Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

2 Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku Plan dochodów Plan wydatków 5 2. Część druga - Realizacja budżetu w roku Dochody Wydatki Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień r Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień r Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 r Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień r Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2011 r.. 43

3 SPIS TABEL 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2011 roku 1 2. Struktura planu dochodów na dzień r Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 4. Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 4 5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 4 6. Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2011 roku 5 7. Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów 6 8. Realizacja dochodów w 2011 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej 8 9. Realizacja wydatków w 2011 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2011 r. 34

4 Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody na rok 2011, zwiększono ogółem o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2011 roku Nazwa Plan Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem Tabela 1 ( w zł) Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem

5 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień r. (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na Udział % Razem dotacje ,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Rozdz.63003, 75020, 80130, europejskich oraz środków o których 85333, 85395, mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,24 Rozdz.75020, 80130, 85395, Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75411, 75414, 85156, Rozdz Rozdz.80195, 85195, Rozdz.80130, 85204, Rozdz.80195, 85149, Rozdz.60014, 63003, Rozdz Rozdz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , , , , , , , ,85 Razem subwencja ogólna ,17 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0 Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,06 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,02 2

6 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,09 Pozostałe dochody powiatu ,35 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,53 podatek dochodowy od osób fizycznych Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,87 podatek dochodowy od osób prawnych Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,18 Rozdz Rozdz , Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690 Wpływy ze sprzedaży majątku ,29 Dochody z najmu i dzierżaw ,52 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,38 Pozostałe dochody ,58 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA r ,00 Dochody bieżące: ,14 Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207,6300, 6430): ,86 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany Tabela 3 ( w zł ) Wykonanie dotacji , ,08 RAZEM ,08 3

7 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Lp. Dział Rozdział Plan dotacji Plan dotacji Zmiany ( w zł ) Wykonanie dotacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 RAZEM ,53 Dział Rozdz. Paragraf Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Plan r. Kwota dotacji /w zł/ Plan r. Zmiany ogółem Tabela 5 ( w zł ) Wykonanie r DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , ,00 r-m bieżące: ,02 Jednostki sektora finansów publicznych DOTACJA CELOWA 4

8 , , , ,00 r-m bieżące: , , , , ,00 r-m majątkowe: ,27 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych , , , , ,00 r-m bieżące: ,20 ogółem bieżące: ,72 ogółem majątkowe: ,27 Ogółem: , Plan wydatków Planowane wydatki w 2011 roku zwiększono ogółem o zł do kwoty zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2011 roku w poszczególnych działach. Dział Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2011 roku Nazwa Plan Zwiększenia Zmniejszenia Tabela 6 ( w zł) Plan Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem Część II 2. Realizacja budżetu w roku Dochody Realizacja dochodów w 2011 roku przedstawiała się następująco: plan na r.; zł wykonanie; ,03 zł tj. 100,6% planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Wykonanie dochodów na dzień r. wg głównych tytułów Tabela 7 Wyszczególnienie Nazwa Plan Wykonanie % : Razem dotacje ,01 98,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Rozdz.63003, 75020, 80130, europejskich oraz środków o których 85333, 85395, mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,41 84,0 Rozdz.75020, 80130, 85395, Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75411, 75414, 85156, Rozdz Rozdz.80195, 85195, Rozdz.80130, 85204, Rozdz.80195, 85149, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,58 88, ,53 99, ,08 100, ,81 100, ,23 97, ,64 98,5 6

10 bieżących Rozdz.60014, 63003, Rozdz Rozdz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,48 100, ,25 100, ,00 99,9 Razem subwencja ogólna ,00 100,0 Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0 Rozdz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0 Rozdz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,0 Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,0 Pozostałe dochody powiatu ,02 104,3 Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 101,7 podatek dochodowy od osób fizycznych Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,08 127,1 podatek dochodowy od osób prawnych Rozdz Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,75 105,4 Rozdz Rozdz , Rozdz , 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, Rozdz , , 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690 Wpływy ze sprzedaży majątku ,10 111,6 Dochody z najmu i dzierżaw ,35 99,2 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,18 156,6 Pozostałe dochody ,56 102,9 RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE NA r ,03 100,6 Dochody bieżące: ,20 100,6 Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207,6300, 6430): ,83 101,1 7

11 Tabela 8 Realizacja dochodów w 2011roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r. % 6: Rolnictwo i łowiectwo ,70 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,70 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,70 99,3 020 Leśnictwo ,88 100, Gospodarka leśna ,88 100,0 Środki otrzymane od pozostałych j jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,88 100,0 600 Transport i łączność ,73 100, Drogi publiczne powiatowe ,73 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,48 100, ,25 100, ,00 99,9 630 Turystyka ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,42 114, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,42 114, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,54 101,5 8

12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,87 98, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,79 111, Wpływy z usług ,28 186, Pozostałe odsetki ,52 142, Wpływy z różnych dochodów ,83 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,43 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,16 156,5 710 Działalność usługowa ,50 100, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100, ,00 100, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,56 100, Wpływy z różnych opłat ,48 100, Pozostałe odsetki ,41 190, Wpływy z różnych dochodów ,67 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, Nadzór budowlany ,94 99, Pozostałe odsetki ,90 68, Wpływy z różnych dochodów ,78 53,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,26 100,0 750 Administracja publiczna ,75 103, Urzędy wojewódzkie ,76 99,9 9

13 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,76 99, Starostwa powiatowe ,24 105, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0 403,22 0, od Wpływy osób fizycznych z różnych opłat ,39 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,98 115, Wpływy z usług ,60 124, Pozostałe odsetki ,11 110, Wpływy z różnych dochodów ,82 128,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,11 100,0 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,01 100, Kwalifikacja wojskowa ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,67 100, ,08 100, ,42 100, ,42 100, Wpływy z usług ,71 100, Wpływy ze sprzedaży składników 13 13,10 100, majątkowych Pozostałe odsetki 37 36,64 99, Wpływy z różnych dochodów ,10 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,85 100, ,02 0, Obrona cywilna ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,0 10

14 Zarządzanie kryzysowe ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz ,29 103,8 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,21 105,6 terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,75 105,4 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie ,01 106,6 odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,45 78, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 110, Wpływy z różnych opłat ,00 154,2 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,08 103, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych ,08 127,1 758 Różne rozliczenia ,64 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,64 114, Pozostałe odsetki ,83 126, Wpływy z różnych dochodów ,81 100,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0 801 Oświata i wychowanie ,71 90, Szkoły podstawowe specjalne ,57 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 100,0 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,57 131, Wpływy z różnych dochodów ,00 99, Licea ogólnokształcące ,08 101, Wpływy z różnych opłat ,00 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 101,9 11

15 0920 Pozostałe odsetki 85 86,87 102, Wpływy z różnych dochodów ,21 107, Szkoły zawodowe ,06 90, Wpływy z różnych opłat ,32 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 97, Wpływy z usług ,75 47, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników ,21 132, Pozostałe odsetki ,44 112, Wpływy z różnych dochodów ,14 202,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,55 88,7 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,98 88, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,00 100, ,40 0, Pozostała działalność ,00 91, Wpływy z różnych dochodów ,86 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100, ,14 90,6 851 Ochrona zdrowia ,30 100, Szpitale ogólne ,99 147, Wpływy z różnych dochodów ,99 147, Programy polityki zdrowotnej ,50 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm ,50 100, ,00 100, ,00 100,0 12

16 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność ,81 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,81 100,0 852 Pomoc społeczna ,07 101, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,23 104, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 102, Pozostałe odsetki ,75 60, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,48 120, Domy pomocy społecznej ,25 101, Wpływy z różnych opłat ,84 115, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,82 118, Wpływy z usług ,27 102, Pozostałe odsetki ,63 128, Wpływy z różnych dochodów ,69 121, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 99, Rodziny zastępcze ,23 97, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,23 97, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,86 65, ,86 65, Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,87 99, Wpływy z różnych opłat 30 52,77 175, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 99,7 13

17 Pozostałe odsetki ,83 86,1 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,25 74,0 kryzysowej 0830 Wpływy z usług ,25 74, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,38 100, Wpływy z różnych dochodów ,38 100,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,20 88, ,27 106, Wpływy z różnych dochodów ,27 106, Powiatowe urzędy pracy ,06 100, Wpływy z różnych opłat ,42 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 100, Pozostałe odsetki ,60 75, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,91 100, ,00 100, Pozostała działalność ,87 71, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,13 71, ,74 56,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,83 96, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,45 91, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,63 97,2 i w rodzinach zastępczych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,93 64,8 finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 105,7 14

18 Pozostałe odsetki ,30 42, Wpływy z różnych dochodów ,68 30, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 146,91 0, ,23 100, ,21 100, Pozostałe odsetki ,02 102, Wpływy z różnych dochodów ,00 94, Placówki wychowania pozaszkolnego ,15 107, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 100,0 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,35 15, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,24 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,71 92,7 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich ,85 0,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,59 103,8 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,59 103,8 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,59 103,8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 24, Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Pozostała działalność ,00 64,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 2710 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 64,0 Razem: ,03 100,6 w tym: Dochody majątkowe: ,83 101,1 Dochody bieżące: ,20 100,6 15

19 2.2. Wydatki Realizacja wydatków w 2011roku przedstawia się następująco: plan na r.: zł wykonanie: ,60 zł tj. 95,7 % Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2011 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w 2011 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na r. Wykonanie r Rolnictwo i łowiectwo ,70 99, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6: ,70 99,3 Wydatki bieżące ,70 99, Zakup usług pozostałych ,70 99,3 020 Leśnictwo ,88 99, Gospodarka leśna ,88 99,2 Wydatki bieżące ,88 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,88 100, Zakup usług pozostałych ,00 88,0 600 Transport i łączność ,41 88, Drogi publiczne powiatowe ,41 88,3 Wydatki bieżące ,79 86,6 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,23 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 100, Składki na Fundusz Pracy ,84 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,14 66, Zakup energii ,73 53, Zakup usług remontowych ,42 84, Zakup usług zdrowotnych ,00 57, Zakup usług pozostałych ,78 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,25 76,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 36,9 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,24 84,3 16

20 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 28, Różne opłaty i składki 81 81,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0 Wydatki majątkowe ,62 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,62 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 95, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 100,0 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka ,32 59, Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki ,32 59,0 Wydatki bieżące ,32 59,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,93 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,67 99, Składki na Fundusz Pracy ,21 99, Składki na Fundusz Pracy 41 40,26 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,90 69, Zakup materiałów i wyposażenia 90 62,63 69, Zakup usług pozostałych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,63 51, Zakup usług pozostałych ,23 51, Podróże służbowe krajowe 191 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 34 34,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,90 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,90 90,1 Wydatki bieżące ,10 90,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,16 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 97, Składki na Fundusz Pracy ,23 96, Wynagrodzenia bezosobowe ,43 90, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 89, Zakup energii ,43 97, Zakup usług remontowych ,24 17, Zakup usług zdrowotnych ,00 71, Zakup usług pozostałych ,44 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,11 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,83 47, ,32 69, Różne opłaty i składki ,14 78, Podatek od nieruchomości ,00 92,8 17

21 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst ,00 32,6 Wydatki majątkowe ,80 100,0 Wydatki 6050 Wydatki majątkowe inwestycyjne jednostek ,80 100, budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 100,0 710 budżetowych Działalność usługowa ,79 79, Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,52 99,0 Wydatki bieżące ,52 99,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,52 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 100, Składki na Fundusz Pracy ,22 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 68, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0 Wydatki bieżące ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,01 57,5 Wydatki bieżące ,24 63, Zakup materiałów i wyposażenia ,18 47, Zakup usług remontowych ,80 100, Zakup usług pozostałych ,48 65, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 80, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 29,9 Wydatki majątkowe ,77 5,7 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,77 5,7 budżetowych Nadzór budowlany ,26 99,4 Wydatki bieżące ,26 99,4 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,89 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 100,0 Wynagrodzenia osobowe członków ,00 100,0 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,27 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 100, Składki na Fundusz Pracy ,27 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,90 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,95 100, Zakup usług zdrowotnych 50 50,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 96,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 100,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,73 100,0 18

22 4410 Podróże służbowe krajowe ,16 99, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0 750 Administracja publiczna ,30 94, Urzędy wojewódzkie ,67 96,4 Wydatki bieżące ,67 96,4 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,67 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 99, Składki na Fundusz Pracy ,72 81, Zakup usług zdrowotnych ,00 62, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Rady powiatów ,93 96,4 Wydatki bieżące ,93 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,23 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 45, Zakup usług remontowych ,00 68, Zakup usług pozostałych ,00 99, Podróże służbowe krajowe ,09 47, Różne opłaty i składki ,60 35, Starostwa powiatowe ,23 94,1 Wydatki bieżące ,07 95,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,37 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 79, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,28 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,72 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,16 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 100, Składki na Fundusz Pracy ,30 96, Składki na Fundusz Pracy ,04 100, Składki na Fundusz Pracy ,72 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,80 86, Wynagrodzenia bezosobowe ,13 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,79 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,10 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,82 100, Zakup energii ,99 91, Zakup usług remontowych ,74 77, Zakup usług zdrowotnych ,00 81, Zakup usług pozostałych ,89 90, Zakup usług pozostałych ,57 100, Zakup usług pozostałych ,85 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,58 88,9 19

23 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,29 100,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,27 100,2 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,57 98,0 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,30 57, Zakup usług obejmujących wykonanie ,00 3, Podróże służbowe krajowe ,46 53, Podróże służbowe krajowe ,32 100, Podróże służbowe krajowe 10 10,31 103, Podróże służbowe zagraniczne ,18 100, Różne opłaty i składki ,23 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,52 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 96, Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 0 0,09 0,0 Wydatki majątkowe ,16 65, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,15 51, ,74 94, ,27 100, Kwalifikacja wojskowa ,75 100,0 Wydatki bieżące ,75 100,0 w tym wynagrodzenia i pochodne , ,07 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055, ,40 100, Składki na Fundusz Pracy ,67 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 75 75,00 100, Zakup usług pozostałych 9 392, ,60 100,0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,72 96,8 Wydatki bieżące ,72 96,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00 0,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 100,0 realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,42 100, Zakup usług pozostałych ,73 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,77 7, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,80 44,3 20

24 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,98 100, Komendy powiatowe Policji ,00 100, Wydatki bieżące: ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100,0 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,85 100,0 Wydatki bieżące ,85 100,0 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,48 100,0 Wydatki osobowe niezaliczone do 3070 uposażeń wypłacane żołnierzom ,05 100,0 i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,90 100, Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,55 100,0 Pozostałe należności żołnierzy 4060 zawodowych i nadterminowych oraz ,98 100,0 funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla 4070 żołnierzy zawodowych oraz nagrody ,51 100,0 roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 100, Składki na Fundusz Pracy ,32 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 100, Zakup środków żywności ,73 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,07 99, Zakup energii ,25 100, Zakup usług remontowych ,89 100, Zakup usług zdrowotnych ,62 100, Zakup usług pozostałych ,04 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,84 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,25 100,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,22 100, Podróże służbowe krajowe ,08 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,79 100, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 23 22,55 98, Obrona cywilna ,00 100,0 21

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 8 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 8 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014. UCHWAŁA NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok 020 Leśnictwo 72 00 72 00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/42/2014 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY. z dnia 27 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 1510 UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na 2014 r. Powiatu Żarskiego Nr XXXVII/251/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa na 2014 r. Powiatu Żarskiego Nr XXXVII/251/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Uchwała udżetowa na 2014 r. Powiatu Żarskiego Nr XXXVII/251/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo