ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 ELEMENTY MATEMATYI FINANSOWEJ Wpowadzeie Pieiądz ma okeśloą watość, któa ulega zmiaie w zależości od czasu, w jakim zostaje o postawioy do aszej dyspozycji. Watość tej samej omialie kwoty będzie ia dziś iż za miesiąc, ok, czy 1 lat. Zóżicowaie ealej watości pieiądza wiąże się, poza ewetualym wpływem iflacji czy deflacji, z upływem czasu, a dokładiej mówiąc, ze zóżicowaiem płyości pieiądza, któym będziemy dyspoowali w pzyszłości. Największy stopień płyości, a więc ajwiększą watość, ma pieiądz będący aktualie w aszej dyspozycji. Możemy im dowolie ozpoządzać, pzezaczając go a kosumpcję, a zakup akcji lub obligacji, a działalość gospodaczą lub lokując go w baku. Podstawowe pzyczyy dla któych złotówka dziś ma większą watość, iż złotówka za ok: 1. Alteatywy koszt kapitału - gdybyśmy otzymali złotówkę już teaz, to pzez ok moglibyśmy ią obacać, powiększając te kapitał. 2. Niepewość - w ciągu oku może zajść wiele okoliczości, z powodu któych złotówki ie otzymamy (p. bakuctwo osoby, któa ma am tę złotówkę zapłacić). 3. Iflacja Zamożeie pieiądza, p. w postaci iwestycji, lokaty bakowej lub udzieleia kedytu powoduje, że pozbawiamy się w daej chwili płyości Lokując pieiądze w bakach stajemy się ich wiezycielami i z tego tytułu otzymujemy zyski w postaci odsetek. Pzy każdym podejmowaiu alokacji śodków będących w dyspozycji p. baku zachodzi koieczość okeśleia ich wielkości w óżym czasie. Związae jest to z wyzaczeiem bieżącej i pzyszłej watości pieiądza, co jest wyikiem opeacji azywaych odpowiedio opocetowaiem i dyskotowaiem. Opocetowaie W waukach gospodaki ykowej poziom stóp pocetowych zależy jest pzede wszystkim od podaży kapitału pożyczkowego i popytu a te kapitał. Moża zatem powiedzieć że ykowa stopa pocetowa jest ceą ówowagi kapitału pożyczkowego. W istytucjach bakowych podstawową stopę pocetową, mającą zastosowaie dla depozytów i kedytów, wyzacza się w skali jedego oku. W pzypadku gdy odsetki kapitalizowae są częściej iż az do oku, omialą oczą stopę pocetową p ależy dostosować do okesu kapitalizacji, czyli wyzaczyć zmodyfikowaą stopę pocetową dla daego okesu.

2 Zmodyfikowaa stopa pocetowa Gdy kapitalizacja dokoywaa jest m azy w oku zmodyfikowaa stopa pocetowa wyosi: p m p p. kapitalizacja miesięcza: 12 p kapitalizacja kwatala: Efektywa stopa pocetowa Wauki opocetowaia lokat bakowych okeślae są pzez dwa paametyomialą stopę pocetową i częstość kapitalizacji odsetek w ciągu oku. Największy pzyost kapitału osiągamy pzy kapitalizacji ciągłej, a ajmiejszy pzy kapitalizacji oczej. Czy kapitał powiie być lokoway w baku, któy popouje ajwyższą tzw. efektywą stopę pocetową, czy kozystając z kedytu ależy postępować pzeciwie - kozystiejszy będzie wybó baku ofeującego ajiższą efektywą stopę pocetową? Na pewo tak, jedak jeśli chodzi o pzyszłą watość pieiądza zaczie większe zaczeie ma wielkość opocetowaia, częstość kapitalizacji jest dugozęda. Efektywą stopę pocetową moża obliczyć ze wzou: (1) h p m = m p - ocza stopa pocetowa m częstość kapitalizacji odsetek w ciągu oku Pzykład.: W baku A omiala stopa pocetowa wyosi 2%, w baku B wyosi 25%. Bak A kapitalizuje odsetki co miesiąc, bak B co pół oku. Oblicz efektywą stopę pocetową dla baku A i dla baku B. Bak A: = 2% h = ( 1.2) 1 =, ,8% Bak B: : = 12,5% h = ( 1.125) 1 =, ,6% 12 2 Pocet posty Pocet posty, to sposób opocetowaia kapitału (wkładu pieiężego) polegający a tym, że dochód od złożoego wkładu w postaci odsetek ie jest doliczay do kapitału a astępy okes, czyli ie bieze udziału w opocetowaiu w astępym okesie. Watość pzyszłą (futue value) kapitału oaz kwotę odsetek po okesach moża obliczyć ze wzoów: (2) = ( 1 + p ) liczba okesów, N - watość kapitału po okesach (3) Z = p p stopa pocetowa Z kwota odsetek po okesach

3 Pzykład. Wpłacamy do baku 1 zł a dwa lata. Rocza stopa pocetowa w baku wyosi %. Oblicz kwotę odsetek i kapitał po upływie dwóch lat zakładając, że opocetowaie jest poste. 2 = 1( 1 + 2, ) = 18 Z = = 8 apitał po dwóch latach będzie miał watość 18 zł, a odsetki 8 zł. Pocet składay Pocet składay, to sposób opocetowaia wkładu pieiężego polegający a tym, że dochód w postaci odsetek jest doliczay do wkładu i pocetuje waz z im w okesie astępym. Pzyszłą watość kapitału oaz kwotę odsetek moża obliczyć ze wzoów: () = p) liczba okesów, N -watość kapitału po okesach 1 = (5) Z p) p p stopa pocetowa Z kwota odsetek za ty okes Suma wszystkich odsetek ( tzw. odsetki skumulowae ): [ 1] (6) Z = = p) W pzypadku gdy kapitalizacja odsetek dokoywaa jest m azy w oku watość kapitału a koiec - tego oku wyzaczamy ze wzou: (7) m ( ) m = 1+ p = m - zmodyfikowaa stopa pocetowa Pzykład. Rocza stopa pocetowa wyosi 5%, a kapitał początkowy 1 zł. Jaka będzie watość kapitału po czteech latach, jeśli odsetki kapitalizowae są: a) kwatalie, b) miesięczie, c) oczie? 16 =,5 = ,9 a) 8 12,5 = = 1228,95 b) 12 c) = 1,5) = 12155, 6 Pzykład. Iteesuje as watość, jaką po upływie 18 miesięcy będzie mieć kwota 15 zł, wpłacoych do baku a lokatę 3-miesięczą, o stałym opocetowaiu 1% oczie, z kapitalizacją odsetek co 3 miesiące.

4 = 15 zł,1 = m = 12 / 3 = (liczba kapitalizacji w ciągu oku) m = 6 - liczba wszystkich kapitalizacji = 1+ m ( ) m =, = 18,39 zł Różica: 18,39-15 = 3,39 zł o tyle właśie wzośie watość aszej lokaty w ciągu adchodzących 18 miesięcy. Stumieie płatości Załóżmy, że dokoujemy systematyczych, jedakowych wpłat a koto bakowe w ówych odstępach czasu (p. co miesiąc lub co kwatał zasilamy swą lokatę jakąś kwotą pieiędzy). W pzypadku, gdy mamy do czyieia ze stumieiem jedakowych płatości z góy ( a początku okesu): W = W1 = W2 =... W 1 = W to suma wszystkich wpłat wyosi: (8) = W ( ) 1+ ) 1 - zmodyfikowaa stopa pocetowa W pzypadku, gdy mamy do czyieia ze stumieiem jedakowych płatości z dołu (a koiec okesu): W1 = W2 =... W 1 = W = W to suma wszystkich wpłat wyosi: (9) = W ( + ) 1 1 ( ) 1+ 1 Wyażeie ówych płatości. azywamy czyikiem watości pzyszłej dla stumieia Pzykład. Niech ocza stopa pocetowa wyosi 3%, a odsetki kapitalizowae są co kwatał. Jaka będzie watość wkładów po 6 zł po 5 latach, pzy wpłatach kwatalych z góy? ( ),75 +,75 ) 2 = 6 1,75 Po pięciu latach zgomadzimy 27931,5 zł. 2 1 = 27931,5 Spłata kedytu Zaciągięcie kedytu wiąże się ze spłatą pożyczoego kapitału i ależych odsetek. Załóżmy, że spłaty kedytu dokoywać będziemy ówymi kwotami płatości obejmującymi część kapitału i ależych odsetek oaz że kedyt będzie spłacay z dołu w atach. Wysokość oczej aty płatej pzez dłużika a koiec każdego oku moża obliczyć ze wzou:

5 (1) R p p) p) 1 = p - ocza stopa pocetowa watość początkowa kedytu (wysokość pożyczki) ilość at Dyskoto Ile wata jest dziś kwota, któą dostaiemy w pzyszłości? Albo iaczej ile musimy wpłacić do baku dziś, żeby w pzyszłości uzyskać okeśloą kwotę? Dyskotowaiem azywamy poszukiwaie bieżącej, zaktualizowaej watości (peset value) pieiądza, gdy zaa jest jego pzyszła watość. Jest to opeacja odwota do opocetowaia. Dyskoto poste: Zdyskotowaą (obecą) watość kapitału moża obliczyć elemetaie pzekształcając wzó (2): = 1+ (12) ( p) liczba okesów -watość kapitału po okesach p stopa pocetowa Dyskoto składae Zdyskotowaą (obecą) watość kapitału po okesach moża obliczyć pzekształcając wzó (): = 1+ (13) ( p) p Jeśli odsetki kapitalizowae są m azy w ciągu oku to: liczba okesów -watość kapitału po - okesach stopa pocetowa = 1+ (1) ( ) m zmodyfikowaa stopa pocetowa Pzykład. Ile ależy wpłacić teaz, aby za tzy lata mieć a kocie kwotę 2 zł, zakładając ocze opocetowaie 15%.? 2 = = 131,5 3,15) Czyli aby za tzy lata mieć a kocie kwotę 2 zł, teaz ależy wpłacić a to koto 131,5 zł.

6 Moża to także zitepetować iaczej: jeśli ktoś obiecuje am, że za tzy lata zapłaci am 2 zł, a obowiązująca stopa pocetowa wyosi 15%, to owa płatość ma dla as TERAZ watość tylko 131,5 zł. Zadaia Uwaga: w zadaiach od 3 do 23 pzyjmujemy założeie, że kapitał podlega opocetowaiu składaemu. 1. Załóżmy, że ocza stopa pocetowa w baku wyosi 5%. Po iłu latach odsetki od kapitału wyjściowego zł wyiosą 1 zł, jeśli opocetowaie jest poste? 2. Rocza stopa pocetowa w baku X wyosi 1%. Po ilu latach ulokoway kapitał początkowy potoi się, jeśli opocetowaie ie ulegie zmiaie i jest: a) poste, b) składae? 3. Pa Ja zdepoował w baku 2 zł Po 12 latach zgomadzoy w baku kapitał, pa Ja podaował cóce. Jaki duży posag otzymała cóka jeśli stopa pocetowa w baku była zmiea i wyosiła w piewszych czteech latach 18%, w astępych pięciu latach 15%, a pzez ostatie tzy lata była a poziomie 1%?. W baku X ocza stopa pocetowa jest a poziomie: a) 3%, b) 6%, c) 35%. Wyzacz w każdym pzypadku miesięczą, kwatalą i półoczą stopę pocetową w tym baku. 5. Wyzacz oczą stopę pocetową tak, aby miesięcza stopa pocetowa była a poziomie: a) 3,%, b) 6,5%, c),5%? 6. Rocza stopa pocetowa w bakach wyosi 36%. Czy pzedsięwzięcie gospodacze będzie opłacale, jeśli iwestując w ie zł możemy po 3 miesiącach uzyskać 2 zł? 7. Oblicz oczą stopę pocetową, jeśli: a) kwatala stopa pocetowa jest a poziomie,5%, b) półocza stopa pocetowa jest a poziomie 6,5%? 8. Pa Ja pożyczył od kolegi 36 zł a 28 di. Jaka jest ocza stopa pocetowa tej tasakcji, jeśli Pa Ja oddał 38 zł?

7 9. Pa Ja zaciągął kedyt w wysokości 35 zł a tzy miesiące. edyt tzeba zwócić jedoazowo waz z odsetkami. Jaką kwotę musi zwócić pzy oczej stopie pocetowej: a) 26%, b) 3%? Pzedsiębioca chce zakupić towa o watości 8 zł. wotę tę moża uegulować a dwa sposoby: a) moża zapłacić atychmiast z abatem 5%, b) moża zapłacić po tygodiach. W pzypadku atychmiastowej zapłaty pzedsiębioca musiałby zaciągąć kedyt opocetoway 5% w stosuku oczym. Czy pzedsiębioca zdecyduje się a kedyt? 1. Masz dwie możliwości zapłaty za towa: a) atychmiastowa zapłata z abatem %, b) zapłata całej watości za 3 tygodie. Decydując się a piewszą możliwość, musisz zaciągąć kedyt. Jaka maksymala stopa opocetowaia kedytu w stosuku oczym będzie dla ciebie do pzyjęcia? 11. Pa Ja zdepoował pewie kapitał a 6 lat. Pzy jakiej oczej stopie pocetowej odsetki od złożoego kapitału będą dwukotie większe iż złożoy kapitał? Pa Ja zdepoował kapitał 3 zł w baku pzy 1% stopie pocetowej. Jakiej sumy może się spodziewać po latach, jeśli bak kapitalizuje odsetki co miesiąc? 1. W baku X ocza stopa pocetowa wyosi 1%, a odsetki dopisywae są co kwatał. Jakiej kwoty możemy się spodziewać, gdy ulokujemy w tym baku 5 zł a 3,5 oku? 15. Baki A i B płacą odsetki w wysokości 7% oczie. W któym baku kozystiej jest złożyć depozyt, jeśli kapitalizacja odsetek w tych bakach jest odpowiedio kwatala i miesięcza? 16. Opocetowaie ocze 3-letich obligacji Skabu Państwa wyosi 3%, a ich kapitalizacja jest kwatala. Iwesto zakupił obligacje za kwotę 2 zł. Jaką watość będą miały te obligacje za 2 lata? Pzedsiębioca musi wpłacić 5 zł do baku X lub Y, aby zabezpieczyć iwestycję, któą ozpoczie za 7 miesięcy. tóy z baków wybieze właściciel fimy, jeśli: a) bak X - ocza stopa pocetowa wyosi 25%, kapitalizacja odsetek miesięcza, b) bak Y - ocza stopa pocetowa wyosi 26%, kapitalizacja odsetek kwatala? 19. Wiemy, że Idiaie spzedali Mahatta w oku 1626 za 2 dolay. Jaką watość miałaby ta kwota w oku 2, gdyby Idiaie ulokowali je w baku a 5% oczie? 2. Złożoy depozyt do baku X podlega comiesięczej kapitalizacji pzy oczej stopie pocetowej 6%. Jaka powia być ocza stopa pocetowa w baku Y, aby był o kokuecyjy w stosuku do baku X, jeśli kapitalizuje o odsetki co kwatał? 21. Pzedsiębioca pzewiduje, że za 6 lat będzie zmuszoy wymieić pewe maszyy podukcyje a owe za kwotę 15 zł. Jaką część aktualego zysku wyoszącego 13

8 zł musi właściciel ulokować w obligacjach opocetowaych w stosuku oczym a 8%, aby zabezpieczyć pzyszłą iwestycję? 22. Pożyczkę bakową w wysokości 2 zł tzeba spłacić w ówych atach a koiec oku. Jakiej wielkości jest pojedycza ata, jeśli od iespłacoej kwoty bak pobiea 8% odsetek w skali oku?

9 23. Zaciągięty kedyt w wysokości 15 zł, pzy oczej stopie pocetowej 7%, ależy spłacić w pięciu ówych atach za 5 miesięcy. Jaką kwotę ależy zapłacić a koiec każdego miesiąca? 2. Pzedsiębioca zdecydował się a lokowaie w baku kwoty zł pod koiec każdego oku pzez kolejych 8 lat. Jaki kapitał zgomadzi pzedsiębioca w baku, jeśli opocetowaie ocze w tym okesie będzie stałe i ówe 12%? Odpowiedzi do zadań: 1. Po 5 latach, 2. a) Po 2 latach, b) Po około 11 latach ,67 zł.. a) Miesięcza -,25; kwatala -,75; półocza -,15; b) miesięcza -,5; kwatala -,15; półocza -,3; c) miesięcza -,29; kwatala -,875; półocza -, a) 36%, b) 78%, c) 6% 6. Nie, gdyż 2, zł < 3 79,8 zł. 7. a) 18%, b) 3% %. 9. a) , zł, b) , zł. 1. Tak ,2% ,1% ,62 zł ,7 zł. 15. W baku B, gdyż bak A - 7,18%, a bak B - 7,23% ,96 zł. 17. Bak Y, gdyż bak X ,35 zł, a bak Y ,99 zł $. 19. p > 7,78% ,7% ,2 zł ,12 zł ,89 zł.

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time)

Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time) WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK Watość pieiądza w czasie (Value of oey i tie - futue value - watość pzyszła, PV - peset value - watość bieżąca, - stopa pocetowa, - ilość kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. PODSTAWOWE POJĘCIA Pieiądz, podobie jak ie doba (toway i usługi)) zieia swoją watość w czasie, co jest astępstwe zachodzących w sposób ciągły pocesów gospodaczych. Ziaie oże

Bardziej szczegółowo

n liczba lat m liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku ile razy doliczane są odsetki do kwoty kapitału

n liczba lat m liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku ile razy doliczane są odsetki do kwoty kapitału pst valu watość biŝąca watość jdostki piięŝj lub pzpływów fiasowych (wpływów lub wydatków, któ zostaą zalizowa/otzya w pzyszłych oksach wyaŝoa w dzisijszj sil abywczj jdostk piięŝych. Watość ta jst ijsza

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Wykład 4 Prawda ekonomiczna Pieniądz, który mamy realnie w ręku, dziś jest wart więcej niż oczekiwana wartość tej samej

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3

Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 Zadanie 1. Oblicz: 65 % liczby 80, 28 % liczby 12,4, 4,6 % liczby 32 3 2. Odp.: 52; 3,472; 1 377/450 Zadanie 2. Oblicz: 40 % z 28 % liczby 38, 24,6 % z 15 % liczby 27,4. Odp.: 4,256; 1,01106 Zadanie 3.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy. Autor: Piotr Ciżkowicz

Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy. Autor: Piotr Ciżkowicz Polityka pieniężna i inflacja a wzrost gospodarczy Autor: Piotr Ciżkowicz Skrócony opis lekcji W czasie lekcji uczniowie zapoznają się z definicją pieniądza, inflacji i polityki pieniężnej. Poznają mechanizmy,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH WYSOKOŚĆ EMERYTUR W NOWYM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Warszawa 2003 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Rachunki emerytalne... 7 1.1 Wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Chemia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Póbna Matua z OPERONEM Chemia Poziom ozszezony Listopad W niniejszym schemacie oceniania zadań otwatych są pezentowane pzykładowe popawne odpowiedzi. W tego typu ch należy

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

Mgr Tomasz Grabia Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. WPŁYW INFLACJI NA POZIOM śycia I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE

Mgr Tomasz Grabia Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. WPŁYW INFLACJI NA POZIOM śycia I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE Mgr Tomasz Grabia Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi WPŁYW INFLACJI NA POZIOM śycia I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE Wprowadzenie Podstawowym celem artykułu jest próba przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo