UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przedstawia się : 1) Radzie Powiatu 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 1

2 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 2

3 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 3

4 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 4

5 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 5

6 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 6

7 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 7

8 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 8

9 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 9

10 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 10

11 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 11

12 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 12

13 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 13

14 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 14

15 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 15

16 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 16

17 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 17

18 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 18

19 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 19

20 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 20

21 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 21

22 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 22

23 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 23

24 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 24

25 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 25

26 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 26

27 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 27

28 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 28

29 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 29

30 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Dochody budżetu w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 40,13% Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,50 40,13% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,50 40,13% 020 Leśnictwo , ,26 100,00% Gospodarka leśna , ,26 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,26 100,00% 600 Transport i łączność , ,30 20,20% Drogi publiczne powiatowe , ,30 20,20% 0580 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 123,68% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,27 89,02% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostej zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektota finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4 420,00 0,00 0,00% 8 000, ,00 100,00% , ,53 7,66% , ,50 15,57% ,00 0,00 0,00% , ,00 92,37% 6435 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,79 63,66% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,79 63,66% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 662, ,22 100,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% , ,57 61,07% 710 Działalność usługowa , ,64 89,72% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Opracowanie geodezyjne i kartograficzne , ,64 76,28% 0580 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,70 100,00% 0830 Wpływy z usług , ,74 71,86% 0920 Pozostałe odsetki 121,00 326,20 269,59% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 31

32 750 Administracja publiczna , ,42 61,55% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,66 79,06% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,80 51,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 79,47% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 922, Pozostale odsetki 30,00 30,83 102,77% 0970 Wpływy z róznych dochodów , ,63 85,24% Kwalifikacja wojskowa , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otzrymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 594, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,76 57,71% 0830 Wpływy z usług , ,00 109,03% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,88 72,88% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,04 87,05% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich , ,38 58,62% , ,46 39,13% 752 Obrona narodowa 1 500, ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 500, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500, ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,46 100,08% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% , ,00 100,00% Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000, ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk zywiołowych , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Pozostała działalność 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,46 - Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 32

33 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 98,77% , ,41 105,37% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 105,13% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,27 107,46% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45,00 44,89 99,76% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,10 97,47% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,10 154,56% 758 Różne rozliczenia , ,77 98,91% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,77 36,97% 0920 Pozostałe odsetki , ,77 36,97% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,84 58,55% Licea Ogólnokształcace , ,31 0,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 194,00 203,00 104,64% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich 6 321, ,31 118,33% ,00 0,00 0,00% ,75 0,00 0,00% Szkoły zawodowe , ,88 85,74% 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 890,00 111,25% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 325, ,71 111,06% 0830 Wpływy z usług 480, ,33 904,24% 0920 Pozostałe odsetki 15,00 24,87 165,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 667, ,45 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,59 27,76% , ,93 86,21% Pozostała działalność , ,65 47,67% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 7 052, ,00 18,43% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,99 94,47% 1 116, ,06 94,51% ,28 0,00 0,00% , ,60 60,89% 8 118,00 0,00 0,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 33

34 851 Ochrona zdrowia , ,00 100,00% srodki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,21 99,22% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,25 78,76% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 400,00 400,00 100,00% 0970 Wpływy z róznych dochodów 2 634, ,54 99,98% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych , ,08 61,63% , ,63 112,66% Domy pomocy społecznej , ,30 99,22% Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 259,00 258,28 99,72% , ,61 97,28% 0830 Wpływy z usług , ,13 99,10% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników ma majątkowych 1 526, ,33 95,30% 0920 Pozostałe odsetki 64,00 99,72 155,81% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 2 595, ,66 69,18% 0970 Wpływy z róznych dochodów 2 057, ,57 105,96% Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych , ,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% Rodziny zastępcze , ,66 136,69% 0970 Wpływy z róznych dochodów 1 484, ,20 110,85% Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych 0, , , ,99 100,00% , ,02 145,26% , ,45 93,33% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 000, ,00 100,00% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 900, ,00 26,97% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu 6 500,27 0,00 0,00% 2 400, ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,86 78,75% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,50 104,68% 0970 Wpływy z róznych dochodów , ,50 104,68% Powiatowe Urzędy pracy , ,07 103,22% 0970 Wpływy z róznych dochodów 88,00 216, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,07 106,57% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrosdzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , ,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 34

35 85395 Pozostała działalność , ,29 72,86% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,45 70,99% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,84 94,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,27 99,77% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,17 105,09% 0690 Wpływy z róznych opłat 141,00 98,00 69,50% 0830 Wpływy z usług , ,10 100,46% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z róznych dochodów 4 076, ,07 170,68% Internaty i bursy szkolne , ,03 97,57% 0830 Wpływy z usług , ,96 97,78% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 22, Wpływy z róznych dochodów 2 296, ,59 81,91% Szkolne schroniska młodzieżowe , ,07 96,53% 0830 Wpływy z usług , ,33 96,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 193, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,48 52,51% Wpływy i wydatki związane z gromdzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,48 52,51% 0690 Wpływy z róznych opłat , ,48 52,51% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,59 68,88% Pozostała działalność , ,59 68,88% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,34 0,00 0,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,59 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,46 223,36% , ,13 61,13% 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 11,28% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 34,04% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 27,81% 1 642, ,00 103,78% Pozostała działalność ,85 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 404,41 0,00 0,00% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,90 0,00 0,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 105,54 0,00 0,00% Razem: , ,90 82,34% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 35

36 Załacznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dz. Rozdz. Treść plan po zmianach wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 40,13 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby , ,50 40,13 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 40, Leśnictwo , ,23 95, Gospodarka leśna , ,04 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,26 100, Zakup usług pozostałych , ,78 63, Nadzór nad gospodarką leśną 6 176, ,19 99, Zakup usług pozostałych 6 176, ,19 99, Transport i łączność , ,18 75, Drogi publiczne powiatowe , ,18 75,21 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 82,50 jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 90, Składki na Fundusz Pracy 4 470, ,99 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 63, Zakup materiałów i wyposażenia 2 040,00 510,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 90,01 25, Zakup usług remontowych , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,54 99, Zakup usług pozostałych 2 144,76 624,79 29, Zakup usług pozostałych 378,49 110,26 29, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 235,24 235,24 100, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 41,51 41,51 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 59, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 45, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 81, Drogi publiczne gminne 8 275,29 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 275,29 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,95 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,95 94, Wynagrodzenia bezosobowe 4 770, ,00 55, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 100, Zakup usług pozostałych , ,26 98, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 277, ,30 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 841,75 841,75 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500, ,00 85, Pozostała działalność 3 690, ,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 690, ,00 100, Działalność usługowa , ,85 95, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 254, ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,85 73, Zakup usług pozostałych , ,85 73, Nadzór budowlany , ,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 36

37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 698,00 698,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,32 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 100, Składki na Fundusz Pracy 905,40 905,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 100, Zakup energii 1 960, ,11 100, Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 226, ,08 100, świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 426, ,27 100, telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 043, ,76 100,00 telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,60 100, Podróże służbowe krajowe 519,12 519,12 100, Różne opłaty i składki 1 220, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 094, ,00 100, Administracja publiczna , ,71 73, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 2 189, ,00 100, Rady powiatów , ,03 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,94 91, Zakup materiałów i wyposażenia 3 360, ,10 89, Zakup usług pozostałych 700,00 157,99 22, Starostwa powiatowe , ,74 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,48 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 94, Składki na Fundusz Pracy , ,22 88, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 88, Zakup energii , ,76 80, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 60, Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,50 78, Zakup usług pozostałych , ,78 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 250, ,61 89, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci , ,15 83, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 000, ,18 85,26 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 500, ,68 67, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,76 99, Podróże służbowe krajowe , ,14 85, Podróże służbowe zagraniczne 4 200, ,14 79, Różne opłaty i składki , ,79 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,29 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,50 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98, Kwalifikacja wojskowa , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 962,66 962,66 100, Składki na Fundusz Pracy 90,64 90,64 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 452, ,27 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 183,43 183,43 100, Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 111, ,00 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 200, ,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 37

38 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,60 77, Składki na ubezpieczenia społeczne 20,00 19,08 95, Wynagrodzenia bezosobowe 6 311, ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 82, Zakup usług pozostałych , ,14 71, Pozostała działalność , ,34 36, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 900,00 900,00 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 136, ,17 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 961, ,65 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 404, ,72 97, Składki na Fundusz Pracy 1 132,20 601,58 53, Składki na Fundusz Pracy 199,80 106,29 53, Wynagrodzenia bezosobowe 183,00 150,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia 217,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,55 74, Zakup usług pozostałych , ,90 62, Zakup usług pozostałych 3 292, ,05 62, Różne opłaty i składki , ,77 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 047, ,60 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 33, Obrona narodowa 1 500, ,21 99, Pozostałe wydatki obronne 1 500, ,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,21 99,84 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,51 99,81 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,95 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,31 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,30 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273, ,90 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,35 100, Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,65 100, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,70 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100, Składki na Fundusz Pracy 1 399, ,11 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 935, ,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,16 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 100, Zakup środków żywności 117,00 117,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 2 110, ,53 100, Zakup energii , ,11 100, Zakup usług remontowych , ,84 100, Zakup usług zdrowotnych 9 679, ,42 100, Zakup usług pozostałych , ,72 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 933, ,74 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 7 279, ,73 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 423, ,38 100,00 telefonicznej Podróże służbowe zagraniczne 6 617, ,52 100, Podróże służbowe krajowe 972,30 972,30 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 432,90 432,90 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 38

39 75414 Obrona cywilna 3 000,00 114,56 3, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 114,56 3, Usuwanie skutków klęsk zywiołowych , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Pozostała działalność 3 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 500,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,06 73, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,06 73,84 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,06 73, Różne rozliczenia , ,00 2, Różne rozliczenia finansowe 2 243, ,00 100,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 100,00 fizycznych Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,02 82, Szkoły podstawowe specjalne , ,59 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 94, Składki na Fundusz Pracy , ,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja specjalne , ,09 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 97, Składki na Fundusz Pracy , ,73 79, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea ogólnokształcące , ,86 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 999,08 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 100, Składki na Fundusz Pracy , ,66 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,98 100, Zakup energii , ,81 99, Zakup usług remontowych 3 055, ,63 99, Zakup usług zdrowotnych 1 200, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,20 99, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 800,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320, ,64 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 649,44 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 705, ,05 99, Podróże służbowe krajowe 2 500, ,83 68, Różne opłaty i składki 6 150, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00 620,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 645,75 0,20 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 39

40 80130 Szkoły zawodowe , ,41 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 935, ,60 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 840, ,00 22, Wynagrodzenia bezosobowe 1 560,00 345,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 155, ,34 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00 0, Zakup energii , ,71 98, Zakup usług remontowych ,00 700,00 6, Zakup usług zdrowotnych 3 090, ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,43 98, Zakup usług pozostałych , ,34 57, Zakup usług pozostałych 2 972, ,90 57, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850,00 858,69 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 450, ,88 89, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 500, ,40 97,96 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 027, ,89 52, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 887,17 466,76 52, Podróże służbowe krajowe 5 135, ,49 93, Podróże służbowe zagraniczne 500,00 142,09 28, Różne opłaty i składki 4 179, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 610,00 40, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,22 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Szkoły zawodowe specjalne , ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 99, Składki na Fundusz Pracy 5 500, ,16 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,31 69, Zakup materiałów i wyposażenia 3 751, ,33 99, Zakup usług pozostałych , ,73 69, Podróże służbowe krajowe , ,25 61, Pozostała działalność , ,47 72, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 400,00 0,00 0, Stypendia dla uczniów , ,00 63, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 418, ,80 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 581, ,77 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników 94,80 79,03 83, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 525,95 85,95 1, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 395,36 584,46 41,89 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 40

41 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 625, ,42 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 715,10 275,04 38, Składki na ubezpieczenia społeczne 289,28 143,60 49, Składki na Fundusz Pracy 728,25 12,25 1, Składki na Fundusz Pracy 199,92 83,30 41, Składki na Fundusz Pracy 232,83 144,90 62, Składki na Fundusz Pracy 101,92 39,20 38, Składki na Fundusz Pracy 41,45 18,54 44, Wynagrodzenia bezosobowe 1 350, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8 160, ,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,74 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 160, ,00 38, Wynagrodzenia bezosobowe 1 920, ,05 56, Zakup materiałów i wyposażenia 255,00 221,16 86, Zakup materiałów i wyposażenia 974,21 958,07 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 670,79 480,14 71, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,70 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 390, ,74 75, Zakup usług pozostałych , ,36 59, Zakup usług pozostałych , ,89 71, Zakup usług pozostałych 136,39 136,39 100, Zakup usług pozostałych , ,16 84, Zakup usług pozostałych 8 946, ,81 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,44 99, Szpitale ogólne , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,44 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,44 99, Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 3 000,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,99 92, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,76 90,90 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,24 99,99 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne , ,80 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 100, Składki na Fundusz Pracy 6 302, ,19 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 996, ,20 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 100, Zakup środków żywności , ,52 97, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 7 604, ,14 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 939, ,11 99, Zakup energii , ,69 99, Zakup usług remontowych 2 057, ,71 99, Zakup usług zdrowotnych 531,00 531,00 100, Zakup usług pozostałych , ,07 98, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 80, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 835,00 834,84 99, świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 152, ,28 99, telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 353, ,01 99,93 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 5 955, ,91 100, Różne opłaty i składki 1 665, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 397, ,86 100, Podatek od nieruchomości 2 722, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 001, ,00 100, , ,00 100, , ,20 99,04 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 41

42 85202 Domy pomocy społecznej , ,93 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,22 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 100, Składki na Fundusz Pracy , ,89 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 889, ,55 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 96, Zakup środków żywności , ,16 98, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , ,84 99, Zakup energii , ,48 99, Zakup usług remontowych , ,37 95, Zakup usług zdrowotnych , ,50 100, Zakup usług pozostałych , ,59 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 720, ,53 71, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 370, ,31 93, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 7 260, ,49 94,40 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 140,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 796, ,03 99, Podróże służbowe zagraniczne 2 222, ,11 99, Różne opłaty i składki , ,73 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 375,31 98,77 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 100,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,62 94,59 budżetowych Rodziny zastępcze , ,29 70,86 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,05 65,90 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,20 94, Świadczenia społeczne , ,17 78, Świadczenia społeczne , ,32 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 12, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 83, Składki na Fundusz Pracy 5 929, ,86 67, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 74, Zakup usług pozostałych , ,00 56,22 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 818,00 818,00 100, Składki na Fundusz Pracy 110,00 110,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 122,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 950, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,57 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 463,28 441,58 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 86, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 84, Składki na Fundusz Pracy 6 092, ,94 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 9 599, ,59 93, Zakup materiałów i wyposażenia 383,37 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 127,79 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 432,60 235,00 54, Zakup usług pozostałych , ,89 84, Zakup usług pozostałych 5 531,69 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 843,90 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 313,25 658,29 50, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 144, ,31 96,83 telefonicznej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 561,35 0,00 0, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 585,21 0,00 0, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 195,07 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 7 120, ,02 96, Różne opłaty i składki 1 040,30 641,36 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 094, ,09 88, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 133,00 460,00 40,60 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 42

43 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,44 90, Zakup materiałów i wyposażenia 2 225, ,96 91, Zakup energii , ,89 90, Zakup usług pozostałych 4 698, ,81 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 716,81 649,44 90, Różne opłaty i składki 392,84 248,34 63, Podatek od nieruchomości 986,23 986,00 99, Pozostała działalność 4 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,93 91,35 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,01 100,00 niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek , ,01 100,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 300, ,00 44, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 300, ,00 44, Powiatowe urzędy pracy , ,70 98,60 Zwrot dotacji oraz płatnośći, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,96 100,00 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 830,00 733,40 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 840, ,34 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 97, Składki na Fundusz Pracy , ,96 96, Składki na Fundusz Pracy 2 640, ,13 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 99, Zakup energii , ,28 99, Zakup usług zdrowotnych 1 040, ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,86 99, Zakup usług pozostałych 700,00 466,42 66, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 450, ,32 99, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,19 95, Podróże służbowe krajowe 4 200, ,70 69, Różne opłaty i składki 2 175, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 387, ,72 99, Podatek od nieruchomości 2 526, ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 290,00 285,91 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 695,00 695,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,11 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 98, Pozostała działalność , ,22 85, Świadczenia społeczne , ,02 99, Świadczenia społeczne , ,18 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 798, ,55 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201,12 197,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 407, ,77 96, Składki na Fundusz Pracy 4 928, ,12 83, Składki na Fundusz Pracy 587,16 494,29 84,18 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 43

44 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,11 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 57, Zakup materiałów i wyposażenia 8 660, ,15 53, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,32 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 159, ,44 99, Zakup usług pozostałych , ,01 80, Zakup usług pozostałych , ,63 87, Podróże służbowe krajowe 850,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 566,00 925,40 36, Podróże służbowe zagraniczne 150,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 876,86 428,13 4, Różne opłaty i składki 25,14 22,67 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 044, ,93 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,31 55,00 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,18 97, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,74 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,97 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 89, Składki na Fundusz Pracy , ,18 61, Wynagrodzenia bezosobowe 7 306, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 498,80 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,00 100, Zakup energii , ,82 99, Zakup usług remontowych 2 059, ,82 99, Zakup usług zdrowotnych 3 260, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 600, ,36 96,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,05 93,76 świadczonych w ruchomej publicznej sieci Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 194, ,64 94,56 telefonicznej Podróże służbowe krajowe 7 270, ,78 98, Różne opłaty i składki 7 000, ,00 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,87 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 961,63 96, Zakup usług remontowych 800,00 800,00 100, Zakup usług pozostałych 9 650, ,23 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660,00 653,28 98, świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 649,44 99, telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 830,00 829,79 99, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 681,72 68, Różne opłaty i składki 1 256, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Internaty i bursy szkolne , ,83 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 463,00 449,99 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 97, Składki na Fundusz Pracy 8 712, ,98 71, Zakup materiałów i wyposażenia 9 007, ,63 99, Zakup środków żywności , ,77 92, Zakup energii , ,68 82, Zakup usług remontowych 515,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 930, ,08 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 055,00 350,88 33, świadczonych w ruchomej publicznej sieci 715,00 649,44 90, telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 123,00 825,50 73, Różne opłaty i składki 515,00 513,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 370,00 0,00 0,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 44

45 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe , ,74 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,50 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 700, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 99, Zakup energii 5 136, ,00 100, Zakup usług remontowych 309,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 190, ,75 92, Pozostała działalność , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,61 9, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,61 9, Zakup materiałów i wyposażenia 9 759, ,34 78, Zakup usług pozostałych 6 035, ,57 96, Różne opłaty i składki , ,70 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 80, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 78,95 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 78, Pozostała działalność , ,34 80,52 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 95,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179,65 179,65 100, Wynagrodzenia bezosobowe 6 914, ,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 220, ,75 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 776, ,96 99, Zakup usług pozostałych , ,32 85, Zakup usług pozostałych , ,31 96, Zakup usług pozostałych , ,92 97, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 443, ,76 63, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 784,20 500,78 63, Kultura fizyczna i sport , ,08 47, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 42, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 91, Wynagrodzenia bezosobowe 1 530,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 270,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 840,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 236,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 924,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 938,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,70 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 243,30 0,00 0, Pozostała działalność , ,08 52, Wynagrodzenia bezosobowe 1 010,00 765,00 75, Wynagrodzenia bezosobowe 179,00 135,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia 515,47 515,47 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 411, ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia 255,00 253,44 99, Zakup materiałów i wyposażenia 874,22 873,94 99, Zakup usług pozostałych 792,50 792,50 100, Zakup usług pozostałych 2 992, ,50 100, Zakup usług pozostałych , ,18 42, Zakup usług pozostałych 6 269, ,41 58, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 080, ,22 27, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 720,00 194,51 27,02 Razem: , ,79 84,82 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 45

46 Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Rozdzia Paragra Dział Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ł f 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 40,13% Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,50 40,13% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 40,13% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 100,00% Gospodarka grunatami i nieruchomościami , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 1 077, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 841,75 841,75 100,00% 710 Działalność usługowa , ,00 100,00% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254, ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 698,00 698,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 100,00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuzby cywilnej , ,32 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,12 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 905,40 905,40 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 100,00% 4260 Zakup energii 1 960, ,11 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 226, ,08 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 426, ,27 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 043, ,76 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe , ,60 100,00% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 519,12 519,12 100,00% 4430 Rózne opłaty i składki 1 220, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 094, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189, ,00 100,00% Kwalifikacja wojskowa , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 962,66 962,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,64 90,64 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 452, ,27 100,00% 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 183,43 183,43 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17,00 17,00 100,00% 4400 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 3 200, ,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 46

47 752 Obrona narodowa 1 500, ,21 99,95% Pozostałe wydatki obronne 1 500, ,21 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,21 99,84% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,56 99,91% Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej , ,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,31 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 100,00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuzby cywilnej , ,30 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273, ,90 100,00% 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,35 100,00% 4060 Pozostałe nalezności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , ,65 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla zołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 399, ,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 935, ,00 100,00% 4180 Równowazniki pienięzne i ekwiwalenty dla zołnierzy i funkcjonariuszy , ,16 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 100,00% 4220 zakup środków zywności 117,00 117,00 100,00% 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 110, ,53 100,00% 4260 Zakup energii , ,11 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,84 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 679, ,42 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,72 100,00% 4350 zakup usług dostepu do sieci Internet 1 933, ,74 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 279, ,73 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 423, ,38 100,00% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 6 617, ,52 100,00% 4420 Podróże słuzbowe zagraniczne 972,30 972,30 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, ,86 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 432,90 432,90 100,00% Obrona cywilna 3 000,00 114,56 3,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 114,56 3,82% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,44 99,82% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,44 99,82% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,44 99,82% 852 Pomoc społeczna , ,00 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 818,00 818,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 110,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 122,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 950, ,00 100,00% Razem , ,71 99,79% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 47

48 Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej dochody Plan po Dział Rozdział Paragraf Wykonanie % zmianach , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , , , , ,00 Razem 8 594, ,00 223,38% Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % , ,30 99,29% , ,30 99,29% ,00 71,66 71,66% ,00 67,64 67,64% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , , , , , , , ,00 Razem 8 594, ,30 222,67% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 48

49 Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. dochody Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % , ,08 61,63% , ,08 61,63% , ,02 145,26% , ,02 145,26% Razem , ,10 94,07% wydatki Dział Rozdz. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % , ,08 61,63% , ,08 61,63% , ,02 145,26% , ,02 145,26% Razem , ,10 94,07% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 49

50 Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. dla jednostek sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Paragraf plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % podmiotowe przedmiotowe celowe 600 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 48, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 82, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 82, ,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0, , ,49 79, ,00 0,00 0,00 0, , ,24 99, ,00 0,00 0,00 0, , ,24 99, ,00 0,00 0,00 0, , ,25 70, ,00 0,00 0,00 0, , ,05 65, ,00 0,00 0,00 0, , ,20 94,17 Razem Razem: dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 82, , ,49 82,36 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie %. Dz. Rozdz. Paragraf podmiotowe przedmiotowe celowe 754 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 80, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 78, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 78, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 95, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 95, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 91, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 91,49 Razem: Razem: dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe , ,01 100,00 0,00 0, , ,00 78, , ,01 86,02 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 50

51 Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiegoi za 2013 r. l.p. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU treść plan po zmianach wykonanie 4/ % 1 Przychody budżetu , ,78 143,48 Wolne środki, o których mowaw art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,78 143,48 1 środki na pokrycie deficytu , ,89 134,13 Rozchody budżetu , ,00 100,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 100,00 2 Wykup innych papierów wartościowych , ,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 51

52 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 52

53 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 53

54 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 54

55 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 55

56 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 56

57 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 57

58 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 58

59 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 59

60 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 60

61 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 61

62 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 62

63 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 63

64 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 64

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo