Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku.

2 Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2

3 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2011 rok Wykonanie na Procent r. 020 Leśnictwo , ,85 100,00% Gospodarka leśna , ,85 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,85 100,00% 600 Transport i łączność , ,73 100,37% Drogi publiczne powiatowe , ,73 100,37% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 154,30% 0920 Pozostałe odsetki 2 500, ,49 133,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 353, ,00 102,12% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,06 101,49% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,06 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , ,12 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,01 109,71% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 109,71% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 760, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,33 97,49% , ,68 115,43% 710 Działalność usługowa , ,77 101,12% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,70 101,80% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,23 102,43% 0,00 51, , ,00 100,00% 3

4 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, ,00 87,07% 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,07 100,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 70, Pozostałe odsetki 0,00 858, Wpływy z różnych dochodów 0,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,85 100,00% 750 Administracja publiczna , ,44 91,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,82 78,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,60 201,09% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 730, ,25 76,72% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,23 158,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,74 47,46% Kwalifikacja wojskowa , ,62 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 550, ,00 100,00% 8 400,00 0, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,02 100,16% , ,02 100,16% 0920 Pozostałe odsetki 1 200, ,95 104,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,40 125,73% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 100,00% 4

5 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,51 105,79% , ,64 115,11% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,00 110,46% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,13 174,47% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 29, Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 299,81 tytułu podatków i opłat Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,87 103,61% , ,00 101,71% , ,87 152,97% 758 Różne rozliczenia , ,64 100,13% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,64 133,36% 0920 Pozostałe odsetki , ,64 133,36% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,58 96,42% Licea Ogólnokształcące 6 300, ,76 173,77% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 255, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,00 132,72% 5

6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 803, Pozostałe odsetki 3 000, ,38 137,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 800, ,88 305,99% Szkoły zawodowe , ,39 95,38% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000, ,00 125,60% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,44 110,47% 0870 Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 600, Pozostałe odsetki , ,96 129,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,60 525,16% 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 851, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,22 83,56% Pozostała działalność , ,43 93,63% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 108, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,76 93,44% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 411, ,86 93,44% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 125, ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,46 99,75% Szpitale ogólne , ,69 106,13% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,77 98,54% 6

7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,77 98,54% 852 Pomoc społeczna , ,34 107,15% Rodziny zastępcze , ,23 107,02% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 882, ,00 100,00% , ,75 105,49% Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 700, ,11 111,27% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 200, ,11 172,34% 4 500, ,00 100,00% 2 000, ,00 100,00% , ,80 96,26% , ,37 100,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,78 100,00% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 88,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 88,25% Powiatowe urzędu pracy , ,50 100,34% 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych 0,00 544, Pozostałe odsetki 1 000, ,04 222,10% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 680, ,46 78,11% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,93 92,80% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,66 92,61% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,69 90,20% 7

8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 692, ,46 100,76% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 692, ,46 100,76% 8 692, ,60 80,91% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 975, Wpływy z różnych dochodów 0,00 750, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,55 116,33% , ,55 116,33% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,55 116,33% 926 Kultura fizyczna i sport , ,91 111,54% Instytucje kultury fizycznej , ,91 111,54% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 558, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 416, ,05 103,25% 0830 Wpływy z usług , ,30 110,38% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 7 300, ,55 113,91% Razem , ,07 101,27% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Wykonanie na Procent 2011 rok r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,26 100,00% Melioracje wodne , ,26 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,26 100,00% 020 Leśnictwo , ,15 99,95% Gospodarka leśna , ,85 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,85 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00%

9 02002 Nadzór nad gospodarką leśną , ,30 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 99,90% 600 Transport i łączność , ,75 99,37% Drogi publiczne powiatowe , ,75 99,32% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 76,47% , ,43 99,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 99,83% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 540, ,12 95,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 220, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 100,00% 4260 Zakup energii , ,48 99,95% 4270 Zakup usług remontowych , ,88 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100, ,00 93,18% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 99,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100, ,68 98,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 305, ,25 99,96% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 850, ,37 97,91% Podróże służbowe krajowe 875,00 871,53 99,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,31 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 5 516, ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 760, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 465, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,24 99,31% budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,66 99,90% budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 99,90% Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową , ,00 100,00% udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 5 453, ,83 82,08% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 453, ,83 82,08% 2 453, ,15 62,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, ,90 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 597,78 99,63% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 95,86% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 95,86% 4270 Zakup usług remontowych 504,00 503,80 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 67,15% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 98,77% , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% 9

10 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000, ,00 87,07% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 5 490, ,40 99,99% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545, ,61 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99,99% 4260 Zakup energii 2 864, ,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 732,00 732,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650, ,94 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 472,00 471,81 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 430, ,39 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 833, ,40 99,98% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,05 93,77% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, ,00 100,00% Rady powiatów , ,37 86,49% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 86,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,20 99,77% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,99 99,20% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, ,34 71,13% Starostwa powiatowe , ,83 94,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 94,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 95,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 96,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,22 91,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 86,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 87,27% 4260 Zakup energii , ,61 78,85% 4270 Zakup usług remontowych , ,13 97,66% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 71,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 91,19% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 460, ,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,19 99,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,92 98,51% 10

11 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 400,00 169,20 42,30% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,61 95,52% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 400, ,50 93,23% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,94 96,66% 4480 Podatek od nieruchomości 1 700,00 838,80 49,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących , ,90 90,62% członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,54 77,23% Kwalifikacja wojskowa , ,62 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 364, ,17 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 980,00 980,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 769, ,45 99,99% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,90 85,46% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 860, ,00 92,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 71,17% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 89,12% 4308 Zakup usług pozostałych 8 400, ,00 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,33 88,12% 4430 Różne opłaty i składki , ,33 88,12% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,57 98,34% 3 000, ,90 99,63% 3 000, ,90 99,63% , ,67 99,59% ,00 0,00 0,00% 71,00 70,40 99,15% , ,22 100,00% , ,27 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 863, ,81 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i , ,00 100,00% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,16 100,00% , ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 751, ,36 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 346, ,82 99,99% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,12 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,89 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 746, ,23 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 426, ,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 750, ,87 99,76% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 450, ,36 98,75% 11

12 4410 Podróże służbowe krajowe 1 411, ,70 99,98% 4430 Różne opłaty i składki 1 121, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 823, ,34 99,98% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby 246,00 246,00 100,00% cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe , ,00 13,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900, ,00 100,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 85,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 67,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,13 94,11% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,13 94,11% , ,13 94,11% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,93 95,91% Licea ogólnokształcące , ,34 98,67% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99,36% 8 400, ,79 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,91 99,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,15 100,00% 4260 Zakup energii , ,84 99,97% 4270 Zakup usług remontowych , ,23 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 098, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 772, ,52 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 065, ,64 99,73% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 031, ,32 99,52% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,66 90,06% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,63 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 99,98% , ,75 80,52% Licea profilowane , ,42 98,71% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 99,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500, ,02 82,35% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,99 72,33%

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,00 100,00% 4260 Zakup energii 5 000, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 500,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych Szkoły zawodowe , ,81 96,63% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600,00 600,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 96,73% , ,35 98,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 96,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 97,21% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 423,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,76 91,70% 4127 Składki na Fundusz Pracy 229,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, ,53 98,95% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 9 348,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 99,84% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,43 67,59% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,41 98,12% 4260 Zakup energii , ,37 98,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 99,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500, ,00 87,48% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 98,75% 4307 Zakup usług pozostałych , ,35 90,25% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 400, ,87 77,53% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 639, ,43 84,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,71 89,20% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,37 99,25% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 100, ,44 96,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 97,51% 5 126, ,00 51,03% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,41 85,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 913, ,93 96,60% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,50 85,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 84,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 530, ,49 81,90% Pozostała działalność , ,95 42,30%

14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 95,16% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 328, ,49 99,98% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 241,00 240,97 99,99% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 502, ,44 96,43% 4129 Składki na Fundusz Pracy 38,00 37,84 99,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 875, ,00 74,04% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 586, ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 330,00 321,57 97,45% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 869, ,63 75,37% 4269 Zakup energii 350,00 320,79 91,65% 4307 Zakup usług pozostałych , ,23 70,81% 4309 Zakup usług pozostałych 6 241, ,06 25,40% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 143,00 65,54 45,83% 4419 Podróże służbowe krajowe 1 145,00 242,39 21,17% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,38 98,59% Szpitale ogólne , ,19 99,18% 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,19 98,91% , ,00 99,90% , ,77 98,54% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,02 98,55% 4580 Pozostałe odsetki 120,00 58,75 48,96% Pozostała działalność , ,42 69,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,42 97,21% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 27,50% 852 Pomoc społeczna , ,94 85,10% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,65 79,77% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,65 97,53% 3110 Świadczenia społeczne 2 000, ,00 82,35% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,95 80,09% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,45 97,90% 3110 Świadczenia społeczne , ,94 78,03% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, ,16 94,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 485,00 470,40 96,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 96,97% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,34 99,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,55 98,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99,66% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,54 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 99,63%

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 156, ,12 98,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 100,00% 4260 Zakup energii 5 161, ,12 99,96% 4270 Zakup usług remontowych 2 284, ,47 100,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 461,00 461,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 99,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 683,00 682,65 99,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 969,31 96,93% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 750, ,98 98,76% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700, ,30 99,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,50 100,11% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,95 95,74% , ,76 100,00% , ,76 100,00% , ,51 96,08% 652,00 651,37 99,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 97,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 452, ,43 96,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 95,43% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 850, ,79 75,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 556, ,95 100,00% 4260 Zakup energii 4 875, ,41 99,74% 4270 Zakup usług remontowych 2 400, ,04 64,59% 4280 Zakup usług zdrowotnych 322,00 322,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 69,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 486, ,94 97,51% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 515,00 472,03 91,66% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 580,00 509,35 87,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 532,00 531,20 99,85% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 921, ,92 99,97% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 450,50 100,11% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 500, ,77 99,83% jednostek budżetowych Powiatowe urzędu pracy , ,59 96,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200,00 319,50 26,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 98,12% 15

16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 97,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,53 77,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 100,00% 4260 Zakup energii , ,39 87,89% 4270 Zakup usług remontowych 5 117, ,45 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 260, ,50 80,28% 4300 Zakup usług pozostałych 6 984, ,77 99,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 860,00 857,51 99,71% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 901, ,02 97,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 250,00 796,39 63,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,53 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 320, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 790,00 790,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 79,49% Pozostała działalność , ,09 92,32% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 99,99% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 89,35% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 228, ,63 89,94% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 099,00 988,52 89,95% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,58 99,01% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 371, ,37 96,71% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 629, ,07 93,27% 4129 Składki na Fundusz Pracy 701,00 691,55 98,65% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 948, ,91 55,41% 4307 Zakup usług pozostałych , ,65 88,40% 4309 Zakup usług pozostałych , ,09 89,05% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 260,00 671,55 53,30% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 176,00 621,46 52,85% 4707 Szkolenia pracowników niebędących 1 050, ,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 94,36% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,94 95,71% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000, ,00 46,67% 150,00 49,99 33,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 96,31% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 90,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 369, ,95 83,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 100,00% 4260 Zakup energii , ,49 98,85% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 256,00 98,46% 4300 Zakup usług pozostałych 7 300, ,20 91,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 586,47 97,75% 16

17 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 970, ,79 95,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 130, ,98 96,55% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,43 99,98% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 833,00 833,00 100,00% Internaty i bursy szkolne , ,37 94,19% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,20 66,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 96,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 98,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 92,25% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,24 83,83% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 98,89% 4260 Zakup energii , ,62 88,30% 4300 Zakup usług pozostałych 6 100, ,39 94,50% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 345,79 69,16% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 522,36 74,62% 9 287, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 85,89% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 89,57% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie 3 480, ,00 72,56% nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 280, ,00 76,98% Pozostała działalność 1 044,00 800,00 76,63% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 044,00 800,00 76,63% , ,20 36,67% Gospodarka odpadami 7 090,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 090,00 0,00 0,00% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 800, ,00 100,00% 2 800, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,20 39,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 97,59% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,34 96,67% narodowego Biblioteki , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad , ,00 100,00% zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na , ,00 100,00% finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,34 78,20% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000, ,00 90,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 66,67%

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,94 59,66% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,40 82,09% 926 Kultura fizyczna i sport , ,14 95,41% Instytucje kultury fizycznej , ,43 95,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 730, ,28 95,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 99,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 130, ,61 98,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 400, ,00 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 97,94% 4260 Zakup energii , ,65 80,64% 4270 Zakup usług remontowych , ,80 99,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 332,00 94,86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 94,35% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 120, ,85 94,36% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 625, ,73 68,66% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 212,00 977,81 80,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 722,94 72,29% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 658, ,51 99,99% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 100,00% , ,28 89,00% , ,71 95,47% , ,92 98,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 98,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 88,78% Razem , ,36 95,66% 18

19 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,33 97,49% Gospodarka gruntami i , ,33 97,49% nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,33 97,49% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% Prace geodezyjne i , ,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i 6 000, ,00 87,07% kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,85 100,00% 750 Administracja publiczna , ,62 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Komisje poborowe , ,62 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,62 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i , ,67 100,00% ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe , ,67 100,00% Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 100,00% 19

20 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,77 98,54% Składki na ubezpieczenie , ,77 98,54% zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,77 98,54% 852 Pomoc społeczna 9 882, ,00 100,00% Rodziny zastępcze 9 882, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 882, ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,78 100,00% , ,78 100,00% , ,78 100,00% Razem , ,02 99,65% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 750 Administracja publiczna 1 550, ,00 100,00% Komisje poborowe 1 550, ,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 550, ,00 100,00% Razem 1 550, ,00 100,00% 20

21 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,33 97,49% Gospodarka gruntami i , ,33 97,49% nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 504,00 503,80 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 4 898, ,15 92,69% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz , ,38 98,77% 710 Działalność usługowa , ,85 99,84% Prace geodezyjne i , ,00 100,00% kartograficzne (nieinwestycyjne) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i 6 000, ,00 87,07% kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 87,07% Nadzór budowlany , ,85 100,00% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 490, ,40 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,31 100,00% pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe , ,98 100,00% członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie , ,45 100,00% roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,08 100,00% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 545, ,61 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99,99% 4260 Zakup energii 2 864, ,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 732,00 732,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 227,00 227,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 650, ,94 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 472,00 471,81 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 430, ,39 99,94% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 3 833, ,40 99,98% świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 150,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,62 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 100,00% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 100,00% społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 300, ,00 100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 129/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 15 7 15 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Uchwała Nr 68/273/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Uchwała Nr 38/150/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 9 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 w związku z art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo