UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polkowickiego za pierwsze półrocze 2014 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Zarząd Powiatu Polkowickiego, w składzie: 1. Marek Tramś 2. Kamil Ciupak 3. Mariusz Dzumyk 4. Krzysztof Nester 5. Włodzimierz Liberski zarządza co następuje: Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Polkowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za pierwsze półrocze 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Informacja, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego: Starosta Polkowicki Marek Tramś Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r. Polkowice Sierpień 2014 rok Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 2

3 Tabela Nr 1 Zestawienie ogółem budżetu Powiatu Polkowickiego w 2014 roku Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Dynamika % 4 : 3 I Dochody ogółem ,49 39,90 1. dochody bieżące w tym : ,59 41,63 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,27 10,79 2. dochody majątkowe w tym : ,90 1,97 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 1,41 II Wydatki ogółem ,37 40,12 1. wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,73 51,14 realizacja zadań statutowych ,24 44,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,28 48,18 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,14 16,76 dotacje ,56 68,74 obsługa długu ,64 34,57 wydatki majątkowe ,78 13,66 w tym : ,59 wydatki na zadania inwestycyjne ,66 11,33 wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 5,25 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,90 80,76 dotacje na wydatki inwestycyjne ,22 53,14 III Deficyt / Nadwyżka ,88 42,92 IV Przychody ,74 263,19 kredyty i pożyczki wolne środki ,00 246,35 nadwyżka z lat ubiegłych ,74 - V Rozchody ,00 50,00 spłata kredytów i pożyczek ,00 50,00 44,07 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 3

4 Tabela Nr 2 D O C H O D Y wg źródeł Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień rok Wykonanie na dzień r. Dynamika % 6 : 5 Dochody bieżące ,59 41, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych ,61 17, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 59, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 100, ,28 79, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych ,21 113, ,96 104, Wpływy z różnych opłat ,92 61, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,47 62, Wpływy z usług ,56 91, Pozostałe odsetki ,50 66, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 102, Wpływy z różnych dochodów ,63 87, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśtwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznch ,55 31, ,89 28, ,79 42, ,00 100, ,00 74, ,77 85, ,19 100, ,00 47, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 50, ,39 50, ,83 100, ,00 59, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących ,04 62, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 54,73 Dochody majątkowe ,90 1, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,90 52, Ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 1, ,00 3, ,49 39,90 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 4

5 Tabela Nr 3 DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok Wykonanie na rok Dynamika % 6 : Rolnictwo i łowiectwo ,95 0, Leśnictwo ,39 50, Transport i łączność ,91 1, Gospodarka mieszkaniowa ,96 78, Działalność usługowa ,29 41, Administracja publiczna ,44 58, Obrona narodowa ,00 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 58, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,17 33, Różne rozliczenia ,00 54, Oświata i wychowanie ,84 21, Ochrona zdrowia ,00 49, Pomoc społeczna ,15 59, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,31 63, Edukacyjna opieka wychowawcza ,89 37, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,85 93,41 OGÓŁEM: ,49 39,90 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz Rolnictwo i łowiectwo ,95 0,30 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby ,00 0,16 rolnictwa 2110 Wyszczególnienie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Tabela Nr 4 Dynamika % 10 : , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność ,95 6, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Leśnictwo ,39 50, Gospodarka leśna ,39 50,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 6

7 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł , Transport i łączność ,91 1, Drogi publiczne powiatowe ,91 1, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 7

8 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa ,96 78, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,96 78, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Działalność usługowa ,29 41, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,28 43, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki ,76 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 8

9 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany ,01 53, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna ,44 58, Urzędy wojewódzkie ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,35 82, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Kwalifikacja wojskowa ,79 76,68 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 9

10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,80 32, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Pozostała działalność ,50 61, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Obrona narodowa ,00 99,29 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 10

11 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Pozostałe wydatki obronne ,00 99, Wpływy z usług , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dynamika % 10 : , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 58, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,34 58, Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna ,00 100,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 11

12 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,17 33, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,56 61, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki ,18 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,61 31, Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia ,00 54, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 50, Subwencja ogólna z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,84 21, Licea ogólnokształcące ,84 65, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,04 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 12

13 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : , , Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu trytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Szkoły zawodowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 13

14 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Ochrona zdrowia ,00 49, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 50,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00 - powiat 852 Pomoc społeczna ,15 59, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,88 68, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,04 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 14

15 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : , , Rodziny zastępcze ,23 57, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,04 42, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,31 63,92 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 15

16 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 62, Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy Pracy ,31 65, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenmiem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pozostała działalnośc Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza ,89 37, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,79 35,50 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 16

17 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dynamika % 10 : , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lubb dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Domy wczasów dziecięcych ,22 7, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,83 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 17

18 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,88 50, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 18

19 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmiany w 2014 r. Plan na rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Dynamika % 10 : Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,85 93, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środwiska ,85 98, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność ,00 34, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznch ,00 - Ogółem ,49 39,90 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 19

20 Tabela nr 5 WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Rolnictwo i łowiectwo ,00 1, I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6 : ,00 0, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , , , ,00 b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , Pozostała działalność ,00 23, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe b) dotacje II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Leśnictwo ,39 34,27 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Gospodarka leśna ,39 34,27 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , Transport i łączność ,37 22, Lokalny transport drogowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne powiatowe ,37 22, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 20

21 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii % 6 : , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytrialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej ,80 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - dotacje Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa ,34 23, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,34 23, Zakup usług pozostałych ,58 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 21

22 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Różne opłaty i składki I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe 4480 Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych % 6 : , , , , , Działalność usługowa ,72 25, I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,16 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , , Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 5,72 - wydatki na zadania statutowe 4300 Zakup usług pozostałych , , , , Nadzór budowlany ,56 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 22

23 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,55 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6 : , Podatek od nieruchomości , , , , , Administracja publiczna ,64 36,91 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek Urzędy wojewódzkie ,00 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , , , , Rady powiatów ,04 48,50 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , Starostwa powiatowe ,82 37, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,50 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 23

24 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych % 6 : , Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostałe odsetki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa ,79 76,68 - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 200 8, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , , , , , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,78 15, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,60 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,87 40, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,79 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 24

25 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Zakup usług pozostałych ,88 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek % 6 : , , , , Pozostała działalność ,34 12,32 - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia bezosobowe , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu panstwa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych c) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , , , , ,84 - II. Wydatki majątkowe a) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Obrona narodowa ,00 99,29 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek Pozostale wydatki obronne ,00 99,29 - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) dotacje II. Wydatki majątkowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,79 51, Komendy powiatowe Policji ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , a) dotacje na wydatki inwestycyjne Wpłaty jednostek na pańtwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , ,88 50, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 25

26 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Uposażenia żołnierzy zawodowych i ,34 - nadterminowych oraz funkcjonariuszy % 6 : Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,67 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) dotacje I. Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , Ochotniczev straże pożarne ,00 50, a) dotacje na wydatki inwestycyjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , , , , , , Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 26

27 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek % 6 : Zarządzanie kryzysowe wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność ,91 21,21 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,90 14, ,90 14, Zakup usłu pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Obsługa długu publicznego ,64 34, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,64 34,57 I. Wydatki bieżące a) obsługa długu 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , , , Różne rozliczenia ,00 48,23 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek Rezerwy ogólne i celowe wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 4810 Rezerwy Część równoważaca subwencji ogólnej powiatów ,00 50,00 - wydatki na zadania statutowe 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , , , , Oświata i wychowanie ,64 55, Licea ogólnokształcące ,29 56,72 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 27

28 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,25 - jednostki systemu oświaty I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 80 77, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 54 52, Składki na Fundusz Pracy 10 9, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,50 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,42 - książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,31 - książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek % 6 : , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II. Wydatki majątkowe , , , , , , , ,81 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 28

29 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r a) zakupy inwestycyjne a) zadania inwestycyjne % 6 : Szkoły zawodowe ,01 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 31 28, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,00 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 29

30 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r d) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek % 6 : , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,65 6,65 - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , , , Pozostała działalność ,69 1, Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe , , Ochrona zdrowia ,79 53,03 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek Lecznictwo ambulatoryjne ,31 79,26 - wydatki na zadania statutowe b) dotacje I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych , , , , , Programy polityki zdrowotnej wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek b) dotacje 4300 Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,48 48, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Pozostała działalność ,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Zakup usług pozostałych , , , , , Pomoc społeczna ,49 46, Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,96 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 30

31 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żwyności , Zakup leków i materiałów medycznych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek % 6 : , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Rodziny zastępcze ,91 48,22 - wydatki na zadania statutowe 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Podróże służbowe krajowe , , , , ,51 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 31

32 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie % 6 : Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Powiatowe centra pomocy rodzinie ,33 46,77 - wydatki na zadania statutowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług zdrowotnych 40 40, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej c) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , , , , ,29 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 32

33 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Wynagrodzenia osobowe pracowników ,84 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe % 6 : , , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , , , Pozostała działalność ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacych ,00 - I. Wydatki bieżące a) dotacje , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,54 49, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 90, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane napodstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 - I. Wydatki bieżące a) dotacje Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,24 47, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,62 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 33

34 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r I. Wydatki bieżące ,24 - a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne % 6 : , , , Powiatowe urzędy pracy ,30 48,09 - wydatki na zadania statutowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , , , , , Pozostała działalność ,00 14,29 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 4300 Zakup usług pozostałych , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,95 51,20 I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,28 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 34

35 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne % 6 : ,42 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , Domy wczasów dziecięcych ,62 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 35

36 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r I. Wydatki bieżące ,84 - a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II. Wydatki majątkowe a) zadania inwestycyjne b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp I. Wydatki bieżące % 6 : , , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 99,98 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne 3240 Stypendia dla uczniów , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,79 50,98 - wydatki na zadania statutowe I. Wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , , , , , , Pozostała działalność ,84 40, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych a) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp a) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , , Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 36

37 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,17 19, Pozostała działalność ,17 19, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń % 6 : , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednotek niezaliczanych do sektroa finansów publicznych ,22 - I. Wydatki bieżące a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) dotacja na wydatki inwestycyjne , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 52,38 I. Wydatki bieżące a) dotacje Biblioteki ,00 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych I. Wydatki bieżące a) dotacje Ogółem: ,37 40,12 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 37

38 Tabela nr 6 DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , bieżących Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na "Wykonanie badań gleb i płodów rolnych" , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania rekultywacyjnego "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz , oprogramowania dla Powiatu Polkowickiego". 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między , 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , bieżących Dotacja z gminy Polkowice z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice , 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Dotacja z Gminy Grębocice z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy , Dotacja otrzymana z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na przebudowę drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Lubińskiej , 750 Administracja publiczna 5 600, Pozostała działalność 5600, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 5 600, bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta. 5600, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 72858, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , bieżących Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na remont nawierzchni przed wjazdem do siedziby pogotowia ratunkowego , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na zakup sprzętu sprawdzającego szczelność masek , 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na wymianę drzwi w Auli Forum , 851 Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne 26689, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w 26689, Polkowicach. 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 64528, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach , Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach z przeznaczeniem na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej. 3079, DOCHODY Wykonanie na r. Plan na r. WYDATKI Wykonanie na r , , , , , , , , ,00-5, ,00-5, , , , , , ,00 PRAWDA 5 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 38

39 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r. 010 Rolnictwo i łowiectwo Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego , systemu wynagradzania pracowników Centrum Administracyjnego Placówek 24099, Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach. Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na terapię ruchową - zajęcia na basenie dla wychowanków Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej 1449, "Perspektywa" w Polkowicach. Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej 14168, "Persektywa" w Polkowicach. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 46800, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY , Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach , Powiatowe urzędy pracy , 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Pomoc finansowa z Gminy Polkowice na staże w Urzędzie Pracy w Polkowicach , Pozostała działalność 8 000, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu 8000, Powiatu Polkowickiego. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 55000, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , bieżących Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 000, , Wykonanie na r. Plan na r. WYDATKI Wykonanie na r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 - RAZEM Dotacja z Gminy Chocianów z przeznaczeniem na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w 2014 r. przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na współorganizację "Polkowickiego Festiwalu Ziemi". Dotacja z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na opracowanie mapy przyrodniczo - turystycznej Powiatu Polkowickiego , 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność 16419, 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , 3 000, , , , , , , , ,00 FAŁSZ 3 000, , , , , , , , , , , , ,85 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 39

40 Tabela Nr 7 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Kwota dotacji celowa przedmiotowa podmiotowa Wykonanie na I. Jednostki sektora finansów publicznych Dotacje dla gmin z przeznaczeniem m.in. na nagrody w konkursie Najlepsza inicjatywa społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego , , Dotacja dla gminy Polkowice na utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie miasta Polkowice w celu ujednolicenia standardu utrzymania , Środki z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego Środki dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie Powiatu Polkowickiego, konkursy promujące bezpieczeństwo, nagrody dla funkcjonariuszy Policji i Święto Policji na 15 lecie Komendy , Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące , , Dotacja celowa dla Gminy Polkowice z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu polkowickiego w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych realizowanych przez PCUZ ZOZ S.A. w Polkowicach , Dotacja celowa z przeznaczeniem na doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego Filii Pogotowia Ratunkowego w Legnicy , Dotacja dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego , Dotacja celowa z przeznaczeniem na koszty rehabilitacji uczestników będących mieszkańcami powiatu polkowickiego Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów , II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dotacje dla gmin z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym mi.in. na organizację "Święta Miodu i Wina", "Maraton MTB Polkowice" oraz "Dożynki Powiatowe". Dotacja celowa dla Gminy Polkowice dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach. Dofinansowanie do realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumentów - środki z Gminy Polkowice. Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chocianowie oraz w Polkowicach , , , , , Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie. Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach. Dotacja celowa dla stowarzyszeń - konkursy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi , , , Ogółem: Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacja na prace konserwatorskie przy Kościele pw. św. Józefa Robotnika w Chocianowie , ,78 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 40

41 Tabela nr 8 Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2014 r. Plan na dzien Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wykonanie na dzień Pozostała działalność ,00 - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatu Polkowickiego". Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Lubińskiej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa dróg i chodników , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , ,96 Przebudowa drogi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Kłobuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 Budowa zatoki autobusowej wraz z kanalizacją w msc. Sieroszowice , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 Zakup przyczepki przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1151D w miejscowości Gaworzyce - etap I" , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Trzebnicka w Chocianowie" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 Wydatki na zakup sprzętu przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakup urządzenia wielofunkcyjnego przez Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie 7 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 - Dotacja z przeznaczeniem na "Przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , ,56 Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Roboty budowlane w budynku przy ul. Spółdzielczej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 Roboty budowlane w budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup komputerów, sprzętu i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Polkowicach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,00 - Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach , , , , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 41

42 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na dzien Wykonanie na dzień Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji , ,00 Środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach z przeznaczeniem na zakup radiowozu , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 36000, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 - Zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg oddechowych przez Komendę Powiatową Pańśtwowej Straży Pożarnej w Polkowicach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 - Środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu sprawdzającego szczelność masek , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Ochotnicze straże pożarne , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup wozów strażackich Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , ,81 Pomoc finansowa z Gminy Polkowice z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na wymianę drzwi w Auli forum Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie , , , Szkoły zawodowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc społeczna ,00 353, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 353,44 Środki z przeznaczeniem na wykonanie projektu konstrukcyjnego na wykonanie otworu oraz jego wybicie w celu połączenia mieszkań przy ul. Górnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach 353,00 353,44 353,00 353, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie , ,01 specjalistyczne Budowa wentylacji mechanicznej w powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychlogiczno - Pedagogicnego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra , , , Domy wczasów dziecięcych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 Remont łazienek w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 224, ,95 Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych przy ul. Głogowskiej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 42

43 Dział Rozdział Wyszczególnienie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan na dzien Wykonanie na dzień , , Pozostała działalność ,00 - Projekt systemowy"nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" reazliowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,22 Dotacje celowe dla gminnych spółek wodnych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,22 RAZEM WYDATKI , ,78 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 43

44 Tabela Nr 9 Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego. DOCHODY WYDATKI Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Klasyfikacja budżetowa Plan wg uchwały budżetowej zmiany Plan na r. Wykonanie na r. Plan wg uchwały budżetowej zmiany Plan na r. Wykonanie na r Dz , , , , ,00 Starostwo Powiatowe w Polkowicach Rozdz , , , , ,00 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów wsi Szklary Dolne gm. Chocianów oraz realizacji operacji Scalenie gruntów wsi Szklary Dolne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów wsi Koźlice gm. Gaworzyce oraz realizacji operacji Scalenie gruntów wsi Koźlice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Szkół w Polkowicach Zespół Szkół w Chocianowie Dz , , , , , ,78 Rozdz , , , , , ,78 Projekt systemowy Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Dz ,00 388, , , , , , ,42 Rozdz ,00 388, , , , , , ,42 Projekt "Bądź kowalem swojego losu" - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dz , , , , ,28 Rozdz , , , , ,28 Projekt systemowy Leonardo da Vinci - "Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy " realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie. Zespół Szkół w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Dz , , , , ,15 Rozdz , , , , ,15 Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci pt. "Staże zagraniczne przepustką sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego" - realizowany przez Zespół Szkół w Polkowicach. Dz , , , , ,90 Rozdz , , , , ,90 Program rozwoju obszarów wiejskich - małe projekty oraz utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych. Dz , , , ,00 - Rozdz , , , ,00 - Zakup materiałów promocyjnych LGD oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Dz , , , , ,00 Rozdz , , , , ,00 Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1. Dz , , , , ,00 Rozdz , , , , ,00 Zakup zestawu rekreacyjnego w Domu Wczasów Dziecięcych przy ul. Głogowskiej 37. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno -- Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach Razem: Dz , , , , , ,83 Rozdz , , , , , ,83 Projekt systemowy "Nie Jestem Sam" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Dz , , , , , , , ,84 Rozdz , , , , , , , ,84 Projekt systemowy "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Dz , , , , ,00 Rozdz , , , , ,00 Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach , , , , , , , ,20 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 44

45 Plan finansowy dochodów na rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat Tabela Nr 10 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Rolnictwo i łowiectwo ,00 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby ,00 rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne ,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 45

46 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 754 Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2110 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 przez powiat Razem: ,79 Dotacje na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok wydatki z budżetu środków europejskich. 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2117 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 46

47 Plan finansowy wydatków na rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat Tabela Nr 11 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby ,00 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebedacych członkami prpusu służby cywilnej Podatek od nieruchomości , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,34 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 47

48 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r Zakup usług pozostałych , Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Bezpieczeństwo publiczene i ochrona przeciwpożarowa ,88 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,48 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona zdrowia ,48 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,48 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 48

49 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2014 rok zmiany w 2014 r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. 853 OGÓŁEM Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , Pomoc dla repatraiantów Świadczenia społeczne ,75 Dotacje na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok wydatki z budżetu środków europejskich. 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4307 Zakup usług pozostałych Razem: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 49

50 Tabela nr 12 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Dział Rozdział T R E Ś Ć Plan na rok Wykonanie na dzień r. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów - 110,99 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego ,41 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,20 wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 15, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 15, Wpływy z różnych opłat - 15,00 Ogółem: ,97 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 50

51 Tabela Nr 13 Dochody jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wykonanie na dzień Wykonanie na dzień Plan na r. Plan na r r r Zespół Szkół w Polkowicach , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 500 1, Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,80 Stan środków pieniężnych: Ogółem: Zespół Szkół w Chocianowie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług do sieci Internet , Podróże służbowe krajowe ,30 na początek roku 263,80 na koniec okresu sprawozdawczego , , , , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Zakup materiałów i wyposażenia , Stan środków pieniężnych: Ogółem: Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług pozozstałych Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na początek roku - na koniec okresu sprawozdawczego 9 346, , , , , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Poozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii Zakup usług pozostałych ,94 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej , , Wpływ z usług , Składki na ubezpieczenie społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,54 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 51

52 Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Wykonanie na dzień Wykonanie na dzień Plan na r. Plan na r r r Zespół Szkół w Polkowicach 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wpływy z usług , Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Stan środków pieniężnych: Ogółem: Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii Zakup usług pozostałych ,80 na początek roku - na koniec okresu sprawozdawczego , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Domy wczasów dzieciecych , , Wpływy z usług , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Skladki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , Podtek od towarów i usług (VAT) Stan środków pieniężnych: Ogółem: Szkolenia pracowników niebędących czlonkami korpusu służby cywilnej ,00 na początek roku - na koniec okresu sprawozdawczego , , ,90 I. Razem: II. Razem stan środków pieniężnych: Ogółem I + II: , ,12 na początek roku 263,80 na koniec okresu sprawozdawczego , , ,81 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 52

53 Tabela nr 14 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. Klasyfikacja Plan na Lp. Nazwa Wykonanie na r r Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 2 Nadwyżka z lat ubiegłych Kredyty i pożyczki ,00 Rozchody ogółem: , , , , ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 53

54 Tabela nr 15 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przez Powiat Polkowicki w 2014 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Plan na 2014 r. Wykonanie na r. dynamika 8 : 7 % poniesione nałady od początku realizacji stopień zaawansowania realziacji % Wydatki na programy wieloletnie ,28 9, ,52 69,65 1 "Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego ,84 40, ,33 36,03 2 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata " Starostwo Powiatowe w Polkowicach ,00 0, ,00 33,65 3 Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1. Starostwo Powiatowe w Polkowicach ,90 92, ,15 97,61 4 Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie. Zespół Szkół w Chocianowie Remont budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Starostwo Powiatowe w Polkowicach ,50 1, ,00 2,98 6 Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie - etap II. Starostwo Powiatowe w Polkowicach Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach Starostwo Powiatowe w Polkowicach ,21 13, ,21 91,37 8 Cyfryzacja administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja. Starostwo Powiatowe w Polkowicach Projekt systemowy Nie Jestem Sam program Kapitał ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ,83 36, ,83 23,15 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 54

55 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet Powiatu Polkowickiego w 2014 r. Budżet Powiatu Polkowickiego na 2014 rok został uchwalony w kwotach: Dochody budżetu powiatu: z tego: dochody bieżące: dochody majątkowe: zł zł zł Wydatki budżetu powiatu: z tego: wydatki bieżące: wydatki majątkowe: zł zł zł Planowana różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostek samorządu terytorialnego stanowi deficyt budżetu w wysokości: zł Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości: zł - wolnych środków w wysokości: zł Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: a) dochody zł b) wydatki zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na kwotę zł W I półroczu 2014 r. roku Rada Powiatu podjęła 6 uchwały, a Zarząd Powiatu 4 uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu, w wyniku czego planowane dochody zwiększyły się do wysokości zł, a zrealizowane zostały w kwocie ,49 zł, co stanowi 39,90 % w stosunku do planu, w tym dochody majątkowe w wysokości zł, zrealizowane zostały w kwocie ,90 zł, tj. 1,98 %. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 55

56 Planowane wydatki zwiększyły się do wysokości zł i wykonane zostały w kwocie ,37 zł, co stanowi 40,12 % w stosunku do planu. W 2014 r. plan dochodów budżetu Powiatu Polkowickiego został zwiększony o kwotę zł w tym: I. Dochody bieżące o kwotę zł II. Dochody majątkowe o kwotę zł I. Dochody bieżące zwiększenie o kwotę zł Zwiększenia zł w tym: 1. dotacja rozwojowa ( 2007, 2009,) kwota zł środki przeznaczone na realizację projektów: Nie jestem sam - program Kapitał ludzki zł, Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż zł, Bądź kowalem swojego losu 388 zł, Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim zł,, Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zł, Cyfryzacja administracji samorządowej elektroniczna optymalizacja zł 2. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ( 2110,2120) o kwotę zł, w tym: dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zł, dotacja z przeznaczeniem dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zł, dotacja na prace geodezyjne i kartograficzne zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne zł, pozostałe wydatki obronne zł 3. dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie zawartych umów, porozumień ( 2310) - kwota zł, w tym: zł - dotacja z Miasta i Gminy Chocianów, na realizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, zł środki pochodzące z Gminy Polkowice, w szczególności na: - dofinansowanie organizacji spotkań Kombatantów zł, - dofinansowanie organizacji III Polkowickiego Festiwalu Ziemi zł, - dofinansowanie realizacji zadania warsztatów terapii zajęciowej zł, - opracowanie mapy przyrodniczo turystycznej Powiatu Polkowickiego zł 4. dotacje otrzymane z funduszy celowych ( 2440) kwota zł - dotacja z WFOŚiGW 5. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł, 6. dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł - środki pochodzące z Gminy Polkowice z przeznaczeniem na: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 56

57 zł utrzymanie dróg powiatowych i poboczy na terenie gminy Polkowice, zł dla Placówki Socjalizacyjnej Skarbek na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników oraz na zajęcia basenowe dla wychowanków, zł dla Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej Perspektywa na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników oraz na zajęcia basenowe dla wychowanków, zł dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników, zł dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników, zł dla Zespołu Szkół w Polkowicach na: - realizację zadań statutowych zł - dofinansowanie opieki pielęgniarskiej zł zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na organizacje staży dla mieszkańców gminy Polkowice, zł - dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony praw konsumenta, 7. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł - środki pochodzące z budżetu Wojewody na wykonanie badań gleb i płodów rolnych, zlokalizowane na terenie powiatu polkowickiego, 8. otrzymane spadki, zapisy i darowizny ( 0960) - kwota zł, 9. wpływy z rożnych opłat ( 0690) kwota zł dochody z tytułu opłat między innymi z opłat za udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia terenu, 10. wpływy z rożnych dochodów ( 0970) kwota zł rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwrot depozytu sądowego, 11. subwencja ogólna z budżetu państwa ( 2920) kwota zł 12. pozostałe dochody zł, Zmniejszenia zł w tym: 1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) kwota zł 2. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń ( 2690) kwota zł, 3. domy wczasów dziecięcych ( 2707) kwota zł II. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę zł, w tym: Zwiększenia zł w tym: 1. dotacje rozwojowe ( 6207, 6209,) kwota zł środki przeznaczone na realizację projektu: Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. 2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota zł, 3. środki otrzymane z WFOŚ na realizację zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej w miejscowości Gaworzyce zł, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 57

58 4. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej w wysokości zł kwota zł z Gminy Grębocice na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice, kwota zł z budżetu DUW na zakup sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania, kwota zł - z Gminy Polkowice dla ZSZ w Polkowicach. 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla KPPSP w Polkowicach zł Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zwiększył się o zł i wynosi: a) dochody zł b) wydatki zł Struktura dochodów Powiatu Polkowickiego w I półroczu 2014 roku według źródeł : DOCHODY 2,3 12,66 9,95 18,03 podatek od os.fiz. - PIT podatek od os.praw. - CIT 8,51 16,6 subwencj oświatowa subwencja wyrównawcza dochody własne 18,84 13,11 dotacje porozumienia programy UE Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 58

59 Realizacja dochodów wg źródeł Plan dochodów w ogólnej kwocie zł został zrealizowany w kwocie ,49 zł, co stanowi 39,90 % w stosunku do ogólnego planu dochodów. Poniżej 50 % planu zrealizowano dochody w: 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, plan zł wykonanie w wysokości ,00 zł tj. 44,30% - udziały w podatku od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej, 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan zł, wykonanie w wysokości ,61 zł tj. 17,90 % udziały w podatku od osób prawnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości zł, wykonanie ,55 zł tj. 31,31 % - realizacja zgodnie z umowami, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości zł, wykonanie ,89 tj. 28,59 % - realizacja zgodnie z umowami, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan w wysokości zł wykonanie ,79 zł tj. 42,77 % - realizacja zgodnie z harmonogramem, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan w wysokości zł - realizacja zgodnie z umową w II półroczu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan w wysokości zł - realizacja zgodnie z umową w II półroczu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - plan w wysokości zł - realizacja zgodnie z harmonogramem, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących - plan w wysokości zł - realizacja zgodnie z umową w II półroczu, środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących - plan w wysokości zł wykonanie 9.800,00 zł tj. 47,80 % - realizacja zgodnie z harmonogramem, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan zł, wykonanie 4.000,00 zł tj. 1,78 %- realizacja zgodnie z harmonogramem, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan realizacja zgodnie z harmonogramem, środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - plan w wysokości zł- realizacja zgodnie z umowami, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan zł, wykonanie ,00 zł tj. 3,22% - realizacja zgodnie z umowami, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 59

60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej plan zł realizacja zgodnie z harmonogramem, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji plan zł realizacja zgodnie z umowami, Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 2. Realizacja dochodów Powiatu Polkowickiego za I półrocze 2014 r według źródeł Plan Wykonanie Dochody budżetu Powiatu Polkowickiego w roku 2014, podobnie jak w latach poprzednich pochodzą przede wszystkim z subwencji oraz dotacji celowych. Subwencje stanowią łącznie kwotę zł tj. 31,95 % dochodów ogółem budżetu Powiatu. Udziały w podatku od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) to kwota zł co stanowi 34,63 % dochodów ogółem. Dotacje na zadania zlecone to kwota zł tj. 12,66 % dochodów. Kwotę zł stanowią dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE, co stanowi 9,95 % dochodów. Kwotę zł stanowią środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst tj. 2,3 % dochodów, zaś dochody własne wynoszą zł co stanowi 8,51 % dochodów ogółem. Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 4. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 60

61 Wykonanie dochodów budżetowych według jednostek organizacyjnych Powiatu % wykonania planu Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2014 r. Plan dochodów i wydatków budżetu państwa zł Pobrane dochody ,97 zł w tym: - użytkowanie wieczyste w kwocie ,48 zł - trwały zarząd gruntów w kwocie ,65 zł - przekształcenie w kwocie ,41 zł - zakup nieruchomości w kwocie ,20 zł - odsetki w kwocie 3.319,24 zł - dzierżawa w kwocie 110,99 zł - odszkodowanie w kwocie 2.959,00 zł - PPSP 15,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 61

62 Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę ,74 zł i do Starostwa ,46 zł zgodnie z przepisami w wysokości 25% wykonanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, zakupu nieruchomości oraz 5% pozostałych wykonanych dochodów Skarbu Państwa - na koszty obsługi i windykację. Do Starostwa przekazany został również podatek VAT od dochodów Skarbu Państwa w wysokości 3.245,17 zł. Kwotę ,60 zł przelano zgodnie z terminem ustawowym w miesiącu lipcu 2014 r. Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 12. Rezerwa budżetowa W budżecie powiatu polkowickiego została uchwalona rezerwa budżetowa w kwocie zł, w tym: 1. Rezerwa celowa uchwalana w wysokości zł została rozdysponowana w kwocie zł na: odpis na ZFŚS dokształcanie nauczycieli zł zł 2. Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości zł rozdysponowana została w kwocie zł, w szczególności z przeznaczeniem na: nagrody dla wyróżniających się strażaków promocje Powiatu dodatkowe wynagrodzenie roczne dla jednostek organizacyjnych powiatu dodatkowe służby patrolowe policji, nagrody dla wyróżniających się policjantów boiska zewnętrzne przy ZSZ w Polkowicach wymianę hydrantów w ZSZ w Polkowicach wnioski OSP pomoc finansową dla poszkodowanych w pożarze wkład własny do projektu Program zdrowotny odsetki i koszty postępowania sądowego - postępowanie sądowe z firmą Urbex realizującą inwestycję Budowa budynku administracji powiatowej zł zł 8,809 zł zł zł zł zł zł zł zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 62

63 Planowany deficyt budżetu powiatu. Na dzień r. została zaplanowana różnica między dochodami a wydatkami w wysokości zł, która ma być sfinansowana przychodami z wolnych środków w kwocie zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie zł Planowane przychody przedstawia tabela nr 14. Wynik finansowy W wyniku wykonania dochodów w wysokości 39,90 % przy wykonaniu wydatków w wysokości 40,12 %, w I półroczu 2014 roku powstał deficyt budżetu w wysokości ,88 zł Zmiany planu finansowego Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie I półrocza 2014 roku dokonał na wniosek zainteresowanych jednostek przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w kwocie zł, w tym : - Starostwo Powiatowe w Polkowicach na kwotę: zł - Zespół Szkół w Polkowicach na kwotę: zł - Zespół Szkół w Chocianowie na kwotę: zł - Placówka Socjalizacyjna Skarbek zł - Placówka Socjalizacyjno Interwencyjna Perspektywa zł - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych zł - Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie na kwotę: zł - Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach na kwotę: zł - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na kwotę: zł - Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na kwotę: zł RAZEM: zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 63

64 na kwotę zł, w szczególności: Przeniesienia planu wydatków między jednostkami organizacyjnymi Powiatu kwota zł z planu finansowego wydatków Placówki Socjalizacyjnej Skarbek do planu Starostwa Powiatowego w Polkowicach środki na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska rozliczenie końcowe środków przeznaczonych na przeniesienie gniazda bocianiego, kwota 800 zł z planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Polkowicach do planu Zespołu Szkół w Polkowicach środki na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska z przeznaczeniem na realizację szkolnego projektu Pomagając pszczołom, pomagamy sobie, kwota zł z planu finansowego wydatków Placówki Socjalizacyjno Interwencyjnej Perspektywa do planu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostki. Główne źródła wydatkowania środków finansowych w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej % udział w stosunku do wydatków ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,13 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,62 Edukacyjna opieka wychowawcza 4,42 0,58 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,09 Pomoc społeczna 6,65 Ochrona zdrowia 3,25 Oświata i wychowanie 12,49 Różne rozliczenia Obsługa długu publicznego 1,07 Wydatki związane z poborem dochodów 0,07 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4,52 Administracja publiczna 11,29 Działalnośc usługowa 1,35 Gospodarka mieszkaniowa 0,16 Transport i łącznośc 5,3 7,19 Leśnictwo 0,11 Rolnictwo i łowiectwo 8,28 0,73 24,7 4,09 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Janosikowe Obsługa długu Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 64

65 Szczegółowy opis realizacji wydatków w I półroczu 2014 roku (zestawienie poniższych danych przedstawia tabela nr 5) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,00 zł, tj. 1,48 %, w tym: 1. Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan w wysokości zł wykonanie ,00 zł, tj. 0,87 %, zadanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów wykonano dokumentacje projektowo kosztorysową przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego oraz działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych na terenie wsi Koźlice. 2. Pozostała działalność - plan w wysokości zł, został zrealizowany w wysokości ,00 tj. 23,18 %, dotacja celowa dla gmin powiatu polkowickiego, stanowiąca nagrody i wyróżnienia w XIV edycji Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego edycja 2013 : - Gmina Radwanice ,00 zł Gmina Gaworzyce 9.000,00 zł - Gmina Przemków 8.000,00 zł Gmina Chocianów 4.000,00 zł - Gmina Grębocice ,00 zł Gmina Polkowice ,00 zł Przyznanie nagród i wyróżnień nastąpiło w formie udzielonej dotacji dla poszczególnych gmin z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych w nagrodzonych i wyróżnionych miejscowościach (na podstawie art.220 ustawy o finansach publicznych) Gminy zostały zobowiązane do przygotowania opisu działań przewidzianych do realizacji na terenie nagrodzonej miejscowości. Realizacja zaplanowanego działania uzyskała akceptację mieszkańców tej miejscowości i jako harmonogram rzeczowo finansowy stanowił załącznik do umowy. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 65

66 Dział 020 Leśnictwo Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,39 zł, tj. 34,27 % - z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej. Ekwiwalenty ustalone zostały decyzjami Starosty Polkowickiego wydanymi w oparciu o przepisy ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki finansowe na wypłaty ww. ekwiwalentów przekazywane są (refundowane) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją a Starostą, następnie wypłacane rolnikom. Dział 600 Transport i łączność Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,37 zł, tj. 22,40 % przez: Plan Wykonanie % 1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ,37 21,15 2. Starostwo Powiatowe ,00 60,92 1. Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w imieniu Zarządu Powiatu zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 259,9 km ( w tym 22,7 km miejskich i zamiejskich 237,2), 17 mostami o długości 226,7 m oraz 278 przepustami znajdującymi się na obszarze Powiatu Polkowickiego. Na realizacje zadań zaplanowano kwotę zł, w której ujęte zostały: - środki własne zł - środki pochodzące z porozumień z Gminą Polkowice oraz Gminą Gaworzyce zł - środki z budżetu województwa zł Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,37 zł, tj. 21,15 %: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,72 52,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50 40,75 - wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne) ,96 11,34 - wydatki na realizację zadań statutowych ,19 29,43 w tym: zakup materiałów i wyposażenia ,07 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 66

67 (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism 4.604,03 zł Zakup części zamiennych, materiałów, przyrządów do wyposażenia warsztatu i biura ,06 zł Zakup paliw, olei oraz smarów do samochodów, ciągników i sprzętu ,22 zł Zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg tj. piasku, soli, masy asfaltowej na zimno i gorąco, tłucznia bazaltowego oraz znaków drogowych ,12 zł, opłaty za dostawę energii, gazu oraz wody ,02 zakup usług remontowych ,45 (remonty i naprawy maszyn, urządzeń oraz środków transportu 3.801,41 zł, remonty rowów, przepustów ,91 zł, remonty bieżące dróg ,13 zł) zakup usług pozostałych ,40 (usługi w zakresie ochrony obiektu, przeglądu instalacji elektrycznej, odprowadzania ścieków i wód opadowych, wywóz śmieci ,87 zł.usługi informatyczne, pocztowe, prowizje bankowe, abonament GPS ,98 zł Usługi różne: transportowe, kominiarskie, RTV, ogłoszeniowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczątek ,80 zł Usługi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg, tj. transport materiałów, mieszanie piasku i soli, odśnieżanie i posypywanie dróg, usuwanie skutków po zimie, przycinanie drzew i krzaków, monitorowanie kanalizacji deszczowej, odmulanie udrażnianie rowów, usuwanie rannej i padłej zwierzyny ,75 zł, badania okresowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników 7.856,65 zakup usług telefonii i internetu 4.896,50 opłaty, składki, podatki, ,10 (ubezpieczenia środków transportu, sprzętu drogowego i biurowego, budynku, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłata do ochrony środowiska) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 Wydatki na zadania inwestycyjne W I półroczu 2014 r. na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę ,96 zł: 1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie 6.022,80 zł, 2. Budowa zatoki autobusowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Sieroszowice ,67 zł 3. Przebudowa dróg powiatowych i chodników ,49 zł, w tym: a) dokończenie zadania z 2013 roku, przebudowa ul. Plac Targowy w Przemkowie ,97 zł, b) dokończenie zadania z 2013 roku, przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1151D ,00 zł, c) przebudowę przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi nr 1128D w miejscowości Kwielice ,19 zł, d) przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Stara Rzeka ,75 zł, e) przebudowa ul. Przemysłowej w miejscowości Radwanice w zakresie budowy chodnika i utwardzenia pobocza ,58 zł, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 67

68 Zaangażowanie zadań inwestycyjnych 14,39 %. W miesiącu czerwcu i lipcu zostały ogłoszone procedury przetargowe na kolejne zadania inwestycyjne określone do realizacji w 2014 roku. Wydatki na zakupy inwestycyjne W I półroczu 2014 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 9.700,00 zł zakupiono przyczepkę. W pierwszym półroczu 2014 r. podpisano umowy na realizację następujących zadań: 1. Umowa z dnia r. z Gminą Grębocice kwota zł Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Grębocice. Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto procedury przetargowe. 2. Umowa nr 175/2014 z dnia r. z Gminą Polkowice kwota ,00 zł Utrzymanie poboczy na terenie Gminy Polkowice. Wykonawcę wyłoniono w drodze postępowania przetargowego. 3. Umowa nr 2/2013 z dnia r. z Gminą Polkowice kwota ,00 zł na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska. Rozpoczęto procedury przetargowe. Plan Wykonanie % 2. Starostwo Powiatowe ,00 60,92 dotacja celowa dla Gminy Polkowice na utrzymanie dróg powiatowych, leżących na terenie miasta Polkowice w celu ujednolicenia standardu utrzymania ,00 zł, środki w wysokości zł zostały zabezpieczone na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Polkowickiego. Procedura udzielenia zamówienia na świadczenie usługi w I półroczu nie została rozstrzygnięta, kolejna procedura zostanie przeprowadzona w II półroczu 2014 roku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan w kwocie zł został zrealizowany w wysokości ,34 zł, tj. 23,74 %. kwota ,76 zł wydatkowano na opłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego, kwota ,58 zł - wykonano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości położonych na terenie powiatu polkowickiego w celu ustalenia odszkodowania, zbadano wielkości opadu atmosferycznego Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 68

69 w systemie dobowym na terenie składowiska odpadów przemysłowych w Przemkowie, usunięto i uprzątnięto drzewa z terenu nieruchomości Skarbu Państwa, wykonano nawożenie wiosenne i koszenie roślinności na terenie składowiska odpadów przemysłowych w Przemkowie, wykonano prace polegające na aktualizacji operatu ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytku gruntowego nieruchomości, kwota 4.461,00 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Dział 710 Działalność usługowa Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,72 zł, tj. 25,53 % w dziale tym realizowane są następujące zadania: Plan Wykonanie % 1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,16 21,22 2. Prace geodezyjne i kartograficzne ,00-3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 5,72 4. Nadzór budowlany ,56 50,49 1. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwota zł środki wydatkowano w kwocie ,16 zł, tj. 21,22 % na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,24 zł wynagrodzenie pracownika do obsługi informatycznej 7.600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pracy Ośrodka ,55 zł bieżące naprawy i konserwacja sprzętu kserograficznego 2.915,10 zł opłaty związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. prace geodezyjne pod nazwą wektoryzacja mapy zasadniczej w systemie EWID 2007 dla gminy Gaworzyce, wykonanie prac polegających na przejęciu danych dla obrębu Szklary Dolne, gmina Chocianów do systemu TurboEWID 2007, założenie bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz utworzenia inicjalnej bazy danych GESUT dla obszaru gminy Radwanice II etap, usługi asysty technicznej, usługi konferencyjnej ,97 zł zakup dostępu do sieci Internet 9.594,00 zł szkolenia pracowników 6.606,30 zł 2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota zł została zabezpieczona na modernizacje ewidencji gruntów dla powiatu polkowickiego realizacja II półrocze Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych - podział nieruchomości Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 69

70 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Plan w kwocie zł, został zrealizowany w wysokości ,56 zł, tj. 50,49 % w szczególności: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,02 49,68 - wydatki na realizację zadań statutowych ,54 59,28 Plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Polkowicach na 2014 r. wg uchwały budżetowej przewiduje wydatki w łącznej kwocie zł z czego zł to wynagrodzenia, a zł to pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 91,50 % planu finansowego. Kwota zł tj. 8,50 % ogólnego planu wydatków została przeznaczona na utrzymanie biura - zakup materiałów, energie, opłaty, delegacje, ZFŚS. Dział 750 Administracja publiczna Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,64 zł, tj. 36,91 %. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach: Plan Wykonanie % 1. Urzędy wojewódzkie ,00 53,85 2. Rady powiatu ,04 48,50 3. Starostwa Powiatowe ,82 37,87 4. Kwalifikacja wojskowa ,79 76,68 5. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,78 15,45 6. Promocja powiatu ,87 40,14 7. Pozostała działalność ,34 12,32 1. Urzędy wojewódzkie W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Starostwie wykonujących zadania rządowe zlecone. Wydatki realizowane są zgodnie z planem i otrzymanymi z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środkami finansowymi. Plan w kwocie zł, został wydatkowany w wysokości ,00 zł, tj. 53,85 %. 2. Rady powiatu W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z obsługą organu stanowiącego, wykonawczego oraz komisji rady. Środki wydatkowane są na merytoryczną i techniczno biurową obsługę posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz stałych i doraźnych komisji Rady Powiatu, opracowywanie materiałów z odbytych posiedzeń organów powiatu oraz komisji i przekazywanie ich do realizacji, przygotowywanie Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 70

71 projektów uchwał, publikacje aktów normatywnych, prowadzenie zbiorów aktów prawa miejscowego oraz BIP-u. Plan w kwocie zł, został zrealizowany w wysokości ,04 zł, tj. 48,50 %. w szczególności na : Plan Wykonanie % - diety radnych ,90 49,57 (diety wypłacane radnym powiatu polkowickiego; diety pobierane są przez 16 radnych,; zgodnie z uchwałą Nr XVI/96/2000 Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 30 sierpnia 2000 r. podstawą naliczenia diet jest 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w art. 15 ust. 1 pkt 2a ustawy budżetowej na rok ,46 zł - zakup materiałów i wyposażenia ,14 29,96 (zakup materiałów biurowych, koszty związane z obsługą organu stanowiącego oraz komisji rady powiatu) - zakup usług ,00 13,73 (usługi związane z organizacją sesji, opłaty i usługi pocztowe) 3. Starostwo Powiatowe Plan w wysokości zł został zrealizowany w wysokości ,82 zł, tj. 37,87 % w tym: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,94 50,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 46,45 - wydatki majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne) ,56 10,47 - wydatki na realizację zadań statutowych ,85 52,54 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ,54 (zakup materiałów biurowych 8.220,95 zł, paliwa ,60 zł, części do samochodów służbowych 3.545,24 zł, druki 3.748,06 zł, prasa 3.402,99 zł, koszty bieżące, sekretariat 2.846,67 zł, zakup wyposażenia (laminator, filtry) 5.698,50 zł, środki czystości 5.783,94 zł, papier 1.476,00 zł, tonery 3.145,21 zł, licencje programy komputerowe 4.899,33 zł, pozostałe ,05 zł) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody ,33 - usługi remontowe 5.218,43 (dotyczyły m.in.: naprawy i konserwacji sprzętu, w szczególności sprzętu komputerowego, drukarek oraz kserokopiarek 3.940,33 zł, naprawa samochodów służbowych 1.278,10 zł) - usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników ,79 (badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników 3.835,75 zł, wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu, koszty ryczałtów samochodowych, delegacje oraz zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych ,56 zł, bieżące doskonalenie zawodowe pracowników ,48 zł) - usługi pozostałe, ,44 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 71

72 (opłaty pocztowe ,85 zł, nadzór nad programami komputerowymi ,30 zł, usługi serwisowe ,16 zł, audyt ,00 zł, opłaty lokalowe, porządkowe, wywóz nieczystości, prasa, prowizje bankowe, monitorowanie budynku, usługi bhp, prawne itp ,04 zł W 2014 r. wydział komunikacji wydał ,89 zł: na dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawo jazdy, tablice rejestracyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu) - opłaty telefonii i internetu ,42 - różne opłaty, składki, podatki ,90 (składki członkowskie 8.930,90 zł, ubezpieczenie budynków i samochodów zł, podatki 7.264,00 zł) - odpis na ZFŚS ,51 - koszty postępowania sądowego i procesowego ,68 - pozostałe odsetki ,81 Wydatki na zakupy inwestycyjne W I półroczu 2014 roku dokonano zakupów inwestycyjnych w wysokości 4.589,00 zł - zakupiono notebooka. Wydatki na zadania inwestycyjne Plan w kwocie zł, został zrealizowany w wysokości ,21 tj. 13,86 %. Zadanie ujęte w budżecie Powiatu pn. Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach. Zadanie jest w trakcie realizacji od 2010 roku, płatności dokonywane są na podstawie stanu faktycznego wykonania prac. Zadanie jest trakcie rozliczenia z uwagi na rozbieżność stanowisk z głównym wykonawcą robót. W ramach wydatkowanych środków zlecono: przegląd gwarancyjny budynku, montaż folii przeciwsłonecznych, regulację przepływów na części instalacji c.o., montaż płyt grzejnych, montaż samozamykaczy podłogowych, przesunięcie ściany szklanej, montaż kotary akustycznej, automatykę drzwiową, zakupiono krzesła i stały do Sali konferencyjnej. Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy dokonano zapłaty należności dla podwykonawcy oraz poniesiono koszty postępowania sądowego. Plan w kwocie zł, został zrealizowany w wysokości 7.687,50 zł tj. 1,58 %. Zadanie ujęte w budżecie pn. Remont budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Zdanie w trakcie realizacji, dotychczas wykonano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonanie prac remontowych i budowlanych zaplanowano na II półrocze 2014 roku. Plan w kwocie zł, został zrealizowany w wysokości 1.346,85 zł tj. 0,32 %. Zadanie ujęte w budżecie pn. Roboty budowlane w budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano inwentaryzację obiektu. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 72

73 4. Kwalifikacja wojskowa. Plan w kwocie zł został zrealizowany w wysokości ,79 zł, tj. 76,68 %, w tym: - wynagrodzenia ,00 - zakup materiałów i wyposażenia 2.719,34 - zakup usług pozostałych 2.908,45 Kwalifikacja wojskowa w powiecie polkowickim w 2014 r. została przeprowadzona w miesiącu kwietniu. Starosta realizując zadanie powierzone przez Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu polkowickiego, zapewnił poborowym oraz członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej odpowiednie warunki do przeprowadzenia badań lekarskich oraz wywiadów z poborowymi. 5. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,78 zł, tj. 15,45 %. 16 stycznia 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podpisało umowę na realizację pilotażu w ramach projektu systemowego pn. Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż. Liderem projektu jest PCPR w Polkowicach. W ramach realizacji projektu nawiązano współpracę z partnerami, są to przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach i Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie, Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach. Celem ogólnym projektu jest utworzenie skoordynowanego (obejmującego cały powiat) systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. 6. Promocja powiatu. Jednostki samorządowe w tym powiaty powinny szczególną uwagę zwrócić na promocję, rozumianą w szerokim tego słowa znaczeniu (reklama, public relations, komunikacja społeczna itp.) Konieczne są bowiem sprawnie działające instytucje wspierające chętnych radą i pomocą w załatwianiu różnych spraw i pokonywaniu ciągle istniejących barier biurokratycznych. Do najważniejszych celów promocji zaliczyć należy: dążenie do zajęcia pożądanej pozycji w świadomości odbiorców, przekonanie o korzyściach we wzajemnych stosunkach, kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 73

74 aktywizowanie rynku gospodarczego, wydłużanie pobytu turystów. W powiecie polkowickim należy je rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: ekonomicznej (promocja na zewnątrz swoich walorów) społecznej (promocja wśród mieszkańców powiatu spójność, jedność, akceptacja granic) W tym celu władze powiatu chcąc podkreślić dodatnie, szczególne cechy powiatu, wspierają finansowo wszystkie ważne imprezy o charakterze powiatowym lub ponad regionalnym podejmując szereg działań wzmacniających markę powiatu. To także ogrom działań i odpowiednie środki przeznaczone na mecenat i sponsoring wartościowych, oryginalnych inicjatyw i przedsięwzięć o randze co najmniej powiatowej gospodarczych, kulturalnych, sportowych, które budują markę, a także poczucie wspólnoty całego powiatu polkowickiego. Plan w kwocie zł, wykonano w wysokości ,87 zł, tj. 40,14 %, z przeznaczeniem na : zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek, dyplomów - które zostały wręczone przez osoby reprezentujące Powiat podczas licznych konkursów i imprez o charakterze powiatowym, a także podczas imprez gdzie Starosta lub Zarząd Powiatu przyjął patronat honorowy - wydatkowano ,20 zł, zakup materiałów promocyjnych m.in. flag, herbów, kalendarzy, okolicznościowych pamiątek, wydatkowano kwotę ,79 zł, reklama w prasie i telewizji, na imprezach sportowych, kulturalnych oraz sponsorowanie ważnych wydarzeń w powiecie takich jak: Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich, MTB Obiszów, czas antenowy w mediach na programy powiatowe - wydatkowano kwotę ,88 zł 7. Pozostała działalność. Plan w kwocie zł, został zrealizowany wysokości ,34 zł, tj. 12,32 % w stosunku do planu, w tym : kwota zł dotacja celowa przeznaczona na zadania publiczne z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów podniesienie świadomości prawnej konsumentów i rozwiązywanie sporów konsumenckich. Została podpisana umowa z federacją Konsumentów, stowarzyszeniem z siedzibą w Warszawie na prowadzenie bezpłatnego doradztwa konsumenckiego na rzecz mieszkańców powiatu polkowickiego. kwota 7.556,50 zł opłata ewidencyjna pobierana przez Wydział Komunikacji przy rejestracji samochodów - stanowiąca w całości dochody budżetu państwa przekazywana na rachunek Funduszu Celowego CEPiK. kwota 3.256,84 zł realizacja projektu Cyfryzacja administracji samorządowej elektroniczna optymalizacja realizowanego w Partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 74

75 V, Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Dział 752 Obrona narodowa Plan w wysokości zł został zrealizowany w wysokości ,00 zł, tj. 99,29 %. W dniach maja 2014 roku przeprowadzono szkolenia: Kierowanie realizacją zadań obronnych w WSGOP realizowanych przez administrację państwową oraz Zgrywanie i doskonalenie procedur współdziałania pozamilitarnych struktur obronnych w procesie osiągania WSGO Państwa połączonego z organizacją ćwiczenia pt. Polkowice Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu wojewody oraz Fundacji Polska Miedź. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,79 zł, tj. 51,51 %. Plan Wykonanie % 1. Komenda Powiatowa Państwowej ,88 52,24 Straży Pożarnej w Polkowicach 2.Starostwo Powiatowe ,91 42,43 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach jest jednostką budżetową mająca swą siedzibę w Polkowicach przy ul. Polnej 3. W I półroczu 2014 r. służbę pełniło w niej przeciętnie 47 funkcjonariuszy, w tym 35 osoby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej a wśród nich 32 osoby pracujące w systemie zmianowym. Pięć osób pełniło służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania w systemie zmianowym. Zatrudniono także 2 pracowników cywilnych: jeden na stanowisku pomocniczym oraz jeden w korpusie służby cywilnej. Komenda posiada obecnie 9 samochodów: 2 operacyjne - w tym jeden na podwoziu terenowym, 1 rozpoznawczo-ratowniczy, 1 - kwatermistrzowsko-techniczny, 5 pojazdów specjalnych - w tym: 4 gaśniczo-ratownicze i 1 samochód-drabina mechaniczna SD-30 (tj. o wys. 30 metrów). Jednostka jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do ratowania zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia mieszkańców powiatu polkowickiego. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 75

76 Plan w wysokości zł został zrealizowany w wysokości ,88 zł, tj. 52,24 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 53,64 (w tym środki otrzymane z budżetu Powiatu Polkowickiego na nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne wyniki w służbie) - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do ,51 45,94 wypoczynku dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin kwota zł, równoważnik pieniężny za remont i brak lokalu mieszkalnego kwota ,32 zł, inne świadczenia funkcjonariuszy ,19 zł) - wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 - (zakup urządzenia do badań sprzętu ODO realizacja II półrocze 2014r) - wydatki na realizację zadań statutowych ,37 45,93 w tym: zakup materiałów i wyposażenia ,44 (zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia związanych z działaniami ratowniczo -gaśniczymi, paliwo, części zamienne, środki gaśnicze, zakup umundurowania, art. biurowych, literatury fachowej, żywności do akcji) opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody ,29 zakup usług remontowych 8.139,23 (usługi remontowe i konserwacyjne samochodów specjalnych, sprzętu pożarniczego i nieruchomości) zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników ,65 (badania lekarskie, komisje powypadkowe i szczepienia ochronne, delegacje służbowe, koszty dojazdu funkcjonariuszy na kursy i szkolenia) zakup usług pozostałych ,99 (usługi pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe oraz bankowe, organizacja Dnia Strażaka) opłaty z tytułu telefonii i internetu 7.392,80 różne opłaty i składki 1.929,11 (dozór techniczny, wykup świadectw kwalifikacyjnych dla kierowców, opłata roczna za zarząd trwały nieruchomości ) odpis na ZFŚS 2.187,86 Plan Wykonanie % 2. Starostwo Powiatowe ,91 42,43 a) Komendy Powiatowe policji ,00 zł Środki na pokrycie dodatkowych służb patrolowych Policji na terenie powiatu polkowickiego zł, nagrody dla funkcjonariuszy z szczególne wyniki w służbie zł, organizacja konkursów promujących Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 76

77 bezpieczeństwo, programy prewencyjne zł, organizacja obchodów święta policji zł, środki przekazane na zakup radiowozu zł - realizacja poprzez wpłaty na fundusz celowy Policji zgodnie z uchwałą Rady Powiatu (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o policji) b) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowano wykonanie nawierzchni przed wjazdem do KPPSP w Polkowicach oraz zakup sprzętu testującego szczelność aparatów oddechowych realizacja w II półroczu 2014 roku. c) Ochotnicze straże pożarne zł Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu polkowickiego. Środki wydatkowano na dofinansowanie do zakupu lekkiego sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP Kożlice oraz zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Gaworzycach i Kłobuczynie. d) Pozostała działalność 3.498,91 zł Konkursy dla młodzieży szkół podstawowych organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz Starostę Polkowickiego, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie 7.889,90 zł, tj. 14,89 %. - dotyczy zwrotu opłat za kartę pojazdu pobieraną przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy wypłata na podstawie wyroków sądowych. Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,64 zł, tj. 34,57 %. Odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych. Dział 758 Różne rozliczenia Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,00 zł, tj. 48,23 %. Wpłata do budżetu państwa (tzw. Janosikowe) plan zł. Wpłata przekazywana jest w 12 miesięcznych ratach, wysokości 1/12 należnej wpłaty - przekazano ,00 zł Rezerwa budżetowa plan zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 77

78 Dział 801 Oświata i wychowanie W budżecie powiatu na zadania oświatowe zaplanowano kwotę zł z czego została zrealizowana kwota ,64 zł, tj. 55,13 %, w tym: Plan Wykonanie % 1. Zespół Szkół w Polkowicach ,56 56,46 2. Zespół Szkół w Chocianowie ,72 60,53 3. Starostwo Powiatowe ,36 14,10 1. Zespół Szkół w Polkowicach Zespół Szkół im Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach jest szkołą publiczną, prowadzącą zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w następujących typach szkół: Liceum Ogólnokształcące - trzyletnie Technikum - czteroletnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dwu lub trzyletnia Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - dwuletnie W roku szkolnym 2013/2014 w okresie od stycznia do czerwca uczęszczało do szkoły średnio 633 uczniów, którzy kształcili się w 25 oddziałach. Ogółem w tym okresie 60 uczniów otrzymało stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce oraz 46 uczniów za osiągnięcia sportowe. Dwie osoby otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów. Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,56 zł tj. 56,46 %, a w szczególności: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,25 51,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 37,53 - zakupy inwestycyjne ,81 96,03 (wymiana drzwi antypanicznych w Auli Forum) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków U.E ,15 82,52 - wydatki na realizację zadań statutowych ,36 71,51 w tym : zakup materiałów i wyposażenia 2.673,50 (środki czystości, mat. biurowe, drobny sprzęt dla konserwatora, leki do gabinetu pielęgniarskiego, tonery) zakup pomocy dydaktycznych, książek i czasopism do biblioteki 1.515,42 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 78

79 opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody ,55 usługi remontowe ,56 ( remont boisk zewnętrznych, remont rozdzielni elektrycznej, wykonanie przyłącza wody) zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 2.801,25 zakup usług pozostałych ,48 (wywóz nieczystości, kursy i praktyki uczniów, przeglądy BHP, naprawy, prowizja bankowa, transport uczniów, usługi pocztowe, montaż szafek hydrantowych, uszycie kotar i wymiana mechanizmu rozsuwającego kotary w Auli Forum) usługi telefonii i Internetu 8.209,37 podatki i opłaty 2.275,30 odpis na ZFŚS ,28 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.336,65 (szkolenia indywidualne dla nauczycieli, dofinansowanie do studiów) W Zespole Szkół w Polkowicach realizowane są projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej plan zł wykonanie ,15 zł tj. 82,52 %: 1. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pt. Staże zagraniczne przepustką sukcesu na rynku pracy wg standardów rynku europejskiego na okres od r. 2. Bądź kowalem swojego losu program rozwojowy Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 9.1.2, czas trwania projektu r. 3. Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. 2. Zespół Szkół w Chocianowie Zespół Szkół w Chocianowie prowadzi działalność edukacyjną na poziomie ponadgimnazjalnym, zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz wychowawczą. Nauka prowadzona jest w zakresie zawodowym. W I półroczu 2014 roku w 22 oddziałach kształciło się 523. W Zespole Szkół funkcjonują następujące typy szkół : Technikum mechatroniczne, Technikum handlowe, Technikum logistyczne, Technikum obsługi turystycznej, Zasadnicze szkoły zawodowe. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 79

80 Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych, kół sportowych, kół zainteresowań oraz zajęcia w Multimedialnym Centrum Informacji. Szkoła jest w trakcie dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w związku z tym kształci młodzież w oddziałach o specjalności mechatronicznej i logistycznej. Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,72 zł tj. 60,53 % w stosunku do planu, a w szczególności : Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,12 53,42 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 20,00 - projekt systemowy ,28 94,75 - wydatki na realizację zadań statutowych ,32 82,28 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia ,45 (materiały biurowe, czasopisma, druki świadectw szkolnych, materiały konserwatorskie, dzienniki lekcyjne) - zakup pomocy dydaktycznych 3.921,64 (zakupiono sprzęt dydaktyczny do hali sportowej) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody ,46 - zakup usług remontowych ,00 (dokonano niezbędnych napraw sprzętu, wykonano modernizację holi na klasopracownie) - zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 3.837,25 (badania okresowe pracowników, delegacje pracowników, delegacje opiekunów wyjeżdżających z uczniami na praktyki zawodowe, szkolenia pracowników) - zakup usług pozostałych ,83 (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, szkolenia i praktyki zawodowe uczniów, dozór techniczny) - zakup usług telefonii i internetu 2.476,69 - odpis na ZFŚS ,00 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 120,00 Projekt systemowy plan zł realizacja ,28 zł, tj. 94,75 %. W ramach projektu realizowany był wyjazd na staż, który odbył się w Lipsku organizowany przez firmę Europo-Haus Leipzig oraz na staż do Sevilli organizowany przez euromind. Staże odbywały się w okresie od do Z wyjazdu korzystało 45 uczniów i trzech opiekunów. Nr projektu PL1-LEO pn. Praktyka zagraniczna szansą na zdobycie pracy. Wydatki dotyczyły: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 80

81 - ubezpieczenia beneficjentów, - kosztów pobytu beneficjentów w Lipsku, - kosztów szkolenia kulturowo- językowego, - kieszonkowego dla beneficjentów, - kosztów podróży krajowych i zagranicznych, - wynagrodzenia z tytułu zarządzania projektem i obsługi finansowej. 3. Starostwo Powiatowe Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,36 zł tj. 14,10 % w stosunku do planu, a w szczególności : kwota ,25 zł dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu dla dwóch szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chocianowie i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Polkowicach (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych i art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Dotacja przekazywana jest comiesięcznie zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Powiatem Polkowickim a osobami fizycznymi prowadzącymi szkoły. Dotacje są naliczane na podstawie danych, które w ciągu roku ulegają zmianie. kwota ,00 zł - jednorazowe stypendia jako nagrody dla najlepszych absolwentów, w tym: - Zespół Szkół w Polkowicach stypendium otrzymało 12 uczniów, na łączną kwotę zł, - Zespół Szkół w Chocianowie - stypendium otrzymało 7 uczniów, na łączną kwotę zł W dniach 25 kwietnia br. stypendia zostały przekazane nagrodzonym uczniom. kwota 56,69 zł wynagrodzenia i pochodne wynikające z umów zlecenia, zawieranych z ekspertami powołanymi do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. kwota ,42 zł realizacja projektu Bądź kowalem swojego losu program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w okresie od do Projekt skierowany do uczniów LO Zespołu Szkół w Polkowicach zarówno z problemami w nauce jak i zdolnych, pragnących kształcić się na uczelniach wyższych i realizować swoje marzenia. Działania w ramach projektu mają na celu zintegrowanie młodzieży z różnych środowisk, pomogą nabyć umiejętności psychospołeczne potrzebne do świadomego i rozsądnego kierowania własnymi wyborami w celu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu życia. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 81

82 W ramach projektu powołane zostały dodatkowe zajęcia edukacyjne pozalekcyjne z języka polskiego, dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, rozwijające zainteresowania z historii, doradztwa zawodowego, z języka angielskiego oraz rozwijające zainteresowania biologiczne, przyrodniczo ekologiczne, zakupiono filmy edukacyjne do prowadzenia zajęć. Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie plan zł Zadanie w trakcie realizacji wykonano dokumentację techniczną. Trwa proces uzyskiwania pozwolenia na budowę i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,79 zł, tj. 53,03 %, w stosunku do ogólnego planu z przeznaczeniem na : 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan w kwocie zł wykonany w kwocie ,48 zł, tj. 48,90 %. Plan Wykonanie % - Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach ,48 48,94 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku finansowane z budżetu państwa. - Placówka Socjalizacyjna,,Skarbek w Polkowicach ,40 46,46 składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki - Placówka Socjalizacyjno Interwencyjna Perspektywa ,60 38,26 składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówki 2. Świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu mieszkańcom powiatu polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowych w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej, plan w kwocie zł wykonany w kwocie ,31 zł Zadanie realizowane jest przez powiat Polkowicki nieprzerwanie od 2006 roku poprzez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach. Z ambulatoryjnych usług chirurgicznych w I półroczu 2014 roku skorzystało ogółem mieszkańców powiatu polkowickiego. 3. Program polityki zdrowotnej plan 8.000,- zł realizacja II półrocze 2014 r. Środki zabezpieczono na opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 82

83 4. Kwota zł wykonanie ,00 zł - środki przeznaczone dla Zespołu Szkół w Polkowicach na ponadstandardową opiekę pielęgniarską. 5. Dotacja celowa w wysokości ,00 zł została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakup sprzętu medycznego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach. 6.Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu oraz z budżetu państwa zł Dział 852 Pomoc społeczna Plan w kwocie zł został zrealizowany w kwocie ,49 zł, tj. 46,43 %. Zadania realizowane są przez: Plan Wykonanie % 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,47 45,06 2. Placówkę Socjalizacyjną,,Skarbek ,04 46,96 3. Placówkę Socjalizacyjno Interwencyjną Perspektywa ,94 39,57 4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ,04 54,50 5. Starostwo Powiatowe ,00 100,00 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która ma za zadanie pomagać ludziom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. PCPR wspiera i udziela pomocy mającej na celu poprawę sytuacji życiowej rodziny, dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z Powiatu Polkowickiego oraz uchodźcom, cudzoziemcom i repatriantom. Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,47 zł, tj. 45,06 %, a w szczególności: Plan Wykonanie % 1) Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,94 38,84 2) Rodziny zastępcze ,91 48,22 3) Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,33 46,77 4) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ,29 46,53 mieszkania chronione, ośrodki interwencji Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 83

84 kryzysowej 5) zadania w zakresie przeciwdziałania ,00 - przemocy w rodzinie a) Placówki opiekuńczo wychowawcze Świadczenia społeczne - wykonanie ,86 zł Świadczenia społeczne środki zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami dla uprawnionych podopiecznych. Wydatki obejmują: - comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji, łącznie wypłacono świadczenia na kwotę ,86 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla sześciu pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, na podstawie wydanych decyzji na kwotę ,00 zł, Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonanie ,08 zł Opłaty za dzieci pochodzące z terenu powiatu polkowickiego umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych, płatności dokonano na podstawie zawartych porozumień. b) Rodziny zastępcze wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ,77 zł, umowy zlecenia zawarte z osobami pełniącymi funkcje rodzin zawodowych na terenie powiatu polkowickiego ,00 zł, świadczenia społeczne ,51 zł Środki zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami na świadczenia dla rodzin zastępczych tj.: - comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; wypłacono świadczeń na łączna kwotę ,91 zł, - comiesięczną pomoc pieniężną dla zawodowych rodzin zastępczych; wypłacono na łączną kwotę ,92 zł - comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej; wypłacono świadczeń na łączną kwotę ,47 zł, - pomoc jednorazowa na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodziny zastępczej; wypłacono na kwotę 6.300,00 zł, - pomoc na usamodzielnienie osobom, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej; wydano jedną decyzję na kwotę 4.950,00 zł, - comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki wypłacaną na podstawie wydanych decyzji; wypłacono świadczeń na łączną kwotę ,21 zł, - dofinansowanie do wypoczynku kwota 300,00 zł, - dofinansowanie do kosztów utrzymania domu kwota ,00 zł, - jednorazowe świadczenie 1.300,00 zł, - świadczenia na Rodzinny Dom Dziecka ,00 zł zakup usług od innych jst ,73 zł wydatki obejmują opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 84

85 Wydatki obejmują zwroty wypłaconych świadczeń przez inne jst, wynagrodzenia z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzin pomocowych, środki fakultatywne wypłacane indywidualnie przez jednostki samorządu terytorialnego. Wypłaty środków następują na podstawie wydanych decyzji oraz otrzymanych rachunków. zadania statutowe 4793,90 zł zakup materiałów i usług - koszty przygotowania spotkania integracyjnego dla dzieci i ich rodziców zastępczych z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach projektu Świętujemy razem c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 49,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 0, projekt systemowy ,83 36,20 - wydatki na realizację zadań statutowych ,56 49,14 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 2.669,48 (wydatki obejmują zakupy artykułów biurowych, środków czystości, druków, oraz artykułów związanych z bieżącą działalnością jednostki) - zakup usług remontowych 184,50 (przegląd i konserwacja urządzeń biurowych) - zakup usług pozostałych ,17 (opłaty pocztowe, opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych oraz ich obsługą, usługi informatyczne, usługi prawnicze, usługi związane z bieżącą działalnością, naprawy samochodu ) - usługi zdrowotne, delegacje pracowników, szkolenia 2.102,31 (badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, wyjazdy na szkolenia oraz konferencje, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników) - opłaty z tytułu telefonii komórkowej 175,10 - odpis na ZFŚS ,00 Projekt systemowy W ramach podpisanej Umowy ramowej nr UDA-POKL /08-00 z dnia r. oraz aneksu z dnia r. na realizację Projektu systemowego: Nie Jestem Sam w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu zwanym dalej Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz szósty przystąpiło do realizacji projektu systemowego Nie Jestem Sam. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 85

86 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Cel główny jest zgodny z celami Narodowej Strategii Spójności, oraz celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Grupa docelowa, która została objęta wsparciem to osoby niepełnosprawne z terenu powiatu polkowickiego, nieaktywne zawodowo, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej. Działania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności. Beneficjenci zostali objęci wsparciem korzystając z zajęć z doradcą zawodowym, uczestniczyli w treningach kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem. W drugim półroczu zostały zrealizowane kursy specjalistyczne oraz szkolenia zawodowe. Zgodnie z podpisaną umową oraz zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, otrzymano środki w łącznej kwocie ,79 zł tj. 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego Nie Jestem Sam. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako beneficjent, zostało zobowiązane do wniesienia wkładu własnego, w kwocie ,90 zł co stanowi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W 2014 roku wkład własny jest wniesiony z następujących źródeł: - JST w kwocie 4.417,90 zł - PFRON w kwocie ,00 zł d) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Plan w kwocie zł, został wykonany w kwocie ,29 zł, tj. 46,53 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,70 53,12 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 0, wydatki na realizację zadań statutowych ,59 29,52 w tym: -zakup materiałów i wyposażenia 421,37 - zakup energii 976,92 (wydatki obejmują koszty energii za pomieszczenia w Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie), - zakup usług zdrowotnych, delegacje pracowników, szkolenia 236,20 ( badania okresowe pracowników), - zakup usług pozostałych 5.697,53 (usługi prawnicze dla mieszkańców powiatu polkowickiego, opłaty abonamentowe, wymiana wodomierza w mieszkaniu w Chocianowie), - opłaty z tytułu telefonii 408,97 - opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, podatki 5.419,60 (czynsz za pomieszczenia Domu Interwencji Kryzysowej w Chocianowie) - odpis ZFŚS 3.000,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 86

87 e) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Realizacja programu korekcyjno edukacyjnego dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu korekcyjno edukacyjnego. Środki zostaną wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami w ramach realizacji programu w drugiej połowie roku, po realizacji wsparcia i przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych działań. 2. Placówka Socjalizacyjna Skarbek Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Socjalizacyjnej w Polkowicach. Obecnie w Placówce przebywa 30 wychowanków. Skarbek Plan w kwocie zł został zrealizowany w kwocie ,04 zł, tj. 46,96 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,01 41,36 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,31 16,21 - wydatki inwestycyjne ,44 2,04 - wydatki na realizację zadań statutowych ,28 59,81 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia ,82 (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, Przyborów szkolnych, notebooka, 2 pralek) - zakup środków żywności ,70 (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową) - zakup leków dla podopiecznych 2.363,91 - zakup pomocy dydaktycznych 761,75 ( zakup podręczników szkolnych - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody ,45 - zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 362,50 (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy) - zakup usług pozostałych ,39 (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, wycieczki szkolne, opłaty pocztowe, nieczystości, opłaty za wypoczynek zimowy i letni ) - zakup usług z tytułu telefonii i internetu 1.617,76 - odpis na ZFŚS ,00 - opłaty i składki 6.558,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 87

88 3. Placówka Socjalizacyjno Interwencyjna Perspektywa Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Socjalizacyjno - Interwencyjnej Perspektywa w Polkowicach. Obecnie w Placówce przebywa 10 wychowanków. 5 podopiecznych w grupie socjalizacyjnej i 5 podopiecznych w grupie interwencyjnej. Plan w kwocie zł został zrealizowany w kwocie ,94 zł, tj. 39,57 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,51 40,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 12,00 - wydatki na realizację zadań statutowych ,44 38,54 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia ,79 (zakup odzieży, obuwia, bielizny, środków higieny osobistej, środków czystości, przyborów szkolnych, chłodziarki do warzyw i owoców, zmywarki gastronomicznej, mebli) - zakup środków żywności 8.675,78 (zgodnie z obowiązującą stawką żywieniową) - zakup leków dla podopiecznych 1.471,23 - zakup pomocy dydaktycznych 143,50 ( zakup podręczników szkolnych) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody 5.035,23 - zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 276,00 (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy) - zakup usług pozostałych ,35 (kieszonkowe wychowanków, bilety wychowanków, wycieczki szkolne, opłaty pocztowe, nieczystości, opłaty za wypoczynek zimowy i letni ) - zakup usług z tytułu telefonii i internetu 438,56 - odpis na ZFŚS 5.000,00 - opłaty i składki 1.020,00 4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Wydatki obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Polkowicach, które pełni obsługę administracyjno ekonomiczno organizacyjną Placówki Socjalizacyjnej Skarbek w Polkowicach oraz Placówki Socjalizacyjno Interwencyjnej Perspektywa w Polkowicach. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 88

89 Plan w kwocie zł został zrealizowany w kwocie ,04 zł, tj. 54,50 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 53,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,89 64,65 - wydatki na realizację zadań statutowych ,92 59,86 w tym : - zakup materiałów i wyposażenia ,52 (środków czystości, materiałów biurowych, paliwa, notebooków, komputera - zakup środków żywności 2.166,49 (zobowiązania za 2013 rok) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody ,49 - zakup usług remontowych 666,65 (naprawa i konserwacja sprzętu AGD) - zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników 2.902,95 (badania wstępne i okresowe pracowników, przewożenie wychowanków, wyjazdy do lekarzy) - zakup usług pozostałych ,08 (opłaty pocztowe, usługi bhp, informatyczne, opłaty bankowe ) - zakup usług z tytułu telefonii i internetu 3.868,74 - odpis na ZFŚS ,00 5. Starostwo Powiatowe Plan w kwocie zł został zrealizowany w kwocie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %. Udzielono dotacji celowej dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,54 zł, tj. 49,40 %. Zadania realizowane są przez: Plan Wykonanie % 1. Powiatowy Urząd Pracy ,30 48,09 2. Starostwo Powiatowe ,24 56,06 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 89

90 1. Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy jest samorządową jednostką budżetową, działającą w oparciu o ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Ustawa ta określa zadania państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Do zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy należy: rejestrowanie bezrobotnych, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych; podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. W I półroczu 2014 roku w ramach aktywizacji zawodowej finansowanej ze środków Funduszu Pracy i Urzędu Gminy w Polkowicach zorganizowano : staż dla 279 osób prace interwencyjne dla 27 osób prace społecznie użyteczne dla 155 osób szkolenia dla 17 osób udzielono 43 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej refundacje doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 14 osób bezrobotnych skierowanych na refundowane stanowiska pracy. Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,30 zł, tj. 48,09 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,15 49,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz organizacja staży i robót publicznych dla ,43 34,09 mieszkańców Gminy Polkowice ( zł) - wydatki na realizację zadań statutowych ,72 43,72 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia 6.802,41 (materiały biurowe, paliwo, środki czystości) - opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody ,54 - badania okresowe pracowników, podróże służbowe, szkolenia pracowników 4.531,90 - zakup usług pozostałych 2.645,02 (opłaty pocztowe, prowizja bankowa, obsługa prawna, wywóz nieczystości stałych, Ścieki, obsługa programu SIGID) Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 90

91 - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 857,25 - opłaty, podatki ,60 (czynsze za pomieszczenia biurowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie lokalu) - odpis na ZFŚS ,00 2. Starostwo Powiatowe Plan w wysokości zł, został wykonany w kwocie ,24 zł, tj. 56,06 %. W dziale tym realizowane są następujące zadania : Plan Wykonanie % 1. Zespół do Spraw Orzekania ,24 47,17 o Stopniu Niepełnosprawności 2. pozostała działalność ,00 14,29 3. rehabilitacja zawodowa i społeczna ,00 90,34 osób niepełnosprawnych 1) Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Plan na 2014 r. wynosi zł został wykonany w wysokości 47,17 % na łączną kwotę ,24 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 43,56 - wydatki na realizację zadań statutowych ,26 64,47 W zespole przewidziane są 3 etaty w tym przewodnicząca zespołu. W I półroczu 2014 r. wydano łącznie 692 orzeczeń w tym 625 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia i 68 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16-go roku życia. Orientacyjny koszt orzeczenia kształtuje się na poziomie 200,00 zł Zmienia się on w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem schorzeń danej osoby tzn. aby wydać orzeczenie czasami wymagana jest ocena dwuosobowego składu orzekającego a czasami trzyosobowego lub czteroosobowego składu orzekającego. Ilość osób w składzie ma bezpośredni wpływ na cenę orzeczenia. 2) Pozostała działalność Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie 4.000,00 zł, tj. 14,29 % z przeznaczeniem na: - organizację V Koncertu Dni Kultury Romskiej w Polkowicach, - wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, - organizacje okolicznościowych spotkań osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 91

92 3) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan w wysokości zł wykonanie w ,00 zł : dotacja podmiotowa dla stowarzyszeń w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach prowadzonego przez Stowarzyszenie Charytatywne Żyć godnie (na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych), dotacja celowa w wysokości zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu polkowickiego uczestniczących w terapii zajęciowej na terenie innego powiatu (na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych) - WTZ Przytulisko w Lubinie, WTZ Kameleon w Lubinie WTZ ARKA w Głogowie. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,95 zł, tj. 51,20 %. z tego : Plan Wykonanie % Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,28 48,00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ,42 46,54 Dom Wczasów Dziecięcych ,62 58,42 Pomoc materialna dla uczniów ,00 99,98 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,79 50,98 Pozostała działalność ,84 40,19 1. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna jest placówką, która udziela dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz logopedycznej. Jednostka realizując swoje zadania zatrudnia 13 pracowników pedagogicznych - (dyrektor, 2 logopedów, 5 psychologów, 5 pedagogów). Ogółem zatrudnionych nauczycieli na pełnych etatach: 5 nauczycieli dyplomowanych i 5 nauczycieli mianowanych oraz 3 nauczycieli kontraktowych. Pracownicy administracji i obsługi: 4 i 3/4 etatu. W ramach umów zleceń opłacono udział lekarza w zespołach orzekających (analiza dokumentacji przypadku oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi w formie arteterapii i dogoterapii). Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 92

93 Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,32 zł, tj. 46,88 %. z tego : Plan Wykonanie % Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,28 48,00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ,41 50,44 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,79 52,47 Pozostała działalność ,84 40,20 a) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zadanie realizowane jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania, w tym pracowników poradni, specjalistów: 1 pedagog 10 godzin, 2 logopedów łącznie 15 godzin, 1 psycholog 5 godzin tygodniowo - ilość godzin jest zmienna w zależności od ilości wykazanych dzieci w SIO do objęcia pomocą terapeutyczną i zakwalifikowanych dzieci na różnego rodzaju terapię na podstawie wydanych opinii o potrzebie WWR. W ramach godzin etatowych jest to 10 godzin dla pedagoga (uzupełnienie etatu na poradni) w pozostałych przypadkach są to godziny ponadwymiarowe. Zadaniem Zespołu jest stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole, za pomocą różnych form terapii, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Ze względu na wzrost ilości dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zaplanowano, adekwatnie do potrzeb i możliwości finansowych, zwiększenie ilości godzin na realizację zadania w 2014 roku. Plan w wysokości zł został zrealizowany w kwocie ,28 zł, tj. w 48,00 % tym: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i pochodne ,12 48,54 - wydatki na zadania statutowe ,16 40,94 (zakup materiałów, specjalistycznych pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi z problemami rozwojowymi, służbowe wyjazdy zespołu wczesnego wspomagania, opłacono specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z dziećmi w formie arteterapii i dogoterapii) b) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,41 zł tj. 50,44 %, a w szczególności: Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,25 48,04 - wydatki na realizację zadań statutowych ,16 71,36 w tym: Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 93

94 zakup materiałów i wyposażenia 8.796,29 (m.in. środki czystości, wydawnictwa fachowe, materiały dekoracyjne, materiały biurowe, drukarki, elementy gospodarcze) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 5.579,67 (zakupiono poradniki, specjalistyczne testy psychologiczne do diagnozy dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi, testy pedagogiczne i psychologiczne) opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody ,87 zakup usług remontowych 0,00 zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia 3.567,10 (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, ryczałt samochodowy oraz dojazdy nauczycieli do placówek oświatowych na badania pedagogiczno - psychologiczne, interwencje kryzysowe oraz na doskonalenie zawodowe, udział pracowników w szkoleniach specjalistycznych, logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych i administracyjnych) zakup usług pozostałych 7.902,39 ( naprawa sprzętu, materiały informacyjne i promocyjne, organizacja spotkań, aktualizacja programów komputerowych) opłaty z tytułu telefonii i internetu 3.200,29 odpis na ZFŚS ,55 podatki, opłaty 496,00 (podatek od nieruchomości) c) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zajmuje się kształceniem ustawicznym nauczycieli, w tym: - doskonaleniem zawodowym nauczycieli poprzez prowadzenie kursów doskonalących, konferencji, warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów kwalifikacyjnych, - doradztwem metodycznym przedmiotowym realizowanym w formie indywidualnych lub grupowych konsultacji dla nauczycieli, konferencji i warsztatów metodycznych, - upowszechnianiem wiedzy psychologiczno - pedagogicznej poprzez gromadzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli i doradców metodycznych, - organizowaniem konkursów przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych dla uczniów na wszystkich poziomach kształcenia. W ośrodku zatrudnionych jest 7nauczycieli: 6 doradców metodycznych i 1 konsultant świadczących usługi na wszystkich poziomach kształcenia : 4 doradców i konsultant pracuje w wymiarze 4 godzin tygodniowo, 2 doradców pracuje w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w sumie 1,44 etatu. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 94

95 Plan w kwocie zł, wydatkowano kwotę ,79 zł, tj. 52,47 %, a w szczególności : Plan Wykonanie % wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane ,25 54,38 wydatki na zadania statutowe ,54 49,53 (opłacono formy doskonalenia zawodowego skierowane do nauczycieli (warsztaty, szkolenia), zakupiono pomoce dydaktyczne o charakterze metodycznym do wykorzystania w pracy doradczej nauczycieli, opłacono wyjazdy służbowe doradców metodycznych do placówek w powiecie). d) Projekt systemowy Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach od r. realizuje projekt Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt będzie realizowany do roku. Celem projektu jest podniesienie funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie polkowickim, poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia szkół/przedszkoli związanego z ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania. Grupę docelową projektu stanowią szkoły/przedszkola z terenu powiatu polkowickiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz nauczyciele zatrudnieni w ww. placówkach. W ramach projektu opracowany został Powiatowy Program Wspomagania, w 40 szkołach/przedszkolach rozpoczęto realizację Rocznych Planów Wspomagania, utworzono 4 tematyczne różne Sieci Współpracy i Samokształcenia plan zł wydatkowano ,84 zł tj. 40,20 %. 2. Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju, wspomagania ogólnej kondycji psychofizycznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. W tym celu Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie organizuje i prowadzi turnusy dydaktycznowypoczynkowe, tzw. zielone szkoły kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, kolonie, zimowiska oraz turnusy integracyjne. W I półroczu 2014 roku w placówce przebywało dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 95

96 Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,72 zł, tj. 54,60 %. Plan Wykonanie % - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,84 51,24 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , zadania inwestycyjne ,88 96,18 (remont łaźni w budynku przy ul. Leśna Góra 1) - wydatki na realizację zadań statutowych ,00 65,76 ( odpis na zakładowy fundusz socjalny, monitoring budynków, zakup ławek pod wiatę, wykonanie tablicy dla wychowanków, zakup materiałów ) 3. Starostwo Powiatowe Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,91 zł, tj. 58,28 %. realizacja projektu Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra ,90 zł Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zadanie dotyczy budowy bloku żywieniowego przy Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie ul. Leśna Góra 1, w zakresie działań związanych z aktualizacją dokumentacji technicznej. Plan zł Zakup dwóch zestawów rekreacyjnych dla Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie ,00 zł zadanie zrealizowane, w trakcie rozliczenia z UMWD. Zakup materiałów promujących LGD oraz Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie wniosek rozpatrzony pozytywnie Urząd Marszałkowski, projekt będzie realizowany po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa plan zł Budowa wentylacji mechanicznej w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Polkowicach plan zł realizacja 2.321,01 zł 4. Pomoc materialna dla uczniów. Plan w wysokości zł, został zrealizowany w kwocie ,00 zł, tj. 99,98 % z przeznaczeniem na różne formy pomocy dla uczniów. Zadanie realizowane przez: Plan Wykonanie % 1) Zespół Szkół w Polkowicach ,96 2) Zespół Szkół w Chocianowie ,00 Środki z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. W Zespole Szkół w Polkowicach przyznano 60 stypendia motywacyjne za wyniki w nauce oraz 46 za osiągnięcia sportowe. W Zespole Szkół w Chocianowie przyznano 90 stypendiów Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 96

97 motywacyjnych w tym 16 za osiągnięcia sportowe. Jedna osoba otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan w kwocie zł został zrealizowany w wysokości ,17 zł, tj. 19,14 % Plan Wykonanie % 1. Starostwo Powiatowe ,11 15,24 2. Zespół Szkół w Polkowicach ,85 42,35 3. Zespól Szkół w Chocianowie ,71 37,38 4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,50 51,36 1. Realizacja zadań przez Starostwo Powiatowe Plan w kwocie zł został zrealizowany w wysokości ,11 zł, tj. 15,24 % a) popularyzacja ochrony przyrody i ochrony środowiska - w tym na dofinansowanie imprez popularyzujących ochronę środowiska i ochronę przyrody (rajdy, spartakiady, konkursy, warsztaty) łączną kwotę ,89 zł, b) edukacja ekologiczna - program realizowany w Placówce Socjalizacyjnej Skarbek współfinansowany przez WFOŚiGW, organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi, dofinansowanie do turnusów ekologicznych (tzw. zielonych szkół ) dla dzieci z gmin powiatu polkowickiego organizowanych w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie na łączną kwotę zł, c) zarządzanie środowiskiem - kwota 549,00 zł szkolenia pracowników z dziedziny ochrony środowiska, d) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazana Gminnej Spółce Wodnej w Grębocicach na realizację zadania z zakresu melioracji i gospodarki wodnej w wysokości 9.863,22 zł. 2. Realizacja programów W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowany jest Szkolny Program Edukacji Ekologicznej przez Zespół Szkół w Polkowicach i Zespół Szkół w Chocianowie. Plan w wysokości zł został zrealizowany w 40,18 %, tj. w wysokości ,56 zł Zespół Szkół w Polkowicach ,85 zł, Zespół Szkół w Chocianowie 7.475,71 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 97

98 Zajęcia z edukacji ekologicznej odbywają się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć, środki przeznaczono na zakup materiałów do zajęć oraz zakup usług transportowych. 3. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Środki w wysokości ,50 zł zostały wykorzystane na wykonanie konstrukcji wsporniczej z platformą dla gniazda bocianiego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan w kwocie zł został zrealizowany w wysokości ,00 zł, tj. 52,38 % kwota zł wydatkowano na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej. Zadanie jest prowadzone przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach na podstawie umowy nr 28/2013 z 28 stycznia 2013 r. Dotacja celowa dla Gminy Polkowice przekazana na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych, art. 282 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz porozumień w sprawie powierzenia gminie Polkowice prowadzenia zadania publicznego powiatu polkowickiego z zakresu kultury. kwota zł została zabezpieczona na prace konserwatorskie i restauratorskie realizacja w II półroczu 2014 roku. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 98

99 Stopień wykonania planów finansowych przez Jednostki organizacyjne Powiatu Polkowickiego w I półroczu 2014 r. Realizacja planu finansowego Jednostek za I półrocze 2014 roku Starostwo Powiatowe Zespół Szkół Polkowice Zespół Szkół Chocianów POPPPiDM Placówka Socjalizacyjna "Skarbek" Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna "Per Centrum Administracyjne Placówek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiaty Urząd Pracy Dom Wczasów Dziecięcych Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Powiatowa Państwowej Straży 21,15 37,19 56,41 60,55 46,88 47,08 39,55 54,5 40,22 48,53 54,6 50,5 52,24 Wykonanie w % Realizacja programów wieloletnich 1. Rozwój Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach skupienie administracji w jednym obiekcie, dostępność bez barier architektonicznych i z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, jak i pracowników administracji (brak zagrożeń zalania dla pomieszczeń archiwum, komfort pracy. Zadanie realizowane jest od grudnia 2009 roku. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz prace wykończeniowe. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2014 rok. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 99

100 2. Rozbudowa i przebudowa Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie etap II rozwój systemów opieki, edukacji i nauki. Realizacja zadania przewidziana jest na lata W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości zł z przeznaczeniem na opracowania i dokumentację techniczną. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2016 rok. 3. Budowa boiska zewnętrznego wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół w Chocianowie właściwy rozwój fizyczny wychowanków szkoły. Realizacja zadania przewidziana jest na lata W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości zł. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2015 rok. 4. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Realizacja zadania przewidziana jest na lata W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości zł Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Zakończenie zadania 2014 r. 5. Remont budynku przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach wraz z zagospodarowaniem terenu Remont budynku przy ul. Spółdzielczej, z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Realizacja zadania przewidziana jest na lata W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę zł Zakończenie zadania 2014 rok. 6. Utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenach zielonych Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie przy ul. Leśna Góra 1 uzupełnienie oferty edukacyjnej w zakresie ekologii i nauki o przyrodzie. Realizacja zadania przewidziana jest na lata W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę zł Zakończenie zadania 2014 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 100

101 7. Nowa jakość systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Polkowickim poprzez stworzenie kompleksowego i spójnego wsparcia przedszkoli i szkół związanego ich autonomicznym rozwojem w obszarach wymagających szczególnego oddziaływania. Realizacja zadania przewidziana jest na lata W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości zł Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2015 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 8. Nie jestem sam - Realizacja zadania przewidziana jest na lata W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości zł Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2015 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. 9. Cyfryzacja administracji samorządowej elektroniczna optymalizacja podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez JST. Realizacja zadania przewidziana jest na lata W budżecie na 2014 rok zabezpieczono środki w wysokości zł Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego: 2015 rok. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych przez Starostwo Powiatowe Polkowicach. Zestawienie powyższych programów wieloletnich przedstawia tabela nr 15. Obsługa długu Stan zadłużenia na dzień r zł Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) zł Rozchody budżetu (spłata rat kredytu) zł Rozchody budżetu (udzielone pożyczki) - Wielkość zadłużenia na dzień rok zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 101

102 Na koniec 2014 roku planuje się iż zadłużenie Powiatu będzie wynosić zł co stanowi 22,49 % w stosunku do dochodów ogółem w 2014 roku. Zadłużenie to, jest wynikiem: 1. zaciągniętego w 2010 roku kredytu w wysokości zł na zadania inwestycyjne. Spłata kredytu zaplanowana jest na 10 lat w wysokości po zł rocznie. 2. zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w wysokości zł z przeznaczeniem na: - budowę Ośrodka Administracji Powiatowej w Polkowicach w wysokości zł, - zadania inwestycyjne drogowe - w wysokości zł. Spłata kredytu zaplanowana jest na 17 rat w wysokości po zł rocznie. 3 zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej nr 1151D w miejscowości Gaworzyce etap I. Spłata pożyczki zaplanowana jest na 2015 rok. Dług planuje się spłacić środkami pochodzącymi z wolnych środków. Wydatki na obsługę długu tzn. spłatę rat kapitałowych oraz spłatę naliczonych odsetek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W 2014 r. wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów zaplanowano w wysokości zł, wydatkowano ,64 zł Należności i Zobowiązania 1. Stan należności na dzień wynosi ,63 zł, w tym zaległości ,02 zł, i nadpłata ,81 zł, (wg sprawozdania Rb 27S). Stan należności i zaległości na dzień r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Należności Zaległości Nadpłata Transport i łączność 2.715,38 873,80 5, Drogi publiczne powiatowe 2.715,38 873,80 5, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Działalność usługowa , ,82 568, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,82 568, Administracja publiczna , ,63 198, Starostwa powiatowe , ,63 198,00 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 102

103 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Należności Zaległości Nadpłata Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,71 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.994, , Oświata i wychowanie 89, Licea ogólnokształcące 89, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo wychowawcze , , Rodziny zastępcze 9.031, ,31 RAZEM , , ,81 Wyjaśnienie do zaległości dotyczących dochodów 2014 r. 1. kwota 873,80 zł należności za najem gruntów oraz z tyt. odsetek od wydanych decyzji, 2. kwota ,82 zł należności za mapy, wyrysy, wypisy oraz należnych z tego tytułu odsetek, 3. kwota ,63 zł kary naliczone z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji, 4. kwota 1.000,00 zł zwrot kosztów, 5. kwota ,46 zł zwrot kosztów za usuwanie pojazdów z pasa drogi wraz z odsetkami, 6. kwota ,79 zł zaległości powstałe w wyniku nieuregulowania decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz wynikłych z tego tytułu odsetek i kosztów, 7. kwota 7.331,11 zł należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych - wszczęte postępowania egzekucyjne w stosunku do rodziców biologicznych, należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych oraz wpłaty z innych jst za dzieci, 8. kwota ,41 zł - należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, wpłaty z innych jst za dzieci. Wyjaśnienie do nadpłat dotyczące dochodów 2014 r. 1. kwota 5,52 zł - zwrot kosztów. 2. kwota 568,58 zł - opłaty za mapy, wyrysy, wypisy, 3. kwota 198,00 zł zwrot kosztów, 4. kwota 2.250,15 zł wpłaty z tyt. zajęcie pasa drogowego 5. kwota ,56 zł - nadpłata w podatku od osób fizycznych Urzędy Skarbowe, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 103

104 2. Stan zobowiązań na dzień r. (wg sprawozdania Rb 28S). Stan zobowiązań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem w tym wymagalne Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Gospodarka mieszkaniowa 1.377, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.377, Działalności Usługowa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Promocja , Pozostała działalność 1.252, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Szkoły zawodowe , Ochrona zdrowia 4.189, Lecznictwo ambulatoryjne 2.224, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 1.965,60 ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Rodziny zastępcze 9.352, Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.017, Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji 1.001,17 - kryzysowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 7.598, Powiatowe urzędy pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.440, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Dom wczasów dziecięcych 319, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.067, Pozostała działalność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.252, Pozostała działalność 1.252,61 RAZEM ,96 - Stan zobowiązań wg jednostek: Starostwo Powiatowe ,19 Zespół Szkół w Polkowicach ,51 Zespół Szkół w Chocianowie 2.788,02 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 104

105 Placówka Socjalizacyjna,,Skarbek ,94 Placówka Socjalizacyjno Interwencyjna Perspektywa ,88 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ,87 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie ,88 Powiatowy Urząd Pracy ,06 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,21 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,56 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego ,04 i Doradztwa Metodycznego Dom Wczasów Dziecięcych 319,80 RAZEM : ,96 Zobowiązania stanowią 2,45 % wykonanych wydatków. Stan zobowiązań nie odzwierciedla faktycznego zadłużenia powiatu, ponieważ powyższa kwota stanowi zobowiązania, które objęto ewidencją księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania dotyczące naliczonych pochodnych od wynagrodzeń i podatku od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, których termin płatności upływa w miesiącu lipcu oraz zaewidencjonowanych faktur z miesiąca czerwca z terminem płatności w miesiącu lipcu 2014 r. Stan należności Powiatu Polkowickiego Na dzień r. stan należności wg sprawozdania Rb N, wynosi ,48 zł, w tym: 1. rachunki bankowe ,69 zł - depozyty na żądanie ,98 - gotówka 4.863,71 2. pożyczki długoterminowe ,00 zł 3. należności wymagalne ,72 zł - z tytułu dostaw towarów i usług ,80 - pozostałe ,92 4. należności pozostałe ,07 zł - z tytułu dostaw towarów i usług ,68 - z tytułu podatków ,81 - pozostałe ,58 Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 105

106 Należności wg jednostek powiatu: 1 Starostwo Powiatowe ,82 2 Zespół Szkół w Polkowicach ,06 3 Zespół Szkół w Chocianowie ,57 4 Placówka Socjalizacyjna Skarbek ,40 5 Placówka Socjalizacyjno-Interwencyjna Perspektywa ,67 6 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ,39 7 Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ,88 8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,89 9 Powiatowy Urząd Pracy ,29 10 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ,98 11 Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego ,93 i Doradztwa Metodycznego 12 Dom Wczasów Dziecięcych ,04 13 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 8.008,32 14 Organ środki na rachunku bankowym, pozostałe należności ,24 Dochody i wydatki jednostek oświatowych gromadzone na wydzielonym rachunku W uchwale budżetowej na 2013 rok Rada Powiatu Polkowickiego określiła plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych (o których mowa w art. 223 uofp) prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty w wysokości: - dochody zł - wydatki zł Z upoważnienia Rady Powiatu Zarząd Powiatu w trakcie 2013 roku na wniosek zainteresowanych jednostek dokonał zmian w planach finansowych dochodów i wydatków zmieniając je i zwiększając do wysokości: - dochody zł - wydatki zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 106

107 1. Zespół Szkół w Polkowicach. W I półroczu 2014 r. pozyskano środki w wysokości ,46 zł jako: 1. Dochody z najmu pomieszczeń - kwota ,66 zł, 2. Refakturowane koszty energii elektrycznej, C.O. i wody od najemców kwota ,20 zł, 3. Odsetki od rachunku bankowego kwota 143,00 zł, 4. Za usługę edukacyjną za projekt Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II z przeznaczeniem na udział uczniów w Konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie kwota 4.000,00 zł, 5. Nadwyżka podatku VAT (z tyt. zaokrągleń) kwota 1,72 zł 6. Usługa promocji kwota 8.130,08 zł 7. Darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego GENERALI za ubezpieczenie młodzieży kwota 5.164,80 zł, 8. Darowizna z Fundacji BZ WBK w Warszawie na wniosek złożony w ramach konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży kwota 5.000,00 zł, 9. Darowizna na rzecz szkoły od osoby prywatnej kwota 50,00 zł, 10. Darowizna na projekt Z Kujawskim pomagamy pszczołom kwota 8.000,00 zł, W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki w wysokości ,15 zł w szczególności na: ,28 zł materiały do drobnych napraw, farby do pomalowania holi i sal lekcyjnych, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek. Zakupiono części do komputerów, drukarkę do sekretariatu, 1.349,00 zł opłacono rachunki za umowę zlecenie na wykoszenie trawy wokół szkoły, ,41 zł - opłatę za energię elektryczną i C.O., ,53 zł - opłacono wywóz nieczystości, naprawiono kserokopiarkę i komputery, wykonano konserwację dźwigu, dokonano przeglądu technicznego budynku, wykonano deratyzację, usunięto awarię wodociągu, opłacono transport na zawody sportowe uczniów, zakupiono znaczki pocztowe, opłacono dzierżawę centrali telefonicznej, wykonano teczki z nadrukiem, 62,13 zł prowizje i odsetki bankowe, 3.001,20 zł dokonano remontu (pomalowano hol przed sekretariatem), 1.476,00 zł zapłacono faktury za dostęp do Internetu, 5.164,80 zł - opłacono przejazd uczniów na wymianę na Litwę, doposażono pracownię hotelarską, opłacono przejazd młodzieży na zawody oraz Studniówkę, 8.130,00 zł zapłacono za wydruk publikacji Dotknięci skrzydłem anioła poezja i fotografia młodych twórców, 5.000,00 zł zakupiono projektor z ekranem wraz z niezbędnym okablowaniem, wykonano baner w celu promocji projektu Miesiąc z kulturą, wydrukowano teczki, opłacono transport młodzieży na zajęcia w ramach projektu, 7.000,00 zł zagospodarowano teren zielony na ogródek szkolny, zakupiono ziemię i sadzonki do ogródka, 4.000,00 zł opłacono przejazd uczniów i opiekunów na konkursy, zakupiono stroje dla uczniów, zakupiono materiały biurowe, części komputerowe oraz inne materiały do przygotowania uczniów do konkursów, 263,80 zł - przekazano środki pozostałe z ubiegłego roku. Stan zobowiązań i należności na dzień r. wynosi -0- zł Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień r. wynosi ,11 zł Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 107

108 2. Zespół Szkół w Chocianowie W I półroczu 2014 r. pozyskano środki w wysokości ,50 zł jako: - Dochody z najmu pomieszczeń w kwocie 9.790,00 zł. - Środki pieniężne z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu z przeznaczeniem na realizację projektu zawodoznawczego ( przygotowanie uczniów do konkursu na najlepszych uczniów w zawodzie) w kwocie 1.883,50 zł. która stanowi zaliczkę na wydatki zgodnie z wytycznymi projektu ( zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji projektów). Z środków projektu kupiono materiały biurowe, toner do drukarki oraz książki i pamięć zewnętrzną dla uczniów (4210,4240) Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup szafy do księgowości (4210) Środki na koniec okresu wynoszą 9.346,01 zł. 3. Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego a) Rozdział Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne dochody w wysokości 3.368,14 zł to środki za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej 1 oraz odsetki od rachunku bankowego. W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 3.107,42 zł m.in. na: - umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej Praktyczne wykorzystanie wiedzy nt. zarządzania przedszkolem z uwzględnieniem przepisów prawa, - zakup materiałów na zajęcia świetlicy, - opłacenie szkolenia i usług związanych z funkcjonowaniem Poradni. b) Rozdział Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej. 1. Działalność terapeutyczna finansowana jest ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach (na podstawie zawartej umowy z dnia r.). Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zajęć zapewniona była opieka środowiskowa uczniom szkół z Gminy Polkowice z rodzin dysfunkcyjnych. Specjalistyczne zajęcia odnosiły się do pomocy uczniom w nauce, przezwyciężania trudności szkolnych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych Zadania realizowane były w formie zajęć profilaktyczno wychowawczych oraz specjalistycznych : zajęcia grupowe (2 wychowawców), terapia pedagogiczna indywidualna (1 pedagog), terapia psychologiczna indywidualna i grupowa (1 psycholog). Kadra pedagogiczna realizuje zajęcia dydaktyczne na warunkach umowy zlecenia. Środki przekazywane są na podstawie okresowych rozliczeń merytorycznych i finansowych, sporządzanych zgodnie z zawartą umową. W I półroczu 2014 roku wydatki w kwocie ,04 zł głównie dotyczyły : opłacenia wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń oraz pochodnych od tych umów, Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 108

109 zakupu wyżywienia dla dzieci (bułki, słodycze, napoje, mleko), zakupu materiałów papierniczych, plastycznych wykorzystywanych podczas codziennych zajęć z dziećmi, zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć korekcyjno kompensacyjnych w formie gier, wspomagających rozwój poznawczy dzieci, opłacenia zużycia c.o. i wody, zakup nagród rzeczowych wręczonych dzieciom na zakończenie roku szkolnego, zakup środków czystości. c) Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozyskane środki w ogólnej wysokości ,00 zł to opłaty za uczestnictwo nauczycieli w kursach i szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego (kwota zł), a także środki przekazane przez placówki oświatowe Gminy Polkowice oraz Gminy Radwanice (na mocy zawartych umów) na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w 2014 roku (kwota zł). W I półroczu 2014 r. w/w środki wydatkowane zostały kwocie ,48 zł w szczególności na : zadania współfinansowane przez placówki oświatowe Gminy Polkowice oraz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Radwanicach : - zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zakup tonerów, - opłacenie wykupionych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli (szkolenia, umowa zlecenie), szkolenie I stopnia dla nauczycieli terapeutów z zakresu alternatywnych metod komunikacji, opłacenie wykładowców realizujących moduły tematyczne w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, częściowo opłacono opracowanie graficzne i druk Biuletynu Metodycznego, opłacono transport dla dyrektorów przedszkoli i szkół z powiatu polkowickiego biorących udział w organizowanym szkoleniu wyjazdowym, zapewniono serwis kawowy dla uczestników organizowanych form szkoleniowych, zakup tonerów do bieżącej pracy doradców metodycznych i koordynatora ds. kształcenia ustawicznego nauczycieli. Stan zobowiązań i należności na dzień r. wynosi -0- zł Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień r. wynosi ,21 zł 4 Dom Wczasów Dziecięcych Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wspomagania ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych. W tym celu DWDz organizuje i prowadzi śródroczne turnusy dydaktyczno-wypoczynkowe, tzw. zielone szkoły kilkudniowe pobyty z programem edukacji ekologicznej, turnusy integracyjne. W okresie ferii zimowych i wakacji placówka organizuje zimowiska i kolonie. Do dnia r. w placówce przebywało dzieci na turnusach trwających przeciętnie 3, 5 lub 7 dni. Z odpłatności za pobyt w placówce pozyskano dochody w wysokości ,90 zł co stanowi Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 109

110 59,71 % planu. Pozyskano również dochody z tytułu darowizny w wysokości 2.000,00 zł Na dzień r. wystąpiła należność niewymagalna w kwocie ,40 zł dotycząca zafakturowanej w m-cu czerwcu odpłatności za pobyt dzieci na turnusie ekologicznym z terminem płatności w m-cu lipcu 2014 r. Pozyskane środki wydatkowano w kwocie ,54 zł, tj. 43,80 % planu na działalność bieżącą, w szczególności na: zakup towarów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki, wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem dzieci przebywających na turnusach, usługi turystyczne, rekreacyjne i transportowe dla uczestników turnusów. Stan zobowiązań na dzień r. wynosi ,61 zł są to zobowiązania niewymagalne - dotyczące faktur za usługi i towary wykonane w miesiącu czerwcu z terminem płatności w miesiącu lipcu 2014 r. Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień r. wynosi ,36zł Zestawienie powyższych danych przedstawia tabela nr 13. Podsumowanie W I półroczu 2014 roku Powiat Polkowicki zrealizował dochody w wysokości ,49 zł tj. 39,90 % planu ogółem. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramami za wyjątkiem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT). Planowane kwoty we wpływach z podatku od osób fizycznych wyliczane są przez Ministerstwo Finansów i Powiat nie ma wpływu na ich realizację. Wysokość udziałów z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych uzależniona jest od sytuacji gospodarczej firm mających siedzibę na terenie powiatu Polkowickiego. Największe wpływy z podatku CIT Powiat otrzymuje od KGHM Polska Miedz S.A. W 2014 roku wpływ środków z tego tytułu wynosi ,61 zł i jest niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę zł Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku przebiegała zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Polkowickiego i Zarząd Powiatu Polkowickiego oraz kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych powiatu oraz zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców. Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu Polkowickiego dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków przyjętych do realizacji. Dokonana analiza potwierdza, że realizacja budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową, zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Powiatu i uchwałami Zarządu. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 110

111 Wykonanie dochodów i wydatków wydatki dochody , , , ,00 Wykonanie Plan Zestawienie ogólne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za I półrocze 2014 roku przedstawia tabela nr 1. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku przebiegała w sposób zapewniający płynne finansowanie potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, prawidłową realizację ich zadań statutowych oraz terminowe wykonanie planowanych na 2014 rok zadań budżetowych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę ,59 zł tj. 44,07 % planu a na wydatki majątkowe wydatkowano ,78 zł tj. 13,66 % planu. Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych podyktowane jest obowiązującymi przepisami i procedurami zamówień publicznych. Wszystkie zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2014 roku. Wydatki bieżące obejmowały między innymi finansowanie działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, administracji publicznej i transportu. W grupie wydatków mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, straży oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem powiatu oraz obowiązkowe składki i wpłaty do budżetu (np. janosikowe). Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował realizację budżetu Powiatu oraz podejmował decyzje umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami wydatkowania środków publicznych i obowiązującymi przepisami prawa co zostało przedstawione i opisane w niniejszym sprawozdaniu. Id: 84772EAC-5C51-4D60-94FF-E6CFB5B53B4E. Podpisany Strona 111

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 3603 UCHWAŁA NR 94/44/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 roku Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 160 405 20 000 2 140 405 01005 DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K Dział Rozdział Treść ogółem Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego: 2 160 405 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok 020 Leśnictwo 72 00 72 00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 600 Transport i łączność 5 377 500,00 63 600,00 5 313

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 129/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 15 7 15 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 UCHWAŁA NR II/12/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 2012 UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo