UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) )i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz1429. Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2012 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU GOLUBSKO - DOBRZYŃSKIEGO ZA ROK 2011 Starostwo Powiatowe ul.plac Tysiąclecia GOLUB-DOBRZYŃ Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat golubsko-dobrzyński sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 1AD9ACD49FD8BB63 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże , ,00 I Zobowiązania , ,00 I.1 Środki pieniężne , ,00 I.1 Zobowiązania finansowe , ,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,00 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0,00 0,00 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,00 II Należności i rozliczenia , ,00 II.1 Należności finansowe 0,00 0,00 I.2 Zobowiązania wobec budżetów I.3 Pozostałe zobowiązania 0,00 0, , ,00 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu , ,00 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,00 II.2 Należności od budżetów , ,00 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0,00 0,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 3 281,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) , ,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) , ,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 0,00 0,00 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00 0,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

3 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,00 III Inne pasywa , ,00 Suma aktywów , ,00 Suma pasywów , ,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 maja 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 DOCHODY Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Dochody wykonane Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % wyk , ,00 100, , ,00 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90,00 69,65 77, Melioracje wodne 90,00 69,65 77, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,96 99, Gospodarka leśna , ,96 99, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,52 100, , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,52 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500,00 405,16 81, , ,58 98, , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 1

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,62 80, , ,63 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 100, , ,00 100, Wpływy z usług , ,37 106, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,37 106, Pozostałe odsetki 200,00 328,31 164, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Nadzór budowlany , ,31 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 35,00 35,00 100, Wpływy z usług , ,01 112, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,77 102, Pozostałe odsetki , ,87 108, Wpływy z różnych dochodów , ,70 122, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 208,81 0, Starostwa powiatowe , ,16 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,84 100, Kwalifikacja wojskowa , ,84 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4 000, ,47 96,89 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 2

6 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,47 96, Pozostałe odsetki 2 000, ,98 136, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,98 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,66 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,42 101, , ,99 44, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,58 116, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,65 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,76 126, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,76 102, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 3

7 Wpływy z różnych dochodów , ,31 110, Szkoły podstawowe specjalne , ,31 110, Odsetki bankowe 1 155, ,82 110, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,13 76, Gimnazja , ,95 77, Wpływy z różnych opłat 350,00 378,00 108, Wpływy z różnych dochodów , ,30 102, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 000, ,00 100, , ,19 99, , ,87 100, Licea ogólnokształcące , ,36 102, Wpływy z różnych opłat 681,00 751,00 110, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,01 124, Wpływy z usług 2 593, ,25 105, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 876, ,90 100, Odsetki bankowe 195,00 194,76 99, Wpływy z różnych dochodów , ,70 100, Wpływy z różnych dochodów 1 776,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 686,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, ,00 100, Szkoły zawodowe , ,62 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 660,00 660,00 100, Pozostała działalność 660,00 660,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 4

8 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wpływy z usług , ,80 101, Odsetki bankowe 100,00 118,04 118, Wpływy z różnych dochodów 2 155, ,58 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 99, Domy pomocy społecznej , ,42 99, Wpływy z różnych dochodów , ,80 327, Rodziny zastępcze , ,80 327, Odsetki bankowe 232,00 308,67 133, Wpływy z różnych dochodów 168,00 168,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 991, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 391, ,67 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 100, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 101, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 101, Odsetki bankowe 513,00 624,89 121, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,14 100, , ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,03 100, Odsetki bankowe 1 940, ,53 128, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,25 96, , ,03 89, Pozostała działalność , ,81 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 1 782, ,18 114,04 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 5

9 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 3 048, ,19 117, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 853, ,00 100, Odsetki bankowe 238,00 238,41 100, Wpływy z różnych dochodów , ,17 127, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,32 100, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,27 100, Wpływy z różnych dochodów , ,72 113, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,72 113, Wpływy z różnych opłat , ,24 105, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,24 105,23 RAZEM , ,86 100,54 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 6

10 WYDATKI Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk pozostałych , ,00 100, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100, pozostałych , ,96 99, Gospodarka leśna , ,96 99, pozostałych , ,44 99, Nadzór nad gospodarką leśną , ,44 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 100, Drogi publiczne powiatowe , ,80 100, pozostałych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 100, Pozostała działalność , ,17 100, Zakup materiałów i wyposażenia 109,00 109,00 100, Zakup energii , ,24 75, pozostałych , ,59 63, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,28 88, Różne opłaty i składki 328,00 328,00 100, Podatek od nieruchomości 908,00 908,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, ,12 55, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,23 76, pozostałych , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 377,00 0,00 0, pozostałych , ,31 96, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,31 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,14 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 100, Składki na Fundusz Pracy 4 350, ,34 99,98 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 7

11 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 879, ,29 100, Zakup energii 5 345, ,42 100, remontowych 720,00 719,55 99, zdrowotnych 99,00 99,00 100, pozostałych 8 099, ,02 100, dostępu do sieci Internet 1 300, ,11 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 992,00 992,18 100,02 788,00 788,40 100, , ,99 100, Podróże służbowe krajowe 12,00 11,50 95, Różne opłaty i składki 1 528, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 198, ,92 100, Podatek od nieruchomości 473,00 473,00 100, Nadzór budowlany , ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00 stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe 3 060, ,75 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 64, pozostałych , ,57 93, Organizacja targów i wystaw , ,79 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 182, ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 100, Składki na Fundusz Pracy 3 062, ,27 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000, ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,94 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,84 84, pozostałych 1 000,00 976,69 97, Podróże służbowe krajowe 600,00 389,47 64, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 863,40 86, Rady powiatów , ,90 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,12 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 99,57 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 8

12 Składki na Fundusz Pracy , ,52 98, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 96, Zakup energii , ,93 93, remontowych , ,81 67, zdrowotnych 3 000, ,00 88, pozostałych , ,51 98, dostępu do sieci Internet , ,45 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,51 91, , ,96 89, obejmujących tłumaczenia 500,00 316,54 63, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000, ,98 70, , ,11 93, Podróże służbowe krajowe 9 000, ,09 96, Różne opłaty i składki , ,83 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,40 94, Podatek od nieruchomości , ,00 92, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4,00 3,00 75, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 526,00 525,55 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 500, ,83 32, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,89 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,45 99, Starostwa powiatowe , ,51 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 082, ,52 99, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 642, ,00 100, pozostałych 616,00 615,90 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12,00 12,42 103, , ,00 100, Kwalifikacja wojskowa , ,84 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 83, pozostałych , ,58 73,98 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 9

13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 000, ,78 94, Podróże służbowe krajowe 2 900, ,39 84, Pozostała działalność , ,57 82, Wynagrodzenia bezosobowe 2 600, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 949,95 99, pozostałych 250,00 250,00 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 175,52 87, Pozostałe wydatki obronne 4 000, ,47 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 263,00 263,43 100, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , ,62 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 100, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 5 127, ,55 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 922, ,34 100, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,84 100, , ,21 100, , ,09 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 816, ,99 100, Składki na Fundusz Pracy 387,00 386,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,96 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 248,00 247,94 99, Zakup energii , ,82 100, remontowych , ,42 100, zdrowotnych , ,24 100, pozostałych , ,56 100, dostępu do sieci Internet 1 683, ,64 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,40 100, , ,78 99, Podróże służbowe krajowe 586,00 586,50 100, Różne opłaty i składki 5 528, ,96 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, ,50 99, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 375,00 375,11 100,03 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 10

14 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 908,00 907,84 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 900,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 750, ,62 97, pozostałych 365,00 303,30 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 950,00 898,83 94, Podróże służbowe krajowe 35,00 34,10 97, Zarządzanie kryzysowe 3 100, ,85 94, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,44 93, , ,44 93, Rezerwy ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 140, ,62 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 99, Składki na Fundusz Pracy , ,61 97, Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 280,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 73,00 73,00 100, Zakup energii , ,31 97, remontowych 3 861, ,28 99, zdrowotnych 256,00 256,00 100, pozostałych , ,34 91, dostępu do sieci Internet 191,00 190,07 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,38 99, Podróże służbowe krajowe 2 114, ,56 99, Różne opłaty i składki 921,00 920,40 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,15 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000, ,35 89, Szkoły podstawowe specjalne , ,73 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 734, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 11

15 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 100, Składki na Fundusz Pracy , ,15 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 599,98 40, Zakup energii , ,82 100, remontowych 510,00 510,00 100, zdrowotnych 990,00 990,00 100, pozostałych 5 500, ,00 100, pozostałych , ,57 62, dostępu do sieci Internet 950,00 950,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 700,00 34,50 4, Podróże służbowe zagraniczne 5 800, ,79 84, Różne opłaty i składki 423,00 423,00 100, Różne opłaty i składki 400,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja , ,41 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 99, Składki na Fundusz Pracy , ,72 96, Wynagrodzenia bezosobowe 560,00 560,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 248,00 248,00 100, Zakup energii , ,48 94, remontowych 2 102, ,97 99, zdrowotnych 475,00 475,00 100, pozostałych 8 644, ,47 90, dostępu do sieci Internet 455,00 225,84 49, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 997,00 996,18 99, Podróże służbowe krajowe 3 934, ,09 99, Różne opłaty i składki 691,00 690,30 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,13 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 000, ,92 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 100, Gimnazja specjalne , ,84 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,25 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 266, ,75 90,57 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 12

16 Stypendia dla uczniów 9 000, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 100, Składki na Fundusz Pracy , ,63 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 305,00 304,24 99, Zakup energii , ,31 100, remontowych 3 970, ,65 98, zdrowotnych 1 785, ,00 100, pozostałych , ,88 99, pozostałych 1 933,00 0,00 0, dostępu do sieci Internet 3 168, ,34 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,36 83, Podróże służbowe krajowe 3 115, ,03 99, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 7 832, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Pozostałe odsetki 43,00 42,62 99, Licea ogólnokształcące , ,99 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 663, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 100, Składki na Fundusz Pracy , ,39 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 100, Zakup energii 5 000, ,79 99, remontowych 2 169, ,07 99, zdrowotnych 270,00 270,00 100, pozostałych 5 150, ,00 100, dostępu do sieci Internet 1 100, ,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 655,00 654,28 99, , ,00 100, Różne opłaty i składki 1 662, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Licea profilowane , ,28 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,38 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 13

17 Stypendia dla uczniów 3 000, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,39 100, Składki na Fundusz Pracy , ,83 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,88 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 973,00 971,46 99, Zakup energii , ,83 100, remontowych , ,83 100, zdrowotnych 2 488, ,00 100, pozostałych , ,77 100, dostępu do sieci Internet 3 250, ,87 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 205, ,06 100, , ,86 100, Podróże służbowe krajowe 1 449, ,30 100, Różne opłaty i składki 6 841, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,87 100, Podatek od nieruchomości 104,00 104,00 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 738, ,67 99, , ,09 99, Szkoły zawodowe , ,13 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 99, Składki na Fundusz Pracy 2 272, ,58 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 308, ,90 100, zdrowotnych 354,00 354,00 100, pozostałych 5 600, ,70 99, dostępu do sieci Internet 101,00 100,10 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 283,00 282,68 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 941, ,92 100, Szkoły artystyczne , ,83 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,15 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99, Składki na Fundusz Pracy , ,82 78,82 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 14

18 Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 280,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 85, Zakup energii , ,97 91, remontowych 1 482, ,98 99, zdrowotnych 634,00 634,00 100, pozostałych 7 764, ,41 89, dostępu do sieci Internet 105,00 104,07 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 947,00 917,31 96, Podróże służbowe krajowe 690,00 689,69 99, Różne opłaty i składki 691,00 690,30 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,85 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 7 000, ,84 96, Szkoły zawodowe specjalne , ,00 98, pozostałych , ,00 100, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 030, ,47 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 100, Składki na Fundusz Pracy 3 692, ,97 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 942, ,65 99, Inne formy kształcenia osobno niewymienione , ,16 100, pozostałych , ,40 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,40 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 896,21 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 43, pozostałych , ,93 91, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 309,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 63, Pozostała działalność , ,72 62, zdrowotnych 2 252, ,00 100, Programy polityki zdrowotnej 2 252, ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 15

19 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,39 100, Świadczenia społeczne , ,04 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,43 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 445, ,56 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 100, Składki na Fundusz Pracy 7 107, ,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 99, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 307, ,06 100, Zakup energii , ,78 100, remontowych , ,37 100, zdrowotnych 4 839, ,00 100, pozostałych 9 653, ,95 100, dostępu do sieci Internet 1 000,00 999,72 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 257, ,65 99, , ,74 99, Różne opłaty i składki 1 426, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 981,00 981,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 68,00 68,00 100, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 699, ,33 100, Domy pomocy społecznej , ,00 99, Świadczenia społeczne , ,62 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 100, Składki na Fundusz Pracy 2 627, ,21 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100, Rodziny zastępcze , ,18 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 16

20 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 486,00 486,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,39 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 100, Składki na Fundusz Pracy 3 237, ,63 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 89, Zakup energii 6 825, ,92 100, remontowych 2 550, ,16 90, pozostałych 107,00 107,00 100, dostępu do sieci Internet , ,01 100, dostępu do sieci Internet 705,00 705,01 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 156, ,09 93, , ,22 100, Podróże służbowe krajowe 1 380, ,87 99, Różne opłaty i składki 232,00 232,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,00 100, Podatek od nieruchomości 598,00 598,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150, ,00 100, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,50 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 897, ,25 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 556, ,58 99, Składki na Fundusz Pracy 1 016, ,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe 976,00 976,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 259, ,47 100, Zakup energii 1 709, ,77 99, pozostałych , ,44 100, dostępu do sieci Internet 141,00 140,94 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 261,00 260,91 99, , ,86 99, Podróże służbowe krajowe 421,00 420,61 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 100, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 945,00 945,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 790, ,71 100,00 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 17

21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 238, ,03 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 832,00 832,23 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 415, ,22 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 728, ,79 99, Składki na Fundusz Pracy , ,01 100, Składki na Fundusz Pracy 895,00 894,82 99, Składki na Fundusz Pracy 584,00 583,59 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 233, ,99 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 100, Zakup energii , ,47 100, remontowych 567,00 567,21 100, zdrowotnych 554,00 554,00 100, pozostałych 8 351, ,68 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,85 99, , ,85 100, Podróże służbowe krajowe 1 878, ,41 100, Różne opłaty i składki 2 431, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości 2 819, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 900, ,00 100, Powiatowe urzędy pracy , ,36 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 098, ,01 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 541, ,27 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135,00 134,53 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 610, ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 349,00 349,04 100, Składki na Fundusz Pracy 158,00 158,31 100, Składki na Fundusz Pracy 1 929, ,83 99, Składki na Fundusz Pracy 54,00 54,14 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,97 99, Wynagrodzenia bezosobowe 317,00 316,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 91, Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 139,91 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,97 89,55 Id: 591C5256-D446-4A77-BE5D-041B8998C328. Podpisany Strona 18

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/126/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego za rok 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/97/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/193/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2016 wraz ze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/276/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LXII/276/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR LXII/276/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2017 wraz ze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/163/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/29/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/171/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV/2/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LVI/247/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IV/2/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo