Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego"

Transkrypt

1 Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo 81870, 83895, 2025, Gospodarka leśna 81870, 83895, 2025, 2460 Środki otrzymane od 81870, 83895, 2025, pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , ,, ,, Drogi publiczne powiatowe , ,, ,, 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , 4265, 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 1000, , 6207 Dotacje celowe w ramach ,, ,, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Usuwanie skutków klęsk , 55109, żywiołowych 2130 Dotacje celowe otrzymane z , 55109, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i , , , nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 96860, , 5350, składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z 42000, 63000, 21000, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 75750, , , związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , , 3 Strona: 1

2 Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , , 7212, Starostwa powiatowe 33940, 39652, 5712, 0970 Wpływy z różnych dochodów , 5712, Kwalifikacja wojskowa 22000, 23500, 1500, 2110 Dotacje celowe otrzymane z 20000, 21500, 1500, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 751 Urzędy naczelnych organów , 18041, władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad , 18041, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z , 18041, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ,, ,, 10720, ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe ,, ,, 10000, Państwowej Straży Pożarnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , 10000, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, ,, ,, 43972, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat ,, ,, 43972, stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 64100, , 43800, pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia ,, ,, , Część oświatowa subwencji ,, ,, , Strona: 2 ogólnej dla jednostek

3 Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść ,, ,, , samorządu Ogółem Ogółem Ogółem 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,, ,, , państwa Różne rozliczenia finansowe , , , 0920 Pozostałe odsetki , , Wpływy z różnych dochodów 6062, 6112, Wpłata środków finansowych z , , niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 801 Oświata i wychowanie 91411, , 32312, Szkoły podstawowe specjalne , 5994, 2130 Dotacje celowe otrzymane z , 5994, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Licea ogólnokształcące 1050, 11698, 10648, 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , 10647, Szkoły zawodowe 14361, 27073, 12712, 0690 Wpływy z różnych opłat 12551, 12800, Wpływy ze sprzedaży wyrobów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów , 7753, 2007 Dotacje celowe w ramach , 5110, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Centra kształcenia 76000, 76000, 0 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2310 Dotacje celowe otrzymane z , 76000, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z 76000, , powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Pozostała działalność , 2958, 2130 Dotacje celowe otrzymane z , 1053, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2700 Środki na dofinansowanie , 1905, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia ,, ,, , Szpitale ogólne , , Strona: 3

4 Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem Szpitale ogólne , , 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Składki na ubezpieczenie ,, ,, 83676, zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z ,, ,, 83676, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna ,, ,, ,, Placówki , , , Strona: 4 opiekuńczo-wychowawcze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i , 3150, darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , 4321, 2130 Dotacje celowe otrzymane z , 25000, budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z , , gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z , , -2688, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Domy pomocy j ,, ,, ,, 0830 Wpływy z usług ,, ,, , 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , 7482, 0960 Otrzymane spadki, zapisy i , 1500, darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000, 17150, 15150, 2130 Dotacje celowe otrzymane z ,, ,, , budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6207 Dotacje celowe w ramach , , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rodziny zastępcze , , 27092, 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , 1086,

5 Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 2310 Dotacje celowe otrzymane z , 27558, gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z , , -2811, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Zadania w zakresie , 8680, przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z , 8680, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Jednostki specjalistycznego 12000, 1800, , poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 12000, 1800, , 853 Pozostałe zadania w zakresie , ,, , Strona: 5 polityki j Rehabilitacja zawodowa i 12432, 6410, -6022, społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z 12432, 6410, -6022, powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Zespoły do spraw orzekania o , , 7810, niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z , , 7810, budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz 35000, 33700, -1300, Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 35000, 33700, -1300, Powiatowe urzędy pracy , , 11529, 0970 Wpływy z różnych dochodów , 11529, Pozostała działalność , , , 2007 Dotacje celowe w ramach , , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach , , programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6 Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 2009 Dotacje celowe w ramach 18146, 26064, 7918, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach , 8500, programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i , , ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z , , gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , 0970 Wpływy z różnych dochodów , , 926 Kultura fizyczna i sport , 90000, Zadania w zakresie kultury , 90000, Strona: 6 fizycznej i sportu 6300 Wpływy z tytułu pomocy , 90000, finansowej udzielanej między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem ,, ,, ,, Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

7 Wykonanie dochodów na dzień r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 020 Leśnictwo 83895, 0, ,260,00 100,00% Gospodarka leśna 83895, 0, ,260,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od 83895, 0, ,260,00 100,00% pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność ,, 0, ,34, 0,00 78,35% Drogi publiczne powiatowe ,, 0, ,34, 0,00 77,91% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 282,14 94,05% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 300,00 300,00 100,00% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4665, 0, ,7 0,00 99,99% 0870 Wpływy ze sprzedaży 18,00 18,00 100,00% składników majątkowych 0910 Odsetki od nieterminowych 25,00 22,06 88,24% wpłat z tytułu podatków i opłat 6207 Dotacje celowe w ramach ,, 0, ,44, 0,00 71,71% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływy z tytułu pomocy , 0, , 0,00 100,00% finansowej udzielanej między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk 55109, 0, , 0,00 100,00% żywiołowych 2130 Dotacje celowe otrzymane z 55109, 0, , 0,00 100,00% budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa , 0, ,670,00 100,33% Gospodarka gruntami i , 0, ,670,00 100,33% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 2717, 0, ,2 0,00 99,97% użytkowanie i użytkowanie Strona: 1 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , 0, ,430,00 97,98% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży 0,00 175,00 100,00% składników majątkowych

8 Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 0920 Pozostałe odsetki 43,00 92,23 214,49% 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 368,07 122,69% 2110 Dotacje celowe otrzymane z 63000, 0, ,320,00 99,94% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu , 0, ,420,00 101,11% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa , 0, ,920,00 99,85% Prace geodezyjne i 93200, 0, , 0,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z 93200, 0, , 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i 5000, 0, , 0,00 100,00% kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z 5000, 0, , 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , 0, ,920,00 99,80% 2110 Dotacje celowe otrzymane z , 0, ,170,00 99,80% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 4,00 22,75 568,75% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , 0, ,610,00 99,46% Urzędy wojewódzkie , 0, , 0,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z , 0, , 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania Strona: 2 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 39652, 0, ,070,00 98,90% 0690 Wpływy z różnych opłat 1500, 0, ,6 0,00 70,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 31940, 0, ,4 0,00 100,00% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 6212, 0, ,070,00 100,00%

9 Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania Kwalifikacja wojskowa 23500, 0, ,540,00 95,78% 2110 Dotacje celowe otrzymane z 21500, 0, ,540,00 98,62% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z 2000, 0, , 0,00 65,25% budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 3500, 0, , 0,00 108,63% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3500, 0, , 0,00 108,63% 751 Urzędy naczelnych organów 18041, 0, ,480,00 65,72% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad 18041, 0, ,480,00 65,72% powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z 18041, 0, ,480,00 65,72% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ,, 0, ,77, 0,00 100,04% ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe ,, 0, ,77, 0,00 100,04% Państwowej Straży Pożarnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 10000, 0, ,640,00 111,58% 2110 Dotacje celowe otrzymane z ,, 0, ,65, 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 24,00 30,48 127,00% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk 720,00 720,00 100,00% żywiołowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z 720,00 720,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, ,, 0, ,38, 0,00 98,99% od osób fizycznych i od Strona: 3 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat ,, 0, ,18, 0,00 100,95% stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,, 0, ,7, 0,00 100,20%

10 Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat , 0, ,940,00 112,38% pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 124,00 204,45 164,88% 0910 Odsetki od nieterminowych 48,00 113,09 235,60% wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach ,, 0, ,2, 0,00 98,44% stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób ,, 0, ,, 0,00 97,84% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób , 0, ,2 0,00 115,34 prawnych 758 Różne rozliczenia ,, 0, ,19, 0,00 100,07% Część oświatowa subwencji ,, 0, ,, 0,00 100,00% ogólnej dla jednostek samorządu 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,, 0, ,, 0,00 100,00% państwa Część wyrównawcza subwencji ,, 0, ,, 0,00 100,00% ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu ,, 0, ,, 0,00 100,00% państwa Różne rozliczenia finansowe , 0, ,190,00 101,63% 0920 Pozostałe odsetki , 0, ,060,00 114,81% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6112, 0, ,020,00 116,38% 6680 Wpłata środków finansowych z , 0, ,110,00 100,00% niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji , 0, , 0,00 100,00% ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu , 0, , 0,00 100,00% państwa Regionalne Programy 0,00 0,00 - Operacyjne Program Operacyjny Kapitał 0,00 0,00 - Ludzki 801 Oświata i wychowanie , 0, ,790,00 96,83% Szkoły podstawowe specjalne 5994, 0, ,980,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z 5994, 0, ,980,00 100,00% budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Licea ogólnokształcące 11698, 0, ,010,00 102,32% 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 504,00 144,00% 0920 Pozostałe odsetki 1,00 0,81 81,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11347, 0, ,2 0,00 101,03% Szkoły zawodowe 27073, 0, ,380,00 100,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 12800, 0, ,060,00 100,31% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 600,00 92,80 15,47% 0920 Pozostałe odsetki 10,00 25,72 257,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8553, 0, ,290,00 99,55% Strona: 4

11 Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania 2007 Dotacje celowe w ramach 5110, 0, ,510,00 90,07% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2400 Wpływy do budżetu 0, , 0,00 -!- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Centra kształcenia 76000, 0, , 0,00 94,43% ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2310 Dotacje celowe otrzymane z 76000, 0, , 0,00 94,43% gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Pozostała działalność 2958, 0, ,420,00 99,71% 2130 Dotacje celowe otrzymane z 1053, 0, , 0,00 100,00% budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2700 Środki na dofinansowanie 1905, 0, ,420,00 99,55% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia ,, 0, ,73, 0,00 99,58% Szpitale ogólne , 0, ,8 0,00 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów , 0, ,8 0,00 100,02% Składki na ubezpieczenie ,, 0, ,93, 0,00 99,48% zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z ,, 0, ,93, 0,00 99,48% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna ,, 0, ,41, 0,00 93,62% Placówki , 0, ,330,00 101,49% opiekuńczo-wychowawcze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i 3150, 0, ,750,00 106,21% darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4321, 0, ,710,00 99,99% 2130 Dotacje celowe otrzymane z 25000, 0, ,640,00 100,00% budżetu państwa na realizację Strona: 5 bieżących zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z , 0, ,470,00 99,96% gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z , 0, ,760,00 101,82% powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

12 Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania Domy pomocy j ,, 0, ,18, 0,00 92,81% 0830 Wpływy z usług ,, 0, ,55, 0,00 100,55% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 7482, 0, , 0,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i 1500, 0, , 0,00 100,00% darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 17150, 0, ,780,00 100,03% 2130 Dotacje celowe otrzymane z ,, 0, ,, 0,00 99,96% budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6207 Dotacje celowe w ramach , 0, ,850,00 22,01% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rodziny zastępcze , 0, ,9 0,00 96,95% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu 10,00 840, ,20% odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat 841,00 8,80 1,05% 0920 Pozostałe odsetki 408,00 407,20 99,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1086, 0, ,650,00 99,97% 2310 Dotacje celowe otrzymane z 27558, 0, ,580,00 96,18% gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe otrzymane z , 0, ,350,00 97,02% powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Zadania w zakresie 8680, 0, , 0,00 100,00% przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z 8680, 0, , 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Jednostki specjalistycznego 1800, 0, , 0,00 188,83% poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1800, 0, , 0,00 188,83% 853 Pozostałe zadania w zakresie ,, 0, ,52, 0,00 99,90% polityki j Rehabilitacja zawodowa i 6410, 0, ,830,00 100,00% społeczna osób Strona: 6 niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z 6410, 0, ,830,00 100,00% powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

13 Procent Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie wykonania Zespoły do spraw orzekania o , 0, , 0,00 100,00% niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z , 0, , 0,00 100,00% budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz 33700, 0, , 0,00 100,11% Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 33700, 0, , 0,00 100,11% Powiatowe urzędy pracy , 0, ,760,00 100,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11589, 0, ,760,00 100,50% 2690 Środki z Funduszu Pracy , 0, , 0,00 100,00% otrzymane przez powiat z kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , 0, ,930,00 99,82% 2007 Dotacje celowe w ramach , 0, ,170,00 99,96% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach 26064, 0, ,750,00 96,88% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach 8500, 0, ,2 0,00 99,03% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach 225,00 222,81 99,03% programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i , 0, ,460,00 100,12% ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z , 0, ,460,00 100,12% gromadzeniem środków z opłat i Strona: 7 przeznaczeniem na finasowanie kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , 0, ,250,00 100,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów , 0, ,210,00 100,00%

14 90095 Pozostała działalność 0,00 0, Kultura fizyczna i sport 90000, 0, , 0,00 100,00% Zadania w zakresie kultury 90000, 0, , 0,00 100,00% fizycznej i sportu 6300 Wpływy z tytułu pomocy 90000, 0, , 0,00 100,00% finansowej udzielanej między Strona: 8 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem ,, 0,00 ### 97,34%

15 Zmiany w planie wydatków budżetu dokonane w 2010 r. do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo 97,520 99,545 2, Gospodarka leśna 81,870 83,895 2, Różne wydatki na rzecz osób 81,870 83,895 2,025 fizycznych 600 Transport i łączność 10,865,125 10,600, , Drogi publiczne powiatowe 10,865,125 10,531, , Dotacje celowe przekazane 90,000 77,243-12,757 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4010 Wynagrodzenia osobowe 656, ,420 16, Dodatkowe wynagrodzenie 45,150 44,084-1, Składki na ubezpieczenia 94,930 99,753 4,823 Załacznik Nr Składki na Fundusz Pracy 12,650 13, Zakup materiałów i 725, ,200 19, Zakup pomocy naukowych, 0 4,100 4, Zakup usług remontowych 1,058,795 1,225, , Zakup usług pozostałych 758,870 1,004, , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 30,700 24,500-6, Odpisy na zakładowy fundusz 16,500 17, Podatek od nieruchomości 10,000 9, Koszty postępowania sądowego 20 4,420 4,400 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 5,000 2,708-2, Wydatki inwestycyjne jednostek 6,700,000 1,692,027-5,007,973 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 2,082,657 2,082,657 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 2,082,657 2,082,657 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 69,256 69,256 jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk 0 68,887 68,887 żywiołowych 4270 Zakup usług remontowych 0 68,887 68, Turystyka 10,900 8,800-2, Zadania w zakresie 10,900 8,800-2,100 upowszechniania turystyki 4210 Zakup materiałów i Zakup usług pozostałych 1, , Gospodarka mieszkaniowa 69, , ,814 Strona: 1

16 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem Gospodarka gruntami i 69, , ,814 nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 7, , Zakup usług pozostałych 31,703 62,213 30, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4430 Różne opłaty i składki 1,997 3,282 1, Podatek od nieruchomości 26,500 27, Kary i odszkodowania 0 95,900 95,900 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego 1, i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 438, , Nadzór budowlany 340, , Wynagrodzenia osobowe 146, ,900 3,200 członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 14,650 14, Składki na ubezpieczenia 36,170 36, Składki na Fundusz Pracy 5,570 4, Zakup materiałów i 2,090 3,573 1, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 21,800 21, Opłaty z tytułu zakupu usług 1,560 1, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 1,500 1, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących 2, ,000 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 6,000 5,000-1, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4,500 4, Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu 2, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia 1,500 1, Zakup materiałów papierniczych Zakup akcesoriów 10,000 12,000 2, Administracja publiczna 5,473,855 5,469,706-4, Urzędy wojewódzkie 240, ,102 5,667 Strona: 2

17 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone Strona: 3 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 187, ,936 2, Dodatkowe wynagrodzenie 10,977 12,013 1, Składki na ubezpieczenia 29,840 30, Składki na Fundusz Pracy 4,813 5,866 1, Podróże służbowe krajowe 100 1,187 1, Rady powiatów 185, , Różne wydatki na rzecz osób 178, ,400-1,000 fizycznych 4210 Zakup materiałów i 1,100 1, Zakup usług pozostałych 5,500 6, Starostwa powiatowe 4,935,440 4,874,124-61, Wynagrodzenia osobowe 2,543,250 2,539,390-3, Dodatkowe wynagrodzenie 168, , Składki na ubezpieczenia 402, ,050-12, Składki na Fundusz Pracy 64,850 54,850-10, Wynagrodzenia bezosobowe 69,520 29,215-40, Zakup materiałów i 133, ,707-11, Zakup pomocy naukowych, 0 4,500 4, Zakup energii 110, ,000 10, Zakup usług remontowych 38,400 44,400 6, Zakup usług zdrowotnych 2,310 1, Zakup usług pozostałych 1,062,600 1,085,625 23, Zakup usług dostępu do sieci 20,000 12,500-7,500 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6,000 4,500-1,500 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 42,000 38,000-4,000 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących 1,000 2,000 1,000 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 14,300 13, Podróże służbowe zagraniczne 1, Różne opłaty i składki 46,200 33,500-12, Odpisy na zakładowy fundusz 69,670 70, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4590 Kary i odszkodowania 850 5,525 4,675 wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary i odszkodowania 0 8,000 8,000 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

18 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4740 Zakup materiałów papierniczych 10,000 8,000-2, Zakup akcesoriów 98,000 81,000-17, Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 4,893 4,893 jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa 22,000 23,500 1, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia Wynagrodzenia bezosobowe 16,250 15,177-1, Zakup materiałów i Zakup usług zdrowotnych 0 2,000 2, Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Promocja jednostek samorządu 90, ,480 50, Zakup materiałów i 15,980 10,980-5, Zakup usług pozostałych 56, ,660 58, Zakup usług obejmujacych 2, ,000 tłumaczenia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5,500 3,840-1,660 jednostek budżetowych 751 Urzędy naczelnych organów 0 18,041 18,041 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad 0 18,041 18,041 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób 0 1,870 1,870 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 0 3,300 3, Zakup materiałów i Zakup usług pozostałych 0 10,688 10, Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych Zakup akcesoriów Bezpieczeństwo publiczne i 2,895,135 2,963,995 68,860 Strona: 4 ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 0 15,000 15, Wpłaty jednostek na państwowy 0 15,000 15,000 fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe 2,864,000 2,914,140 50,140 Państwowej Straży Pożarnej

19 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 3070 Wydatki osobowe niezaliczone 157, ,084 5,804 Strona: 5 do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe 22,912 22, Wynagrodzenia osobowe 41,979 42, członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 5,355 5, Uposażenia żołnierzy 2,029,859 1,965,145-64,714 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy 99, ,877 62,840 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie 169, ,167-7,920 dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia 11,190 11, Składki na Fundusz Pracy 1,347 1, Równoważniki pieniężne i 86,224 81,351-4,873 ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i 106, ,053 16, Zakup energii 44,200 39,259-4, Zakup usług remontowych 25,150 19,616-5, Zakup usług zdrowotnych 9,050 13,112 4, Zakup usług pozostałych 20,480 19,398-1, Zakup usług dostępu do sieci 1, Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2,400 2, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 7,200 6, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2,500 1,473-1, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 2,004 2, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4740 Zakup materiałów papierniczych 1, , Zakup akcesoriów 4,200 8,272 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 48,000 48,000 jednostek budżetowych Obrona cywilna 31,135 34,135 3, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 5,600 3,600-2, Zakup materiałów i 16,000 20,200 4, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 5,000 6,000 1,000

20 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4210 Zakup materiałów i Obsługa długu publicznego 1,131, , , Obsługa papierów 1,131, , ,000 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 8010 Rozliczenia z bankami 500,000 56, ,000 związane z obsługą długu publicznego 758 Różne rozliczenia 131, ,104 85, Rezerwy ogólne i celowe 131, ,104 85, Rezerwy 131, ,104 85, Oświata i wychowanie 17,734,087 18,851,305 1,117, Szkoły podstawowe specjalne 1,212,889 1,239,477 26, Wydatki osobowe niezaliczone 2,422 3,722 1,300 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 829, ,754 16, Dodatkowe wynagrodzenie 53,500 50,435-3, Składki na ubezpieczenia 137, ,483-3, Składki na Fundusz Pracy 21,249 17,630-3, Wynagrodzenia bezosobowe 4,320 6,420 2, Zakup materiałów i 11,520 13,691 2, Zakup pomocy naukowych, 7,267 8,561 1, Zakup energii 46,653 46, Zakup usług remontowych 21,780 25,080 3, Zakup usług zdrowotnych 1, Zakup usług pozostałych 19,690 22,010 2, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 4,800 3, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i 0 3,300 3,300 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 6,190 6, Odpisy na zakładowy fundusz 38,556 45,865 7, Szkolenia 3,000 1,595-1, Zakup akcesoriów 2,170 2, Gimnazja specjalne 992, ,200-68,326 Strona: 6

21 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1, ,000 Strona: 7 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 696, ,320-46, Dodatkowe wynagrodzenie 66,200 64,820-1, Składki na ubezpieczenia 120, ,145-11, Składki na Fundusz Pracy 18,618 16,272-2, Zakup materiałów i 7,680 10,680 3, Zakup pomocy naukowych, 4,845 1,645-3, Zakup energii 23,479 24,876 1, Podróże służbowe krajowe 3,240 2,240-1, Odpisy na zakładowy fundusz 43,168 36,499-6, Zakup materiałów papierniczych 1,000 1, Licea ogólnokształcące 6,547,612 7,880,206 1,332, Dotacja podmiotowa z budżetu 326, ,192-50,000 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 35,831 31,565-4,266 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 2,641,097 2,665,275 24, Dodatkowe wynagrodzenie 216, ,593-3, Składki na ubezpieczenia 443, ,958-12, Składki na Fundusz Pracy 70,035 66,473-3, Wpłaty na Państwowy Fundusz 6, ,970 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i 57,129 66,109 8, Zakup pomocy naukowych, 6,460 20,088 13, Zakup energii 186, ,540 25, Zakup usług remontowych 39, ,332 62, Zakup usług zdrowotnych 3,135 2, Zakup usług pozostałych 60, ,807 71, Zakup usług dostępu do sieci 7,730 5,150-2,580 Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 9,160 7,060-2,100 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 7,630 7, Różne opłaty i składki 8,165 6,915-1, Odpisy na zakładowy fundusz 157, ,849 7, Podatek od nieruchomości Szkolenia 3,600 2, Zakup materiałów papierniczych 8,550 5,550-3,000

22 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4750 Zakup akcesoriów 15,900 15, Wydatki inwestycyjne jednostek 2,235,000 3,433,277 1,198,277 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 12,000 12,000 jednostek budżetowych Szkoły zawodowe 7,737,257 7,519, , Dotacje celowe przekazane dla 65,000 63,416-1,584 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 396, , ,000 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 139, ,101-1,000 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 4,582,078 4,509,645-72, Dodatkowe wynagrodzenie 358, ,995-15, Składki na ubezpieczenia 769, ,187-13, Składki na Fundusz Pracy 122, ,246-14, Wpłaty na Państwowy Fundusz 14,800 3,619-11,181 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32,920 27,597-5, Zakup materiałów i 198, ,602 50, Zakup pomocy naukowych, 51,891 59,746 7, Zakup energii 300, ,253-56, Zakup usług remontowych 84, ,523 62, Zakup usług zdrowotnych 14,030 5,230-8, Zakup usług pozostałych 179, ,096-34, Zakup usług dostępu do sieci 7,810 7, Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 18,960 11,960-7,000 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 14,991 11,191-3, Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne 0 4,935 4, Różne opłaty i składki 44,460 38,150-6, Odpisy na zakładowy fundusz 294, ,556-17, Podatek od nieruchomości 0 1,188 1, Szkolenia 8,400 4,400-4, Zakup akcesoriów 30,500 25,500-5, Wydatki inwestycyjne jednostek 0 70,000 70,000 budżetowych Szkoły zawodowe specjalne 723, ,932 49,221 Strona: 8

23 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1,194 1, Strona: 9 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 514, ,612 42, Dodatkowe wynagrodzenie 37,800 36, Składki na ubezpieczenia 87,385 90,196 2, Składki na Fundusz Pracy 13,533 12, Zakup materiałów i 8,960 14,577 5, Zakup pomocy naukowych, 5,652 1,152-4, Zakup energii 27,827 29,483 1, Podróże służbowe krajowe 600 1, Odpisy na zakładowy fundusz 26,190 28,674 2, Centra kształcenia 121, ,155 1,087 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 73,204 74,684 1, Składki na ubezpieczenia 12,426 12, Składki na Fundusz Pracy 1,985 1, Zakup materiałów i 14,750 15,850 1, Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 5,148 5, Dokształcanie i doskonalenie 65,048 49,748-15,300 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i 1, Zakup pomocy naukowych, 0 2,139 2, Zakup usług pozostałych 40,000 24,220-15, Podróże służbowe krajowe 4,362 1,498-2, Szkolenia 19,686 21,657 1, Usuwanie skutków klęsk 0 30,000 30,000 żywiołowych 2710 Dotacja celowa na pomoc 0 30,000 30,000 finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność 325, ,512-20, Wynagrodzenia osobowe 48,657 61,872 13, Składki na ubezpieczenia 9,652 11,672 2, Składki na Fundusz Pracy 1,523 1, Wynagrodzenia bezosobowe 12,000 10,412-1, Zakup materiałów i 33,700 8,920-24, Zakup pomocy naukowych, 45,900 59,818 13,918

24 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4270 Zakup usług remontowych 1, , Zakup usług pozostałych 18,500 12,701-5, Zakup usług dostępu do sieci 3, ,000 Internet 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 122, ,012 3, Zakup materiałów papierniczych 4, , Zakup akcesoriów 21,500 8,594-12, Ochrona zdrowia 1,495,461 1,909, , Szpitale ogólne 15, , , Różne opłaty i składki 15, , Wydatki na zakup i objęcie 0 345, ,000 akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpieczenie 1,465,715 1,549,391 83,676 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie 1,465,715 1,549,391 83,676 zdrowotne Pozostała działalność 14,746 14, Zakup materiałów i 14,746 13,296-1, Zakup usług pozostałych 0 1,450 1, Pomoc społeczna 10,571,853 11,914,784 1,342, Placówki 1,171,192 1,211,708 40,516 Strona: 10 opiekuńczo-wychowawcze 2320 Dotacje celowe przekazane dla 72, ,000 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 18,200 18, do wynagrodzeń 3110 Świadczenia 27,750 25,120-2, Wynagrodzenia osobowe 658, ,100 41, Dodatkowe wynagrodzenie 50,000 52,900 2, Składki na ubezpieczenia 105, ,665 13, Składki na Fundusz Pracy 18,300 17, Wynagrodzenia bezosobowe 13,540 16,040 2, Zakup materiałów i 55,030 72,561 17, Zakup środków żywności 45,500 53,200 7, Zakup pomocy naukowych, 3,000 5,839 2, Zakup energii 18,000 20,500 2, Zakup usług remontowych 3,200 35,710 32, Zakup usług zdrowotnych 900 1, Zakup usług pozostałych 24,040 23,

25 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1,212 1, Strona: 11 Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3,230 2, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2,830 2, świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2,320 1, Różne opłaty i składki 4,750 5, Odpisy na zakładowy fundusz 33,500 32,271-1, Szkolenia 2, , Zakup materiałów papierniczych Zakup akcesoriów 3,540 1,200-2, Domy pomocy j 8,049,221 9,335,177 1,285, Wydatki osobowe niezaliczone 21,050 21, do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 3,957,628 4,263, , Dodatkowe wynagrodzenie 330, ,095-31, Składki na ubezpieczenia 670, ,463 26, Składki na Fundusz Pracy 104, ,248-2, Wynagrodzenia bezosobowe 15,400 8,900-6, Zakup materiałów i 420, , , Zakup środków żywności 739, , , Zakup leków, wyrobów 56,292 39,292-17,000 medycznych i produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, 2,000 3,500 1, Zakup energii 321, ,300 58, Zakup usług remontowych 60, , , Zakup usług zdrowotnych 3,500 7,150 3, Zakup usług pozostałych 193, , , Zakup usług 0 6,000 6,000 remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1,600 1, Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2,000 2, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 14,750 12,495-2,255 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 9,715 6,715-3, Różne opłaty i składki 15,000 10,924-4,076

26 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 205, ,578 5,188 Strona: Podatek od nieruchomości 19,600 17,313-2, Pozostałe podatki na rzecz 1, budżetów jednostek samorządu 4520 Opłaty na rzecz budżetów 1,823 1, jednostek samorządu 4700 Szkolenia 3,779 7,330 3, Zakup materiałów papierniczych 4,600 1,585-3, Zakup akcesoriów 5,110 11,210 6, Składki na Fundusz Emerytur 0 52,797 52,797 Pomostowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 869,321 13, ,471 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 655, ,746 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0 218, ,582 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 17,300 17,300 jednostek budżetowych Rodziny zastępcze 912, ,744-2, Dotacje celowe przekazane 0 1,253 1,253 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2320 Dotacje celowe przekazane dla 0 36,299 36,299 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3110 Świadczenia 836, ,992-18, Wynagrodzenia bezosobowe 76,800 55,200-21, Zadania w zakresie 0 8,680 8,680 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4300 Zakup usług pozostałych 0 8,680 8, Powiatowe centra pomocy 406, ,025 22,655 rodzinie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 1, do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 250, ,920 28, Dodatkowe wynagrodzenie 20,540 20, Składki na ubezpieczenia 45,570 46,590 1, Składki na Fundusz Pracy 7,010 6, Wynagrodzenia bezosobowe 12,600 7,800-4, Zakup materiałów i 13,700 7,750-5, Zakup pomocy naukowych, 0 1,665 1, Zakup usług remontowych 1, , Zakup usług zdrowotnych

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 485 600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo