacone wcześniej. latego też wymagana stopa zwotu ( ) stosowana do wyceny późniejszych dywidend powinna być wyższa. Najbadziej znany model, któy opacowana w opaciu o tę koncepcję okeślany jest modelem Ptaka w gaści (Bid in the hand) Zgodnie z tym modelem cena akcji wynosi: i l i i... ( i ) i ( ) ( 2 ) 2 ( 3 ) 3 ( i ) i i - < i Jeżeli spółka nie dokonuje einwestycji i całość zysku wypłaca w fomie dywidendy, wówczas jej wzost jest zeowy A 2 A 3 const Jeżeli spółka einwestuje część zysku, i inwestycje te chaakteyzują się dodatnią watością NPV, wówczas watość ta powiększa watość spółki. Jeżeli więc spółka może einwestować w opłacalne pojekty potencjalne kozyści z tych pojektów okeślimy jako NPVGO (watość bieżąca netto możliwości wzostu - Net Pesent Value Gowth Opptunity). W tych waunkach watość akcji wynosi: NPVGO/ AKCJE Wycena akcji - wskaźniki W analizie akcji, stosuje się szeeg wskaźników. Szczególnie pzydatne są wskaźniki watości ynkowej, nazywane także wskaźnikami ynku kapitałowego. Pozwalają na bieżąco oceniać inwestycje w akcje danej spółki oaz pokazują optykę ynku na akcje danej spółki. o najczęściej stosowanych wskaźników ynkowych zalicza się: zysk netto na jedną akcję (ang. EPS eanings pe shae) wskaźnik cena do zysku C/Z (ang. P/E pice to eanings atio) wskaźnik cena do watości księgowej C/WK (ang. P/BV pice to book value) wskaźnik cena do nadwyżki finansowej (ang. P/CE pice to cash eanings) wskaźnik cena do zysku opeacyjnego (ang. P/EBIT pice to EBIT) wskaźnik cena do zysku opeacyjnego powiększonego o amotyzację (ang. P/EBITA pice to EBITA) wskaźnik watość pzedsiębiostwa do zysku opeacyjnego powiększonego o amotyzację (ang. EV/EBITA, gdzie EV (entepice value) to watość pzedsiębiostwa ówna kapitalizacji (watości ynkowej) powiększonej o zadłużenie netto (suma długu-gotówka) wskaźnik watość ynkowa do spzedaży (ang. MC/S, maket capitalization to sell atio) W pzypadku akcji płacących dywidendy, dodatkowo, można stosować wskaźniki dotyczące polityki wypłat dywidend: dywidenda na jedną akcję (ang. PS dividend pe shae) stopa dywidendy ( PS/cena ynkowa akcji) ul. Pzyokopowa Waszawa Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Waszawie, ul. Pzyokopowa 33, Waszawa, wpisana do ejestu pzedsiębioców powadzonego pzez Sąd Rejonowy dla m.st. Waszawy w Waszawie, XII Wydział Gospodaczy Kajowego Rejestu Sądowego, pod numeem KRS , REGON , NIP , któej kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości).

5 uma Pzedsiębiocy 5/6 wskaźnik wypłaty dywidendy (ang. dividend pay-out atio) wskaźnik pokycia dywidendy (EPS/PS) o najbadziej populanych spośód wymienionych powyżej wskaźników, mających znaczną watość infomacyjną, należą: Wskaźnik cena/zysk (pice / eanings atio) Jednym z najważniejszych wskaźników stosowanych w analizie akcji jest wskaźnik cena/zysk okeślany często angielskim teminem Pice-Eanings Ratio (P/E) Ogólna fomuła na jego wyliczenia pzedstawia się w następujący sposób: P/E A Może on być intepetowany jako: - ilość zysków ocznych za jaką obecnie kupowana jest akcja - ilość lat w jakiej zyski na akcję zwócą nam nakłady poniesione na jej zakup, jeżeli zyski pozostawałyby na niezmiennym poziomie. Jeżeli zyski nie ulegałyby zmianie wówczas ich stumień pzedstawiał się będzie następująco: Rok A A A A A W tych waunkach: A A P/E la spółki, któej zysk jest stały wskaźnik P/E jest więc odwotnością wymaganej stopy zwotu z akcji (stopy kapitalizacji akcji) Jeżeli jednak inwestozy pzewidują, że spółka jest w fazie wzostu wówczas:. A NPVGO/ NPVGO/ P/E A A 2. A ( - WI) - WI x ROE - WI - WI x ROE ul. Pzyokopowa Waszawa Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Waszawie, ul. Pzyokopowa 33, Waszawa, wpisana do ejestu pzedsiębioców powadzonego pzez Sąd Rejonowy dla m.st. Waszawy w Waszawie, XII Wydział Gospodaczy Kajowego Rejestu Sądowego, pod numeem KRS , REGON , NIP , któej kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości).

6 uma Pzedsiębiocy 6/6 Zatem:. Im wyższe yzyko akcji( a więc i wymagana stopa zwotu z tej akcji-), tym wskaźnik P/E niższy 2. Im większe możliwości wzostu spółki (w ocenie inwestoów) tym wskaźnik P/E wyższy Wskaźnik cena/watość księgowa (pice book value atio) Innym, populanym wskaźnikiem ynku kapitałowego jest wskaźnik cena do watości księgowej (C/WK). Stanowi on ynkowe oszacowanie majątku spółki i jest obliczany według wzou: C/WK cena ynkowa akcji watość księgowa jednej akcji Watość księgową pzedsiębiostwa obliczamy popzez odjęcie od całości aktywów, tj. majątku twałego i obotowego wszystkich zobowiązań danej spółki. Wskaźnik C/WK pokazuje, jaki jest stosunek watości ynkowej spółki do watości księgowej pzedsiębiostwa. Im niższy wskaźnik, tym atakcyjniejsza jest cena akcji. Aby obliczyć wskaźnik C/WK należy watość księgową spółki na dzień ostatniego spawozdania finansowego podzielić pzez liczbę akcji zaejestowanych w dniu obliczania wskaźnika. Następnie aktualną cenę akcji należy podzielić pzez watość księgową pzypadającą na jedną akcję. Wskaźnik C/WK okeśla cenę, jaką należałoby w danym momencie zapłacić za zł majątku spółki. Gdy majątek spółki umożliwia wypacowanie wysokich zysków, wówczas inwestozy są skłonni zapłacić więcej za akcje tej spółki i w ezultacie watość wskaźnika się zwiększa. Z kolei niska watość wskaźnika oznacza, że spółka osiąga małe zyski i jej majątek nie jest efektywnie wykozystywany. Ponadto może świadczyć ównież o kłopotach spółki, któe mogą być spowodowane złą stuktuą majątku, a także o możliwościach pzejęcia spółki pzez konkuencję. W pzypadku, gdy watość wskaźnika C/WK jest wyższa od, oznacza to, że ynek wycenia analizowane akcje wyżej niż wynosi ich watość księgowa. Natomiast w sytuacji, gdy jest ona niższa od, oznacza to, że akcje są wyceniane pzez ynek poniżej ich watości księgowej. Jeżeli wskaźnik C/WK ma watość mniejszą od jedności, może to wskazywać na niedowatościowanie akcji spółki na giełdzie. Wniosek taki należy jednak fomułować z dużą ostożnością, ponieważ wskaźnik ten nic nie mówi o efektywności wykozystania majątku pzez spółkę. Z kolei wysoka watość C/WK (powyżej ) może świadczyć o pzewatościowaniu akcji spółki i zazwyczaj powadzi to do koekty ynkowej oaz spadku watości wskaźnika popzez spadek cen akcji. Wskaźnik stopa dywidendy Spośód wskaźników dotyczących polityki wypłat dywidend jednym z badziej populanych jest stopa dywidendy. Na jej podstawie można okeślić kozyści z posiadania akcji danej spółki, pzy czym należy pamiętać, że spółki nie mają obowiązku wypłaty dywidendy. Stopę dywidendy oblicza się według następującego wzou: Stopa dywidendy dywidenda na jedna akcję cena ynkowa akcji x 00 Zbyt wysoka watość tego wskaźnika świadczy o baku gospodaności spółki, co w pzyszłości może zaowocować kłopotami finansowymi związanymi z bakiem funduszy na pokycie bieżących kosztów działalności. Na ozwiniętych ynkach kapitałowych wielkość wypłacanej dywidendy jest często głównym motywem zakupu akcji fimy. ul. Pzyokopowa Waszawa Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Waszawie, ul. Pzyokopowa 33, Waszawa, wpisana do ejestu pzedsiębioców powadzonego pzez Sąd Rejonowy dla m.st. Waszawy w Waszawie, XII Wydział Gospodaczy Kajowego Rejestu Sądowego, pod numeem KRS , REGON , NIP , któej kapitał zakładowy wynosi zł (opłacony w całości).

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli:

Bez odszkodowania przeszły na własność państwa przedsiębiorstwa należące do wroga lub kolaborantów, czyli: Formy przekształceń własnościowych: nacjonalizacja reprywatyzacja uwłaszczenie prywatyzacja a) Nacjonalizacja, przejmowanie na własność państwa prywatnych przedsiębiorstw lub ziemi przeciwieństwo prywatyzacji.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe Tomasz Horemski Inwestycje kapitałowe Podstawowe informacje o zasadach dokonywania inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych Podstawy wyceny papierów wartościowych i

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo