Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oleckiego. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017r., poz. 191) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego oraz informację o stanie mienia Powiatu Oleckiego, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2016 rok obejmuje: 1. Wykonanie dochodów budżetu powiatu w kwocie ,00 zł, w tym: dochody bieżące ,89 zł, dochody majątkowe ,11 zł. 2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu w kwocie ,69 zł, w tym: wydatki bieżące ,65 zł, wydatki majątkowe ,04 zł. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu, o którym mowa w 1 przedkłada się Radzie Powiatu w Olecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Starosta Olecki Marian Świerszcz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr 191/2017 z dnia 21 marca 2017 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATU OLECKIEGO ZA 2016 ROK Olecko, marzec 2017

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK Załącznik Nr 1.1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,76% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Pozostała działalność % % 0690 Wpływy z różnych opłat % 020 Leśnictwo , ,77 10% % Gospodarka leśna , ,77 10% % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 2460 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,77 10% publicznych 600 Transport i łączność , ,74 110,32% % Drogi publiczne powiatowe , ,74 110,32% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,37 110,68% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym % charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 76,51 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,36 % 103,42% 10% 83,71%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,36 83,71% % 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,10 10% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,76 101,44% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 7,29 145,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,98 99,63% 69,94% 83,03% 710 Działalność usługowa , ,36 100,62% % Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,36 101,05% % 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,36 102,14% 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat Nadzór budowlany , ,00 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat 750 Administracja publiczna , ,52 97,93% % Urzędy wojewódzkie , ,00 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 10% powiat Starostwa powiatowe , ,10 96,81%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z różnych opłat 2 276, , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 1, Wpływy z różnych dochodów , ,50 % 133,99% 82,52% 10% 95,94% Kwalifikacja wojskowa % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 093, ,42 99,97% % 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 093, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,70 99,97% 10% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,70 10% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,70 10% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora % finansów publicznych 755 Wymiar sprawiedliwości % % Nieodpłatna pomoc prawna % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez % powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,34 103,29% % %

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , ,70 113,16% jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z różnych opłat , ,23 % 112,91% 197,22% 112,23% 122,07% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 436,16 435,97 99,96% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód , ,64 budżetu państwa 101,76% % 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,70% 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,64 103,74% 758 Różne rozliczenia , ,65 100,01% % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10% % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 % 10% Różne rozliczenia finansowe 7 639, ,65 118,47% % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 639, ,65 118,47% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 % 10% 801 Oświata i wychowanie , ,56 106,98% % Szkoły podstawowe specjalne , ,78 95,93% %

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 7 273, ,78 powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,69% 10% Gimnazja specjalne 9 329, ,74 98,33% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 9 329, ,74 98,33% powiat Licea ogólnokształcące , ,80 147,49% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 254,00 97,00 38,19% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,80 150,34% charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 142,67% Szkoły zawodowe , ,42 114,74% % 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 468,00 572,00 122,22% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,72 106,36% charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 118,18% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 199,00 199, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,37% 126,60% 10% Biblioteki pedagogiczne ,90% % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 % 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań % bieżących Stołówki szkolne i przedszkolne , ,84 102,85% % %

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,84 10% 103,88% Pozostała działalność , ,98 105,50% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,78 107,74% charakterze 0830 Wpływy z usług , ,21 107,81% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 7, Wpływy z różnych dochodów 4 692, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,50% 100,02% 10% 851 Ochrona zdrowia , ,05 97,39% , ,75 97,45% Szpitale ogólne , ,40 106,99% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,40 106,99% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,62 99,71% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,62 99,71% powiat Pozostała działalność , ,03 94,78% , ,75 97,45% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,14 99,28% charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 134,39 167,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,35 19,73%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,82 97,45% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których 2007 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , ,93 97,45% z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,40 38,05% 852 Pomoc społeczna , ,31 100,48% % Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,53 100,11% % 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,39 93,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 556,15% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,26 10% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,88 102,40% Domy pomocy społecznej , ,86 100,10% % 0830 Wpływy z usług ,86 100,13% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 10% Rodziny zastępcze , ,97 102,76% % 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 11,60 10% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 230, , ,00 230, , ,82 % 10% 10% 99,77%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,86 % wykonania 10% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,81 99,71% 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,73 116,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , ,71 rodzinie 99,39% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,71 99,39% powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie ,86 119,87% % 0970 Wpływy z różnych dochodów 476,86 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania , ,38 10% chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0970 Wpływy z różnych dochodów % 10% 100,76% % Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , Niepełnosprawnych 118,82% % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,82% Powiatowe urzędy pracy , ,63 100,01% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym , ,52 10% charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 396,00 424,11 107,10% 2 704, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy %

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 99,37% % Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,36 100,30% % 0690 Wpływy z różnych opłat ,50 98,57% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,86 102,05% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 % Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie , ,27 specjalistyczne 66,11% % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,27 66,11% Internaty i bursy szkolne ,50 100,87% % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,50 100,87% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,77 107,54% % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,77 107,54% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,77 % 107,54% bieżące razem: , ,89 100,49% , ,75 97,45% majątkowe 600 Transport i łączność , ,78 98,46% % Drogi publiczne powiatowe , ,78 98,46% % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,42 105,28%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,36 96,81% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych % własnych powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,17% % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,17% % 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Administracja publiczna ,33 100,03% % Starostwa powiatowe ,33 100,03% % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,33 100,03% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,17% 10% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej % 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych % % 10% 758 Różne rozliczenia % % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10% % Środki na inwestycje na drogach publicznych 6180 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach % miast na prawach powiatu 851 Ochrona zdrowia ,26%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % wykonania % Ratownictwo medyczne ,26% % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,26% ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 8 50 % 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % % % % 10% % Powiatowe urzędy pracy % % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych % (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 8 50 majątkowe razem: , , Ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w , ,75 47,32% % 95,58% 96,86%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2016 ROKU % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo % Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % Zakup usług pozostałych % Leśnictwo , ,77 10% , , , ,77 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Gospodarka leśna , ,77 10% , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,77 10% , ,77 dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe Załącznik Nr 1.2 inwestycje i zakupy inwestycyjne w złotych w tym: na programy, Nadzór nad gospodarką leśną ,00 10% , , , Zakup usług pozostałych ,00 10% , , , Transport i łączność , ,94 94,86% , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , ,94 94,86% , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 065, ,01 82,41% 3 350, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 98,96% , , , Składki na Fundusz Pracy ,92 84,79% , , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,45 80,48% , , , Zakup energii % Zakup usług remontowych ,13 72,45% , , , Zakup usług zdrowotnych 1 718, ,22% Zakup usług pozostałych , ,55 82,96% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,85 77,09% 6 937, , , Podróże służbowe krajowe ,10 69,35% 943,10 943,10 943, Podróże służbowe zagraniczne 50 94,92 18,98% 94,92 94,92 94,92

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,79 10% , , , Podatek od nieruchomości , ,00 99,25% , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 563, ,24 10% 8 563, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 925, ,50 92,80% 6 426, , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 98,40% , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,28% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 10% , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka ,50 21,65% 1 082, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,50 54,13% 1 082, ,50 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,50 54,13% 1 082, ,50 własnych zadań bieżących Pozostała działalność 3 00 % 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 92,79% , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 92,79% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 785, ,00 10% 1 785, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 983, ,00 10% 3 983, , , Składki na Fundusz Pracy 559,00 559,00 10% 559,00 559,00 559, Zakup energii 8 217, ,02 97,76% 8 033, , , Zakup usług remontowych 2 081, ,72 99,94% 2 079, , , Zakup usług pozostałych , ,80 78,45% , , , Różne opłaty i składki , ,21 99,68% , , , Podatek od nieruchomości , ,00 97,50% , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 274, ,00 97,55% 5 145, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,50%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 710 Działalność usługowa , ,75 98,46% , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,75 97,55% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 265, ,00 10% 9 265, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 2 898, ,00 10% 2 898, , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,94 99,88% , , , Zakup energii ,45 98,10% , , , Zakup usług pozostałych ,36 96,61% , , , Podróże służbowe krajowe ,00 22,78% 205,00 205,00 205,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 65,75% 1 315, , ,00 służby cywilnej Nadzór budowlany , ,00 10% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,15 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 3 578, ,42 10% 3 578, , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 527, ,87 10% 7 527, , , Zakup energi 523, ,24 10% 3 523, , , Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych 4 367, ,43 10% 4 367, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 024, ,53 10% 2 024, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 488, ,00 10% 1 488, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % Różne opłaty i składki 1 603, ,00 10% 1 603, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 189, ,75 10% 4 189, , ,75

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 201,43 201,43 10% 201,43 201,43 201,43 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 185,00 10% 185,00 185,00 185,00 służby cywilnej 750 Administracja publiczna , ,81 96,73% , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 10% , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników % Dodatkowe wynagrodzenie roczne % Składki na ubezpieczenia społeczne % Składki na Fundusz Pracy 2 182, ,00 10% 2 182, , , Urzędy marszałkowskie , ,90 10% , ,90 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie % własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,90 10% , ,90 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rady powiatów ,11 96,32% , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,34 99,71% , , Zakup materiałów i wyposażenia % Zakup energii ,02 99,99% , , , Zakup usług pozostałych ,36 50,89% 5 582, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,40 63,26% 221,40 221,40 221, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 10% 4 699, , Starostwa powiatowe , ,05 96,62% , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 83,75% 3 350, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99,75% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99,50% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,57 97,10% , , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 79,62% , , ,94

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4260 Zakup energii ,48 99,95% , , , Zakup usług remontowych ,32 91,43% , , , Zakup usług zdrowotnych % Zakup usług pozostałych , ,83 88,01% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,97 72,52% , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia ,58 18,55% 556,58 556,58 556, Podróże służbowe krajowe ,61 46,82% 3 183, , , Podróże służbowe zagraniczne ,20 49,01% 1 323, , , Różne opłaty i składki ,00 30,55% 1 283, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,49 98,38% , , , Podatek od nieruchomości ,00 78,10% 781,00 781,00 781, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 116, ,00 10% 1 116, , , Pozostałe odsetki 2 081,17 604,00 29,02% 604,00 604,00 604, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 14,17% 425,00 425,00 425,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób , ,52 10% 6 226, , ,52 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 515, ,05 52,85% 2 386, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,78 89,62% , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 99,87% , , Kwalifikacja wojskowa % Różne wydatki na rzecz osób fizycznych % Składki na ubezpieczenia społeczne 136,60 136,60 10% 136,60 136,60 136, Składki na Fundusz Pracy 19,57 19,57 10% 19,57 19,57 19, Wynagrodzenia bezosobowe 8 543, ,83 10% 8 543, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,69 86,73% , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 206, ,96 10% 2 205, , , Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia ,98 87,82% , , ,98

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4300 Zakup usług pozostałych ,55 79,07% 5 495, , , Różne opłaty i składki 2 974,00 913,20 30,71% 913,20 913,20 913, Pozostała działalność ,06 77,94% , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do % realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4430 Różne opłaty i składki ,06 68,69% , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,78 99,91% , , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,70 10% , , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy % osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 396,01 396,01 10% 396,01 396, osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,17 10% , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,87 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 776, ,14 10% 4 776, , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,45 10% , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , ,24 10% , , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,28 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,55 10% , , , Składki na Fundusz Pracy 1 656, ,14 10% 1 656, , ,14 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i , ,41 10% , , ,41 funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 10% , , , Zakup sprzętu i uzbrojenia 3 214, ,87 10% 3 214, , , Zakup energi2 082, ,38 10% , , , Zakup usług remontowych , ,42 10% , , , Zakup usług zdrowotnych , ,00 10% , , , Zakup usług pozostałych , ,55 10% , , ,55

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 725, ,52 10% 8 725, , , Podróże służbowe krajowe 1 853, ,60 10% 1 853, , , Różne opłaty i składk 970, ,50 10% 3 970, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 942, ,67 10% 2 942, , , Podatek od nieruchomości , ,00 10% , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 834, ,04 10% 4 834, , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych % Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na % finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zarządzanie kryzysowe , ,08 95,68% , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 331, ,00 10% 4 331, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 454, ,00 10% 9 454, , , Składki na Fundusz Pracy 1 354, ,00 10% 1 354, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,22 72,78% 2 729, , , Zakup usług pozostałych ,36 65,13% 1 921, , , Podróże służbowe krajowe 63 58,50 9,29% 58,50 58,50 58, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 10% 1 094, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,83% służby cywilnej 755 Wymiar sprawiedliwości , ,78 10% , , , , , Nieodpłatna pomoc prawna , ,78 10% , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 10% , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % Składki na ubezpieczenia społeczne 2 044, ,79 10% 2 044, , , Składki na Fundusz Pracy 44,14 44,14 10% 44,14 44,14 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10% , , ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 056, ,06 10% 1 056, , , Zakup usług pozostałych , ,79 10% , , , Obsługa długu publicznego , ,62 95,18% , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,62 95,18% , ,62 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,62 95,18% , ,62 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia % Rezerwy ogólne i celowe % 4810 Rezerwy % 801 Oświata i wychowanie , ,05 98,65% , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , ,93 99,42% , , , , , ,80 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 99,36% , ,00 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2 556, ,25 10% 2 556, ,25 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 10% , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99,98% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 10% , , , Składki na Fundusz Pracy ,04 90,69% 9 404, , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 99,99% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,89 96,74% , , , Zakup energii ,09 99,99% , , , Zakup usług zdrowotnych 1 466, ,00 10% 1 466, , , Zakup usług pozostałych % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % Podróże służbowe krajowe % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych %

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy Przedszkola specjalne , ,00 98,94% , ,00 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 98,94% , ,00 systemu oświaty Gimnazja specjalne , ,66 98,81% , , , , ,28 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 96,34% , ,00 systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 720,28 720,28 10% 720,28 720,28 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99,99% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99,95% , , , Składki na Fundusz Pracy ,15 97,32% , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 99,99% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 517, ,64 98,19% 8 362, , , Zakup energii % Zakup usług zdrowotnych 965,00 965,00 10% 965,00 965,00 965, Zakup usług pozostałych % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 10% , , , Licea ogólnokształcące , ,29 99,82% , , , , ,00 866, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 91,45% , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 866,40 866,40 10% 866,40 866, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 10% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,97% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,95 99,63% , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 10% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,45 99,99% 5 499, , , Zakup energii , ,87 10% , , , Zakup usług zdrowotnych %

23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy, 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 10% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 184, ,39 10% 3 184, , , Podróże służbowe krajowe 478,40 478,40 10% 478,40 478,40 478, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,60 10% , , , Podatek od nieruchomości 1 322, ,00 10% 1 322, , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 10% , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej % inwestycyjne jednostek budżetowych % Szkoły zawodowe , ,97 98,49% , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 191,00 % 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 174, ,88 10% 5 174, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 98,80% , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 10% , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99,17% , , , Składki na Fundusz Pracy , ,91 98,81% , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych % Wynagrodzenia bezosobowe % Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 99,26% , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,91 99,74% , , , Zakup energi53 680, ,23 90,82% , , , Zakup usług remontowych ,35 10% , , , Zakup usług zdrowotnych , ,00 98,60% , , , Zakup usług pozostałych , ,52 95,05% , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,50 97,74% , , , Podróże służbowe krajowe ,66 75,56% 2 266, , , Podróże służbowe zagraniczne ,60 99,98% 1 749, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 10% , , ,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok

UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok UCHWAŁA NR III\34\2018 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 27 grudnia 2018 r. uchwała budżetowa na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 600 Transport i łączność 5 377 500,00 63 600,00 5 313

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR XXXII/260/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR XXXII/260/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR XXXII/260/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r

UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/199/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/199/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVII/99/6 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 22 grudnia 206 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 207 Na podstawie art. 2 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Dochody, dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2019 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR III/15/18 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 452 UCHWAŁA NR XL/454/17 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2017 Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017

Budżet na rok 2017 Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/587/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 04.04.2017 r. Budżet na rok 2017 Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 020 Leśnictwo 121 560

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017

Budżet na rok Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 Budżet na rok 2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 134/713/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26.09.2017 r. Układ jednostkowy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2017 020 Leśnictwo 121 560,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Zał. nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 Nr XXXIV/207/2017 z dn. 21.12.2017 r. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50

Bardziej szczegółowo