PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK"

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Własne 2 000, Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,68 Własne , Lokalny transport zbiorowy 0, Zakup usług pozostałych 0, Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 920,00 Własne 4 920, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii 7 000,00 Własne 7 000, Zakup usług remontowych ,00 Własne ,00 Strona 1 z 31

2 4300 Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 500,00 Własne 6 500, Opłaty na rzecz budżetu państwa 26,00 Własne 26, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 Własne 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 Własne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 300,00 Własne 1 300, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000,00 Własne 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne ,00 Zlecone 644, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone 7 081, Składki na Fundusz Pracy 3 634,00 Własne 2 619,00 Zlecone 1 015, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zlecone 500, Zakup energii ,00 Własne ,00 Zlecone 1 000, Zakup usług remontowych ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 Zlecone 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Strona 2 z 31

3 Własne 3 000,00 Zlecone , Różne opłaty i składki 503,00 Własne 200,00 Zlecone 303, Podatek od nieruchomości ,00 Własne , Zlecone 329,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 Własne 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 600,00 Własne 4 000,00 Zlecone 600, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 618,13 Zlecone 618, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Zlecone , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,76 Własne , Zakup usług pozostałych ,55 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 Zlecone 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone ,00 Strona 3 z 31

4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 3 844,00 Zlecone 3 844, Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 Zlecone 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone , Zakup energii 7 500,00 Zlecone 7 500, Zakup usług remontowych 500,00 Zlecone 500, Zakup usług zdrowotnych 150,00 Zlecone 150, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Zlecone 2 500, Podróże służbowe krajowe 8 754,00 Zlecone 8 754, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 632,00 Zlecone 5 632, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 201,00 Zlecone 201, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 900,00 Zlecone 900, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 440,00 Zlecone 440, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Zlecone 1 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne 8 796,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 4 914,00 Własne 1 732,00 Zlecone 3 182,00 Strona 4 z 31

5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Własne 1 500, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 1 500,00 Własne 1 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Własne 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 Własne 827,00 Zlecone 6 287, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 1 500,00 Własne 1 500, Zakup usług remontowych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych 2 400,00 Własne 2 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 Własne 1 700, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 770,00 Własne 2 770, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 5 000,00 Własne 5 000, Zakup energii ,00 Strona 5 z 31

6 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 3 260,00 Własne 3 260, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 868,00 Własne 1 868, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 Własne 500, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 0, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 Własne 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 176,00 Własne 4 176, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Własne 4 000, Pozostałe odsetki 500,00 Własne 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 Własne 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 268,00 Zlecone 2 268, Składki na Fundusz Pracy 396,00 Zlecone 396,00 Strona 6 z 31

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 1 990,00 Zlecone 1 990, Zakup środków żywności 160,00 Zlecone 160, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Poroz. z AR 4 000, Zakup usług pozostałych 6 300, Zlecone 6 300,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 200,00 Zlecone 4 200, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Honoraria 1 200,00 Własne 1 200, Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 Własne 3 700, Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0, Podróże służbowe zagraniczne 0, Pozostała działalność , Różne opłaty i składki , Własne ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 650,00 Zlecone 6 650, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 872,00 Zlecone 1 872, Składki na Fundusz Pracy 270,00 Zlecone 270, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone ,00 Strona 7 z 31

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 Zlecone 1 600, Zakup środków żywności 500,00 Zlecone 500, Zakup usług remontowych 161,00 Zlecone 161, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Podróże służbowe krajowe 400,00 Zlecone 400, Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne 2 700, Zakup usług pozostałych 2 700,00 Zlecone 2 700, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Własne , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 Własne , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 148, Zlecone 1 148,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 783,00 Zlecone 5 783, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Zlecone ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 Zlecone ,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 585,00 Zlecone 585,00 Strona 8 z 31

9 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne 2 700,00 Zlecone , Zakup środków żywności 450,00 Zlecone 450, Zakup energii ,00 Zlecone , Zakup usług remontowych ,00 Zlecone , Zakup usług zdrowotnych 9 065,00 Zlecone 9 065, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 600,00 Zlecone 9 600, Podróże służbowe krajowe 4 213,00 Zlecone 4 213, Podróże służbowe zagraniczne 627,00 Zlecone 627, Różne opłaty i składki 200,00 Zlecone 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 166,00 Zlecone 3 166, Podatek od nieruchomości 0,00 Zlecone 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 528,00 Zlecone 528, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 392,00 Zlecone 1 392, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800,00 Zlecone 800, Pozostała działalność 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,88 Zlecone , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6,00 Własne 6, Wynagrodzenia bezosobowe ,04 Strona 9 z 31

10 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 4 224,12 Zlecone 4 224, Zakup usług pozostałych , Zlecone ,96 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własne 1,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1, , , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,73 Własne ,73 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,39 Własne , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 10 z 31

11 Własne , Zakup środków żywności 365,00 Własne 365, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200, Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 66,00 Własne 66, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 212,00 Własne 2 212, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 Własne 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 Własne 4 800, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 Własne 4 000,00 Strona 11 z 31

12 4260 Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług zdrowotnych 400,00 Własne 400, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 Własne 800, Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Własne 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 Własne 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Własne 800, Technika , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Zasądzone renty 7 800,00 Własne 7 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,00 Własne 7 500, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,34 Strona 12 z 31

13 Własne , Zakup środków żywności 8 000,00 Własne 8 000, Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,07 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Własne 2 000, Podróże służbowe zagraniczne 0, Różne opłaty i składki 0, Różne opłaty i składki 1 500,00 Własne 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 2 450,00 Własne 2 450, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Własne 5 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Szkoły policealne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne ,00 Strona 13 z 31

14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 400,00 Własne 6 400, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Branżowe szkoły I i II stopnia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 Własne 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 Własne 7 900, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 300,00 Własne 5 300, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 Strona 14 z 31

15 4300 Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 280,00 Własne 2 280, Podróże służbowe krajowe 1 070,00 Własne 1 070, Podróże służbowe zagraniczne 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 210,00 Własne 210, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Własne 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 Własne 570, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,83 Własne ,83 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 675,09 Własne 7 675, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 Strona 15 z 31

16 Własne 4 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 6 750,00 Własne 6 750, Podróże służbowe zagraniczne 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 1 521,00 Własne 1 521, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Własne ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 174,00 Własne 174, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 700,00 Własne 3 700, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 600,00 Własne 4 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 16 z 31

17 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 Własne 5 000, Podróże służbowe krajowe 2 460,00 Własne 2 460, Podróże służbowe zagraniczne 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 460,00 Własne 460, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 400,00 Własne 4 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00 Własne 550, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 Własne 3 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 Własne 6 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Strona 17 z 31

18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 Własne 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Własne 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Własne 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 Własne 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 740,00 Własne 1 740, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 638,00 Własne 1 638, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 478,00 Własne 8 478, Składki na Fundusz Pracy 1 199,00 Własne 1 199, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup energii 3 300,00 Własne 3 300, Zakup usług pozostałych 3 200,00 Własne 3 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 233,00 Własne 233,00 Strona 18 z 31

19 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 630, Własne 3 630,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 330,00 Własne 2 330, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 179,00 Własne 5 179, Wynagrodzenia bezosobowe 610,00 Własne 610, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 479,00 Własne 3 479, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 2 060,00 Własne 2 060, Zakup usług zdrowotnych 40,00 Własne 40, Zakup usług pozostałych 5 090,00 Własne 5 090, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00 Własne 420, Podróże służbowe krajowe 6 650,00 Własne 6 650, Podróże służbowe zagraniczne 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 896,00 Własne 6 896, Podatek od nieruchomości 20,00 Własne 20, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250,00 Własne 1 250,00 Strona 19 z 31

20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90, Własne 90,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , Zakup środków dydaktycznych i książek ,13 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 222,69 Zlecone 222, Pozostała działalność , Stypendia dla uczniów 5 000,00 Własne 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 1 467,00 Własne 1 467, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 4 800,00 Własne 4 800, Zakup środków dydaktycznych i książek 0, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 7 200,00 Własne 7 200, Różne opłaty i składki 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki na zakup i objęcie akcji 0, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Programy polityki zdrowotnej 8 850,00 Strona 20 z 31

21 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 450,00 Własne 3 450, Nagrody konkursowe 1 400,00 Własne 1 400, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Własne 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zlecone , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,35 Własne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Strona 21 z 31

22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000, Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości , Własne ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 Własne 200, Opłaty na rzecz budżetu państwa 58,00 Własne 58, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 348,00 Własne 348, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Własne 3 000, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 Własne , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,40 Zlecone , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Składki na ubezpieczenia społeczne 705,09 Zlecone 705, Składki na Fundusz Pracy 100,32 Zlecone 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,59 Własne 5 480,00 Zlecone 8 994, Zakup usług pozostałych 9 520,00 Własne 9 520, Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 820,00 Własne 820, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Strona 22 z 31

23 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 8 790,00 Własne 8 790, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 500,00 Własne 500, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100, Własne 6 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500, Podróże służbowe zagraniczne 200,00 Własne 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, Własne 3 500,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 269,00 Własne 6 269, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 2 142,00 Własne 2 142, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 911,00 Własne 2 911, Zakup usług zdrowotnych 80,00 Własne 80, Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Strona 23 z 31

24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 Własne 2 900, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 Własne 2 372, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 844,00 Własne 1 844,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 250,00 Własne 2 250,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 844,00 Własne 1 844,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 505,00 Zlecone 9 505, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 3 979,00 Zlecone 3 979, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 8 364,20 Zlecone 8 364, Zakup usług remontowych 0,00 Zlecone 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 Zlecone 60, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 915,00 Zlecone 2 915,00 Strona 24 z 31

25 4410 Podróże służbowe krajowe 216,00 Zlecone 216, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 Zlecone 4 150, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 Zlecone 100, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 909,00 Własne 2 909, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 590,00 Własne 1 590, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 738,00 Własne 738, Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Różne opłaty i składki 1 530,00 Własne 1 530, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 4 677,00 Własne 4 677, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 467,00 Własne 4 467, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 Strona 25 z 31

26 Własne 9 000, Pozostała działalność , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,70 Własne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 025,26 Własne 2 025, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 119,15 Własne 119, Stypendia dla uczniów ,62 Własne , Stypendia dla uczniów ,38 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 262,44 Własne 6 262, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 076,40 Własne 1 076, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 781,58 Własne 9 781, Składki na Fundusz Pracy 116,78 Własne 116, Składki na Fundusz Pracy ,82 Własne , Składki na Fundusz Pracy 1 400,46 Własne 1 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,96 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 2 838,04 Własne 2 838, Zakup materiałów i wyposażenia 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,02 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,37 Strona 26 z 31

27 Własne , Zakup usług pozostałych ,96 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,37 Własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 Własne 2 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 5 480,00 Własne 5 480, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne 3 000, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 Własne 3 800, Placówki wychowania pozaszkolnego 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 Strona 27 z 31

28 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 Własne , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów ,00 Własne , Szkolne schroniska młodzieżowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych 500,00 Własne 500, Podróże służbowe krajowe 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 892,18 Własne 9 892, Pozostała działalność 5 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 Własne 5 800, Rodzina , Wspieranie rodziny , Świadczenia społeczne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników 680,00 Zlecone 680, Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 Zlecone 170, Rodziny zastępcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155,00 Własne 155, Świadczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 392,00 Własne 6 392, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 Własne 5 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Strona 28 z 31

29 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 544,00 Własne 2 040,00 Zlecone 3 504, Zakup usług zdrowotnych 60,00 Własne 60, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 395,00 Własne 4 395, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 573,00 Własne 573, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 180,00 Własne 180, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 550,00 Strona 29 z 31

30 Własne 5 550, Podróże służbowe krajowe 7 000,00 Własne 7 000, Różne opłaty i składki 950,00 Własne 950, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 550,00 Własne 1 550, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Własne 2 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Pozostała działalność 4 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 600,00 Własne 4 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup usług remontowych 1 856,74 Własne 1 856, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Pozostała działalność , Honoraria 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, Nagrody konkursowe 2 500,00 Strona 30 z 31

31 Własne 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 Własne 7 500, Zakup środków żywności 6 500,00 Własne 6 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Pozostała działalność , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 Własne 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe 0, Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 Własne 4 700, Zakup usług pozostałych 3 600,00 Własne 3 600,00 Razem: ,19 Strona 31 z 31

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 03 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2018 Dz. Rozdz. Par. N a z w a Stan na 13.12.2018 r. Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U 95 709 093,43 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 490,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 265/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 200/2016 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 11 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR 37/137/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 469/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 469/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR 469/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 488/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 18 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 488/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. UCHWAŁA NR 488/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z. zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z. zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 13/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie: uchwalenia ostatecznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 5/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR 5/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 18/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR 18/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 223 UCHWAŁA NR XXXII/177/2016 RADY POWIATU NIŻAŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo