Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku"

Transkrypt

1 Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo 81,000 81, Gospodarka leśna 81,000 81, Środki otrzymane od pozostałych 81,000 81, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Wpływy z innych lokalnych opłat 0 1,047 1,047 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400 3,030 2, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2,755 2, Wpływy z tytułu pomocy finansowej 0 400, ,000 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa 224, , , Gospodarka gruntami i 224, , ,038 nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 99, ,800 19,392 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0 60,600 60,600 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu 40,000 49,000 9,000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 81, ,700 78,200 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 454, ,478 23, Prace geodezyjne i kartograficzne 107, ,823 19,023 Strona: 1 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 107, ,585 18,785 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Opracowania geodezyjne i 3,000 5,000 2,000 kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3,000 5,000 2,000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 344, ,655 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 344, ,650 2,650 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 200, , Starostwa powiatowe 34,050 35,107 1, Wpływy z różnych opłat 2,000 1, Dochody z najmu i dzierżawy 30,050 31,941 1,891 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0 1,081 1,081 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 2, , Kwalifikacja wojskowa 22,000 20,677-1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 20,000 19, państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2,000 1, państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2,943,024 2,991,089 48,065 Strona: 2 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej 2,943,024 2,991,089 48,065 Straży Pożarnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 12,000 12, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2,863,000 2,863, państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 80,000 90,400 10,400 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0 25,000 25,000 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od 8,757,115 8,014, ,079 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących 1,885,100 1,745, ,067 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1,850,000 1,660, , Wpływy z innych lokalnych opłat 35,100 84,898 49,798 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach 6,872,015 6,269, ,012 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 6,522,015 6,119, ,770 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350, , , Różne rozliczenia 20,702,830 22,871,858 2,169, Część oświatowa subwencji ogólnej 17,114,387 16,925, ,786 dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17,114,387 16,925, , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 0 2,340,803 2,340,803 jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów 0 142, ,803 powiatów 6180 Środki na inwestycje na drogach 0 2,198,000 2,198,000 publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Różne rozliczenia finansowe 99, ,169 16, Pozostałe odsetki 93, ,903 15, Wpływy z różnych dochodów 6,162 7,266 1, Część równoważąca subwencji ogólnej 787, , dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 787, , Oświata i wychowanie 91, ,040 37, Szkoły zawodowe 90,781 99,506 8, Wpływy z różnych opłat 20,000 20, Wpływy ze sprzedaży składników 1, ,094 Strona: 3 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 2,971 2, Dotacje celowe otrzymane z gminy na 65,000 75,521 10,521 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 0 28,834 28, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0 26,548 26,548 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

4 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 2700 Środki na dofinansowanie własnych 0 2,286 2,286 zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 695,715 3,346,349 2,650, Szpitale ogólne 0 2,130,634 2,130, Wpływy z różnych dochodów 0 2,130,634 2,130, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 695,715 1,215, ,000 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 695,715 1,215, ,000 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 7,567,088 8,341, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 853, ,496 2, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 3,200 3,200 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej 6,315,732 7,248, , Wpływy z usług 2,455,932 2,960, , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 28,020 28, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0 1,682 1,682 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 22,700 22, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3,859,800 4,236, ,297 państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze 169, ,382 56, Dotacje celowe otrzymane z powiatu 169, ,382 56,412 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Jednostki specjalistycznego 52,720 10,000-42,720 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług 42, , Pozostała działalność 174, , Dotacje rozwojowe oraz środki na 144, ,732 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 30, ,138 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 853 Pozostałe zadania w zakresie 437, , ,916 polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna 7,102 5,922-1,180 osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 7,102 5,922-1,180 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o 115, ,971 4,071 niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 115, ,971 4,071 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji 34,800 38,880 4,080 Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 34,800 38,880 4, Powiatowe urzędy pracy 234, , Strona: 4

5 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem Powiatowe urzędy pracy 234, , Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 45, , , Pozostałe odsetki Dotacje rozwojowe oraz środki na 45, , ,989 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 0 18,184 18,184 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 0 6,201 6, Edukacyjna opieka wychowawcza 0 180, , Pomoc materialna dla uczniów 0 180, , Dotacja celowa otrzymana przez 0 122, ,490 Strona: 5 jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez 0 57,510 57,510 jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Razem 42,156,640 48,332,384 6,175,744 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

6 Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 020 Leśnictwo 81057, 0, ,4 0,00 100,00% Gospodarka leśna 81057, 0, ,4 0,00 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81057, 0, ,4 0,00 100,00% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , 0, ,960,00 97,95% Drogi publiczne powiatowe , 0, ,960,00 97,95% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 1047, 0, , 0,00 100,00% pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 309,81 103,27% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 300,00 300,00 100,00% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3030, 0, ,3 0,00 99,61% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 2,00 2,08 104,00% tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 2755, 0, ,650,00 99,84% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej , 0, ,120,00 97,91% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa , 0, ,270,00 96,05% Gospodarka gruntami i , 0, ,270,00 96,05% nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 2717, 0, ,2 0,00 99,97% i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy , 0, ,970,00 90,76% składników majątkowych Skarbu Strona: 1 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 60600, 0, , 0,00 100,00% prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 54,00 31,90 59,07% 0970 Wpływy z różnych dochodów 322,00 324,97 100,92% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 49000, 0, , 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu , 0, ,230,00 97,20% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7 Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 710 Działalność usługowa , 0, ,850,00 99,87% Prace geodezyjne i kartograficzne , 0, ,140,00 100,00% (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , 0, ,8 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 238,00 237,34 99,72% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Opracowania geodezyjne i 5000, 0, ,990,00 100,00% kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5000, 0, ,990,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , 0, ,720,00 99,83% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , 0, , 0,00 99,83% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 5,00 4,72 94,40% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna , 0, ,580,00 100,16% Urzędy wojewódzkie , 0, , 0,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , 0, , 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 35107, 0, ,6 0,00 99,99% 0690 Wpływy z różnych opłat 1322, 0, , 0,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 31941, 0, ,4 0,00 100,00% składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 1081, 0, ,5 0,00 99,95% majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 8,00 7,43 92,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 755,00 753,27 99,77% Kwalifikacja wojskowa 20677, 0, ,980,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 19552, 0, ,980,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1125, 0, , 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 3500, 0, , 0,00 109,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3500, 0, , 0,00 109,09% Strona: 2

8 Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,, 0, ,96, 0,00 100,02% przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej ,, 0, ,96, 0,00 100,02% Straży Pożarnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 12000, 0, ,130,00 118,36% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,, 0, ,49, 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu 26,00 25,80 99,23% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 90400, 0, ,190,00 99,94% państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 25000, 0, ,350,00 93,75% inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od ,, 0, ,98, 0,00 97,25% osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących ,, 0, ,01, 0,00 98,52% dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,, 0, ,98, 0,00 98,49% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 84898, 0, ,150,00 99,16% pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 85,00 96,75 113,82% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 50,00 85,13 170,26% tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach ,, 0, ,97, 0,00 96,89% stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób ,, 0, ,, 0,00 96,88% fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , 0, ,970,00 97,29% 758 Różne rozliczenia ,, 0, ,54, 0,00 100,03% Część oświatowa subwencji ogólnej ,, 0, ,, 0,00 100,00% dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,, 0, ,, 0,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla ,, 0, ,, 0,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów , 0, , 0,00 100,00% powiatów 6180 Środki na inwestycje na drogach ,, 0, ,, 0,00 100,00% publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ,, 0, ,, 0,00 100,00% ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,, 0, ,, 0,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , 0, ,540,00 105,44% 0920 Pozostałe odsetki , 0, ,790,00 103,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7266, 0, ,750,00 130,43% Strona: 3

9 Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania Część równoważąca subwencji ogólnej , 0, , 0,00 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 0, , 0,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , 0, ,380,00 94,16% Licea ogólnokształcące 700, ,010,00 161,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 406,00 -! Wpływy z różnych dochodów 700,00 721,01 103,00% Szkoły zawodowe 99506, 0, ,220,00 92,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 20570, 0, ,850,00 58,90% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500, ,290,00 204,86% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 406,00 405,85 99,96% majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 184,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2325, 0, ,230,00 110,46% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 75521, 0, , 0,00 100,00% zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 28834, 0, ,150,00 99,70% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 26548, 0, ,980,00 99,68% państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2700 Środki na dofinansowanie własnych 2286, 0, ,170,00 99,88% zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia ,, 0, ,35, 0,00 99,81% Szpitale ogólne ,, 0, ,97, 0,00 100,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,, 0, ,97, 0,00 100,12% Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,, 0, ,38, 0,00 99,27% oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,, 0, ,38, 0,00 99,27% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna ,, 0, ,71, 0,00 97,47% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , 0, ,040,00 76,48% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 3200, 0, ,750,00 99,87% w postaci pieniężnej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu , 0, ,290,00 76,39% na zadania bieżące realizowane na Strona: 4 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej ,, 0, ,91, 0,00 99,97% 0830 Wpływy z usług ,, 0, ,99, 0,00 99,92% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 28020, 0, ,850,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1682, 0, ,830,00 99,99% w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 22700, 0, ,240,00 100,36% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,, 0, ,, 0,00 100,00% państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

10 Procent Dział Rozdział ragraf Treść Plan Wykonanie wykonania Rodziny zastępcze , 0, ,760,00 96,92% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu , 0, ,760,00 96,92% na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0, Jednostki specjalistycznego 10000, 0, , 0,00 95,95% poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów 10000, 0, , 0,00 95,95% Pozostała działalność 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie , 0, ,470,00 99,28% polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna 5922, 0, , 0,00 100,00% osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu 5922, 0, , 0,00 100,00% na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o , 0, , 0,00 100,00% niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , 0, , 0,00 100,00% państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji 38880, 0, ,5 0,00 100,01% Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 38880, 0, ,5 0,00 100,01% Powiatowe urzędy pracy , 0, ,660,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 107,66 107,66% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane , 0, , 0,00 100,00% przez powiat z przeznaczeniem na składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , 0, ,310,00 98,70% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na , 0, ,530,00 98,64% finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 18184, 0, ,120,00 99,97% finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 6208 Dotacje rozwojowe 6201, 0, ,660,00 99,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , 0, , 0,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , 0, , 0,00 100,00% 2888 Dotacja celowa otrzymana przez , 0, , 0,00 100,00% jednostkę samorządu terytorialnego od Strona: 5 finasowanie kosztów wynagrodzenia i innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez 57510, 0, , 0,00 100,00% jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Razem ,, 0, ,45, 0,00 99,03%

11 Zmiany w planie wydatków budżetu dokonane do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo 96,500 96, Gospodarka leśna 81,000 81, Różne wydatki na rzecz osób 81,000 81, fizycznych 600 Transport i łączność 9,940,068 10,414, , Drogi publiczne powiatowe 9,390,068 10,104, , Dotacje celowe przekazane gminie na 122,918 75,865-47,053 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15,325 13,725-1, Wynagrodzenia osobowe pracowników 609, ,860-40, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41,200 40, Składki na ubezpieczenia społeczne 92,850 91,360-1, Składki na Fundusz Pracy 14,350 13,350-1, Wynagrodzenia bezosobowe 16,580 17, Zakup materiałów i wyposażenia 616, , , Zakup energii 8,800 11,100 2, Zakup usług remontowych 1,187,710 1,112,400-75, Zakup usług pozostałych 524,920 1,002, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,200 1, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 29,100 26,795-2, Odpisy na zakładowy fundusz 16,650 16, Podatek od nieruchomości 9,000 9, Szkolenia pracowników niebędących 5,000 2,878-2, Zakup akcesoriów komputerowych, w 7,520 7, Wydatki inwestycyjne jednostek 6,062,135 5,966,240-95,895 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 363, ,682 jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 550, , , Dotacja celowa na pomoc finansową 550, , ,000 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 9,800 10, Zadania w zakresie upowszechniania 9,800 10, turystyki 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1,000 1, Gospodarka mieszkaniowa 169, ,359 9, Gospodarka gruntami i 169, ,359 9,000 Strona: 1 nieruchomościami Załacznik Nr 4270 Zakup usług remontowych 13,500 11,304-2,196

12 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 43,381 59,175 15, Różne opłaty i składki 4,000 1,996-2, Podatek od nieruchomości 19,228 18, Koszty postępowania sądowego i 2, ,877 prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 454, ,235 23, Prace geodezyjne i kartograficzne 107, ,585 18,785 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 107, ,585 18, Opracowania geodezyjne i 3,000 5,000 2,000 kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 3,000 5,000 2, Nadzór budowlany 344, ,650 2, Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe pracowników 66,600 77,600 11, Wynagrodzenia osobowe członków 148, ,970-7,030 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16,220 15, Składki na ubezpieczenia społeczne 37,100 36, Składki na Fundusz Pracy 5,700 5, Wynagrodzenia bezosobowe 8,000 8, Zakup materiałów i wyposażenia 13,740 8,517-5, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 5,500 11,625 6, Opłata z tytułu zakupu usług 1,800 1, Opłaty za administrowanie i czynsze 7,730 7, za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 6,000 6, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4,550 4, Podatek od nieruchomości Szkolenia członków korpusu służby 5,100 2,430-2,670 cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1,820 1, Zakup materiałów papierniczych do Zakup akcesoriów komputerowych, w 12,170 14,690 2, Administracja publiczna 5,488,740 5,618, , Urzędy wojewódzkie 176, ,772 14, Wydatki osobowe niezaliczone do Strona: Wynagrodzenia osobowe pracowników 136, ,993 11, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,858 9, Składki na ubezpieczenia społeczne 22,050 23,823 1, Składki na Fundusz Pracy 3,556 3, Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe

13 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5,045 5, Rady powiatów 205, ,087-20, Różne wydatki na rzecz osób 191, ,935-16,465 fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe 1, , Podróże służbowe zagraniczne 1, , Zakup akcesoriów komputerowych, w Starostwa powiatowe 4,969,111 5,081, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,203,241 2,265,383 62, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 168, ,346-11, Składki na ubezpieczenia społeczne 341, ,400 11, Składki na Fundusz Pracy 55,000 55, Wynagrodzenia bezosobowe 64,200 67,500 3, Zakup materiałów i wyposażenia 183, ,150 21, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4270 Zakup usług remontowych 201, ,163 92, Zakup usług zdrowotnych 1,425 1, Zakup usług pozostałych 1,125,000 1,120,970-4, Zakup usług obejmujących wykonanie 0 1,000 1,000 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 13,650 14,996 1, Podróże służbowe zagraniczne 1, Różne opłaty i składki 51,000 48,000-3, Odpisy na zakładowy fundusz 66,240 69,240 3, Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących 18,850 16,649-2, Szkolenia pracowników niebędących 0 2,201 2, Zakup materiałów papierniczych do 10,000 10, Zakup akcesoriów komputerowych, w 97,800 97, Wydatki inwestycyjne jednostek 147,393 72,992-74,401 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 35,000 42,401 7,401 jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa 22,000 20,677-1, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 16,050 15, Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług Opłaty za administrowanie i czynsze 4,250 4, za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu 115, ,942 25,350 Strona: 3

14 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem , ,942 25,350 terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 9,782 15,192 5, Zakup materiałów i wyposażenia 25,110 12,610-12, Zakup usług pozostałych 71, ,000 33, Zakup usług obejmujacych 2, ,000 tłumaczenia 4430 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2,971,484 3,060,563 89,079 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 0 9,516 9, Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 9,516 9,516 jednostek budżetowych Komendy powiatowe Państwowej 2,943,000 3,017,563 74,563 Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do 151, ,382 18,282 uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22,910 22, Wynagrodzenia osobowe członków 41,980 42, korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4,970 4, Uposażenia żołnierzy zawodowych i 2,029,860 1,976,270-53,590 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy 88, ,585 43,065 zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla 169, ,555-16,535 żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11,220 11, Składki na Fundusz Pracy 1,290 1, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 92,400 82,962-9,438 dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116, ,637 20, Zakup energii 44,200 37,815-6, Zakup usług remontowych 28,450 31,597 3, Zakup usług zdrowotnych 9,000 13,167 4, Zakup usług pozostałych 15,800 11,446-4, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,020 1, Opłaty z tytułu zakupu usług 3,120 2, komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 7,200 6, Podróże służbowe krajowe 3,000 2, Odpisy na zakładowy fundusz 2,018 2, Podatek od nieruchomości 13,000 13, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,700 10,268 5, Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 72,400 72,400 jednostek budżetowych Obrona cywilna 28,484 33,484 5, Zakup materiałów i wyposażenia 13,549 21,789 8, Zakup usług remontowych 1, ,250 Strona: 4

15 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 2, , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4430 Różne opłaty i składki Zakup akcesoriów komputerowych, w 1, , Obsługa długu publicznego 144, , , Obsługa papierów wartościowych, 144, , ,891 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z 0 181, ,791 obsługą długu publicznego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych 144, ,600-3,900 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 758 Różne rozliczenia 159,479 1, , Rezerwy ogólne i celowe 159,479 1, , Rezerwy 159,479 1, , Oświata i wychowanie 17,975,200 17,954,858-20, Szkoły podstawowe specjalne 1,177,390 1,038, , Wydatki osobowe niezaliczone do 1,934 2, Strona: Wynagrodzenia osobowe pracowników 679, ,825 2, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44,444 42,490-1, Składki na ubezpieczenia społeczne 110, ,532 2, Składki na Fundusz Pracy 17,367 17, Wynagrodzenia bezosobowe 1,800 23,460 21, Zakup pomocy naukowych, 4,560 3, Zakup energii 35,825 39,330 3, Zakup usług remontowych 24,200 32,469 8, Zakup usług zdrowotnych 2,690 2, Zakup usług pozostałych 12,900 18,250 5, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1, Opłata z tytułu zakupu usług 4,500 4, Podróże służbowe krajowe 900 1, Różne opłaty i składki 5,550 5, Odpisy na zakładowy fundusz 34,359 36,696 2, Szkolenia pracowników niebędących 3,000 1,187-1, Zakup akcesoriów komputerowych, w 2,170 2, Wydatki inwestycyjne jednostek 180, ,000 budżetowych Gimnazja specjalne 994, ,965-25, Wydatki osobowe niezaliczone do 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników 706, ,499-10, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59,000 57,645-1, Składki na ubezpieczenia społeczne 117, ,592-3,364

16 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,550 17, Zakup materiałów i wyposażenia 8,820 7,216-1, Zakup pomocy naukowych, 3, ,200 Strona: Zakup energii 22,688 24,248 1, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,520 1, Podróże służbowe krajowe 2,120 2, Odpisy na zakładowy fundusz 45,260 40,870-4, Zakup materiałów papierniczych do 1, Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,380 3,280-1, Licea ogólnokształcące 6,542,758 6,656, , Wydatki osobowe niezaliczone do 29,284 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2,613,098 2,690,341 77, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 210, , Składki na ubezpieczenia społeczne 425, ,728 12, Składki na Fundusz Pracy 68,255 69,705 1, Wynagrodzenia bezosobowe 2, , Zakup materiałów i wyposażenia 70,048 77,127 7, Zakup pomocy naukowych, 10,634 9,370-1, Zakup energii 168, ,530 19, Zakup usług remontowych 42,750 44,172 1, Zakup usług zdrowotnych 1,850 1, Zakup usług pozostałych 61,398 53,798-7, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6,630 7,710 1, Opłata z tytułu zakupu usług 9,160 8, Podróże służbowe krajowe 7,630 7, Różne opłaty i składki 4,800 4, Odpisy na zakładowy fundusz 163, ,961 5, Szkolenia pracowników niebędących 3,600 1,480-2, Zakup akcesoriów komputerowych, w 14,100 15,600 1, Szkoły zawodowe 8,112,045 8,113,870 1, Dotacja podmiotowa z budżetu dla 512, , ,469 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 115, ,417 7, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4,439,922 4,488,553 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 334, ,742-16, Składki na ubezpieczenia społeczne 731, ,426 16, Składki na Fundusz Pracy 117, , Wpłaty na Państwowy Fundusz 7,600 9,255 1,655 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19,540 28,360 8, Zakup materiałów i wyposażenia 302, ,558-22, Zakup pomocy naukowych, 135, , Zakup energii 222, ,325 10,980

17 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4270 Zakup usług remontowych 158, , , Zakup usług zdrowotnych 6,880 5,680-1, Zakup usług pozostałych 312, , , Opłata z tytułu zakupu usług 18,960 19, Strona: Podróże służbowe krajowe 16,091 16, Różne opłaty i składki 44,250 41,850-2, Odpisy na zakładowy fundusz 284, ,790-7, Szkolenia pracowników niebędących 8,400 7,350-1, Zakup akcesoriów komputerowych, w 30,500 34,620 4, Wydatki inwestycyjne jednostek 200, ,973 74,973 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5,000 28,550 23,550 jednostek budżetowych Szkoły zawodowe specjalne 624, ,609 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników 445, ,194 19, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32,350 31, Składki na ubezpieczenia społeczne 74,467 77,997 3, Składki na Fundusz Pracy 11,710 11, Zakup pomocy naukowych, 3,990 3, Zakup energii 22,688 24,288 1, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 23,434 25,758 2, Centra kształcenia ustawicznego i 140, ,315 0 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4260 Zakup energii 3,750 3, Odpisy na zakładowy fundusz 4,871 4, Dokształcanie i doskonalenie 62,320 55,940-6,380 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 37,360 30,757-6, Podróże służbowe krajowe 8,461 4,521-3, Szkolenia pracowników niebędących 15,699 20,262 4, Pozostała działalność 313, ,966 8, Wynagrodzenia osobowe pracowników 47,267 76,511 29, Składki na ubezpieczenia społeczne 8,911 14,037 5, Składki na Fundusz Pracy 1,425 2, Wynagrodzenia bezosobowe 32,107 17,199-14, Zakup materiałów i wyposażenia 25,200 17,200-8, Zakup pomocy naukowych, 32,400 31,036-1, Zakup usług remontowych 1, , Zakup usług pozostałych 13,950 20,940 6, Odpisy na zakładowy fundusz 119, ,017-1, Zakup materiałów papierniczych do 2, , Zakup akcesoriów komputerowych, w 18,500 15,040-3,460

18 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 851 Ochrona zdrowia 740,315 3,389,245 2,648, Szpitale ogólne 30,000 2,158,930 2,128, Zakup usług pozostałych 15,000 11,520-3, Różne opłaty i składki 15,000 17,410 2, Wydatki na zakup i objęcie akcji, 0 2,130,000 2,130,000 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne 695,715 1,215, ,000 oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 695,715 1,215, , Pozostała działalność 14,600 14, Zakup materiałów i wyposażenia 9,800 13,100 3, Zakup usług pozostałych 4,800 1,500-3, Pomoc społeczna 9,220,640 10,191, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1,093,671 1,057,673-35, Dotacje celowe przekazane dla 57, ,600 Strona: 8 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15,567 15, Świadczenia społeczne 41,200 22,275-18, Wynagrodzenia osobowe pracowników 605, ,235 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40,000 45,620 5, Składki na ubezpieczenia społeczne 90, ,581 13, Składki na Fundusz Pracy 16,000 15, Wynagrodzenia bezosobowe 13,000 12, Zakup materiałów i wyposażenia 49,760 50, Zakup środków żywności 45,000 44, Zakup leków, wyrobów medycznych i 4,000 3, produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, 3,000 3, Zakup energii 16,500 18,200 1, Zakup usług remontowych 18, , Zakup usług zdrowotnych 1, Zakup usług pozostałych 25,400 21,332-4, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 1, Opłaty z tytułu zakupu usług 3,000 3, komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 3,500 2,460-1, Podróże służbowe krajowe 1,500 2, Różne opłaty i składki 4,000 4, Szkolenia pracowników niebędących 2, , Zakup materiałów papierniczych do 1, Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,000 2,800-1,200

19 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem Domy pomocy społecznej 6,715,732 7,841,684 1,125, Wydatki osobowe niezaliczone do 22,148 41,605 19,457 Strona: Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 3,619,915 4,106, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291, ,658-11, Składki na ubezpieczenia społeczne 617, ,593 53, Składki na Fundusz Pracy 95, ,325 7, Wynagrodzenia bezosobowe 31,900 19,836-12, Zakup materiałów i wyposażenia 372, ,546 98, Zakup środków żywności 497, ,990 42, Zakup leków, wyrobów medycznych i 49,792 51,116 1,324 produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, 2,000 1, Zakup energii 249, , , Zakup usług remontowych 55,539 63,354 7, Zakup usług zdrowotnych 3,200 4, Zakup usług pozostałych 109, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1,600 1, Opłaty z tytułu zakupu usług 2,200 2, komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 14,750 13,450-1, Podróże służbowe krajowe 13,715 6,615-7, Różne opłaty i składki 13,905 14, Odpisy na zakładowy fundusz 213, ,318-11, Podatek od nieruchomości 20,200 18,533-1, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 4,547 9,960 5, Zakup materiałów papierniczych do 4,800 4, Zakup akcesoriów komputerowych, w 5,817 4,617-1, Wydatki inwestycyjne jednostek 0 547, ,204 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0 65,568 65,568 jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 400, ,000 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rodziny zastępcze 796, ,247 90, Świadczenia społeczne 716, , , Wynagrodzenia bezosobowe 80,330 56,000-24, Powiatowe centra pomocy rodzinie 371, ,654 18, Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe pracowników 243, ,070 10, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18,300 17,298-1, Składki na ubezpieczenia społeczne 42,790 43,

20 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4120 Składki na Fundusz Pracy 6,530 6, Wynagrodzenia bezosobowe 12,500 7,600-4, Zakup materiałów i wyposażenia 7,700 16,521 8, Zakup usług remontowych 1, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 9,000 12,244 3, Opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 3,600 3, Podróże służbowe krajowe 8,000 6,731-1, Różne opłaty i składki 900 1, Odpisy na zakładowy fundusz 8,080 8, Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1, Zakup materiałów papierniczych do 600 1,924 1, Zakup akcesoriów komputerowych, w 4,500 9,114 4, Jednostki specjalistycznego 52,720 4,884-47,836 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30, , Zakup materiałów i wyposażenia 3, , Zakup energii 7,000 1,195-5, Zakup usług pozostałych 9,020 3,481-5, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług 2, , Podróże służbowe krajowe Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 14,160 9,812-4, Wynagrodzenia bezosobowe 11,240 8,520-2, Zakup materiałów i wyposażenia 900 1, Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących 1, , Dokształcanie i doskonalenie 1, ,200 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 1, , Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność 174, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 13, , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2, , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Strona: 10

21 Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:29-1 Dział Rozdziałaragraf Treść Ogółem Ogółem Ogółem 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8, , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 2, , Zakup materiałów i wyposażenia 3, , Zakup usług pozostałych 110, , Zakup usług pozostałych 23, , Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz Zakup akcesoriów komputerowych, w 4, , Zakup akcesoriów komputerowych, w 1, , Pozostałe zadania w zakresie 1,270,202 1,759, ,319 Strona: 11 polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna 125, ,132-5,330 osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla 7,102 4,932-2,170 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 118, ,200-3,160 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o 144, ,604 12,300 niepełnosprawności 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzenia osobowe pracowników 75,383 83,183 7, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4,853 3,753-1, Składki na ubezpieczenia społeczne 12,505 13, Składki na Fundusz Pracy 1, , Wynagrodzenia bezosobowe 33,000 39,849 6, Zakup materiałów i wyposażenia 4,360 4, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4280 Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 2,522 2, Szkolenia pracowników niebędących Zakup akcesoriów komputerowych, w Powiatowe urzędy pracy 944, ,681 11, Wynagrodzenia osobowe pracowników 660, ,586 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50,627 49,487-1, Składki na ubezpieczenia społeczne 111, , Wynagrodzenia bezosobowe 1, , Zakup energii 16,024 19,600 3, Zakup usług remontowych 10,080 4,044-6, Zakup usług pozostałych 18,587 23,747 5, Opłaty z tytułu zakupu usług 1, komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 3,915 3,

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 129/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 15 7 15 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok 020 Leśnictwo 72 00 72 00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo