Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Lubinie uchwala, co następuje: 1. Przedstawia Radzie Powiatu i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lubińskiego za 2014 rok, według załącznika do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie. STAROSTA: A. Myrda WICESTAROSTA: D. Stawikowski CZŁONEK ZARZĄDU: R. Zubko

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr XVIII/41/2015 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W LUBINIE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU LUBIŃSKIEGO ZA 2014 ROK SPORZĄDZIŁ : ZATWIERDZIŁ : LUBIN, MARZEC 2015 ROK 1

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz SPIS TREŚCI Strona I. Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej II. Zestawienie stanu należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostek budżetowych i zobowiązań długoterminowych powiatu na dzień r III. Część opisowa IV. Zestawienie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2014 r V. VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.. Podsumowanie I. WYKONANIE BUDŻETU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I.1. Dochody budżetu powiatu, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych 2

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz (w zł) Dz. Rozd z. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie za 2014 r. % wyk. (6:5) Bieżące, w tym: , ,02 102,14 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,80 102, Leśnictwo , ,11 95, Gospodarka leśna , ,11 95, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,11 95, Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,9 1 O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,46,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0, ,25,,-,, 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,13 219,20 O920 Pozostałe odsetki 0, ,82,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,75,,-,, 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,71 143, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,71 143, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,95 100,00 O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,60,,-,, 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,16 220,81 3

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz O920 Pozostałe odsetki 0,00 893,63,,-,, 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,40 99, , ,97 152, Działalność usługowa , ,03 125, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,91 142,91 O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 367,49,,-,, 0690 Wpływy z różnych opłat , ,57 147,91 O830 Wpływy z usług 0,00 358,26,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 302,67,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,92,,-,, 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,97 100, , ,97 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,25 83, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , ,25 83,19

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , ,90 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,14 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1,76,,-,, 750 Administracja publiczna , ,29 107, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,10 115,65 O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,50,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 674,09,,-,, 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,77 111, Wpływy z usług , ,66 96, Wpływy z różnych dochodów , ,08 132, Kwalifikacja wojskowa , ,44 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,44 100,00 5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Pozostała działalność 0,00 197,75,,-,, O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 197,75,,-,, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,99 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,99 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,99 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,59 100, , ,48 100, , ,64 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 218,84,,-,, Obrona cywilna 3 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000, ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 0, ,40,,-,, O580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,40,,-,, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 585, ,00 100,00 6

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 585, ,00 100, Pozostała działalność , ,71 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,71 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,53 94, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,80 103, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,15 103, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,65 114, Wpływy z różnych opłat , ,00 68, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,73 93, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,73 55, Różne rozliczenia , ,37 101, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,37 187, Pozostałe odsetki , ,37 187, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,64 105,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,53 135, Szkoły podstawowe specjalne 425,00 420,75 99,00 7

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 425,00 420,75 99, Gimnazja specjalne , ,53 135,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,53 135, , ,52 126, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 788, ,01 183, Szkoły zawodowe , ,43 113,13 O830 Wpływy z usług 0,00 49,00,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,43,,-,, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Biblioteki pedagogiczne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 0, ,93,,-,, 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,93,,-,, 851 Ochrona zdrowia , ,62 112, Szpitale ogólne 0, ,62,,-,, 8

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz O920 Pozostałe odsetki 0,00 603,60,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,02,,-,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Pomoc społeczna , ,81 148,07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 94, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,46 267,51 O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, ,03,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29,20,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 437,62,,-,, 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 600, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 8 923, ,44 121, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 325, , ,17 81, Rodziny zastępcze , ,84 123,89 O680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, ,25,,-,, O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 55,60,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 686,30,,-,, 9

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,76,,-,, 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 700, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 97, , ,90 159, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,69 97, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 600, ,00 100, , ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,51 96,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 94,58 O690 Wpływy z różnych opłat 0,00 60,50,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 574,08,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,66,,-,, 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,27 94, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,69 103,56 0, ,38,,-,, 10

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz O920 Pozostałe odsetki 0,00 96,08,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,01,,-,, 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,29,,-,, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,50 100, , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 325,50,,-,, , ,81 133, Wpływy z różnych dochodów , ,81 133, Powiatowe urzędy pracy , ,00 100, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,01 107, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0, ,12,,-,, O830 Wpływy z usług 0, ,63,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00,,-,, 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 5,49,,-,, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,89 103,56 11

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Wpływy z usług , ,10 102,66 O920 Pozostałe odsetki 0, ,79,,-,, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,20 105, , ,20 105, Wpływy z różnych opłat , ,20 105, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,12,,-,, Pozostała działalność 0, ,12,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 380,10,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,02,,-,, 926 Kultura fizyczna 0, ,90,,-,, Pozostała działalność 0, ,90,,-,, O920 Pozostałe odsetki 0,00 95,90,,-,, O970 Wpływy z różnych dochodów 0, ,00,,-,, Majątkowe, w tym: , ,84 83,04 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,24 100, Transport i łączność , ,18 58,60 w tym z tytułu dotacji i środków na , ,24 100,00 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne powiatowe , ,18 58,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,24 100,00 O87 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 365,00,,-,, 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,24 100,00 12

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,94 47, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 37, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 37, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 37, Administracja publiczna 3 500, ,20 519, Starostwa powiatowe 3 500, ,20 519, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 500, ,20 519, , ,96 99, , ,96 99, , ,96 99, Ochrona zdrowia , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 395,50,,-,, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 395,50,,-,, O87 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 395,50,,-,, Razem dochody: , ,86 96,94 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,04 100,36 13

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz bieżące, w tym: , ,02 102,14 z tytułu dotacji i środków na finansowanie , ,80 102,04 wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe, w tym: , ,84 83,04 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,24 100,00 I.2. Przychody budżetu powiatu Wyszczególnienie Plan po zmianach (w zł) Wykonanie za 2014 r. % wyk. (4:3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt , ,82 101,44 ustawy 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze , ,00 100,00 środków publicznych Ogółem przychody , ,82 101,12 I.3. Wydatki budżetu powiatu, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych (w zł) Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2014 r. % wyk. (6:5) Bieżące, , ,93 90,54 wydatki jednostek budżetowych, , ,02 91,74 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 97,85 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,24 85,81 dotacje na zadania bieżące , ,80 83,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,89 89,44 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,29 95,07 obsługa długu , ,93 98, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 98, Pozostała działalność , ,00 98,40 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 98,40 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 98, Leśnictwo , ,44 64,01 14

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Gospodarka leśna , ,76 96,10 wydatki jednostek budżetowych, , ,65 9,23 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,65 99,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,11 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,11 95, Zakup usług pozostałych , ,65 99, Nadzór nad gospodarką leśną , ,68 17,66 wydatki jednostek budżetowych, , ,68 17,66 wynagrodzenia i składki od nich , ,68 79,39 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań ,00 810,00 1, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 79, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 810,00 81, Transport i łączność , ,69 66, Drogi publiczne powiatowe , ,69 66,79 wydatki jednostek budżetowych, , ,05 50,23 wydatki związane z realizacją ich stat , ,05 50,23 zadań dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,64 93, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 80, Zakup energii , ,46 31, Zakup usług remontowych , ,31 74, Zakup usług pozostałych , ,64 24, Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,53 84,77 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,88 68, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 540,00 492,00 91, Pozostałe odsetki , ,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek , ,28 100,00 15

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz organizacyjnych Pozostała działalność , ,00 48,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 48,00 wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 48, Zakup usług pozostałych , ,00 48, Gospodarka mieszkaniowa , ,11 73, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,11 73,37 wydatki jednostek budżetowych, , ,11 73,37 wynagrodzenia i składki od nich 8 409, ,87 87,86 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,24 73,14 zadań 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140, ,71 99, Wynagrodzenia bezosobowe 7 269, ,16 85, Zakup materiałów i wyposażenia 9 567, ,72 98, Zakup energii , ,04 16, Zakup usług pozostałych , ,04 71, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,39 72,63 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,05 78, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 170, ,00 98, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 61, Działalność usługowa , ,53 95, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki jednostek budżetowych, , ,17 97, , ,17 97,46 wynagrodzenia i składki od nich , ,57 99,02 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,60 95,61 zadań 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 97,71 16

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Składki na Fundusz Pracy , ,64 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 93, Zakup usług remontowych , ,62 98, Zakup usług pozostałych , ,98 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 781,00 780,10 99, Różne opłaty i składki 5 511, ,20 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 74, Prace geodezyjne i kartograficzne , ,97 100,00 (nieinwestycyjne) wydatki jednostek budżetowych, , ,97 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,97 100,00 zadań 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,25 83,19 wydatki jednostek budżetowych, , ,25 83,19 wydatki związane z realizacją ich stat , ,25 83,19 zadań 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 87, Różne opłaty i składki 1 000,00 341,15 34, Nadzór budowlany , ,14 99,98 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,14 99, , ,75 99, , ,39 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,54 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 99, Składki na Fundusz Pracy 8 172, ,11 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 824, ,00 100, Zakup energii 5 331, ,80 100, Zakup usług zdrowotnych 135,00 135,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 538,00 537,32 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 959,43 99,84

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 298,20 99, Podróże służbowe krajowe 88,00 87,09 98, Różne opłaty i składki 1 833, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 7 111, ,55 99,99 710,00 710,00 100, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich stat ,00 0,00 0,00 zadań 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,74 92, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 4 348, ,00 100, Rady powiatów , ,90 94,27 wydatki jednostek budżetowych, 2 500, ,10 80,36 wydatki związane z realizacją ich stat , ,10 80,36 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 94, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,10 80, Starostwa powiatowe , ,95 92,12 wydatki jednostek budżetowych, , ,01 92,34 wynagrodzenia i składki od nich , ,06 95,92 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,95 80,94 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,94 38,61 18

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,94 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 96, Składki na Fundusz Pracy , ,69 96, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 81, Zakup energii , ,90 80, Zakup usług remontowych , ,64 49, Zakup usług zdrowotnych 8 000, ,50 58, Zakup usług pozostałych , ,47 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,85 72, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,10 79, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,66 46, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,84 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,95 93, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,88 79, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 71, , ,23 62, Kwalifikacja wojskowa , ,44 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,44 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,16 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,28 100,00 zadań 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 960, ,66 99, Składki na Fundusz Pracy 171,50 171,50 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 819, ,78 100, Zakup energii 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 5 650, ,50 100, Promocja jednostek samorządu , ,23 96,11

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz terytorialnego wydatki jednostek budżetowych, , ,23 96,11 wydatki związane z realizacją ich stat , ,23 96,11 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 73, Zakup usług pozostałych , ,17 96, Pozostała działalność , ,22 55,06 wydatki jednostek budżetowych, , ,22 55,06 wydatki związane z realizacją ich stat , ,22 55,06 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 60, Zakup usług remontowych , ,36 86, Zakup usług pozostałych , ,27 47, Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,99 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,99 99,46 wydatki jednostek budżetowych, , ,99 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,12 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,87 100,00 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 100, ,00 89, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 100, ,00 89, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 451, ,18 100, Składki na Fundusz Pracy 651,94 651,94 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 100, Zakup usług pozostałych , ,08 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,14 99, , ,64 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,33 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,74 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,59 99,99 20

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,31 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,31 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99, Wynagrodzenia osobowe członków , ,46 100,00 korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 995, ,18 99, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,33 100, , ,75 100, , ,82 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 100, Składki na Fundusz Pracy 8 199, ,98 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 134, ,33 99, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,18 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 100, Zakup energii , ,01 99, Zakup usług remontowych , ,07 100, Zakup usług zdrowotnych , ,94 100, Zakup usług pozostałych , ,39 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 510, ,64 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 889, ,24 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 854, ,63 99, Podróże służbowe krajowe , ,00 100, Różne opłaty i składki , ,69 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 641, ,89 99, , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 722,00 721,57 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 258, ,20 99, Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00 21

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz wydatki jednostek budżetowych, 3 000, ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,79 94,14 wydatki jednostek budżetowych, , ,79 94,14 wydatki związane z realizacją ich stat , ,79 94,14 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 94, Zakup usług pozostałych 4 200, ,53 85, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 800, ,00 96, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 585, ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, 3 585, ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich 2 837, ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 748,00 748,00 100, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 837, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 706,00 706,00 100, Zakup usług pozostałych 42,00 42,00 100, Pozostała działalność , ,71 99,98 wydatki jednostek budżetowych, , ,71 99,98 wydatki związane z realizacją ich stat , ,71 99,98 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 609, ,68 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 682, ,75 99, Zakup usług pozostałych 7 511, ,28 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,30 21, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,30 21,73 wydatki jednostek budżetowych, , ,30 21,73 wydatki związane z realizacją ich stat , ,30 21,73 zadań 22

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Pozostałe odsetki 1 000,00 579,30 57, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 18, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 841,00 84, Obsługa długu publicznego , ,93 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,93 98,96 obsługa długu , ,93 98, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,93 98, Różne rozliczenia , ,00 97, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich stat ,00 0,00 0,00 zadań 4810 Rezerwy ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 100,00 zadań 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,16 88, Szkoły podstawowe specjalne , ,73 99,42 wydatki jednostek budżetowych, , ,38 99,42 wynagrodzenia i składki od nich , ,80 99,52 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,58 98,53 zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 99, Stypendia dla uczniów 310,00 310,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów 190,00 190,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 98,83

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz Składki na Fundusz Pracy , ,46 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 720, ,75 100, Zakup energii , ,08 95, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 900,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 208, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100, Różne opłaty i składki 482,00 481,75 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 762, ,00 100, Gimnazja specjalne , ,08 99,90 wydatki jednostek budżetowych, , ,05 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,05 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,03 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Stypendia dla uczniów 310,00 310,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów 1 690, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,05 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 262, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 340,00 272,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 48,00 80,00 24

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 300, ,00 100, , ,09 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 382, ,94 91, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 291, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 176, ,00 100, Zakup usług pozostałych 384,00 384,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,32 89,61 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 100,00 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań 1 440, ,00 100,00 dotacje na zadania bieżące , ,32 89,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800, ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla , ,69 78,75 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 275, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 280, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 440, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,87 74,14 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 99,99 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat , ,00 99,92 zadań dotacje na zadania bieżące , ,87 61,06 25

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 27 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,77 50, , ,10 94, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 600, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 350,00 350,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 700, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 700, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100, , ,00 100,00 500,00 450,00 90, Szkoły zawodowe specjalne , ,08 99,95 wydatki jednostek budżetowych, , ,08 99,95 wynagrodzenia i składki od nich , ,14 99,95 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,94 99,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00

28 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 28 Poz Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Stypendia dla uczniów 500,00 500,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 99, Składki na Fundusz Pracy , ,51 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400, ,00 100, Zakup energii , ,94 99, Zakup usług pozostałych 4 100, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,57 67,31 wydatki jednostek budżetowych, , ,57 67,31 wydatki związane z realizacją ich stat , ,57 67,31 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 569, ,55 98, Zakup usług pozostałych , ,75 60, Podróże służbowe krajowe 2 590, ,50 86, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,77 61, Biblioteki pedagogiczne , ,00 99,98 wydatki jednostek budżetowych, , ,00 99,98 wynagrodzenia i składki od nich , ,00 100,00 naliczane wydatki związane z realizacją ich stat. zadań , ,00 99,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 100, Zakup energii 7 700, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 100,00 27

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXVI\160\2016 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na 2017 rok. Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo