ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU"

Transkrypt

1 Dr iż. Staisław NOGA Politechika Rzeszowska ANALIZA DRGAŃ POPRZECZNYCH PŁYTY PIERŚCIENIOWEJ O ZŁOŻONYM KSZTAŁCIE Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI CYKLICZNEJ SYMETRII UKŁADU Streszczeie: W publikacji oawiae są drgaia poprzecze płyty pierścieiowej o złożoy kształcie. W procesie aalizy wykorzystuje się etodę eleetów skończoych. Rozważa się przydatość odeli, w których wykorzystuje się własości cykliczej syetrii, w aalizie drgań poprzeczych. Zapropoowao trzy odele uerycze. Otrzyae z syulacji ueryczej wyiki zweryfikowao badaiai doświadczalyi. Obliczeia uerycze przeprowadzoo w środowisku obliczeiowy ANSYS. Słowa kluczowe: drgaia poprzecze, cyklicza syetria układu, płyta pierścieiowa. TRANSVERSE VIBRATION ANALYSIS OF A COMPOUND ANNULAR PLATE WITH CYCLIC SYMMETRY MODELLING Suary: I this article the trasverse vibratio of a arbitrary chose aular plate with coplex geoetry is aalysed o basis of the fiite eleet (FE) ethod. The ivestigatio is led to preparig the FE odels by usig cyclic syetry odellig approach. Three uerical odels are proposed ad aalysed. The received results are discussed ad copared with the experietal results. FE odels are prepared by usig ANSYS software. Keywords: trasversal vibratio, cyclic syetry odel, aular plate. 1. WPROWADZENIE Zagadieia drgań poprzeczych płyt kołowych i pierścieiowych są przediote zaiteresowaia wielu badaczy oraz ośrodków badawczo rozwojowych [1, ]. Wyika to z faktu, że iektóre wirujące układy (p. koła zębate, dyski turbi) ogą być rozważae jako płyty kołowe bądź pierścieiowe, o kształcie odzwierciedlający aalizowae zespoły. Bardzo użyteczy i często stosoway arzędzie w aalizie drgań złożoych układów jest etoda eleetów skończoych (MES) [2]. W pracach [1, 5], autorzy wykorzystali MES do aalizy drgań poprzeczych kół zębatych z tarczai pełyi oraz z tarczai z otworai przelotowyi. W publikacji [], autorzy oówili drgaia poprzecze włase i wyuszoe dysku turbiy wraz z łopatkai. W aalizie stosowali róże etody uerycze (MES i ie) oraz wykorzystali własości cykliczej syetrii układu. Także w pracach [4, 5], autorzy wykorzystali własości cykliczej syetrii w aalizie drgań poprzeczych płyt pierścieiowych o złożoy kształcie. W pracy [5], płyty pierścieiowe staowiły uproszczoe odele kół zębatych. W artykule [4], oówioo wstępie zagadieia związae z dokładością odeli z cykliczą syetrią. Prowadzoe badaia syulacyje zweryfikowao dostępyi, dla wybraych przypadków, dayi eksperyetalyi. Publikacja książkowa [2], jest jedą z owszych pozycji literaturowych oawiających kopleksowo zagadieia teoretycze drgań układów ciągłych i dyskretych oraz etodykę poiaru drgań. W iiejszej publikacji oówioe zostaą drgaia włase poprzecze płyt pierścieiowych o złożoy kształcie. W aalizie wykorzystaa zostaie etoda eleetów skończoych. Rozpatrzoe zostaą zagadieia budowy odeli MES 1

2 aalizowaych układów z uwzględieie własości cykliczej syetrii oraz roziaru eleetów skończoych. Dyskutowae wyiki badań syulacyjych, zweryfikowae zostaą badaiai eksperyetalyi, które prowadzoo a wybraych obiektach rzeczywistych. 2. SFORMUŁOWANIE ZAGADNIENIA Zasadiczy cele pracy jest oówieie etodyki budowy odeli MES płyt pierścieiowych o złożoy kształcie. W procesie odelowaia uwzględia się własości cykliczej syetrii oraz paraetry eleetów skończoych siatki. Opracowae odele MES są przewidziae do aalizy drgań poprzeczych oawiaych układów. a) l r b) l w ødw ødz ødl ocowaie Rys Model geoetryczy i wyiary płyty pierścieiowej W rozważaiach wykorzystuje się dwie płyty o kształcie zdefiioway a rys Podstawowe wyiary geoetrycze i paraetry techicze, przyjętych do aalizy układów, podao w tabeli 2.1. Tab. 2.1 Dae techicze badaych obiektów Lp. d z [] d w [] ρ [kg/ ] d 1 [] l r [] l w [] E [Pa] ν gdzie: d, d, d, l l z w 1 r, to wyiary obiektów zdefiiowae a rys. 2.1, w ρ to gęstość asy układów, E to oduł Youga, ν to współczyik Poissoa. Jak wspoiao wcześiej, zagadieie drgań własych rozwiązao etodą eleetów skończoych. Po dyskretyzacji każdego z układów (proces akładaia siatki), dyaicze rówaia ruchu oża zapisać w postaci acierzowej w forie zależości [2]: M u! + Ku = 0 (2.1) M, K to acierze bezwładości i sztywości w układzie globaly, u,! u to wektory przyspieszeń i przeieszczeń węzłowych. 2

3 Globale acierze M i K otrzyuje się po scałkowaiu acierzy as i sztywości: ( e) ( e) T ( e) M ρ N NdV, = ( e V ) ( e) ( e) T ( e) K ρ B EBdV (2.2) = ( e V ) ( e) ( e) M, K to acierze as i sztywości eleetu, ( e) ρ to gęstość eleetu, ( e) V to objętość eleetu, N to acierz fukcji kształtu, B, E to acierze pochodych fukcji kształtu i sztywości ateriałowej. Częstości drgań własych otrzyuje się z rozwiązaia zagadieia własego: 2 ( M) u = 0 K ω (2.) ω to częstość własa, u to wektor własy (postać drgań własych) ω i,u i rówa jest liczbie stopi swobody układu. Do rozwiązaia zagadieia własego (2.) stosuje się etodę blokową Laczosa [2]. Z powodu dyskretyzacji, odele MES układów, traktowae są jako aproksyacje układów rzeczywistych. Dokładość opracowaych odeli MES ustala się a podstawie błędu częstości, zdefiiowaego w forie: Liczba par ( ) f c c ( ω ω ) ω 100% ε = (2.4) f ω to częstość drgań własych z odelu ueryczego, c ω to częstość drgań własych obiektu. Zależość (2.4) azywaa jest tzw. błęde częstości [2].. ANALIZA NUMERYCZNA W ty rozdziale oówioa zostaie etodyka budowy odeli MES rozważaych układów oraz wyiki syulacji ueryczych. Modele te w dalszej kolejości wykorzystae zostaą do wyzaczeia częstości drgań własych poprzeczych aalizowaych układów. Zgodie z klasycza teorią drgań płyt kołowych i pierścieiowych, poszczególe częstości włase ozaczać będziey przez ω gdzie odosi się do liczby okręgów węzłowych a ozacza liczbę średic węzłowych [2]. Rys..1. (a) pierwszy odel MES obiektu r 1, (b) pierwszy odel MES obiektu r 2

4 W każdy przypadku odelu, oawiaych obiektów, obliczeia uerycze prowadzoo do oetu wyzaczeia częstości własej ω 16. Dla każdego rozważaego obiektu opracowao trzy odele MES. Pierwszy odel MES opracowao astępująco. Na pełe odele geoetrycze obiektów (rys. 2.1) ałożoo siatkę, wykorzystując stadardowe procedury prograu ANSYS. W procesie akładaia siatki przyjęto, że długość krawędzi eleetu ie przekracza wartości 2 [ ]. Zastosowao eleet bryłowy (solid187), czworościey, dziesięciowęzłowy o trzech stopiach swobody w każdy węźle. Otrzyae odele MES zawierają odpowiedio: eleety w przypadku odelu obiektu r 1 oraz eleetów w przypadku odelu obiektu r 2 (tabela 2.1). Modele te pokazao a rys..1. W tabelach.1 i.2 zaieszczoo wygeerowae z oawiaych odeli MES wartości częstotliwości własych odoszących się do poszczególych obiektów. Tab..1 Częstotliwości włase z pierwszego odelu MES odoszące się do pierwszego obiektu ω [Hz] Tab..2 Częstotliwości włase z pierwszego odelu MES odoszące się do drugiego obiektu ω [Hz] Drugi odel MES opracowao wykorzystując własości cykliczej syetrii układów. Na rys. 2.1 łatwo zauważyć, że odele geoetrycze każdego z obiektów, składają się z sześciu jedakowych segetów, posiadających własości cykliczej syetrii. Na jede z takich segetów ałożoo siatkę MES zgodie z zasadai oówioyi przy okazji opracowywaia pierwszego odelu MES. Dodatkowo wprowadzoo jeszcze waruki brzegowe uwzględiające cykliczą syetrię. Opracowae odele MES zawierają odpowiedio: 1624 eleety w przypadku odelu obiektu r 1 oraz 2960 eleetów w przypadku odelu obiektu r 2. Modele te pokazao a rys..2. Rys..2. Modele MES z cykliczą syetrią; (a) drugi odel MES obiektu r 1, (b) drugi odel MES obiektu r 2 4

5 W tabelach. i.4 zaieszczoo wartości częstotliwości własych wyzaczoych z wykorzystaie oawiaych odeli MES z cykliczą syetrią. Tab.. Częstotliwości włase z drugiego odelu MES (z cykliczą syetrią) odoszące się do pierwszego obiektu ω [Hz] Tab..4 Częstotliwości włase z drugiego odelu MES (z cykliczą syetrią) odoszące się do drugiego obiektu ω [Hz] W trzeci odelu MES, podobie jak w drugi, uwzględioo własości cykliczej syetrii układu. W każdy przypadku odelu obiektu a jede seget ałożoo siatkę MES przy założeiu, że długość krawędzi eleetu jest ie większa iż 1.5[ ], co staowi wartość iejszą iż grubość cieńszych obszarów płyt (rys. 2.1, tab. 2.1). Opracowae odele MES zawierają odpowiedio: 811 eleetów w przypadku odelu obiektu r 1 oraz 5784 eleety w przypadku odelu obiektu r 2. Modele te przedstawioo a rys... Rys... Modele MES z cykliczą syetrią; (a) trzeci odel MES obiektu r 1, (b) trzeci odel MES obiektu r 2 W tabelach.5 i.6 zaieszczoo wartości częstotliwości drgań własych porzeczych wyzaczoych z wykorzystaie opracowaych odeli MES z cykliczą syetrią. Tab..5 Częstotliwości włase z trzeciego odelu MES (z cykliczą syetrią) odoszące się do pierwszego obiektu ω [Hz]

6 Tab..6 Częstotliwości włase z trzeciego odelu MES (z cykliczą syetrią) odoszące się do drugiego obiektu ω [Hz] EKSPERYMENT POMIAROWY Eksperyet poiarowy przeprowadzoo a dwóch obiektach o geoetrii jak a rys. 2.1 i paraetrach techiczych oówioych w tabeli 2.1. W poiarach stosowao syste poiarowy firy LMS. Zestaw poiarowy składał się z: łotka odalego firy PCB odel 086C0, wyposażoego w stalową końcówkę, czujika przyspieszeia PCB odel 5B18, systeu archiwizacji daych LMS SCADA oraz odułu poiarowego typu SCM-V4E, obsługiwaego przez oprograowaie LMS Test.Lab. Rys Badaia eksperyetale Badaia zaplaowao tak aby wzbudzić i zidetyfikować częstości włase oraz odpowiadające i postacie drgań własych poprzeczych. Każdy z badaych obiektów przyocowao połączeie śrubowy do układu o dużej asie i zaczych wyiarach geoetryczych. Podczas eksperyetu, każdy z obiektów wzbudzao poprzez uderzaie łotkie odaly w jede pukt obiektu. Odpowiedź układu ierzoo w 2 puktach poiarowych rówoierie rozieszczoych a obwodzie każdego obiektu. Tab. 4.1 Częstotliwości drgań własych poprzeczych pierwszego obiektu ω [Hz] (badaia doświadczale)

7 Tab. 4.2 Częstotliwości drgań własych poprzeczych drugiego obiektu ω [Hz] (badaia doświadczale) Wartości wzbudzoych i zidetyfikowaych częstotliwości własych zaieszczoo w tabelach 4.1 i 4.2. Jak łatwo zauważyć, ie wszystkie częstotliwości włase udało się zidetyfikować. Dotyczy to w szczególości obiektu r 2 (tab. 4.2), dla którego zidetyfikowao jedyie dziewięć częstotliwości własych. Zidetyfikowae wartości częstotliwości własych porówao z wyikai wygeerowayi z zapropoowaych odeli ueryczych MES (tab..1.6), rozważaych obiektów. W tabelach zaieszczoo błędy częstości (zależość (2.4)) odoszące się do zapropoowaych odeli MES obiektu r 1. Tab. 4. Błąd częstości odoszący się do pierwszego odelu MES obiektu r 1 ε [%] Tab. 4.4 Błąd częstości odoszący się do drugiego odelu MES obiektu r 1 ε [%] Tab. 4.5 Błąd częstości odoszący się do trzeciego odelu MES obiektu r 1 ε [%] Aalizując wyzaczoe błędy częstości, zauważa się, że w każdy przypadku odelu MES obiektu r 1, jedyie przy dwóch częstościach własych, błąd częstości wyosi iezaczie powyżej 10 %. W kolejych tabelach (tab ) pokazao błędy częstości odoszące się do odeli MES drugiego obiektu. Tab. 4.6 Błąd częstości odoszący się do pierwszego odelu MES obiektu r 2 ε [%]

8 Tab. 4.7 Błąd częstości odoszący się do drugiego odelu MES obiektu r 2 ε [%] Tab. 4.8 Błąd częstości odoszący się do trzeciego odelu MES obiektu r 2 ε [%] W odiesieiu do wyików dotyczących obiektu r 2, dyspoujey ieco uboższyi dayi, ie iej jedak zauważa się, podobie jak poprzedio, że dla dwóch przypadków częstotliwości własych, błąd częstości jest powyżej 10 % we wszystkich zapropoowaych odelach. Na rys pokazao cztery postacie drgań poprzeczych otrzyae z drugiego odelu MES i eksperyetu poiarowego dla obiektu r 1. c) d) Rys Postacie włase: (a) ū 11 (MES), (b) ū 11 (eksper.), (c) ū 10 (MES), (d) ū 10 (eksper.) c) d) Rys. 4.. Postacie włase: (a) ū 12 (MES), (b) ū 12 (eksper.), (c) ū 20 (MES), (d) ū 20 (eksper.) Otrzyae rezultaty są obiecujące. W obydwu rozważaych obiektach zauważa się, że ajlepsze dopasowaie do wyików badań eksperyetalych występuje w przypadku trzeciego odelu MES. 4. UWAGI I WNIOSKI W artykule aalizowao drgaia poprzecze płyt pierścieiowych o złożoy kształcie. Trzy odele MES zapropoowao do rozwiązaia zagadieia drgań własych, 8

9 oawiaych układów. Otrzyae z syulacji ueryczej wyiki zweryfikowao badaiai doświadczalyi. We wszystkich rozpatrywaych przypadkach uzyskao porówywale rezultaty. Najbardziej atrakcyjy, ze względu a ajiejszą liczbę eleetów, wydaje się być drugi zapropooway odel MES. Warto jeszcze adieić, że odel te tworzoo przy założeiu, że długość krawędzi eleetów skończoych oże być ie większa od grubości odelowaej płyty w cieńszy obszarze. Z prezetowaych rezultatów wyika, że koieczy jest prowadzeie dalszych badań w oawiay obszarze. LITERATURA [1] Bogacz R., Noga S.: Free trasverse vibratio aalysis of a toothed gear. Archive of Applied Mechaics 82 (2012) , DOI: /s [2] de Silva C.: Vibratio ad Shock Hadbook, Taylor & Fracis, Boca Rato, [] Grolet A., Thouverez F.: Free ad forced vibratio aalysis of a oliear syste with cyclic syetry: Aplicatio to a siplified odel. Joural of Soud ad Vibratio 1 (2012) [4] Noga S.: Trasverse vibratio aalysis of a copoud plate with usig cyclic syetry odelig. Vibratio i Physical Systes vol. XXVI (2014) [5] Noga S., Bogacz R., Frischuth K.: Vibratio aalysis of toothed gear with cyclic syetry odellig. Vibratio i Physical Systes vol. XXV (2012)

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 00 EWA DRABIK ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM. WSTĘP W iektórych grach bilas ryzyka, strat i zagrożeń przewyższa

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki olitechika Białostocka - Wydział Elektryczy Elektrotechika, seestr II, studia stacjoare Rok akadeicki 006/007 la wykładu r 9 Obliczaie liczby π etodą

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych

Zastosowanie modeli czynnikowych w zarządzaniu portfelowym ryzykiem kredytowym na przykładzie kredytów hipotecznych i gotówkowych MBA. CE 5/202 Artuł 3 Maagemet ad Busiess Admiistratio. Cetral Europe 5/202 (8): s. 3 28, ISSN 2084 3356, Copright b Aademia Leoa Koźmińsiego Zastosowaie modeli cziowch w zarządzaiu portfelowm rziem redtowm

Bardziej szczegółowo

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO r 803 Fiase, Ryki Fiasowe, Ubezpieczeia r 66 (2014) s. 111 121 Czyik czasu a modyfikacja dyamiczych miar ocey efektywości iwestycji Jarosław Kaczmarek * Streszczeie:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKTÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ METODY PURC DLA ZAGADNIEŃ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH 3D

ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKTÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ METODY PURC DLA ZAGADNIEŃ TEORII SPRĘŻYSTOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH 3D MODELOWANIE INŻYNIERSKIE r 46 ISSN 896-77X ANALIZA WPŁYWU ROZMIESZCZENIA I LICZBY PUNKÓW KOLOKACJI NA DOKŁADNOŚĆ MEODY PURC DLA ZAGADNIEŃ EORII SPRĘŻYSOŚCI W OBSZARACH WIELOŚCIENNYCH D Egeisz Zieik a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30 OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PAKIETU SIMULINK DO MODELOWANIA TRANSMISJI VDSL*

ZASTOSOWANIE PAKIETU SIMULINK DO MODELOWANIA TRANSMISJI VDSL* Paweł Sroka Politechika Pozańska Istytut Elektroiki i Telekomuikacji psroka@et.put.poza.pl 2004 Pozańskie Warsztaty Telekomuikacyje Pozań 9-10 grudia 2004 ZASTOSOWANIE PAKIETU SIMULINK DO MODELOWANIA TRANSMISJI

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji pomiarów statycznych GPS

Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji pomiarów statycznych GPS BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 2, 2010 Zastosowanie różnicowego układu obserwacyjnego typu Schreibera do opracowania sesji poiarów statycznych GPS ROMAN KADAJ Politechnika Rzeszowska, Katedra Geodezji i. K.

Bardziej szczegółowo