Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3"

Transkrypt

1 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki. Po zakończeniu zajęć proszę usunąć swój katalog z dysku twardego (ewentualnie wcześniej skopiować swoje pliki na własny nośnik lub konto mailowe, itp.) Do wykonania ćwiczeń należy ściągnąć ze strony plik excel_cw3.xls. Zadanie 1 Przedstaw na arkuszu schemat spłaty kredytu zgodnie z przyjętymi założeniami: wielkość kredytu zł okres spłaty 1 rok oprocentowanie nominalne wynosi 11% rocznie spłata kredytu w 12 miesięcznych ratach, kapitał + odsetki Miesiąc Kapitał do spłacenia Rata kapitałowa Należne odsetki Kwota spłaty ,00 zł Razem x - zł - zł - zł Oprocentowanie 11% Objaśnienia: Ratę kapitałową obliczamy dzieląc kapitał początkowy przez liczbę wszystkich rat. Kapitał do spłacenia maleje co miesiąc o wartość spłaconej raty. (Kapitał w lutym = Kapitał w styczniu rata w styczniu) Należne odsetki obliczamy mnożąc pozostały do spłacenia kapitał przez oprocentowanie miesięczne. Oprocentowanie miesięczne obliczamy dzieląc oprocentowanie nominalne (np. 11%) przez liczbę dni w roku (rok bankowy = 360 dni) otrzymujemy oprocentowanie na dzień. Aby otrzymać oprocentowanie miesięczne mnożymy jeszcze przez długość miesiąca w dniach (miesiąc bankowy = 30 dni): 11% / 360 * 30. Zamiast 11% wpisz adres komórki, w której wpisano oprocentowanie stosując adresy bezwzględne, np. $A$17. Kwota spłaty to oczywiście suma raty kapitałowej i odsetek za dany miesiąc.

2 Zadanie 2 Przedstaw na arkuszu schemat spłaty kredytu jak w Zadaniu 1 zmieniając założenia: okres spłaty 2 lata spłata kredytu w 24 miesięcznych ratach, kapitał + odsetki pozostałe założenia bez zmian Zadanie 3 Przedstaw na arkuszu schemat spłaty kredytu zgodnie z przyjętymi założeniami: wielkość kredytu zł okres spłaty 4 lata oprocentowanie nominalne wynosi 14,5% rocznie spłata kredytu w 16 kwartalnych ratach, kapitał + odsetki Miesiąc Kapitał do spłacenia Rata kapitałowa Należne odsetki Kwota spłaty 3 (kwartał 1) ,00 zł 6 (kwartał 2 itd.) Razem x - zł - zł - zł oprocentowanie 14,5% Objaśnienia: Oprocentowanie kwartalne obliczamy tak jak miesięczne w Zadaniu 1, lecz mnożymy nie przez długość miesiąca, tylko kwartału czyli 90 dni.

3 Zadanie 4 Funkcje PPMT, IPMT, PMT a) Dla każdego z obliczonych kredytów oblicz odsetki za 1 okres spłaty kredytu wstawiając funkcję Excela. Wykonuj po kolei polecenia: Przejdź do menu Wstaw/ Funkcja (fx) W okienku kategorii wybierz Finansowe/ Nazwa funkcji: IPMT / OK. (Funkcja ta oblicza wartość spłaconych odsetek w podanym okresie.) W okienkach formularza wpisuj odpowiednie wartości. Po kliknięciu w polu służącym do wpisania czytaj objaśnienia na dole formularza. b) Dla każdego z obliczonych kredytów oblicz spłatę kapitału za 1 okres spłaty kredytu wstawiając funkcję Excela. Wykonuj po kolei polecenia: Przejdź do menu Wstaw/ Funkcja (fx) W okienku kategorii wybierz Finansowe/ Nazwa funkcji: PPMT / OK. (Funkcja ta oblicza wartość spłaconych odsetek w podanym okresie.) W okienkach formularza wpisuj odpowiednie wartości. Po kliknięciu w polu służącym do wpisania czytaj objaśnienia na dole formularza. c) Dla każdego z obliczonych kredytów oblicz spłatę pożyczki za 1 okres spłaty kredytu wstawiając funkcję Excela. Wykonuj po kolei polecenia: Przejdź do menu Wstaw/ Funkcja (fx) W okienku kategorii wybierz Finansowe/ Nazwa funkcji: PMT / OK. (Funkcja ta oblicza wartość spłaconych odsetek w podanym okresie.) W okienkach formularza wpisuj odpowiednie wartości. Po kliknięciu w polu służącym do wpisania czytaj objaśnienia na dole formularza. Objaśnienia: Podaj stopę procentową obliczoną dla danego okresu (miesiąca, kwartału) czyli oprocentowanie / liczbę rat w roku dla miesiąca wpisz np. 20% / 12 dla kwartału 21% / 4 Okres oznacza kolejny miesiąc lub kwartał spłaty, wpisz 1 Podaj liczbę rat dla całego okresu spłaty kredytu (12, 24, 16) Wa oznacza wartość początkową kredytu Wp i Typ można pominąć. Oznaczają one: WP - wartość końcową w naszym przypadku 0 (kredyt spłacamy do końca) Typ = 0 oznacza ratę płatną z dołu, za miniony miesiąc, Typ = 1 oznacza ratę płatną z góry, na początku miesiąca lub kwartału OK Zadanie 5 Funkcja FV Funkcja FV oblicza przyszłą wartość lokaty przy założeniu stałych płatności (rata wartość ujemna), danej wartości początkowej (wa wartość ujemna) i stałej stopie procentowej (stopa roczna). =FV(stopa; liczba_rat; rata; wa; typ) Zadania: a) Obliczyć ile będzie pieniędzy na rachunku po 12 miesiącach, jeżeli wkład początkowy wynosi 1000 zł, co miesiąc wpłacamy 100 zł a oprocentowanie w stosunku rocznym 6%. Kapitalizacja odsetek następuje co miesiąc. b) Bank oferuje następujące usługi: a. lokatę miesięczną przy oprocentowaniu 28% w stosunku rocznym b. lokatę kwartalną przy oprocentowaniu 30% w stosunku rocznym

4 Dysponujemy kwotą zł, gdzie korzystniej umieścić te pieniądze na 2 lata? Zadanie 6 Funkcja PV Funkcja PV oblicza wartość bieżącą przyszłych płatności, przy założeniu stałych płatności i stałej stopie procentowej. Składnia formuły tej funkcji ma następującą postać: =PV(stopa; liczba_rat; rata; wp; typ) Stopa stopa procentowa Liczba_rat całkowita liczba płatności i kapitalizacji Rata okresowa wpłata nie ulegająca zmianie w czasie (ujemna) Wp wartość końcowa Typ - to cyfra 0 lub 1 wskazująca, kiedy płatność ma miejsce (0 na końcu okresu, 1- na początku okresu) a) obliczyć jaką kwotę trzeba zdeponować, aby po 3 latach zgromadzić zł, jeżeli kapitalizacja następuje co miesiąc, a oprocentowanie wynosi 8% w skali roku b) obliczyć jaką kwotę trzeba zdeponować, aby po 2 latach zgromadzić zł, jeżeli kapitalizacja następuje co kwartał, a oprocentowanie wynosi 6% w skali roku c) obliczyć ile należy wpłacić do banku, aby uzyskać po 20 latach zł. oprocentowanie wynosi 10% w stosunku rocznym, kapitalizacja co roku. Zadanie 7 Funkcja RATE RATE(liczba rat; rata; wa; wp; typ; przypuszczenie) oblicza, jaka powinna być stopa procentowa, aby lokata początkowa oraz seria płatności osiągnęły przez dany okres wartość końcową. a) Wpłacamy kwotę 1000 zł na konto i zamierzamy wpłacać miesięcznie po 100 zł. Po roku na koncie jest 2284,16 zł. Jakie jest roczne oprocentowanie konta? b) Wpłacamy kwotę zł na konto i zamierzamy wpłacać kwartalnie po 2000 zł. Po roku na koncie jest zł. Jakie jest roczne oprocentowanie konta? Zadanie 8 Funkcja NPER NPER(stopa;rata;wa;wp;typ) oblicza liczbę okresów po których wartość końcowa osiągnie odpowiednia kwotę przy okresowych stałych wpłatach i stałej stopie procentowej. c) Przez ile miesięcy trzeba wpłacać do banku po 300 zł, aby zaoszczędzić kwotę zł, jeśli wkłady są oprocentowane na 7% w skali roku? d) Wpłacamy kwotę 1000 zł na konto i zamierzamy wpłacać miesięcznie po 100 zł. Po roku na koncie jest 3000 zł. Roczne oprocentowanie konta wynosi 8%. Ile czasu musimy oszczędzać?

5 Zadanie 9 Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja - proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym - powstałym w skutek eksploatacji oraz ekonomicznym (moralnym) - będącym wynikiem postępu technicznego, związanego z możliwością uzyskania na rynku np. maszyn, urządzeń bardziej wydajnych, tańszych w eksploatacji, pozwalających uzyskać produkty lepszej jakości. Ta utrata wartości jest przenoszona na wartość produktów wytworzonych przy wykorzystaniu amortyzowanego majątku trwałego. Funkcja SLN Funkcja SLN oblicza wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. Składnia funkcji jest następująca: SLN(koszt; odzysk; czas_życia) gdzie koszt to koszt początkowy środka trwałego, odzysk to wartość środka trwałego po zakończeniu okresu amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego) a czas_życia to liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest nieraz czasem użytkowania środka trwałego). Wszystkie trzy parametry są wymagane. Funkcja DB Funkcja DB oblicza amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego salda. Składnia funkcji jest następująca: DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) Pierwsze trzy parametry są identyczne jak w przypadku funkcji SLN. Argument okres to okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument okres musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co argument czas_życia. Pierwsze cztery argumenty funkcji są wymagane, natomiast miesiąc (parametr opcjonalny) to liczba miesięcy w pierwszym roku. Jeżeli argument zostanie pominięty, przyjmowana jest liczba miesięcy równa 12. Funkcja DDB Funkcja DDB oblicza amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody określonej przez użytkownika. Składnia funkcji jest następująca: DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Znaczenie pierwszych czterech argumentów jest identyczne jak w przypadku funkcji DB; wszystkie cztery argumenty są wymagane. Ostatni argument, współczynnik, to szybkość zmniejszania się salda. Jeżeli współczynnik ten zostanie pominięty, to zakłada się, że wynosi 2 (metoda podwójnie malejącego salda). Funkcja SYD Funkcja SYD oblicza amortyzację środka trwałego w podanym okresie metodą sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji. Składnia funkcji jest następująca: SYD(koszt;odzysk;czas_życia;okres)

6 Znaczenie argumentów jest identyczne jak w przypadku funkcji DB i DDB; wszystkie cztery argumenty są wymagane. a) Za pomocą metody liniowej obliczyć wartość amortyzacji środka trwałego o koszcie początkowym zł, wartości odzyskanej 1000 zł, jeżeli czas użytkowania wynosi 4 lata. b) Za pomocą metody równomiernie malejącego salda obliczyć wartość amortyzacji maszyny o koszcie początkowym 55000, wartości odzyskanej 6000 zł, w 2 roku amortyzacji, jeżeli czas użytkowania wynosi 4 lata przyjmując, że w pierwszym roku maszyna była wykorzystywana przez 5 miesięcy. c) Za pomocą metody podwójnie malejącego salda obliczyć amorytzację samochodu o koszcie zł, którego wartość odzyskana wynosi w 3 roku amortyzacji, jeżeli czas użytkowania wynosi 5 lat. Przeprowadzić też te same obliczenia dla metody ze współczynnikiem = 1,5. d) Za pomocą metody sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji obliczyć wartość amortyzacji maszyny o koszcie początkowym 15000, wartości odzyskanej 1000 zł, w 1 roku amortyzacji, jeżeli czas użytkowania wynosi 4 lata.

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry

Nazwa funkcji (parametry) Opis Parametry DB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;miesiąc) DDB(koszt;odzysk;czas_życia;okres;współczynnik) Zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego

Bardziej szczegółowo

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Funkcje w MS Excel. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Funkcje w MS Excel Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie Funkcje matematyczne Funkcje logiczne Funkcje finansowe Podsumowanie 2/27 Wprowadzenie Funkcje: Są elementami

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI 3/27/2011 Ewa Kusideł ekusidel@uni.lodz.pl 1 OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI www.kep.uni.lodz.pl\ewakusidel 3/27/2011 Inwestycje i ryzyko na rynku nieruchomości 2 Inwestycja Inwestycja Nakład na zwiększenie lub

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2 Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address:

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniądza w czasie (time value of money)

Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Opracował Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 marcin@reszka.edu.pl Zeszyt I Wartość pieniądza w czasie (time value of money) Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowania bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Excel. Wybrane zagadnienia

Excel. Wybrane zagadnienia Excel Wybrane zagadnienia Spis treści Najważniejsze porady dotyczące programu Excel: Praca z danymi... 3 Zaznaczanie danych... 3 Edytowanie danych... 3 Formatowanie danych... 4 Funkcje i formuły... 5 Obliczanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 3. Podstawowe obliczenia finansowe w Matlabie. Obligacje Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa DSFRiU

Matematyka finansowa DSFRiU Matematyka finansowa DSFRiU notatki do użytku wewnętrznego dr Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Podręczniki 1. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości Maciej Wolny I. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie... 1 II. Nominalna, efektywna i realna stopa procentowa... 4 III. Spłata kredytów w równych i różnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca przygotowań do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego. www.reszka.edu.pl

Oferta dotycząca przygotowań do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego. www.reszka.edu.pl Oferta dotycząca przygotowań do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego www.reszka.edu.pl W ramach pomocy w przygotowaniu do I etapu egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego otrzymujesz: 15 ciekawych i obszernych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010

Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. marzec 2010 Rozwiązanie zadań egzaminacyjnych I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego marzec 2010 Opracował: Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny nr 335 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA?

CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Piotr Śliwka CZY RATA MOJEGO KREDYTU NIE JEST ZA WYSOKA? Podstawy matematyki Finansowej Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku 1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku miesiąca a każda następna miesięczna wpłata jest (a) Większa

Bardziej szczegółowo

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3

Procent prosty Def.: Procent prosty Zad. 1. Zad. 2. Zad. 3 Procent prosty Zakładając konto w banku, decydujesz się na określone oprocentowanie tego rachunku. Zależy ono między innymi od czasu, w jakim zobowiązujesz się nie naruszać stanu konta, czyli tzw. lokaty

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa Matematyka finansowa 26 kwietnia 2013 roku 1. Stopy procentowe. NSP - nominalna stopa procentowa - zwykle określona w skali roku. Jeśli rok dzieli się na n równych podokresów (miesięcy, kwartałów, tygodni,

Bardziej szczegółowo

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA

KONTROLING FINANSOWY W EXCELU. Tom IV NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.LICZBA z a a w a n s o w a n y KONTROLING FINANSOWY W EXCELU VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom IV Kontroling finansowy w Excelu Wojciech Próchnicki

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła pieniądza

Wartość przyszła pieniądza O koszcie kredytu nie można mówić jedynie na podstawie wysokości płaconych odsetek. Dla pożyczającego pieniądze najważniejszą kwestią jest kwota, jaką będzie musiał zapłacić za korzystanie z cudzych środków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej Sporządzanie planu spłaty kredytu wykład 5. dla 5. roku HM zaoczne.

Finansowanie inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej Sporządzanie planu spłaty kredytu wykład 5. dla 5. roku HM zaoczne. Finansowanie inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej Sporządzanie planu spłaty kredytu wykład 5. dla 5. roku HM zaoczne dr Adam Salomon Finansowanie inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej Podręcznik

Bardziej szczegółowo

MODUŁ IV MICROSOFT EXCEL W TYPOWYCH ZADANIACH SZKOLNYCH

MODUŁ IV MICROSOFT EXCEL W TYPOWYCH ZADANIACH SZKOLNYCH MODUŁ IV MICROSOFT EXCEL W TYPOWYCH ZADANIACH SZKOLNYCH Czas trwania zajęć: 1 moduł, 4 jednostki lekcyjne, razem 180 min. CELE ZAJĘĆ UCZESTNICY: x. poznają praktyczne zastosowanie programu Microsoft Excel

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Symulacja procesów logistycznych w firmie produkcyjnej z wykorzystaniem klasycznego systemu klasy ERP część II PROWADZĄCY: Marcin

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 Dorota Klim Instytut Matematyki i Informatyki, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl http://math.uni.lodz.pl/ klimdr/

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Temat: Lokaty bankowe.

Temat: Lokaty bankowe. Lokaty bankowe Przedmowa Początek tego opracowania jest napisany z myślą o uczniach gimnazjum którzy całkowicie nie rozumieją o co chodzi w lokatach bankowych, a pozostała część jest przeznaczona dla licealistów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY MATERIAŁY SZKOLENIOWE EXCEL ZAAWANSOWANY 2013 1. Arkusze Praca z arkuszami w skoroszycie Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu. Kliknij na zakładce arkusza, przed którym chcesz wstawić nowy arkusz Z

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 Warianty W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się

Bardziej szczegółowo

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I)

Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Matematyka stosowana Rynki kapitałowe (Matematyka finansowa I) Piotr Władysław Jaworski P.Jaworski@mimuw.edu.pl Krystyna Maria Jaworska kjaworskaster@gmail.com Uniwersytet Warszawski, 2011 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo